A GMBSZ hatásköre, felelősségi köre, célja, súlya, ereje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GMBSZ hatásköre, felelősségi köre, célja, súlya, ereje"

Átírás

1 A GMBSZ hatásköre, felelősségi köre, célja, súlya, ereje Előadó: Molnár Károly Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt hálózati igazgató Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 1

2 A jogszabályi környezet ismertetése I. A földgázellátásról szóló 2003.évi XLII. törvény (GET): 1. E törvény hatálya kiterjed: d) a csatlakozóvezeték, fogyasztói berendezés tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére, megszüntetésére, 3. E törvény alkalmazásában: 2. Csatlakozóvezeték: a fogyasztási hely telekhatárától a gázmérő főcsapjáig vagy - gázmérő hiányában - a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. 10. Fogyasztói berendezés: a fogyasztói vezeték és a gázfogyasztó készülék, illetve gázfelhasználó technológiák, valamint azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. 22. (2) A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli tervét - a kivitelezés megkezdése előtt - be kell nyújtani az elosztói engedélyeshez műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra. Az elosztói engedélyesnek kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítményt kivitelezni nem szabad.. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 2

3 Fogyasztási hely szemléltetése V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 3

4 A jogszabályi környezet ismertetése II. GET 22. (7) A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. GET 23. (1) Gázfogyasztó készülékek forgalomba hozatalára külön jogszabály rendelkezései az irányadók. (2) A gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási rendjét külön jogszabály állapítja meg. (3) Csak megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyással ellátott gázfogyasztó készülék telepíthető. (4) Gázfogyasztó készülék kizárólag a műszaki előírásoknak megfelelő égéstermékelvezetőrendszerhez csatlakoztatható. GET 28. (3) Ha a csatlakozóvezetéken és a fogyasztói berendezésen az elosztói engedélyes veszélyhelyzetet észlel, vagy az egyéb módon tudomására jut, azonnal köteles annak elhárításáról gondoskodni. Ennek keretében jogosult a gázellátást mindaddig szüneteltetni, amíg a veszélyhelyzet fennáll. A gáztalanítási és gáz alá helyezési munkákat csak az elosztói engedélyes vagy megbízottja végezheti el. ( Lásd: 27/1996 BM rendelet 10. (5)) V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 4

5 A jogszabályi környezet ismertetése III. A GET végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet (Vhr) 2.Számú melléklet Gázelosztási Szabályzat (GESZ): GESZ 21. (1) A csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére - azonos készülékcserék kivételével - kiviteli tervet kell készíttetni és azt a GET 22. -ának (2) bekezdése alapján az elosztói engedélyessel felül kell vizsgáltatni.. (2) A kiviteli tervet arra jogosult tervező vagy gazdálkodó szervezet készítheti. A tervező jogosultságát az elosztó ellenőrzi... GESZ 24. (1) Az elkészült gázszerelést a fogyasztó vagy megbízottja köteles az elosztói engedélyessel vagy megbízottjával műszaki-biztonsági szempontból ellenőriztetni. Az ellenőrzést a szerelési nyilatkozat benyújtásával kell kezdeményezni. A szerelési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a) a munkavégzés pontos helyét; b) a fogyasztó nevét, címét; c) a kivitelezői nyilatkozatot; d) a kivitelezői jogosultság igazolását; e) a kéményvizsgálati szakvéleményt;. f) a megvalósulási dokumentációt. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 5

6 A jogszabályi környezet ismertetése IV. GESZ 24. (3) Ha a kivitelezés nem felel meg a műszaki-biztonsági előírásoknak, a bekapcsolást az elosztó a hiba kijavításáig köteles megtagadni. GESZ 29. A gázkészülékek üzembe helyezésére a készülék gyártója vagy annak megbízottja jogosult. GESZ 31. (1) Gáz alatti vezetéken vagy annak tartozékán a gáz kilépését lehetővé tevő alábbi tevékenységet kizárólag az elosztói engedélyes vagy megbízottja végezhet. a) az elosztói engedélyes tulajdonában lévő nyomásszabályozó és tartozékai szerelése; b) az elosztói engedélyes tulajdonában lévő gázmérő és tartozékai szerelése; c) leágazó elosztóvezeték és csatlakozóvezeték összekötése; d) az üzemelő gázvezeték megbontása; e) a vezeték gáz alá helyezése. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 6

7 A jogszabályi környezet ismertetése V. GESZ 45. (1) A szolgáltatást az elosztói engedélyes megtagadja, ha a) a fogyasztó az elosztói engedélyes által felülvizsgált kiviteli terv nélkül létesít csatlakozóvezetéket vagy fogyasztói berendezést, vagy azokat átépíti, műszaki jellemzőit megváltoztatja; b) a fogyasztó az elkészült rendszert az elosztói engedélyes műszaki-biztonsági ellenőrzése nélkül helyezi üzembe, vagy a csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezések GET 22. -ának (7) bekezdésében meghatározott ellenőrzésének elvégzését nem tudja igazolni; c) műszaki-biztonsági szempontból nem megfelelő gázberendezés bekapcsolására kerül sor; d) a csatlakozóvezeték vagy a fogyasztói berendezés az életre, a testi épségre, az egészségre, illetve a vagyonbiztonságra veszélyes, vagy a fogyasztó a biztonságos gázfogyasztásra vonatkozó előírásokat nem tartja be; V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 7

8 A jogszabályi környezet ismertetése VI. Az előzőekkel harmonizálva az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 48. -a az építmények egyéb közművesítésére vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 48. Az egyéb közművesítést (villamos energia, gáz, távhő stb.) és a hírközlést (távközlés, műsorszórás) a vonatkozó szakmai előírások szerint kell megvalósítani. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 8

9 GOMBSZ megszűnése, GMBSZ megjelenése A földgázellátásról szóló 2003.évi XLII. törvény végrehajtását szabályozó 111/2003.( VII.29.) Kormány rendelet 2004 január 01-től hatálytalanítja az 1/1977. (IV.6.) NIM rendeletet (A GOMBSZ a rendelet 2. számú mellékletét képezte) Megjelenik a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13. )GKM rendelet V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 9

10 1. 2. A 11/2004 GKM rendelet ismertetése I. (1) Arendelet szabályozási körébe tartoznak aföldgáz, valamint acseppfolyós propán-butángázok és ezek elegyeinek (a továbbiakban együtt: éghető gázok) vezetéken történő szolgáltatásában alkalmazott csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések, valamint ezek tulajdonosai, használói, illetve üzemeltetői. (2) Acsatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések tervezésére, létesítésre, üzemeltetésére és megszüntetésére aműszaki-biztonsági szabályzat (10. ) előírásai az irányadóak. (1) Az éghető gázok csatlakozó vezetékei és fogyasztói berendezései, továbbá azok üzemeltetése műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartozik. (2) Az (1) bekezdésben előírt hatósági felügyeletet első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban együtt: hatóság), másodfokon ahivatal főigazgatója látja el. 7. (1) A tulajdonos, a használó, illetve az üzemeltető (a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles a csatlakozó vezetéket és a fogyasztói berendezést rendeltetésszerű állapotban tartani, rendeltetésszerűen üzemeltetni, a szükséges ellenőrzéseket és karbantartását a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni, minden vonatkozó biztonsági előírást betartatni, valamint a hatósági, illetve elosztói engedélyes ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani. Erről a kötelezettségről az elosztói engedélyes a fogyasztót tájékoztatni köteles. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 10

11 A 11/2004 GKM rendelet ismertetése II. 7. (2) A karbantartást és a kapcsolódó ellenőrzést bizonylatolt (jegyzőkönyvezett) formában kell végezni. A karbantartás, javítás, időszakos felülvizsgálatok szakmai és személyi feltételeire a gyártó előírásai az irányadóak. 10. (1) Acsatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági szabályzatait (a továbbiakban: Szabályzat) a Hivatal főigazgatója készíti elő és a szakmai egyeztetését követően javaslatot tesz annak kihirdetésére. (2) A szakmai egyeztetésre Gázipari Műszaki Szakbizottságot kell létrehozni, amely a közzétételt követően aszabályzatot évente felülvizsgálja, és javaslatot tesz annak szükség szerinti módosítására Megjegyzés: Újszerű szabályozási forma, lehetőséget teremt a korszerű szakmai követelmények rugalmas érvényesítéséhez. Már több szakterületen ( nyomástartó edények, gázszállító, gázelosztó vezetékek biztonsági szabályzata stb.) bevezetésre került ez a szabályozási gyakorlat. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 11

12 10. A 11/2004 GKM rendelet ismertetése II. (3) A (2) bekezdés szerinti Szakbizottság a következő szervezetek által delegált - a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 3 évre megbízott szakemberből áll: a) Gázszolgáltatók Egyesülése, b) Magyar Épületgépészek Szövetsége, c) Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, d) Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete, e) Magyar Mérnöki Kamara, Gáz- és Olajipari Tagozat f) Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal és a g) Magyar PB Gázipari Egyesület. (6) A Szabályzatban foglalt egyes műszaki előírásoktól az üzemeltető eltérhet, ha előzetesen igazolja, hogy a Szabályzat előírásai szerint elérhető műszaki biztonsági szintet más módon biztosítani tudja. Iránymutatás a szakmai viták rendezéséhez: GET 22. (3) Ha az elosztói engedélyes nyilatkozatával a tervet kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, az ingatlan tulajdonosa a műszaki biztonsági szervtől kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 12

13 A Szabályzat (GMBSZ) súlya, ereje Kötelező a Szabályzat alkalmazása? Igen! A csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések tervezése, létesítése, üzemeltetése és megszüntetése során kötelezően a Szabályzat előírásait kell alkalmazni, kivéve ha az annak alkalmazására kötelezett előzetesen igazolja, hogy a Szabályzat előírásai szerint elérhető műszaki biztonsági szintet más módon biztosítani tudja. A még mindig kételkedők megnyugtatására: 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet a gázenergiáról szóló évi VII. törvény végrehajtásáról: 49. (1) A Gt. hatálya alá tartozó gáz- és olajipari létesítmények és berendezések műszakibiztonsági szabályait a GOMBSZ és az abban hivatkozott jogszabályok, a vonatkozó szabályzatok és az állami szabványok tartalmazzák. (2) A GOMBSZ egyes előírásaitól - igazoltan egyenértékű biztonsági szintű műszaki megoldás esetén - a hatóság eltérést engedélyezhet. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 13

14 A Szabályzat kidolgozása során figyelembe vett főbb szempontok és körülmények I. Műszaki-biztonsági szempontokat érintő jogszabályi változások Megszűnt a szabványok kötelező jellege A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes től 6. (1) (1995.évi XXVIII. Törvény a nemzeti szabványosításról) A GOMBSZ érvényességének időszakában döntően A és B típusú készülékek telepítése történt Építmények energiatakarékosságára, hő védelmére vonatkozó rendelkezés /36/2002 ( III. 17.) Korm.rendelet/ megjelenése Energiahordozók (gáz) árának növekedése minden korábbinál nagyobb takarékosságra (nyílászárók utólagos tömítése, szellőzők lezárása) ösztönzi a fogyasztókat Az elmúlt időszak építési, épületgépészeti változásai Fokozott légzárású nyílászárók térnyerése Épületek külső és belső terét összekötő mesterséges légszállító berendezések épületgépészeti elterjedése Készülék konstrukciókban bekövetkezett jelentős változások V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 14

15 A Szabályzat kidolgozása során figyelembe vett főbb szempontok és körülmények II. A korszerű építési, épületgépészeti megoldások kémények üzemére gyakorolt hatása Új (honosított EN) szabványok és normák átvételével harmonizációs szempontok érvényesítése Ennek keretében DVGW normatívák átvétele, hazai szabályozáshoz illeszkedő meghonosítása. Felelősségi körök egyértelmű meghatározása Műszaki-biztonsági szempontokat érintő, kellően nem részletezett jogszabályi előírások pontosítása időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat tartalmi követelményei, személyi feltételei a Szabályzat előírásitól eltérő megoldások biztonsági szintjének igazolása Jellemző vállalkozói ismeretek és -gyakorlat figyelembevétele Fentiekre tekintettel a korábbitól eltérő, a kötelező előírásokhoz szokott tervezők, kivitelezők munkáját sok ábrával, táblázatokkal, számításokkal segítő, részletes Szabályzat kidolgozását tartotta indokoltnak a Bizottság! V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 15

16 A Szabályzat közzététele és eddigi élete 2005 december 01: A Szabályzat az MMBH honlapján a GKM Ipari Főosztálya tájékoztatójával közzétételre kerül december 12: A Gazdasági Közlöny 15. száma Minisztériumi közleményben (a GOMBSZ hatálytalanítását követő 711 nappal) hivatalosan is közzéteszi a szabályzatot október 11: A Gazdasági Közlöny 13. száma Minisztériumi közlemények alatt Tájékoztat a GMBSZ 1.számú módosításának közzétételéről. A Szabályzat a MKEH honlapján került közzétételre, elérhetősége: december: Folyamatban van a Szabályzat 2007 évben érkezett felhasználói javaslatok alapján történő felülvizsgálata. A 2. számú módosítás közzétételét várhatóan áprilisban kezdeményezi a szakbizottság V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 16

17 A Szabályzat szerkezete A szabályzat hét kiemelt fejezetet tartalmaz: I. Alkalmazási terület II. Fogalom meghatározások III. Tervezési követelmények IV. Gázfogyasztó berendezések V. Létesítési követelmények VI. Üzemeltetési követelmények VII. Mellékletek A szabályzat elkülönítetten kezeli a kizárólagosan Pb ellátásra vonatkozó előírásokat Valamennyi hivatkozott jogszabály, szabvány számát, megnevezését oldalanként lábjegyzet rögzíti V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 17

18 Ábrák, táblázatok a Szabályzatban Épületbe történő belépés csatlakozó, vagy fogyasztói vezetékkel V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 18

19 Ábrák, táblázatok a Szabályzatban Fogyasztói nyomásszabályozók elhelyezése V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 19

20 Ábrák, táblázatok a Szabályzatban Csatlakozó és fogyasztói vezetékek anyagai A táblázatban nem szereplő anyagminőségű cső akkor alkalmazható, ha annak magyarországi alkalmazását figyelemmel az elhelyezés körülményeire akkreditált intézet minősítette. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 20

21 A Szabályzat 2007 évi felülvizsgálatával várható változások Az egyes fejezetek és alpontjai a decimális rendet követik, Egyes magyarázó ábrák és mellékletek a szövegkörnyezetbe kerülnek, B 1 típusú gázfogyasztó készülékek komfort térben történő elhelyezése szívott kémény esetén lehetségessé válik, Új pont foglalkozik a gyűjtőkéményekkel, Új pont foglalkozik a hegesztési varratok radiográfiai vizsgálatának kötelezettségével, C típusú, fali égéstermék kivezetővel rendelkező készülékek elhelyezése teljesítményhatárhoz (max. 36 [kw] ) lesz kötve, Kibővült az ipari gázellátó rendszerek szabályozása, Pontosításra kerül az időszakosan nedves helyiségekben létesített (villamos bekötésű) készülékek zónabesorolása. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 21

22 Gázfogyasztó készülékek elhelyezésének szabályozása Készüléktípusra (A, B, C) lebontott szabályozás Jelentősen változtak (korlátozódtak) a nyílt égésterű (A, B típusú) készülékek elhelyezésének feltételei: V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 22

23 Gázfogyasztói rendszerek létesítésének és üzemeltetésének folyamata Tevékenység megnevezése Tervezés* Terv felülvizsgálat Kivitelezés Műszaki ellenőrzés Üzembe helyezés Üzemeltetés Felelős Jogosultsággal rendelkező nyilvántartásba vett tervező Elosztói engedélyes Területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Jogosultsággal rendelkező nyilvántartásba vett kivitelező Elosztói engedélyes Vezeték: Elosztói engedélyes Készülék: Gyártó v. megbízottja Fogyasztó Időszakos ellenőrzést végző nyilvántartásba vett szakember GET 22. (7) Kötelező kéményseprő ipari közszolgáltató GET 22. (2) (3) * Speciális esetekben a tervezés az elsőfokú építési hatóság és/vagy a kéményseprőipari közszolgáltató bevonásával történhet A folyamat sokszereplős,bonyolult, időigényes A vonatkozó előírásokat több tárca (GKM, ÖTM) szabályozza További egyszerűsítéseknek jogszabályi korlátjai vannak Szabályzatban felelőségi körök egyértelmű meghatározása V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 23

24 Tervezési követelmények A tervező felelőssége A tervezői jogosultság követelményei A tervdokumentáció tartalmi követelményei A tervezői nyilatkozat A műszaki leírás tartalma Rajzmellékletek, számítások, szakvélemények Egyéb részek Eltérés a felülvizsgált tervtől (terv módosítás): A kivitelezés során szükségessé váló műszaki biztonsági előírásokat érintő változások esetén a terveket kizárólag a tervező jogosult módosítani. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 24

25 A tervező felelőssége A tervkészítés során a tervező felelős: a tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért, az építésügyi előírások betartásáért, a Szabályzatban és a jogszabályokban előírtak betartásáért, a szabványok alkalmazásáért, az egészségvédelmi előírások betartásáért, a légellátási, égéstermék elvezetési, érintésvédelmi előírások betartásáért a tűzvédelmi előírások betartásáért, a balesetelhárítási és a munkavédelmi, a környezetvédelmi követelmények kielégítéséért és betarthatóságáért, a tervdokumentáció előírt tartalmi követelményeinek teljesítéséért, a tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért, a gazdaságossági szempontok érvényesítéséért. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 25

26 A tervdokumentáció tartalmi követelményei A tervezői nyilatkozat írásos felelősségvállalás, amely az alábbiakat tartalmazza: a létesítmény megnevezését, helyszínét a terv tárgyára vonatkozó jogszabályok és a Szabályzat vonatkozó előírásainak és az engedélyes tervvel érintett technológiai utasításainak betartását, vagy a Szabályzattól való eltérés esetén azok felsorolását, az eltérés indoklását és a választott megoldás egyenértékűségének igazolását, a tervnek tervezési célra vonatkozó megfelelőségét, a tervezett létesítmény biztonságos kivitelezhetőségét és az egészséget nem veszélyeztető módon történő üzemeltethetőségét, a tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa ismert közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntette, az érintett szakhatósági nyilatkozatokban előírtakat érvényesítette, a tervező eredeti aláírását és a kamarai azonosító számát a jogszabályban előírtaknak megfelelően V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 26

27 Kéményseprő-ipari közszolgáltató közreműködése a gáz fogyasztói rendszerek létesítési, üzemeltetési folyamatában Építésügyi hatósági eljárás keretében létesíthető égéstermék elvezető rendszerek létesítése, használatba vétele 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 27/1996. (X. 30.) BM rendelet Gáz fogyasztó készülék tartozékát képező, hatósági eljárás nélkül létesíthető égéstermék elvezető rendszerek létesítése, használatba vétele GET, Vhr, GMBSZ, 27/1996. (X. 30.) BM rendelet, 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet, 16/2001. (GFK 15.) GM közlemény Gáztüzelő berendezések égéstermék elvezető rendszereinek ellenőrzése, tisztítása 27/1996. (X. 30.) BM rendelet, 11/2004 GKM rendelet V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 27

28 Kéményseprő-ipari közszolgáltató feladatok részletezése I. Hatósági eljárás keretében létesíthető égéstermék elvezető rendszerek létesítése, használatba vétele,ellenőrzése esetében Berendezés, készülék, tartozék megnevezése Létesítés Eljárás megnevezése Használatba vétel Ellenőrzés jellege Időszakos ellenőrzés Kémény K D D Jelmagyarázat: D: Direkt ellenőrzés: Az eljárás keretében a Közszolgáltató maga végzi el és dokumentálja a szükséges vizsgálatokat K: Közvetett ellenőrzés: A közszolgáltató az arra jogosult szakember által készített terv megfelelőségét, vagy vizsgálat meglétét ellenőrzi és dokumentálja V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 28

29 Kéményseprő-ipari közszolgáltató feladatok részletezése II. Gáz fogyasztó készülék tartozékát képező, hatósági eljárás nélkül létesíthető égéstermék elvezető rendszerek létesítése, használatba vétele, ellenőrzése B típusú készülékek esetében Sor szám Berendezés, készülék, tartozék megnevezése Épület részét képező (hatósági engedéllyel létesített) kéményhez csatlakozó B típusú készülék (B1, B2, B3) A készülék szerves részét képező fali szerelvényhez, vagy kitorkolláshoz saját csatlakozócsővel csatlakozó B típusú készülék (B4, B5) Létesítés Eljárás megnevezése Használatba vétel Ellenőrzés jellege Időszakos ellenőrzés K K, D K, D - - K V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 29

30 Kéményseprő-ipari közszolgáltató feladatok részletezése III. Gáz fogyasztó készülék tartozékát képező, hatósági eljárás nélkül létesíthető égéstermék elvezető rendszerek létesítése, használatba vétele, ellenőrzése C típusú készülékek esetében Sor szám Berendezés, készülék, tartozék megnevezése A készülék szerves részét képező vízszintes vagy függőleges kitorkolláshoz saját csatlakozó csöveivel csatlakozó készülék (C1, C3, C5) Épület részét képező (hatósági engedéllyel létesített) levegőellátó és/vagy égéstermék elvezető rendszerhez csatlakozó készülék (C2, C4, C8) Önállóan tanúsított (az épület és a készülék szerves részét sem képező) légellátó és égéstermék elvezetőhöz csatlakozó Készülék (C6, C7) Létesítés Eljárás megnevezése Használatba vétel Ellenőrzés jellege Időszakos ellenőrzés - - K, K K, D K, D K? K, D? K, D V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 30

31 Tervezés nélkül végezhető készülékcsere értelmezése A GESZ 21. (1) bekezdés szerinti azonos készülékcsere kiviteli terv készítése nélkül elvégezhető ha a felszerelésre kerülő készülék a cserélendővel: azonos teljesítményű, azonos működési elvű, azonos rendeltetésű, a Szabályzat 4. számú melléklete szerint azonos alcsoportba tartozik. (a cserélendő és az új készülék MSZ CEN/TR 1749:2006 jelű szabvány szerint azonos besorolású) A gázfogyasztó készülékek nem tervköteles cseréje során a cserélendő készülék létesítéskor hatályban lévő, vagy jelen szabályzat előírásait kielégítő légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét a készülékcserét végző (arra jogosult) szakembernek ellenőrizni és dokumentálni kell. Kéménybekötött készülék esetén a kémény megfelelőségének igazolásához a kéményseprő-ipari közszolgáltató műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvét az építtetőnek be kell szerezni. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 31

32 Ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálat A GET 22. (7) bekezdés kötelező jelleggel fogyasztói felelősségi körbe rendeli A felülvizsgálat szakmai követelményrendszerének (képzési tematika. oktatási tananyag, vizsgakövetelmény) kidolgozására a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet 7. (2) bekezdés alapján a Gázipari Műszaki Szakbizottság kapott megbízást. Tájékoztatás:A Szakbizottság az előírt feladatot elvégezte, a kidolgozott programot május 31-én, Dr. Garamhegyi Ábel Úr, a GKM államtitkára jóváhagyta. A MKEH a honlapján is elérhető, közhiteles nyilvántartást vezet az időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzésére jogosult szakemberekről További pontosítást igénylő kérdések: hogyan szankcionálható az ellenőrzési kötelezettséget nem teljesítő fogyasztó? elegendő-, ösztönző-, életszerű-e a GESZ 45. (1) bekezdés b. pont szerinti szolgáltatás-felfüggesztés lehetőségének előírása? V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 32

33 A vállalkozói-, szolgáltatói- és fogyasztói fegyelem fontosságának indoklása Baleseti statisztika:? Az utóbbi években agázfelhasználással összefüggő balesetek száma érzékelhetően növekszik, de meglepő módon erre vonatkozó megbízható adatokkal a KSH, vagy a balesetek kezelésében közreműködő szervezetek (OKI,tűzoltóság,rendőrség szakhatóságok) nem rendelkeznek. V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 33

34 Műszaki biztonsági szempontok érvényesítése az új szabályozási környezetben A kötelező jelleg megszűnésével csökken a Szabályzat és a szabványok tekintélye A feltétlenül indokolt biztonsági szint fenntartása felelős vállalkozói magatartást hatóságok, szolgáltatók, szakmai szervezetek részéről szigorúan szakmai alapokra (nem parciális érdekekre) épülő következetes együttműködését kapcsolódó jogszabályok ( GET, Vhr, 11/2004 GKM rendelet,oték, 27/1996 BM rendelet, 37/2007 ÖTM rendelet, EU előírások, szabványok, stb.) harmonizálását igényli Növekszik az elosztói engedélyesek feladata, felelőssége tervezői, kivitelezői fantázia féken tartása Szabályzattól eltérő megoldások biztonsági szintjének minősítése (viták rendezése GET 22. (3) szerint) V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 34

35 Köszönöm megtisztelő figyelmét Molnár Károly Telefon: V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét 35

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei

Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának megoldási lehetőségei Előadó: Csallóközi Zoltán igazgató FŐGÁZ csoport Kecskemét, 2008. március 28. V. Országos Kéménykonferencia

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

Az új GMBSZ-ről. Molnár Károly. Előadó: ÉGÁZ Rt -DÉGÁZ Rt hálózati igazgatóhelyettes Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke 24.

Az új GMBSZ-ről. Molnár Károly. Előadó: ÉGÁZ Rt -DÉGÁZ Rt hálózati igazgatóhelyettes Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke 24. Az új GMBSZ-ről Előadó: Molnár Károly ÉGÁZ Rt -DÉGÁZ Rt hálózati igazgatóhelyettes Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke 23- Kecskemét 1 A jogszabályi környezet rövid ismertetése A földgázellátásról szóló2003.évi

Részletesebben

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Az EU Energiahatékonysági Rendeleteinek (813 és 814/2013/EU) figyelembevételével a 70 kw hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gázfelhasználói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM A műszaki szabályozás alakulása Rendezvény helyszíne Kecskemét 2008.03.28. Békési László vezető-főtanácsos, GKM Üzleti Környezet Fejlesztése A magyarországi üzleti környezet a 66., az adminisztratív ügyintézés

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

A FELELŐSSÉGI MÁTRIX

A FELELŐSSÉGI MÁTRIX Konferencia és kiállítás 2011. április 13-14. Thermal Hotel Visegrád A FELELŐSSÉGI MÁTRIX mint a szabályzatalkotás eszköze Előadó a Felelősségi Mátrix Munkabizottság nevében: VERSITS TAMÁS épületgépész

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

Gázfelhasználói rendszerek időszakos felülvizsgálatának feltételrendszeréről

Gázfelhasználói rendszerek időszakos felülvizsgálatának feltételrendszeréről Gázfelhasználói rendszerek időszakos felülvizsgálatának feltételrendszeréről Előadó: Molnár Károly ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt hálózati igazgató Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke XIX. DUNAGÁZ SZAKMAI

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 97. szám A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJus Opten Kft. I. 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról A 2012.9.1. óta hatályos

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, kompetencia és felelősség Aszódi János Kertész Péter Gázláng Mérnökiroda Kft. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. : 2511 Dorog,

Részletesebben

Gázipari Műszaki Szakbizottság tevékenysége és a még nyitott jogszabályi kérdések

Gázipari Műszaki Szakbizottság tevékenysége és a még nyitott jogszabályi kérdések Gázipari Műszaki Szakbizottság tevékenysége és a még nyitott jogszabályi kérdések Előadó: Molnár Károly ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. hálózati igazgató Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke 2004. május

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel 2008. évi XL.

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJUS Opten Kft. I 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2014.10.15. óta hatályos

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Kiszállási díj. Díjtétel ÁFA. ÁFA -val növelt Díj. ÁFA -val növelt díj 20% Vezetékszakítással kapcsolatos munkák. Díjtétel ÁFA nélküli.

Kiszállási díj. Díjtétel ÁFA. ÁFA -val növelt Díj. ÁFA -val növelt díj 20% Vezetékszakítással kapcsolatos munkák. Díjtétel ÁFA nélküli. Kiszállási díj tétel díj Kiszállási díj (fogyasztó, kereskedő, közüzem megrendelésére végzett szolgáltatások esetében)* Telephelyen belül, és kívül a kiszállásban résztvevő gépjárművek, és dolgozók számától

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Társasházi gázvezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata

Társasházi gázvezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Társasházi gázvezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata Bp., 2014. június 5. Előadó: Gotthard Béla szolgáltatási osztályvezető Fogalmak TELEKHATÁR GÁZELOSZTÓ VEZETÉK FŐELZÁRÓ FOGYASZTÓI VEZETÉK FŐCSAP

Részletesebben

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március A kémény szerepe és helye a felsőoktatásban Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

A tervegyeztetés fontossága az MSZ 845 hatályba lépésével

A tervegyeztetés fontossága az MSZ 845 hatályba lépésével A tervegyeztetés fontossága az MSZ 845 hatályba lépésével Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete Műszaki Bizottság vezetője Le vagy fel? Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára!

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára! Lakossági fhívás gáz csatlakozó vezetékek és fhasználói berendezések műszaki-biztonsági fülvizsgálatára! Ezúton tájékoztatom a gáz csatlakozó vezetékk rendkezőket, hogy 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai. Koza László

Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai. Koza László Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai 1 Koza László 2 Jellemzően előforduló esetek Pébégáz rendszerek - palack - palackcsoport - tartály (fűtőgáz és LPG) - településellátó rendszerek Földgáz

Részletesebben

A GMBSZ 2011. évi módosításából adódó legfontosabb változások

A GMBSZ 2011. évi módosításából adódó legfontosabb változások A GMBSZ 2011. évi módosításából adódó legfontosabb változások Előadó: Molnár Károly ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt hálózati igazgató Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke XX. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK Thermal

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek kiviteli tervei műszaki- biztonsági szempontból történő felülvizsgálatának díja

DÍJJEGYZÉK. A csatlakozó és a fogyasztói vezetékek kiviteli tervei műszaki- biztonsági szempontból történő felülvizsgálatának díja DÍJJEGYZÉK Kiszállási Vezetékszakítással kapcsolatos munkák Elosztó- és leágazó vezeték vagy csatlakozó vezeték közműre kötése, áthelyezése Meglévő csatlakozó vezetékre történő rákötés épületen belül Elosztó-

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 13/2010. (XII.03.) Önkormányzati rendelettel módosított 17/2009. (XII.15) Önkormányzati rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

Kiszállási díj Útidő Ft/fő Megjegyzés: Egyes esetekben önállóan, vagy kapcsolódó díjtétellel együtt

Kiszállási díj Útidő Ft/fő Megjegyzés: Egyes esetekben önállóan, vagy kapcsolódó díjtétellel együtt Kiszállási díj Kiszállási díj (fogyasztó, kereskedő, közüzem megrendelésére végzett szolgáltatások esetében)* Telephelyen belül, és kívül a kiszállásban résztvevő gépjárművek, és dolgozók számától függően

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában Salzinger György közigazgatási főtanácsadó MBFH Dobogókő, 2013 április 24. Amiről szó lesz: - A

Részletesebben

2008. Március Oláh Csaba Pest megyei Kéményseprők

2008. Március Oláh Csaba Pest megyei Kéményseprők V. Országos Kéménykonferencia 2008. Március 27-28. Oláh Csaba Pest megyei Kéményseprők A tervegyeztetés és a kémények kivitelezés közbeni ellenőrzésének fontossága 2008.március 21. A kivitelezés közbeni

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM 27/2012. (VIII. 27.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM 27/2012. (VIII. 27.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: Meglévő B típusú gézkészülék energetikai jellemzőinek, hátrányainak rövid összefoglalása. Javaslat tétele C típusú gázkészülék alkalmazására, a beépítés energetikai és biztonságtechnikai

Részletesebben

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről (Hatályos: 2015-02-01 től) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kivitelezői teljességi nyilatkozatról

TÁJÉKOZTATÓ. a kivitelezői teljességi nyilatkozatról TÁJÉKOZTATÓ a kivitelezői teljességi nyilatkozatról A beruházás befejezését követően az alábbi nyilatkozatot kell benyújtani az Útmutató 13.1. pontja értelmében az elszámoláshoz szükséges egyéb dokumentumok

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz.

Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Mőszaki leírás és kéményméretezés Helyszín megnevezése: BKV Zrt. Cinkotai HÉV telephely 1164 Budapest, Állomás tér 2. 115789 hrsz. Megrendelı: Épületgépész tervezı: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

Felhasználói hely ir.sz.: 6720 település: SZEGED utca: DÓM TÉR h.sz.: 10 em/ajtó: Ingatlan tulajdonosának neve, elérhetősége

Felhasználói hely ir.sz.: 6720 település: SZEGED utca: DÓM TÉR h.sz.: 10 em/ajtó: Ingatlan tulajdonosának neve, elérhetősége Nyilvántartási jel:1/2016/7 FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNY Gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet szerinti időszakos műszaki-biztonsági felmérésről Felhasználói hely ir.sz.:

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA)

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) 1. A gázigénylő adatai: Természetes személy esetén: Üzleti partner szám:... Név:... Születési

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről Bevezető A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles az egyetemes szolgáltatásra

Részletesebben

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP Partner nyilatkozata Alulírott.. felvételemet kérem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett PartnerGáz hálózatba. Kijelentem, hogy a mai napig nem folyik ellenem,

Részletesebben

85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az egyes helyi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete A Kormány./2015. (.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

Részletesebben

Az élet és a környezet védelmében

Az élet és a környezet védelmében Az élet és a környezet védelmében A kéményseprő-ipari feladatok változásai és ezek kapcsolódása a gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat területéhez Előadó: Kocsis Krisztián Műszeres Szolgáltatási Osztályvezető,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 38/1996. (IX. 1.) számú r e n d e l e t e a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás igénybevételéről A Közgyűlés az 1995. évi XLII. törvény 4..(4) bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2001.(I.9.) számú rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (a módosítással egységes szerkezetben) Dédestapolcsány

Részletesebben

SPRINKLER TERVEZÉS, SZABVÁNYOK, BEÉPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HATÓSÁGI FELADATOK

SPRINKLER TERVEZÉS, SZABVÁNYOK, BEÉPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HATÓSÁGI FELADATOK MINIMAX Hungária Kft Előadó: Csízi Béla Minimax 2014 1. Tervezés és kivitelezés harmonizált szabvány alapján 2. Tervezés és kivitelezés nem harmonizált szabvány alapján 3. Beépíthető anyagok minősítése

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont 2017. március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont Gyűjtőkémény: Megoldhatatlan helyzet? Lehetetlen a kazáncsere? Törvényi környezet: mi történt, és mi várható? Versits Tamás okl. épületgépész mérnök,

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI OSZTÁLY A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1.

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4..munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. 1 Mikor biztonságos egy gép, berendezés? Egy

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 23-24. ... ha két méter,

Részletesebben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Kerekes Ferenc Gázelosztó Szakági Műszaki Bizottság elnöke Az előadás szól a 1. A biztonsági szabályzat szükségességéről 2. A 80/2005. (X. 11.) GKM

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest

Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest Hogyan pályázzunk Várépítő pályázatra? Tájékoztató rendezvény Hasznos tanácsokkal Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest Versits Tamás

Részletesebben

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Előzmények 2 Magyar közlöny 157. szám Új NMHH rendeletek megjelenése Az új jogszabály

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85.

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85. INFORMÁCIÓS ADATLAP a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított szénhidrogéngázt ( PB / LPG ) tároló tartályok felülvizsgálatainak jogi szabályozásáról összeállította az Ön tartályvizsgálója M T D L Magyar

Részletesebben

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőrzése, műszaki-biztonsági felülvizsgálata, a gázfogyasztó készülék

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztási üzletszabályzata III/6. számú függelék. Számlázható tevékenységek. Árközlemény száma

TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztási üzletszabályzata III/6. számú függelék. Számlázható tevékenységek. Árközlemény száma a., az engedélyes kezelésében lévő hálózaton történő munkavégzés (beleértve a nyomásszabályozóval vagy a gázmérő felülvizsgálatával kapcsolatos munkavégzést) 50 59 54 54 z Idegen megrendelésre végzett

Részletesebben

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai A jogszabályi változások gázipari aktualitásai Szabados Gábor Magyar Bányászati Hivatal A jogi szabályozásról általánosságban A rövid közelmúlt jogszabály termése : 2003. év: 133 törvény; 284 kormányrendelet;

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben