JELMAGYARÁZAT NEM VÁLASZOLT. Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELMAGYARÁZAT NEM VÁLASZOLT. Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz."

Átírás

1 JELMAGYARÁZAT Országos Területfejlesztési Tanács Titkársága - Mucsi Ádám Nemzetgazdasági Minisztérium - dr. Matolcsy György Miniszter Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz. I. RENDELET TERVEZET: a rendelettervezet 3. és 4. -ának kiegészítésére tesz javaslatot, javasolja az 5. bevezetı szövegének pontosítát, az 5. c) pontjának és a 6. törlését. RENDELET TERVEZET 2. MELLÉKLET: Kéri, hogy a mellékletek felépítése az OTrT melléleteinek szerkezetét kövesse, kéri a zárójelek következetes alkalmazását, hiányolja, hogy a mellékletek nem nevesítik (és nem ábrázolják) a meglévı esztergomi hidat, mint térségi jelentıségő híd, valamint a kapcsolódó utat és határátlépési pontot. 003 Belügyminisztérium dr. Pintér Sándor Miniszter II. TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV: A 6. törlésével összefüggésben kéri, hogy a települési térség minden település esetében a hatályos településszerkezeti terv figyelembevételével kerüljön megjelenítésre. A tervlap Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervével való összhangját kéri. Felhívja a figyelmet, hogy a 10. sz. és a 105. sz. fıút terven megjelenı nyomvonala nem azonosítható egyértelmően. Kéri az elsırendő árvízvédelmi fıvonalak pontosítását, a Tatabánya térségében lévı hulladék lerakó területének építmények által igénybevett térségként való jelölését. A jelkulcs pontosítására tesz javaslatot. III. ÖVEZETI LAPOK: egyes tervlapok címének pontosítását, a tájképvédelmi ill. ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezeti lehatárolásának pontosítását, a honvédelmi területek övezetén szereplı tájékoztató elem törlését kéri. I

2 A térségi szerkezeti terven ábrázoltak általában megfelelnek az OTrT törvényben foglaltaknak. 004 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - dr. Fellegi Tamás Miniszter Közúti közlekedéssel összefüggı észrevételek - Javasolja, hogy a nem jogszabályszintő dokumentumokban szerepeljen az M1 autópálya teljes megyei szakaszának 2x3 sávra történı kibıvítése, a 81. és 13. számú fıutak négy sávra való kibıvítése. - M11: a hosszú távú programban 2x2 sávban kiépített fıútként valósul meg, nyomvonala 2013-ig esedékes OTrT-felülvizsgálattal várhatóan módosul. - A Tatabánya Mór közötti fıúti kapcsolat megfelelıen került ábrázolásra a szerkezeti tervlapon. - A nem jogszabályszerő dokumentumokban javasolja a 10. sz. fıút Nyergesújfalu elkerülı ábrázolását. - Dad kivételével nem tartja indokoltnak a Császár, Kisbér, Tarján, Héreg, Nagysáp illetve Tát elkerülıjének kiépítését. - Vérteskethely esetében az elkerülı út északi vonalvezetése elképzelhetı. - Nem tőmogatja a tatai és vértesszılısi elkerülı tervi ábrázolását (hosszabb nyomvonalvezetés, új autópályacsomópont építése miatti többletköltség miatt) - Tatabánya déli elkerülı, Tata nyugati elkerülı, Pilismarót elkerülı utak ábrázolása térségi mellékútként megfelelı. - Egyetért a komáromi teherkikötı nyugatabbra helyezésével. A személyhajó-kikötı ettıl való távolságát 135 méterre javasolja. Szénhidrogén-szállító vezetékekkel kapcsolatban: - A rendelettervezet 2. mellékletében szereplı megnevezések nem teszik lehetıvé a vezetékek beazonosítását, ennek javítását kéri. Az FGSZ. Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévı összes szállítóvezeték Nemezetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték. A tervezett Százhalombatta-Gyır DN1000 szénhidrogén szállító vezeték feltüntetését kéri. A területrendezési tervnek meg kell különböztetnie szállítandó anyagtól függıen a szénhidrogén vezetékeket. - A megalapozó munkarészek pontosítását kéri. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási fejezettel kapcsolatban (helyzetelemzés, megalapozó munkarészek) pontosítási javaslatomkat fogalmaz meg. II

3 A véleményezési idıszakban érkezett észrevételek lényegében a februári elızetes adatszolgáltatás tartalmának megfelelı információkat tartalmaz Vidékfejlesztési Minisztérium - dr. Fazekas Sándor Miniszter Honvédelmi Minisztérium - dr. Hende Csaba Miniszter A javaslattevı fázis anyagára érkezett vélemény már jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. Számos konkrét pontosítási, egyértelmősítı javaslatot fogalmaz meg a területrendezési ajánlásokra, a megalapozó és helyzetelemzési munkarészkre. Kiegészítéséként új ajánlásokat fogalmaz meg a földtani veszélyforrással, kiemelten érzékeny felszín alatti vizekkel, együtt tervezhetı térségekkel, kiváló termıhelyi szántóterületekkel stb. kapcsolatban. A véleményezı hiányolja a környezeti értkelést, a környezeti, gazdasági és társadalmi hatásvizsgálatot, és nem ért egyet az erdıtelepítésre alkalmas terület övezetének lehatárolásával. 007 Külügyminisztérium - Martonyi János Miniszter Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Navracsics Tibor Miniszter Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelıs Államtitkár Dr. Szabó Erika Nemzeti Erıforrás Minisztérium - Réthelyi Miklós Miniszter Központi Statisztikai Hivatal - dr. Vukovics Gabriella Elnök Nem felelıs szerv, kifogást nem emelt. A terv környezetvédelmi és demográfiai munkarészével kapcsolatosan számos kiegészítést javasol. 012 Magyar Energia Hivatal - Horváth Péter Elnök Tájékoztatásul megküldte a megyében mőködı szélerımő parkok listáját. 013 Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Dr. Lux Iván igazgató-helyettes Tervvel egyetért, nukleáris létesítmény híján a további egyeztetésben nem érdekelt. III

4 Magyar Bányászati Hivatal Veszprémi Bányakapitányság - dr. Káldi Zoltán Bányakapitány Országos Környezetvédelmi Tanács - dr. Farkas István Tamás Elnök Magyar Tudományos Akadémia - Pálinkás József Elnök Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Janák Emil Igazgató - Javasolja szerepeltetni a 4. melléklet felsorolása mellett a mőködı bányatelekkel érintett települések felsorolását is kéri. - Megjegyzi, hogy az országos ásványvagyon nyilvántartásban jelenleg nem minden szabad terület koordinátái hozzáférhetıek. - A földtani veszélyforrás területe övezet által érintett településeket tartalmazó táblázatnál a 4. mellékletben nincs szükség kiegészítésre. - A meddıhányókra vonatkozó adatok megfelelıen kerültek ismertetésre. - Összességében elégedett az egyeztetési dokumentáció részletességével, kifogást nem emel. Kifogást nem emelt. HATÁROZATTERVEZET AJÁNLÁSOK anyag: - Észrevételeket fogalmaz meg a vízgazdálkodási térségre vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban (vízgyőjtı-gazdálkodási tervek kötelezı figyelembevételének elıírása, tó vízjogi engedélyének módosítása az adott tó új hasznosítása esetén stb.) ig szereplı Vízelvezetı rendszerekkel összefüggı ajánlások -at szakmai szempontból követendınek tartja és támogatja. A megalapozó munkarészekkel kapcsolatban pontosítási javaslatokat fogalmaz meg. Kéri a 4. Vízgazdálkodás fejezetben található Vízbázisok Védıterületei térkép kiegészítését a távlati vízbázisok védıterületeivel. A nagyvízi meder övezeti lehatárolásának pontosítását kéri Tát térségében. (A Mogyorósbánya felé esı öblözet törlését, az Esztergom és Tát közötti területen az övezet bıívítését) Szenyvízelvezetéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy: talajterhelési díj következetes kivetésével, ösztönzı módszerek alkalmazásával a rákötési arány növelésére van szükség. Javasolja a megye területfejlesztési programjába bevenni a megye területén nagyszámú ellátatlan külterületi lakott hely közmőves ivóvízellátásának kiépítését. IV

5 A megye területét érintı természetvédelmi kijelölés alá esı területek lehatárolása pontosan történt. A terv táj- és természetvédelmi szempontból kellı alaposságú. Problémásnak találja, hogy az országos ökológiai hálózat övezeti lapján meglévı elemként kerültek feltüntetésre még meg nem valósult települést elkerülı útszakaszok. Felhívja a figyelmet, hogy az M1 tervezett sávbıvítése, a 10. sz. fıút elkerülıjének megépítése, a Dunán tervezett nagyhidak, a nagysebességő vasút vonalvezetése, kikötı létesítése (a pilismarótival nem ért egyet), és egyes kerékpárút nyomvonalak NATURA 2000 területeket, ökológiai hálózatot érinthetnek. Az új nyomvonalak esetén körültekintı és alaposabb vizsgálat, NATURA 2000 hatásbecslés elkészítését kéri Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága - Füri András Igazgató Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség - Németh Zoltán Igazgató Országos és térségi övezetek tervlapjai A Térségi Szerkezeti Terv térségi területfelhasználási kategóriái a jelenleg hatályos településszerkezeti tervek alapján kerültek meghatározásra. A Rendelet-tervezet 6. -ában foglaltakkal nem ért egyet. Az övezeti tervlapok esetében néhol a ténylegesen igénybevett területek vastagabb nyomvonallal kerültek ábrázolásra, ami kitakarja a velük szomszédos területeken az ökológiai hálózat határvonalát. A tervben jelölt számos települési térség esetében kifogásolja, hogy azok olykor a túlzó településrendezési tervek területkijelöléseinek figyelembe vételével történt, mely esetenként a természeti értékekkel, tájvédelem érdekeivel is ellentétes (Mogyorósbánya, Tardos, Tata, Oroszlány, Bábolna, Császár, Leányvár, Dág, Csolnok, Epöl, Bajót, Lábatlan, Héreg, Vértestolna, Vértesszılıs, Mocsa, Nagyigmánd, Bársonyos és Kisbér) Határozattervezet Ajánlások Az , az , pontok ajánlásaival kapcsolatban pontosítást, kiegészítést fogalmaz meg. Szélerımő elhelyezésénél a védett természeti területeken biztonsági övezetet célszerő kijelölni, azaz ezen területektıl m-nél távolabb javasolja a szélerımővek telepítését. A véleményezı levegıtisztaság-védelemmel, táj- és természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, továbbá zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatban fogalmaz meg észrevételt. V

6 Honvéd Vezérkar - dr. Benkı Tibor Vezérezredes, Vezérkari fınök HM Tervezési és Koordinációs Fıosztály - Szpisják József mk. ezredes, fıosztályvezetı Ezredes Fıosztályvezetı HM Vagyonfelügyeleti Fıosztály - dr. Steigler József kotv. fıosztályvezetı Fıosztályvezetı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége - Forisek Ilona Felügyelıség-vezetı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegyészségügyi Szakigazgatási Szerve - Hollósiné dr. Szentesi Zsuzsanna Tisztifıorvos Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Marosvölgyi Miklósné kormánytisztviselı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság - Lang Balázs Igazgató Adategyeztetés céljából kapcsolatfelvételt kéri a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastruktúrális Igazgatóságával. - A Tatát keleti irányban elkerülı 1. sz. fıút tervezett nyomvonalának megvalósítására csak akkor lát lehetıséget, ha az nem érint gyakorlóteret, és a gyakorlótérre kijutást a tervezett út szintbeni keresztezése nélkül biztosítja, továbbá semmilyen korlátozást nem gyakorol a lı- és gyakorlótér használatára. Ugyanezen álláspontját tartja fönn a Neszmély-Szomód-Tata összekötı út esetében is. - A honvédségi terület (gyakorló tér) turisztikai célú hasznosítását, illetve a Gerecse Natúrpark területeinek honvédségi ingatlanokra történı hasznosítását nem támogatja. A közutakat érintıen az alábbi észrevételeket teszi: - Javasolja a meglévı és tervezett elemek elkülönítését a tervlapokon. - Felhívja a figyelmet az 1222/2011 (VI.29.) Kormányhatározat gyorsforgalmi- és fıúthálózat hosszútávú fejlesztési programjának és nagytávú tervének figyelembevételére. - A Nyergesújfalu-Lábatlan-Süttı elkerülı úttal kapcsolatban a komplex vizsgálatok elvégézését tartja indokoltnak. - A fejlesztésre javasolt közúthálózati elemek kifejtését kéri. - A megalapozó munkarészekkel kapcsolatban kér pontosítási javaslatot. Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Javasolja a létesítendı vagy már üzemelı biomassza-tüzeléső erımővek esetében szerepeltetni elıírásként, hogy a biomassza nagyobb részét (vagy teljes mennyiségét) energetikai célú ültetvényekbıl szerezzék be, biogázüzemek esetében pedig mellızzék az almos szervestrágyák hasznosítást, és a hígtrágyák, alom nélküli baromfitrágyák, valamint szennyvíziszapok hasznosítását helyezzék elıtérbe. VI

7 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatósága - Maller László Igazgató Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága - dr. Nedeczky Árpád Igazgató 029 Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Fejér Megyei Kormányhivatal Közép-Dunántúli Kultúrális Örökségvédelmi Irodája - Gonda Judit Irodavezetı Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal - Urbán György Elnök Magyar Államvasutak Zrt. - Szarvas Ferenc Elnök- Vezérigazgató A vélemény jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. A nagysebességő vasútvonalat erdıvédelmi szempontból nem támogatja. Az erıtelepítésre alkalmas területek feltüntetését üdvözlik, egyben annak felülvizsgálása szükséges részletes termıhelyfeltárási szakvélemények alapján. Felhívja a figyelmet: - hogy a Kulturális örökség védelmérıl szóló évi LXIV. tv. elıírásait figyelembe kell venni; - hogy a fejlesztésekkel a védett régészeti lelıhelyeket el kell kerülni; valamint - a világörökség várományos területek közé tartozó római limes magyarországi szakaszának pontos lehatárolását a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetni kell. VII

8 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal - Bíró József Elnök-helyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal - Gyıri Gyula Elnök-helyettes, Marton Sándor vezetı - fıtanácsos I. Közúti szakterületi vélemény: - Figyelemmel kell lenni az Állami Autópálya Kezelı Zrt., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által elıírtakra. Számos jogszabály figyelembe vételét kéri - Kiemelt figyelmet kér a terület környezetvédelmi kérdéseire, a jogszabályokban foglaltak betartására. - Felhívja a figyelmet, hogy a jogszabályok, mőszaki leírások alapján meghatározható, korlátozás alá esı területsávokat a településrendezési eszközök tervlapjain fel kell tüntetni, továbbá a szöveges részben is ki kell térni a korlátozásokra, tilalmakra. II. Vasúti szakterületi vélemény: - Figyelembe kell venni a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet 4. számú melléklete, az Országos Vasúti Szabályzat I. kötetének levélben szereplı pontjait. - Felhívja a figyelmet, hogy átjárókkal kapcsolatos tudnivalók a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 3. -ban, míg a vasúti átjárók forgalomszabályozásáról ezen rendelet mellékletének VIII. fejezetében találhatóak. III. Hajózási szakterületi vélemény: - A tervben foglaltak megvalósításával szemben kifogást nem emel, a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatásához segítséget nyújt (levélben). Felhívja a figyelmet, hogy repülıterek tervezésénél feltüntetendı a védıterület és a zajgátló övezet is. 035 Nemzeti Infrastruktúrafejlesztı Zrt. - Orosz Ferenc Vezérigazgató Felhívja a figyelmet, hogy a Komáromban megépült és forgalombahelyezett elkerülı fıút szakasz a 131. számot viseli. A dokumentációban (13-14.o.) tévesen, 130. sz. fıútként szerepel. 036 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. - Tari Gábor Vezérigazgató A jóváhagyandó munkarésszel teljesen egyetért. Megalapozó munkarészekkel kapcsolatban szövegszerő módosításokat javasol. 037 E-ON Hungária ZRt. Mőszaki Stratégiai Osztály - Weisz Imre Osztályvezetı 038 E-ON Észak Dunántúli Áramhálózati ZRt. Tata - Dunaalmás Dunaalmás - Lábatlan Dunaalmás - Almásfüzitı I-II. (Dél-)Bicske - Gyermely Gyermely Gyermely [T] Gyermely [T] Dorog 120 KV-os távvezetékek pótlását kéri az anyagból. VIII

9 /a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály Mogyorósy Tamás üzemeltetés igazgató Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala - Dr. Varga Márk Hivatalvezetı Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Czomba Péter Igazgató Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala - Lantay Attila Állami fıépítész - A szénhidrogén szállítóvezetékek megnevezései nem teszik lehetıvé a beazonosítást; - Konkrét szövegszerő javaslatokat fogalmaz meg a megalapozó munkarészekkel kapcsolatban; - Az FGSZ Zrt üzemeltetésében lévı szállítóvezetékek nyomvonala a Térségi Szerkezeti Terven tévesen, térségi szállítóvezetékként került feltüntetésre, valamint a terven használt jelkulcsrendszer nem alkalmas a vezetékek szállítandó anyag szerinti megkülönböztetésére. Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Felhívja a figyelmet a belvízveszélyes területek beépítésének körültekintı tervezésére, az infrastruktúra folyosók létesítése esetén a dominóhatásokra, az ipari biztonság érdekében a veszélyes ipari üzemek védıterületének ajánlás szintő beépítésére. Megállapítja, hogy általánosságban összhangban van a terv az OTrT-vel, valamint a 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet elıírásaival, ugyanakkor néhány korrekciót eszközöl. Nagyon fontosnak tartja a megyehatáron kívüli területek ábrázolását a vonalas infrastruktúrán túl a területhasználat tekintetében is. A Térségi Szerkezeti Tervrıl a következı térségi jelentıségő elemek pótlását kéri: - térségi határátkelı és határátlépési pontját (Esztergom és Párkány között), - a 105. sz. fıút (Piliscsév Kesztölc közötti) megyére esı szakasza, az OTrT külön veszi a 10. és a 105. sz. fıutat, az utóbbit is ábrázolni szükséges, - másodrendő árvízvédelmi védvonalak, kiserımővek. Felhívja a figyelmet, hogy a települési térségek kijelölésénél az OTrT a 2. -ra (Almásfüzitıi vörösiszap tározó, Neszmély), a mezıgazdasági térség jelölését javasolják. Kérik a fıutak tervezett településelkerülı szakaszainál az adott település elhatározásait figyelembevenni. Egyeztetést javasolnak Szlovákiával a 10. sz. fıút alternatív nyomvonala tekintetetében (Duna bal partján, kedvezıbb domborzati viszonyok közt). - Nem teljeskörő a logisztikai központok jelölése (pl. Tatabánya és Környe). - A bortermelıhelyek borászattal, borturizmussal fejleszthetı helységek közé Dunaszentmiklós községet javasolja besorolni. - A Sajátos megyei térségek örökségvédelmi területek-rıl szóló tervlapján javasolja térségi jelentıségő kulturális örökségvédelmi területként jelölni Oroszlányt. - Kéri a rendelet-tervezet 6. -ának elhagyását. IX

10 042/a 042/b 043 Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala - Lantay Attila Állami fıépítész Közép-Dunántúli Terület Tervtanács - Lantay Attila Állami fıépítész Magyar Önkormányzatok Szövetsége - Dr. Gémesi György Elnök Egyes jelkulcsi elemek ábrázolásának korrigálását kéri (Nabucco, 220 kv-os távvezeték), ill. kéri az 1 millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb tározási lehetıségek jelölését (tatai Öreg-tó és Bokodi hőtıtó) A jóváhagyandó munkarész nem tartalmazza a következı térségi övezeteket: - térségi jelentıségő hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület, - rendszeresen belvízjárta terület. A tervben vizsgálatra javasolják, hogy a Tatabánya Dubnik-völgy és Oroszlány külterületén fekvı térségi hulladéklerakó helyek lefedik-e a környezetükben található települések igényeit. A Tervtanács állásfoglalása szerint, a már beépített területek vonatkozásában is szükséges kitérni az árvízvédelmi intézkedésekre az ajánlásokban. A vízerózió által veszélyeztetett területeket, a földtani veszélyforrás területeit valamint a széleróziónak kitett területeket tartalmazó tervlapokat javasolják beemelni az alátámasztó munkarészekbe is, mivel azok minden kritériumnak megfelelnek. A tervet magas színvonalú, kiemelkedı, jó felkészültséggel, jó megalapozó munkarészekkel elkészített munkának tartja. - Fontosnak tartja a megye határon kívüli területek ábrázolását, a vonalas infrastruktúrán túl a területhasználat tekintetében is. - Szükségesnek tartja továbbá pótlólag elkészíteni a hatályos tervhez képest történı módosításokat megmaradó, tervezett, és törölt elemeket bemutató munkarészt, valamint javasolja a rendeletmódosítást is egységes szerkezetben dokumentálni. - Kéri ábrázolni - a már meglévı szélerımőparkok mellett azon tervezett kiserımőveket, melyek környezethasználati engedéllyel rendelkeznek. - Felhívja a figyelmet az 1222/2011. (VI.29.) Korm. határozatra, melyet kér összevetni a tervezettel, és az OTrT keretein belül akceptálni az abban szereplı elhatározásokat. - Javasolja a megye területrendezési tervével összevetni a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét, az esetlegese konfliktusok elkerülése végett. - A nagyvízi meder övezete tekintetében kéri az adatszolgáltatót újra felkeresni, és nem kizárólag a Duna nagyvízi medrét megjeleníteni az övezeti tervlapon. - Javasolja markánsabban hangsúlyozni a majki kamaduli remeteség védelmének szükségességének országos jelentıségét. X

11 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége - Dr. Szőcs Lajos Elnök Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - Szilágyi Menyhért Elnök 046 Megyei Jogú Városok Szövetsége - Kósa Lajos Elnök Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége - Dr. Sütı László Elnök Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Titkársága - Hauk Marianna Titkárságvezetı 049 Magyar Faluszövetség - Szabó Gellért Elnök Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 050 Magyar Építész Kamara - Noll Tamás Elnök Számos észrevételt és javaslatot fogalmaz meg az egyes övezetekre vonatkozó ajánlásokkal, a tervezet felépítésével kapcsolatban Magyar Mérnöki Kamara - Barsiné Pataky Etelka Elnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - Dr. Parragh László Elnök Mőszaki és Természettudomány Egyesülete Szövetsége - Prof. Dr Veres Gábor Elnök 054 Magyar Urbanisztikai Társaság - Acél Gábor Elnök A véleményezı kiemeli a terv értékeit. Az alábbi, tervben nem szereplı övezetekkel kapcsolatban fogalmaz meg véleményt: Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete Rendszeresen belvízjárta terület övezete XI

12 Magyar Regionális Tudományi Társaság - Dr. Horváth Gyula Elnök Magyar Természetvédık Szövetsége - Dr. Farkas István Ügyvezetı elnök 057 Magyar Agrárkamara - Ebele Ferenc Fıtitkár 058 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa - Dr. Vaszari László Elnök 059 Magyar Iparszövetség - Tokár István Elnök Javasolja az M1 autópálya szélesítését, Duna-híd építést, a kecskédi repülıtér fejlesztést, további utak fejlesztését, határontúli kapcsolatok építést Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara - Dr. Marton László Elnök Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Juhász József Elnök Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara - Komjáthy László ELnök Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara - Markos Anikó Elnök Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - Dr. Cser-Palkovics András Elnök Velencei- tó -- Vértes Kiemelt Térségi Fejlesztési Tanács Javasolja az Által-ér rendezését, a szılıkultúra fejlesztését. 066 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács XII

13 067/a 067/b Fejér Megyei Közgyőlés, Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács - Vargha Tamás Elnök Fejér Megyei Közgyőlés Fejlesztési Szakbizottsága Somogyi Balázs, elnök Tervvel egyetért, észrevétele nincs Gyır-Moson-Sopron Megye Közgyőlése, Gyır- Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács - Dr. Szakács Imre Elnök Pest Megye Közgyőlése, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács - Dr. Szőcs Lajos Elnök Kéri a dunamenti Limes szöveges említését, az érintett területek helyrajzi számos felsorolását a dokumentációban. A vélemény jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. Hiányolja a megye szomszédos térségek egymással összefüggı fejlıdési folyamatinak feltárását. Az intézkedési javaslat egyes pontiaval kapcsolatban (intézkedések 1.4, 3.4, 3.6 pontjai) fogalmaz meg javaslatot Veszprém Megyei Közgyőlés, Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács - Lasztovicza Jenı Elnök Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés Területfejlesztési Osztály Pengı Julianna fıépítész Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás - Schmidt Csaba Elnök Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás - Takács Károly Elnök 074 Tatai Többcélú Kistérségi Társulás - Michl József Elnök Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Udvardi Erzsébet Elnök Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Molnár Attila Elnök Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Tittmann János Elnök XIII

14 078 Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás - Tétényi Éva Elnök 079 Tatabánya Megyei Jogú Város Javaslatok: 1. Tatabánya-Környe Ipari Park fejlesztéséül tervezett tatabányai területeken (a mindkét oldali környei közig. határig) települési terület felhasználásba sorolást kér. 2. Megfontolandónak tartja a Tatabánya-Esztergom fıútvonal M1 autópálya keresztezésének csomóponttá fejlesztését. 3. Az Intézkedések 1.4. határozati javaslatához szöveg-szerő pontosítást kér. 4. Két logisztikai központ tervi jelölésének szükségességét javasolja (Tatabánya-Környe Ipari Park területén, valamint a Mészteleptıl Hatos-telepig terjedı, 1. sz. fıút menti barnamezıs logisztikai fejlesztési területen). 5. Az Intézkedések 3.1. határozati javaslati pontjához szöveg-szerő pontosítást kér. 6. Kéri a fejlesztési elemek körének kiegészítését az alábbi elemekkel: - Vértesszılıs elkerülı; - Tatabánya déli elkerülı; - Tata nyugati elkerülı; Oroszlány Környe Tata összeköttetés II. rendő fıúttá fejlesztése valamint; - Oroszlány Tatabánya összeköttetés fejlesztése esetében nagytávú tervben szereplı Környe fél-elkerülı helyett Környe északi elkerülı megépítését szerepeltetni, Tatabánya déli elkerülıvel megvalósuló kapcsolattal. Az Önkormányzati Rendelet 2. mellékletében kéri, hogy Ács szerepeljen az 1. sz. fıút a 6-os jelő Euro Velo kerékpárút által érintett települések felsorolásában. Kéri, hogy szerepeljen a települést nyugatról elkerülı út, kéri továbbá, hogy Ács szepeljen a térségi logisztikai központok és személyhajó kikötık között. 080 Ács Turizmusfejlesztés szempontjából jelentıs térségek tervlapon ( ): - A település Jegespusztán jelenleg is 72 C-os termálvíz kúttal rendelkezik idegenforgalmi területet szabályozott le ezzel kapcsolatban a helyi rendezési terv, kéri szerepeltetni. - Kéri, hogy a tervlapon kerüljön felüntetésre a település vadászturizmusa, sportturizmusa és a duna parti kirándulóközpont. 081 Bábolna Felhívja a figyelmet, hogy a módosítási anyag a fejezetében (74.o)nem szerepel a településhez tartozó 7 db szélerımőbıl álló szélerımőpark. XIV

15 082 Dorog 083 Esztergom - A Térségi Szerkezeti Terven nincs jelölve két, a város szerkezeti tervén megtalálható mezıgazdasági övezet (Aranyhomoki dőlı és Tömedéki dőlı). - A 2001-ben a város képviselıtestülete által jóváhagyott kerékpáút nyomvonala nincs összhangban a Térségi Szerkezeti Terven találhatóval. - A város egy szegmense térségi jelentıségő árutermelı mezıgadasági területként lett kijelölve. Ezen területen majd 100 éve kültéri mészkı bányászat üzemel. A tervvel egyetért, ugyanakkor kéri, hogy a vonatkozó tervlapon kerüljenek feltüntetésre a várost érintı a világörökség-várományos területek. A terletrendezési ajánlásokkal kapcsolatban számos észrevételt, javaslatot fogalmaz meg. Javasolja, hogy az erdıfelületek meghatározásánál legyen kiemelet szempont az erdıgazdálkodás összehangolható folytatásának lehetısége, a vadgazdálkodás, vadászati turizmus, feljlesztési lehetıségének térbeli koordinációja, a termıföldi területek értékarányos hasznosítása, mezıgazdasági termelésre alkalmas területek védelme. 084 Kisbér A ajánlással kapcsolatban megjegyzi, hogy a kistérségi központ közigazgatási szerepének megerısödése miatt a térségi ellátó hálózat városba helyezése célszerő. Vízrendezési program és intézkedési terv kidolgozásával kapcsolatban intézkedési javaslatot fogalmaz meg. 085 Komárom A megalapozó munkarészek és az elıkészítı fázis erdıgazdálkodási és turszitikai fejezeteivel kapcsolatban pontosítási javaslatokat fogalmaz meg. A város számos észrevételt tesz a közlekedési elemekkel kapcsolatban: Kéri, hogy a déli elkerülı út 2x2 sávos legyen, az 1-es fıúton az ácsi úti vasúti keresztezıdése külön szintő keresztezıdés legyen, kéri továbbá az új közúti Duna-híd pontosítását, és az Euro Velo nyomvonalának párhuzamos vezetését a dunai védvonallal. Felhívja a figyelmet a komáromi gyógyvíz és a fürdıfejlesztésre, az erıdrendszer világörökségi pályázására, az erıdöknél a lehetséges kikötıfejlesztésekre, az ipari park fejlesztésére bıvítésére, a városi belvízrendszer felújítására, a vasúti közlekedés által okozott zaj elleni védekezésre és a Duna Stratégiára. XV

16 086 Lábatlan Egy pontosítást kér: Nem kompátkelıhely létesül a városban, hanem személyforgalmi kikötı. Ezen túl a 10. sz. fıút problematikájának hangsúlyosabb megjelenítését kéri (csatolt térségben érintett polgármesterek által aláírt nyilatkozat szerint). 087 Nyergesújfalu 088 Oroszlány Szövegszerő javaslatot tesz Oroszlány és a környezı települések közútfejlesztési koncepciójára. 089 Tata 090 Tatabánya 091 Aka 092 Almásfüzitı Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 093 Annavölgy 094 Ácsteszér 095 Ászár - A község külterületi részén húzódó 1-es út Tatát elkerülı szakaszának tervezett 096 Baj nyomvonala valószínősíthetı, hogy az elkövetkezendı években nem fog megépülni. Az út megépépítését érdemesnek tartja véglegesíteni, valamint javasolja annak átvezetését az érintett települések településrendezési eszközeiben. - Felhívja a figyelmet a község külterületén a 040 Hrsz-ú területen elhelyezkedı, magántulajdonban lévı illegális hulladéklerakó problémájára, melynek rekultiválására kötelezı határozat is született. A véleményezı kérésére tájrehabilitációt igénylı területként kerül feltüntetésre. 097 Bajna 098 Bajót 099 Bakonybánk 100 Bakonysárkány 101 Bakonyszombathely 102 Bana Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 103 Bársonyos 104 Bokod 105 Csatka 106 Császár 107 Csém 108 Csép XVI

17 109 Csolnok Két megjegyzést tesz: 1. Kéri az Annavölgyet a 10-es úttal összekötı nyomvonalat felülvizsgálni. A 2008-tól hatályos rendezési tervükben az máshol szerepel, mint a megyei terven 2. A Csolnokat érintı kerékpáros útvonalat nem javasolja a fıúton vinni. Arra a volt bányavasút nyomvonalát javasolja. 110 Dad 111 Dág 112 Dömös 113 Dunaalmás Kéri a települést elkerülı fıút betervezését. 114 Dunaszentmiklós 115 Epöl 116 Ete 117 Gyermely 118 Héreg 119 Kecskéd 120 Kerékteleki Kéri - A települési, a mezıgazdasági, az erdıgazdálkodási térség és a tervezett M10 nyomvonalának pontosítását, - az országos tájképvédelmi terület, a turizmusfejlesztés sajátos megyei térség differenciáltabb ábrázolását, - a Natura 2000 területek csökkentését. 121 Kesztölc - Megkérdıjelezi, hogy Kesztölc szerepkör nélküli település. - A rendelet 6. -ában a jellemzıen szó értelmezése nem egyértelmő. - A megyei Területrendezési terv és az OTrT lehatárolt övezeteinek betartása nagyon nehézkes pontos területi kimutatás nélkül. - Felhívja a figyelmet, hogy szabadabb mozgásteret kellene biztosítani a településeknek a közigazgatási területük hasznosításában. 122 Kisigmánd 123 Kocs 124 Kömlıd Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 125 Környe XVII

18 126 Leányvár Felhívja a figyelmet egy tervlapi tévedésre, mi szerint a település központját ökológia folyosó részeként jelöli, valamint megemlíti a Kenyérmezei patak környezetvédelmi veszélyforrását a település lakóterületeire nézve. 127 Máriahalom 128 Mocsa 129 Mogyorósbánya 130 Nagyigmánd 131 Nagysáp 132 Naszály 133 Neszmély Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 134 Piliscsév Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Számos megállapítást tartalmaz a település övezeti érintettségével kapcsolatban. Kiemelndı észrevételek: 135 Pilismarót - A komplex tájrehabilitációt igénylı területek övezetében a lehatárol terület semmilyen összefüggésben sincs a jelenlegi állapottal. Vagy a teljes folt törölhetı, vagy a teljes kotrással érintett terültet tartalmaznia kell. - Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete érinti Pilismarótot a térségi tervben, ugyanakkor folyó településrendezési munka kapcsán a Bányakaptiányság nyilatkozott, hogy a település nem érintett. - Indokoltnak tartja a település esetében a sport funkció szerepeltetését is, valamint a Duna-menti Euro Velo kerékpárút ellátópontjainak kijelölését is. - A Natura 2000 területek és a különleges madárvédelmi területek szinte egyedülállóan teljesen körülzárják Pilismarótot, Dömöst és Esztergom Pilisszentlélek településrészét.a természeti értékek fontosságát nem vitatva úgy gondolják, méltánytalan, hogy egy-egy település ilyen mértékben korlátozott, korlátokkal körülzárt, beszorított legyen. - Felhívja a figyelmet, hogy Pilismaróton nincs térségi jelentıségő árutermelı mezıgazdasági terület. Dömösön azonban az igazgatási terület szélén (a hegy tetején) szerepel egy folt. A településrendezési tervben és a valóságban a terület erdı. 136 Réde 137 Sárisáp 138 Súr 139 Süttı XVIII

19 140 Szákszend 141 Szárliget 142 Szomód 143 Szomor 144 Tardos 145 Tarján 146 Tárkány - Felhívja a figyelmet, hogy a kerékpár út táti szakasza a 117. sz. fıút mellett, az Únyi-patak, 147 Tát majd a bajnai út mellett haladna. - A nagyvízi meder területe címő tervlapon Tát nyugati részén ábrázolásra került Mogyorósbányai vízfolyás árterülete. Mivel az nem árterület, így törlését kéri. - Kéri a dunai limes területek védıövezeti határterületi kiterjedésének csökkentését, lakóterületi fejlesztési lehetıségek akadályozására hivatkozva. 148 Tokod 149 Tokodaltáró 150 Úny 151 Várgesztes 152 Vérteskethely Tóth János polgármester Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 153 Vértessomló - Hartdégen József polgármester Tervvel egyetért, észrevétele nincs. - Köszönettel veszik az M1-es autópálya menti Tata Remeteség pusztai szervízút törlése 154 Vértesszılıs Dr. Nagy Sándor polgármester - Kérik, hogy az Által-ér menti elkerülı út nyomvonal helyett a vasút és település közé kerüljön az elkerülı út. Az M1-es Tatabánya-Vértesszılıs lehajtójának áthelyezésével nem ért egyet, Tatabánya problémájának megoldására más javaslatot fogalmaz meg a véleményezı. 155 Vértestolna 156 Egyéb Zen Buddhista Központ Kéri, a már 4 éve mőködı egyházi és kulturális képzési központ létének és mőködésének figyelembevételét, valamint az érintett tervlapokon magát egyházi központként, illetve zarándokhelyként való feltőntetését. XIX

20 157 Egyéb LT-PLAN BT. Javasolja, hogy Dunaalmáson a személyhajó kikötı kerüljön feltüntetésre, a veszélyes hulladék ártalmatlanító jele kerüljön az Almásfüzitıi vörösiszaptározókra, a térségi jelentıségő logisztikai központ jele a Tatabánya-Környe ipari parkra; Kéri a Dad és Bokod közötti fıút nyomvonalának pontosítását, a Tata IP-Grébics-puszta- Komárom közötti 1. sz. fıúttal párhuzamos út térségi jelentıségő útként való jelölését, az ökológiai folyosó kiterjesztését. Felhívja a figyelmet arra, hogy Vértesszılıs nem tartja elfogadhatónak a fıút elkerülıjének a vasút és az Által-ér közötti vezetését. XX

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelete

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelete A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye e terhek 1 1 PILISCSÉV kül 18 8 43889 16293 2 18 igen 0 6 1 1 0 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 4397 11844 1 1 PILISCSÉV kül 80 32 41627 4288 6 129 igen 0 42 3 2 1 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 8568 83178 1

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 15.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 15.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI-8/2011 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15.-i ü l é s é r e Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének módosítása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi XXVI. tv. módosító

Részletesebben

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Iktatószám érkezett szervezet neve 21335-57 2011.10.17 Miskolci Bányakapitányság 21335-58 2011.10.18 Nemzeti Közlekedési Hatóság 21335-62 2011.10.21 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 21335-64 2011.10.24

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e VI-171/2008

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e VI-171/2008 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI-171/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi XXVI.

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI-8/2011 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ü l é s é r e Tárgy: Megyei területrendezési terv módosításának véleményezése

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Partnerek állásfoglalásai 21/2013.(I.24.) sz. Kth. határozat szerint településfejlesztési koncepció egyeztetésének résztvevıi helyi

Részletesebben

az Országos Területrendezési Terv véleményezésérıl

az Országos Területrendezési Terv véleményezésérıl F.M. Közgyőlése 206/2007. (IV.26.) K.h.sz. határozata az Országos Területrendezési Terv véleményezésérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a VÁTI Kht által készített és az ÖTM által véleményezésre megküldött,

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

Partneri állásfoglalások Szerv Hivatkozás Állásfoglalás ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt F /2015. Jogszabályok betartását kéri.

Partneri állásfoglalások Szerv Hivatkozás Állásfoglalás ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt F /2015. Jogszabályok betartását kéri. TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ VÉLEMÉNYEI P a r t n e r i e g y e z t e t é s 10/2015.(I.26.) Kt. sz. határozat szerinti partnerek: településfejlesztési koncepció: helyi (választókerületi) országgyőlési képviselı

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Érvényes: december 11-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK H10.10, H H14.10

Érvényes: december 11-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK H10.10, H H14.10 02 Ajka, aut. áll. 01 Almásfüzítő, vá. 02 Almásfüzítő, vá., 7.30 5.00, 8.20 13.20 H10.10 06 Annavölgy, óvoda, 5.15 N 5.40 N11.30 07 Annavölgy, óvoda H 4.40 < 5.30 N12.20 09 Annavölgy, óvoda H 4.35 P 4.45

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 18-ai ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 18-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 18-ai ülésére Tárgy: Az országgyőlési egyéni választókerületi választási bizottságok, illetve a területi

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06 Felismerve, hogy a Gerecse tágabb térségében fellelhető számos természeti és építészeti-kulturális érték, hagyomány megőrzéséhez, fenntartható fejlesztéséhez olyan térségi szintű, járásokon is átívelő,

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-2/2008. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA Almásfüzitő, vá. 8741/826 Naszály, Tsz. iroda Z 13 40 1/4934 8741/884 Naszály, Tsz. iroda M 15 40 1/4916 8741/834 Naszály, Tsz. iroda Z 18 40 1/4946 8741/842

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE SZÉKESFEHÉRVÁR MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 26/2006. (I.28.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, a Székesfehérvár,

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Ácsteszér A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Cím: 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 43. Telefon: +36-34/388-088 E-mail cím: kozsegikonyvtarteszer@gmail.com Honlap: http://www.acsteszer.hu

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA

VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA VÁRAKOZÁSI IDŐK JEGYZÉKE AUTÓBUSZ VÁR VONATRA Almásfüzitő, vá. 8741/826 Naszály, Tsz. iroda Z 13 40 1/4934 8741/884 Naszály, Tsz. iroda M 15 40 1/4916 8741/834 Naszály, Tsz. iroda Z 18 40 1/4946 8741/842

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok.docx Utolsó

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Településszerkezeti Terve, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége IF1. Tatabánya központú városhálózati csomópont nagytérségi beágyazódása Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán Tatai járás Tata megvalósíhatósági Tata Város 750 000 000 Ft IF1. Tatabánya

Részletesebben

A 4303/7/2008.sz határozat melléklete

A 4303/7/2008.sz határozat melléklete Kistérség Település Szakma Ellátó intézmény Osztály Dorogi Annavölgy Általános sebészet Esztergom,Vaszary Kolos Kórház Sebészeti Mátrix Osztály Dorogi Bajna Általános sebészet Esztergom,Vaszary Kolos Kórház

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

zat az letrendezési Tervben

zat az letrendezési Tervben Közlekedés-hálózat zat az Országos Területrendez letrendezési Tervben Dr. Tompai Géza fıosztályvezetı Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fısztály 2007. május

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. október 25-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátása Elıterjesztı: Simon

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

6 órában Esztergom, Kiss J. út, Kossuth u., Visegrádi út, Petőfi út

6 órában Esztergom, Kiss J. út, Kossuth u., Visegrádi út, Petőfi út 2016. március 01. 4 óra M1 autópálya Csém 86+800 6 órában Esztergom, Kiss J. út, Kossuth u., Visegrádi út, Petőfi út 08.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Bacsó

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST Iktatószám: 109-20/2013 Vértesszőlős Község Polgármesterétől 2837 Vértesszőlős Tanács u. 59. Tel./Fax : 34/379-091 * Tel.: 34/379-674 * e-mail: polg.hivatal@vertesszolos.hu * weblap: www.vertesszolos.hu

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

K I M U T A T Á S. HVI vezetőhelyettes/ek HVI vez. tsz. Mobilszám. Dr. Fülsesné Balogh Anita

K I M U T A T Á S. HVI vezetőhelyettes/ek HVI vez. tsz. Mobilszám. Dr. Fülsesné Balogh Anita K I M U T A T Á S Komárom-Esztergom megye iről 2014. januári állapot : 01-Tatabánya (Tamásné Lobenwein Gizella, 06-30/278-8992; 34/310-714) : 02 - Esztergom (dr. Sarkantyú Lajos Adrián, 06-30/353-8809;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés szeptember 26.-i ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés szeptember 26.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26.-i ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv hatályosulásáról,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 9. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Vértesboglár Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának

Részletesebben

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette:

Tér- Háló Kft. Tervező Juhász Balázs Településtervezés TT Leitner Attilai Tervező munkatárs. Készítette: RÁBASZENTMIHÁLY község rendezési tervének módosítása 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett állásfoglalások ismertetése Tervező Juhász Balázs Településtervezés

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben