Árpád és Mária Terézia között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árpád és Mária Terézia között"

Átírás

1 Árpád és Mária Terézia között Árpád és Mária Terézia között Pozsony város identitásai és emlékművei a19. század végén Varga Bálint 1896-ban a magyar kormány a honfoglalás ezredik évfordulójára nagyszabású emlékművet állított a dévényi várban. Egy évvel később Pozsony városa is emlékművet épített a millennium jegyében: a belvárosban Mária Terézia királynő szobra került felállításra. Mindkét műalkotás egy adott történelmi narratívát testesített meg: míg a dévényi honfoglalás-emlékmű az államilag támogatott etnikai alapú magyar nacionalizmust, addig a városi szobor a pozsonyi identitás többes rétegeit hordozta. Ez a tanulmány azt a célt tűzi ki maga elé, hogy ennek a két szobornak a segítségével feltárja a központi magyar és a helyi identitások, illetve ezek reprezentációi között kapcsolatot, és a pozsonyi példát más magyar városokkal összevetve a helyi és a nemzeti identitások viszonyát szélesebb összefüggésben értelmezze. A nemzet helyben A nemzetépítés csak akkor lehet sikeres, ha a nemzeti narratíva megfelel a helyi elképzeléseknek, állítja Alan Confino a német példára alapozva. 1 Ugyan a Confino által elemzett Heimat-eszmének számos speciális német vonása is van, mégis egy általános európai jelenséget ír le, amennyiben a helyi és a nemzeti szint közötti kapcsolatot vizsgálja, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy miként képzelték el helyben a nemzetet, és azon belül az adott 1 Confino 1997; továbbá: Applegate

2 V A R G A B Á L I N T közösség helyét. A közösség helyének elképzelését a nemzeten belül a helyi eliteknek kellett megoldania, és a feladat korán sem volt egyszerű. A helyi közösségek ugyanis általában már a nemzeti ideológia felbukkanása előtt is rendelkeztek elképzeléssel saját magukról, és ezt kellett összhangba hozni a nemzet magasabb igényeivel olyan módon, hogy a helyi értékek integrálódjanak a nemzeti közösségbe. A történelemről alkotott kép és ennek reprezentációja természetesen kulcsszerepet kaptak ebben a folyamatban, mivel az egyszerre tudományos igényű és mitologikus elemeket is tartalmazó közös múlt felépítése és elterjesztése mind a nemzeti közösség, mind a helyi közösségek identitásainak megkerülhetetlen része volt. A nemzeti történelem konstruálásának folyamata és ennek szerepe a nemzeti identitás formálásában jól ismert. 2 Azonban a helyi elitek is erőteljes történeti narratívákat produkáltak saját múltjukról, amit nem is késlekedtek reprezentálni, de ez az aspektus jóval kisebb figyelmet kapott idáig. 3 Pedig a két történetírási és reprezentációs szint közötti kapcsolat kulcsfontosságú a nemzetépítés helyi sikerének avagy bukásának megértése szempontjából. Ugyanis minél inkább képes volt a nemzeti elit a helyi eliteket együttműködésre bírni, és a helyi narratívákat beleágyazni a nemzetibe, annál nagyobb volt a nemzeti ideológia és identitás helyi szintű elfogadásának esélye. És fordítva: amennyiben a helyi elit nem találta meg saját múltjának, értékeinek helyét a nemzeti közösségben, nagyobb esélylyel utasította vissza a nemzeti identitás átvételét, azaz a nemzetépítés helyi szinten nagyobb eséllyel volt bukásra ítélve. 4 Röviden tehát, annak érdekében, hogy a nemzeti identitás helyi szinten elfogadott legyen, a nemzetet Confino szavaival élve helyi metaforának kellett látni, azaz a helyi közösség a nemzeti közösséget kellett, hogy tükrözze. A helyi és a nemzeti szint közötti viszony Magyarországon még tovább bonyolódott azáltal, hogy a legtöbb nyugat-európai államtól eltérően itt egyszerre több, egymással konkuráló nemzetépítő elit is fellépett, beleértve ebbe a magyart és a szlovákot is. 5 Ez értelemszerűen ahhoz vezetett, hogy Magyarországon belül egyszerre több nemzeti szintű diskurzus is kialakult, amelyeknek kapcsolata a helyi szintű narratívákkal így még bonyolultabb Berger Lorenz Néhány kivétel: Kunz 2000; Santvoort Maeyer Verschaffel 2008; Török 2008; Erdősi Wright Clark Bár a magyar és a szlovák nemzeti mozgalmat is számos kisebb csoportra lehetne bontani, az egyszerűség kedvéért itt a nemzeti mozgalmakat mégis homogénnek kezeljük. A nemzeti mozgalmakon belüli törésvonalakhoz lásd Gyurgyák 2007; Maxwell 2009.

3 Árpád és Mária Terézia között lett, mivel gyakran helyi szinten is az eltérő nemzeti interpretációk mentén alkották meg a helyi elbeszéléseket. Mivel a kiegyezés után a magyar állam erőforrásai szinte teljes egészében a magyar nemzetépítő elit kezébe kerültek, így a magyar nemzeti diskurzus komoly lépéselőnybe került versenytársaival szemben. A magyar történettudomány állami támogatást élvezett, a magyar nyelvű értelmiség méretében is sokkal nagyobb volt, mint bármelyik versenytársa, így a magyar nemzeti narratíva védekező helyzetbe szorította a többi nemzeti diskurzust. Ugyanakkor a helyi szint sikeres és hatékony bevonása a nemzeti diskurzusba egyáltalán nem volt magától értetődő, mivel a helyi történeti társaságok, múzeumok, folyóiratok jóval kevesebb anyagi és szellemi erőforrással rendelkeztek, mint nyugat-európai megfelelőik. 6 A helyi narratívák így jóval inkább a nemzeti szintű diskurzus helyi leképezését végezték el, azaz a nemzeti szint jóval komolyabb befolyást gyakorolt a helyire, mint fordítva. Ez azt jelentette, hogy a magyar nemzeti történeti narratíva nem a helyi történeti olvasatok összegzése lett, mint például a német esetben, mivel a helyi magyar elitek is a magyar nemzeti diskurzus szerint konceptualizálták saját történelmüket. A helyi történeti reprezentációk kiválóan demonstrálják a nemzeti diskurzus erejét és a helyi erőforrások szűkös voltát: egészen a 19. század végéig alig voltak a vidéki Magyarországon történeti emlékművek; ha sikerült is valamilyen szobrot állítani, az szinte kivétel nélkül valamilyen nemzeti jelentőségű, esetenként helyi kötődéssel is rendelkező személyt ábrázolt. A nagy nemzeti panteon szintje alatt maradó helyi hősök és a lokális emlékezet ritkán kapott helyet a formális reprezentációban. 7 Ha az államilag támogatott magyar nemzeti diskurzus is ilyen erőforráshiánytól szenvedett, akkor el lehet képzelni, hogy a jóval kisebb népességre támaszkodó, az állam által egyáltalán nem támogatott, sőt gyakran kifejezetten akadályozott konkurens nemzeti elitek milyen hatékonysággal voltak képesek működni. Az erőforrások és az állami támogatás hiánya különösen helyi szinten mutatkozott meg, azaz a nem magyar helyi elitek még sokkal inkább függtek saját nemzeti vezető rétegüktől, mint magyar megfelelőik. Ennek következtében a nem magyar helyi diskurzusok még inkább a központ konceptualizálását vették át. Pénzhiány és a gyakran ellenséges állami környezet miatt pedig ezen narratívák térbeli reprezentációja általában nem volt lehetséges. 8 6 Porciani Raphael Szana Egyedüli kivételt az erdélyi szászok élveztek: Wolfes

4 V A R G A B Á L I N T Elitek és reprezentációk Pozsonyban Pozsony városa ugyanakkor csak részben illik bele ebbe a képbe. Magyarország egyik leggazdagabb és legnagyobb városaként elegendő anyagi és szellemi erőforrással rendelkezett ahhoz, hogy a helyi értelmiség egy olyan történeti narratívát dolgozzon ki, ami a város szerepét hangsúlyozta, és ezt az olvasatot méltó módon reprezentálja is. A helyi elbeszélés Pozsony esetében is találkozott a magyar nemzeti olvasattal. Amint az alábbiakból kiderül, a két narratívát két különböző társadalmi csoport dolgozta ki és képviselte. A helyi és a magyar nemzeti olvasatokon kívül még a szlovák nemzeti elit is igényt tartott Pozsony városára. A szlovák nemzeti mozgalom azonban csak a 19. század középig volt jelen a városban: L udovít Štúr 1843-ban a város elhagyására kényszerült, 1850-ben pedig Juraj Palkovič professzor halálával megszűnt a korai szlovák nemzeti mozgalom egyik kulcsfontosságú intézménye, az Evangélikus Lyceum szláv tanszéke. 9 A következő években a szlovák nemzeti mozgalom központja áttevődött a Tátra kisvárosaiba, és a század utolsó harmadára gyakorlatilag teljesen eltűnt Pozsonyból. 10 Ennek következtében Pozsonyról nem született érdemi szlovák nemzeti olvasat, így nem volt mit reprezentálni sem. A pozsonyi zsidók szintén nem játszottak komoly szerepet a városról alkotott kép megformálásában. Ugyan a népes és gazdag pozsonyi zsidóságnak megvolt a lehetősége, hogy akár egy saját szerepét kiemelő narratívát is kidolgozzon, erre nem került sor, mivel a város izraelita lakossága a század utolsó harmadában a magyar polgárságba és ezáltal a magyar nemzetbe való integrációra törekedett. Ezért a zsidó szeparatizmus gondolata nagyjából a századfordulóig egyáltalán nem játszott szerepet Pozsonyban. 11 A szlovákok és a zsidók marginalizálódásával így a város helyének elképzelése a nemzeti közösségben két csoportra hárult: egyrészt a helyi eredetű, német nyelvű, prenacionalista identitással rendelkező polgárságra, másrészt a leginkább a városba nemrég bevándorolt magyar nemzeti lojalitással Babejová 2003; Vesztróczy ŠOAB, főispáni iratok, 262. doboz, 35/1896, 264. doboz, 2/1897, 305. doboz 1/1899. A szlovák nemzeti mozgalom visszaszorulása Pozsonyból jól követhető a nemzeti kánon megteremtésének egyik kiemelt fontosságú médiumának, az irodalmi évkönyveknek az előfizetőin keresztül ban a Plody zboru Učenců Řeči Českoslowanské Prešporského évkönyv 286 összes (ebből 172 magyarországi) előfizetője közül 71 volt pozsonyi, azaz az országon belüli előfizetések 41%-a Pozsonyba összpontosult (Plody 1836: oldalszám nélküli bevezető) ben a Lipa évkönyvet összesen 528-an fizették elő, de csak 11-en voltak közülük pozsonyiak. (Lipa 1864: ). 11 Trančik 1997.

5 Árpád és Mária Terézia között rendelkező polgárokra. A német nyelvű polgárság, amely a város lakosságának relatív többségét tette ki még az 1910-es népszámlálás szerint is, hagyományosan lojális volt Magyarországhoz és az uralkodóhoz, anélkül azonban, hogy modern nemzeti identitást vett volna át. A német nyelv és kultúra, illetve a helyi büszkeség ugyanis legalább olyan fontos volt a pozsonyi identitásban, mint a magyarországi lojalitás. Ugyan a pozsonyiak a 19. század közepétől folyamatosan valamilyen nemzetépítő projekttel szembesültek, ez a prenacionalista identitás uralkodott az őshonos német polgárság körében végig a század folyamán, sőt ennek nyomai egészen az 1930-as évekig is kimutathatóak. 12 A történelemnek értelemszerűen kiemelt szerep jutott a helyi narratíva formálásában. Egy 1811-es forrás szerint a pozsonyi szereti királyát, hazáját, büszke nemzetiségére, amire hazájának története, alkotmánya és szabadsága jogosítják fel. 13 Az a történelem, ami ebben a pozsonyi narratívában megjelenik, olyan eseményekre helyezte a hangsúlyt, amelyek a városban játszódtak le, de egyben országos jelentőséggel is bírtak. Így a pozsonyi német polgárság önképében fontos szerepet kaptak a Szent Márton székesegyházban megtartott királyi koronázások 1563 és 1830 között, a rendi diéták, különösen az 1741-es, amely során a rendek nagylelkű támogatásukról biztosították Mária Teréziát, illetve az ország modernizációját megalapozó reformországgyűlések. A Magyarország történetében játszott kiemelt szerepe miatt Pozsony lakói annak ellenére büszkén tekintettek városukra az ország második fővárosaként, hogy 1848-ban mindenféle fővárosi funkcióját elvesztette. Egy 1880-as útikönyv így jellemzi Pozsonyt: Miután Buda az oszmánok kezébe esett, I. Ferdinánd Pozsonyt a Szent Korona országainak fővárosává tette, ami egészen II. József idejéig maradt; 1848-ig itt tartották az országgyűléseket, és ezek az időszakok még a mai nemzedék emlékezetében is élnek. 14 Ugyanakkor a lojalitás Magyarországhoz és a magyar uralkodóhoz egyáltalán nem jelentette azt, hogy a pozsonyi német polgárság feltétel nélkül elfogadta volna a magyar nemzetépítő diskurzust, különösen annak nyelvi alapra épülő változatát. A német nyelv és kultúra ugyanis Pozsonyban különös 12 Mannová 2002; Babejová 2003: Paul Kolbány pozsonyi doktort idézi: Tancer 2008: Heksch 1880:

6 V A R G A B Á L I N T fontossággal bírt, de a helyi polgárok ezt gond nélkül tudták összeegyeztetni magyarországi lojalitásukkal: A német szellem és a német tevékenységek hamarosan Pozsonyt megerősített és jelentős hellyé tették. [ ] Pozsony lakosainak patriotizmusát egyetlen más város lakosai sem múlják felül. A legmélyebb szeretet ápolják a király és a haza iránt, és nem sajnálják sem vagyonukat, sem életüket gyakran veszélyeztetett hazafiúi jogaik megvédése érdekében, és bár a mai lakosság legnagyobb számban nyelvileg a német nép tagja, a város legtöbb lakója bírja a magyar nyelvet és azonos szeretettel ápolja, mint a németet, a város alapformája azonban mégis német. 15 Azaz a pozsonyi német polgárságtól távol állt, hogy magát az etnikai magyar nemzettel azonosítsa, de ugyanúgy a német nemzet koncepciója sem volt vonzó a pozsonyiak számára. Sőt, a források gyakran beszélnek egy bizonyos Preßburger Nation -ról, ami természetesen a helyi identitást takarta, modern, nemzeti lojalitás nélkül. 16 Míg tehát a pozsonyi német polgárság a város német kultúráját és magyarországi lojalitását egyszerre hangsúlyozta, addig a város magyar nemzetépítő elitje szándékosan alulértékelte a német befolyást és Pozsonyt magyar városként állította be. A pozsonyi magyar nemzeti elit eleve jóval kevesebb kötődéssel rendelkezett magához a városhoz, mint a német nyelvű őshonos polgárság, mivel sokan közülük köztisztviselőként, tanárként vagy hasonló, az államtól függő állást betöltve költöztek a városba. 17 A város magyar nemzeti olvasata sokkal inkább hangsúlyozta Pozsony helyét Magyarország és a magyar nemzeti kultúra történetében. Így a hangsúly az első magyar nyelvű napilapra, a Pozsonyban kiadott Magyar Hírmondóra vagy a reformkor Pozsonyban tevékenykedő politikusaira került. 18 Egy röpirat így fogalmazta meg Pozsony nemzeti jelentőségét: Könyöki 1873: Babejová 2003: Ugyan a pozsonyi középosztály mikroszíntű vizsgálatával még nem rendelkezünk, de a részletes statisztika alapján nyilvánvaló a magyar nyelvűek erősebb kötődése az államhoz. Lásd: MOL XXXII-23-h 167. doboz, 41. tábla. A Pozsonyról szóló magyar nyelvű, illetve magyar nemzeti szemszögű források szerzői között pedig jóval magasabb arányban találunk a városon kívül születetteket, mint pozsonyiakat. 18 Vutkovich Sándor: A millennium megünneplése Pozsonyban. Nyugatmagyarországi Hiradó, május

7 Árpád és Mária Terézia között Nem tekinthet-e vissza a város érdemes törzspolgársága egy majdnem 1900 éves, a harc és békeműnek eseményeiben gazdag történetre? [ ] Semmi vad hullámzás nem tudta alámosni és megdönteni létének sziklavárát és egy ezer éves uralom lelkesedéssel nyomhatja e városra létének élő tanulságát! A honi történelem arany lapjain mindenütt ott szerepel az ősi Pozsony városa tekintélyével, intelligens befolyásával; az alkotás majdnem minden nevezetesebb mozzanata ott találja gyújtópontját. Csak gondoljunk a nemzet önbizalomra ébredésének korszakalkotó munkásságára, a harmincas évek és negyvenes években történt alkotmányos újjászületésre, a nemzet önállósításának erőkifejtéseire, férfias öntudattal való fellépésére ott találjuk vállvetve Pozsony lakosságának jeleseit mind. [ ] Mit áldozott, mit szenvedett e város hű népe a haza szabadsága, becsületéért, a városi Krónikák erről ezer meg ezer példát mutathatnak fel. 19 A város magyar vonatkozású történelmén kívül a magyar interpretáció Pozsony határfunkcióját is kiemelte, a magyar kultúra bástyájának látva azt a német befolyás ellen. Ugyanakkor Pozsony német jellege teljesen egyértelmű volt a kortársak számára, ezért a magyar nemzeti aktivisták a várost gyakran nemzeti sivatagként jellemezték, ahol csak a magyar nemzeti egyesületek alkottak oázist. Míg a német polgárság nyilvánvalóan sokat profitált Bécs és a német kultúra közelségéből, addig a magyar nemzetépítők éppen ellenkezőleg, a magyar nemzeti kultúrát veszélyeztető tényezőként élték meg a szomszédos császárvárost, ami akár a város magyarországi lojalitására is kihívást jelenthet. A magyar nemzeti olvasat tehát Pozsonynak három, egymással nyilván szoros összefüggésben levő funkciót adott: kiemelte jelentőségét Magyarország történetében, határfunkcióját Ausztria ellen, végül szerepét a magyar nemzeti kultúrában. 20 A helyi és a magyar nemzeti olvasatot összehasonlítva azt látjuk, hogy nem különböztek egymástól gyökeresen. Mindkét narratíva hangsúlyozta a város lojalitását Magyarországhoz és a magyar történelemben játszott kiemelkedő szerepét. A magyar nemzeti interpretáció a várost a magyar nemzeti kultúra bástyájának tekintette az ország határán, így a város történetéből is a reformkort, azaz a nemzetépítés és polgárosodás kulcskorszakát emelte ki. A helyi narratíva a város Habsburg-hűségét és német kultúráját emelte ki, ezáltal az aranykort a 18. századra tette. De mindkét olvasat megegyezett abban, hogy 19 Schulpe 1893: Különösen a Pozsonyt Béccsel összekötő gyorsvillamos építése zavarta a magyar nemzetépítőket, mert a közvetlen és kényelmes összeköttetéstől a német kultúra befolyásának növekedését várták, ami Pozsonyt a császárváros egyszerű külvárosává fokozta volna le. Babejová 2003: 65 68, ,

8 V A R G A B Á L I N T Pozsony a magyar történelem dicső fejezeteihez számos jelentős tettel járult hozzá: a koronázások, az országgyűlések mindkét narratívában kiemelt jelentőséget kaptak. Ugyan a helyi olvasat inkább a 18. századra tette a hangsúlyt, a reformkor időszaka az őshonos pozsonyi polgárság számára is elsőrangú fontossággal bírt, így a helyi elbeszélésekben is kiemelt jelentőséget kapott. 21 Pozsony anyagi és szellemi erőforrásai könnyedén lehetővé tették, hogy a városról alkotott képeket a városi térben is reprezentálják. Nemzeti jelleget a pozsonyi városi tér egészen az 1870-es évek végéig egyáltalán nem viselt. A városi tér nemzetiesítése 1879-ben vette kezdetét utcanevek átnevezésével. A következő évtizedek során Pozsony utcái egyre-másra kaptak új nevet, amelyek jól illusztrálták a város többes identitását. Így utcanév örökítette meg a magyar nemzeti panteon több alakját is, többek között olyan figurákat, akiknek semmi közük sem volt a városhoz. Jelentős helyi személyekről (polgármester, helyi művész), valamint a Habsburg-család számos tagjáról is neveztek el közteret. Német vagy szlovák nemzeti hősök természetesen szóba sem jöttek az új utcanevek kiválasztásakor. 22 A közterületek átnevezése olcsó és egyszerű feladat volt, de nem elégítette ki a helyi elitek reprezentációs igényeit. A 19. század nyugat-európai szobormániájával összhangban a pozsonyi identitások emlékművekben is megjelenítésre kerültek. Az első modern szobrot 1887-ben avatták fel a korzón (a mai Hvezdioslav téren) a pozsonyi születésű zeneszerző, Johann Nepomuk Hummel tiszteletére. Ez az emlékmű jól illusztrálta a német polgárság többes, prenacionalista identitását: az avatási ceremónia és az azt megörökítő emlékirat nyelve német és magyar volt, a beszédek pedig egyszerre méltatták a város magas német nyelvű kultúráját és hűségét Magyarországhoz ben hasonló szellemű emlékművet terveztek állítani Liszt Ferencnek, aki a közeli Doborján (ma Raiding, Ausztria) faluban született, és első sikereit Pozsonyban aratta. Pénzügyi nehézségek miatt azonban ez az emlékmű nem került megépítésre. 24 Magyar nemzeti emlékmű sem a városban, sem a környékén nem volt 1896-ig, így a millennium kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a pozsonyi magyar nemzeti elit megszüntesse ezt a hiányosságot Rakovszky Ortvay Batka Wodianer Mannová 2007.

9 Árpád és Mária Terézia között A nemzetépítő állam szimbóluma Az 1896-os millenniumi ünnepségek képezték a magyar kormány első átfogó kísérletét arra, hogy a magyar nemzeti eszmét szimbolikus eszközökön keresztül az ország lakosságának nagy részéhez eljuttassa. Mivel a honfoglalást korábban nem ünnepelték meg, ezért a millenniumi ünnepségek tartalmát a kormány és a magyar nemzeti értelmiség szabadon találhatta ki. A honfoglalás ezredik évfordulója nem egyszerűen egy megünneplendő tény volt, hanem alkalom. Alkalom arra, hogy a kormányzat egy egész nemzetitörténelmi ideológiát fogalmazzon meg; olyat, ami teljesnek láttatja a csonka államiságot, és a létezőt mint egyetlen lehetségest mutatja be. Más szóval: bizonyos értelemben a múlt historizált értékeivel vértezhető fel az éppen meglevő, s mindez a kontinuitás, a megingathatatlan állandóság érzetét keltheti fogalmaz Gerő András. 25 Ezt az ideológiát eredetileg csupán egy budapesti emlékműnek kellett reprezentálnia, de hamarosan ötletek százai bukkantak fel, hogy nagyszabású, országszerte megtartott ünneplésekkel emlékezzenek meg a honfoglalásról. Az egyik millenniumi ötlet gazdája Thaly Kálmán, a befolyásos történész, politikus, mai szóval véleményvezér volt, aki nyugat-európai utazásai alatt számtalan nemzeti emlékművet látott. Thalyt zavarta a millennium Budapestre korlátozása, ezért a honfoglaló törzsek számának megfelelően hét emlékmű felépítését javasolta olyan helyszíneken, amelyek a honfoglalással és/vagy a magyar állameszmével voltak összefüggésbe hozhatók. Az ellenzéki Thaly javaslatát azonnal és nagy lelkesedéssel fogadta el a kormány, és a projekt a millenniumi ünnepségek kiemelt részévé vált. A kormányzat annyira szívén viselte ezeket az emlékműveket, hogy finanszírozásuk, megtervezésük és átadásuk is teljes egészében Budapestről történt, azaz a helyi érdekeket teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. Az emlékművek mindenhol ugyanazt az üzenetet hordozták: Magyarország történetének magyar etnikai olvasatát, azaz a magyar nép Kárpát-medencén belüli vezető szerepét reprezentálták, illetve az egységes magyar államterületet, az ország határainak állandóságát jelenítették meg. Az emlékművek egységes üzenetéről hasonló megformálásuk gondoskodott: eleve a hetes szám a magyar honfoglalókat jelenítette meg, a szobrok pedig az Árpád-kori magyar vitézt, személyesen Árpád fejedelmet, vagy éppen a turulmadarat 25 Gerő 1993:

10 V A R G A B Á L I N T ábrázolták. A helyszínek kiválasztása sem volt véletlen: a magyar államterületet szimbolizálandó az ország öt határpontjára (Dévény, Nyitra, Munkács, Brassó, Zimony) és két belső pontra (Pannonhalma, Pusztaszer, de ezek is összefüggésbe hozhatóak a magyar államterülettel) esett Thaly választása. Az öt határpont ráadásul szimbolikuson lefedte az ország nem magyarul beszélő részeit is, egyértelmű és egy pillanatig sem titkolt üzenetet hordozva a helyi nem magyar lakosságnak. 26 Ez a minta volt érvényes Dévény esetében is. Már a helyszín is sokatmondó: az emlékművet a dévényi vár romjai között, csupán néhány méterre az osztrák-magyar határtól emelték. A messziről is jól látható emlékmű egy Nyugat (tehát Bécs) felé néző Árpád-kori magyar harcost ábrázolt, aki egyik karjában a magyar címert, másikban pedig egy leeresztett kardot tartott. Az üzenet egyértelmű volt: a Dunán Bécs felől érkező utazó egy másik országba lépett (ezt szimbolizálta a címer), amely befejezte a honfoglalás és államépítés munkáját, de bármikor készen áll önmaga megvédésére (amint a kard mutatta) érvelt Thaly. 27 A vár szláv eredete nem játszott komoly szerepet a magyar percepcióban. Ugyan azt jól lehetett tudni, hogy egyes Devín komoly jelentőségű nagymorva vár volt és bizonyos morva fejedelmek székhelyüket is ott tartották, az viszont nem volt egyértelmű, hogy ez a helyszín a morvaországi Velehraddal vagy a magyarországi Dévénnyel azonos-e. A 19. század közepéig a magyarországi történészek ez utóbbira hajlottak, de a szlavisztika tudományának megalkotója, Pavel Jozef Šafarik 1837-ben megjelent nagy hatású munkájában ( ) a nagymorva fejedelmi székhelyet Velehraddal azonosította. 28 A magyar nemzeti történettudomány pedig boldogan vette át Šafarik érveit, hogy egy potenciális szlovák nemzeti megteremtésének esélyeit csökkentse. 29 Ennek ellenére Thaly tisztában volt azzal, hogy Dévény valamilyen szláv múlttal bizonyosan rendelkezik. A nagymorva múlt viszont még kapóra is jött Thalynak: mivel a magyar történetírás szerint a honfoglaló magyarok legyőzték és elfoglalták a morva birodalmat, ezért a dévényi emlékmű a szlovákok feletti magyar dominanciát is megtestesítette. A szlovákok feletti uralmat viszont explicit a nyitrai emlékmű repre Thaly 1898; R. Várkonyi 1961; Sinkó Thaly 1898: Schafarik (1837): II Ipolyi Arnold 1860: Fehérhegységi utiképek. Második rész. Lefelé Szakolczától Dévényig. Vasárnapi Ujsag, május ; Dévény szócikk. In: A Pallas nagy lexikona. Az összes ismeretek enciklopédiája V. kötet, Budapest, 1893, 258.

11 Árpád és Mária Terézia között zentálta, ezért Dévény elsődleges funkciója az Ausztriával szembeni határ megjelenítése volt. 30 A dévényi emlékmű felavatása hasonló módon történt, mint a többi millenniumi emlékműé. Ezeknek az ünnepségeknek a legfontosabb jellegzetessége az volt, hogy mindenféle helyi referenciát nélkülöztek, annyira, hogy a beszédek gyakorlatilag bármilyen helyszínen elhangozhattak volna. Dévényben Jósika Sámuel király személye körüli miniszter tartotta a fő szónoklatot; beszéde a magyar állameszméről szóló közhelyek gyűjteménye volt. 31 Pozsony vármegye nevében egy galántai ügyvéd, későbbi parlamenti képviselő, Zsigárdy Gyula beszélt, akinek dagályos szónoklata ugyan komoly helyi relevanciával bírt, mivel meglepő módon a közös magyar-szláv múltat emelte ki, de a beszédet vélhetően gyatra színvonala miatt a sajtó nagyrészt ignorálta. 32 A magyar sajtó mind Budapesten, mind Pozsonyban kitörő örömmel fogadta a dévényi emlékművet. A legtöbb cikk a szobor határfunkcióját emelte ki. A, a pozsonyi magyar nemzetépítő elit lapja, az országos sajtóhoz hasonlóan az emlékmű nemzeti jelentőségét méltatta, helyi vonatkozásokról viszont nem számolt be. 33 Az emlékművet már felavatásának másnapján elkezdték magyar nemzeti célokra használni, amikor is a pozsonyi középiskolák tanulói (kb diák) kirándultak Dévénybe, ahol az ilyenkor szokásos módon nemzeti tartalmú verseket szavaltak és énekeltek. 34 A pozsonyi német sajtó kevesebb lelkesedést mutatott a dévényi emlékmű iránt, bár részletes, de leginkább semleges jellegű beszámolókat közöltek az átadó ünnepségről. A cikkek azt sugallták, hogy az emlékmű nem befolyásolja jelentősen a város német olvasatát és a városi tér használatát. A német sajtó beszámolói szerint a dévényi emlékművet a magyar állam Pozsonytól teljesen független reprezentációjának tekintették. Ez a reakció egyáltalán nem meglepő: amint a fentiekben már részletesen bemutatásra került, a pozsonyi helyi narratívában a Habsburgok iránti lojalitás komoly szerepet kapott, az osztrák-magyar határ hangsúlyozása viszont ezzel a képpel nem volt kompatibilis. Sőt a magyar honfoglalás sem játszott szerepet a város történetében. 30 Thaly 1898: Kőváry 1897: Zsigárdy viszont valószínűleg nagyon meg volt elégedve magával, mert beszédét két nyelven is kiadta: Zsigárdy 1896a, 1896b. 33 A dévényi ünnep. Nyugatmagyarországi Híradó október A dévényi emlék második ünnep napja. Nyugatmagyarországi Híradó október ; Die vier Mittelschulen bei dem Thebener Millenniums-Denkmal. Preßburger Tagblatt október

12 V A R G A B Á L I N T Továbbá az emlékmű és a város közötti körülbelül 10 kilométeres távolság is hozzájárult ahhoz, hogy a helyi német polgárok mentális térképét ne igazán befolyásolja a dévényi millenniumi emlékhely. 35 A helyi identitás emlékműve A millenniumi emlékművek kinyitották Pandora szelencéjét, a következő években ugyanis országszerte emlékmű-állítási hullám kezdődött, többnyire helyi kezdeményezésre. Az első ilyen helyi emlékmű éppen a pozsonyi Mária Terézia-szobor lett. Ugyan Mária Terézia szobrát már 1892-ben fel akarták állítani, ezzel emlékezve Ferenc József trónralépésének 25. évfordulójára, de anyagi nehézségek miatt a város nem tudta teljesíteni a kitűzött célt. Végül a város úgy döntött, hogy a szobrot Pozsony saját millenniumi emlékműveként építik meg, de technikai nehézségek miatt nem sikerült befejezni 1896-ra, így csak a következő évben tudták átadni. Az emlékmű a valamikori koronázási domb helyén épült, és Mária Terézia királynőt ábrázolta teljes pompájában és dicsőségében. A szobor feladata Pozsony hagyományos, többrétegű identitásának reprezentálása volt, azaz az emlékműnek be kellett mutatni a város országos jelentőségét a múltban és a jelenben, hűségét az uralkodóhoz és Magyarországhoz. Az emlékmű tökéletesen elérte a kitűzött célt. Először is a szobor megmutatta a város hűségét az uralkodóházhoz, hiszen az egyik legjelentősebb magyar királyt ábrázolta. A Vitam et sanguinem felirat további egyértelmű utalás volt a város Habsburg-ház iránti lojalitásra, mivel az 1741-es országgyűlés pozsonyi értelmezése a városnak, mint házigazdának szerepét emelte ki. A város hűsége az uralkodóházhoz nem is maradt viszonzatlan, mivel a leleplezési ceremónián Ferenc József személyesen is részt vett. Másodszor, az emlékmű a város Magyarország iránti hűségét is jól mutatta. Eleve a millenniumi ünnepségek idejére volt tervezve a szobor átadása, mint Pozsony hozzájárulása az ezredévhez. Az emlékmű talapzata, követve a koronázási dombra vonatkozó hagyományt, az összes magyar törvényhatóság földjéből tartalmazott egy darabot. A törvényhatóságok olyan jeles területekről küldtek földet, mint például a mohácsi csatamező és egyéb kiemelt Das Fest in Theben. Preßburger Zeitung október ; Die Einweihung des Thebener Millenniums-Denkmales. Preßburger Tagblatt október ; Die Einweihung des Thebener Millenniumsdenkmales. Westungarischer Grenzbote október ; Zu den Millenniumfeierlichkeiten. Westungarischer Grenzbote, október

13 Árpád és Mária Terézia között emlékezethelyek, azaz a Mária Terézia-szobor talapzata Magyarország egységét szimbolizálta. Harmadszor, az emlékmű büszkén reprezentálta Pozsony önnön fontosságát. Amint a város vezető lapja, a megjegyezte, a Mária Terézia-emlékmű volt az első olyan nagyszabású köztéri szobor az országban, amit nem az állam, hanem egy város finanszírozott. Mivel még a budapesti ezredévi emlékművek nagy része is állami kezdeményezésre és forrásokból épült, ezért a Mária Terézia-emlékmű megerősítette a pozsonyiakban a második főváros képét. Sőt az emlékmű koronába került, nagyjából háromszor annyiba, mint a dévényi szobor, azaz a város anyagi értelemben vett gazdagságát is jól mutatta. A szobor alkotója, Fadrusz János pedig pozsonyi származású lévén a város szellemi virágzását testesítette meg. 36 Az emlékmű szimbolikája is Pozsony fontosságát reprezentálta: a főalakot jobbról támogató mellékalak ugyanis egy magyar arisztokratát ábrázolt, a bal mellékalak pedig legalábbis a leleplezési ünnepség hivatalos kiadványa szerint egy fegyveres polgárt. A nemesség és a polgárság így az ország egyenrangú tagjainak lettek feltüntetve. Ez az értelmezés egyértelműen mutatta az ország, az uralkodó és a város egységét. 37 Az emlékmű által reprezentált, a várost magát középpontba helyező narratívát az átadó ünnepséget követő színházi díszelőadás is tovább erősítette. Az előadást Jan Batka városi levéltáros, a hagyományos német nyelvű polgárság tagja tervezte meg. Az előadás hat élőképből állt, amelyek a város történetéből vett országos vagy dinasztikus jelentőségű jeleneteket ábrázoltak. A képek között I. Ferdinánd 1526-os királlyá választása, valamint az 1741-es országgyűlés is szerepelt. Az előadás nyilvánvalóan a helyi narratíva alapján készült, azaz a középpontba a dinasztikus és országos hűséggel bíró, kiemelt fontosságú Pozsony városát helyezte. 38 Nem meglepő, hogy a város német nyelvű sajtója kitörő lelkesedéssel fogadta az emlékművet, a város többrétegű identitásának és önképének méltó megjelenítését látva benne Sr. Majestät dem Könige und seinem Hause Heil! Preßburger Zeitung május Engyeli Langer 1897a, 1897b. 38 Programmbuch Der Preßburger Krönungshügel und seine Geschichte. Preßburger Zeitung május ; Der Enthüllungstag. Preßburger Zeitung május ; Vitam et Sanguinem! Westungarischer Grenzbote május ; Zur Enthüllungs-Feier unseres Krönungs- Denkmales. Westungarischer Grenzbote május ; Die Enthüllungs-Feier unseres Krönungs-Denkmales. Westungarischer Grenzbote május ; 16. Mai Preßburger Tagblatt május 16.,

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Eleonóra Babejová: Fin-De-Siècle Pressburg. Conflict & Cultural Coexistence in Bratislava 1897 1914

Eleonóra Babejová: Fin-De-Siècle Pressburg. Conflict & Cultural Coexistence in Bratislava 1897 1914 Eleonóra Babejová: Fin-De-Siècle Pressburg. Conflict & Cultural Coexistence in Bratislava 1897 1914 East European Monographs, Boulder, Columbia University Press, New York, 2003. 467. Eleonóra Babejová

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

TANULMÁNYOK A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁG SZLOVÁK TÖRTÉNELMÉRŐL

TANULMÁNYOK A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁG SZLOVÁK TÖRTÉNELMÉRŐL VESZTRÓCZY ZSOLT TANULMÁNYOK A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁG SZLOVÁK TÖRTÉNELMÉRŐL Demmel József: Egész Szlovákia elfért egy tutajon Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történeleméről. Pozsony, Kalligram,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941)

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Teleki Pál, az erdélyi politikus A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Népesedési és etnikai változások Magyarországon a török korban Népességvándorlás a XVIII. századi Magyarországon

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

Három nemzet élt itt együtt: a székelyek, a szászok, és a románok.

Három nemzet élt itt együtt: a székelyek, a szászok, és a románok. Románia nyugati részén fekvő terület Nyugat felőli fő bejárata a Királyhágó Magyarországhoz tartozott, de önálló fejedelemség volt Jeles napi szokások, nyelvjárások többnyire ma is élnek Ismertebb táji

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése SZARVASI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE 2012. évi Közhasznúsági jelentése Könyvvizsgálatra nem kötelezett. Szarvas, 2013 március 22. Rágyanszky István elnök KÖZHASZNÚ JELENTÉS a Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Mennek 200?? - 2013 Jönnek 1987-200??? Jönnek (1987-200????) A magyar menekültügy születése Diaszpóra A Kárpát-medence magyar migránsai Idegenellenesség

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. Indulás: 2015. augusztus 01-én (szombat) reggel 6:30-kor a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. Gyülekezés,

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben