SZOLNOKI FŐISKOLA VADÁSZATI ÉS VADÁSZTURISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOKI FŐISKOLA VADÁSZATI ÉS VADÁSZTURISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK"

Átírás

1 SZOLNOKI FŐISKOLA VADÁSZATI ÉS VADÁSZTURISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012.

2 A Szolnoki Főiskola képzési programja Vadászati és vadászturisztikai szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Vadászati és vadászturisztikai szakreferens szak b. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Diplomás vadászati és vadászturisztikai szakreferens c. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok d. A felvétel feltétele: Bármely képzési területen alapképzésben szerzett vagy annak megfelelő diploma. e. A képzési idő: levelező tagozaton 2 félév, összesen 230 kontaktóra f. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma: 60 kredit g. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítható kompetenciák: a szakképzettség birtokában a vadászati és vadászturisztikai szakreferens - képes a vadászat, a vadásztatás és a vadászatszervezés területén önálló felelős vezetői munkavégzésre; - képes az ökológiai és ökonómiai szemléletű korszerű vadgazdálkodási, vadtenyésztési és nevelési technológiák figyelembe vételére a vadászat és a vadászati turizmus szervezése során; - képes környezetkímélő és fenntartható a terület és állatállomány igényeit figyelembe vevő erdő- és vadgazdálkodás tervezésére; - ismeri a trófeák kikészítésének és bírálatának menetét; - képes a vadászathoz kapcsolódó turisztikai, vendéglátási feladatok ellátására, vadászatok szervezésére és lebonyolítására - képes vadászattal és a vadászturizmussal kapcsolatos szervezési és gazdálkodási döntéseket előkészíteni és dönteni. A képzés során elsajátítható tudáselemek: - vadászati etika, vadbiológia és ökológia, erdészeti alapismeretek, természetvédelem, vadvédelem; - vadgazdálkodás, vadegészségtan, fegyverismeret, vadtakarmányozás; - a vadászattal és a vadgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési és hatósági folyamatok részletes ismerete; - vadászati turizmus piaca, utazásszervezés és termékfejlesztés; 2

3 - vadászturisztikai szálláshelyek üzemeltetése; - vadászati gasztronómia. A képzés során megszerezhető szakma-specifikus tudáselemek: - apróvad-gazdálkodás, nagyvadgazdálkodás, vadászati kynológia, zárttéri vadtenyésztés, vadtakarmányozás, fegyver és lőszerismeret, élőhely-gazdálkodás, vadegészségtan és vadhús-higiénia, vadászati módok, vadászetika, trófeák kikészítése és bírálata, vadászati és vadgazdálkodási tervezés, vadföldgazdálkodás, vadkárbecslés és -elhárítás; - vadászatszervezés hazai és külföldi bérvadászoknak, vadászturisztikai termékek piaca, szálláshelyek kialakítása és gazdaságos üzemeltetése, vadászturisztikai csomagok összeállítása és értékesítése, turizmusmenedzsment; turisztikai termékek kialakítása és fejlesztése; vadhúsfeldolgozás és vadételek készítése. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakképzettség birtokában a vadászati és vadászturisztikai szakreferens alkalmas - vadászati gazdálkodási és szolgáltató egységek közép- és felsővezetői, tervező, szervező, irányítói pozíciói feladatinak ellátására, - a vadászat, vadgazdálkodás és vadvédelem állami és társadalmi szervezeteinél szakfeladatok ellátására, - a vadászat, vadgazdálkodás és vadvédelem szakigazgatási feladatainak, valamint a vadászattal kapcsolatos turisztikai feladatok megszervezésére és ellátására. h. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditértékek: Tárgyak jellege Kontakt Kredit óraszám Szakmai alapozó tárgyak Szakhoz kapcsolódó ismeretek Szakmai gyakorlat 30 4 Záródolgozat készítés 4 4 Mindösszesen Szakmai alapozó tárgyak: mezőgazdasági alapismeretek; vadászati állattan és ökológia; természet- és vadvédelem; erdészeti alapismeretek; vadászati jog, igazgatás és etika; turizmus alapjai. Szakhoz kapcsolódó ismeretek: apróvad-gazdálkodás és zárttéri apróvadtenyésztés; nagyvadgazdálkodás és zárttéri nagyvadtenyésztés; fegyver és lőszerismeret, vadászturizmus piaca; vadászturisztikai utazásszervezés és termékfejlesztés; vadászati szálláshelyek üzemeltetése; vadászati gasztronómia; vadegészségtan és vadgazdálkodási termékek higiéniája; vadászati kommunikáció, társadalmi kapcsolatok a vadgazdálkodás és a vadászat területén; trófeák kikészítése és bírálata; vadászati és vadgazdálkodási tervezés, vadászatszervezés; élőhely- és vadföldgazdálkodás, vadkárbecslés és elhárítás. A képzéshez 5 napos (30 óra) szakmai gyakorlat is kapcsolódik. 3

4 i. A záródolgozat készítés kreditértéke 4 kredit 2. Az ajánlott tanterv Vadászati és vadászturisztikai szakreferens szakirányú továbbképzési szak óra és vizsgaterve Tantárgy Óraszám 1.szemeszter 2.szemeszter Kredit Értékelés Szakmai alapozó tárgyak Mezőgazdasági alapismeretek 8 2 K Vadászati állattan és ökológia 12 3 K Természet- és vadvédelem 8 2 K Erdészeti alapismeretek 12 3 K Vadászati jog, igazgatás és etika 10 3 K Turizmus alapjai 12 3 K Szakhoz kapcsolódó ismeretek Apróvad-gazdálkodás és zártéri apróvadtenyésztés 16 4 K Nagyvadgazdálkodás és zártéri nagyvadtenyésztés 16 4 K Fegyver és lőszerismeret 16 4 K Vadászturizmus piaca 10 3 K Vadászturisztikai utazásszervezés és termékfejlesztés 10 3 K Vadászati szálláshelyek üzemeltetése 8 2 K Vadászati gasztronómia 10 3 K Vadegészségtan és vadgazdálkodási termékek 10 3 K higiéniája Vadászati kommunikáció, társadalmi kapcsolatok a vadgazdálkodás és a vadászat 8 2 K területén Trófeák kikészítése és bírálata 12 3 K Vadászati és vadgazdálkodási tervezés, vadászatszervezés 10 3 K Élőhely- és vadföldgazdálkodás, vadkárbecslés és -elhárítás 8 2 K Szakmai gyakorlat 30 4 Gy Záródolgozat készítés 4 4 Gy FÉLÉVI ÓRASZÁM ÖSSZES KREDIT: K= kollokvium, Gy=gyakorlati jegy 4

5 3. Tantárgyi programok 3.1 Szakmai alapozó tárgyak Mezőgazdasági alapismeretek A tantárgy oktatásának célja: a mezőgazdaság, ezen belül a növénytermesztés és állattenyésztés alapjainak megismerése. Az ismeretanyag jó alapokat teremt az esetleges vadgazdálkodással kapcsolatos mezőgazdasági tevékenységek végzéséhez, összehangolásához. Az oktatás módszertana: a tananyag feldolgozása gyakorlatorientált szemléletű előadások során folyik, az ismeretek átadását korszerű vizuális technikára alapozott szemléltetés támogatja. A tantárgy főbb ismeretkörei: a mezőgazdasági tevékenység természeti (ökológiai) feltételei; a növénytermesztés alapjai; talajművelés módjai, eszközei; vadföldgazdálkodás célja; fontosabb szántóföldi növények és termesztésük; rét- és legelőgazdálkodás; takarmányfeldolgozás; állattenyésztési alapismeretek; takarmányozási alapismeretek; takarmányokkal szemben támasztott követelmények; vadfajok takarmányozása. Vadászati állattan és ökológia A tantárgy oktatásának a célja: A vadászható és védett vadfajok bemutatása és a vadon élő állatok ökológiája a tantárgy témája. Az oktatás módszertana: Az ismeretanyag bemutatása az előadásokon történik. Az ismeretek átadását korszerű vizuális technikára alapozott szemléltetés támogatja. A tantárgy főbb ismeretkörei: A vadászható madár és emlős fajok felismerési jegyei, azok táplálkozása, szaporodása, élőhely igénye az alapja a tantárgynak. Fontos ismeretek továbbá ezeknek az állatoknak az állomány dinamikája és vadászati-vadgazdálkodási hasznosítása is. Az ökológia alapkérdései vadászható vadfajok keretében kerülnek bemutatásra. Természet- és vadvédelem A tantárgy oktatásának célja: Általános természetvédelmi ismeretek áttekintése, a vadgazdálkodási tevékenység során felmerülő természetvédelmi összefüggések, kölcsönhatások és szabályzó rendszerek megismerése. Az ismeretanyag jó alapot teremt a természetvédelmi szempontok és követelmények érvényesítéséhez a vadászati -és vadgazdálkodási tevékenység során. Az oktatás módszertana: A tananyag feldolgozása gyakorlatorientált szemléletű előadások során folyik, az ismeretek átadását korszerű vizuális technikára alapozott szemléltetés támogatja. 5

6 A tantárgy főbb ismeretkörei: A természetvédelem alapfogalmai, kialakulása. A természetvédelmi jogi szabályozás hazai és nemzetközi háttere. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. A természetvédelmi szakigazgatás központi és regionális szervezetei. Védettségi kategóriák áttekintése. Gyakorlati természetvédelem. Faj- és élőhelyvédelmi tervek, programok. Konfliktushelyzetek és kapcsolódási pontok a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén. Erdészeti alapismeretek A tantárgy oktatásának a célja: A hallgatók ismereteik alapján legyenek képesek munkájukat segítő elemeként használni az erdőt. Ismerjék meg az erdőnek, a vadgazdálkodásnak a tájra, mezo- és mikroklímára gyakorolt hatását. Az oktatás módszertana: A tárgy előadásokra épül, de lehetőség van a hallgatók aktív részvételére az előadások során (interaktív előadások). Az oktató az előadások során nagy hangsúlyt fektet a megadott szakirodalom és az előadások anyagának folyamatos elsajátítására, zárthelyi dolgozatokat írnak, amely részben az elméleti tudást, részben annak alkalmazását méri fel komplex feladatok formájában. A tantárgy főbb ismeretkörei: Az erdő és az emberi társadalom viszonya. Az erdei életközösség kialakulásának, fennmaradásának feltételei a mérsékelt övben. Az erdei életközösség fő elemei. Erdő és vadgazdálkodási szabályok. Erdei haszonvételek, az erdőtelepítésre, erdőfelújításra vonatkozó rendelkezések, a vadgazdálkodás alapelvei. Az erdészeti és vadgazdálkodói munkák finanszírozásának rendje. Vadászati jog, igazgatás és etika A tantárgy oktatásának célja: Vadászati jog, vadászati-vadgazdálkodási igazgatás és a vadászetika megismertetése a hallgatókkal. Az oktatás módszertana: A tananyag feldolgozása analizáló, majd szintetizáló szemléletű előadások során folyik, az ismeretek átadását korszerű vizuális technikára alapozott szemléltetés támogatja. A tantárgy főbb ismeretkörei: A vadászati jog, igazgatás és etika alapfogalmai. A hatályos vadászait jogszabályok részletes ismertetése. A vadászattal-vadgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok ismertetése. A vadászat hatóság munkájának bemutatása. Társadalmi és érdekképviseleti szervezetek és feladatköreik a vadgazdálkodásban. Jogi esettanulmányok bemutatása. Vadászetikai ismeretek. Turizmus alapjai A tantárgy oktatásának a célja: A tantárgy célja a turizmus rendszerének, környezeti befolyásoló tényezőinek, az ezekkel való kölcsönhatásoknak, a turizmus piaci elemeinek és gazdasági tényezőinek, ezek működésének megismerése. Az ismeretanyag jó alapokat teremt a turizmus irányítási koordinációs feladatainak ellátásához: napjaink turizmusa a hazai és nemzetközi kitekintésben. 6

7 Az oktatás módszertana: Az alkalmazott oktatási forma az előadás. Az előadás az új ismeretkör elsajátítását segíti. Az egyes témakörök ismertetésénél a szakmai sajtó anyagait is felhasználjuk, a napi szakmáról szóló információkat is beépítjük a képzésbe. Motiváljuk a hallgatót a szakmai lapok olvasására. A tantárgy főbb ismeretkörei: A turisztikai ágazat működésének elvei és jellemzői, a turizmus szereplőinek jellemzői, a turizmus hazai és nemzetközi megnyilvánulásainak jellegzetességei. A turizmus rendszere, alrendszereinek működése és összefüggései. A turizmus intézményrendszere Szakhoz kapcsolódó ismeretek Apróvad-gazdálkodás és zárttéri apróvadtenyésztés A tantárgy oktatásának a célja: A zárttéri és a szabadterületi apróvad (fácán, fogoly és mezei nyúl) gazdálkodás elméleti és gyakorlati ismereteinek, technológiáinak, szervezési és gazdálkodási sajátosságainak elsajátítása. A vadászattal kapcsolatos döntések tenyésztési alapjainak megismertetése. Az oktatás módszertana: Az ismeretanyag bemutatása az előadásokon történik, terepi gyakorlat egészít ki. A tantárgy főbb ismeretkörei: A fácán és a fogoly zárttéri nevelésének alapszabályai, a kibocsátás, az élőhelyen való gondozás. A szárnyasvad keltetése. A mezei nyúl szabad területi gazdálkodása, zárttéri tenyésztése és azok korlátai. Nagyvadgazdálkodás és zárttéri nagyvadtenyésztés A tantárgy oktatásának célja: a hazai nagyvadfajok ismertetése (állományviszonyok, állománydinamika, biológiájuk) a szakszerű és fenntartható vadgazdálkodás szemszögéből. Az ismeretanyag jó alapokat teremt a nagyvad-gazdálkodási tevékenység szakirányításában csakúgy, mint a gyakorlati kivitelezés terén végzett tevékenységek folytatásához, összehangolásához. Az oktatás módszertana: a tananyag feldolgozása gyakorlatorientált szemléletű előadások során folyik, az ismeretek átadását korszerű vizuális technikára alapozott szemléltetés támogatja. A tantárgy főbb ismeretkörei: A vadállomány szabályozásának alapjai. Populációdinamikai alapfogalmak. Hazai nagyvadfajok populációdinamikai jellemzői. A hazai nagyvadfajok állományjellemzői, állományuk alakulása. Nagyvad-gazdálkodás jellemzői. Zárttéri nagyvadtartás alakulása. Nagyvad-gazdálkodási modellek, a modellezés lehetőségei. A nagyvadállomány szabályozásának szempontjai (ivararány, korszerkezet, trófeagazdálkodás). Fenntartható nagyvad-gazdálkodás. 7

8 Vadászturizmus piaca A tantárgy oktatásának a célja: A tantárgy oktatásának alapvető célja a keresletközpontú gondolkodásmód alkalmazási készségének a kifejlesztése a turizmus, vadászturizmus területén. A tárgy ismeretanyaga elsajátításának eredményeként a hallgatók megismerik a vadászturisztikai szolgáltatások piacát, valamint képesek lesznek mind regionális, mind helyi, mind fejlesztési, mind szolgáltatási szinten a piaci jelenségekre adekvát operatív intézkedési terv kidolgozására vadászturisztikai vállalkozások tekintetében. Az oktatás módszertana: Az alkalmazott oktatási forma az előadás. Az előadás az új ismeretkör elsajátítását segíti. Az egyes témakörök ismertetésénél a szakmai sajtó anyagait is felhasználjuk, a napi szakmáról szóló információkat is beépítjük a képzésbe. Motiváljuk a hallgatót a szakmai lapok olvasására. A tantárgy főbb ismeretkörei: A vadászturizmus, mint turisztikai termék jellemzői. A termék elemei. A vadászturizmus kínálati sajátosságai. A vadászturizmus kereslete. A vadászturisztikai vállalkozások piacbefolyásoló munkája. A vadászturisztikai vállalkozások működése. A menedzsment sajátosságai a vadászturisztikai vállalkozásoknál (HR, logisztika, pénzügy, marketing). A vadászturizmus nemzetközi piaci jellegzetességei. Vadászturisztikai utazásszervezés és termékfejlesztés A tantárgy oktatásának célja: Elméleti és gyakorlati szinten elsajátítani a vadászturizmus utazásszervezési és értékesítési ismereteit. A teljes vadászturisztikai utazásszervezés munkafolyamatainak megismerése belföld, beutaztatás és kiutaztatás tekintetében. Továbbá kiemelt cél az ügyfélszolgálati irodai tevékenység teljes körű megismerése, a külföldi fizetőeszközök vételére és eladására vonatkozó ismeretek elsajátítása, valamint a vasúti, légi és hajózási ismeretek megszerzése. Az oktatás módszertana: Az oktatás interaktív előadásokra épül. A hallgatók az előadásokon megszerzett elméleti anyagot szemináriumokon egyéni illetve csoportos munkában, gyakorlati formában tovább mélyítik. A tantárgy főbb ismeretkörei: Az utazásszervezés fogalma, kialakulása, történeti visszatekintés. A referensekkel szemben támasztott követelmények. Általános bevezetés, vadászturizmussal foglalkozó utazási irodák Magyarországon. A magyar lakosság utazási szokásai, vadászturizmusban résztvevők, utazók szokásai, trendek. Magyarország fő vonzerői a vadászturizmus szempontjából. Az utazásszervezés jogi szabályozása, rendeletek. Az utazásszervezés munkafolyamatai, belföldi vadászturizmus, beutaztatás, kiutaztatás. Konkrét ajánlat és kalkulációkészítés, forgatókönyv készítés. Programfüzet összeállítás szabályai. Közlekedési alapismeretek. Utasbiztosítások. Termékfejlesztési döntések, szervezési és gazdálkodási aspektusok. 8

9 Vadászati szálláshelyek üzemeltetése A tantárgy oktatásának célja: a vadászati turisztikai szuprastruktúrán belül a vadászházak, vadászati szálláshelyek kialakításával szemben támasztott követelmények megismerése. Olyan korszerű, a vadászati szálláshelyek üzemeltetésének napi gyakorlatában alkalmazható ismertek nyújtása, amely birtokában a hallgató kellő rálátással bír a szálláshelyszolgáltatás folyamatainak feltételét jelentő tárgyi és humán erőforrások szervezési és gazdálkodási jellemzőire, a tevékenység sajátosságaira, a szálláshelyszolgáltatás kínálatának alakítására. Az oktatás módszertana: a tananyag feldolgozása gyakorlatorientált szemléletű előadások során folyik, az ismeretek átadását korszerű vizuális technikára alapozott, hazai és nemzetközi példaanyagra alapozott szemléltetés támogatja. A tantárgy főbb ismeretkörei: Szálláshelyszolgáltatás, mint tevékenység meghatározása, végzésének feltételei. A szálláshelyek engedélyeztetési és üzemeltetési feltételei, kategorizálásuk. A szálláshelyek rendeltetés szerinti csoportosítása. A szálláshelyszolgáltatás folyamatai. Elszállásolás, ellátás és egyéb szolgáltatások a vadászházakban. A vadászházak osztályozása szolgáltatásaik alapján. Értékesítés, vendégfogadás, a tartózkodás menedzselése. Housekeeping. Vadászházak speciális feladatai: vadászebek ellátása, lovak ellátása, egyéb, vadászathoz alkalmazott állatokkal és felszerelésekkel kapcsolatos teendők. Vadászati szálláshelyek termékfejlesztése. A vadászati szálláshelyek gazdálkodása férőhelygazdálkodás, jövedelmezőségi kalkulációk. Vadászati gasztronómia A tantárgy oktatásának célja: megismertetni a gasztronómia sajátos világát. A vadász gasztronómia történeti áttekintése után az ételkészítési alapok megismerésével képessé váljanak képzésbe bekapcsolódók a vadhús ételek elkészítéséhez kapcsolódó jellegzetes technológiai ismérveinek alkalmazására. Az oktatás módszertana: a tananyag feldolgozása gyakorlatorientált szemléletű előadások során folyik, az ismeretek átadását korszerű vizuális technikára alapozott, hazai és nemzetközi példaanyagra alapozott szemléltetés támogatja, majd a gyakorlati ismeretek bemutatása, elsajátítása a tankonyhában történik. A tantárgy főbb ismeretkörei: vadászati gasztronómia történeti áttekintése, vadhús sajátosságai, vadhús kezelési sajátosságai, a fűszerezés-ízesítés sajátosságai a vadétel készítésben, a vadhús előkészítési feladatai, vadhúsból készült ételcsoportok: hideg-meleg előételek, levesek, főételek bemutatása, vadhúsok helye az étrendben Fegyver és lőszerismeret A tantárgy oktatásának célja: Fegyverekkel és lőszerekkel kapcsolatos ismeretek átadása. A hallgatók elsajátítják a fegyverek tartásával és viselésével kapcsolatos szabályokat. Megismerik a sörétes, golyós és marok lőfegyverek szerkezeti, műszaki jellemzőit és a szakszerű, biztonságos használatát. 9

10 Az oktatás módszertana: A tananyag feldolgozása analizáló, majd szintetizáló szemléletű előadások során folyik, az ismeretek átadását korszerű vizuális technikára alapozott szemléltetés támogatja. Az oktatás során gyakorlati lövészetre is sor kerül. A tantárgy főbb ismeretkörei: A fegyverekkel és lőszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. Fegyverekkel és lőszerekkel foglalkozó hatályos jogszabályok ismertetése. A sörétes lőfegyver felépítése működése, szakszerű használata. A golyós lőfegyver felépítése működése, szakszerű használata. A marok lőfegyver felépítése működése, szakszerű használata. Lőtéri gyakorlat. Vadegészségtan és vadgazdálkodási termékek higiéniája A tantárgy oktatásának a célja: A vadászat vadgazdálkodás kapcsán a hallgatóknak ismerni kell az állategészségügyi alapfogalmakat. Az egyes vadon élő állatokat érintő betegségek tárgyalása mellett szót kell ejteni azok megelőzési lehetőségeiről is. Fontos része a tantárgynak a vadhús és annak a feldolgozását érintő higiéniai kérdések elemzése is. Az oktatás módszertana: Az ismeretanyag bemutatása az előadásokon történik, amit gyakorlati bemutató egészít ki. A tantárgy főbb ismeretkörei: A vadegészségtan alapfogalmai, a betegség fogalma. A vadon élő állatoknál előforduló vírusos, baktériumos és gombák okozta betegségek, mérgezések. A vadhús, mint élelmiszer feldolgozásának a körülményei, higiéniai feltételei. Állatról emberre terjedő fertőző betegségek. Vadászati kommunikáció, társadalmi kapcsolatok a vadgazdálkodás és a vadászat területén A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók a tárgy hallgatása során megismerik a vadászati kommunikáció, a vadászat nyelvének kialakulását. A magyar vadászati hagyományok, a vadászat kulturális vonatkozásainak bemutatása segíti a vadászattal, vadászturizmussal kapcsolatos szemléletmód alakítását. Az oktatás módszertana: Az ismeretanyag bemutatása az előadásokon történik. A tantárgy főbb ismeretkörei: A vadászati kommunikáció alakulása a különböző történelmi korszakokban. A vadásznyelv időbeni változása és szerepe a vadászatban. A vadászsajtó alakulása és szerepe a vadászatban (hazai és nemzetközi példák bemutatásával). A magyar vadászirodalom története. A vadászat a képzőművészetben és a zenében. A vadászati oktatás és a tudományos kutatás. A vadászati hagyományok ápolása (vadászlegendák, vadászünnepségek, vadászhimnusz). Vadászati gyűjtemények, agancsbemutatók és vadászkiállítások (itthon és külföldön). A magyar vadgazdálkodás kiemelkedő személyiségei (arcképcsarnok). Trófeák kikészítése és bírálata A tantárgy oktatásának a célja: A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a trófeát viselő egyedek rangsorolásával, minősítésével, valamint a bírálat szabályaival. A képzés során a hallgatók elsajátítják a trófeák kikészítésének legfontosabb módszerei. 10

11 Az oktatás módszertana: A tananyag feldolgozása gyakorlatorientált szemléletű előadások során folyik, az ismeretek átadását korszerű vizuális technikára alapozott szemléltetés támogatja. A tantárgy főbb ismeretkörei: Nagyvadtrófeák jellemzése, nagyvadtrófeák kikészítése, trófeák montírozása, a vadásztrófeák és a trófeák bírálata, egyes vadfajok trófeabírálati képlete és a bírálat lépései, trófeabírálatra vonatkozó jogi szabályok. Vadászati és vadgazdálkodási tervezés, vadászatszervezés A tantárgy oktatásának a célja: A rövid, közép és hosszú távú vadgazdálkodási tervek készítési módszertanának elsajátítása. Az apró és nagyvadas jellegű vadászterületek gazdálkodásának tervezési eljárásainak megismerése, mely által hallgató képessé válik a vadállomány-hasznosítás elveinek alkalmazására a vadászatszervezés során. Az oktatás módszertana: Az ismeretanyag bemutatása az előadásokon történik. A tantárgy főbb ismeretkörei: Körzetterv, üzemtervezés, rövid távú tervek, vadgazdálkodási jelentés, alkalmazott módszertan a tervezésben, alkalmazott ökológia a tervezésben, vadállomány hasznosítás - apró és nagyvad vadászatok szervezése. Élőhely- és vadföldgazdálkodás, vadkárbecslés és elhárítás A tantárgy oktatásának célja: Élőhely- és vadfölgazdálkodás, vadkárbecslés és -elhárítással kapcsolatos ismeretek elsajátítása. Megismerik a hallgatók a vad és környezetük közötti interakciókat. Az oktatás módszertana: A tananyag feldolgozása korszerű szemléletű előadások során folyik, az ismeretek átadását vizuális technikára alapozott szemléltetés támogatja. A tantárgy főbb ismeretkörei: Erdei élőhelyek ismertetése. Mezei élőhelyek ismertetése. Vízi élőhelyek ismertetése. A növénytermesztés alapjai. Vadkárelhárítás, és -megelőzés lehetőségei. Terménybecslés, mezőgazdasági kárbecslés. Vadkárbecslés szántóföldi kultúrákban. Vadkárbecslés réten és legelőn. Vadkárbecslés kertészeti kultúrákban. Vadkárbecslés erdőterületen. A vad által okozott kár becslése belterületen. Példák bemutatása élőhelyfejlesztésre és vadkárbecslésre. Vadkárszámítási feladatok gyakorlása Szakdolgozati konzultáció A tantárgy oktatásának célja: szakmai és módszertani támogatást nyújt a szakdolgozat elkészítésében. A főiskola tanszékei a szak képesítési követelményeinek megfelelő, a képzés tudományági és üzleti területének megfelelő szakdolgozati témákat írnak ki. A témára jelentkezett hallgató számára konzulenst jelöl ki a szakfelelős tanszék. A hallgató számára ajánlott a témát a gyakorlatban is művelő szakembert felkérni külső konzulensnek. A szakdolgozattal szemben elvárt, hogy tükrözze a hallgató felkészültségét, a szakterület és irodalmának kiváló ismeretét, a hallgató önálló elemzését, értékelését, véleményét. 11

12 Az oktatás módszertana: A témaválasztást követően a hallgató témavázlatot, irodalomjegyzéket és ütemtervet ad le konzulensének. Elvárt a konzulensekkel való folyamatos konzultáció. 4. Az értékelés és ellenőrzés rendszere, módszerek, eljárások Az ellenőrzési rendszer az intézményi tantervben előírt aláírások megszerzéséből, a kollokviumok teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgán történő prezentációjából tevődik össze. A tantárgyfelelősök minden félév elején a tanterv előírásaival és az oktatás rendjét szabályozó Tanulmányi- és vizsgaszabályzattal összhangban meghatározzák az ellenőrzés rendjét, és ezt a hallgatók számára a tantárgyi programokban közzéteszik. A tervezett félévközi számonkéréseket és követelményeket a tantárgyi programban határozzák meg. A vizsgákat a meghirdetett vizsganapokon szóban és/vagy írásban kell letenni. A záródolgozat a szakképzettségnek megfelelő témakörben gyakorlati problémára irányuló írásbeli munka, amely tanúsítja a hallgató által elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazásának képességét és a hallgató irodalom-feldolgozó készségét. A záróvizsgára bocsátás feltételei: - a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése - a szakdolgozat előírásoknak megfelelő elkészítése a konzulens iránymutatása mellett - a bírálók által elfogadott és az előírt mellékletekkel felszerelt záródolgozat határidőre történő benyújtása A záróvizsga részei: - a záródolgozat prezentációja - a záródolgozat megvédése - komplex szóbeli záróvizsga A záróvizsga eredménye: - a záródolgozatra a bírálók által adott érdemjegy, a dolgozat bemutatására és védésére adott érdemjegy, valamint a komplex vizsgára adott érdemjegy számtani átlaga. Az oklevél minősítése a kreditpontokkal súlyozott tanulmányi átlag (STA) és a záróvizsga eredményének számtani közepe. A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni: - kiváló (4,81-5,00) - jeles /4,51-4,80) - jó (3,51-5,50) - közepes (2,51-3,50) - megfelelt (2,00-2,51) 5. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje A korábban szerzett ismeretek elismeréséről a 2005 évi CXXXIX. törvény (felsőoktatási törvény) bekezdése rendelkezik, mely szerint be kell számítani a korábban szerzett ismeretanyagot, ha az összevetett ismeretek legalább 75 %-ban megegyeznek. A hallgató írásbeli, tematikával alátámasztott kreditátviteli kérelmét a Neptun rendszeren keresztül nyújtja be. 12

13 6. Az oklevél kiadásának feltétele: A Vadászati és vadászturisztikai szakreferens oklevél kiadásához egy idegen nyelv legalább a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintű nyelvvizsgával egyenértékű igazolt ismerete szükséges. 7. A képzés személyi háttere Szakfelelős tanszék: Turizmus - Vendéglátás Tanszék Szakfelelős: Dr. Szabó Attila főiskolai docens Alapozó tantárgyak: Mezőgazdasági alapismeretek Dr. Dencső István főiskolai docens Vadászati állattan és ökológia Habil. Dr. Gál János Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar tudományos főmunkatársa Természet- és vadvédelem Tóth László Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre Erdészeti alapismeretek Bagaméry Gáspár erdőmérnök, Szolnoki Főiskola nyugalmazott oktatója Vadászati jog, igazgatás és etika Habil. Dr. Marosán Miklós Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar egyetemi docense Vadászturizmus piaca Dr. Szabó Attila Szolnoki Főiskola főiskolai docense Szaktantárgyak: Apróvad-gazdálkodás és zárttéri apróvadtenyésztés Kasuba András Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadászkamara és Vadászszövetség titkára Nagyvadgazdálkodás és zárttéri nagyvadtenyésztés Dr. Király István Tolna Megyei Vadászkamara és Vadászszövetség titkára Fegyver és lőszerismeret Habil. Dr. Marosán Miklós Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar egyetemi docense Vadászturizmus piaca Dr. Szabó Attila Szolnoki Főiskola főiskolai docense Vadászturisztikai utazásszervezés és termékfejlesztés Kalmárné Rimóczi Csilla Szolnoki Főiskola tanársegédje Vadászati szálláshelyek üzemeltetése Dr. Kóródi Márta Szolnoki Főiskola főiskolai tanárra Vadászati gasztronómia Bakos Róbertné Szolnoki Főiskola mestertanára Vadegészségtan és vadgazdálkodási termékek higiéniája Habil. Dr. Gál János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar tudományos főmunkatársa Vadászati kommunikáció, társadalmi kapcsolatok a vadgazdálkodás és a vadászat területén Dr. Köller Joachim Nimród Vadászújság szerkesztője Trófeák kikészítése és bírálata Kasuba András Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadászkamara és Vadászszövetség titkára Vadászati és vadgazdálkodási tervezés, vadászatszervezés Kelemen József Fauna Idegenforgalmi, Mezőgazdasági és Kereskedelmi ZRt. intézője Élőhely- és vadföldgazdálkodás, vadkárbecslés és -elhárítás Habil. Dr. Marosán Miklós Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar egyetemi docense Szakmai gyakorlat - Dr. Szabó Attila Szolnoki Főiskola főiskolai docense Záródolgozat - Dr. Szabó Attila Szolnoki Főiskola főiskolai docense 13

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Műszaki környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzés Szakfelelős:

Részletesebben

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata:

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata: 1. A Ismertesse az egyéni vadászati módokat! Egyéni vadászati módok Egyéni vadászat során ejthető vadfajok Egyéni vadászat biztonsági előírásai Egyéni vadászat etikai előírásai 1. B Ismertesse a vadászaton

Részletesebben

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szak b. A

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak Élelmiszerlánc Minőségügyi és Élelmiszerlánc Minőségirányítási szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják: A két képzés törzstárgyai azonosak, amelyek, egyrészt

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TELEPÜLÉSMARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA TELEPÜLÉSMARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA TELEPÜLÉSMARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Szolnoki Főiskola képzési programja Településmarketing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 1. A

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Nyíregyháza, Kótaji út 9-11. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Külgazdasági vállalkozási szakirány

Külgazdasági vállalkozási szakirány Külgazdasági vállalkozási szakirány Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 2012/2013. tanév A szakirány indításának célja A szakirány indításának célja a speciális szakmai ismeretek bővítése, az általános

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Egészségügyi marketing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Egészségügyi marketing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Egészségügyi marketing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 1. A szakképzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Egészségügyi

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SALES MANAGER SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012.

SZOLNOKI FŐISKOLA SALES MANAGER SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. SZOLNOI FŐISOLA SALES MANAGER SZAÖZGAZDÁSZ SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSI SZA SZOLNO 20. Szolnoki Főiskola képzési programja Sales manager szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány

Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány A szakmai gyakorlat funkciója Tájékoztató szakmai gyakorlatról turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirány-turizmus szakirány A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA BIZTOSÍTÁSMARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012.

SZOLNOKI FŐISKOLA BIZTOSÍTÁSMARKETING SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. SZOLNOI FŐISOLA BIZTOSÍTÁSMARETING SZAÖZGAZDÁSZ SZAIRÁNYÚ TOVÁBBÉPZÉSI SZA SZOLNO 20. Szolnoki Főiskola képzési programja Biztosításmarketing szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 1. Záróvizsga

Részletesebben

I. A Környezet- és területfejlesztési menedzser (OH-FHF/454-3/2009.) szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

I. A Környezet- és területfejlesztési menedzser (OH-FHF/454-3/2009.) szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben