A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A"

Átírás

1 A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, március 26., péntek 36. szám Ára: 805, Ft TARTALOMJEGYZÉK 7/2004. (III. 26.) FMM ESZCSM PM e. r. Oldal A megváltozott munkaképességû dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM PM együttes rendelet módosításáról /2004. (III. 26.) FMM r. A Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról /2004. (III. 26.) GKM r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról /2004. (III. 26.) PM r. A biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról /2004. (III. 26.) OGY h. A ig szóló magyar közlekedéspolitikáról /2004. (III. 26.) KE h. Bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl /2004. (III. 26.) Korm. h. A ig szóló magyar közlekedéspolitikával kapcsolatos intézkedésekrõl /2004. (III. 26.) ME h. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnökének megbízásáról /2004. (III. 26.) ME h. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökének kinevezésérõl /2004. (MK 36.) MNB hird. A,,XXVIII. nyári olimpiai játékok ezüst emlékpénzérme kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól Az Országos Választási Bizottság 7/2004. (III. 24.) OVB határozata Az Országos Választási Bizottság 2/2004. (III. 24.) OVB állásfoglalása a választási bizottságok tagjainak összeférhetetlenségérõl Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkezõ magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ technikai szám kiadásáról /2004. (MK 36.) MSZH közl. A,,Formál 2 Formatervezési kiállításon bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményérõl A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

2 3146 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/36. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány tagjainak rendeletei A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter 7/2004. (III. 26.) FMM ESZCSM PM együttes rendelete a megváltozott munkaképességû dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM PM együttes rendelet módosításáról A megváltozott munkaképességû dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM PM rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következõket rendeljük el: 1. Az R. 27/D. -ának (1) és (2) bekezdése hatályát veszti. 2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. A hatálybalépés idõpontját megelõzõen benyújtott kérelmeket a benyújtás idõpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni. A hatálybalépést megelõzõen kijelölt célszervezetek tekintetében, valamint az R. 27/F. -a alapján a hatálybalépést követõen benyújtott kérelmekre vonatkozóan az R. 27/D. -ának (1) és (2) bekezdését továbbra is alkalmazni kell. A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 8/2004. (III. 26.) FMM rendelete a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. (8) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. A Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -át követõen a következõ új 4/A. -sal egészül ki:,,4/a. (1) Egyedi döntés alapján támogatás nyújtható a Kormány vagy a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által indított, egyes munkavállalói rétegek munkaerõpiaci helyzetének javítását szolgáló programhoz, az abban részt vevõ felnõtt foglalkoztatásának elõsegítéséhez szükséges képzés díjának részben vagy egészben történõ megtérítésére. (2) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás éves mértéke nem haladhatja meg a keret eredeti kiadási elõirányzatának 15%-át. 2. Az R a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:,,a támogatás folyósítása a 4/A. -ban meghatározott programban részt vevõ felnõtt részére nyújtott támogatás kivételével utófinanszírozással történik. Burány Sándor s. k., foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Dr. Draskovics Tibor s. k., pénzügyminiszter Dr. Kökény Mihály s. k., egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 3. Az R ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(1) A pályázati eljárás alapján nyújtható támogatások esetén a nyilvános pályázatot minisztérium írja ki.

3 2004/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (1) Az R a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(1) A miniszter döntését követõen a 4/A. -ban meghatározott programban részt vevõ felnõtt részére nyújtott támogatás kivételével a támogatottal a támogatási szerzõdést a 19. (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a minisztérium köti meg. (2) Az R a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:,,(2) A 4/A. -ban meghatározott programban részt vevõ felnõtt részére a foglalkoztatása elõsegítéséhez szükséges képzés díjának részben vagy egészben történõ megtérítése tekintetében a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletnek a foglalkoztatást elõsegítõ képzésben történõ részvétel támogatására vonatkozó szabályait kell megfelelõen alkalmazni a 3. (2) bekezdésének f) pontja kivételével azzal, hogy a támogatásról a megyei (fõvárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) központi szervezeti egysége dönt az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint, és ellátja a támogatás folyósításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat. A munkaügyi központok pénzeszközökkel való ellátása, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprész kezelésére és felhasználására vonatkozó külön jogszabályok szerint történik a miniszteri döntésben foglaltak figyelembevételével. (3) Az R ának e rendelettel megváltoztatott számozású (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(3) Amennyiben az (1) bekezdés alapján nyújtott támogatás a Vátr. hatálya alá tartozik, a támogatás legnagyobb mértékének meghatározása a Vátr.-ban elõírt támogatási intenzitásnak megfelelõen történik. 5. Az R ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(1) A támogatás felhasználásának jogszerûségét a minisztérium, illetve a minisztérium által megbízott személy, illetõleg szervezet, ezen túlmenõen a 4/A. -ban meghatározott programban részt vevõ felnõtt részére nyújtott támogatás esetén a munkaügyi központ ellenõrzi. 6. Az R. a következõ 26. -sal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi 26. számozása 27. -ra változik:,,26. (1) A 7., a 8., és a 20. alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától csekély összegû támogatás kizárólag az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK rendelettel összhangban nyújtható. (2) A 13., a 19. és a 22. alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától a Római Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó képzési támogatás kizárólag az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK számú bizottsági rendelettel összhangban nyújtható. (3) A 8. és a 20. alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától a Római Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó beruházási támogatás kizárólag a nemzeti regionális támogatásról szóló közösségi iránymutatással összhangban nyújtható. 7. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet 6. -a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépése napján lép hatályba. Burány Sándor s. k., foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

4 3148 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/36. szám A gazdasági és közlekedési miniszter 33/2004. (III. 26.) GKM rendelete a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok kivitelérõl, illetve behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. -ának (5) bekezdésében, 15. (3) bekezdésében, illetve (2) bekezdésének d) pontjában, a gázszolgáltatásról szóló évi XLI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet 6. -ának (2) bekezdésében és 10. -ának (6) bekezdésében a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló évi C. törvény 88. -ának (1) bekezdésében a belkereskedelemrõl szóló évi I. törvény 24. -ának (3) és 28. -ának (1) bekezdése, valamint a 40. -ában kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala nevének és hatósági jogköreinek megváltozásával összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról a következõket rendelem el: 1. (1) A gázszerelõk nyilvántartásáról szóló 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet (a továbbiakban: Gázr.) 2. (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(1) A gázszolgáltatásról szóló évi XLI. törvény 18. -ának (3) bekezdésében meghatározott szerelési munkák elvégzésére az a gázszerelõ jogosult, akit a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a gázszerelõk nyilvántartásában felvett. (2) A Gázr. 6. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:,,(4) A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsõ fokú hatóságként a Hivatal illetékes szervezeti egysége jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott elsõ fokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal fõigazgatója bírálja el. (3) A Gázr. 3. (1) bekezdésének felvezetõ mondatában; a 3. (2) bekezdésének második mondatában; a 3. -ának (3) bekezdésében; az 5. -ában; a 6. (1) bekezdésének felvezetõ mondatában, valamint a 6. -ának (2) (3) bekezdésében a,,gm EKH helyébe, illetve a 4. -ának (3) bekezdésében a,,gkm EKH helyébe a,,hivatal kifejezés lép. 2. (1) A kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjérõl szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet (a továbbiakban: Kontr.) 1. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,1. (1) Nemzetközi megállapodás hatálya alá tartozó, magyar munkáltató és külföldi székhelyû cég közötti vállalkozási szerzõdés alapján, magyar állampolgárságú munkavállalókkal külföldön történõ ideiglenes munkavégzéshez a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) engedélye szükséges. A kontingentált vállalkozási export engedélyeket a kontingens igénybevételére a nemzetközi megállapodásban meghatározott idõszakra (a továbbiakban: kontingensév) szóló érvényességgel kell kiadni. (2) A Kontr. 8. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,8. A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsõ fokú hatóságként a Hivatal illetékes szervezeti egysége jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott elsõ fokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal fõigazgatója bírálja el. (3) A Kontr. 1. -ának (2) bekezdésében; 3. (5), (7) és (9) bekezdéseiben; az 5. (2) bekezdésében; a 7. (3) bekezdésében a,,gkm EKH kifejezés helyébe; 3. -ának (1) (3) bekezdésében; a 4. -ának (1) (3) és (5) bekezdésében; az 5. -ának (1) és (3) bekezdésében; a 6. (1) bekezdésének felvezetõ mondatában, valamint a 9. -ának (4) bekezdésében a,,gm EKH helyébe, illetve a 7. -ának (1) bekezdésében a,,gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala helyébe a,,hivatal kifejezés lép. 3. (1) A passzív feldolgozási tevékenység engedélyezésének rendjérõl szóló 8/1998. (X. 21.) GM rendelet (a továbbiakban: Pfter.) 1. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:,,(1) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok (a továbbiakban együtt: áruk) kivitelérõl, illetve behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletében felsorolt anyagok, félkész termékek és késztermékek passzív feldolgozás céljából történõ vámkezeléséhez a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) külön (tevékenységi) engedélye szükséges. (2) A Pfter. 6. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:,,(3) A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsõ fokú hatóságként a Hivatal illetékes szervezeti egysége jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott elsõ fokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal fõigazgatója bírálja el. (3) A Pfter. 6. -ának (1) és (2) bekezdéseiben az,,engedélyezési Hivatal helyébe a,,hivatal kifejezés lép.

5 2004/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoztatásról szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 2. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,2. (1) Az üzemeltetõ köteles az üzlet mûködésének megkezdése elõtt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) írásban bejelenteni az üzlet kategóriába sorolását. Ha az üzemeltetõ a vendéglátó üzletet átsorolja más kategóriába, ezt 15 napon belül köteles az Hivatalnak írásban bejelenteni. Ellenõrzéskor megfelelõen igazolni kell, hogy a bejelentés megtörtént. (2) Az üzlet helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ), a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, a Hivatal, valamint a területi fogyasztóvédelmi felügyelõségek jogosultak ellenõrizni azt, hogy a kategóriába sorolás e rendelet elõírásainak megfelel-e. (3) Ha az ellenõrzésre jogosult szervezet megállapítja, hogy a vendéglátó üzlet nem felel meg a rendelet mellékletében meghatározott feltételeknek, vagy az üzemeltetõ nem sorolta kategóriába az üzletet, az üzemeltetõt a hiányosság megszüntetésére hívja fel. Az üzemeltetõ köteles legkésõbb a felhívás idõpontjától számított 15 napon belül a hiányosságot megszüntetni, vagy ha a hiányosság megszüntetése nem lehetséges, a vendéglátó üzletet alacsonyabb kategóriába sorolni, és errõl az Hivatalt, valamint az ellenõrzést végzõ szervezetet értesíteni. (4) Ha az üzemeltetõ az ellenõrzésre jogosult szervezet felhívásától számított 15 nap alatt a hiányosságokat nem szüntette meg, illetve a vendéglátó üzlet alacsonyabb kategóriába sorolását nem hajtotta végre, a Hivatal hivatalból, illetve az ellenõrzést végzõ szervezet megkeresése alapján a vendéglátó üzletet a megfelelõ kategóriába átsorolja. (5) Ha a vendéglátó üzlet egyik kategória követelményeinek sem felel meg, s emiatt alacsonyabb kategóriába nem sorolható, a jegyzõ saját hatáskörben vagy az ellenõrzésre jogosult szervezet kezdeményezésére az üzlet mûködési engedélyét visszavonja. (6) A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsõ fokú hatóságként a Hivatal illetékes szervezeti egysége jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott elsõ fokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal fõigazgatója bírálja el. 5. (1) A kereskedelmi és a fizetõvendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minõsítésérõl szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet (a továbbiakban: Kfsz.) 4. -a a helyébe a következõ rendelkezés lép:,,4. A kereskedelmi szálláshely üzemeltetõje az, akinek a nevére a szálláshely mûködési engedélyét kiállították. Az üzemeltetõ köteles az üzemeltetés megkezdése elõtt a szálláshely osztályba sorolását a Magyar Engedélyezési Kereskedelmi Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) írásban bejelenteni. A mûködési engedély kiváltásával az üzemeltetõ tudomásul veszi statisztikai adatszolgáltató kötelezettségét, tevékenysége megkezdésérõl a mûködési engedély másolatának megküldésével köteles értesíteni a Központi Statisztikai Hivatal illetékes igazgatóságát. A fizetõvendéglátó, valamint a falusi szálláshely osztályba sorolását, illetve minõsítését a szállásadó a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala jegyzõjének (a továbbiakban: jegyzõ) köteles bejelenteni. (2) A Kfsz. a következõ 4/A. -sal egészül ki:,,4/a. A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsõ fokú hatóságként Hivatal illetékes szervezeti egysége jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott elsõ fokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal fõigazgatója bírálja el. (3) A Kfsz. 4. -ának (2) (7) bekezdéseiben, 5. -ának (3) bekezdésében, valamint a 6. -ban a,,gkm EKH kifejezés helyébe a,,hivatal kifejezés lép. 6. (1) Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeM rendelet) 2. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:,,(2) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a nemesfémbõl készült ékszerek, díszmûáruk tekintetében a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet. A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsõ fokú hatóságként a Hivatal illetékes szervezeti egysége jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott elsõ fokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal fõigazgatója bírálja el. (2) A KeM rendelet 10. -ának k) pontjában a,,gm EKH helyébe a,,hivatal kifejezés lép. 7. (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a behozatali és kiviteli megfigyelési rendszerrõl szóló 17/1998. (III. 27.) IKIM FM együttes rendelet 2. -ának (1) bekezdésében a,,gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához szövegrész helyébe a,,magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szövegrész lép. A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a közigazgatási feladatoknak a gazdasági kamaráktól a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalának történõ átadásával kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 24/2000. (VII. 26.) GM rendelet

6 3150 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/36. szám 1. -ának (1) bekezdése, 2. -a, a 3. -ának (1) bekezdése, valamint a 6. -a (2) bekezdésének b) és c) pontja. Dr. Csillag István s. k., gazdasági és közlekedési miniszter (2) Az I III. negyedévrõl szóló negyedéves jelentést a tárgynegyedévet követõ hónap tizenötödik munkanapjáig, a IV. negyedévrõl szóló negyedéves jelentést pedig a tárgyévet követõ év január 31-éig kell a Felügyelet részére megküldeni. A pénzügyminiszter 14/2004. (III. 26.) PM rendelete a biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. A Bit. hatálya alá tartozó biztosítók kötelesek a Bit ának a) és c) pontja szerinti belsõ adatszolgáltatást teljesíteni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére. 2. A Bit ának a) pontjában meghatározott éves belsõ jelentést az 1. számú melléklet szerinti táblázatok kitöltésével kell teljesíteni. Az e táblázatok kitöltéséhez szükséges kitöltési útmutatót a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. A Bit ának c) pontjában meghatározott negyedéves jelentést a 3. számú melléklet szerinti táblázatok kitöltésével kell teljesíteni. Az e táblázatok kitöltéséhez szükséges kitöltési útmutatót a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. A biztosító e rendelet szerinti adatszolgáltatását minden esetben a Felügyelet által meghatározott elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszerek segítségével, valamint írásban, laponként aláírva is köteles teljesíteni. 5. (1) Az éves belsõ jelentést az éves beszámolóval egyidejûleg a Bit ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint kell a Felügyelet részére megküldeni. 6. (1) Azon egyesületi formában mûködõ biztosítóknak, amelyek megfelelnek a Bit (4) bekezdésének b) pontjában és a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. -ának (3) (4) bekezdéseiben foglaltaknak, a Bit ának a) pontjában meghatározott éves belsõ jelentést az 5. számú melléklet szerinti táblázatok kitöltésével kell teljesíteniük. Az e táblázatok kitöltéséhez szükséges kitöltési útmutatót a 6. számú melléklet tartalmazza. (2) Azon egyesületi formában mûködõ biztosítóknak, amelyek megfelelnek a Bit 126. (4) bekezdésének b) pontjában és a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. -ának (3) (4) bekezdéseiben foglaltaknak, a Bit ának c) pontjában meghatározott negyedéves jelentést a 7. számú melléklet szerinti táblázatok kitöltésével kell teljesíteni. Az e táblázatok kitöltéséhez szükséges kitöltési útmutatót a 8. számú melléklet tartalmazza. 7. (1) Ez a rendelet Európai Unióhoz történõ csatlakozásról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a) az éves belsõ adatszolgáltatás tekintetében elsõ alkalommal a december 31-i állapotra vonatkozóan; b) a negyedéves jelentés tekintetében a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel elsõ alkalommal második negyedévére vonatkozóan kell alkalmazni. (2) a) Az 1. számú melléklet éves jelentés 42A1B, 42A1D, 42A1F táblázataiban, valamint a 42A2A, 42A2C, 42A3A1, 42A3A2, 42A3A3, 42A3B, 42A14A és 42A14B táblázatok életbiztosításra vonatkozó részeiben a baleset és betegség kiegészítõ kockázatokat a beépített baleset és betegség kockázatok adataival teljeskörûen évre vonatkozóan a évben kell elõször bemutatni. b) A 3. számú melléklet negyedéves jelentés 42B1B, 42B1D táblázataiban, valamint a 42B2A, 42B2C, 42B3A1, 42B3A2, 42B3A3, 42A14A táblázatok életbiztosításra

7 2004/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3151 vonatkozó részeiben a baleset és betegség kiegészítõ kockázatokat a beépített baleset és betegség kockázatok adataival teljeskörûen 2006 I. negyedévre vonatkozóan kell elõször bemutatni. c) A 3. számú melléklet negyedéves jelentés 42B1A, 42B1B, 42B1C, 42B1D, 42B1E, 42B2A, 42B2B, 42B2C, 42B3A1, 42B3A2, 42B3A3, 42B4A, 42B5AA, 42B5AB, 42B5BA, 42B5BB, 42B8A, 42B8B2, 42B8B3, 42B8C, 42B8E, 42B10B, 42B13A, 42B14A, 42B16, 42B17C, valamint a 7. számú melléklet 42D1A, 42D1C, 42D1E, 42D2A, 42D3A1, 42D3A2, 42D4A, 42D8A, 42D13A, 42D16, 42D17C tábláit elsõ alkalommal 2005 elsõ negyedévére vonatkozóan kell kitölteni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a biztosítóintézetek belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és a tartalmáról szóló 56/2001. (XII. 30.) PM rendelet azzal, hogy a 3. számú melléklet negyedéves jelentés 42B1A, 42B1B, 42B1C, 42B1D, 42B1E, 42B2A1, 42B2B, 42B2C, 42B3A1, 42B4A, 42B4C, 42B5AA, 42B5AB, 42B5BA, 42B5BB, 42B6A, 42B8B2, 42B10B, 42B13, 42B16, valamint a 7. számú melléklet 42D1A, 42D1C, 42D1E, 42D2A1, 42D3A1, 42D4A, 42D4C, 42D5AA, 42D13A, 42D16 táblái tekintetében 2004 második, harmadik és negyedik negyedévére vonatkozóan a április 30-án hatályos szabályokat kell alkalmazni. Táblakód 42A1A 42A1B 42A1C 42A1D 42A1E 42A1F 42A2A Dr. Draskovics Tibor s. k., pénzügyminiszter 1. számú melléklet a 14/2004. (III. 26.) PM rendelethez Megnevezés A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab) A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab) A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén A biztosító néhány termékcsoportjának fõbb adatai a tárgyidõszak végén Az életbiztosítási ág záró állományának részletezett bemutatása a tárgyidõszak végén A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén Táblakód 42A2B 42A2C 42A3A1 42A3A2 42A3A3 42A3B 42A4A 42A5AA 42A5AB 42A5AC 42A5BA 42A5BB 42A5BC 42A8A 42A8B1 42A8B2 42A8B3 42A8E 42A9A 42A9B2 42A9D 42A9E 42A9F Megnevezés Adó fizetési kötelezettség a tárgyidõszak végén Jelzáloghitelezés bemutatása a tárgyidõszak végén Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén (darab) Kárkifizetés és szolgáltatás az életbiztosítási ágban, károkok szerinti részletezésben a tárgyidõszak végén Járadékkifizetések a tárgyidõszakban A biztosító költségei a tárgyidõszak végén A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (keretszerzõdések) A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (fakultatív) A passzív viszontbiztosítási kapcsolatok bemutatása a tárgyidõszakban Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (keretszerzõdések) Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (fakultatív) Aktív viszontbiztosítási kapcsolatok bemutatása a tárgyidõszakban A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidõszak végén Nagy károk tartalékának bemutatása a tárgyidõszak végén A nagy kockázatok fõbb adatainak bemutatása Nagy károk fõbb adatainak bemutatása a tárgyidõszak végén A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerzõdésekre képzett tartalékok a tárgyidõszak végén Kimutatás a biztosító befektetéseirõl Kimutatás a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalapjairól Kimutatás a biztosító befektetéseinek hozamáról Kimutatás a biztosítónál elhelyezett viszontbiztosítói letétekrõl A biztosító befektetéseinek hozamai a tárgyidõszak végén

8 3152 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/36. szám Táblakód Megnevezés Táblakód Megnevezés 42A10A Kimutatás az ingatlanbefektetésekrõl a tárgyidõszak végén 42A10B Kimutatás az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak részére végzett szolgáltatásokról 42A11A A tulajdonosi részesedések megoszlása a tárgyidõszak végén 42A11B A biztosító más biztosítóban, hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban vagy befektetési alapkezelõben való részesedésének kimutatása a tárgyidõszak végén 42A13A A biztosító személyi állománya a tárgyidõszak végén 42A13B A biztosító igazgatóságának személyi adatai a tárgyidõszak végén 42A13C A biztosító felügyelõ bizottságának személyi adatai a tárgyidõszak végén 42A13D A biztosító szervezeti felépítése 42A14A A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése a tárgyidõszak folyamán 42A14B A perek és az azokra történt kifizetések, megtérülések a tárgyidõszak folyamán 42A15A1 Minimális szavatoló tõke számítás, nem-élet ág 42A15A2 A károk részletezése (az elmúlt küzleti év káradatai a nem-élet ágban) 42A15B1 Minimális szavatoló tõke számítás, élet ág 42A15B2 Minimális szavatoló tõke számítás, élet ág kiegészítõ nem-életbiztosítási kockázatai 42A15B3 A károk részletezése (az elmúlt k üzleti év káradatai az élet ág kiegészítõ nem-életbiztosítási kockázataira) 42A15C Összefoglaló táblázat a tõkeszükségletrõl 42A15D Szavatoló tõke a tárgyidõszak végén 42A17A Fõbb adatok földrajzi megoszlásban történõ bemutatása 42A17B Élet ágazatok bemutatása egyéni és csoportos szerzõdések megbontásban 42A17C A biztosító költségei, ráfordításai a tárgyidõszak végén 42A17D Külföldi kockázatvállalások fõbb adatai 42A17E Magyarországi biztosító külföldi egységeinek fõbb adatai 41A Mérleg 41B Eredménykimutatás 41VE 41VN Vezetõ életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai Vezetõ nem-életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai 2. számú melléklet a 14/2004. (III. 26.) PM rendelethez Kitöltési útmutató a biztosítók éves belsõ adatszolgáltatási rendszeréhez Általános megjegyzések: A táblázatoknak minden esetben a tárgyidõszak egészére vonatkozó adatokat kell tartalmazniuk. Az adatszolgáltatásban életbiztosítási ágazatként a Bit. 2. számú mellékletében római számokkal szereplõ,,termékcsoportok tekintendõek. A 42A1B, 42A1D és 42A1F táblázatokban, valamint a 42A2A, 42A2C, 42A3A1, 42A3A2, 42A3A3, 42A3B, 42A14A és 42A14B táblázatok életbiztosítási részeiben az életághoz kapcsolódó összes (nemcsak a Hagyományos életbiztosításokkal kapcsolatos!) baleset és betegség kiegészítõ biztosítással kapcsolatos adatok külön soron, a,,hagyományos életbiztosítások alatt, a Baleset és betegség kiegészítõ biztosítások elnevezésû soron kerülnek bemutatásra. A baleset és betegség kiegészítõ biztosítások állománydíj-, díj- és kárrészeit, valamint biztosítási összegét a fõbiztosítástól leválasztva kell kimutatni. Ez azt jelenti, hogy a 42A1D és 42A1F táblázatokban, a 42A2A és 42A3A1 és 42A3A3 táblázatok életbiztosítási részeiben a baleset és betegség kiegészítõ biztosítások adatai külön soron (megfelelve a Bit. 2. számú mellékletében szereplõ struktúrának, és alátámasztva az életbiztosítási szavatoló tõke számítás (L2 része) követelményeivel) kerülnek kimutatásra. A I. Hagyományos életbiztosítások ágazat adatainak meghatározása során a fent említett sort az összesítésnél figyelembe kell venni (azaz ebben az esetben nem részletezõ sorként szerepel). Az életbiztosítási ág vonatkozásában csak a baleset és betegség kiegészítõ biztosításokat kérjük külön bemutatni (más kiegészítõ biztosítások esetében nem kell a leválasztást alkalmazni!), tekintettel arra, hogy a szavatoló tõke számítás szempontjából is csak ezek kerülnek külön kezelésre. 42A1A tábla Állományon a továbbiakban a biztosító élõ, hatályban lévõ szerzõdéseit értjük.

9 2004/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3153 Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág biztosítási szerzõdéseinek darabszámát, illetõleg annak változásait kell bemutatni, ágazatonként. Külön sorokon kell bemutatni a folyamatos, illetve az egyszeri díjas szerzõdéseket, valamint összevontan a díjmentesített állományt. Értelemszerûen ide tartoznak a tárgyévet megelõzõ évben kötött, még kockázatban álló szerzõdések is. Az éven belül kötött és még azon évben megszûnt szerzõdéseket egyrészt szaporulatként, másrészt állományvesztésként (megszûnés oka szerinti megbontásban) is be kell mutatni. Nyitóállomány: tartalmazza a tárgyévet megelõzõ év december 31-én hatályban lévõ biztosítási szerzõdések darabszámát. Indexálások: Az oszlopban az indexált állomány darabszámát kell szerepeltetni, és a január 1-jei indexálásokat is a 2. oszlop tartalmazza. Törlés érdekmúlás miatt: idetartozik a lejáratkori megszûnés és a szüneteltetés (is). Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást, ideértve az ágazatok közötti átsorolásokat is kell itt megjeleníteni úgy, hogy: a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állományát, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állományát. Amennyiben a biztosító a megadott szempontok szerint az állományvesztést nem tudja megbontani, azt a 10. oszlopban, egy összegben kell szerepeltetni. A,,csomagbiztosítások egy darabnak számítanak. A termék díjfelosztásakor kapott legnagyobb arányú díjrész szerinti biztosítási kockázati csoporthoz kell sorolni õket. A reaktivált szerzõdések darabszámát a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyúttal indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni. A baleset és betegség ágazatokban a szerzõdésekben biztosítottak létszámát fel kell tüntetni. 42A1B tábla Állományon a továbbiakban a biztosító élõ, hatályban lévõ szerzõdéseit értjük. A baleset és betegség kiegészítõ biztosítások állományi (darabszámra vonatkozó) adatait a táblázatban,,csak részletezõ információként kell feltüntetni. Ezáltal egyrészt ezen darabszámok nem kerülnek az összesítésnél figyelembevételre, másrészt a biztosítónak nem kell egy szerzõdést daraboltan több helyen (nem egész számként) kimutatni, végsõ soron így a halmozódás is elkerülhetõ. Ebben a táblázatban az életbiztosítási ág biztosítási szerzõdéseinek darabszámát, illetõleg annak változásait kell bemutatni ágazatonként. Külön sorokon kell bemutatni a folyamatos, illetve az egyszeri díjas szerzõdéseket, valamint összevontan a díjmentesített állományt. Értelemszerûen ide tartoznak a tárgyévet megelõzõ évben kötött, még kockázatban álló szerzõdések is. Az egy szerzõdõvel (pl. egy munkaadó) kötött csoportos biztosítás egy darabnak számít. Nyitóállomány: 42A1A tábla szerint. Indexálások: Az oszlopban az indexált állomány darabszámát kell szerepeltetni, és a január 1-i indexálásokat is a 2. oszlop tartalmazza. Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást, ideértve az ágazatok közötti átsorolásokat is kell itt megjeleníteni úgy, hogy: a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állományát, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állományát. Cséb: az július 1. elõtt bevezetett termékek állományát fel kell osztani az egyes ágazatok között, azonban a biztosítás speciális jellege miatt külön soron is be kell mutatni. A reaktivált szerzõdések darabszámát a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyúttal indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni. A biztosítottak száma a beszámolási idõszak végén elnevezésû oszlopban minden egyes ágazat vonatkozásában a biztosítottak számát kell feltüntetni, csoportos biztosítás esetében a szerzõdéssel érintett létszám figyelembevételével. 42A1C tábla Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág állományilag nyilvántartott biztosítási szerzõdéseinek éves állománydíját kell bemutatni. Nyitóállomány: tartalmazza a tárgyévet megelõzõ év december 31-én hatályban lévõ biztosítási szerzõdések részletfizetési pótdíj nélküli állománydíját. Indexálások: Az indexált állományok állománydíjának indexálásból adódó növekményét kell a 2. oszlopban feltüntetni. Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást, ideértve az ágazatok közötti átsorolásokat is kell itt megjeleníteni úgy, hogy: a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állománydíját, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állománydíját. A reaktivált szerzõdések állománydíját a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyúttal indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni ezt az összeget. 42A1D tábla Ebben a táblázatban az életbiztosítási ág állományilag nyilvántartott biztosítási szerzõdéseinek éves állománydí-

10 3154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/36. szám ját, illetõleg változásait kell bemutatni, biztosítási ágazatonként (a díjmentesített szerzõdések kivételével). Nyitóállomány: 42A1C tábla kitöltési útmutatója szerint. Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást, ideértve az ágazatok közötti átsorolásokat is kell itt megjeleníteni úgy, hogy: a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állománydíját, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állománydíját. Cséb: 42A1B tábla kitöltési útmutatója szerint. Az életbiztosítási állomány-darabszámhoz rendelt állománydíjat tartalmazó 42A1D tábla valamennyi, a biztosító állományában lévõ szerzõdés állománydíját tartalmazza, beleértve a befektetési egységhez kötött életbiztosításokat is. A reaktivált szerzõdések állománydíját a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyúttal indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni ezt az értéket. 42A1E tábla A táblázatban a biztosító néhány termékcsoportjára vonatkozó szerzõdésszámot, díjbevételt és kárkifizetést kell bemutatni. Utasbiztosítás: A MÁV-val és a közúti közlekedési vállalatokkal kötött szerzõdések is beleértendõek, mint csoportos biztosítások mutatandók ki. Nyugdíjbiztosítás: Ezen a soron azon termékek fõbb adatait kell bemutatni, amelyek elérési elemet tartalmaznak (a Bit. szerinti ágazati megbontásban: az elérési életbiztosítás, vegyes életbiztosítás, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, halasztott járadékbiztosítás, valamint az azonnal induló, vagy már megindult járadékbiztosítás ágazatokba tartoznak) és a biztosított legalább 62 éves életkorában járnak le, illetve ekkor indul meg a járadékbiztosítás. Az 42A1E táblában mind a folyamatos, mind pedig az egyszeri díjfizetésû nem-életbiztosítások, illetve nyugdíjbiztosítások darabszámát, díjbevételét és kárkifizetését szerepeltetni kell. A termékcsoportok esetében a szerzõdéseket a szerzõdõ típusa szerint kell besorolni (pl. önkormányzati biztosítások soron az önkormányzatok által kötött biztosításokat kell feltüntetni). 42A1F tábla A táblázatban a szerzõdések hátralevõ lejárati ideje szerint, naptári évre számítva (pl március 8-án induló 10 éves futamidejû szerzõdés esetén év végi jelentésben 4 év van hátra, így az 1. oszlopban szerepeltetendõ) kell bemutatni a hatályban lévõ szerzõdéseket darabszám és biztosítási összeg szerinti megbontásban. A táblázat 7. oszlopában bemutatott értékeknek soronként meg kell egyezniük a 42A1B táblázat 13. oszlopában bemutatott értékekkel. Biztosítási összeg az egyes ágazatok szerint: Díjvisszatérítéses elérési biztosítás esetén: az elérési biztosítás szerint teljesítendõ elérési biztosítási összeg Vegyes életbiztosítás esetén: ha a haláleseti és az elérési biztosítási összeg eltér, akkor az elérési biztosítási összeg Term fix életbiztosítások esetén: a lejárati összeg Járadékbiztosítások esetén: az éves járadékszolgáltatás értéke Kiegészítõ balesetbiztosítás esetén: egyösszegû kifizetéskor a 100%-hoz tartozó biztosítási összege, járadékos kifizetéskor az éves járadékszolgáltatás értéke Kiegészítõ betegségbiztosítás esetén: pl. mûtéti térítésnél a választható kategóriák közül a legmagasabb biztosítási összegû kategória biztosítási összege, napidíj esetében a térített napok maximumára számított (összesített) szolgáltatás értéke Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén: a haláleset esetén fizetendõ szolgáltatás a tárgyidõszak végén (pl. ha a biztosított befektetési egységeinek x%-ban meghatározott a szolgáltatás, akkor a tárgyidõszak végi záró érték x%-át kell venni, ha ez magasabb az egy összegben meghatározott haláleseti kifizetésnél) 42A2A tábla Ez a táblázat a biztosító díjbevételét mutatja be biztosítási kockázati csoportonkénti bontásban. Díjbevétel: a 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján az eredménykimutatás A) 01. sor a) + B) 01. sor a) pontjában szereplõ összeg. Beszámolási idõszakra megszolgált díj: a 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklet alapján az eredménykimutatás A) 01. sor + B) 01. sora. Viszontbiztosításba adott díjbevétel: a 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján az eredménykimutatás A) 01. sor b) + B) 01. sor b) pontjában szereplõ összeg. Befolyt, pénzügyileg realizált díjbevétel alatt be kell mutatni az 1. oszlopban szereplõ elõírt díjbevételbõl az adott idõszakban befolyt részt. Csak az összesen, valamint az élet üzletág részösszesen és nem-élet üzletág részösszesen cellákat kell kitölteni! 42A2B tábla E táblázatban (a társasági adó, helyi adó, a biztosítót érintõ általános forgalmi adó, a személyi jövedelemadó, valamint a TB-fizetési kötelezettség vonatkozásában) az adótörvények hatályos elõírása szerint az adóhatóság által kivetett, az adott tárgyévre szóló adófizetési kötelezettséget, továbbá abból a jelentés készítéséig befizetett adót kell bemutatni.

11 2004/36. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A2C tábla A Bit. 5. (6) bekezdés f) pontjában meghatározott jelzáloghitelezésre vonatkozó néhány adatot, a hitelszerzõdésekre vonatkozó állományadatokat és a jelzáloghitel szerzõdések értékét kell bemutatni. A táblázat második felében külön sorokon kell bemutatni az egyszeri díjas termékekhez kapcsolódó jelzáloghitelezési tevékenységet. Átlagos futamidõ: Az adott ágazatban kötött életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódóan nyújtott jelzáloghitelek hátralévõ futamidejének számtani átlaga. Jelzáloghitelezés kitöltése: csak a Felügyelet által jóváhagyott Bit. 68. (5) bekezdés szerinti módszertani elvek birtokában lehet a tevékenységet mûvelni. Amennyiben pl. egy hitelintézet jelzáloghitelezési tevékenységéhez kapcsolódik a biztosítás, úgy a tevékenységet a megfelelõ biztosítási termékeknél kell szerepeltetni. 42A3A1 tábla A táblázatban be kell mutatni élet- és nem-életbiztosítási ági, valamint azon belül ágazati bontásban egyrészt a tárgyidõszakban teljesített kárkifizetéseket, a kifizetett károk bekövetkezése óta eltelt idõ szerint, másrészt a bekövetkezett és bejelentett károkra várható kárkifizetéseket a károk bekövetkezése óta eltelt idõ szerint, végül a bekövetkezett, de be nem jelentett károkra várható (becsült) kárkifizetéseket. A besorolást naptári évekre számítva kell elvégezni (például egy december 3-án bekövetkezett káreset a évrõl szóló éves adatszolgáltatás esetében 6 éve bekövetkezettnek számít, így az 1. oszlopban szerepeltetendõ). Egyezõségek: Bekövetkezett és bejelentett károkra történt kifizetések összesen (5. oszlop) = a 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete eredménykimutatás A) 04. sor aa) 1 pont + B) 05. sor aa) 1. pont szerinti összeg. Bekövetkezett és bejelentett károkra várható kifizetések a tárgyidõszakot követõen összesen + Bekövetkezett, de be nem jelentett károkra várható (becsült) kárkifizetések összesen (10. oszlop oszlop) = a 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 1. számú melléklete mérleg Források C. Biztosítástechnikai tartalékok 3. Függõkár tartalékok a) bruttó összeg 42A3A2 tábla A táblázatban be kell mutatni élet- és nem-életbiztosítási ági, valamint azon belül ágazati bontásban, a károk bekövetkezése óta eltelt idõ szerint, egyrészt azon káresetek darabszámát, amelyekre részben vagy egészében megtörtént a kárkifizetés, másrészt azon káresetek darabszámát, amelyekre részben vagy egészében a jövõben várható kifizetés. A tárgyidõszakban részben kifizetett károk esetében az 1 5. oszlopokban, valamint a fennmaradó, várható kárkifizetés miatt a oszlopokban is fel kell tüntetni a darabszámot. A baleset és betegség kiegészítõ biztosítások állományi (darabszámra vonatkozó, az 1B táblázatban bemutatott) adatainál alkalmazott eljárással szemben a károk esetében a baleset és betegség kiegészítõ biztosításokkal kapcsolatosan bekövetkezett károk darabszámát a,,baleset és betegség kiegészítõ biztosítások soron kell feltüntetni és az összesítésben figyelembe venni. 42A3A3 tábla Ebben a táblázatban az életbiztosítási ági kárkifizetéseket és szolgáltatásokat kell részletezetten bemutatni. A részletezés érinti azt, hogy egyrészt szolgáltatási (kárkifizetési) okonként, másrészt ágazatonként azon belül a folyamatos díjas, egyszeri díjas szerzõdések és a díjmentes állomány megbontásában kell bemutatni az értékeket. A Halasztott, illetve az azonnal induló vagy már megindult járadékbiztosítások esetében a szolgáltatást a,,lejárat miatt oszlopba kell írni. Ezeknél a szolgáltatás darabszáma 1, ha abban az évben egyáltalán már volt a járadékbiztosítás szerint szolgáltatás, függetlenül attól, hogy ez havi, negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal történt. A tábla 1. sor 6. oszlopban bemutatott értéknek meg kell egyezni a 42A3A2 tábla 11. sor 5. oszlopában bemutatott értékkel! A tábla 1. sor 12. oszlopban bemutatott értéknek meg kell egyezni a 42A3A1 tábla 11. sor 5. oszlopában bemutatott értékkel! 42A3B tábla Ebben a táblázatban kell kimutatni a járadékosok számát és az adott évben kifizetett járadék összegét, ági, életbiztosítási ágazati, valamint a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításhoz kapcsolódó szolgáltatások megbontásban. 42A4A tábla Ebben a táblázatban a biztosító igazgatási, szerzési, kárrendezési és befektetési költségeit kell bemutatni. Szerzési költség: 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján az életbiztosítási ág és neméletbiztosítási ág eredménykimutatás A) 09. sor a) ± b) pont + B) 10. sor a) ± b) pontjából. Igazgatási költség: 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján az életbiztosítási ág és neméletbiztosítási ág eredménykimutatás A) 09. sor c) pont + B) 10. sor c) pontjából. Kárrendezési költség: ebben az oszlopban az adott beszámolási idõszak ilyen címen történt összes kifizetést kell érteni, a 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján az életbiztosítási ág és nem-életbiztosítási ág eredménykimutatás A) 04. sor ab) pont + B) 05. sor ab) pontjából.

12 3156 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/36. szám Befektetési költség: A biztosító számviteli politikája alapján a befektetési tevékenységhez közvetlenül vagy közvetetten rendelhetõ költségek. A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás adatainak a 171/2000. (X. 13.) Korm. rendelet alapján számított adatokkal kell megegyezni, a Bit (2) bekezdésén alapulva. 42A5AA tábla, 42A5AB tábla Ezek a táblázatok a biztosító passzív viszontbiztosításainak bemutatására szolgálnak. Belföldi: Magyarországon székhellyel rendelkezõ biztosító EU-n belüli: Magyarországon kívüli, de EU tagországbeli székhellyel rendelkezõ biztosító EU-n kívüli: Nem magyarországi és nem más EU tagországbeli, azaz harmadik országbeli székhellyel rendelkezõ biztosító A viszontbiztosítónak átadott díj: 42A5AA 1. sor 1. oszlop + 42A5AB 1. sor 1. oszlop = 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján eredménykimutatás A) 01. sor b) pont + B) 01. sor b) pont A viszontbiztosítótól kapott jutalék és nyereségrészesedés: 42A5AA 1. sor 2. oszlop + 42A5AB 1. sor 2. oszlop = 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján eredménykimutatás A) 09. sor d) pont + B) 10. sor d) pont A viszontbiztosító kármegtérítése: 42A5AA 1. sor 3. oszlop + 42A5AB 1. sor 3. oszlop = 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján eredménykimutatás A) 04. sor aa) 2. pont + B) 05. sor aa) 2. pont 42A5AC tábla A viszontbiztosítókat fontossági sorrendben (a viszontbiztosítási díj nagysága szerint, csökkenõ sorrendben), honosságuk megjelölésével kell megadni. A 42A5AC tábla összesen sorában bemutatott viszontbiztosítási díjnak meg kell egyeznie a 42A5AA és a 42A5AB táblázatokban bemutatott viszontbiztosítónak átadott díjak összegével. A viszontbiztosító minõsítése: a minõsítõ cég által adott osztályzat A minõsítõ cég neve: a minõsítõ cég rövid nevét elegendõ feltüntetni (pl. S&P, AmBest, Moodys stb.) Követelés: Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész a biztosítástechnikai tartalékból: 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján mérleg D.III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási tartalékból 42A5BA tábla, 42A5BB tábla Ezek a táblázatok a biztosító aktív viszontbiztosításainak a bemutatására szolgálnak. Belföldi: Magyarországon székhellyel rendelkezõ biztosító EU-n belüli: Magyarországon kívüli, de EU tagországbeli székhellyel rendelkezõ biztosító EU-n kívüli: Nem magyarországi és nem más EU tagországbeli, azaz harmadik országbeli székhellyel rendelkezõ biztosító 42A5BC tábla A direktbiztosítókat a viszontbiztosítási díj nagysága szerint, honosságuk megjelölésével, fontossági (díjbevétel nagysága szerintit csökkenõ) sorrendben kell megadni. A 42A5BC tábla összesen sorában bemutatott kapott viszontbiztosítási díjnak meg kell egyeznie a 42A5BA és a 42A5BB táblázatokban bemutatott direkt biztosítótól kapott díjak összegével. 42A8A tábla A biztosítástechnikai tartalékokat és a tartalékok fedezetét képezõ (mögötte álló) portfoliók értékeit kell bemutatni ebben a táblában, élet-, nem-életbiztosítási ági megbontásban, valamint a matematikai tartalékra vonatkozóan a tartalék és fedezetének hátralévõ átlagos futamidejét. Hátralévõ átlagos futamidõ: a Tpt pontja szerinti értelem szerint, két tizedesre kerekítve. A fedezeti portfolió értéke legalább a fedezett tartalék mértékét el kell érnie, de azt meg is haladhatja, kivéve a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékának esetében. 42A8B1 tábla A nagy károk tartalékának képzését és felhasználását kell ebben a táblázatban ismertetni. Egyéb: Azon nagykockázatokra képzett tartalék, amelyek nem sorolhatók a 8/2001. (II. 22.) PM rendelet 13. (2) bekezdés a), b), c) d) és e) pontja szerinti kockázatokhoz. 42A8B2 tábla Ezt a táblázatot a évi LX. törvény 235. j) pontjának rendelkezése, valamint a nagy kockázatok és nagy károk határértékeirõl szóló 45/1996. (XII. 29.) PM rendelet elõírása szerint, a nagy kockázatokra vonatkozóan kell kitölteni. Szerzõdés szám: A nagy kockázat fogalmába tartozó biztosítási szerzõdések darabszámát kell itt megjelölni. Mindebbõl a,,viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok alsó táblázat Szerzõdés szám oszlopba azon biztosítások darabszámát kell beírni, amelyek viszontbiztosítási fedezet alá esnek. Biztosítási összeg: a megfelelõ darabszámokhoz tartozó összegeket kell beírni, ahol nincs biztosítási összeg ott a PML (probable maximum loss) is alkalmazható.

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 42A1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) RT, NAGYEGY É tárgyévet követő

Részletesebben

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK 15/2005. (III. 31.) PM r. A biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló 14/2004. (III.

Részletesebben

1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez "1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez" ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 1. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez "1. melléklet a 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelethez" ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoris ág Beküldési határidő 42A1A 42A1B

Részletesebben

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez 2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez A kisbiztosító felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves

Részletesebben

I. FEJEZET BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉVES BELSŐ JELENTÉSÉNEK TÁBLÁZATAI ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

I. FEJEZET BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉVES BELSŐ JELENTÉSÉNEK TÁBLÁZATAI ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2009. számú módszertani útmutatója a biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 49/2008. (XII.31.) PM rendeletben előírt jelentések elkészítéséhez

Részletesebben

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások . melléklet 1. melléklet a 3 /2013. a 38/2013. (XII. 29.) (XII. MNB ) rendelethez MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalom

Kitöltési útmutató. Tartalom 2. melléklet a /2012. ( ) PSZÁF rendelethez 2. melléklet a 23 /2011. (X.25.) PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató Tartalom I. Az adatszolgáltatásra vonatkozó általános szabályok II. III. IV. Biztosító

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.),

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.), 1. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez . 2. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosító negyedéves és éves felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 1 42A1A 2

Részletesebben

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások

A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. melléklet 1. melléklet a 48/2015. a../2015. (XII. 8.) MNB ( ) rendelethez MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

T E R V E Z E T A /2013. (..) MNB

T E R V E Z E T A /2013. (..) MNB T E R V E Z E T A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2013. (..) MNB rendelete a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása KGFB É vonatkozási

Részletesebben

A 49/2014. (XI. 27.) MNB

A 49/2014. (XI. 27.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelete a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2. melléklet a 18/2011 (X. 12.) PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Kapcsolódó jogszabályok - A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2014. február 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a biztosítók felügyeleti célú adatszolgáltatásán alapuló idősorhoz és a tájékoztatóhoz

Módszertani megjegyzések a biztosítók felügyeleti célú adatszolgáltatásán alapuló idősorhoz és a tájékoztatóhoz Módszertani megjegyzések a biztosítók felügyeleti célú adatszolgáltatásán alapuló idősorhoz és a tájékoztatóhoz Általános megállapítások 1. A biztosítók idősorai az MNB adatszolgáltatási táblái alapján

Részletesebben

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2. melléklet a 17 /2011. (X. 12.) sz. PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Kapcsolódó jogszabályok - A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez

4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 4. melléklet a../2015. ( ) MNB rendelethez A kisbiztosító-egyesületnek nem minősülő kisbiztosító aktuáriusi jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2013. február 19. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2009. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak aktuáriusi értékelése egyes részeinek formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Részletesebben

1. melléklet a./2011 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT . melléklet a./20 (.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 49KSZ 49KSZ2 49KSZ3A 49KSZ3BO 49KSZ3BA 49KSZ3BB 49KSZ3BB2 49KSZ3BC 49T0 Korrigált

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 12. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 12. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 12. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A Kártalanítási Alap kezelőjének éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci

Részletesebben

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez

1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2012 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2015. február 17. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Éves jelentés 28 Éves jelentés 28 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 26 26 millió Változás % 27 27 millió Változás % 28 28 millió Bruttó díjbevétel Bruttó kárkifizetés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK Nyilvános A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK 24/2010. (XI. 4.) számú határozata A Beva igazgatósága megvitatta a kockázatarányos díjrendszer bevezetésére vonatkozó döntés nyomán elkészített előterjesztést,

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. ELSŐ NEGYEDÉV 2014. május 15. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra hozza

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 18346-1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről Budapest, 2009.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító vagy Társaság) a mai napon

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezõgazdasági vontatóra terjed ki. A pénzügyminiszter 19/2009. (X. 9.) PM rendelete a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ Tartalomjegyzék 13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 49/2012. (X. 8.)

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. HARMADIK NEGYEDÉV 2015. november 17. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 London, 2012.07.27. Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott

Részletesebben

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés 1. melléklet a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló /2011 ( ) számú PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA

OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA Azonosító Megnevezés HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK OSZLOPOK 1,2,3 Bruttó jövedelem A bruttó jövedelem meghatározását

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk. 2015. február. Előjelszabály

1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk. 2015. február. Előjelszabály A felügyeleti díjtényezők összegyűjtésének céljából létrehozott, a teljes eszközállományra és teljes kockázati kitettségre vonatkozó táblák kitöltési útmutatója 2015. február 1 A két táblára vonatkozó

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról

T/... számú. törvényjavaslat. a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/... számú törvényjavaslat a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról Előadó: dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter 2008. március

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 London, 2012.07.27. Az iránymutatás jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

1. melléklet a 44/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a.../2013. (XII..) MNB rendelethez

1. melléklet a 44/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a.../2013. (XII..) MNB rendelethez M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 219. szám 87895 1. melléklet a 44/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a.../2013. (XII..) MNB rendelethez Sorszám Jelentés tábla kódja Jelentés tábla címe Adatszolgáltatásra

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos a 2012. május 1-től aláírt biztosítási

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 11., szerda 118. szám TARTALOMJEGYZÉK 24/2002. (IX. 11.) BM IM MeHVM e. r. 78/2002. (IX. 11.) ME h. 79/2002. (IX.

Részletesebben