JELMAGYARÁZAT NEM VÁLASZOLT. Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELMAGYARÁZAT NEM VÁLASZOLT. Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz."

Átírás

1 JELMAGYARÁZAT Országos Területfejlesztési Tanács Titkársága - Mucsi Ádám Nemzetgazdasági Minisztérium - dr. Matolcsy György Miniszter Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz. I. RENDELET TERVEZET: a rendelettervezet 3. és 4. -ának kiegészítésére tesz javaslatot, javasolja az 5. bevezetı szövegének pontosítát, az 5. c) pontjának és a 6. törlését. RENDELET TERVEZET 2. MELLÉKLET: Kéri, hogy a mellékletek felépítése az OTrT melléleteinek szerkezetét kövesse, kéri a zárójelek következetes alkalmazását, hiányolja, hogy a mellékletek nem nevesítik (és nem ábrázolják) a meglévı esztergomi hidat, mint térségi jelentıségő híd, valamint a kapcsolódó utat és határátlépési pontot. 003 Belügyminisztérium dr. Pintér Sándor Miniszter II. TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV: A 6. törlésével összefüggésben kéri, hogy a települési térség minden település esetében a hatályos településszerkezeti terv figyelembevételével kerüljön megjelenítésre. A tervlap Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervével való összhangját kéri. Felhívja a figyelmet, hogy a 10. sz. és a 105. sz. fıút terven megjelenı nyomvonala nem azonosítható egyértelmően. Kéri az elsırendő árvízvédelmi fıvonalak pontosítását, a Tatabánya térségében lévı hulladék lerakó területének építmények által igénybevett térségként való jelölését. A jelkulcs pontosítására tesz javaslatot. III. ÖVEZETI LAPOK: egyes tervlapok címének pontosítását, a tájképvédelmi ill. ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezeti lehatárolásának pontosítását, a honvédelmi területek övezetén szereplı tájékoztató elem törlését kéri. I

2 A térségi szerkezeti terven ábrázoltak általában megfelelnek az OTrT törvényben foglaltaknak. 004 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - dr. Fellegi Tamás Miniszter Közúti közlekedéssel összefüggı észrevételek - Javasolja, hogy a nem jogszabályszintő dokumentumokban szerepeljen az M1 autópálya teljes megyei szakaszának 2x3 sávra történı kibıvítése, a 81. és 13. számú fıutak négy sávra való kibıvítése. - M11: a hosszú távú programban 2x2 sávban kiépített fıútként valósul meg, nyomvonala 2013-ig esedékes OTrT-felülvizsgálattal várhatóan módosul. - A Tatabánya Mór közötti fıúti kapcsolat megfelelıen került ábrázolásra a szerkezeti tervlapon. - A nem jogszabályszerő dokumentumokban javasolja a 10. sz. fıút Nyergesújfalu elkerülı ábrázolását. - Dad kivételével nem tartja indokoltnak a Császár, Kisbér, Tarján, Héreg, Nagysáp illetve Tát elkerülıjének kiépítését. - Vérteskethely esetében az elkerülı út északi vonalvezetése elképzelhetı. - Nem tőmogatja a tatai és vértesszılısi elkerülı tervi ábrázolását (hosszabb nyomvonalvezetés, új autópályacsomópont építése miatti többletköltség miatt) - Tatabánya déli elkerülı, Tata nyugati elkerülı, Pilismarót elkerülı utak ábrázolása térségi mellékútként megfelelı. - Egyetért a komáromi teherkikötı nyugatabbra helyezésével. A személyhajó-kikötı ettıl való távolságát 135 méterre javasolja. Szénhidrogén-szállító vezetékekkel kapcsolatban: - A rendelettervezet 2. mellékletében szereplı megnevezések nem teszik lehetıvé a vezetékek beazonosítását, ennek javítását kéri. Az FGSZ. Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévı összes szállítóvezeték Nemezetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték. A tervezett Százhalombatta-Gyır DN1000 szénhidrogén szállító vezeték feltüntetését kéri. A területrendezési tervnek meg kell különböztetnie szállítandó anyagtól függıen a szénhidrogén vezetékeket. - A megalapozó munkarészek pontosítását kéri. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási fejezettel kapcsolatban (helyzetelemzés, megalapozó munkarészek) pontosítási javaslatomkat fogalmaz meg. II

3 A véleményezési idıszakban érkezett észrevételek lényegében a februári elızetes adatszolgáltatás tartalmának megfelelı információkat tartalmaz Vidékfejlesztési Minisztérium - dr. Fazekas Sándor Miniszter Honvédelmi Minisztérium - dr. Hende Csaba Miniszter A javaslattevı fázis anyagára érkezett vélemény már jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. Számos konkrét pontosítási, egyértelmősítı javaslatot fogalmaz meg a területrendezési ajánlásokra, a megalapozó és helyzetelemzési munkarészkre. Kiegészítéséként új ajánlásokat fogalmaz meg a földtani veszélyforrással, kiemelten érzékeny felszín alatti vizekkel, együtt tervezhetı térségekkel, kiváló termıhelyi szántóterületekkel stb. kapcsolatban. A véleményezı hiányolja a környezeti értkelést, a környezeti, gazdasági és társadalmi hatásvizsgálatot, és nem ért egyet az erdıtelepítésre alkalmas terület övezetének lehatárolásával. 007 Külügyminisztérium - Martonyi János Miniszter Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Navracsics Tibor Miniszter Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelıs Államtitkár Dr. Szabó Erika Nemzeti Erıforrás Minisztérium - Réthelyi Miklós Miniszter Központi Statisztikai Hivatal - dr. Vukovics Gabriella Elnök Nem felelıs szerv, kifogást nem emelt. A terv környezetvédelmi és demográfiai munkarészével kapcsolatosan számos kiegészítést javasol. 012 Magyar Energia Hivatal - Horváth Péter Elnök Tájékoztatásul megküldte a megyében mőködı szélerımő parkok listáját. 013 Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Dr. Lux Iván igazgató-helyettes Tervvel egyetért, nukleáris létesítmény híján a további egyeztetésben nem érdekelt. III

4 Magyar Bányászati Hivatal Veszprémi Bányakapitányság - dr. Káldi Zoltán Bányakapitány Országos Környezetvédelmi Tanács - dr. Farkas István Tamás Elnök Magyar Tudományos Akadémia - Pálinkás József Elnök Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Janák Emil Igazgató - Javasolja szerepeltetni a 4. melléklet felsorolása mellett a mőködı bányatelekkel érintett települések felsorolását is kéri. - Megjegyzi, hogy az országos ásványvagyon nyilvántartásban jelenleg nem minden szabad terület koordinátái hozzáférhetıek. - A földtani veszélyforrás területe övezet által érintett településeket tartalmazó táblázatnál a 4. mellékletben nincs szükség kiegészítésre. - A meddıhányókra vonatkozó adatok megfelelıen kerültek ismertetésre. - Összességében elégedett az egyeztetési dokumentáció részletességével, kifogást nem emel. Kifogást nem emelt. HATÁROZATTERVEZET AJÁNLÁSOK anyag: - Észrevételeket fogalmaz meg a vízgazdálkodási térségre vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban (vízgyőjtı-gazdálkodási tervek kötelezı figyelembevételének elıírása, tó vízjogi engedélyének módosítása az adott tó új hasznosítása esetén stb.) ig szereplı Vízelvezetı rendszerekkel összefüggı ajánlások -at szakmai szempontból követendınek tartja és támogatja. A megalapozó munkarészekkel kapcsolatban pontosítási javaslatokat fogalmaz meg. Kéri a 4. Vízgazdálkodás fejezetben található Vízbázisok Védıterületei térkép kiegészítését a távlati vízbázisok védıterületeivel. A nagyvízi meder övezeti lehatárolásának pontosítását kéri Tát térségében. (A Mogyorósbánya felé esı öblözet törlését, az Esztergom és Tát közötti területen az övezet bıívítését) Szenyvízelvezetéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy: talajterhelési díj következetes kivetésével, ösztönzı módszerek alkalmazásával a rákötési arány növelésére van szükség. Javasolja a megye területfejlesztési programjába bevenni a megye területén nagyszámú ellátatlan külterületi lakott hely közmőves ivóvízellátásának kiépítését. IV

5 A megye területét érintı természetvédelmi kijelölés alá esı területek lehatárolása pontosan történt. A terv táj- és természetvédelmi szempontból kellı alaposságú. Problémásnak találja, hogy az országos ökológiai hálózat övezeti lapján meglévı elemként kerültek feltüntetésre még meg nem valósult települést elkerülı útszakaszok. Felhívja a figyelmet, hogy az M1 tervezett sávbıvítése, a 10. sz. fıút elkerülıjének megépítése, a Dunán tervezett nagyhidak, a nagysebességő vasút vonalvezetése, kikötı létesítése (a pilismarótival nem ért egyet), és egyes kerékpárút nyomvonalak NATURA 2000 területeket, ökológiai hálózatot érinthetnek. Az új nyomvonalak esetén körültekintı és alaposabb vizsgálat, NATURA 2000 hatásbecslés elkészítését kéri Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága - Füri András Igazgató Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség - Németh Zoltán Igazgató Országos és térségi övezetek tervlapjai A Térségi Szerkezeti Terv térségi területfelhasználási kategóriái a jelenleg hatályos településszerkezeti tervek alapján kerültek meghatározásra. A Rendelet-tervezet 6. -ában foglaltakkal nem ért egyet. Az övezeti tervlapok esetében néhol a ténylegesen igénybevett területek vastagabb nyomvonallal kerültek ábrázolásra, ami kitakarja a velük szomszédos területeken az ökológiai hálózat határvonalát. A tervben jelölt számos települési térség esetében kifogásolja, hogy azok olykor a túlzó településrendezési tervek területkijelöléseinek figyelembe vételével történt, mely esetenként a természeti értékekkel, tájvédelem érdekeivel is ellentétes (Mogyorósbánya, Tardos, Tata, Oroszlány, Bábolna, Császár, Leányvár, Dág, Csolnok, Epöl, Bajót, Lábatlan, Héreg, Vértestolna, Vértesszılıs, Mocsa, Nagyigmánd, Bársonyos és Kisbér) Határozattervezet Ajánlások Az , az , pontok ajánlásaival kapcsolatban pontosítást, kiegészítést fogalmaz meg. Szélerımő elhelyezésénél a védett természeti területeken biztonsági övezetet célszerő kijelölni, azaz ezen területektıl m-nél távolabb javasolja a szélerımővek telepítését. A véleményezı levegıtisztaság-védelemmel, táj- és természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, továbbá zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatban fogalmaz meg észrevételt. V

6 Honvéd Vezérkar - dr. Benkı Tibor Vezérezredes, Vezérkari fınök HM Tervezési és Koordinációs Fıosztály - Szpisják József mk. ezredes, fıosztályvezetı Ezredes Fıosztályvezetı HM Vagyonfelügyeleti Fıosztály - dr. Steigler József kotv. fıosztályvezetı Fıosztályvezetı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége - Forisek Ilona Felügyelıség-vezetı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegyészségügyi Szakigazgatási Szerve - Hollósiné dr. Szentesi Zsuzsanna Tisztifıorvos Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Marosvölgyi Miklósné kormánytisztviselı Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság - Lang Balázs Igazgató Adategyeztetés céljából kapcsolatfelvételt kéri a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastruktúrális Igazgatóságával. - A Tatát keleti irányban elkerülı 1. sz. fıút tervezett nyomvonalának megvalósítására csak akkor lát lehetıséget, ha az nem érint gyakorlóteret, és a gyakorlótérre kijutást a tervezett út szintbeni keresztezése nélkül biztosítja, továbbá semmilyen korlátozást nem gyakorol a lı- és gyakorlótér használatára. Ugyanezen álláspontját tartja fönn a Neszmély-Szomód-Tata összekötı út esetében is. - A honvédségi terület (gyakorló tér) turisztikai célú hasznosítását, illetve a Gerecse Natúrpark területeinek honvédségi ingatlanokra történı hasznosítását nem támogatja. A közutakat érintıen az alábbi észrevételeket teszi: - Javasolja a meglévı és tervezett elemek elkülönítését a tervlapokon. - Felhívja a figyelmet az 1222/2011 (VI.29.) Kormányhatározat gyorsforgalmi- és fıúthálózat hosszútávú fejlesztési programjának és nagytávú tervének figyelembevételére. - A Nyergesújfalu-Lábatlan-Süttı elkerülı úttal kapcsolatban a komplex vizsgálatok elvégézését tartja indokoltnak. - A fejlesztésre javasolt közúthálózati elemek kifejtését kéri. - A megalapozó munkarészekkel kapcsolatban kér pontosítási javaslatot. Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Javasolja a létesítendı vagy már üzemelı biomassza-tüzeléső erımővek esetében szerepeltetni elıírásként, hogy a biomassza nagyobb részét (vagy teljes mennyiségét) energetikai célú ültetvényekbıl szerezzék be, biogázüzemek esetében pedig mellızzék az almos szervestrágyák hasznosítást, és a hígtrágyák, alom nélküli baromfitrágyák, valamint szennyvíziszapok hasznosítását helyezzék elıtérbe. VI

7 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatósága - Maller László Igazgató Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága - dr. Nedeczky Árpád Igazgató 029 Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Fejér Megyei Kormányhivatal Közép-Dunántúli Kultúrális Örökségvédelmi Irodája - Gonda Judit Irodavezetı Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal - Urbán György Elnök Magyar Államvasutak Zrt. - Szarvas Ferenc Elnök- Vezérigazgató A vélemény jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. A nagysebességő vasútvonalat erdıvédelmi szempontból nem támogatja. Az erıtelepítésre alkalmas területek feltüntetését üdvözlik, egyben annak felülvizsgálása szükséges részletes termıhelyfeltárási szakvélemények alapján. Felhívja a figyelmet: - hogy a Kulturális örökség védelmérıl szóló évi LXIV. tv. elıírásait figyelembe kell venni; - hogy a fejlesztésekkel a védett régészeti lelıhelyeket el kell kerülni; valamint - a világörökség várományos területek közé tartozó római limes magyarországi szakaszának pontos lehatárolását a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetni kell. VII

8 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal - Bíró József Elnök-helyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal - Gyıri Gyula Elnök-helyettes, Marton Sándor vezetı - fıtanácsos I. Közúti szakterületi vélemény: - Figyelemmel kell lenni az Állami Autópálya Kezelı Zrt., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által elıírtakra. Számos jogszabály figyelembe vételét kéri - Kiemelt figyelmet kér a terület környezetvédelmi kérdéseire, a jogszabályokban foglaltak betartására. - Felhívja a figyelmet, hogy a jogszabályok, mőszaki leírások alapján meghatározható, korlátozás alá esı területsávokat a településrendezési eszközök tervlapjain fel kell tüntetni, továbbá a szöveges részben is ki kell térni a korlátozásokra, tilalmakra. II. Vasúti szakterületi vélemény: - Figyelembe kell venni a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet 4. számú melléklete, az Országos Vasúti Szabályzat I. kötetének levélben szereplı pontjait. - Felhívja a figyelmet, hogy átjárókkal kapcsolatos tudnivalók a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 3. -ban, míg a vasúti átjárók forgalomszabályozásáról ezen rendelet mellékletének VIII. fejezetében találhatóak. III. Hajózási szakterületi vélemény: - A tervben foglaltak megvalósításával szemben kifogást nem emel, a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatásához segítséget nyújt (levélben). Felhívja a figyelmet, hogy repülıterek tervezésénél feltüntetendı a védıterület és a zajgátló övezet is. 035 Nemzeti Infrastruktúrafejlesztı Zrt. - Orosz Ferenc Vezérigazgató Felhívja a figyelmet, hogy a Komáromban megépült és forgalombahelyezett elkerülı fıút szakasz a 131. számot viseli. A dokumentációban (13-14.o.) tévesen, 130. sz. fıútként szerepel. 036 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. - Tari Gábor Vezérigazgató A jóváhagyandó munkarésszel teljesen egyetért. Megalapozó munkarészekkel kapcsolatban szövegszerő módosításokat javasol. 037 E-ON Hungária ZRt. Mőszaki Stratégiai Osztály - Weisz Imre Osztályvezetı 038 E-ON Észak Dunántúli Áramhálózati ZRt. Tata - Dunaalmás Dunaalmás - Lábatlan Dunaalmás - Almásfüzitı I-II. (Dél-)Bicske - Gyermely Gyermely Gyermely [T] Gyermely [T] Dorog 120 KV-os távvezetékek pótlását kéri az anyagból. VIII

9 /a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztály Mogyorósy Tamás üzemeltetés igazgató Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala - Dr. Varga Márk Hivatalvezetı Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Czomba Péter Igazgató Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala - Lantay Attila Állami fıépítész - A szénhidrogén szállítóvezetékek megnevezései nem teszik lehetıvé a beazonosítást; - Konkrét szövegszerő javaslatokat fogalmaz meg a megalapozó munkarészekkel kapcsolatban; - Az FGSZ Zrt üzemeltetésében lévı szállítóvezetékek nyomvonala a Térségi Szerkezeti Terven tévesen, térségi szállítóvezetékként került feltüntetésre, valamint a terven használt jelkulcsrendszer nem alkalmas a vezetékek szállítandó anyag szerinti megkülönböztetésére. Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Felhívja a figyelmet a belvízveszélyes területek beépítésének körültekintı tervezésére, az infrastruktúra folyosók létesítése esetén a dominóhatásokra, az ipari biztonság érdekében a veszélyes ipari üzemek védıterületének ajánlás szintő beépítésére. Megállapítja, hogy általánosságban összhangban van a terv az OTrT-vel, valamint a 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet elıírásaival, ugyanakkor néhány korrekciót eszközöl. Nagyon fontosnak tartja a megyehatáron kívüli területek ábrázolását a vonalas infrastruktúrán túl a területhasználat tekintetében is. A Térségi Szerkezeti Tervrıl a következı térségi jelentıségő elemek pótlását kéri: - térségi határátkelı és határátlépési pontját (Esztergom és Párkány között), - a 105. sz. fıút (Piliscsév Kesztölc közötti) megyére esı szakasza, az OTrT külön veszi a 10. és a 105. sz. fıutat, az utóbbit is ábrázolni szükséges, - másodrendő árvízvédelmi védvonalak, kiserımővek. Felhívja a figyelmet, hogy a települési térségek kijelölésénél az OTrT a 2. -ra (Almásfüzitıi vörösiszap tározó, Neszmély), a mezıgazdasági térség jelölését javasolják. Kérik a fıutak tervezett településelkerülı szakaszainál az adott település elhatározásait figyelembevenni. Egyeztetést javasolnak Szlovákiával a 10. sz. fıút alternatív nyomvonala tekintetetében (Duna bal partján, kedvezıbb domborzati viszonyok közt). - Nem teljeskörő a logisztikai központok jelölése (pl. Tatabánya és Környe). - A bortermelıhelyek borászattal, borturizmussal fejleszthetı helységek közé Dunaszentmiklós községet javasolja besorolni. - A Sajátos megyei térségek örökségvédelmi területek-rıl szóló tervlapján javasolja térségi jelentıségő kulturális örökségvédelmi területként jelölni Oroszlányt. - Kéri a rendelet-tervezet 6. -ának elhagyását. IX

10 042/a 042/b 043 Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala - Lantay Attila Állami fıépítész Közép-Dunántúli Terület Tervtanács - Lantay Attila Állami fıépítész Magyar Önkormányzatok Szövetsége - Dr. Gémesi György Elnök Egyes jelkulcsi elemek ábrázolásának korrigálását kéri (Nabucco, 220 kv-os távvezeték), ill. kéri az 1 millió m 3 -t meghaladó és 10 millió m 3 -nél kisebb tározási lehetıségek jelölését (tatai Öreg-tó és Bokodi hőtıtó) A jóváhagyandó munkarész nem tartalmazza a következı térségi övezeteket: - térségi jelentıségő hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület, - rendszeresen belvízjárta terület. A tervben vizsgálatra javasolják, hogy a Tatabánya Dubnik-völgy és Oroszlány külterületén fekvı térségi hulladéklerakó helyek lefedik-e a környezetükben található települések igényeit. A Tervtanács állásfoglalása szerint, a már beépített területek vonatkozásában is szükséges kitérni az árvízvédelmi intézkedésekre az ajánlásokban. A vízerózió által veszélyeztetett területeket, a földtani veszélyforrás területeit valamint a széleróziónak kitett területeket tartalmazó tervlapokat javasolják beemelni az alátámasztó munkarészekbe is, mivel azok minden kritériumnak megfelelnek. A tervet magas színvonalú, kiemelkedı, jó felkészültséggel, jó megalapozó munkarészekkel elkészített munkának tartja. - Fontosnak tartja a megye határon kívüli területek ábrázolását, a vonalas infrastruktúrán túl a területhasználat tekintetében is. - Szükségesnek tartja továbbá pótlólag elkészíteni a hatályos tervhez képest történı módosításokat megmaradó, tervezett, és törölt elemeket bemutató munkarészt, valamint javasolja a rendeletmódosítást is egységes szerkezetben dokumentálni. - Kéri ábrázolni - a már meglévı szélerımőparkok mellett azon tervezett kiserımőveket, melyek környezethasználati engedéllyel rendelkeznek. - Felhívja a figyelmet az 1222/2011. (VI.29.) Korm. határozatra, melyet kér összevetni a tervezettel, és az OTrT keretein belül akceptálni az abban szereplı elhatározásokat. - Javasolja a megye területrendezési tervével összevetni a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét, az esetlegese konfliktusok elkerülése végett. - A nagyvízi meder övezete tekintetében kéri az adatszolgáltatót újra felkeresni, és nem kizárólag a Duna nagyvízi medrét megjeleníteni az övezeti tervlapon. - Javasolja markánsabban hangsúlyozni a majki kamaduli remeteség védelmének szükségességének országos jelentıségét. X

11 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége - Dr. Szőcs Lajos Elnök Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - Szilágyi Menyhért Elnök 046 Megyei Jogú Városok Szövetsége - Kósa Lajos Elnök Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége - Dr. Sütı László Elnök Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Titkársága - Hauk Marianna Titkárságvezetı 049 Magyar Faluszövetség - Szabó Gellért Elnök Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 050 Magyar Építész Kamara - Noll Tamás Elnök Számos észrevételt és javaslatot fogalmaz meg az egyes övezetekre vonatkozó ajánlásokkal, a tervezet felépítésével kapcsolatban Magyar Mérnöki Kamara - Barsiné Pataky Etelka Elnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - Dr. Parragh László Elnök Mőszaki és Természettudomány Egyesülete Szövetsége - Prof. Dr Veres Gábor Elnök 054 Magyar Urbanisztikai Társaság - Acél Gábor Elnök A véleményezı kiemeli a terv értékeit. Az alábbi, tervben nem szereplı övezetekkel kapcsolatban fogalmaz meg véleményt: Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete Rendszeresen belvízjárta terület övezete XI

12 Magyar Regionális Tudományi Társaság - Dr. Horváth Gyula Elnök Magyar Természetvédık Szövetsége - Dr. Farkas István Ügyvezetı elnök 057 Magyar Agrárkamara - Ebele Ferenc Fıtitkár 058 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa - Dr. Vaszari László Elnök 059 Magyar Iparszövetség - Tokár István Elnök Javasolja az M1 autópálya szélesítését, Duna-híd építést, a kecskédi repülıtér fejlesztést, további utak fejlesztését, határontúli kapcsolatok építést Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara - Dr. Marton László Elnök Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Juhász József Elnök Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara - Komjáthy László ELnök Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara - Markos Anikó Elnök Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - Dr. Cser-Palkovics András Elnök Velencei- tó -- Vértes Kiemelt Térségi Fejlesztési Tanács Javasolja az Által-ér rendezését, a szılıkultúra fejlesztését. 066 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács XII

13 067/a 067/b Fejér Megyei Közgyőlés, Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács - Vargha Tamás Elnök Fejér Megyei Közgyőlés Fejlesztési Szakbizottsága Somogyi Balázs, elnök Tervvel egyetért, észrevétele nincs Gyır-Moson-Sopron Megye Közgyőlése, Gyır- Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács - Dr. Szakács Imre Elnök Pest Megye Közgyőlése, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács - Dr. Szőcs Lajos Elnök Kéri a dunamenti Limes szöveges említését, az érintett területek helyrajzi számos felsorolását a dokumentációban. A vélemény jóval a 60 napos véleményezési idıszak lezárását követıen érkezett. Hiányolja a megye szomszédos térségek egymással összefüggı fejlıdési folyamatinak feltárását. Az intézkedési javaslat egyes pontiaval kapcsolatban (intézkedések 1.4, 3.4, 3.6 pontjai) fogalmaz meg javaslatot Veszprém Megyei Közgyőlés, Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács - Lasztovicza Jenı Elnök Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés Területfejlesztési Osztály Pengı Julianna fıépítész Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás - Schmidt Csaba Elnök Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás - Takács Károly Elnök 074 Tatai Többcélú Kistérségi Társulás - Michl József Elnök Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Udvardi Erzsébet Elnök Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Molnár Attila Elnök Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás - dr. Tittmann János Elnök XIII

14 078 Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás - Tétényi Éva Elnök 079 Tatabánya Megyei Jogú Város Javaslatok: 1. Tatabánya-Környe Ipari Park fejlesztéséül tervezett tatabányai területeken (a mindkét oldali környei közig. határig) települési terület felhasználásba sorolást kér. 2. Megfontolandónak tartja a Tatabánya-Esztergom fıútvonal M1 autópálya keresztezésének csomóponttá fejlesztését. 3. Az Intézkedések 1.4. határozati javaslatához szöveg-szerő pontosítást kér. 4. Két logisztikai központ tervi jelölésének szükségességét javasolja (Tatabánya-Környe Ipari Park területén, valamint a Mészteleptıl Hatos-telepig terjedı, 1. sz. fıút menti barnamezıs logisztikai fejlesztési területen). 5. Az Intézkedések 3.1. határozati javaslati pontjához szöveg-szerő pontosítást kér. 6. Kéri a fejlesztési elemek körének kiegészítését az alábbi elemekkel: - Vértesszılıs elkerülı; - Tatabánya déli elkerülı; - Tata nyugati elkerülı; Oroszlány Környe Tata összeköttetés II. rendő fıúttá fejlesztése valamint; - Oroszlány Tatabánya összeköttetés fejlesztése esetében nagytávú tervben szereplı Környe fél-elkerülı helyett Környe északi elkerülı megépítését szerepeltetni, Tatabánya déli elkerülıvel megvalósuló kapcsolattal. Az Önkormányzati Rendelet 2. mellékletében kéri, hogy Ács szerepeljen az 1. sz. fıút a 6-os jelő Euro Velo kerékpárút által érintett települések felsorolásában. Kéri, hogy szerepeljen a települést nyugatról elkerülı út, kéri továbbá, hogy Ács szepeljen a térségi logisztikai központok és személyhajó kikötık között. 080 Ács Turizmusfejlesztés szempontjából jelentıs térségek tervlapon ( ): - A település Jegespusztán jelenleg is 72 C-os termálvíz kúttal rendelkezik idegenforgalmi területet szabályozott le ezzel kapcsolatban a helyi rendezési terv, kéri szerepeltetni. - Kéri, hogy a tervlapon kerüljön felüntetésre a település vadászturizmusa, sportturizmusa és a duna parti kirándulóközpont. 081 Bábolna Felhívja a figyelmet, hogy a módosítási anyag a fejezetében (74.o)nem szerepel a településhez tartozó 7 db szélerımőbıl álló szélerımőpark. XIV

15 082 Dorog 083 Esztergom - A Térségi Szerkezeti Terven nincs jelölve két, a város szerkezeti tervén megtalálható mezıgazdasági övezet (Aranyhomoki dőlı és Tömedéki dőlı). - A 2001-ben a város képviselıtestülete által jóváhagyott kerékpáút nyomvonala nincs összhangban a Térségi Szerkezeti Terven találhatóval. - A város egy szegmense térségi jelentıségő árutermelı mezıgadasági területként lett kijelölve. Ezen területen majd 100 éve kültéri mészkı bányászat üzemel. A tervvel egyetért, ugyanakkor kéri, hogy a vonatkozó tervlapon kerüljenek feltüntetésre a várost érintı a világörökség-várományos területek. A terletrendezési ajánlásokkal kapcsolatban számos észrevételt, javaslatot fogalmaz meg. Javasolja, hogy az erdıfelületek meghatározásánál legyen kiemelet szempont az erdıgazdálkodás összehangolható folytatásának lehetısége, a vadgazdálkodás, vadászati turizmus, feljlesztési lehetıségének térbeli koordinációja, a termıföldi területek értékarányos hasznosítása, mezıgazdasági termelésre alkalmas területek védelme. 084 Kisbér A ajánlással kapcsolatban megjegyzi, hogy a kistérségi központ közigazgatási szerepének megerısödése miatt a térségi ellátó hálózat városba helyezése célszerő. Vízrendezési program és intézkedési terv kidolgozásával kapcsolatban intézkedési javaslatot fogalmaz meg. 085 Komárom A megalapozó munkarészek és az elıkészítı fázis erdıgazdálkodási és turszitikai fejezeteivel kapcsolatban pontosítási javaslatokat fogalmaz meg. A város számos észrevételt tesz a közlekedési elemekkel kapcsolatban: Kéri, hogy a déli elkerülı út 2x2 sávos legyen, az 1-es fıúton az ácsi úti vasúti keresztezıdése külön szintő keresztezıdés legyen, kéri továbbá az új közúti Duna-híd pontosítását, és az Euro Velo nyomvonalának párhuzamos vezetését a dunai védvonallal. Felhívja a figyelmet a komáromi gyógyvíz és a fürdıfejlesztésre, az erıdrendszer világörökségi pályázására, az erıdöknél a lehetséges kikötıfejlesztésekre, az ipari park fejlesztésére bıvítésére, a városi belvízrendszer felújítására, a vasúti közlekedés által okozott zaj elleni védekezésre és a Duna Stratégiára. XV

16 086 Lábatlan Egy pontosítást kér: Nem kompátkelıhely létesül a városban, hanem személyforgalmi kikötı. Ezen túl a 10. sz. fıút problematikájának hangsúlyosabb megjelenítését kéri (csatolt térségben érintett polgármesterek által aláírt nyilatkozat szerint). 087 Nyergesújfalu 088 Oroszlány Szövegszerő javaslatot tesz Oroszlány és a környezı települések közútfejlesztési koncepciójára. 089 Tata 090 Tatabánya 091 Aka 092 Almásfüzitı Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 093 Annavölgy 094 Ácsteszér 095 Ászár - A község külterületi részén húzódó 1-es út Tatát elkerülı szakaszának tervezett 096 Baj nyomvonala valószínősíthetı, hogy az elkövetkezendı években nem fog megépülni. Az út megépépítését érdemesnek tartja véglegesíteni, valamint javasolja annak átvezetését az érintett települések településrendezési eszközeiben. - Felhívja a figyelmet a község külterületén a 040 Hrsz-ú területen elhelyezkedı, magántulajdonban lévı illegális hulladéklerakó problémájára, melynek rekultiválására kötelezı határozat is született. A véleményezı kérésére tájrehabilitációt igénylı területként kerül feltüntetésre. 097 Bajna 098 Bajót 099 Bakonybánk 100 Bakonysárkány 101 Bakonyszombathely 102 Bana Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 103 Bársonyos 104 Bokod 105 Csatka 106 Császár 107 Csém 108 Csép XVI

17 109 Csolnok Két megjegyzést tesz: 1. Kéri az Annavölgyet a 10-es úttal összekötı nyomvonalat felülvizsgálni. A 2008-tól hatályos rendezési tervükben az máshol szerepel, mint a megyei terven 2. A Csolnokat érintı kerékpáros útvonalat nem javasolja a fıúton vinni. Arra a volt bányavasút nyomvonalát javasolja. 110 Dad 111 Dág 112 Dömös 113 Dunaalmás Kéri a települést elkerülı fıút betervezését. 114 Dunaszentmiklós 115 Epöl 116 Ete 117 Gyermely 118 Héreg 119 Kecskéd 120 Kerékteleki Kéri - A települési, a mezıgazdasági, az erdıgazdálkodási térség és a tervezett M10 nyomvonalának pontosítását, - az országos tájképvédelmi terület, a turizmusfejlesztés sajátos megyei térség differenciáltabb ábrázolását, - a Natura 2000 területek csökkentését. 121 Kesztölc - Megkérdıjelezi, hogy Kesztölc szerepkör nélküli település. - A rendelet 6. -ában a jellemzıen szó értelmezése nem egyértelmő. - A megyei Területrendezési terv és az OTrT lehatárolt övezeteinek betartása nagyon nehézkes pontos területi kimutatás nélkül. - Felhívja a figyelmet, hogy szabadabb mozgásteret kellene biztosítani a településeknek a közigazgatási területük hasznosításában. 122 Kisigmánd 123 Kocs 124 Kömlıd Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 125 Környe XVII

18 126 Leányvár Felhívja a figyelmet egy tervlapi tévedésre, mi szerint a település központját ökológia folyosó részeként jelöli, valamint megemlíti a Kenyérmezei patak környezetvédelmi veszélyforrását a település lakóterületeire nézve. 127 Máriahalom 128 Mocsa 129 Mogyorósbánya 130 Nagyigmánd 131 Nagysáp 132 Naszály 133 Neszmély Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 134 Piliscsév Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Tervvel egyetért, észrevétele nincs. Számos megállapítást tartalmaz a település övezeti érintettségével kapcsolatban. Kiemelndı észrevételek: 135 Pilismarót - A komplex tájrehabilitációt igénylı területek övezetében a lehatárol terület semmilyen összefüggésben sincs a jelenlegi állapottal. Vagy a teljes folt törölhetı, vagy a teljes kotrással érintett terültet tartalmaznia kell. - Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete érinti Pilismarótot a térségi tervben, ugyanakkor folyó településrendezési munka kapcsán a Bányakaptiányság nyilatkozott, hogy a település nem érintett. - Indokoltnak tartja a település esetében a sport funkció szerepeltetését is, valamint a Duna-menti Euro Velo kerékpárút ellátópontjainak kijelölését is. - A Natura 2000 területek és a különleges madárvédelmi területek szinte egyedülállóan teljesen körülzárják Pilismarótot, Dömöst és Esztergom Pilisszentlélek településrészét.a természeti értékek fontosságát nem vitatva úgy gondolják, méltánytalan, hogy egy-egy település ilyen mértékben korlátozott, korlátokkal körülzárt, beszorított legyen. - Felhívja a figyelmet, hogy Pilismaróton nincs térségi jelentıségő árutermelı mezıgazdasági terület. Dömösön azonban az igazgatási terület szélén (a hegy tetején) szerepel egy folt. A településrendezési tervben és a valóságban a terület erdı. 136 Réde 137 Sárisáp 138 Súr 139 Süttı XVIII

19 140 Szákszend 141 Szárliget 142 Szomód 143 Szomor 144 Tardos 145 Tarján 146 Tárkány - Felhívja a figyelmet, hogy a kerékpár út táti szakasza a 117. sz. fıút mellett, az Únyi-patak, 147 Tát majd a bajnai út mellett haladna. - A nagyvízi meder területe címő tervlapon Tát nyugati részén ábrázolásra került Mogyorósbányai vízfolyás árterülete. Mivel az nem árterület, így törlését kéri. - Kéri a dunai limes területek védıövezeti határterületi kiterjedésének csökkentését, lakóterületi fejlesztési lehetıségek akadályozására hivatkozva. 148 Tokod 149 Tokodaltáró 150 Úny 151 Várgesztes 152 Vérteskethely Tóth János polgármester Tervvel egyetért, észrevétele nincs. 153 Vértessomló - Hartdégen József polgármester Tervvel egyetért, észrevétele nincs. - Köszönettel veszik az M1-es autópálya menti Tata Remeteség pusztai szervízút törlése 154 Vértesszılıs Dr. Nagy Sándor polgármester - Kérik, hogy az Által-ér menti elkerülı út nyomvonal helyett a vasút és település közé kerüljön az elkerülı út. Az M1-es Tatabánya-Vértesszılıs lehajtójának áthelyezésével nem ért egyet, Tatabánya problémájának megoldására más javaslatot fogalmaz meg a véleményezı. 155 Vértestolna 156 Egyéb Zen Buddhista Központ Kéri, a már 4 éve mőködı egyházi és kulturális képzési központ létének és mőködésének figyelembevételét, valamint az érintett tervlapokon magát egyházi központként, illetve zarándokhelyként való feltőntetését. XIX

20 157 Egyéb LT-PLAN BT. Javasolja, hogy Dunaalmáson a személyhajó kikötı kerüljön feltüntetésre, a veszélyes hulladék ártalmatlanító jele kerüljön az Almásfüzitıi vörösiszaptározókra, a térségi jelentıségő logisztikai központ jele a Tatabánya-Környe ipari parkra; Kéri a Dad és Bokod közötti fıút nyomvonalának pontosítását, a Tata IP-Grébics-puszta- Komárom közötti 1. sz. fıúttal párhuzamos út térségi jelentıségő útként való jelölését, az ökológiai folyosó kiterjesztését. Felhívja a figyelmet arra, hogy Vértesszılıs nem tartja elfogadhatónak a fıút elkerülıjének a vasút és az Által-ér közötti vezetését. XX

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi XXVI. tv. módosító

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Ácsteszér A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Cím: 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 43. Telefon: +36-34/388-088 E-mail cím: kozsegikonyvtarteszer@gmail.com Honlap: http://www.acsteszer.hu

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1. MELLÉKLET TATA VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁRA BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS TERVEZŐI VÁLASZ Fekete út - Gyertános utca - Akácos út által határolt terület (Gottwald) 1. Véleményében

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fax: 96 418699 email: talent_plan@arrabonet.hu KÖRNYE Rendezési terv módosítás Msz: 13048

Részletesebben

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások

2003. évi XXVI. törvény. az Országos Területrendezési Tervrıl 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Fogalommeghatározások 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a mőszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Tervezıi válaszok Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze

Tervezıi válaszok Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze Tervezıi válaszok Délegyháza 090/2, 090/4-44, 0107/7-8, 0107/10-31 és 0107/53-54 hrsz-ú ingatlanokat érintı Településszerkezeti Terve, Övezeti Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítása c. terv Egyeztetési

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/12/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-../2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei kerékpárút-hálózat áttekintése,

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Budapest, 2006. május

Budapest, 2006. május EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELİS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE 1. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekthez, a szabolcs-szatmár-bereg megyei hulladékgazdálkodási projekthez 2.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax:

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. évi közhasznúsági jelentés KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRŐL Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. www.vercse.hu 1 8 6 1 7 4 1 2 9 4 9 9 5 2 9 1 1 Statisztikai számjel

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a hálózatfejlesztés elemeinek előkészítésében és megvalósításában

Környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a hálózatfejlesztés elemeinek előkészítésében és megvalósításában Környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a hálózatfejlesztés elemeinek előkészítésében és megvalósításában Hegyi Zoltán Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Konferencia Balatonföldvár

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől

Kunfehértó Község Polgármesterétől Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s Új Településrendezési eszközök véleményezési eljárásának lezárására, a tervanyag végső véleményezésre bocsátására (Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok:

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok: 33 A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Héreg, Vértestolna körjegyzőség 2008.

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Hajdúnánás településrendezési eszközeinek 2013-2014. évi módosításának kiegészítése tárgyában

ELİTERJESZTÉS Hajdúnánás településrendezési eszközeinek 2013-2014. évi módosításának kiegészítése tárgyában Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 18985-15/2013. 13. Elıkészítık: Boruzs Bernát/Marosán Andrea megbízott fıépítészek, Kissné Barta Piroska Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti elızetes tájékoztató. 2014. szeptember

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. szerinti elızetes tájékoztató. 2014. szeptember LAJOSMIZSE Településrendezési eszközeinek módosítása Hatályos településrendezési eszközök Módosítási igény Módosítás célja Módosítás várható hatása Mellékletek: 1. Képviselı-testületi döntések (határozat

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA V É G S Ő V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K E G Y S Z E R Ű S Í T E T T E L J

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

4. számú melléklet. Véleményező szerv

4. számú melléklet. Véleményező szerv 4. számú melléklet Ssz. Véleményező szerv Vélemény Vélemény érkezett-e beérkezésének 2014.02.04- dátuma ig (I/N) 1 Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség I 2014.02.06

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés b) és c) pontjában, a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK (TÖRZSVAGYON)

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK (TÖRZSVAGYON) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ingatlan nyilvántartása 2010. szept. 2. S.SZ. Helyrajzi szám Helyi kijelölés alapján Cím Rendeltetés Telekterület (m 2 ) A telken lévı építmény (db) FORGALOMKÉPTELEN

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások. A telekalakítás sajátos szabályai

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások. A telekalakítás sajátos szabályai 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésére Tárgy: A Tolna Megyei kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,

Részletesebben