JELMAGYARÁZAT NEM VÁLASZOLT. Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELMAGYARÁZAT NEM VÁLASZOLT. Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz."

Átírás

1 JELMAGYARÁZAT Országos Területfejlesztési Tanács Titkársága - Mucsi Ádám Nemzetgazdasági Minisztérium - dr. Matolcsy György Miniszter Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz. I. RENDELET TERVEZET: a rendelettervezet 3. és 4. -ának kiegészítésére tesz javaslatot, javasolja az 5. bevezetı szövegének pontosítát, az 5. c) pontjának és a 6. törlését. RENDELET TERVEZET 2. MELLÉKLET: Kéri, hogy a mellékletek felépítése az OTrT melléleteinek szerkezetét kövesse, kéri a zárójelek következetes alkalmazását, hiányolja, hogy a mellékletek nem nevesítik (és nem ábrázolják) a meglévı esztergomi hidat, mint térségi jelentıségő híd, valamint a kapcsolódó utat és határátlépési pontot. 003 Belügyminisztérium dr. Pintér Sándor Miniszter II. TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV: A 6. törlésével összefüggésben kéri, hogy a települési térség minden település esetében a hatályos településszerkezeti terv figyelembevételével kerüljön megjelenítésre. A tervlap Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervével való összhangját kéri. Felhívja a figyelmet, hogy a 10. sz. és a 105. sz. fıút terven megjelenı nyomvonala nem azonosítható egyértelmően. Kéri az elsırendő árvízvédelmi fıvonalak pontosítását, a Tatabánya térségében lévı hulladék lerakó területének építmények által igénybevett térségként való jelölését. A jelkulcs pontosítására tesz javaslatot. III. ÖVEZETI LAPOK: egyes tervlapok címének pontosítását, a tájképvédelmi ill. ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezeti lehatárolásának pontosítását, a honvédelmi területek övezetén szereplı tájékoztató elem törlését kéri. I

2 A térségi szerkezeti terven ábrázoltak általában megfelelnek az OTrT törvényben foglaltaknak. 004 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - dr. Fellegi Tamás Miniszter Közúti közlekedéssel összefüggı észrevételek - Javasolja, hogy a nem jogszabályszintő dokumentumokban szerepeljen az M1 autópálya teljes megyei szakaszának 2x3 sávra történı kibıvítése, a 81. és 13. számú fıutak négy sávra való kibıvítése. - M11: a hosszú távú programban 2x2 sávban kiépített fıútként valósul meg, nyomvonala 2013-ig esedékes OTrT-felülvizsgálattal várhatóan módosul. - A Tatabánya Mór közötti fıúti kapcsolat megfelelıen került ábrázolásra a szerkezeti tervlapon. - A nem jogszabályszerő dokumentumokban javasolja a 10. sz. fıút Nyergesújfalu elkerülı ábrázolását. - Dad kivételével nem tartja indokoltnak a Császár, Kisbér, Tarján, Héreg, Nagysáp illetve Tát elkerülıjének kiépítését. - Vérteskethely esetében az elkerülı út északi vonalvezetése elképzelhetı. - Nem tőmogatja a tatai és vértesszılısi elkerülı tervi ábrázolását (hosszabb nyomvonalvezetés, új autópályacsomópont építése miatti többletköltség miatt) - Tatabánya déli elkerülı, Tata nyugati elkerülı, Pilismarót elkerülı utak ábrázolása térségi mellékútként megfelelı. - Egyetért a komáromi teherkikötı nyugatabbra helyezésével. A személyhajó-kikötı ettıl való távolságát 135 méterre javasolja. Szénhidrogén-szállító vezetékekkel kapcsolatban: - A rendelettervezet 2. mellékletében szereplı megnevezések nem teszik lehetıvé a vezetékek beazonosítását, ennek javítását kéri. Az FGSZ. Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévı összes szállítóvezeték Nemezetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték. A tervezett Százhalombatta-Gyır DN1000 szénhidrogén szállító vezeték feltüntetését kéri. A területrendezési tervnek meg kell különböztetnie szállítandó anyagtól függıen a szénhidrogén vezetékeket. - A megalapozó munkarészek pontosítását kéri. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási fejezettel kapcsolatban (helyzetelemzés, megalapozó munkarészek) pontosítási javaslatomkat fogalmaz meg. II

3 A véleményezési idıszakban érkezett észrevételek lényegében a februári elızetes adatszolgáltatás tartalmának megfelelı információkat tartalmaz Vidékfejlesztési Minisztérium - dr. Fazekas Sándor Miniszter Honvédelmi Minisztérium - dr. Hende Csaba Miniszter A javaslattevı fázis anyagára érkezett vélemény már jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. Számos konkrét pontosítási, egyértelmősítı javaslatot fogalmaz meg a területrendezési ajánlásokra, a megalapozó és helyzetelemzési munkarészkre. Kiegészítéséként új ajánlásokat fogalmaz meg a földtani veszélyforrással, kiemelten érzékeny felszín alatti vizekkel, együtt tervezhetı térségekkel, kiváló termıhelyi szántóterületekkel stb. kapcsolatban. A véleményezı hiányolja a környezeti értkelést, a környezeti, gazdasági és társadalmi hatásvizsgálatot, és nem ért egyet az erdıtelepítésre alkalmas terület övezetének lehatárolásával. 007 Külügyminisztérium - Martonyi János Miniszter Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Navracsics Tibor Miniszter Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelıs Államtitkár Dr. Szabó Erika Nemzeti Erıforrás Minisztérium - Réthelyi Miklós Miniszter Központi Statisztikai Hivatal - dr. Vukovics Gabriella Elnök Nem felelıs szerv, kifogást nem emelt. A terv környezetvédelmi és demográfiai munkarészével kapcsolatosan számos kiegészítést javasol. 012 Magyar Energia Hivatal - Horváth Péter Elnök Tájékoztatásul megküldte a megyében mőködı szélerımő parkok listáját. 013 Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Dr. Lux Iván igazgató-helyettes Tervvel egyetért, nukleáris létesítmény híján a további egyeztetésben nem érdekelt. III

4 Magyar Bányászati Hivatal Veszprémi Bányakapitányság - dr. Káldi Zoltán Bányakapitány Országos Környezetvédelmi Tanács - dr. Farkas István Tamás Elnök Magyar Tudományos Akadémia - Pálinkás József Elnök Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Janák Emil Igazgató - Javasolja szerepeltetni a 4. melléklet felsorolása mellett a mőködı bányatelekkel érintett települések felsorolását is kéri. - Megjegyzi, hogy az országos ásványvagyon nyilvántartásban jelenleg nem minden szabad terület koordinátái hozzáférhetıek. - A földtani veszélyforrás területe övezet által érintett településeket tartalmazó táblázatnál a 4. mellékletben nincs szükség kiegészítésre. - A meddıhányókra vonatkozó adatok megfelelıen kerültek ismertetésre. - Összességében elégedett az egyeztetési dokumentáció részletességével, kifogást nem emel. Kifogást nem emelt. HATÁROZATTERVEZET AJÁNLÁSOK anyag: - Észrevételeket fogalmaz meg a vízgazdálkodási térségre vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban (vízgyőjtı-gazdálkodási tervek kötelezı figyelembevételének elıírása, tó vízjogi engedélyének módosítása az adott tó új hasznosítása esetén stb.) ig szereplı Vízelvezetı rendszerekkel összefüggı ajánlások -at szakmai szempontból követendınek tartja és támogatja. A megalapozó munkarészekkel kapcsolatban pontosítási javaslatokat fogalmaz meg. Kéri a 4. Vízgazdálkodás fejezetben található Vízbázisok Védıterületei térkép kiegészítését a távlati vízbázisok védıterületeivel. A nagyvízi meder övezeti lehatárolásának pontosítását kéri Tát térségében. (A Mogyorósbánya felé esı öblözet törlését, az Esztergom és Tát közötti területen az övezet bıívítését) Szenyvízelvezetéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy: talajterhelési díj következetes kivetésével, ösztönzı módszerek alkalmazásával a rákötési arány növelésére van szükség. Javasolja a megye területfejlesztési programjába bevenni a megye területén nagyszámú ellátatlan külterületi lakott hely közmőves ivóvízellátásának kiépítését. IV

5 A megye területét érintı természetvédelmi kijelölés alá esı területek lehatárolása pontosan történt. A terv táj- és természetvédelmi szempontból kellı alaposságú. Problémásnak találja, hogy az országos ökológiai hálózat övezeti lapján meglévı elemként kerültek feltüntetésre még meg nem valósult települést elkerülı útszakaszok. Felhívja a figyelmet, hogy az M1 tervezett sávbıvítése, a 10. sz. fıút elkerülıjének megépítése, a Dunán tervezett nagyhidak, a nagysebességő vasút vonalvezetése, kikötı létesítése (a pilismarótival nem ért egyet), és egyes kerékpárút nyomvonalak NATURA 2000 területeket, ökológiai hálózatot érinthetnek. Az új nyomvonalak esetén körültekintı és alaposabb vizsgálat, NATURA 2000 hatásbecslés elkészítését kéri Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága - Füri András Igazgató Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség - Németh Zoltán Igazgató Országos és térségi övezetek tervlapjai A Térségi Szerkezeti Terv térségi területfelhasználási kategóriái a jelenleg hatályos településszerkezeti tervek alapján kerültek meghatározásra. A Rendelet-tervezet 6. -ában foglaltakkal nem ért egyet. Az övezeti tervlapok esetében néhol a ténylegesen igénybevett területek vastagabb nyomvonallal kerültek ábrázolásra, ami kitakarja a velük szomszédos területeken az ökológiai hálózat határvonalát. A tervben jelölt számos települési térség esetében kifogásolja, hogy azok olykor a túlzó településrendezési tervek területkijelöléseinek figyelembe vételével történt, mely esetenként a természeti értékekkel, tájvédelem érdekeivel is ellentétes (Mogyorósbánya, Tardos, Tata, Oroszlány, Bábolna, Császár, Leányvár, Dág, Csolnok, Epöl, Bajót, Lábatlan, Héreg, Vértestolna, Vértesszılıs, Mocsa, Nagyigmánd, Bársonyos és Kisbér) Határozattervezet Ajánlások Az , az , pontok ajánlásaival kapcsolatban pontosítást, kiegészítést fogalmaz meg. Szélerımő elhelyezésénél a védett természeti területeken biztonsági övezetet célszerő kijelölni, azaz ezen területektıl m-nél távolabb javasolja a szélerımővek telepítését. A véleményezı levegıtisztaság-védelemmel, táj- és természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, továbbá zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatban fogalmaz meg észrevételt. V

6 Honvéd Vezérkar - dr. Benkı Tibor Vezérezredes, Vezérkari fınök HM Tervezési és Koordinációs Fıosztály - Szpisják József mk. ezredes, fıosztályvezetı Ezredes Fıosztályvezetı HM Vagyonfelügyeleti Fıosztály - dr. Steigler József kotv. fıosztályvezetı Fıosztályvezetı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége - Forisek Ilona Felügyelıség-vezetı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegyészségügyi Szakigazgatási Szerve - Hollósiné dr. Szentesi Zsuzsanna Tisztifıorvos Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Marosvölgyi Miklósné kormánytisztviselı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság - Lang Balázs Igazgató Adategyeztetés céljából kapcsolatfelvételt kéri a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastruktúrális Igazgatóságával. - A Tatát keleti irányban elkerülı 1. sz. fıút tervezett nyomvonalának megvalósítására csak akkor lát lehetıséget, ha az nem érint gyakorlóteret, és a gyakorlótérre kijutást a tervezett út szintbeni keresztezése nélkül biztosítja, továbbá semmilyen korlátozást nem gyakorol a lı- és gyakorlótér használatára. Ugyanezen álláspontját tartja fönn a Neszmély-Szomód-Tata összekötı út esetében is. - A honvédségi terület (gyakorló tér) turisztikai célú hasznosítását, illetve a Gerecse Natúrpark területeinek honvédségi ingatlanokra történı hasznosítását nem támogatja. A közutakat érintıen az alábbi észrevételeket teszi: - Javasolja a meglévı és tervezett elemek elkülönítését a tervlapokon. - Felhívja a figyelmet az 1222/2011 (VI.29.) Kormányhatározat gyorsforgalmi- és fıúthálózat hosszútávú fejlesztési programjának és nagytávú tervének figyelembevételére. - A Nyergesújfalu-Lábatlan-Süttı elkerülı úttal kapcsolatban a komplex vizsgálatok elvégézését tartja indokoltnak. - A fejlesztésre javasolt közúthálózati elemek kifejtését kéri. - A megalapozó munkarészekkel kapcsolatban kér pontosítási javaslatot. Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Javasolja a létesítendı vagy már üzemelı biomassza-tüzeléső erımővek esetében szerepeltetni elıírásként, hogy a biomassza nagyobb részét (vagy teljes mennyiségét) energetikai célú ültetvényekbıl szerezzék be, biogázüzemek esetében pedig mellızzék az almos szervestrágyák hasznosítást, és a hígtrágyák, alom nélküli baromfitrágyák, valamint szennyvíziszapok hasznosítását helyezzék elıtérbe. VI

7 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatósága - Maller László Igazgató Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága - dr. Nedeczky Árpád Igazgató 029 Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Fejér Megyei Kormányhivatal Közép-Dunántúli Kultúrális Örökségvédelmi Irodája - Gonda Judit Irodavezetı Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal - Urbán György Elnök Magyar Államvasutak Zrt. - Szarvas Ferenc Elnök- Vezérigazgató A vélemény jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. A nagysebességő vasútvonalat erdıvédelmi szempontból nem támogatja. Az erıtelepítésre alkalmas területek feltüntetését üdvözlik, egyben annak felülvizsgálása szükséges részletes termıhelyfeltárási szakvélemények alapján. Felhívja a figyelmet: - hogy a Kulturális örökség védelmérıl szóló évi LXIV. tv. elıírásait figyelembe kell venni; - hogy a fejlesztésekkel a védett régészeti lelıhelyeket el kell kerülni; valamint - a világörökség várományos területek közé tartozó római limes magyarországi szakaszának pontos lehatárolását a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetni kell. VII

8 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal - Bíró József Elnök-helyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal - Gyıri Gyula Elnök-helyettes, Marton Sándor vezetı - fıtanácsos I. Közúti szakterületi vélemény: - Figyelemmel kell lenni az Állami Autópálya Kezelı Zrt., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által elıírtakra. Számos jogszabály figyelembe vételét kéri - Kiemelt figyelmet kér a terület környezetvédelmi kérdéseire, a jogszabályokban foglaltak betartására. - Felhívja a figyelmet, hogy a jogszabályok, mőszaki leírások alapján meghatározható, korlátozás alá esı területsávokat a településrendezési eszközök tervlapjain fel kell tüntetni, továbbá a szöveges részben is ki kell térni a korlátozásokra, tilalmakra. II. Vasúti szakterületi vélemény: - Figyelembe kell venni a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet 4. számú melléklete, az Országos Vasúti Szabályzat I. kötetének levélben szereplı pontjait. - Felhívja a figyelmet, hogy átjárókkal kapcsolatos tudnivalók a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 3. -ban, míg a vasúti átjárók forgalomszabályozásáról ezen rendelet mellékletének VIII. fejezetében találhatóak. III. Hajózási szakterületi vélemény: - A tervben foglaltak megvalósításával szemben kifogást nem emel, a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatásához segítséget nyújt (levélben). Felhívja a figyelmet, hogy repülıterek tervezésénél feltüntetendı a védıterület és a zajgátló övezet is. 035 Nemzeti Infrastruktúrafejlesztı Zrt. - Orosz Ferenc Vezérigazgató Felhívja a figyelmet, hogy a Komáromban megépült és forgalombahelyezett elkerülı fıút szakasz a 131. számot viseli. A dokumentációban (13-14.o.) tévesen, 130. sz. fıútként szerepel. 036 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. - Tari Gábor Vezérigazgató A jóváhagyandó munkarésszel teljesen egyetért. Megalapozó munkarészekkel kapcsolatban szövegszerő módosításokat javasol. 037 E-ON Hungária ZRt. Mőszaki Stratégiai Osztály - Weisz Imre Osztályvezetı 038 E-ON Észak Dunántúli Áramhálózati ZRt. Tata - Dunaalmás Dunaalmás - Lábatlan Dunaalmás - Almásfüzitı I-II. (Dél-)Bicske - Gyermely Gyermely Gyermely [T] Gyermely [T] Dorog 120 KV-os távvezetékek pótlását kéri az anyagból. VIII

9 /a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály Mogyorósy Tamás üzemeltetés igazgató Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala - Dr. Varga Márk Hivatalvezetı Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Czomba Péter Igazgató Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala - Lantay Attila Állami fıépítész - A szénhidrogén szállítóvezetékek megnevezései nem teszik lehetıvé a beazonosítást; - Konkrét szövegszerő javaslatokat fogalmaz meg a megalapozó munkarészekkel kapcsolatban; - Az FGSZ Zrt üzemeltetésében lévı szállítóvezetékek nyomvonala a Térségi Szerkezeti Terven tévesen, térségi szállítóvezetékként került feltüntetésre, valamint a terven használt jelkulcsrendszer nem alkalmas a vezetékek szállítandó anyag szerinti megkülönböztetésére. Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Felhívja a figyelmet a belvízveszélyes területek beépítésének körültekintı tervezésére, az infrastruktúra folyosók létesítése esetén a dominóhatásokra, az ipari biztonság érdekében a veszélyes ipari üzemek védıterületének ajánlás szintő beépítésére. Megállapítja, hogy általánosságban összhangban van a terv az OTrT-vel, valamint a 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet elıírásaival, ugyanakkor néhány korrekciót eszközöl. Nagyon fontosnak tartja a megyehatáron kívüli területek ábrázolását a vonalas infrastruktúrán túl a területhasználat tekintetében is. A Térségi Szerkezeti Tervrıl a következı térségi jelentıségő elemek pótlását kéri: - térségi határátkelı és határátlépési pontját (Esztergom és Párkány között), - a 105. sz. fıút (Piliscsév Kesztölc közötti) megyére esı szakasza, az OTrT külön veszi a 10. és a 105. sz. fıutat, az utóbbit is ábrázolni szükséges, - másodrendő árvízvédelmi védvonalak, kiserımővek. Felhívja a figyelmet, hogy a települési térségek kijelölésénél az OTrT a 2. -ra (Almásfüzitıi vörösiszap tározó, Neszmély), a mezıgazdasági térség jelölését javasolják. Kérik a fıutak tervezett településelkerülı szakaszainál az adott település elhatározásait figyelembevenni. Egyeztetést javasolnak Szlovákiával a 10. sz. fıút alternatív nyomvonala tekintetetében (Duna bal partján, kedvezıbb domborzati viszonyok közt). - Nem teljeskörő a logisztikai központok jelölése (pl. Tatabánya és Környe). - A bortermelıhelyek borászattal, borturizmussal fejleszthetı helységek közé Dunaszentmiklós községet javasolja besorolni. - A Sajátos megyei térségek örökségvédelmi területek-rıl szóló tervlapján javasolja térségi jelentıségő kulturális örökségvédelmi területként jelölni Oroszlányt. - Kéri a rendelet-tervezet 6. -ának elhagyását. IX

10 042/a 042/b 043 Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala - Lantay Attila Állami fıépítész Közép-Dunántúli Terület Tervtanács - Lantay Attila Állami fıépítész Magyar Önkormányzatok Szövetsége - Dr. Gémesi György Elnök Egyes jelkulcsi elemek ábrázolásának korrigálását kéri (Nabucco, 220 kv-os távvezeték), ill. kéri az 1 millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb tározási lehetıségek jelölését (tatai Öreg-tó és Bokodi hőtıtó) A jóváhagyandó munkarész nem tartalmazza a következı térségi övezeteket: - térségi jelentıségő hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület, - rendszeresen belvízjárta terület. A tervben vizsgálatra javasolják, hogy a Tatabánya Dubnik-völgy és Oroszlány külterületén fekvı térségi hulladéklerakó helyek lefedik-e a környezetükben található települések igényeit. A Tervtanács állásfoglalása szerint, a már beépített területek vonatkozásában is szükséges kitérni az árvízvédelmi intézkedésekre az ajánlásokban. A vízerózió által veszélyeztetett területeket, a földtani veszélyforrás területeit valamint a széleróziónak kitett területeket tartalmazó tervlapokat javasolják beemelni az alátámasztó munkarészekbe is, mivel azok minden kritériumnak megfelelnek. A tervet magas színvonalú, kiemelkedı, jó felkészültséggel, jó megalapozó munkarészekkel elkészített munkának tartja. - Fontosnak tartja a megye határon kívüli területek ábrázolását, a vonalas infrastruktúrán túl a területhasználat tekintetében is. - Szükségesnek tartja továbbá pótlólag elkészíteni a hatályos tervhez képest történı módosításokat megmaradó, tervezett, és törölt elemeket bemutató munkarészt, valamint javasolja a rendeletmódosítást is egységes szerkezetben dokumentálni. - Kéri ábrázolni - a már meglévı szélerımőparkok mellett azon tervezett kiserımőveket, melyek környezethasználati engedéllyel rendelkeznek. - Felhívja a figyelmet az 1222/2011. (VI.29.) Korm. határozatra, melyet kér összevetni a tervezettel, és az OTrT keretein belül akceptálni az abban szereplı elhatározásokat. - Javasolja a megye területrendezési tervével összevetni a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét, az esetlegese konfliktusok elkerülése végett. - A nagyvízi meder övezete tekintetében kéri az adatszolgáltatót újra felkeresni, és nem kizárólag a Duna nagyvízi medrét megjeleníteni az övezeti tervlapon. - Javasolja markánsabban hangsúlyozni a majki kamaduli remeteség védelmének szükségességének országos jelentıségét. X

11 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége - Dr. Szőcs Lajos Elnök Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - Szilágyi Menyhért Elnök 046 Megyei Jogú Városok Szövetsége - Kósa Lajos Elnök Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége - Dr. Sütı László Elnök Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Titkársága - Hauk Marianna Titkárságvezetı 049 Magyar Faluszövetség - Szabó Gellért Elnök Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 050 Magyar Építész Kamara - Noll Tamás Elnök Számos észrevételt és javaslatot fogalmaz meg az egyes övezetekre vonatkozó ajánlásokkal, a tervezet felépítésével kapcsolatban Magyar Mérnöki Kamara - Barsiné Pataky Etelka Elnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - Dr. Parragh László Elnök Mőszaki és Természettudomány Egyesülete Szövetsége - Prof. Dr Veres Gábor Elnök 054 Magyar Urbanisztikai Társaság - Acél Gábor Elnök A véleményezı kiemeli a terv értékeit. Az alábbi, tervben nem szereplı övezetekkel kapcsolatban fogalmaz meg véleményt: Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete Rendszeresen belvízjárta terület övezete XI

12 Magyar Regionális Tudományi Társaság - Dr. Horváth Gyula Elnök Magyar Természetvédık Szövetsége - Dr. Farkas István Ügyvezetı elnök 057 Magyar Agrárkamara - Ebele Ferenc Fıtitkár 058 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa - Dr. Vaszari László Elnök 059 Magyar Iparszövetség - Tokár István Elnök Javasolja az M1 autópálya szélesítését, Duna-híd építést, a kecskédi repülıtér fejlesztést, további utak fejlesztését, határontúli kapcsolatok építést Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara - Dr. Marton László Elnök Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Juhász József Elnök Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara - Komjáthy László ELnök Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara - Markos Anikó Elnök Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - Dr. Cser-Palkovics András Elnök Velencei- tó -- Vértes Kiemelt Térségi Fejlesztési Tanács Javasolja az Által-ér rendezését, a szılıkultúra fejlesztését. 066 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács XII

13 067/a 067/b Fejér Megyei Közgyőlés, Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács - Vargha Tamás Elnök Fejér Megyei Közgyőlés Fejlesztési Szakbizottsága Somogyi Balázs, elnök Tervvel egyetért, észrevétele nincs Gyır-Moson-Sopron Megye Közgyőlése, Gyır- Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács - Dr. Szakács Imre Elnök Pest Megye Közgyőlése, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács - Dr. Szőcs Lajos Elnök Kéri a dunamenti Limes szöveges említését, az érintett területek helyrajzi számos felsorolását a dokumentációban. A vélemény jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. Hiányolja a megye szomszédos térségek egymással összefüggı fejlıdési folyamatinak feltárását. Az intézkedési javaslat egyes pontiaval kapcsolatban (intézkedések 1.4, 3.4, 3.6 pontjai) fogalmaz meg javaslatot Veszprém Megyei Közgyőlés, Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács - Lasztovicza Jenı Elnök Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés Területfejlesztési Osztály Pengı Julianna fıépítész Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás - Schmidt Csaba Elnök Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás - Takács Károly Elnök 074 Tatai Többcélú Kistérségi Társulás - Michl József Elnök Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Udvardi Erzsébet Elnök Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Molnár Attila Elnök Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Tittmann János Elnök XIII

14 078 Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás - Tétényi Éva Elnök 079 Tatabánya Megyei Jogú Város Javaslatok: 1. Tatabánya-Környe Ipari Park fejlesztéséül tervezett tatabányai területeken (a mindkét oldali környei közig. határig) települési terület felhasználásba sorolást kér. 2. Megfontolandónak tartja a Tatabánya-Esztergom fıútvonal M1 autópálya keresztezésének csomóponttá fejlesztését. 3. Az Intézkedések 1.4. határozati javaslatához szöveg-szerő pontosítást kér. 4. Két logisztikai központ tervi jelölésének szükségességét javasolja (Tatabánya-Környe Ipari Park területén, valamint a Mészteleptıl Hatos-telepig terjedı, 1. sz. fıút menti barnamezıs logisztikai fejlesztési területen). 5. Az Intézkedések 3.1. határozati javaslati pontjához szöveg-szerő pontosítást kér. 6. Kéri a fejlesztési elemek körének kiegészítését az alábbi elemekkel: - Vértesszılıs elkerülı; - Tatabánya déli elkerülı; - Tata nyugati elkerülı; Oroszlány Környe Tata összeköttetés II. rendő fıúttá fejlesztése valamint; - Oroszlány Tatabánya összeköttetés fejlesztése esetében nagytávú tervben szereplı Környe fél-elkerülı helyett Környe északi elkerülı megépítését szerepeltetni, Tatabánya déli elkerülıvel megvalósuló kapcsolattal. Az Önkormányzati Rendelet 2. mellékletében kéri, hogy Ács szerepeljen az 1. sz. fıút a 6-os jelő Euro Velo kerékpárút által érintett települések felsorolásában. Kéri, hogy szerepeljen a települést nyugatról elkerülı út, kéri továbbá, hogy Ács szepeljen a térségi logisztikai központok és személyhajó kikötık között. 080 Ács Turizmusfejlesztés szempontjából jelentıs térségek tervlapon ( ): - A település Jegespusztán jelenleg is 72 C-os termálvíz kúttal rendelkezik idegenforgalmi területet szabályozott le ezzel kapcsolatban a helyi rendezési terv, kéri szerepeltetni. - Kéri, hogy a tervlapon kerüljön felüntetésre a település vadászturizmusa, sportturizmusa és a duna parti kirándulóközpont. 081 Bábolna Felhívja a figyelmet, hogy a módosítási anyag a fejezetében (74.o)nem szerepel a településhez tartozó 7 db szélerımőbıl álló szélerımőpark. XIV

15 082 Dorog 083 Esztergom - A Térségi Szerkezeti Terven nincs jelölve két, a város szerkezeti tervén megtalálható mezıgazdasági övezet (Aranyhomoki dőlı és Tömedéki dőlı). - A 2001-ben a város képviselıtestülete által jóváhagyott kerékpáút nyomvonala nincs összhangban a Térségi Szerkezeti Terven találhatóval. - A város egy szegmense térségi jelentıségő árutermelı mezıgadasági területként lett kijelölve. Ezen területen majd 100 éve kültéri mészkı bányászat üzemel. A tervvel egyetért, ugyanakkor kéri, hogy a vonatkozó tervlapon kerüljenek feltüntetésre a várost érintı a világörökség-várományos területek. A terletrendezési ajánlásokkal kapcsolatban számos észrevételt, javaslatot fogalmaz meg. Javasolja, hogy az erdıfelületek meghatározásánál legyen kiemelet szempont az erdıgazdálkodás összehangolható folytatásának lehetısége, a vadgazdálkodás, vadászati turizmus, feljlesztési lehetıségének térbeli koordinációja, a termıföldi területek értékarányos hasznosítása, mezıgazdasági termelésre alkalmas területek védelme. 084 Kisbér A ajánlással kapcsolatban megjegyzi, hogy a kistérségi központ közigazgatási szerepének megerısödése miatt a térségi ellátó hálózat városba helyezése célszerő. Vízrendezési program és intézkedési terv kidolgozásával kapcsolatban intézkedési javaslatot fogalmaz meg. 085 Komárom A megalapozó munkarészek és az elıkészítı fázis erdıgazdálkodási és turszitikai fejezeteivel kapcsolatban pontosítási javaslatokat fogalmaz meg. A város számos észrevételt tesz a közlekedési elemekkel kapcsolatban: Kéri, hogy a déli elkerülı út 2x2 sávos legyen, az 1-es fıúton az ácsi úti vasúti keresztezıdése külön szintő keresztezıdés legyen, kéri továbbá az új közúti Duna-híd pontosítását, és az Euro Velo nyomvonalának párhuzamos vezetését a dunai védvonallal. Felhívja a figyelmet a komáromi gyógyvíz és a fürdıfejlesztésre, az erıdrendszer világörökségi pályázására, az erıdöknél a lehetséges kikötıfejlesztésekre, az ipari park fejlesztésére bıvítésére, a városi belvízrendszer felújítására, a vasúti közlekedés által okozott zaj elleni védekezésre és a Duna Stratégiára. XV

16 086 Lábatlan Egy pontosítást kér: Nem kompátkelıhely létesül a városban, hanem személyforgalmi kikötı. Ezen túl a 10. sz. fıút problematikájának hangsúlyosabb megjelenítését kéri (csatolt térségben érintett polgármesterek által aláírt nyilatkozat szerint). 087 Nyergesújfalu 088 Oroszlány Szövegszerő javaslatot tesz Oroszlány és a környezı települések közútfejlesztési koncepciójára. 089 Tata 090 Tatabánya 091 Aka 092 Almásfüzitı Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 093 Annavölgy 094 Ácsteszér 095 Ászár - A község külterületi részén húzódó 1-es út Tatát elkerülı szakaszának tervezett 096 Baj nyomvonala valószínősíthetı, hogy az elkövetkezendı években nem fog megépülni. Az út megépépítését érdemesnek tartja véglegesíteni, valamint javasolja annak átvezetését az érintett települések településrendezési eszközeiben. - Felhívja a figyelmet a község külterületén a 040 Hrsz-ú területen elhelyezkedı, magántulajdonban lévı illegális hulladéklerakó problémájára, melynek rekultiválására kötelezı határozat is született. A véleményezı kérésére tájrehabilitációt igénylı területként kerül feltüntetésre. 097 Bajna 098 Bajót 099 Bakonybánk 100 Bakonysárkány 101 Bakonyszombathely 102 Bana Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 103 Bársonyos 104 Bokod 105 Csatka 106 Császár 107 Csém 108 Csép XVI

17 109 Csolnok Két megjegyzést tesz: 1. Kéri az Annavölgyet a 10-es úttal összekötı nyomvonalat felülvizsgálni. A 2008-tól hatályos rendezési tervükben az máshol szerepel, mint a megyei terven 2. A Csolnokat érintı kerékpáros útvonalat nem javasolja a fıúton vinni. Arra a volt bányavasút nyomvonalát javasolja. 110 Dad 111 Dág 112 Dömös 113 Dunaalmás Kéri a települést elkerülı fıút betervezését. 114 Dunaszentmiklós 115 Epöl 116 Ete 117 Gyermely 118 Héreg 119 Kecskéd 120 Kerékteleki Kéri - A települési, a mezıgazdasági, az erdıgazdálkodási térség és a tervezett M10 nyomvonalának pontosítását, - az országos tájképvédelmi terület, a turizmusfejlesztés sajátos megyei térség differenciáltabb ábrázolását, - a Natura 2000 területek csökkentését. 121 Kesztölc - Megkérdıjelezi, hogy Kesztölc szerepkör nélküli település. - A rendelet 6. -ában a jellemzıen szó értelmezése nem egyértelmő. - A megyei Területrendezési terv és az OTrT lehatárolt övezeteinek betartása nagyon nehézkes pontos területi kimutatás nélkül. - Felhívja a figyelmet, hogy szabadabb mozgásteret kellene biztosítani a településeknek a közigazgatási területük hasznosításában. 122 Kisigmánd 123 Kocs 124 Kömlıd Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 125 Környe XVII

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 28 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. február 16. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - 14.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS településfejlesztési koncepció (2014-2030) Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával Miskolc, 2014. Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. -a (8) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti elızetes tájékoztató. 2014. szeptember

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti elızetes tájékoztató. 2014. szeptember LAJOSMIZSE Településrendezési eszközeinek módosítása Hatályos településrendezési eszközök Módosítási igény Módosítás célja Módosítás várható hatása Mellékletek: 1. Képviselı-testületi döntések (határozat

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA régész muzeológus régészeti örökségvédelmi szakértő 2014. március TARTALOM I. Bevezető II. Martonvásár

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben