28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról"

Átírás

1 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. E rendelet hatálya kiterjed arra a gázszerelőre, aki a GET. 2. pontja szerinti csatlakozóvezeték, illetve a GET. 10. pontja szerinti fogyasztói berendezés szerelési munkáit, illetve a GET. 27. pontja szerinti gázfogyasztó készülékek üzembe helyezését, javítását, karbantartását, cseréjét és műszakibiztonsági felülvizsgálati munkáit végzi. 2. (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a gázszerelők által végezhető. számú melléklet szerinti tevékenységekről közhitelű hatósági nyilvántartást vezet. (2) A GET 21. ában meghatározott szerelési munkák elvégzésére és irányítására az a gázszerelő jogosult, akit a Hivatal a gázszerelők közhitelű hatósági nyilvántartásába felvett.. (1) A Hivatal a gázszerelők nyilvántartásába azt veszi fel, aki azt az 1. számú melléklet szerinti kérelem benyújtásával kezdeményezi, és a kérelemhez eredetiben bemutatja vagy hiteles másolatban mellékeli: a) a rendelet. számú mellékletében meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat, b) büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát. (2) A Hivatal a nyilvántartásba történő felvétellel egyidejűleg fényképes gázszerelői igazolványt állít ki, amely a következő adatokat tartalmazza: a) az igazolványt kiállító megnevezését és az igazolvány sorszámát, b) a gázszerelő nevét, születésének helyét és időpontját, c) a gázszerelő képesítésének megnevezését, d) a gázszerelő által a. számú melléklet szerint végezhető tevékenységek meghatározását, e) a kiállítás időpontját és érvényességi idejét. () A nyilvántartásba vételt követően a gázszerelő a fényképes gázszerelői igazolványban meghatározott, a. számú melléklet szerinti tevékenységek végzésére jogosult. (4) A Hivatal a nyilvántartásba vett gázszerelőkről országos közhitelű hatósági nyilvántartást vezet, amelyet statisztikai, illetve ellenőrzési célokra, az erre külön jogszabályban feljogosított szervek rendelkezésére bocsát. (5) A nyilvántartásba vett gázszerelők jegyzékét a Hivatal információs honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban hetenkénti frissítéssel folyamatosan közzéteszi. (6) A (4) bekezdés szerinti jegyzék tartalmazza a gázszerelő nevét, igazolványszámát és az igazolvány lejáratának dátumát. (7) A gázszerelő 1. számú melléklet III. pontja szerinti hozzájárulása esetén a jegyzékben feltüntetésre kerül a gázszerelő értesítési címe, telefon, fax, elektronikus postacíme. 4. (1) A nyilvántartásba vétellel megszerzett jogosultság a gázszerelői igazolvány érvényességének időtartamára szól, amely öt év. A gázszerelői igazolvány érvényességének időtartama a nyilvántartásba vétel időpontjával kezdődik. (2) A gázszerelői igazolvány érvényességének ideje a gázszerelő kérelmére meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltétele, hogy a gázszerelői igazolvány érvényességének lejárta napjáig a gázszerelő a 7. (2) bekezdés szerinti továbbképzésen vegyen részt. A továbbképzést követően a gázszerelő igazolja vizsgakötelezettségének eredményes teljesítését. () A Hivatal annak a gázszerelői igazolványnak az érvényességét hosszabbítja meg, amelyhez a kérelmező a 2. számú melléklet szerinti kérelemben meghatározott igazolások, nyilatkozatok eredeti példányát bemutatja vagy hiteles másolatban mellékeli. (4) Új kérelem benyújtása, illetve a tevékenység szüneteltetése nem mentesíti a gázszerelőt az e rendelet 4. (2) bekezdésében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. 5. A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt változást a gázszerelő 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a Hivatalnál. 6. (1) A Hivatal a nyilvántartásból törli a gázszerelőt, ha a) az 5. ban előírt változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, b) továbbképzési vizsgakötelezettségének a 4. (1) bekezdésében meghatározott érvényességi időtartamon belül nem tesz eleget, c) a törlést a gázszerelő szakmai tevékenysége műszakibiztonsági okból indokolttá teszi, d) a gázszerelő ezt kéri,

2 e) a gázszerelő már a gázszerelői igazolvány kiadásának, illetve nyilvántartásba vételének időpontjában sem felelt meg az akkor hatályos jogszabályi előírásoknak, f) a gázszerelő elhalálozik, g) a gázszerelői igazolvány érvényességének időtartama lejárt és a gázszerelő nem kezdeményezi a Hivatalnál a gázszerelői igazolvány érvényességének meghosszabbítását, h) jogerős bírói határozat megállapítása szerint a gázszerelő közreműködött a GET 4. (2) bekezdése b), c), g), h), i), l) pontjában, illetve a GET 4. () bekezdésében meghatározott fogyasztói szerződésszegés megvalósításában. (2) Az (1) bekezdés c) pontja esetén a nyilvántartásból való törlést a Hivatalnál a gázelosztói engedélyes kezdeményezheti. () A Hivatal a nyilvántartásból való törlést elrendelő határozatával egyidejűleg intézkedik a gázszerelői igazolvány bevonása iránt. A Hivatal a nyilvántartásból való törlésről az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító jegyzőt a határozat megküldésével tájékoztatja. (4) Akit a Hivatal a gázszerelők nyilvántartásából törölt, akkor kérheti a nyilvántartásba való újabb felvételét, ha a) az (1) bekezdés a) pontja esetén, ha a változásbejelentési kötelezettségének eleget tett, b) az (1) bekezdés b) pontja esetén, ha a továbbképzési vizsgakötelezettsége teljesítését igazolja, c) az (1) bekezdés c) pontja esetén, ha a Hivatal a törlési határozatának jogerőre emelkedésétől számított 1 év eltelt és a gázszerelő minden e rendeletben foglalt feltételnek megfelel, továbbá a gázszerelő ismételten eleget tett a 4. (2) bekezdésben foglalt vizsgakötelezettségnek, d) az (1) bekezdés d) és e) pontja esetén, ha a gázszerelő ezt kéri és minden e rendeletben foglalt feltételnek megfelel. (5) A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban a külön jogszabályban meghatározott eljárásrend irányadó. 7. (1) A 4. (2) bekezdés szerinti továbbképzés tematikáját, az oktatási tananyagot, valamint a vizsgakövetelményeket, és az oktatásban részt vevő intézmények listáját a külön jogszabályban meghatározott Gázipari Műszaki Szakbizottság közreműködésével a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szükség szerint, de legalább öt évente állítja össze. (2) A. számú melléklet. pontja szerinti szakirányú tevékenység végzéséhez szükséges kiegészítő képzés tematikáját, az oktatási tananyagot, valamint a vizsgakövetelményeket, és az oktatásban részt vevő intézmények listáját a külön jogszabályban meghatározott Gázipari Műszaki Szakbizottság, a rendelet hatálybalépésétől számítottan december 1ig állítja össze első alkalommal és jóváhagyásra terjeszti be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közigazgatási államtitkárához. 8. (1) A Hivatal által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott fényképes gázszerelői igazolványok e rendelet hatálybalépésének napját követően azok érvényességének időtartama alatt továbbra is érvényesek, a nyilvántartásba vétellel megszerzett jogosultság a 4. ban foglaltak figyelembevételével ismételt nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható. E rendelkezés azonban nem érinti a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történő változások bejelentésének és igazolásának 5. szerinti kötelezettségét. (2) A gázszerelők nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet által nyilvántartásba vett gázszerelőkről vezetett országos közhitelű hatósági nyilvántartás adatait az e rendelet által létrehozott nyilvántartás is tartalmazza. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet; b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló /2004. (III. 26.) GKM rendelet 1. ának (2)() bekezdése; c) a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 100/200. (XII. 20.) GKM rendelet; d) a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 12/2002. (VIII. 15.) GKM rendelet; e) a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 9/2000. (XI. 10.) GM rendelet; f) a gázszerelők nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 27/2000. (VIII. 29.) GM rendelet; g) a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 1.) GKM rendelet melléklete Sajátos követelmények fejezetének 10., 11. pontja, valamint 14., 15. pontja.

3 1. számú melléklet a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelethez Kérelem a gázszerelők hatósági nyilvántartásba vételéhez és az arcképes gázszerelői igazolvány kiadásához I. Tevékenység megnevezése TEÁOR kódja: Gázszerelés 45 II. Kérelmező 1. Neve: 2. Ha a kérelmező egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói igazolvány :. Ha a kérelmező munkavállaló, a munkáltató neve: 4. Székhelye: 5. Személyazonosító igazolvány : 6. Születési hely, idő (év, hó, nap): 7. Anyja neve: 8. Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám): 9. Értesítési címe: 10. Telefon: Elektronikus levélcíme: Fax: 11. Gázszerelői igazolvány (módosítás vagy hosszabbítás esetén töltendő ki): III. Nyilatkozat Hozzájárule az 1. számú melléklet II/9. és 10. pontjában foglalt adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, valamint a Hivatal információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történő közzétételéhez? igen nem IV. Képesítés: 1. Gázvezeték és készülékszerelő mestervizsga Gáz és olajtüzelő berendezésszerelő, üzembe helyező mestervizsga... Épületgépész mérnök, illetve gázipari mérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök... Épületgépész technikus, gázipari technikus,... Gázvezeték és készülékszerelő (OKJ ) Gáz és olajtüzelőberendezésszerelő, üzembe helyező

4 7. (OKJ és/vagy OKJ )... Gáz és olajtüzelőberendezésminősítő, felülvizsgáló (OKJ )... Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó ek, tanfolyamok) V. E rendeletben előírt, a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása 1. Amennyiben a bemutatott ről szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata 2. Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása. Büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány 4. Igazolványkép ( db, egy évnél nem régebbi) 5. Eljárási díj befizetésének igazolása Befizető azonosító: 10 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal számla: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény. (6) bekezdése értelmében a. számú melléklet szerinti eljárás megindítása a közhiteles nyilvántartást érintő személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulási nyilatkozatnak tekintendő Dátum: aláírás... személyazonosító igazolvány Megjegyzés: A megfelelő tevékenységi kör, illetve melléklet meglétét a kitöltés során jelölje X szel. E rendelet 12. számú mellékletében szereplő kérelmek formanyomtatványai letölthetők a Hivatal információs honlapjáról, valamint a kormányzati portálról.

5 2. számú melléklet a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelethez Kérelem a gázszerelői igazolvány érvényességének továbbképzés után történő meghosszabbításához, illetve gázszerelői igazolvány pótlásához I. Tevékenység megnevezése TEÁOR kódja: Gázszerelés 45 II. Kérelmező 1. Neve: 2. Tevékenységi forma: 2.1. gazdasági társaság (megnevezése, cégjegyzék): 2.2. egyéni vállalkozó (vállalkozói igazolvány ): 2.. alkalmazott (munkáltató megnevezése, székhelye):. Személyazonosító igazolvány :.1. születési hely, év, hó, nap:.2. anyja neve: 4. Címe (megye, irányítószám, város, út, utca, házszám): telefon: 5. Gázszerelői igazolvány : III. A kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, nyilatkozatok felsorolása 1. A Hivatal nyilvántartásba vételről kiállított gázszerelői igazolvány (érvényességének hosszabbítása esetén). 2. Büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány. Eljárási díj befizetésének igazolása Befizető azonosító: 10 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal számla: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény. (6) bekezdése értelmében a. számú melléklet szerinti eljárás megindítása a közhiteles nyilvántartást érintő személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulási nyilatkozatnak tekintendő 5. Amennyiben a bemutatott a továbbképzésről szóló igazolás nem eredeti, az eredeti igazolás hiteles másolata Dátum:... Megjegyzés: A melléklet megléte esetén kitöltése X szel. aláírás. számú melléklet a 28/2006. (V. 15.) GKM rendelethez 1. Végezhető tevékenység Képesítés/végzettség Gyak. idő Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása Gázvezeték és készülékszerelő mestervizsga 1.2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szaküzemmérnök és gázvezeték és készülékszerelői

6 2.. Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása. Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22. (7) bekezdés szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálata. * OKJ Épületgépész technikus, gázipari technikus és gázvezeték és készülékszerelő *OKJ Gáz és olajtüzelőberendezésszerelő, üzembe helyező mestervizsga OKJ ** vagy gázvezeték és készülékszerelőmestervizsga 2.2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szaküzemmérnök, és gáz és olajtüzelőberendezésszerelő, üzembe helyező * OKJ vagy gázvezeték és készülékszerelő * OKJ Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gáz és olajtüzelőberendezésszerelő, üzembe helyezés * OKJ ** vagy gázvezeték és készülékszerelő * OKJ Gázvezeték és készülékszerelő mestervizsga, vagy gáz és olajtüzelőberendezésszerelő, üzembe helyező mestervizsga, és gáz és olajtüzelőberendezés minősítő és felülvizsgáló OKJ ***..2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök, és gáz és olajtüzelőberendezésminősítő és felülvizsgáló OKJ ***.. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gáz és olajtüzelőberendezésminősítő és felülvizsgáló OKJ *** Az adott sorban előírt Országos Képzési Jegyzék vagy Országos Szakmunkásképzési Jegyzék * megléte kötelező. A gáz és olajtüzelőberendezésszerelő, üzembe helyező OKJ helyett ** elfogadhatók a következő rendeletek szerinti, megfelelő szakirányú képesítések is: a) az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet, b) a dolgozók tanfolyami képzéséről és továbbképzéséről szóló 10/1984. (VIII. 5.) IpM rendelet, c) a nehézipari szakmai képzésről, valamint a munkások és középfokú végzettségű szakemberek továbbképzéséről szóló 4/1974. (VI. 21.) NIM rendelet. *** És szakirányú kiegészítő képzés. Megjegyzés: a) a felsőoktatásról szóló 199. évi LXXX. törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi szintű) és mérnök (főiskolai szintű) végzettséggel a tevékenységek szintén elláthatók. Az egyetemi és főiskolai szakok megnevezését a felsőoktatási alap és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza, b) a gázfogyasztó készülék üzembe helyezésére a. számú mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező készülék gyártója vagy a gyártó által megbízott gázszerelő jogosult, c) a csatlakozó és fogyasztói vezeték létesítésére a. számú mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő, jogosult.

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJUS Opten Kft. I 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2014.10.15. óta hatályos

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 97. szám A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Honosítási és Elismerési Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakképesítéssel rendelkezők

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben