KÉZIKÖNYV A RÉSZVÉTELI VÁROSMEGÚJÍTÁSRÓL GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉZIKÖNYV A RÉSZVÉTELI VÁROSMEGÚJÍTÁSRÓL GYAKORLATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 KÉZIKÖNYV A RÉSZVÉTELI VÁROSMEGÚJÍTÁSRÓL GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közösségfejlesztk Egyesülete Városmegújító Munkacsoport

2

3 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról Gyakorlatiútmutató Akézikönyvet PéterfiFerencközösségfejleszt", PortschySzabolcsépítész, PörösBélaszociológusés SainMátyástájépítész írásaitésajánlásaitfelhasználvaírtaésszerkesztette BardócziSándortájépítészés GiczeyPéterközösségfejleszt" AVárosmegújítóMunkacsoporttagjai: Bardóczi Sándor tájépítész Giczey Péter közösségfejleszt" Kovács Edit közösségfejleszt" Lakatos Kinga közösségfejleszt" Peták Péter közösségfejleszt" Péterfi Ferenc közösségfejleszt" Polyák Levente városkutató, urbanista Portschy Szabolcs építész Pörös Béla szociológus Sain Mátyás tájépítész Szokolay Örs építész,településtervez"tarnaimáriaközösségfejleszt"tistyánlászlószociológus VargaMátéközösségfejleszt" Közösségfejleszt"kEgyesületeVárosmegújítóMunkacsoport# Budapest,Corvintér8. Tel/fax:+36#1#201#5728 AVárosmegújítóMunkacsoportésaszakmaiprogrammunkájátaMagyarM$vel"dési Intézet,valamintaSZÖVETSÉGaKözösségiRészvételFejlesztéséértEgyesülettámogatta Közösségfejleszt"kEgyesületeVárosmegújítóMunkacsoport# oldal

4 Tartalomjegyzék Bevezetés Fogalmak Avárosfogalma Avárosmegújításfogalma Participációstervezés,vagyrészvételitervezés Avárosmegújításszerepl"i Szokásjogi,jogikörnyezet Atelepülésfejlesztéstársadalmasításáravonatkozószabályok AzÉtv,azOTÉKésatársadalmasítás Rendszerhibákatelepüléstervezésrészvételigyakorlatában Helyzetértékelés(ajelenlegirendszerkritikája) Atelepülésfejlesztésikoncepciókhibái AzIVSberobbanásaafejlesztéspolitikába Avárosrehabilitációkétrészreszakítása AzAntiszegregációsTervek(ASZT)készítésénekeddigitapasztalatai Szakpolitikaiajánlások Aszakpolitikaiajánlásokalapjátképez"megállapítások Avárosmegújítómunkacsoportajánlásai Avárosmegújításlépései Els"lépés:alakosságaktivizálása Másodiklépés:avárosfizikaiéstársadalmijellemz"inekfeltárása Harmadiklépés:együttm$ködésaszerepl"kkel Negyediklépés:aszerepekmegosztásaarésztvev"kközött Ötödiklépés:problémák,akadályok,konfliktusokleküzdése Hatodiklépés:flexibilitásmegteremtése Hetediklépés:szervezetikereteklefektetése Nyolcadiklépés:Szakemberekésszakért"kbevonásaarehabilitációba Kilencediklépés:Anyagiforrásokfelkutatása Tizediklépés:Folyamatosságbiztosítása Külföldijógyakorlatok,esettanulmányok UnionPointPark,OaklandFruitvale Egyetemi#közösségiegyüttm$ködésenalapulótervezésazUSAfels"oktatásában LakosságirészvételavárosmegújításbanAusztráliában ABigCitiesPolicyprogramHollandiában A SozialeStadt ProgramNémetországban AzEurópaiUnióURBANprogramja Városrész#megújításiprogramStockholm10külvárosában ABismarckésaSchalke NordnegyedekmegújításiprogramjaGelsenkirchenben SzociálisvárosrehabilitációsprogramHamburgLenzsiedlung#negyedében LyonPentesCroix#Roussekerületénekszociálisvárosrehabilitációsprogramja Hazaipéldák EsettanulmányaNyírpalotaTársaságközösségikezdeményezésér"l Magdolnanegyedszociálisváros#rehabilitációsprogram#részletek ÍgykészültabalatonbogláriIVS#Esettanulmány TelepfelújításiésfoglalkoztatásiprogramPécsegyikküls"kerületében Függelék Jogszabályok Továbbimagyarországiesettanulmányok Ajánlotton#linecikkek Javasoltirodalom Egyébhasznoslinkek Közösségfejleszt"kEgyesületeVárosmegújítóMunkacsoport# oldal

5 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról#Gyakorlatiútmutató Bevezetés Bevezetés Úgy tapasztaljuk, hogy Magyarországon jelenleg a konkrét települési tervezési folyamatok gyakorlatában nincs érdemi és valóságos közösségi bevonás. Probléma, hogy igazi városmegújítás sem igen létezik; s"t, az ezt támogató pályázatok megjelenése ellenére valódi szociális városrehabilitációról sem beszélhetünk. Utóbbi ugyanis lehetetlen az érintettek megszólítása, megszólaltatása és valóságos aktivizálása nélkül. A városok megújításának tervezését legújabban meghatározó IVS(Integrált Városfejlesztési Stratégia) metodikájában az elvek szintjén kötelez"en megjelenik a partnerségi elv és az érdekcsoportokkalvalóegyeztetésszükségessége,ámezek bárkötelez"elemei denem kidolgozott részletei az err"l szóló kézikönyvnek. Az illetékes minisztérium 1 által kiadott városrehabilitációs kézikönyv sem útmutatást, sem forgatókönyvet nem ad a bevonás lehetséges módjaira, megelégszik a lakossági fórumokról származó jegyz"könyvek szerepeltetésével;nemadteret,skülönösennemkötelezettségetakoraibevonásnak. Nyilvánnemvéletlen,hogytöbbUniósdokumentumisazer"shelyipartnerséget,alakosság devalamennyiszerepl" számáraazátláthatóságbiztosításátszorgalmazza,ígyjóeséllyel csökkenthet"akorrupció,amelynekgyanújaer"teljesenfelmerültmáravárosrehabilitáció eddigimagyarországigyakorlatábanis. AzEUpályázatiforrásokútjánránk kényszerített partnerségielvekjóesélytkínáltakarra (elvben), hogy a városfejlesztést felváltsa egy sokkal szofisztikáltabb városmegújítás. Az elvek ígérete, azonban ma még csak ígéret, amelyet nekünk, a tervezési módszertanokat használóknak, felügyel"knek, kidolgozóknak kell a gyakorlati szintre átültetni, általános felfogássátenni,ésmeghonosítani. AzIVSkészítése amelyavárosmegújításifolyamatokatszabályozótervezésidokumentum stratégiai jelleg#, elvben sok érdekcsoportot együttesen megmozgató települési szint# terv, amelynek sikere különösen függ a szerepl"k közötti párbeszéd és együttm#ködés min"ségét"l. Hazánkban a települési tervezési folyamatokban, a városrehabilitációban a részvételi tervezést a közelmúltban számos közösség csak akkor tudta, és azt is többnyire csak utólag kikényszeríteni, ha már valamilyen konfliktus, érdeksérelem alakult ki egy fejlesztési elképzelés kapcsán. A különféle szint$ döntéshozatali folyamatok tervez"i nehezenhajlandóktudomásulvenni,hogyarészvételifolyamatokahagyományosnálsokkal több id"t és energiát igényelnek, az érintett közösség bevonását pedig már a stratégiák, koncepcióalkotásokfázisábanérdemesmegtenni.ahazaifejlesztésigyakorlatbanam$szaki (jobbesetbenezekmellettaközgazdasági)szemléleturalkodik,mígatársadalmi,környezeti érdekekésszempontokafejlesztésekel"készítésesoránrendszerintháttérbeszorulnak. A konfliktusok természetszer$ létezése miatt szükséges olyan, a döntéshozatalt segít" módszerek alkalmazása, amelyek segítenek integrálni a sokféle érintett néz"pontjait és szempontjait. A közösségi tervezés (részvétel) egy ilyen, a konfliktusok tisztázását, a párbeszédeter"sít"módszer.afejlesztésekésatervezésdemokratizálásaaz,amelyvégüla jobbmin"ség$döntésekenkeresztülaközösségjaváhozvezethet. 1ÖTM:2007;NFGM:2009

6 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról#Gyakorlatiútmutató Bevezetés Avárosmegújítássorán,aközösségbevonásaésafolyamatbantörtén"részvételeel"segíti az állampolgárok felel"ssé válását, a közügyek iránti elkötelezettséget, a képességet azok befolyásolására mindezajólm$köd"demokráciaegyikalapfeltétele. Az elmúlt 20#25 évben Amerikában és Európában is kialakult a városrehabilitációnak, városmegújításnakegyvalódi,él"gyakorlata,sezekbenafolyamatokbanmáráltalánossáés kikerülhetetlenné vált a helyi közösségek bevonása, a különböz" szerepl"k (helyi és regionálishatóságok,üzletiszfára,civilszervezetekésmozgalmak)szorosegyüttm$ködése. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Közép#Kelet#európai régiónak általában, de a városrehabilitáció területén is a Nyugat#európaitól eltér" sajátosságai vannak; de ez nem zárjaki,hogyazottanigyakorlatotésazitteniszükségleteketegymássalkapcsolatbahozzuk. A hazai helyzet tekintetében meggy"z"désünk, hogy a társadalmi szétesést el"idéz" folyamatok megállításával kapcsolatos cselekvéseknek, intézkedéseknek alapvet"en a települések szintjén kell megtörténni. A jól végiggondolt és kivitelezett szociális célú városrehabilitációs programok fontos szerepet játszhatnak a különböz" helyzet# társadalmi csoportok közötti közeledés el"segítésében, a városokon belül jelentkez" társadalmifeszültségekmérséklésében,atársadalmibékemeg"rzésében.különisfelhívjuk a figyelmet az érintett területeken a kisebbségi önkormányzatok és a helyi kisebbségi civil szervez"déseknemformális,hanemténylegesbevonásánakszükségességére. Afentihelyzetértékelésbenegyetértve,szakterülett"lfüggetlenülhasonlókövetkeztetésekre jutva hoztuk létre a Városmegújító Munkacsoportot azzal a célzattal, hogy összegezzük a jelenlegi településfejlesztési gyakorlattal szembeni szakmai kritikákat, módszertant mutassunk a településfejlesztés közösségi bevonáson alapuló lehet"ségeire és megfogalmazzuk szakmai ajánlásainkat annak érdekében, hogy a településfejlesztést új alapokra,avárosmegújításalapjairahelyezzük. A munkacsoportban hasonló elveket valló közösségfejleszt"k, szociológusok, építészek, tájépítészek, településtervez"k tették össze tudásukat, gyakorlati szakmai tapasztalatukat, amelyetebbenakézikönyvbentárunkaszélesnyilvánosság(lakosságicsoportok,civiler"k), illetve a döntéshozók (önkormányzati testületek, polgármesteri hivatalok dolgozói, és az országos folyamatot felügyel" f"hatóságok, minisztériumok szakemberei) elé. Abban a reményben, hogy azok a szakpolitikai anyagokat, jogszabályokat, eljárásrendeket, metodikákatjóiránybatudjákbefolyásolni. Közösségfejleszt"kEgyesületeVárosmegújítóMunkacsoport# oldal

7 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról#Gyakorlatiútmutató 1.Fogalmak 1.Fogalmak 1.1.Avárosfogalma A város olyan társadalmi és történelmi képz"dmény, emberi közösségek által létrehozott térbeli csomósodás, amely a szerves fejl"dés$, a spontán és a tervezett beavatkozások keverékének eredményeként jött létre, és az egyéni (hatalmi) és közösségi potenciál, aktivitás következtében folyamatosan átalakul, mindez pedig az épített környezet mennyiségi és min"ségi jellemz"iben manifesztálódik. A várost # lakói alkotják. Nélkülük beszélni,intézkedni,tervezni,beavatkozniam$ködésébefelel"tlenésszakszer$tlendolog.a döntésekben nem a befektet"kkel, nem is a várospolitikusokkal, hanem els" helyen velük kellkalkulálni,megkérdezni,abbabevonni"ket.tehátavárosbanél"kavároshoztartoznak #"kaváros 1.2.Avárosmegújításfogalma A városmegújítás egy olyan folyamatos beavatkozási tevékenység, amely a városfejl"désben zajló spontán folyamatokon alapul, e folyamatok közül némelyekre ráer"sít, másokat ellensúlyoz, vagy kitérít. A városmegújítás célja, hogy az érintett közösségbevonásával amelyegyszerreforrásaéskedvezményezettjeetevékenységnek úgy módosítsa a városfejl"dési folyamatokat, hogy javuljon az érintettek társadalmi, pszichés és fizikai közérzete. A városmegújítás a nyilvánosságban zajló, a fenntarthatóságot(tartamosságot)célzófelel"sfolyamat. Avárosmegújításmairelevánscéljaazembernek,mintszocio#pszichoszomatikuslénynekaz érzetét javítani, a társadalmi integrációt, befogadást, elszigetelések feloldását er"síteni, az egymásért és a környezetükért is felel"sséget érz" és vállaló (széthullott) közösségeket újraépíteni, a hely identitását, a közösség helyhez köthet" identitását megtalálni és kibontani. A városmegújításnak lakóik megkérdezésével kell kezd"dnie, az " részvételük megteremtésénekkialakításával. 1.3.Participációstervezés,vagyrészvételitervezés Arészvételitervezésaközösségrészvételénéskoraibevonásánalapulómunkafolyamat:a tervezés megtervezése, illetve el"készítése, illetve a tervezés részeredményeinek folyamatosvisszacsatolása,alternatívákfeltérképezése,döntésekel"készítése,széleskör# kommunikációja és vitája, amely a konkrét tervezési folyamattal együtt zajlik, azzal szétválaszthatatlanulösszeforr. A közösségi részvétel azon különböz" eljárásokra vonatkozik, melyek lehet"vé teszik a közösség különböz" tagjainak, hogy aktív résztvev"i lehessenek a kijelölend" politikai irányvonalakrólszólóvitáknakvagynémelyesetekbenmaguknakadöntéshozataloknak.az eljárások megengedik a közösség tagjainak, hogy hallassák hangjukat, gyakorolják befolyásukat.(webler#tuler,2001)

8 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról#Gyakorlatiútmutató 2.Szokásjogi,jogikörnyezet 1.4.Avárosmegújításszerepl"i Avárosmegújításszerepl"iazadottvárosvagyvárosrészválasztottképvisel"i,valaminta lakosság, a gazdasági szerepl"k (tulajdonosok, bérl"k, befektet"k), a használók érintett képvisel"i, illetve a megegyezést segít" küls" szerepl"k. Mivel a megújítás egy összetett folyamat hiszenafizikaiváltozásokmelletttöbbnyireazadotthelytársadalmiszövetének azújjáélesztése,m$köd"képességénekfejlesztéseiselengedhetetlen#,azegyikfontosküls" szerep éppen ennek a társadalmi#közösségi folyamatnak a megtervezése, meger"sítése, a helyiekkezdeményez"#éscselekv"képességénekafejlesztéseésbátorítása. A közösségfejleszt" olyan szakember, aki azokat a változásokat segíti, amelyeket a közösségek, az érintettek önmaguk határoznak el. A közösségfejlesztési folyamat egy településen a lakosság aktivizálásával kezd"dik, majd a problémák felismerésével és azok nyilvánossátételévelfolytatódik,melyneksoránmindtöbbenkapcsolódnakafolyamathoz, és eljutnak a közösségben megfogalmazódó feladatok felismeréséhez, tervezéséhez és közösségimegoldásához. Az érintettség feltárása a városmegújítási folyamat els", egyben egyik legfontosabb induló lépése. Az érintettek (stakeholders) azon személyek, illetve csoportok, akik/amelyek életmin"sége,életkörülményei,lehet"ségeiatervkövetkeztébenérzékelhet"enmegváltoznak. Érintettlehetegydöntéshozóis,ígyazátfedésekmiattnéhaszerepzavarokléphetnekfel.Ilyenkor az egyénnek ajánlatos a legtöbb résztvev" által definiált, elfogadott szerepkört felvállalni. A stakeholder kifejezést néhol egy#egy érdekcsoport képvisel"jeként is értelmezik. A participációs folyamatok teljessége, ugyanakkor hatékonysága érdekében ugyanis a különböz" csoportok a tervezésben,egyeztetésbenazáltalukmegbízottképvisel"könkeresztülvesznekrészt.ebbenaz esetbentalánzászlóviv"nekfordíthatnánk.(dömötör,2008) A változási folyamat szervezetté tételében sokféle szerep megjelenik, amelyeket el"fordul, hogy a közösségfejleszt", vagy alkalmi, küls" feladatként más szakember segít. Ilyenek például az érintettek megegyezését el"segít" ún. facilitátori és mediátor feladatok. A facilitátor tükörfordításban: megkönnyít",akiafolyamatokelindításátésm#ködését kezdeményez", segít" személy (latin: facilitas könny$ség, könnyedség). Feladatának lényege, hogy nem vezeti, csak a háttérb"l koordinálja, megkönnyíti a célcsoportok tevékenységét. A facilitátor feladatai többek közt: világos, egyértelm$ fogalmazás; kis# és nagycsoportos együttgondolkodás motiválása; vita kezdeményezése, levezetése (a beszélgetés mederben tartása, konfliktuskezelés), következtetések összefoglalása. A mediátor tükörfordításban: közvetít". A felek közt kialakult konfliktushelyzetek felszámolásával, feloldásával foglalkozó szakember. Leggyakrabban a bírósági esetek megel"zésére, elkerülésére alkalmazzák. (Dömötör, 2008) A szakért"k közé tartoznak a tervez" mérnökök, gazdasági szakért"k, társadalomkutatók is, akik meg tudják világítani egy$egy megoldási alternatíva térbeli, fizikai leképezésének különbségeit, gazdasági, társadalmi,környezetihatásaitajódöntéshozatalhoz. Avárosmegújítástehátsokszerepl"sfolyamat,amelyakkorérieltársadalmihasznosságának legfels" fokát, ha a megújítás szerepl"i közötti viszony bizalmi marad, a kommunikáció folyamatos és"szinte, a kompetenciák el"re rögzítettek, a folyamatokba beleszólást nyújt, és azokra rálátást enged. A városmegújítás feltételezi, hogy abban minden kisebbség és társadalmi csoport képviselve legyen, minden csoport érezze, hogy képes közrem$ködni a Közösségfejleszt"kEgyesületeVárosmegújítóMunkacsoport# oldal

9 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról#Gyakorlatiútmutató 2.Szokásjogi,jogikörnyezet projektbenésprofitálnifogbel"le.arehabilitációtteháta lakossággalegyütt ésnemcsak a lakosságért kellmegvalósítani.afolyamatsoránahelyiközösséget#aminemazonosa lakónegyeddel, hiszen koherens szociális kapcsolatok meglétét feltételezi # különféle szerepkörökben mindvégig vonjuk be a projektbe. A helyi közösség bevonását segítheti a top#down (felülr"l szervezett) és bottom#up (alulról szervez"d") kezdeményezések összekapcsolása,valamintahelyiaktivistákbevonása. Közösségfejleszt"kEgyesületeVárosmegújítóMunkacsoport# oldal

10 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról#Gyakorlatiútmutató 2.Szokásjogi,jogikörnyezet 2.Szokásjogi,jogikörnyezet A társadalmi részvétel számos alkotmányos jogon alapszik, mint például az információ terjesztésénekésmegismerésénekszabadsága.ehheztársulnéhánynemzetköziegyezmény, pl. az Aarhuis#i, amely rendelkezik a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésér"l, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történ" részvételér"l és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról. A területfejlesztéssel, területi tervekkel kapcsolatos különféle hazai törvények és kormányrendeletek biztosította nyilvánossági szintek egyébként megfelel"ek, csak azok id"beliségével és alkalmazásával, gyakorlati megvalósításávalvanbaj.ennekkövetkeztébenhatékonytalanokká,súlytalannáválnak,ígya társadalmirészvételilehet"ségeketagyakorlatbanakülönböz"szintekendöntésekethozók, azönkormányzatok,avállalatok,demagukazállampolgárokissokszorkiüresítik,formálissá teszik, vagy akár trükkökkel manipulálják. A jogszabályok meghatároznak bizonyos egyeztetésiéstájékoztatásikötelezettségeket,atúlszabályozástelkerülend"általánosságuk miatt azonban a tervezés szerepl"inek meglehet"sen nagy mozgásteret hagynak. A nyilvánosság és a részvétel szintje így nagymértékben függ a tervez"t"l, az el"írt helyben szokásosmódon lefolytatotttársadalmasításáltalábankevésérintettetérel. 2.1.Atelepülésfejlesztéstársadalmasításáravonatkozószabályok Ugyan a településfejlesztés alapvet" dokumentumainak a rendezési tipusú dokumentumoknál is képlékenyebbek a tartalmi követelményei és a jogszabályi rögzítettsége, ennél azonban sokkal er"sebb szempontnak viszonyul a fejlesztési forrás természete, amely az elmúlt évtizedben (és várhatóan még sokáig) az Európai Uniós fejlesztési forrásokról, és azok elosztásáról szól. Éppen ezért, a sokszor pusztán rendkívül túlbürokratizáltnakhatópályázatieljárások,amelyeknekegyiksarkallatosfeltételeazuniós jogrendnek, direktíváknak, elveknek a betartása, egyfajta magasabbb szint$ bevonásra kényszerítette a források potenciális felhasználóit, így a települési önkormányzatokat is. Sokkal nagyobb szerepe lett a kommunikációnak, az információközlésnek és valamilyen mértékbenalakosságibevonástiselmozdítottaakorábbiholtpontról. AzIntegráltVárosfejlesztésiStratégiatematikájánakmegjelenéseavárosfejlesztésterületén továbbcizelláltaezt,amiazonbannemjelentiaténylegesrészvételitervezésmegvalósítását alegtöbbesetben.mivelavárosfejlesztésipályázatokbanmáramárkötelez"elemnekszámít az IVS megléte, amelyenek viszont kötött tartalmi követelményei vannak, így a társadalmasításnakegyalapszintjétmégazokazönkormányzatokismegcélozzák,akikeddig ezt soha, azaz a helyben szokásos módon tették meg. Az IVS e tekintetben összhangot kívánteremteniazeurópaiunióbanrégótalétez"alapelv,aparterségmegteremtésével,így az IVS külön f" fejezetet szentel a partnerség kérdésének, amelyben részletesen ki kell fejtenie egy településnek, hogy milyen módon kerülnek kielégítésre egyrészt a társadalmi részvétellel, másrészt a szakpolitikák összehangolásával kapcsolatos alábbi alapvet" követelmények: Az IVS tartalmát képez" különböz" szakpolitikák tartalmának városi szint$ kialakítása,azazazágazativagytematikusfejlesztésiirányokkalkapcsolatoshelyzet

11 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról#Gyakorlatiútmutató 2.Szokásjogi,jogikörnyezet és célok egyeztetése az ágazat helyi szerepl"ivel, az ágazati vagy tematikus célokbanközvetlenülérintettpartnerekkel Atematikuscélokterületialapúkoordinációja,aterületicélokkialakítása:aváros egészéreésavárosrészekrevonatkoztatottproblémákéscélokvalamintmegoldási javaslatokegyeztetéseazérintettlakossággal,vállalkozásokkal,civilszervezetekkel ésegyébmeghatározószerepl"kkel A stratégia végrehajtásába bevonható érdekeltek azonosítása, közrem$ködési, végrehajtási kapacitásaik, képességük felmérése, a végrehajtásba való bevonásuk el"késztése A tervezett fejlesztések által érintettek véleményének megismerése, ötleteik, javaslataik beépítése a beavatkozások elfogadottságának és hatásának javítása érdekében A partnerség építésének és a partnerekkel való párbeszéd színteréül szolgáló intézményeskeretek,alkalmazotteszközök. Más kérdés, hogy a település mennyire törekszik ténylegesen megismerni az érintettek valósvéleményétésmilyenmódszereketválasztabevonásra.ezekametodikákugyanisnem részei az egyébként máshol sokkal részletesebb utasításokat, vagy alternatív megoldási lehet"ségekettartalmazókézikönyvnek. 2.2.AzÉtv,azOTÉKésatársadalmasítás AtöbbszörmódosítottÉtv 2.kimondja,hogy"Azépítettkörnyezetalakításaésvédelmesorán a közérdek" intézkedéseket és döntéseket megel#z#en, illet#leg azok végrehajtása során biztosítanikellanyilvánosságotésaközösségiellen#rzéslehet#ségétazetörvénybenésmás jogszabályokban meghatározott módon. Gondoskodni kell az érdekelt természetes személyek,jogiszemélyekésjogiszemélyiségnélküliszervezetekmegfelel#tájékoztatásáról, éslehet#ségetkelladnirészükrevéleménynyilvánításraésjavaslattételre." Az Országos Településrendezési és Építésügyi Követelményekr"l (OTÉK) 3 szóló kormányrendelet pedig mellékletében közli a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek listáját, viszont szót sem ejt az Étv#ben megemlített egyéb érintettek körér"l, azaz érintett állampolgárokról, szervezetekr"l,érdekképviseletiszervekr"l. Éppenezértatelepülésrendezésitervegyeztetésekagyakorlatbannemfeltétlenülvezetnek jó eredményre. Mindezt a f"hatóság is érzékelte, és ennek hatására az akkor még létez" OLÉH 4 kiadott egy útmutatót a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezésieljárásához.(körmendy,2007).ebbenazútmutatóbanaf"osztályels"sorban abban jelöli meg a problémák forrását, hogy a tervkészítésr"l szóló információk gyakran sablonosak,illetvenemteljesenletisztult,hogymikorésmilyenesetbenmelyszervet,illetve szervezetetkellfelkeresniazadottproblémával.körmendyimreakkorif"osztályvezet"ezt írjaazútmutatóbevezet"jében: 2 Jelenleg:1997.éviLXXVIII.törvényazépítettkörnyezetalakításárólésvédelmér"l 3Jelenleg:253/1997.(XII.20.)kormányrendelet 4OrszágosLakás#ésÉpítésügyiHivatalTelepülésrendezésiF"osztály Közösségfejleszt"kEgyesületeVárosmegújítóMunkacsoport# oldal

12 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról#Gyakorlatiútmutató 2.Szokásjogi,jogikörnyezet A helyi önkormányzatok településrendezési tevékenységének vizsgálata során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a településrendezési eszközök érdekelt államigazgatási szervekkel történ# véleményezési eljárása nem kell#en eredményes. A kapott észrevételek gyakran semmitmondóak, nem nyújtanak megfelel# tájékoztatást a gondos, el#relátó tervezéshez.ennekokátazérdekeltállamigazgatásiszervekképvisel#iveltartottfórumokon szerzett tapasztalatok alapján többek között abban látjuk, hogy a polgármester sablonos, kevés információt tartalmazó levélben tájékoztatja az érdekelt államigazgatási szerveket arról, hogy milyen céllal és mely területre készül a rendezés. Gondot okozhat az is, hogy a tervkészítés különböz# szakaszaiban, illetve a megállapítás el#tt milyen formában és mely szervekbevonásávalfolyjékavéleményezésieljárás. Az útmutató mintalevelekkel, illetve az OTÉK mellékletében nevesített államigazgatási szervekaktualizáltlistájávalkívánjaabajtorvosolni,ámabajett"ljóvalmélyebbgyöker$. Igaz ugyan, hogy nehéz kiigazodni az azóta is változó államigazgatási szervek között kiigazodni, ám a problémának ez csak az egyik gyökere. A másik gyökere ugyanis nem itt, hanem a bevonás helyben szokásos módjában keresend", amelyet az Önkormányzati törvény és a Jogalkotásról szóló egyaránt kétharmados törvény kódol. A helyi önkormányzatokról szóló törvényben 5 és a jogalkotásról szóló törvényben 6 foglaltaknak megfelel"en ugyanis az önkormányzati SZMSZ$ben megállapított helyben szokásos módon történ" kihirdetés illetve írásos értesítés útján történ" módszer korlátlan, és egyben átláthatatlan manipulációs lehet"ségre ad módot a települési önkormányzatok döntéshozóinak a kérdés kezelésében, valamint rendszerint nem valósítja meg a korai bevonáslehet"ségétahazaigyakorlatban. 2.3.Rendszerhibákatelepüléstervezésrészvételigyakorlatában A településtervezés és általában a tervezés több, egymást követ", elvileg logikusan egymásra épül" szakaszból, lépésb"l áll. Az els" szakasz a helyzet feltérképezése, a problémák elemzése, ezt követi egy hosszú távú koncepció kidolgozása, amelynek fókuszában áll a jöv"kép, az elérni vágyott célállapot. Hogy ezt miként érhetjük el, arra különböz" programok készülhetnek, s a programok végrehajtását lehet aztán tovább konkretizálnikülönböz"szinteken.atervezésifolyamatnakcsakalegvégénjelennekmega mérnökitervek,amelyekatelepülésfizikaistruktúráinakkonkrétmegvalósításátszolgálják. Alapvet"hibaésmár#márrosszhiszem$megoldás,haalakosságotezenalegvégs"ponton vonják be az érintetteknek éppen a helyzetfeltárásban és a hosszú távú koncepció, a jöv"kép meghatározásában, a funkciók nevesítésében lehet kulcsszerepük, hiszen ezek azok a területek, ahol a laikusság és a szakértelem a leginkább összemosódik. Természetesen a tervezés valamennyi szakaszában meg lehet találni azokat az elemeket, amelyeket az érintettekkel közösen lehet meghatározni. Sajnos a jelenlegi gyakorlat egyik sarkalatos hibája az is, hogy az egyébként egymásból logikusan következ" tervezési szakaszok nem egymásra épülnek, vagyis ha például az átfogó koncepciótól függetlenül, esetlegazzalellentétesmódonvalósulnakmegfejlesztések,készülnekelépületek,közterek, közterületiberuházások,akkorenneknincskövetkezménye.maximumakorábbikoncepciót társadalmi kontrol nélkül igazítják hozzá egy#egy hirtelen, és ad#hoc módon végrehajtott 5Jelenleg:ahelyiönkormányzatokrólszóló1990.éviLXV.törvény8. (5)bek. 6Jelenleg:ajogalkotásrólszóló1987.éviXI.törvény42.. Közösségfejleszt"kEgyesületeVárosmegújítóMunkacsoport# oldal

13 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról#Gyakorlatiútmutató 2.Szokásjogi,jogikörnyezet fejlesztéshez, a papír elbír mindet alapon. Éppen ezért a településfejlesztési koncepcióknak, városfejlesztési stratégiáknak ma Magyarországon gyakorlatilag nincs súlya, hiszen azt nem egy szilárd és széles körben szondázott, vitákon keresztül érlelt közmegegyezés,hanemegysz$kdöntéshozóivagytanácsadóicsoportérlelteki. Közösségfejleszt"kEgyesületeVárosmegújítóMunkacsoport# oldal

14 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról#Gyakorlatiútmutató 3.Helyzetértékelés 3.Helyzetértékelés (ajelenlegirendszerkritikája) A települések fejlesztésével és rendezésével kapcsolatos jogi környezet keretjelleggel # jogszabályi kötelezettség szintjén # biztosítja a lakosság és a civil szervezetek bevonási lehet"ségét a döntési folyamatba. A probléma nem a megfogalmazott elvek hiányában, hanem annak gyakorlati alkalmazásában van. A korai bevonás a fejlesztési folyamatokba nem intézményesült, a lakosság és a civil szervez"dések, különböz" érdekcsoportok csak utólag, a koncepcionális döntések meghozatala után, vagy pedig már a konkrét kivitelezési fázisban értesülnek / szembesülnek egy#egy területi döntés eredményével, így pusztán egyetlen eszköz, a lakossági és civil tiltakozás áll rendelkezésükre véleményük érvényesítésére. Sok esetben az információ eltitkolását a közösségi érdek fölé helyezett egyéni gazdasági érdek, vagy pedig az a prekoncepcionált vagy jogos félelem váltja ki a döntéshozókból,amiazún.nimbyszindrómával 7 jellemezhet". 3.1.Atelepülésfejlesztésikoncepciókhibái A településfejlesztési elképzelések dönt"en a fizikai környezet megújítását célzó(általában túlzottan mérnökcentrikusan vagy gazdaságcentrikusan kidolgozott) beavatkozások, amelyeknektársadalmi,szociális,közösségi,környezetihatásaiel"renemfelmértek,éscsak nagyon ritkán szondázottak, monitorozottak. A településfejlesztési koncepcióknak máig nincsegységestartalmikövetelménye,metodikája:akészíttet"ágazatiszemléleteittükröz", a lakossági bevonás lehet"ségével nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben (kérd"ívezés, közvélemény kutatás) él" anyagok születnek rendkívül nagy min"ségi szórásban, sok esetben elrugaszkodva a valós problémáktól és feladatoktól, pusztán építészeti,városépítészetivagyközgazdaságielvekalapjánmegszerkesztve. Alapproblémaként jelentkezett/jelentkezik még hogy városi szinten szinte mindenütt er"sen jellemz" a folyamatok és döntések teljes átpolitizáltsága. Ez nem a policyt, azaz a szakpolitikaiszempontokatérinti,hanemazaktuál#éspártpolitikamegjelenését(politics)is. Gyakorlatilag a különféle pártközpontok, vagy helyi pártpolitikai érdekek (melyek sokszor valójában üzleti körök érdekei) helyi érdekérvényesítése torzítja így a közösségi érdekeket. Ebbenaközegbenalakosság,acivilszervezeteksajátelhatározásukbóltörtén"megjelenése és megszólalása többnyire zavaró tényez"; a felülr"l azaz hivatalosan kezdeményezett helyzetekbenpedigmegelégednekaformálislátszattervezéssel látszatbevonással. 7NotInMyBackyard,azaz neazénhátsóudvaromban.annakajelenségnekaleírásáraszületettmozaikszó, amely azt a gyakori esetet jellemzi ezzel, amikor a közösség egésze egy adott fejlesztést szükségesnek, társadalmilag hasznosnak tart, ám a helyszínt vitatja amikor az a saját tulajdonát, környezetét érinti, vagy negatívhatássalvanrá.

15 Kézikönyvarészvételivárosmegújításról#Gyakorlatiútmutató 3.Helyzetértékelés 3.2.AzIVSberobbanásaafejlesztéspolitikába A településfejlesztési koncepciókat kibontó(gyakorlatilag azokat részben felváltó) Integrált VárosfejlesztésiStratégia(IVS)azzalahelyzetiel"nnyelrendelkezett,hogykonkréttartalmi követelményeket (azaz egységes szerkezetet) rendelt a városfejlesztési irányok megfogalmazásához, és a korábbiaknál jóval nagyobb mértékben integrálta az eltér" szemlélet$ mérnöki, gazdasági és társadalomtudományi szakmák ágazati szempontjait. A megszületett IVS#ek azonban a valós (optimális) kidolgozási idejükhöz képest elégtelenül biztosítottid"kerethíjjánújbólátléptekakoraibevonásbanésazalulrólépítkezésbenrejl" lehet"ségeken és pusztán a melléjük rendelt városrehabilitációs pályázatok szükséges, gyorsanel"állítandómellékleteivédegradálódtak. Kimondható, hogy a lefektetett tartalmi követelmények tiszta, pontos teljesítése miatt tisztességesen IVS fél évnél(inkább egy évnél) kisebb id"szak alatt nem készíthet" el még kisvárosokesetébensem.ahivatalileterheltség,lassúságésatelepülésekadatellátottsága, adatbázisainak rendezetlensége ehhez éppúgy hozzájárult, mint ennek a nagyon bonyolult érdekmátrixnakazel"készítésiésegyeztetésiideje.viszontazazáltalánostapasztalat,hogy alegtöbbivs2#3hónapalattszületettmeg.azönkormányzatokazalulinformáltság,azivs által megkövetelt eljárásrendek és tartalmi követelmények ismerete nélkül rendre alulbecsülik a készítéshez szükséges id"t, pályázati határid"khöz képest lövik be a megbízásokat,ígyarohammunkateljesenáltalánosjelenséggévált.ennekpedigels"sorban a participatív megközelítésmód látja a kárát, hiszen a stratégiai elhatározások az id"prés miatt nem egyeztetettek, ez pedig kés"bb számos helyi politikai, #civil, és személyes konfliktusforrásáválesz.azeredetiésazazótaátdolgozottivskézikönyvsemútmutatást,se forgatókönyvetnemadazivskészítésoptimálisid"keretére,abevonáslehetségesmódjaira, a bíráló szervezetek sok esetben megelégszenek a lakossági fórumokról származó jegyz"könyvekszerepeltetésével,nemvizsgálvaazokvalóstartalmátéseredményeit. Az IVS készítés az átlagosan rendelkezésre álló 2#3 hónapos tervezési id"keretek közé szorítvaígynemazintegrációt,csakéskizárólagapályázatiforrásmegszerzésétszolgálják,a pályázati tartalom és célok pedig sok esetben nem szinkronizáltak a többségi igénnyel és elvárással,m$köd"képességükmegkérd"jelezhet".hosszútávonmindezelmérgesítiahelyi viszonyokat. Azok a települések, amelyek számára az IVS, vagy bármely más, a település jöv"jétbefolyásolótervnemjelentmást,csak kényszer$enkipipálandó papírgyártástegy anyagi értelemben sikeres pályázathoz, ismét keservesen csalatkoznak saját önkormányzatiságukban, vezet"ikben, eredményeikben a megvalósítás után. A fenti települési attit$d Magyaroszágon majdhogynem általánosnak mondható, egy végletesen rosszulfelfogottgyakorlatrésze,amelyb"lnagyonnehézkiutattalálni. 3.3.Avárosrehabilitációkétrészreszakítása AzIVS#ekmögérendeltAkcióterületiTervek,illetveavárosrehabilitációpályázatikiírásútján történ" "két részre szakítása" miatt élesen elkülönültek a városok körében óriási népszer$ségnek örvend" (látványos fizikai beavatkozásokat hozó) ún. funkciób"vít" városrehabilitációs törekvések, és a népszer$tlen, akkut és neuralgikus problémákat magukbanhordozó,sokévtizedestávlatbannemkezeltún,szociálisvárosrehabilitációk.bár utóbbi pályázati formával az erre vonatkozó irányelvek szerint kötelez" élniük azoknak a Közösségfejleszt"kEgyesületeVárosmegújítóMunkacsoport# oldal

Kézikönyv a részvételi városmegújításról Gyakorlati útmutató

Kézikönyv a részvételi városmegújításról Gyakorlati útmutató Kézikönyv a részvételi városmegújításról Gyakorlati útmutató Közösségfejlesztők Egyesülete Városmegújító Munkacsoport Kézikönyv a részvételi városmegújításról Gyakorlati útmutató Szerkesztette: Giczey

Részletesebben

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT A SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület tagszervezetei: Autonómia Alapítvány Civil Kollégium Alapítvány Felső-Kiskunsági

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki kar Urbanisztika tanszék Önkormányzati főépítész szakmérnöki képzés.

BUDAPESTI MŰSZAKI- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki kar Urbanisztika tanszék Önkormányzati főépítész szakmérnöki képzés. BUDAPESTI MŰSZAKI- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építészmérnöki kar Urbanisztika tanszék Önkormányzati főépítész szakmérnöki képzés Sagát Ágnes: Főépítész a közösségi tervezésben SZAKDOLGOZAT 2011. június

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK A projektszemlélet ersítése OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

NEGYEDIK RÉSZ A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA NÉGYES DECENTRALIZÁCIÓJA VII. A KORMÁNYZATI EU-KOMMUNIKÁCIÓ DECENTRALIZÁCIÓJA

NEGYEDIK RÉSZ A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA NÉGYES DECENTRALIZÁCIÓJA VII. A KORMÁNYZATI EU-KOMMUNIKÁCIÓ DECENTRALIZÁCIÓJA NEGYEDIK RÉSZ A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA NÉGYES DECENTRALIZÁCIÓJA VII. A KORMÁNYZATI EU-KOMMUNIKÁCIÓ DECENTRALIZÁCIÓJA 1. Cél: az EU-kommunikáció kormányzati munkamegosztása a tárcák között A KS céljaival

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

6. Az Operatív Programok társadalmi egyeztetésének ex-ante értékelése

6. Az Operatív Programok társadalmi egyeztetésének ex-ante értékelése 6. Az Operatív Programok társadalmi egyeztetésének ex-ante értékelése 6.1. Bevezető A partnerséggel kapcsolatos ex-ante vizsgálat célja annak feltérképezése, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív

Részletesebben

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

Segédlet a közösségi tervezéshez

Segédlet a közösségi tervezéshez 93 TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 1. Segédlet a közösségi tervezéshez Budapest 2010 A sorozat és jelen lapszáma a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003. november Preambulum (A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai) A Magyar Köztársaság Kormányának

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Dr. Benke Magdolna A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetû térségekben Zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 1.1. Az egészségfejlesztési tervezés módszere... 9 1.1.1. Az

Részletesebben

3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia

3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia A felsoktatási intézmények mint regionális tudásközpontok hálózati együttmködése az életen át tartó tanulásban Miskolci Egyetem Felnttképzési

Részletesebben

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (LÁNYCSÓK, KISNYÁRÁD KÖRJEGYZSÉGÉNEK) SZERVEZETFEJLESZTÉSE

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (LÁNYCSÓK, KISNYÁRÁD KÖRJEGYZSÉGÉNEK) SZERVEZETFEJLESZTÉSE LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (LÁNYCSÓK, KISNYÁRÁD KÖRJEGYZSÉGÉNEK) SZERVEZETFEJLESZTÉSE Készült: Lánycsók Község Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) és a PANO PRESS Bt. (továbbiakban:

Részletesebben

TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK

TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. CSER JÁNOS DR. TÓTH TAMÁS (SZERK.) TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN Budapest, 00. SZERZŐK: I-IV. ÉS VI-VIII. FEJEZET: DR.

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN

PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN PROJEKTMENEDZSMENT AZ ÁLLAM ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN KÉZIKÖNYV 1 Tartalom 1. Elszó... 6 2. A projekt-ötlettl a projekttervig... 13 2.1. Projekt, projektmenedzsment... 17 2.1.1. Alapfogalmak... 17 2.1.2. A projekt

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A társadalmi felzárkózás szakpolitika-alkotás integrált folyamatmodellje

A társadalmi felzárkózás szakpolitika-alkotás integrált folyamatmodellje A társadalmi felzárkózás szakpolitika-alkotás integrált folyamatmodellje Készítette: Türr István Képző és Kutató Intézet, Kutatási Főosztály Lezárva: 2012. május 31. Készült az AROP 2011/1.1.9 A társadalmi

Részletesebben

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere Kiadja: a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSz) és a Reflex Környezetvédő Egyesület. A Társadalmi

Részletesebben

!"#$ %"& ' () * +, -. & /"/*0, 4

!#$ %& ' () * +, -. & //*0, 4 A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 2010 1 ÜRES OLDAL 2 3 !"#$%"&'() *+, -.& /"/*0, 4 Tartalom Dr. Voit Pál: Elszó helyett... 7 KÖNYVTÁR, KÖNYV, OLVASÁS L. Dürg Brigitta: A Könyvtári minségfejlesztés

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben