JELMAGYARÁZAT NEM VÁLASZOLT. Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELMAGYARÁZAT NEM VÁLASZOLT. Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz."

Átírás

1 JELMAGYARÁZAT Országos Területfejlesztési Tanács Titkársága - Mucsi Ádám Nemzetgazdasági Minisztérium - dr. Matolcsy György Miniszter Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz. I. RENDELET TERVEZET: a rendelettervezet 3. és 4. -ának kiegészítésére tesz javaslatot, javasolja az 5. bevezetı szövegének pontosítát, az 5. c) pontjának és a 6. törlését. RENDELET TERVEZET 2. MELLÉKLET: Kéri, hogy a mellékletek felépítése az OTrT melléleteinek szerkezetét kövesse, kéri a zárójelek következetes alkalmazását, hiányolja, hogy a mellékletek nem nevesítik (és nem ábrázolják) a meglévı esztergomi hidat, mint térségi jelentıségő híd, valamint a kapcsolódó utat és határátlépési pontot. 003 Belügyminisztérium dr. Pintér Sándor Miniszter II. TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV: A 6. törlésével összefüggésben kéri, hogy a települési térség minden település esetében a hatályos településszerkezeti terv figyelembevételével kerüljön megjelenítésre. A tervlap Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervével való összhangját kéri. Felhívja a figyelmet, hogy a 10. sz. és a 105. sz. fıút terven megjelenı nyomvonala nem azonosítható egyértelmően. Kéri az elsırendő árvízvédelmi fıvonalak pontosítását, a Tatabánya térségében lévı hulladék lerakó területének építmények által igénybevett térségként való jelölését. A jelkulcs pontosítására tesz javaslatot. III. ÖVEZETI LAPOK: egyes tervlapok címének pontosítását, a tájképvédelmi ill. ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezeti lehatárolásának pontosítását, a honvédelmi területek övezetén szereplı tájékoztató elem törlését kéri. I

2 A térségi szerkezeti terven ábrázoltak általában megfelelnek az OTrT törvényben foglaltaknak. 004 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - dr. Fellegi Tamás Miniszter Közúti közlekedéssel összefüggı észrevételek - Javasolja, hogy a nem jogszabályszintő dokumentumokban szerepeljen az M1 autópálya teljes megyei szakaszának 2x3 sávra történı kibıvítése, a 81. és 13. számú fıutak négy sávra való kibıvítése. - M11: a hosszú távú programban 2x2 sávban kiépített fıútként valósul meg, nyomvonala 2013-ig esedékes OTrT-felülvizsgálattal várhatóan módosul. - A Tatabánya Mór közötti fıúti kapcsolat megfelelıen került ábrázolásra a szerkezeti tervlapon. - A nem jogszabályszerő dokumentumokban javasolja a 10. sz. fıút Nyergesújfalu elkerülı ábrázolását. - Dad kivételével nem tartja indokoltnak a Császár, Kisbér, Tarján, Héreg, Nagysáp illetve Tát elkerülıjének kiépítését. - Vérteskethely esetében az elkerülı út északi vonalvezetése elképzelhetı. - Nem tőmogatja a tatai és vértesszılısi elkerülı tervi ábrázolását (hosszabb nyomvonalvezetés, új autópályacsomópont építése miatti többletköltség miatt) - Tatabánya déli elkerülı, Tata nyugati elkerülı, Pilismarót elkerülı utak ábrázolása térségi mellékútként megfelelı. - Egyetért a komáromi teherkikötı nyugatabbra helyezésével. A személyhajó-kikötı ettıl való távolságát 135 méterre javasolja. Szénhidrogén-szállító vezetékekkel kapcsolatban: - A rendelettervezet 2. mellékletében szereplı megnevezések nem teszik lehetıvé a vezetékek beazonosítását, ennek javítását kéri. Az FGSZ. Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévı összes szállítóvezeték Nemezetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték. A tervezett Százhalombatta-Gyır DN1000 szénhidrogén szállító vezeték feltüntetését kéri. A területrendezési tervnek meg kell különböztetnie szállítandó anyagtól függıen a szénhidrogén vezetékeket. - A megalapozó munkarészek pontosítását kéri. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási fejezettel kapcsolatban (helyzetelemzés, megalapozó munkarészek) pontosítási javaslatomkat fogalmaz meg. II

3 A véleményezési idıszakban érkezett észrevételek lényegében a februári elızetes adatszolgáltatás tartalmának megfelelı információkat tartalmaz Vidékfejlesztési Minisztérium - dr. Fazekas Sándor Miniszter Honvédelmi Minisztérium - dr. Hende Csaba Miniszter A javaslattevı fázis anyagára érkezett vélemény már jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. Számos konkrét pontosítási, egyértelmősítı javaslatot fogalmaz meg a területrendezési ajánlásokra, a megalapozó és helyzetelemzési munkarészkre. Kiegészítéséként új ajánlásokat fogalmaz meg a földtani veszélyforrással, kiemelten érzékeny felszín alatti vizekkel, együtt tervezhetı térségekkel, kiváló termıhelyi szántóterületekkel stb. kapcsolatban. A véleményezı hiányolja a környezeti értkelést, a környezeti, gazdasági és társadalmi hatásvizsgálatot, és nem ért egyet az erdıtelepítésre alkalmas terület övezetének lehatárolásával. 007 Külügyminisztérium - Martonyi János Miniszter Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Navracsics Tibor Miniszter Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelıs Államtitkár Dr. Szabó Erika Nemzeti Erıforrás Minisztérium - Réthelyi Miklós Miniszter Központi Statisztikai Hivatal - dr. Vukovics Gabriella Elnök Nem felelıs szerv, kifogást nem emelt. A terv környezetvédelmi és demográfiai munkarészével kapcsolatosan számos kiegészítést javasol. 012 Magyar Energia Hivatal - Horváth Péter Elnök Tájékoztatásul megküldte a megyében mőködı szélerımő parkok listáját. 013 Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Dr. Lux Iván igazgató-helyettes Tervvel egyetért, nukleáris létesítmény híján a további egyeztetésben nem érdekelt. III

4 Magyar Bányászati Hivatal Veszprémi Bányakapitányság - dr. Káldi Zoltán Bányakapitány Országos Környezetvédelmi Tanács - dr. Farkas István Tamás Elnök Magyar Tudományos Akadémia - Pálinkás József Elnök Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Janák Emil Igazgató - Javasolja szerepeltetni a 4. melléklet felsorolása mellett a mőködı bányatelekkel érintett települések felsorolását is kéri. - Megjegyzi, hogy az országos ásványvagyon nyilvántartásban jelenleg nem minden szabad terület koordinátái hozzáférhetıek. - A földtani veszélyforrás területe övezet által érintett településeket tartalmazó táblázatnál a 4. mellékletben nincs szükség kiegészítésre. - A meddıhányókra vonatkozó adatok megfelelıen kerültek ismertetésre. - Összességében elégedett az egyeztetési dokumentáció részletességével, kifogást nem emel. Kifogást nem emelt. HATÁROZATTERVEZET AJÁNLÁSOK anyag: - Észrevételeket fogalmaz meg a vízgazdálkodási térségre vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban (vízgyőjtı-gazdálkodási tervek kötelezı figyelembevételének elıírása, tó vízjogi engedélyének módosítása az adott tó új hasznosítása esetén stb.) ig szereplı Vízelvezetı rendszerekkel összefüggı ajánlások -at szakmai szempontból követendınek tartja és támogatja. A megalapozó munkarészekkel kapcsolatban pontosítási javaslatokat fogalmaz meg. Kéri a 4. Vízgazdálkodás fejezetben található Vízbázisok Védıterületei térkép kiegészítését a távlati vízbázisok védıterületeivel. A nagyvízi meder övezeti lehatárolásának pontosítását kéri Tát térségében. (A Mogyorósbánya felé esı öblözet törlését, az Esztergom és Tát közötti területen az övezet bıívítését) Szenyvízelvezetéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy: talajterhelési díj következetes kivetésével, ösztönzı módszerek alkalmazásával a rákötési arány növelésére van szükség. Javasolja a megye területfejlesztési programjába bevenni a megye területén nagyszámú ellátatlan külterületi lakott hely közmőves ivóvízellátásának kiépítését. IV

5 A megye területét érintı természetvédelmi kijelölés alá esı területek lehatárolása pontosan történt. A terv táj- és természetvédelmi szempontból kellı alaposságú. Problémásnak találja, hogy az országos ökológiai hálózat övezeti lapján meglévı elemként kerültek feltüntetésre még meg nem valósult települést elkerülı útszakaszok. Felhívja a figyelmet, hogy az M1 tervezett sávbıvítése, a 10. sz. fıút elkerülıjének megépítése, a Dunán tervezett nagyhidak, a nagysebességő vasút vonalvezetése, kikötı létesítése (a pilismarótival nem ért egyet), és egyes kerékpárút nyomvonalak NATURA 2000 területeket, ökológiai hálózatot érinthetnek. Az új nyomvonalak esetén körültekintı és alaposabb vizsgálat, NATURA 2000 hatásbecslés elkészítését kéri Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága - Füri András Igazgató Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség - Németh Zoltán Igazgató Országos és térségi övezetek tervlapjai A Térségi Szerkezeti Terv térségi területfelhasználási kategóriái a jelenleg hatályos településszerkezeti tervek alapján kerültek meghatározásra. A Rendelet-tervezet 6. -ában foglaltakkal nem ért egyet. Az övezeti tervlapok esetében néhol a ténylegesen igénybevett területek vastagabb nyomvonallal kerültek ábrázolásra, ami kitakarja a velük szomszédos területeken az ökológiai hálózat határvonalát. A tervben jelölt számos települési térség esetében kifogásolja, hogy azok olykor a túlzó településrendezési tervek területkijelöléseinek figyelembe vételével történt, mely esetenként a természeti értékekkel, tájvédelem érdekeivel is ellentétes (Mogyorósbánya, Tardos, Tata, Oroszlány, Bábolna, Császár, Leányvár, Dág, Csolnok, Epöl, Bajót, Lábatlan, Héreg, Vértestolna, Vértesszılıs, Mocsa, Nagyigmánd, Bársonyos és Kisbér) Határozattervezet Ajánlások Az , az , pontok ajánlásaival kapcsolatban pontosítást, kiegészítést fogalmaz meg. Szélerımő elhelyezésénél a védett természeti területeken biztonsági övezetet célszerő kijelölni, azaz ezen területektıl m-nél távolabb javasolja a szélerımővek telepítését. A véleményezı levegıtisztaság-védelemmel, táj- és természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, továbbá zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatban fogalmaz meg észrevételt. V

6 Honvéd Vezérkar - dr. Benkı Tibor Vezérezredes, Vezérkari fınök HM Tervezési és Koordinációs Fıosztály - Szpisják József mk. ezredes, fıosztályvezetı Ezredes Fıosztályvezetı HM Vagyonfelügyeleti Fıosztály - dr. Steigler József kotv. fıosztályvezetı Fıosztályvezetı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége - Forisek Ilona Felügyelıség-vezetı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegyészségügyi Szakigazgatási Szerve - Hollósiné dr. Szentesi Zsuzsanna Tisztifıorvos Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Marosvölgyi Miklósné kormánytisztviselı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság - Lang Balázs Igazgató Adategyeztetés céljából kapcsolatfelvételt kéri a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastruktúrális Igazgatóságával. - A Tatát keleti irányban elkerülı 1. sz. fıút tervezett nyomvonalának megvalósítására csak akkor lát lehetıséget, ha az nem érint gyakorlóteret, és a gyakorlótérre kijutást a tervezett út szintbeni keresztezése nélkül biztosítja, továbbá semmilyen korlátozást nem gyakorol a lı- és gyakorlótér használatára. Ugyanezen álláspontját tartja fönn a Neszmély-Szomód-Tata összekötı út esetében is. - A honvédségi terület (gyakorló tér) turisztikai célú hasznosítását, illetve a Gerecse Natúrpark területeinek honvédségi ingatlanokra történı hasznosítását nem támogatja. A közutakat érintıen az alábbi észrevételeket teszi: - Javasolja a meglévı és tervezett elemek elkülönítését a tervlapokon. - Felhívja a figyelmet az 1222/2011 (VI.29.) Kormányhatározat gyorsforgalmi- és fıúthálózat hosszútávú fejlesztési programjának és nagytávú tervének figyelembevételére. - A Nyergesújfalu-Lábatlan-Süttı elkerülı úttal kapcsolatban a komplex vizsgálatok elvégézését tartja indokoltnak. - A fejlesztésre javasolt közúthálózati elemek kifejtését kéri. - A megalapozó munkarészekkel kapcsolatban kér pontosítási javaslatot. Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Javasolja a létesítendı vagy már üzemelı biomassza-tüzeléső erımővek esetében szerepeltetni elıírásként, hogy a biomassza nagyobb részét (vagy teljes mennyiségét) energetikai célú ültetvényekbıl szerezzék be, biogázüzemek esetében pedig mellızzék az almos szervestrágyák hasznosítást, és a hígtrágyák, alom nélküli baromfitrágyák, valamint szennyvíziszapok hasznosítását helyezzék elıtérbe. VI

7 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatósága - Maller László Igazgató Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága - dr. Nedeczky Árpád Igazgató 029 Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Fejér Megyei Kormányhivatal Közép-Dunántúli Kultúrális Örökségvédelmi Irodája - Gonda Judit Irodavezetı Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal - Urbán György Elnök Magyar Államvasutak Zrt. - Szarvas Ferenc Elnök- Vezérigazgató A vélemény jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. A nagysebességő vasútvonalat erdıvédelmi szempontból nem támogatja. Az erıtelepítésre alkalmas területek feltüntetését üdvözlik, egyben annak felülvizsgálása szükséges részletes termıhelyfeltárási szakvélemények alapján. Felhívja a figyelmet: - hogy a Kulturális örökség védelmérıl szóló évi LXIV. tv. elıírásait figyelembe kell venni; - hogy a fejlesztésekkel a védett régészeti lelıhelyeket el kell kerülni; valamint - a világörökség várományos területek közé tartozó római limes magyarországi szakaszának pontos lehatárolását a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetni kell. VII

8 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal - Bíró József Elnök-helyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal - Gyıri Gyula Elnök-helyettes, Marton Sándor vezetı - fıtanácsos I. Közúti szakterületi vélemény: - Figyelemmel kell lenni az Állami Autópálya Kezelı Zrt., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által elıírtakra. Számos jogszabály figyelembe vételét kéri - Kiemelt figyelmet kér a terület környezetvédelmi kérdéseire, a jogszabályokban foglaltak betartására. - Felhívja a figyelmet, hogy a jogszabályok, mőszaki leírások alapján meghatározható, korlátozás alá esı területsávokat a településrendezési eszközök tervlapjain fel kell tüntetni, továbbá a szöveges részben is ki kell térni a korlátozásokra, tilalmakra. II. Vasúti szakterületi vélemény: - Figyelembe kell venni a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet 4. számú melléklete, az Országos Vasúti Szabályzat I. kötetének levélben szereplı pontjait. - Felhívja a figyelmet, hogy átjárókkal kapcsolatos tudnivalók a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 3. -ban, míg a vasúti átjárók forgalomszabályozásáról ezen rendelet mellékletének VIII. fejezetében találhatóak. III. Hajózási szakterületi vélemény: - A tervben foglaltak megvalósításával szemben kifogást nem emel, a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatásához segítséget nyújt (levélben). Felhívja a figyelmet, hogy repülıterek tervezésénél feltüntetendı a védıterület és a zajgátló övezet is. 035 Nemzeti Infrastruktúrafejlesztı Zrt. - Orosz Ferenc Vezérigazgató Felhívja a figyelmet, hogy a Komáromban megépült és forgalombahelyezett elkerülı fıút szakasz a 131. számot viseli. A dokumentációban (13-14.o.) tévesen, 130. sz. fıútként szerepel. 036 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. - Tari Gábor Vezérigazgató A jóváhagyandó munkarésszel teljesen egyetért. Megalapozó munkarészekkel kapcsolatban szövegszerő módosításokat javasol. 037 E-ON Hungária ZRt. Mőszaki Stratégiai Osztály - Weisz Imre Osztályvezetı 038 E-ON Észak Dunántúli Áramhálózati ZRt. Tata - Dunaalmás Dunaalmás - Lábatlan Dunaalmás - Almásfüzitı I-II. (Dél-)Bicske - Gyermely Gyermely Gyermely [T] Gyermely [T] Dorog 120 KV-os távvezetékek pótlását kéri az anyagból. VIII

9 /a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály Mogyorósy Tamás üzemeltetés igazgató Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala - Dr. Varga Márk Hivatalvezetı Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Czomba Péter Igazgató Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala - Lantay Attila Állami fıépítész - A szénhidrogén szállítóvezetékek megnevezései nem teszik lehetıvé a beazonosítást; - Konkrét szövegszerő javaslatokat fogalmaz meg a megalapozó munkarészekkel kapcsolatban; - Az FGSZ Zrt üzemeltetésében lévı szállítóvezetékek nyomvonala a Térségi Szerkezeti Terven tévesen, térségi szállítóvezetékként került feltüntetésre, valamint a terven használt jelkulcsrendszer nem alkalmas a vezetékek szállítandó anyag szerinti megkülönböztetésére. Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Felhívja a figyelmet a belvízveszélyes területek beépítésének körültekintı tervezésére, az infrastruktúra folyosók létesítése esetén a dominóhatásokra, az ipari biztonság érdekében a veszélyes ipari üzemek védıterületének ajánlás szintő beépítésére. Megállapítja, hogy általánosságban összhangban van a terv az OTrT-vel, valamint a 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet elıírásaival, ugyanakkor néhány korrekciót eszközöl. Nagyon fontosnak tartja a megyehatáron kívüli területek ábrázolását a vonalas infrastruktúrán túl a területhasználat tekintetében is. A Térségi Szerkezeti Tervrıl a következı térségi jelentıségő elemek pótlását kéri: - térségi határátkelı és határátlépési pontját (Esztergom és Párkány között), - a 105. sz. fıút (Piliscsév Kesztölc közötti) megyére esı szakasza, az OTrT külön veszi a 10. és a 105. sz. fıutat, az utóbbit is ábrázolni szükséges, - másodrendő árvízvédelmi védvonalak, kiserımővek. Felhívja a figyelmet, hogy a települési térségek kijelölésénél az OTrT a 2. -ra (Almásfüzitıi vörösiszap tározó, Neszmély), a mezıgazdasági térség jelölését javasolják. Kérik a fıutak tervezett településelkerülı szakaszainál az adott település elhatározásait figyelembevenni. Egyeztetést javasolnak Szlovákiával a 10. sz. fıút alternatív nyomvonala tekintetetében (Duna bal partján, kedvezıbb domborzati viszonyok közt). - Nem teljeskörő a logisztikai központok jelölése (pl. Tatabánya és Környe). - A bortermelıhelyek borászattal, borturizmussal fejleszthetı helységek közé Dunaszentmiklós községet javasolja besorolni. - A Sajátos megyei térségek örökségvédelmi területek-rıl szóló tervlapján javasolja térségi jelentıségő kulturális örökségvédelmi területként jelölni Oroszlányt. - Kéri a rendelet-tervezet 6. -ának elhagyását. IX

10 042/a 042/b 043 Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala - Lantay Attila Állami fıépítész Közép-Dunántúli Terület Tervtanács - Lantay Attila Állami fıépítész Magyar Önkormányzatok Szövetsége - Dr. Gémesi György Elnök Egyes jelkulcsi elemek ábrázolásának korrigálását kéri (Nabucco, 220 kv-os távvezeték), ill. kéri az 1 millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb tározási lehetıségek jelölését (tatai Öreg-tó és Bokodi hőtıtó) A jóváhagyandó munkarész nem tartalmazza a következı térségi övezeteket: - térségi jelentıségő hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület, - rendszeresen belvízjárta terület. A tervben vizsgálatra javasolják, hogy a Tatabánya Dubnik-völgy és Oroszlány külterületén fekvı térségi hulladéklerakó helyek lefedik-e a környezetükben található települések igényeit. A Tervtanács állásfoglalása szerint, a már beépített területek vonatkozásában is szükséges kitérni az árvízvédelmi intézkedésekre az ajánlásokban. A vízerózió által veszélyeztetett területeket, a földtani veszélyforrás területeit valamint a széleróziónak kitett területeket tartalmazó tervlapokat javasolják beemelni az alátámasztó munkarészekbe is, mivel azok minden kritériumnak megfelelnek. A tervet magas színvonalú, kiemelkedı, jó felkészültséggel, jó megalapozó munkarészekkel elkészített munkának tartja. - Fontosnak tartja a megye határon kívüli területek ábrázolását, a vonalas infrastruktúrán túl a területhasználat tekintetében is. - Szükségesnek tartja továbbá pótlólag elkészíteni a hatályos tervhez képest történı módosításokat megmaradó, tervezett, és törölt elemeket bemutató munkarészt, valamint javasolja a rendeletmódosítást is egységes szerkezetben dokumentálni. - Kéri ábrázolni - a már meglévı szélerımőparkok mellett azon tervezett kiserımőveket, melyek környezethasználati engedéllyel rendelkeznek. - Felhívja a figyelmet az 1222/2011. (VI.29.) Korm. határozatra, melyet kér összevetni a tervezettel, és az OTrT keretein belül akceptálni az abban szereplı elhatározásokat. - Javasolja a megye területrendezési tervével összevetni a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét, az esetlegese konfliktusok elkerülése végett. - A nagyvízi meder övezete tekintetében kéri az adatszolgáltatót újra felkeresni, és nem kizárólag a Duna nagyvízi medrét megjeleníteni az övezeti tervlapon. - Javasolja markánsabban hangsúlyozni a majki kamaduli remeteség védelmének szükségességének országos jelentıségét. X

11 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége - Dr. Szőcs Lajos Elnök Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - Szilágyi Menyhért Elnök 046 Megyei Jogú Városok Szövetsége - Kósa Lajos Elnök Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége - Dr. Sütı László Elnök Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Titkársága - Hauk Marianna Titkárságvezetı 049 Magyar Faluszövetség - Szabó Gellért Elnök Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 050 Magyar Építész Kamara - Noll Tamás Elnök Számos észrevételt és javaslatot fogalmaz meg az egyes övezetekre vonatkozó ajánlásokkal, a tervezet felépítésével kapcsolatban Magyar Mérnöki Kamara - Barsiné Pataky Etelka Elnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - Dr. Parragh László Elnök Mőszaki és Természettudomány Egyesülete Szövetsége - Prof. Dr Veres Gábor Elnök 054 Magyar Urbanisztikai Társaság - Acél Gábor Elnök A véleményezı kiemeli a terv értékeit. Az alábbi, tervben nem szereplı övezetekkel kapcsolatban fogalmaz meg véleményt: Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete Rendszeresen belvízjárta terület övezete XI

12 Magyar Regionális Tudományi Társaság - Dr. Horváth Gyula Elnök Magyar Természetvédık Szövetsége - Dr. Farkas István Ügyvezetı elnök 057 Magyar Agrárkamara - Ebele Ferenc Fıtitkár 058 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa - Dr. Vaszari László Elnök 059 Magyar Iparszövetség - Tokár István Elnök Javasolja az M1 autópálya szélesítését, Duna-híd építést, a kecskédi repülıtér fejlesztést, további utak fejlesztését, határontúli kapcsolatok építést Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara - Dr. Marton László Elnök Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Juhász József Elnök Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara - Komjáthy László ELnök Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara - Markos Anikó Elnök Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - Dr. Cser-Palkovics András Elnök Velencei- tó -- Vértes Kiemelt Térségi Fejlesztési Tanács Javasolja az Által-ér rendezését, a szılıkultúra fejlesztését. 066 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács XII

13 067/a 067/b Fejér Megyei Közgyőlés, Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács - Vargha Tamás Elnök Fejér Megyei Közgyőlés Fejlesztési Szakbizottsága Somogyi Balázs, elnök Tervvel egyetért, észrevétele nincs Gyır-Moson-Sopron Megye Közgyőlése, Gyır- Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács - Dr. Szakács Imre Elnök Pest Megye Közgyőlése, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács - Dr. Szőcs Lajos Elnök Kéri a dunamenti Limes szöveges említését, az érintett területek helyrajzi számos felsorolását a dokumentációban. A vélemény jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. Hiányolja a megye szomszédos térségek egymással összefüggı fejlıdési folyamatinak feltárását. Az intézkedési javaslat egyes pontiaval kapcsolatban (intézkedések 1.4, 3.4, 3.6 pontjai) fogalmaz meg javaslatot Veszprém Megyei Közgyőlés, Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács - Lasztovicza Jenı Elnök Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés Területfejlesztési Osztály Pengı Julianna fıépítész Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás - Schmidt Csaba Elnök Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás - Takács Károly Elnök 074 Tatai Többcélú Kistérségi Társulás - Michl József Elnök Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Udvardi Erzsébet Elnök Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Molnár Attila Elnök Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Tittmann János Elnök XIII

14 078 Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás - Tétényi Éva Elnök 079 Tatabánya Megyei Jogú Város Javaslatok: 1. Tatabánya-Környe Ipari Park fejlesztéséül tervezett tatabányai területeken (a mindkét oldali környei közig. határig) települési terület felhasználásba sorolást kér. 2. Megfontolandónak tartja a Tatabánya-Esztergom fıútvonal M1 autópálya keresztezésének csomóponttá fejlesztését. 3. Az Intézkedések 1.4. határozati javaslatához szöveg-szerő pontosítást kér. 4. Két logisztikai központ tervi jelölésének szükségességét javasolja (Tatabánya-Környe Ipari Park területén, valamint a Mészteleptıl Hatos-telepig terjedı, 1. sz. fıút menti barnamezıs logisztikai fejlesztési területen). 5. Az Intézkedések 3.1. határozati javaslati pontjához szöveg-szerő pontosítást kér. 6. Kéri a fejlesztési elemek körének kiegészítését az alábbi elemekkel: - Vértesszılıs elkerülı; - Tatabánya déli elkerülı; - Tata nyugati elkerülı; Oroszlány Környe Tata összeköttetés II. rendő fıúttá fejlesztése valamint; - Oroszlány Tatabánya összeköttetés fejlesztése esetében nagytávú tervben szereplı Környe fél-elkerülı helyett Környe északi elkerülı megépítését szerepeltetni, Tatabánya déli elkerülıvel megvalósuló kapcsolattal. Az Önkormányzati Rendelet 2. mellékletében kéri, hogy Ács szerepeljen az 1. sz. fıút a 6-os jelő Euro Velo kerékpárút által érintett települések felsorolásában. Kéri, hogy szerepeljen a települést nyugatról elkerülı út, kéri továbbá, hogy Ács szepeljen a térségi logisztikai központok és személyhajó kikötık között. 080 Ács Turizmusfejlesztés szempontjából jelentıs térségek tervlapon ( ): - A település Jegespusztán jelenleg is 72 C-os termálvíz kúttal rendelkezik idegenforgalmi területet szabályozott le ezzel kapcsolatban a helyi rendezési terv, kéri szerepeltetni. - Kéri, hogy a tervlapon kerüljön felüntetésre a település vadászturizmusa, sportturizmusa és a duna parti kirándulóközpont. 081 Bábolna Felhívja a figyelmet, hogy a módosítási anyag a fejezetében (74.o)nem szerepel a településhez tartozó 7 db szélerımőbıl álló szélerımőpark. XIV

15 082 Dorog 083 Esztergom - A Térségi Szerkezeti Terven nincs jelölve két, a város szerkezeti tervén megtalálható mezıgazdasági övezet (Aranyhomoki dőlı és Tömedéki dőlı). - A 2001-ben a város képviselıtestülete által jóváhagyott kerékpáút nyomvonala nincs összhangban a Térségi Szerkezeti Terven találhatóval. - A város egy szegmense térségi jelentıségő árutermelı mezıgadasági területként lett kijelölve. Ezen területen majd 100 éve kültéri mészkı bányászat üzemel. A tervvel egyetért, ugyanakkor kéri, hogy a vonatkozó tervlapon kerüljenek feltüntetésre a várost érintı a világörökség-várományos területek. A terletrendezési ajánlásokkal kapcsolatban számos észrevételt, javaslatot fogalmaz meg. Javasolja, hogy az erdıfelületek meghatározásánál legyen kiemelet szempont az erdıgazdálkodás összehangolható folytatásának lehetısége, a vadgazdálkodás, vadászati turizmus, feljlesztési lehetıségének térbeli koordinációja, a termıföldi területek értékarányos hasznosítása, mezıgazdasági termelésre alkalmas területek védelme. 084 Kisbér A ajánlással kapcsolatban megjegyzi, hogy a kistérségi központ közigazgatási szerepének megerısödése miatt a térségi ellátó hálózat városba helyezése célszerő. Vízrendezési program és intézkedési terv kidolgozásával kapcsolatban intézkedési javaslatot fogalmaz meg. 085 Komárom A megalapozó munkarészek és az elıkészítı fázis erdıgazdálkodási és turszitikai fejezeteivel kapcsolatban pontosítási javaslatokat fogalmaz meg. A város számos észrevételt tesz a közlekedési elemekkel kapcsolatban: Kéri, hogy a déli elkerülı út 2x2 sávos legyen, az 1-es fıúton az ácsi úti vasúti keresztezıdése külön szintő keresztezıdés legyen, kéri továbbá az új közúti Duna-híd pontosítását, és az Euro Velo nyomvonalának párhuzamos vezetését a dunai védvonallal. Felhívja a figyelmet a komáromi gyógyvíz és a fürdıfejlesztésre, az erıdrendszer világörökségi pályázására, az erıdöknél a lehetséges kikötıfejlesztésekre, az ipari park fejlesztésére bıvítésére, a városi belvízrendszer felújítására, a vasúti közlekedés által okozott zaj elleni védekezésre és a Duna Stratégiára. XV

16 086 Lábatlan Egy pontosítást kér: Nem kompátkelıhely létesül a városban, hanem személyforgalmi kikötı. Ezen túl a 10. sz. fıút problematikájának hangsúlyosabb megjelenítését kéri (csatolt térségben érintett polgármesterek által aláírt nyilatkozat szerint). 087 Nyergesújfalu 088 Oroszlány Szövegszerő javaslatot tesz Oroszlány és a környezı települések közútfejlesztési koncepciójára. 089 Tata 090 Tatabánya 091 Aka 092 Almásfüzitı Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 093 Annavölgy 094 Ácsteszér 095 Ászár - A község külterületi részén húzódó 1-es út Tatát elkerülı szakaszának tervezett 096 Baj nyomvonala valószínősíthetı, hogy az elkövetkezendı években nem fog megépülni. Az út megépépítését érdemesnek tartja véglegesíteni, valamint javasolja annak átvezetését az érintett települések településrendezési eszközeiben. - Felhívja a figyelmet a község külterületén a 040 Hrsz-ú területen elhelyezkedı, magántulajdonban lévı illegális hulladéklerakó problémájára, melynek rekultiválására kötelezı határozat is született. A véleményezı kérésére tájrehabilitációt igénylı területként kerül feltüntetésre. 097 Bajna 098 Bajót 099 Bakonybánk 100 Bakonysárkány 101 Bakonyszombathely 102 Bana Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 103 Bársonyos 104 Bokod 105 Csatka 106 Császár 107 Csém 108 Csép XVI

17 109 Csolnok Két megjegyzést tesz: 1. Kéri az Annavölgyet a 10-es úttal összekötı nyomvonalat felülvizsgálni. A 2008-tól hatályos rendezési tervükben az máshol szerepel, mint a megyei terven 2. A Csolnokat érintı kerékpáros útvonalat nem javasolja a fıúton vinni. Arra a volt bányavasút nyomvonalát javasolja. 110 Dad 111 Dág 112 Dömös 113 Dunaalmás Kéri a települést elkerülı fıút betervezését. 114 Dunaszentmiklós 115 Epöl 116 Ete 117 Gyermely 118 Héreg 119 Kecskéd 120 Kerékteleki Kéri - A települési, a mezıgazdasági, az erdıgazdálkodási térség és a tervezett M10 nyomvonalának pontosítását, - az országos tájképvédelmi terület, a turizmusfejlesztés sajátos megyei térség differenciáltabb ábrázolását, - a Natura 2000 területek csökkentését. 121 Kesztölc - Megkérdıjelezi, hogy Kesztölc szerepkör nélküli település. - A rendelet 6. -ában a jellemzıen szó értelmezése nem egyértelmő. - A megyei Területrendezési terv és az OTrT lehatárolt övezeteinek betartása nagyon nehézkes pontos területi kimutatás nélkül. - Felhívja a figyelmet, hogy szabadabb mozgásteret kellene biztosítani a településeknek a közigazgatási területük hasznosításában. 122 Kisigmánd 123 Kocs 124 Kömlıd Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 125 Környe XVII

18 126 Leányvár Felhívja a figyelmet egy tervlapi tévedésre, mi szerint a település központját ökológia folyosó részeként jelöli, valamint megemlíti a Kenyérmezei patak környezetvédelmi veszélyforrását a település lakóterületeire nézve. 127 Máriahalom 128 Mocsa 129 Mogyorósbánya 130 Nagyigmánd 131 Nagysáp 132 Naszály 133 Neszmély Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 134 Piliscsév Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Számos megállapítást tartalmaz a település övezeti érintettségével kapcsolatban. Kiemelndı észrevételek: 135 Pilismarót - A komplex tájrehabilitációt igénylı területek övezetében a lehatárol terület semmilyen összefüggésben sincs a jelenlegi állapottal. Vagy a teljes folt törölhetı, vagy a teljes kotrással érintett terültet tartalmaznia kell. - Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete érinti Pilismarótot a térségi tervben, ugyanakkor folyó településrendezési munka kapcsán a Bányakaptiányság nyilatkozott, hogy a település nem érintett. - Indokoltnak tartja a település esetében a sport funkció szerepeltetését is, valamint a Duna-menti Euro Velo kerékpárút ellátópontjainak kijelölését is. - A Natura 2000 területek és a különleges madárvédelmi területek szinte egyedülállóan teljesen körülzárják Pilismarótot, Dömöst és Esztergom Pilisszentlélek településrészét.a természeti értékek fontosságát nem vitatva úgy gondolják, méltánytalan, hogy egy-egy település ilyen mértékben korlátozott, korlátokkal körülzárt, beszorított legyen. - Felhívja a figyelmet, hogy Pilismaróton nincs térségi jelentıségő árutermelı mezıgazdasági terület. Dömösön azonban az igazgatási terület szélén (a hegy tetején) szerepel egy folt. A településrendezési tervben és a valóságban a terület erdı. 136 Réde 137 Sárisáp 138 Súr 139 Süttı XVIII

19 140 Szákszend 141 Szárliget 142 Szomód 143 Szomor 144 Tardos 145 Tarján 146 Tárkány - Felhívja a figyelmet, hogy a kerékpár út táti szakasza a 117. sz. fıút mellett, az Únyi-patak, 147 Tát majd a bajnai út mellett haladna. - A nagyvízi meder területe címő tervlapon Tát nyugati részén ábrázolásra került Mogyorósbányai vízfolyás árterülete. Mivel az nem árterület, így törlését kéri. - Kéri a dunai limes területek védıövezeti határterületi kiterjedésének csökkentését, lakóterületi fejlesztési lehetıségek akadályozására hivatkozva. 148 Tokod 149 Tokodaltáró 150 Úny 151 Várgesztes 152 Vérteskethely Tóth János polgármester Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 153 Vértessomló - Hartdégen József polgármester Tervvel egyetért, észrevétele nincs. - Köszönettel veszik az M1-es autópálya menti Tata Remeteség pusztai szervízút törlése 154 Vértesszılıs Dr. Nagy Sándor polgármester - Kérik, hogy az Által-ér menti elkerülı út nyomvonal helyett a vasút és település közé kerüljön az elkerülı út. Az M1-es Tatabánya-Vértesszılıs lehajtójának áthelyezésével nem ért egyet, Tatabánya problémájának megoldására más javaslatot fogalmaz meg a véleményezı. 155 Vértestolna 156 Egyéb Zen Buddhista Központ Kéri, a már 4 éve mőködı egyházi és kulturális képzési központ létének és mőködésének figyelembevételét, valamint az érintett tervlapokon magát egyházi központként, illetve zarándokhelyként való feltőntetését. XIX

20 157 Egyéb LT-PLAN BT. Javasolja, hogy Dunaalmáson a személyhajó kikötı kerüljön feltüntetésre, a veszélyes hulladék ártalmatlanító jele kerüljön az Almásfüzitıi vörösiszaptározókra, a térségi jelentıségő logisztikai központ jele a Tatabánya-Környe ipari parkra; Kéri a Dad és Bokod közötti fıút nyomvonalának pontosítását, a Tata IP-Grébics-puszta- Komárom közötti 1. sz. fıúttal párhuzamos út térségi jelentıségő útként való jelölését, az ökológiai folyosó kiterjesztését. Felhívja a figyelmet arra, hogy Vértesszılıs nem tartja elfogadhatónak a fıút elkerülıjének a vasút és az Által-ér közötti vezetését. XX

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi XXVI. tv. módosító

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e VI-171/2008

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e VI-171/2008 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI-171/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi XXVI.

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI-8/2011 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ü l é s é r e Tárgy: Megyei területrendezési terv módosításának véleményezése

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Ácsteszér A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Cím: 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 43. Telefon: +36-34/388-088 E-mail cím: kozsegikonyvtarteszer@gmail.com Honlap: http://www.acsteszer.hu

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége IF1. Tatabánya központú városhálózati csomópont nagytérségi beágyazódása Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán Tatai járás Tata megvalósíhatósági Tata Város 750 000 000 Ft IF1. Tatabánya

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

zat az letrendezési Tervben

zat az letrendezési Tervben Közlekedés-hálózat zat az Országos Területrendez letrendezési Tervben Dr. Tompai Géza fıosztályvezetı Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fısztály 2007. május

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a mőszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt

Részletesebben

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1. MELLÉKLET TATA VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁRA BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS TERVEZŐI VÁLASZ Fekete út - Gyertános utca - Akácos út által határolt terület (Gottwald) 1. Véleményében

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Az Oroszlányi kistérség lakossági fórumai További információ Bokod: (Hősök tere 6.) Dad: Faluház (Fő utca 91.) Kömlőd: (Komáromi utca 16.) Kecskéd: (Fő út 1.) Szákszend: Faluház (Száki u. 89.) 2008. február

Részletesebben

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében Komárom-Esztergom megyében ESZTERGOM Pilismarót Bana Kerékteleki Bársonyos Réde Tárkány Ászár KISBÉR Bakonyszombathely Bakonybánk Hánta Ácsteszér Csatka Koromla Süttő NYERGESÚJFALU Dömös KOPPÁNYMONOSTOR

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fax: 96 418699 email: talent_plan@arrabonet.hu KÖRNYE Rendezési terv módosítás Msz: 13048

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete

Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete Solt Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 11/2008. (VII. 07.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére VI. /2012 Üi: Petrik E. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

Tervezıi válaszok Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze

Tervezıi válaszok Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze Tervezıi válaszok Délegyháza 090/2, 090/4-44, 0107/7-8, 0107/10-31 és 0107/53-54 hrsz-ú ingatlanokat érintı Településszerkezeti Terve, Övezeti Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítása c. terv Egyeztetési

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

2003. évi XXVI. törvény indokolása. az Országos Területrendezési tervrıl. Általános indokolás

2003. évi XXVI. törvény indokolása. az Országos Területrendezési tervrıl. Általános indokolás 2003. évi XXVI. törvény indokolása az Országos Területrendezési tervrıl Általános indokolás A regionális tervezés Magyarországon hosszú és gazdag múltra tekint vissza. A jelentıs elızmények ellenére elmondható,

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a É P Í T É S Z M Ő H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelıs tervezı: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-../2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei kerékpárút-hálózat áttekintése,

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselıtestület 2012. április 24 i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Budapest Airport Zrt. kérelme építési tilalom elrendelésérıl a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben