A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2009. ( ) FVM rendelete. 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2009. ( ) FVM rendelete. 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról"

Átírás

1 Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési idıpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegő, a jogalkalmazók a Magyar Közlönyben történı kihirdetést kötelesek megvárni. Csak a Magyar Közlönyben kihirdetett és hatályba lépett rendelet alkalmazható! A Magyar Közlönyben történı kihirdetésre megküldve június 25-én dr. Mikó Zoltán A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2009. ( ) FVM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény 81. -a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következıket rendelem el: 1. (1) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [2. E rendelet alkalmazásában:] 56. szálas pillangós takarmánynövények: lucerna, bükköny-félék, vöröshere, bíborhere, fehér here, korcshere, perzsa here, alexandriai here, somkóró, takarmány baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, borsó, tarka koronafürt, görögszéna, fehérvirágú somkóró vagy ezen növények keveréke, füves keveréke; (2) Az R pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [2. E rendelet alkalmazásában:] 58. szemeskukorica: hibrid kukorica, kukorica, pattogatni való kukorica; 2.

2 (1) Az R. 5. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Amennyiben adott földterület tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja a tulajdonosi jogokat és a földhasználó az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérıen nem rendelkezik földhasználati joggal a teljes támogatási idıszakra, akkor legkésıbb május 15-ig rendelkeznie kell a teljes támogatási idıszakra vonatkozóan bejegyzett földhasználati jogosultsággal, illetve az MNV Zrt. vagy a vagyonkezelı arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a támogatható földterületet a teljes támogatási idıszak alatt használhatja. 3. Az R. 9. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti túlnyúlt terület egy másik kötelezettségvállalással érintett egybefüggı területet érint, akkor azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggı terület célprogramjának elıírásait kell a teljes tábla területén betartani, amelyikben nagyobb arányban helyezkedik el a tábla, azonban a tábla vonatkozásában a támogatási jogosultság és a támogatási összeg megállapításakor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggı területen belüli táblarész kerül elfogadásra. 4. (1) Az R. 14. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A 3. (1) bekezdésének c) pontjának ca)-cb) alpontjaiban meghatározott célprogramok esetében a tápanyag-gazdálkodási tervet a talajvizsgálati eredmények, valamint a 19. számú melléklet szerint vett minta legalább N, P, K, Ca és Mg paraméterekre történı levélanalízisének eredménye alapján kell elkészíteni. (2) Az R. 14. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) Szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt kihelyezésére a szennyvizek és szennyvíziszapok mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet elıírásainak betartása mellett van lehetıség. (3) Az R. 14. (7) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [(7) A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során:] d) tápanyag-utánpótlásra felhasználható anyagok: da) a termésnövelı anyagok engedélyezésérıl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek megfelelı anyag;

3 db) EK jelöléső mőtrágya; dc) szervestrágya (az állatfaj megadásával); de) szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt. 5. Az R. 16. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) Az 58. (4) bekezdés d) és g) pontjai, 59. (4) bekezdés e) és h) pontjai, 60. (4) bekezdés e) és h) pontjai, valamint 65. (4) bekezdés d) és g) pontjai szerinti elıírásokat nem kell alkalmazni az adott táblára vonatkozóan, amennyiben a táblán a teljes támogatási idıszak alatt évelı szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik. 6. Az R. 17. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A nem alkalmazható növényvédıszer-hatóanyagokat, valamint az azokat tartalmazó növényvédı szerek körét az IH a Tv. 14. (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja alapján a támogatási kérelem benyújtásának évében augusztus 31-ig, ezt követıen évente január 31-ig közleményben teszi közzé. 7. (1) Az R. 31. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A támogatási kérelmeket elektronikus úton kell benyújtani június 1. és július 25. között. (2) Az R. 31. (9) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [(9) A támogatási kérelem benyújtása során:] a) mellékelni kell a 3. számú melléklet szerinti, a támogatási kérelem pontozásához szükséges dokumentumokat, illetve ahol a rendelet lehetıvé teszi, másolat esetén a kérelmezı aláírásával hitelesített másolati példányt; 8. (1) Az R. 33. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A középfokú agrárvégzettségért járó többletpont a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5/a. számú mellékletében meghatározott végzettséggel rendelkezı természetes személyeknek és gazdasági társaságoknak adható. Ez utóbbi esetben a többletpont a társaság vezetı tisztségviselıjének, alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott

4 melléklet szerinti középfokú agrárvégzettsége alapján adható. Családi gazdaságok esetében a középfokú agrárvégzettségért járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha a családi gazdaság vezetıje vagy a családi gazdaság tagja rendelkezik a szakirányú végzettséggel. (2) Az R. 33. (4)-(5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Szaktanácsadási szolgáltatói szerzıdéssel rendelkezı kérelmezık esetében akkor adható többletpont, ha a kérelmezı a szaktanácsadási szolgáltatói szerzıdést a támogatási kérelem benyújtásának évében kötötte a) a Szaktanácsadói Névjegyzékrıl szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti névjegyzékben szereplı szaktanácsadóval, vagy b) a mezı- és erdıgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértıi mőködés engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet szerinti szakértıi engedéllyel rendelkezı szakértıvel, vagy c) a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek mőködését segítı mezıgazdasági szaktanácsadási rendszerrıl szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján nyilvántartásba vett Területi Szaktanácsadási Központtal. (5) A (4) bekezdés szerinti többletpont abban az esetben is adható, ha a kérelmezı olyan szaktanácsadó, aki szerepel a (4) bekezdés valamely pontjában hivatkozott szaktanácsadói névjegyzékben, vagy rendelkezik szakértıi engedéllyel. (3) Az R a a következı (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Azon felsıfokú agrárvégzettségek esetében, amelyek nem szerepelnek a 4. számú mellékletben, de az azoknak megfeleltethetı középfokú végzettség szerepel a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 5/a. számú mellékletében, a középfokú agrárvégzettségért járó többletpont kerül beszámításra. 9. Az R. 34. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) Az (1), (3) és (4) bekezdés esetén a pontozás a támogatási kérelem benyújtási idıszak utolsó napján a 10. (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a kérelmezı tenyészetébe bejelentett állatállományon alapul. A pontozás alapjául szolgáló állattartást az MVH a területazonosítási kérelem elbírálásakor a 10. (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban ismételten ellenırzi. 10. Az R a a következı (9) bekezdéssel egészül ki:

5 (9) Az általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei összeadódnak. 11. Az R a a következı (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Nem kerül alkalmazásra jogkövetkezmény, amennyiben a támogatásra jogosult teljesíti a 69. (4) bekezdés b) pontjának bl) alpontjában foglaltakat, de ezzel a terület méretébıl adódóan túllépi a 69. (4) bekezdés b) pontjának bd) alpontjában foglalt elıírás szerinti maximális kaszálatlanul hagyandó területnagyságot Az R. 59. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a tulajdoni lap harminc napnál nem régebbi hiteles másolatát arról, hogy a célprogramba bevinni kívánt területhez tartozó lakott terület az ingatlan-nyilvántartásban a pontjában meghatározottak szerint van bejegyezve, és a tulajdoni lapon szereplı ingatlan részben vagy egészben a kérelmezı tulajdonában vagy haszonélvezetében van. 13. Az R. 65. (4) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [(4) A célprogram elıírásai:] f) a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül a fınövény vonatkozásában szemeskukorica, csemegekukorica, burgonya, csicsóka, dohány, cukorrépa, takarmányrépa és a napraforgó együttes részaránya legfeljebb 20% lehet; 14. Az R. 66. (4) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [(4) A célprogram elıírásai:] f) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes területen a következı vetésszerkezet betartása kötelezı a fıvetéső növények tekintetében: az ıszi vetéső vagy évelı növények aránya legalább 60% és a tavaszi vetéső növények aránya legfeljebb 40% lehet, valamint az alábbi növények összesített részaránya el kell, hogy érje a 20%-ot: köles, pohánka, cirkok, szudáni fő, mohar, rostkender, baltacim, bükkönyök, somkóró, homoki bab, lucerna, facélia, tarka koronafürt, csillagfürt; 15.

6 Az R. 73. (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [(2) Támogatási idıszak teljes idıtartama alatti jogosultsági feltételek:] b) az integrált szılı- és gyümölcstermesztési támogatásra jogosult minden gyümölcs faj és szılı, a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint, kivéve faiskola, csemetekert; 16. Az R. 74. (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [(2) Támogatási idıszak teljes idıtartama alatti jogosultsági feltételek:] b) az ökológiai szılı- és gyümölcstermesztési támogatásra jogosult minden gyümölcsfaj homogén vagy vegyes állományban és szılı, a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint, kivéve faiskola, csemetekert; 17. Az R. 75. (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [(2) Támogatási idıszak teljes idıtartama alatti jogosultsági feltételek:] b) jogosult gyümölcs fajok: alma, körte, birs, naspolya, szilva, cseresznye, meggy, kajszi, ıszibarack, dió, mogyoró, mandula, szelídgesztenye homogén vagy vegyes állományban a 9. számú mellékletben meghatározottak szerint, kivéve faiskola, csemetekert. 18. (1) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) Az R. 4. számú mellékelte e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul. (3) Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) Az R. 22. számú mellékletének címe helyébe a Célprogramok teljesítéséhez köthetı legfontosabb adminisztrációs tevékenységek összefoglaló táblázata szövegrész lép. 19.

7 Az R. 18. (5) bekezdésében a július 1-jéig szövegrész helyébe az augusztus 1-jéig szövegrész lép, az R. 34. (2) és (4) bekezdéseiben az április 15. és június 30. között szövegrész helyébe az április 15. és július 25. között szövegrész lép. 20. (1) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelı mezıgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 33/2008. FVM rendelet (III. 27.)] 3. a következı (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Az (5) bekezdéstıl eltérıen, az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti támogatás esetében a 10. (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság alapján abban az esetben igényelhetı támogatás, ha a terület több mint 50%-a a 10. (1) bekezdés b) pontjában elıírt lejtésszögő. (2) A 33/2008. FVM rendelet (III. 27.) 16. (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: (1) Támogatási kérelem 2009-ben június 1. és július 25. között, azt követıen pedig évente június 1. és június 30. között nyújtható be elektronikus úton. A támogatási kérelem mellékleteit írott formában, postai úton kell benyújtani, az elektronikusan benyújtott kérelemmel azonos támogatási kérelem benyújtási idıszakban az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kirendeltséghez. 21. E rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. Budapest, június Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

8 1. számú melléklet az /2009. (...) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez A támogatási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere I. Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Célprogramok Pontozási szempontok szántóföldi célprogramok esetén Értékelés/ellenırzés módja Integrált szántóföldi növénytermesztés Tanyás gazdálkodás Ökológiai szántóföldi növénytermesztés Természetvédelmi célú szántóföldi növénytermesztés (túzok, vadlúd-darú, madár és apróvad illetve kék vércse élıhely-fejlesztési elıírásokkal) Vízerózió elleni Szélerózió elleni Területi szempontok 1 Natura 2000* MePAR fedvény Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény Sérülékeny vízbázisú védıterület* MePAR fedvény Kedvezıtlen Adottságú Terület* MePAR fedvény MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény A zóna B zóna C zóna VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény ármentes szint alacsony és magas ártér Hátrányos helyzető terület (a kérelmezı lakhelye/székhelye) Egyéb szempontok mélyártér /2007. (XI.17.) Korm. rendelet, 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet szerint Korábbi NVT AKG résztvevı MVH adatbázis (szántóföldi célprogramban) 9 Szaktanácsadóval kötött szerzıdés szerzıdés másolata Agrár végzettség Agrár felsıfokú végzettség Oklevél másolata Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata Családi gazdaság nyilvántartásba vételérıl szóló határozat másolata** 11 Fiatal gazdálkodó határozat alapján Elismert termelıi csoport, vagy zöldséggyümölcs Igazolás termelıi csoport, vagy 12 termelıi szervezeti tagság*** 13 Állattállománnyal rendelkezik ENAR nyilvántartás A célprogramban teljes szántóterülete* évi egységes 14 kérelem kevesebb mint 25% %, vagy annál több, de kevesebb mint 50% 50%, vagy annál több, de kevesebb mint 75% %, vagy annál több összesen: *Adminisztratív ellenırzés után vizsgálva ** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérıl, mőködtetésérıl, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. (3) bekezdés szerinti határozat másolata *** csıd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termelıi csoport, illetve termelı szervezet

9 II. Gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Pontozási szempontok gyepgazdálkodási célprogramok esetén Területi szempontok Értékelés/ellenırzés módja Extenzív gyepgazdálkodás Ökológiai gyepgazdálkodás Természetvédelmi célú gyepgazdálkodási célprogramok ( túzok, illetve éllıhelyvédelm elıírásokkal) Környezetvédelmi célú gyeptelepítés Természetvédelmi célú gyeptelepítés 1 Natura 2000* MePAR fedvény Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény Sérülékeny vízbázisú védıterület* MePAR fedvény Kedvezıtlen adottságú terület* MePAR fedvény MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény A zóna B zóna C zóna VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény ármentes szint alacsony és magas ártér Hátrányos helyzető terület (a kérelmezı lakhelye/székhelye) mélyártér /2007. (XI.17.) Korm. rendelet, 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet szerint Célprogramok Gazdálkodási szempontok Korábbi NVT AKG résztvevı MVH adatbázis (gyepgazdálkodási célprogramban, vagy gyeptelepítés esetén szántóföldi 8 célprogramban) 9 Szaktanácsadóval kötött szerzıdés szerzıdés másolata Agrár végzettség Agrár felsıfokú végzettség Oklevél másolata Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata Családi gazdaság nyilvántartásba vételérıl szóló határozat másolata** 11 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján Elismert termelıi csoport***, vagy Igazolás tenyésztıszervezeti tagság 13 Védett ıshonos állattal rendelkezik ENAR nyilvántartás Ökológiai gazdálkodásból származó Ökológiai ellenırzı szervezet állattal rendelkezik igazolása másolata A célprogramban teljes gyepterülete* 2009.évi egységes kérelem kevesebb mint 25% %, vagy annál több, de kevesebb mint 50% 50%, vagy annál több, de kevesebb mint 75% %, vagy annál több összesen: *Adminisztratív ellenırzés után vizsgálva ** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérıl, mőködtetésérıl, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. (3) bekezdés szerinti határozat másolata *** csıd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termelıi csoport

10 III. Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Pontozási szempontok ültetvényekre vonatkozó célprogramok esetén Értékelés/ellenırzés módja Integrált gyümölcs és szılıtermesztés Célprogramok Ökológiai gyümölcs és szılıtermesztés Hagyományos gyümölcstermesztés Területi szempontok 1 Natura 2000* MePAR fedvény Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény Sérülékeny vízbázisú védıterület* MePAR fedvény Kedvezıtlen adottságú terület* MePAR fedvény VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény ármentes szint Hátrányos helyzető terület (a kérelmezı lakhelye/székhelye) Gazdálkodási szempontok alacsony és magas ártér mélyártér /2007. (XI.17.) Korm. rendelet, 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet szerint Korábbi NVT AKG résztvevı MVH adatbázis (ültetvényes célprogramban) 8 Szaktanácsadóval kötött szerzıdés Szerzıdés másolata Agrár végzettség Agrár felsıfokú végzettség Oklevél másolata Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata Családi gazdaság nyilvántartásba vételérıl szóló határozat másolata** 10 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján Zöldség-gyümölcs termelıi csoport, vagy termelıi Igazolás szervezeti tagság*** Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Igazolás**** Terméktanács/Észak-Keletmagyarországi Alma és Egyéb Gyümölcs Szövetség - Szakmaközi Szervezet/Hegyközségi 12 tagság 13 A célprogramban teljes ültetvényterülete* évi egységes kérelem kevesebb mint 25% %, vagy annál több, de kevesebb mint 50% %, vagy annál több, de kevesebb mint 75% %, vagy annál több összesen: *Adminisztratív ellenırzés után vizsgálva ** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérıl, mőködtetésérıl, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. (3) bekezdés szerinti határozat másolata *** csıd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termelıi csoport, illetve termelı szervezet **** hegyközségi tagság esetén az illetékes hegybíró által kiállított igazolás

11 IV. Vizes élıhely földhasználathoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport Pontozási szempontok vizes élıhelyekhez kapcsolódó célprogramok esetén Területi szempontok Értékelés/ellenırzés módja Nádgazdálkodás Természetes vizes élıhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása Vizes élıhelyek létrehozása és kezelése 1 Natura 2000* MePAR fedvény Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény Sérülékeny vízbázisú védıterület* MePAR fedvény Kedvezıtlen adottságú terület* MePAR fedvény MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény A zóna B zóna C zóna VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény ármentes szint Hátrányos helyzető terület (a kérelmezı lakhelye/székhelye) Gazdálkodási szempontok alacsony és magas ártér mélyártér /2007. (XI.17.) Korm. rendelet, 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet szerint Célprogramok Korábbi NVT AKG résztvevı (vizes MVH adatbazis élıhely célprogramban) 9 Szaktanácsadóval kötött szerzıdés Szerzıdés másolata Agrár végzettség Agrár felsıfokú végzettség Oklevél másolata Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata Családi gazdaság nyilvántartásba vételérıl szóló határozat másolata** 11 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján Állattállománnyal rendelkezik ENAR nyilvántartás Védett ıshonos állattal rendelkezik ENAR nyilvántartás Tenyésztıszervezeti tagság Igazolás Hosszú távú értékesítési szerzıdés megléte Szerzıdés másolata A célprogramban teljes nádas területe* évi egységes kérelem kevesebb mint 25% %, vagy annál több, de kevesebb mint 50% %, vagy annál több, de kevesebb mint 75% %, vagy annál több összesen: * Adminisztratív ellenırzés után vizsgálva ** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérıl, mőködtetésérıl, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. (3) bekezdés szerinti határozat másolata

12 2. számú melléklet a /2009. (...) FVM rendelethez Az R. 4. számú melléklete az alábbi sorral egészül ki: Képzési terület Korábbi fıiskolai (F) Többciklusú felsıoktatási képzési rendszer szerinti és egyetemi (E) szakok Alapszak Mesterszak Agrár mezıgazdasági gépészmérnöki F, E mezıgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki mezıgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki meliorációs mérnök F földmérı és földrendezı mérnöki birtokrendezı mérnöki

13 3. számú melléklet az /2009. (...) FVM rendelethez 9. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez Jogszabályi hivatkozás 3. (1) Célprogram Termeszthetı növények és hasznosítások listája célprogramonként Termeszthetı növények

14 a) aa) ab) ac) a) ad) 1. a) ad) 2. Integrált szántóföldi Tanyás gazdálkodás Ökológiai szántóföldi Szántóföldi növénytermesztés túzok élıhely-fejlesztési elıírásokkal (vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén) Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi elıírásokkal Alexandriai here; Alexandriai here (vetımag célra); Angol perje (vetımag célra); Angyalgyökér; Ánizs; Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetımag célra); Bimbóskel; Borsikafő; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétsoros és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetımag célra); Cikóriagyökér; Citromfő; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetımag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetımag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetımag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here (vetımag célra); Fehér tippan (vetımag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vetımag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetımag célra); Futóbab; Főszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetımag célra); Győszővirág;, Hibrid perje (vetımag célra); Hibrid kukorica; Hibrid napraforgó; Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetımag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetımag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetımag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetımag célra); Korcshere; Koriander; Koronás baltavirág (vetımag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetımag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetımag célra); Lucerna; Lucerna (vetımag célra); Macskagyökérfő; Majoranna; Mák; Máriatövis; Menta; Metélıhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mézontófő; Mocsári perje (vetımag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképő csenkesz (vetımag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetımag célra); Óriás tippan (vetımag célra); İszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetımag célra); Réti komócsin (vetımag célra); Réti perje (vetımag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetımag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprőcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetımag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetımag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfő; Szudánifő; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetımag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetımag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Útifő; Vadrepcemag; Vegyes zöldség (konyhakert); Vörös csenkesz (vetımag célra); Vöröshere (vetımag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa Alexandriai here; Alexandriai here (vetımag célra); Angol perje (vetımag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetımag célra); Bimbóskel; Borsikafő; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgócsalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetımag célra); Cikóriagyökér; Citromfő; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetımag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetımag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetımag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here (vetımag célra); Fehér tippan (vetımag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vetımag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetımag célra); Futóbab; Főszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetımag célra); Győszővirág; Hibrid perje (vetımag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetımag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta;

15 a) ad) 3. a) ad) 4. a) ad) 1. a) ad) 4. a) ae) 1. a) ae) 2. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élıhely-fejlesztési elıírásokkal Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élıhely-fejlesztési elıírásokkal (vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén) Szántóföldi növénytermesztés túzok/kék vércse élıhely-fejlesztési elıírásokkal (évelı szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén) Vízerózió Szélerózió Kender (vetımag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetımag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetımag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetımag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetımag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetımag célra); Lucerna; Lucerna (vetımag célra);macskagyökérfő; Majoranna; Mák; Menta; Metélıhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mézontófő; Mocsári perje (vetımag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképő csenkesz (vetımag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetımag célra); Óriás tippan (vetımag célra); İszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetımag célra); Réti komócsin (vetımag célra); Réti perje (vetımag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetımag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprőcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetımag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetımag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfő; Szudánifő; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetımag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetımag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök ; Tritikále; Uborka; Útifő; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetımag célra); Vöröshere (vetımag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa; Zöldugar Alexandriai here; Bíborhere; Bükköny- félék; Csicseriborsó; Fehér here; Fehérvirágú somkóró; Görögszéna; Komlós lucerna; Korcshere; Lucerna; Mezei borsó; Nyúlszapuka; Perzsa here; Sárkerep lucerna; Somkóró; Szarvaskerep; Szárazborsó; Szeradella; Takarmány baltacím; Takarmányborsó; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Vöröshere vagy ezen növények keveréke, füves keveréke Alexandriai here; Alexandriai here (vetımag célra); Angol perje (vetımag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetımag célra); Borsikafő; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cérnatippan (vetımag célra); Cikóriagyökér; Citromfő; Csemege kukorica; Csenkeszperje (vetımag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetımag célra); Cukorcirok; Cukorrépa; Csillagfürt; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetımag célra); Édes csillagfürt (mag); Fehér here (vetımag célra); Fehér tippan (vetımag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fénymag; Fonák lóhere (vetımag célra); Francia perje (vetımag célra); Füves lucerna és füves here; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetımag célra); Győszővirág; Hibrid perje (vetımag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetımag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Kender (vetımag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetımag célra); Korcs v. svédhere (vetımag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetımag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannonvagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetımag célra); Lóbab; Lódi lóhere (vetımag célra); Lucerna; Lucerna (vetımag célra); Macskagyökérfő; Majoranna; Menta; Meténg; Mezei borsó; Mézontófő; Mocsári perje (vetımag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképő csenkesz (vetımag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olasz perje (vetımag

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal II. számú melléklet célprogramonként, hasznosítási okkal szántóföldi célprogram-csoport célprogramjaihoz Szántóföldi célprogram, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram,

Részletesebben

HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2008. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások TÁMOGATÁS SORSZÁM

HASZNOSÍTÁSI KÓDOK 2008. évi területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások TÁMOGATÁS SORSZÁM OK (SAPS) KÖTÖTT (SAPS) KÖTÖTT FELHASZNÁLÁS A I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4. Ipari növények 1 Búza és kétszeres és egyéb búza GAB01 42 Mák IPA10 2 Durumbúza

Részletesebben

NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS

NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS NVT-AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (AKG) TÁMOGATÁS 1. Vonatkozó nemzeti jogszabály: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia

Részletesebben

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások EGYSÉGES NEMZETI

MELLÉKLET. HASZNOSÍTÁSI KÓDOK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások EGYSÉGES NEMZETI MELLÉKLET OK Területalapú támogatásokban részesíthető növények és földterület hasznosítások 1 Búza és kétszeres és egyéb búza I. Szántóföldi növények (beleértve a szaporítóanyagot is) 1. Gabonafélék 4.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatási kérelmének kitöltéséhez 1. Az űrlapok kitöltése előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1/16 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az agrár-környezetgazdálkodás támogatás kifizetési kérelemcsomaghoz 1. Kérjük, hogy a Kifizetési kérelemcsomag nyomtatványait csak abban az esetben töltse ki és juttassa el az MVH székhely/lakhely

Részletesebben

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2711 A földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

Részletesebben

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1.

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. oldal gyakorla 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából

Részletesebben

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tápanyag-gazdálkodással, földhasználattal kapcsolatos egyes tudnivalók (forrás: www.agrarkamara.hu)

Tápanyag-gazdálkodással, földhasználattal kapcsolatos egyes tudnivalók (forrás: www.agrarkamara.hu) Tápanyag-gazdálkodással, földhasználattal kapcsolatos egyes tudnivalók (forrás: www.agrarkamara.hu) I. Talajmintavétellel kapcsolatos tudnivalók A szántóföldi, valamint az ültetvény célprogramcsoport esetében

Részletesebben

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról A 2015-től érvényes Közös Agrárpolitikában (KAP) megjelenő számos újdonság között meghatározó és Magyarország számára kiemelt jelentőségű

Részletesebben

Agrárkörnyezetgazdálkodási

Agrárkörnyezetgazdálkodási Agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedés az ÚMVP-n belül - kihirdetés alatt álló támogatási jogszabály alapján - Makovényi Anna osztályvezetı FVM Agrár-vidékfejlesztési Fıosztály Környezetgazdálkodási Osztály

Részletesebben

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től

A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től A közvetlen termelői támogatások rendszere 2015-től Kránitz Lívia Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 KAP új célkitűzései (2014-2020) 1.

Részletesebben

TANÁCSADÓI KÉZIKÖNYV 2009

TANÁCSADÓI KÉZIKÖNYV 2009 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási támogatása VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a fiatal mezıgazdasági termelık indulásához a 2009. évtıl nyújtandó támogatás keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6.122.01.01 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2015. május 29. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály 2014. május 22. Agrár-környezetvédelem hosszú távon nem fenntartható

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Dr. Weisz Miklós AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda www.agrion.hu Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót,

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Dr. Weisz Miklós I.pillér eredeti forrása (millió euró) Magyarország 2015-2020 közötti közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső összeghatárai Az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI Vidékfejlesztési Program EMV társfinanszírozással megvalósuló egyes agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés című felhívás tervezett megjelentetéséről szóló tájékoztatás Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 4676 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 24. szám A vidékfejlesztési miniszter 18/2011. (III. 9.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti

Részletesebben

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet)

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Részletesebben

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kinek kell gazdálkodási naplót vezetni?... 2 III. Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz, illetve melyek azok, melyeket

Részletesebben

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009.

Részletesebben