30/2000. (IX. 15.) GM rendelet. a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30/2000. (IX. 15.) GM rendelet. a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról. Általános rendelkezések"

Átírás

1 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 8. -ának (5) bekezdésében, valamint 13/A. -ának (3)-(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a foglalkozási rehabilitációt segítő szolgáltatások tekintetében a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed a) a megyei (fővárosi) munkaügyi központnak (a továbbiakban: munkaügyi központ) az Flt. 13/A. -ának (2) bekezdésében meghatározott munkaerőpiaci szolgáltatásokkal és azok támogatásával kapcsolatos tevékenységére, b) a munkaügyi központ támogatásával munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó természetes személyeknek és szervezeteknek az e szolgáltatással kapcsolatos tevékenységére, valamint c) azokra a természetes személyekre és szervezetekre, akik a munkaügyi központ által nyújtott vagy támogatott munkaerőpiaci szolgáltatást igénybe veszik. 2. A munkaügyi központ által vagy támogatásával nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatást az veheti igénybe, aki hozzájárul adatainak e célból történő nyilvántartásba vételéhez. MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása 3. (1) Az információnyújtás célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést és az üres álláshelyek betöltését. (2) Az Flt. 13/A. -a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, a megye, valamint a kistérség munkaerőpiaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és - kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza (a továbbiakban: információnyújtás). (3) Az információnyújtás történhet önállóan vagy tanácsadás, állásbörze, továbbá munkaközvetítés keretében. Munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 4. Az Flt. 13/A. -a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott szolgáltatás a) a munkatanácsadást, b) a pályatanácsadást, c) az álláskeresési tanácsadást, d) a rehabilitációs tanácsadást, továbbá e) az a)-d) pont alatti tanácsadó tevékenységhez, valamint a munkaerőpiaci képzéshez kapcsolódó pszichológiai tanácsadást, továbbá f) helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást foglalja magában. 5. A munkatanácsadás célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása.

2 6. (1) A pályatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. (2) A pályatanácsadás formái: a) pályaválasztási tanácsadás, b) pályamódosítási tanácsadás. (3) A pályaválasztási tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerőpiaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását. (4) A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerőpiaci keresletnek nem felel meg. 7. (1) Az álláskeresési tanácsadás célja azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. (2) Az álláskeresési tanácsadás formái: a) egyéni álláskeresési tanácsadás, b) álláskeresési technikák oktatása, c) álláskereső klub. (3) Az álláskereső klub az (1) bekezdésben meghatározott célból, álláskeresők részvételével rendszeresen tartott csoportos foglalkozás. 8. A rehabilitációs tanácsadás célja, hogy a 4. a)-c) és e) pontjában meghatározott szolgáltatások nyújtásával elősegítse a foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározását, olyan - az Flt a (5) bekezdésének m) pontjában meghatározott - megváltozott munkaképességű személyek számára, akik képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem közvetíthetők. 9. (1) A munka-, pálya- álláskeresési és rehabilitációs tanácsadáshoz, továbbá a munkaerőpiaci képzéshez kapcsolódóan - amennyiben arra a szolgáltatás céljának elérése érdekében szükség van - a szolgáltatást igénybe vevő személy részére pszichológiai tanácsadás is nyújtható. (2) A pszichológiai tanácsadás segít feltárni az álláskeresők számára az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó körülményeket. 10. A 4. -ban meghatározott tanácsadások egyéni és csoportos formában a következő módon valósíthatók meg: a) egyéni tanácsadói beszélgetés, b) csoportos tanácsadás, c) strukturált csoportfoglalkozás, d) érdeklődés-, érték-, képesség-, valamint személyiségvizsgálat, e) pályaismeret bővítése. Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 11. (1) A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térségben a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott cél elérése érdekében a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás magában foglalja a) a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követését, a csoportos létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében a részükre történő információnyújtást, tanácsadást, b) programok kezdeményezését a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók újbóli elhelyezkedésének, a térségben tapasztalható foglalkoztatási feszültségek enyhítésének, a térség gazdasági foglalkoztatási szerkezet váltásának elősegítése érdekében, az ilyen programok kidolgozásában és megvalósításában történő közreműködést, c) kapcsolattartást a térség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a térség helyi önkormányzataival, a térségben működő más szervezetekkel, közreműködésük elősegítését a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, továbbá d) munkaerőpiaci információk nyújtásával történő közreműködést a térségben működő területfejlesztési tanácsok döntéseinek előkészítésében, az e testületek által indított programokhoz való csatlakozást.

3 Munkaközvetítés 12. (1) A munkaügyi központ kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség) munkaközvetítő tevékenységét az álláskeresőként nyilvántartott [Flt. 58. (5) bek. d) pont] és a közvetítést kérő személyekkel (a továbbiakban együtt: munkát kereső), valamint az álláskínálókkal együttműködve folytatja. (2) A kirendeltség a munkaközvetítés keretében a) személyes beszélgetést folytat a munkát keresővel, amelynek során feltárja a foglalkoztatással kapcsolatos, valamint az azt akadályozó körülményeit (iskolai végzettség, szakképzettség, korábban betöltött munkakörök, szakmai gyakorlat, lakóhely, tartózkodási hely, munkaképesség), továbbá tájékoztatja őt a számára megfelelő munkalehetőségek fő jellemzőiről, így különösen a foglalkoztatás helyéről, idejéről, a munkarendről, továbbá a kereseti lehetőségről, b) a foglalkoztatást akadályozó körülmény megállapítása esetén az (1) bekezdésben meghatározott személynek a megfelelő szolgáltatás igénybevételét tanácsolja, c) kapcsolatot tart azokkal az álláskínálókkal, akik természetes személyt, foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatnak, vagy foglalkoztatni kívánnak, továbbá d) elősegíti a munkát keresők és az álláskínálók találkozását annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre. (3) A munkaközvetítés a) egyéni közvetítés és b) csoportos közvetítés formájában valósulhat meg. 13. (1) A munkaközvetítés során tilos a) olyan személy közvetítése, aki - az erre vonatkozó jogszabály szerint - munkaviszonyban, valamint munkaviszonyon kívüli munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatható, b) a közvetítés nem létező állásba, továbbá ha a munkaadónál a közvetítés tárgyát képező tevékenységet is érintő sztrájk van folyamatban, c) olyan munkaerőigényre közvetíteni, amely jogszabálysértő feltételeket tartalmaz, továbbá d) a közvetítés olyan foglalkoztatóhoz, ahol a foglalkoztatási feltételek nyilvánvalóan nem biztosítottak. (2) A kirendeltségnek a munkaközvetítés során törekednie kell arra, hogy a munkát kereső számára feltárja a szakképzettségének, szakmai gyakorlatának, s egyéb körülményeinek megfelelő foglalkoztatási lehetőségeket, továbbá arra, hogy az álláskínálók részére a munkaerőigénynek megfelelő munkát kereső személyek kerüljenek kiválasztásra és közvetítésre. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kirendeltség a munkanélküli ellátást, valamint egyes szociális ellátásokat kérő, illetőleg abban részesülő személyek számára a rájuk irányadó jogszabályok szerint megfelelő munkahelyet ajánl fel. 14. (1) A kirendeltség a közvetítést kérő személy részére munkaközvetítést akkor végez, ha a) rendelkezik a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, és b) a kirendeltséggel kapcsolatot tart. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kapcsolattartás azt jelenti, hogy a közvetítést kérő személy a) mérlegeli a számára javasolt foglalkoztatási lehetőség elfogadását, és ennek eredményéről tájékoztatja a kirendeltséget, b) a kirendeltség által meghatározott időpontban, de legalább háromhavonta jelentkezik a kirendeltségnél. Munkaerőigény bejelentése és nyilvántartása 15. A munkaadó köteles bejelenteni a) az Flt. 8. -a (5) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján az olyan be nem töltött álláshelyet, amelyben a foglalkoztatásra munkaviszony [Flt. 58. (5) bek. a) pont] keretében kerül sor, b) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló külön jogszabályban meghatározott körben - az a) pontban foglaltakon túlmenően - az olyan álláshelyet, amelyben a foglalkoztatás munkaviszonyon kívüli, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony [29. c) pont] keretében történik. (2) A foglalkoztató munkát kereső közvetítését kérheti olyan foglalkoztatásra irányuló jogviszony [29. c) pont] keretében ellátandó tevékenység ellátására, amelyre vonatkozóan az (1) bekezdés alapján bejelentési kötelezettség nem áll fenn. 16. (1) Munkaerőigényt a 2. számú melléklet szerinti munkaerőigény bejelentőlapon vagy azzal azonos

4 adattartalommal kell bejelenteni. Az első alkalommal történő munkaerőigény bejelentésekor a foglalkoztatónak az alapadatait a székhelyhez kapcsolódó adatait, valamint a telephely adatait az 1. számú melléklet szerinti adatlapon közölnie kell a székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltséggel. Ezt követően ezekről az adatokról akkor tájékoztatja a kirendeltséget, ha azokban változás történik. (2) A munkaerőigény a bejelentés napjától számított legfeljebb 60 napig érvényes. A munkaerőigény érvényessége annak lejárta előtt meghosszabbítható. 17. (1) A munkaerőigényt annál a kirendeltségnél kell bejelenteni, amelynek területén a munkaerő foglalkoztatása történik. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkaerőigényt, ha a) a munka természetéből adódóan a munkavégzés több kirendeltség területére terjedhet ki, a munkavégzés megkezdése szerinti kirendeltségnél, b) a munkaerő foglalkoztatása a foglalkoztató több - különböző kirendeltség területén lévő - telephelyén történik, a foglalkoztató székhelye szerinti kirendeltségnél kell bejelenteni. 18. (1) A kirendeltség a foglalkoztató részére közvetítést akkor végez, ha a) munkaerőigényét a 16. (1) bekezdésében meghatározott módon bejelentette, és b) a közvetítést kéri, továbbá vállalja, hogy c) fogadja a 3. számú mellékletben meghatározott, a kirendeltség által kiállított közvetítő lappal megjelenő személyeket, és d) a közvetítő lapon igazolja a közvetítés eredményét, és e) fogadja a kirendeltség képviselőjét, valamint tájékoztatja őt a foglalkoztatás körülményeiről. (2) A kirendeltség az (1) bekezdésben meghatározott munkaerőigényt benyújtott állást kínálótól a tevékenységére és működésére vonatkozó tájékoztatást - így különösen alapító okiratának, a bejegyzésre vonatkozó okiratnak a becsatolása, adószámának bejelentését - kérhet, továbbá ezek beszerzése érdekében más hatóságot kereshet meg (1) Ha a munkaerőigény által tartalmazott álláshely - a foglalkoztató nyilatkozata alapján - hirdethető, a kirendeltség az azzal kapcsolatos valamennyi adatot (pl. a foglalkoztató neve, címe, telefonszáma, az álláshelyről tájékoztatást nyújtó személy neve, az ellátandó munkakör, tevékenység megjelölése, várható kereset, alkalmazási feltételek) nyilvánosságra hozhatja. (2) Ha a munkaerőigény által tartalmazott álláshely - a foglalkoztató nyilatkozata szerint - nem hirdethető, és arra a foglalkoztató közvetítést sem kér, az álláshely adatai nem hozhatók nyilvánosságra. (3) Ha a foglalkoztató a munkaerőigény által tartalmazott nem hirdethető álláshelyre közvetítést kér, az álláshellyel kapcsolatos munkakör megnevezése, az ahhoz szükséges szakképzettség, a várható kereset hozható nyilvánosságra. Az előzőekben foglaltakon kívül egyéb adatok a kirendeltség által kiválasztott a munkaerőigénynek megfelelő személlyel közölhetők. (4) Ha a foglalkoztató nyilatkozata alapján az álláshely hirdethető, az az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) hálózatán megjelenik, és arra az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok állampolgára, illetőleg annak hozzátartozója is közvetíthető. Támogatás munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók részére 21. (1) A munkaügyi központ központi szervezeti egysége az Flt. 13/A. -ának (3) bekezdése alapján, pályázati eljárás eredményeként támogatást nyújthat a) ha munkaerőpiaci és foglalkozási információt közhasznú szervezet térítésmentesen nyújt elmaradott térségekben vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára, továbbá b) olyan természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, aki, illetőleg amely munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadást nyújt azoknak az álláskeresőknek, akiknek a munkaügyi központ e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta, vagy a 11. -ban meghatározott helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást végez. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások nyújtásának további feltétele, hogy a támogatást kérő a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytassa azt a szolgáltatási tevékenységet, amelynek támogatására a pályázatot benyújtotta, b) vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja, c) vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel,

5 d) a munkaügyi központ által támogatott szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a 4. számú mellékletben meghatározott feltételekkel, továbbá e) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a munkaügyi központtal kötött megállapodásban rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartja, f) a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában meghatározott feltételeinek megfelel, és azok teljesülésének igazolására a külön jogszabályban meghatározott módon sor kerül. (3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás természetes személy részére abban az esetben nyújtható, ha a támogatni kért szolgáltatási tevékenységre jogosító vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik. (4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. E támogatás nyújtása során a 69/2001/EK bizottsági rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (5) A csekély összegű támogatás tényéről és a támogatástartalomról a támogatásban részesülőt tájékoztatni kell. (6) A támogatást kérőnek a kérelem benyújtását megelőző három év alatt kapott csekély összegű (de minimis) támogatások összegéről írásban nyilatkozni kell. (7) A (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy közhasznú társaság. 22. (1) A 21. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott támogatást a munkaügyi központ központi szervezeti egysége abban az esetben állapíthat meg, ha a) a támogatni kívánt szolgáltatást a munkaügyi központ is nyújtja, és b) a munkaügyi központ rendelkezik a támogatott szolgáltatás szakmai ellenőrzésének személyi feltételeivel, továbbá c) a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a támogatni kívánt szolgáltatási tevékenységet - a munkaügyi központ alkalmazásában, valamint a munkaügyi központ támogatásával - végző személyek száma a megyében nem haladja meg a 6. számú mellékletben meghatározott létszámnormákat. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadásra nem kell alkalmazni. 23. A 21. (1) bekezdésében meghatározott támogatásokra meghirdetett pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a) a pályázat kiírásának célját, b) a pályázaton történő részvétel feltételeit, c) a támogatott szolgáltatás nyújtásának dologi feltételeit, d) a pályázat keretében nyújtható támogatás forrását, mértékét, e) a pályázat tartalmára vonatkozó előírásokat és az esetleges szükséges mellékleteket, továbbá f) a támogatásra vonatkozóan a más jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogszabályaiban meghatározott feltételeket, g) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, a pályázatot elbíráló szerv megnevezését, valamint a pályázat elbírálásának határidejét. 24. (1) A támogatás vissza nem térítendő formában legfeljebb 3 évre adható. (2) A támogatásról szóló hatósági szerződésben az Flt ának (2) bekezdésében foglaltakon kívül meg kell határozni azt a szolgáltatást, amelynek nyújtásához a kirendeltség támogatást nyújt, a támogatás mértékét, a folyósítás időtartamát, az elszámolás módját, valamint a támogatás visszakövetelésének részletes feltételeit. (3) A munkaügyi központ központi szervezeti egysége a támogatást kérő számára nem adhat át általa nyilvántartott személyes adatot, valamint nem hirdethető álláshelyre vonatkozó munkaerőigényt. 25. (1) A 21. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott támogatás összegét a munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadás esetében az 5. számú mellékletben meghatározott létszám, idő- és költségnormák alapján kell kiszámítani. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások esetében a támogatott a támogatás 20 százalékára a munkaügyi központtal kötött megállapodásban meghatározott eredmény teljesítésekor jogosult. (3) A támogatásban részesülő az általa végzett szolgáltatási tevékenységről tájékoztatja a munkaügyi központ központi szervezeti egységét az általuk kötött megállapodásban meghatározott módon. A munkaerőpiaci szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás 26. Az álláskereső kérelmére keresetpótló juttatás állapítható meg a kirendeltség által a részére felajánlott, a 7. (3) bekezdésében meghatározott csoportos foglalkozáson (álláskereső klub) történő részvétel időtartamára, ha a szolgáltatás időtartama legalább a 15 napot eléri, és a szolgáltatást a munkaügyi központ nyújtja, vagy nyújtásához

6 támogatást állapított meg. 27. (1) Az álláskereső részére keresetpótló juttatás a 26. alapján egy naptári évben legfeljebb 90 napra állapítható meg. (2) A keresetpótló juttatás összege a megállapításkor hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka. (3) A keresetpótló juttatás az álláskereső részére a szolgáltatás igénybevételének igazolását követően folyósítható. 28. A keresetpótló juttatás megállapításáról a kirendeltség a 26. -ban megállapított szolgáltatást igénybe vevő álláskeresővel hatósági szerződést köt. 29. E rendelet alkalmazásában a) állást kínáló: minden olyan foglalkoztató, aki munkaerőigényét bejelentette és a közvetítést kéri, b) foglalkoztató: aki részére természetes személy foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez, c) foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a szolgáltatás tárgya természetes személy által ellenérték fejében végzett munka, d) állásbörze: a munkát keresők és az állást kínálók személyes információ cseréjét közvetlen formában elősegítő rendezvény, e) közhasznú szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 2. -ának (1) bekezdésében meghatározott szervezet, f) munkaerőigény: a foglalkoztatónál olyan tevékenység jövőbeni ellátására felmerült igény, amelyben a munkavégzés foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik. 29/A. E rendeletben szabályozott támogatások nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során a munkaügyi központ figyelembe veszi a) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit, b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit, c) a munkaügyi központtal való korábbi együttműködés tapasztalatait, d) a nyújtott szolgáltatások színvonalát, eredményességét, valamint e) a szolgáltatásokhoz kapcsolódó keresetpótló juttatás megállapítása esetén az igénybe vett szolgáltatás formáját, időtartamát. 30. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet 7. -a (1) bekezdésében j) pontja hatályát veszti. (2) (3) (4) A 21. (1) bekezdésének a pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezését, valamint a 23. -t nem kell alkalmazni a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/C. -a szerint, e rendelet hatálybalépését megelőzően indított munkaerőpiaci program esetében. 1. számú melléklet a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelethez Foglalkoztató adatlap Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által adott azonosító: Foglalkoztató adatlap Érkeztető bélyegző helye: Tisztelt Foglalkoztató! A Foglalkoztató adatlapot a székhely, telephely adatokkal első alkalommal kötelező kitölteni, a későbbiekben csak akkor, ha az adatokban változás történik. Cégbejegyzés adatai:

7 Adószám: - _ - Közösségi adószám: Adóazonosító jel: (Adószám nélküli magánszemély) Rövid név: Foglalkoztató cégbíróságon bejelentett teljes neve: Gazdálkodási formája: Székhely Kód: KSH szerinti _ megyekódja Fő tevékenység megnevezése (TEÁOR): Kód: A cég átlagos statisztikai állományi létszáma: (székhely+telephely együtt) _ fő Székhely/telephelyhez kapcsolódó adatok: Az alábbi adatok székhelyre vagy telephelyre vonatkoznak: (Jelölje meg a megfelelőt) Székhely vagy telephely neve: székhely telephely Irányítószám: Címe: Helység: Utca, házszám: Helység:

8 Postai címe: Irányítószám: Utca, házszám: Az átlagos statisztikai állományi létszáma: Vezető neve, beosztása: _ fő Foglalkoztató képviselőjének neve: címe, cég honlapcíme: SMS fogadására alkalmas készülék: Képviselő telefonszáma: / _ - Fax: / _ - Megjegyzés: Kelt:, év hó nap _ P. H. cégszerű aláírás Kiadja a Foglalkoztatási Hivatal, számú melléklet a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelethez Munkaerőigény bejelentőlap Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkatársa tölti ki! Az adatrögzítő neve: Felelős ügyintéző neve:

9 Bejelentés módja: Telefonon Levélben Érvényes: Telephely azonosító: év hó nap Állás azonosító: Személyesen Telefaxon ben Munkaerőigény bejelentőlap Tisztelt Foglalkoztató! Munkaerőigényét szíveskedjék ezen a bejelentőlapon, vagy interneten a honlapon bejelenteni (ehhez először regisztráltatni kell magát). A foglalkoztató adatait tartalmazó Foglalkoztató adatlapot első alkalommal a munkaerőigény bejelentőlappal együtt kötelező kitölteni. A későbbiekben elegendő csak a munkaerőigény bejelentőlapot használni. A vastagon szedett rész kitöltése kötelező! Érkeztető bélyegző helye: A munkaerőigényt bejelentő foglalkoztató adatai: Neve: Adószám: - _ - Adóazonosító jel: (Adószám nélküli magánszemély) Irányítószám: Címe: Helység: Utca, házszám: Munkakör megnevezése: FEOR Elvárt gyakorlati idő év hó A megnevezett munkakörben alkalmazni kívánt létszám: fő Várható havi bruttó kereset: Állománycsoport: segédmunkás ügyviteli irányító _ Ft-

10 A foglalkoztatásra irányuló jogviszony: alkalmazott tól betanított munkás ügyintéző vezető szakmunkás felső vezető _ Ftig Munkaviszony (közalkalmazotti, köszolgálati stb. jogvizony is) Kíván-e próbaidőt alkalmazni? Polgári jogviszony határozatlan időtartamra bedolgozói igen nem megbízási szóló határozott időtartamra szóló AM könyvvel történő foglalkoztatás vállalkozási A fent megjelölt munkakörben várható-e: Munkaerő-kölcsönzés? igen nem Kirendelés? igen nem Kirendelés? igen nem A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség(ek): 8 általánosnál szakiskola gimnázium technikum főiskola kevesebb általános iskola szakmunkásképző szakközépiskola felsőfokú szakképzés egyetem A fent bejelentett állásra kéri-e a közvetítést? igen nem Ha nem kér közvetítést, csak a megjegyzés utáni záró blokkot fontos kitöltenie (bejelentő, keltezés, aláírás stb.). munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség(ek) vagy képzettség(ek): Elvárt tapasztalat év hó év hó munkakör betöltéséhez szükséges jártasság, készség, ismeret (pl. nyelv, számítástechnika, gépjárművezetés stb.): Elvárt tapasztalat év hó _ év hó _ év hó Közvetítéssel betölteni kívánt létszám: fő év hó nap év hó nap Közvetítés kezdete: vége: Maximálisan közvetíthetők száma: fő

11 A foglalkoztatás kezdete: év hó nap év hó nap _ vége: _ A foglalkoztatás napi időtartama: Teljes munkaidős: órás Részmunkaidős: _ órás Munkarend, munkaidő-beosztás (pl. állandó délelőtt, két műszak) Munkavégzés (a munka megkezdésének) helye (irányítószámmal, ha állandó, vagy állandó kezdéssel telephelyen kívül végzett munka): A munka természetéből adódó speciális követelmények: A munka természetéből adódó speciális munkakörülmények: A munkakörhöz kapcsolódó juttatások: A munkaerőigény bejelentéshez várhatóan kapcsolódik-e külföldi állampolgár foglalkoztatására irányuló kérelem? igen nem Szeretné Európai Uniós külföldi állampolgár figyelmébe ajánlani az állást? igen nem További információ hol érhető el (pl. név, cím, telefonszám, cím, honlapcím stb.): Megjegyzés: A bejelentett állás hirdethető-e? igen nem Az állás bejelentőjének a neve: SMS fogadására alkalmas készülék: / _ - Kelt:, év hó nap _ P. H. cégszerű aláírás Kiadja a Foglalkoztatási Hivatal, 2005.

12 3. számú melléklet a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelethez... Megyei Munkaügyi Központ Ikt. sz.:... (HELYSÉG)... Kirendeltsége... (CÍM) Telefon:... Közvetítő:... KÖZVETÍTŐ LAP A Munkaügyi Központ (Név)... (Cím) részére... munkaadó által bejelentett... munkakörben állást ajánl. A jelentkezés helye:... ideje:... nap... óra... perc A munkaadó képviselője: Név:... telefon:... A leigazolt közvetítő lap leadásának határideje:... év... hónap... nap... óra... perc Kelt:... P. H.... közvetítő A munkaadó tölti ki! 1. Alkalmazom... év... hó... naptól Bér:... Ft 2. Nem alkalmazom mert: az álláshely betelt 3. A munkavállaló nem fogadja el az állást, mert: a felkínált bruttó bér... Ft egyéb ok:... egyéb ok: Kelt: P. H.... munkavállaló munkaadó

13 4. számú melléklet a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelethez A szolgáltatás nyújtásának személyi feltételei A munkaügyi szervezet által támogatott szolgáltatást nyújtó személynek a következő feltételekkel kell rendelkeznie: a) munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása, valamint helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás esetén bármely felsőfokú végzettség, továbbá munkaerőpiaci információnyújtás esetében ezen a területen szerzett két év szakmai gyakorlat; b) munka-, pálya-, rehabilitációs tanácsadás nyújtása esetén munkavállalási tanácsadó végzettség, vagy szociálpedagógiai végzettség, vagy szociális munkás végzettség, vagy munka- és pályatanácsadó végzettség, vagy felsőoktatási diáktanácsadó posztgraduális végzettség, vagy tanulási és pályatanácsadó pedagógus végzettség, vagy felsőfokú mentálhigiénés végzettség, vagy pályaorientációs tanár, vagy pszichológus végzettség, vagy munka- és pályatanácsadó szakpszichológus végzettség, vagy szervezet- és munka-szakpszichológiai végzettség; c) pszichológiai tanácsadás esetén pszichológus végzettség, vagy munka- és pályatanácsadó szakpszichológus végzettség, vagy szervezet és munka szakpszichológiai végzettség; d) álláskeresési tanácsadás esetén felsőfokú humán végzettség. 5. számú melléklet a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelethez A szolgáltatás nyújtásának létszám-, idő- és költségnormái a) Álláskereső klub aa) A szolgáltatás nyújtásának tárgyi feltételeit a támogatott biztosítja - négy hétre számolva 825 ezer Ft összköltség (ideértve a következő költségeket: legalább tíz telefon/fő/nap, fénymásolás, újság, telefonkönyv, postaköltség, kiosztandó tájékoztatók, irodaszer, számítógép-használat), - két fő klubvezető, 1 fő asszisztens, - klublétszám: fő, - három hétig tartó klub + egy hét előkészület és zárás költsége egy fő álláskereső személyre (15 fővel) Ft (számított óradíj: 681 Ft/óra egy főre). ab) A szolgáltatás nyújtásának tárgyi feltételeit a munkaügyi központ biztosítja - négy hétre számított összes bruttó bérköltség (járulékokkal) 648 ezer Ft bér három főre, - három hétig tartó klub + egy hét előkészület és zárás költsége egy fő munkanélküli személyre (15 fővel) 43 ezer Ft (számított óradíj: 538 Ft/óra egy főre). Éves szinten egy álláskereső klubban fő ügyféllel lehet számolni. Ehhez a toborzás folyamatában a munkaügyi központ ügyintézői fő ügyféllel találkoznak. b) Munka-, pályaválasztási tanácsadás esetén ba) A szolgáltatás nyújtásának tárgyi feltételeit a támogatott biztosítja - összköltség: 4711 ezer Ft, - éves ügyfélkör: fő/tanácsadó (egyéni és csoportos tanácsadás együtt), - egy ügyfélre jutó összköltség: 8564 Ft/fő. bb) A szolgáltatás nyújtásának tárgyi feltételeit a munkaügyi központ biztosítja

14 - éves bruttó bérköltség (járulékkal) 3300 ezer Ft, - egy ügyfélre jutó bérköltség: 6000 Ft/fő (kb Ft/nap, 1650 Ft/óra). c) Pszichológiai tanácsadás ca) A szolgáltatás nyújtásának tárgyi feltételeit a támogatásban részesülő biztosítja - összköltség: 4455 ezer Ft, - éves ügyfélkör: 500 fő/pszichológus, - a pszichológusi tevékenység sajátossága: egy ügyfélre 1-6 órát kell fordítani (feltáró beszélgetés egy óra, pszichodiagnosztikai vizsgálatok három óra, tesztek kiértékelése egy óra, a vizsgálati eredmények megbeszélése, pszichológiai tanácsadás egy óra). cb) A szolgáltatás nyújtásának tárgyi feltételeit a munkaügyi központ biztosítja - éves bruttó bérköltség (járulékokkal) 3300 ezer Ft, - egy tanácskérőre jutó bérköltség 6600 Ft (kb Ft/óra). d) Rehabilitációs tanácsadás da) A szolgáltatás nyújtásának tárgyi feltételeit a támogatásban részesülő biztosítja - éves tanácsadási esetszám: fő/tanácsadó, - egy tanácsadási esetre jutó összköltség: 8564 Ft/fő. db) A szolgáltatás nyújtásának tárgyi feltételeit a munkaügyi központ biztosítja - éves bruttó bérköltség (járulékkal) 3300 ezer Ft, - egy tanácsadási esetre jutó bérköltség: 6000 Ft/fő (kb Ft/nap, 1650 Ft/óra). 6. számú melléklet a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelethez Az egyes szolgáltatási tevékenységet ellátó személyekre ajánlott megyei létszámnorma a következő: a) munka-, pálya-, rehabilitációs tanácsadás esetén 30 ezer fő lakosra legfeljebb két tanácsadó, b) pszichológiai tanácsadás esetén 125 ezer fő lakosra egy fő pszichológus, c) álláskeresési tanácsadás esetén ezer fő lakosság számú településen egy álláskereső klub (két fő álláskereső klub vezető, egy fő asszisztens), ezer fő lakosságszámú településen: két álláskereső klub (klubonként két fő álláskereső klub vezető, egy fő asszisztens), ezer fő feletti lakosságszámú településen: három álláskereső klub (klubonként két fő álláskereső klub vezető, egy fő asszisztens) ezer fő lakosságszámú településen: álláskeresési technikák oktatása: egy fő.

Állás azonosító: Foglalkoztató azonosító: Érkeztető bélyegző helye:

Állás azonosító: Foglalkoztató azonosító: Érkeztető bélyegző helye: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársa tölti ki Az adatrögzítő neve: Felelős ügyintéző neve: Bejelentés módja: szóban írásban Nyilvántartásba vétel dátuma: Foglalkoztató azonosító: Állás azonosító:

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

- Az állást kínáló - A munkát kereső - A járási hivatal munkaközvetítői feladatokkal megbízott munkatársa

- Az állást kínáló - A munkát kereső - A járási hivatal munkaközvetítői feladatokkal megbízott munkatársa Ügytípus megnevezése: Munkaközvetítés Ügytípus rövid leírása: Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 18346-1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről Budapest, 2009.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről AZ ÁLLÁSKERESŐK LEHETŐSÉGEI Kit tekinthetünk álláskeresőnek? Álláskereső

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

3.8. Munka- és Szervezetpszichológia Szakmai Protokollja Munkaerő-piaci Szolgáltatások

3.8. Munka- és Szervezetpszichológia Szakmai Protokollja Munkaerő-piaci Szolgáltatások Harkányi Adrienn: Foglalkoztatási Hivatal Módszertani Iroda Kaszás Judit: Foglalkoztatási Hivatal Módszertani Iroda 3.8. Munka- és Szervezetpszichológia Szakmai Protokollja Munkaerő-piaci Szolgáltatások

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 2014. évben a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete A Nagykátai járás népességre vonatkozó statisztikái Pest Megye lakosainak száma (2013): 1 237 141 fő. A Nagykátai

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

Munkáltatói kapcsolattartás, közvetítés. Kovács Nóra

Munkáltatói kapcsolattartás, közvetítés. Kovács Nóra Munkáltatói kapcsolattartás, közvetítés Kovács Nóra Munkáltatók ( Foglalkoztatási törvény 8. (6) bekezdése) A munkaadó: a) érdekképviseleti szervei útján részt vesz a foglalkoztatási érdekegyeztetésben,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: Adószám: MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a középfokú zeneművészeti intézmények A pályázat azonosítószáma: (a pályázatot befogadó

Részletesebben

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7.

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7. A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, 2016. SZEPTEMBER 7. A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEREPE A TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN DR.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 "Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért"

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért A Közép-magyarorszK magyarországi gi Regionális Munkaügyi Központ K szervezeti felépítése Előzm zmények 1991 - megyei munkaügyi központok 2007. január 1. - regionális munkaügyi központok PMMK + FMK = KMRMK

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI

A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI BENKEI-KOVÁCS BALÁZS HEGYI-HALMOS NÓRA: MUNKAERŐPIAC ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Munkanélküliség Munkanélküliségről akkor beszélünk, ha a munkaerő kínálat meghaladja

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

TERVEZET. /2012. ( ) NGM rendelet. egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

TERVEZET. /2012. ( ) NGM rendelet. egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról /2012. ( ) NGM rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. (3) és (4) bekezdésében,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről - a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vétele ügyintézéshez szükséges dokumentumok: bejelentés (nyomtatvány), tájékoztató eljárási illeték:

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség 2-2007 MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2007. JANUÁR Készítette: Szakmai Szolgáltató Osztály Kecskemét, 2007. február

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest Tájékoztató a TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest A projekt. Időtartam: 2011.05.01 2013.04.30 (2 év) Teljes

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet. a komplex rehabilitációról. A komplex minősítés során alkalmazandó rehabilitációval összefüggő szabályok

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet. a komplex rehabilitációról. A komplex minősítés során alkalmazandó rehabilitációval összefüggő szabályok A jogszabály mai napon hatályos állapota 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról A Kormány az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a rehabilitációs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok

Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok Kovács Ibolya főosztályvezető BFKH Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1.számú melléklet Pályázati kiírás A PÉCSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS 2006. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁHOZ Foglalkoztatási programok támogatására rendelkezésre álló keret 9 millió forint, az alábbi szempontok

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben