#ä7&## */'03. $* 35 3%&,-ä%+ / ;-&5 /,#&/ Agora-Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "#ä7&## */'03. $* 35 3%&,-ä%+ / ;-&5 /,#&/ Agora-Group"

Átírás

1

2

3 A tökéletes területvédelem nem álom! Akár hónapokra magára hagyhatja ingatlanát, ha azt az infrasorompók láthatatlan védelmére bízza, hiszen telepítés Xtán minimális karbantartással, hosszú idśn keresztül megbízhatóan mŷködnek. Üzletünkben minden infrasorompót igénylś felhasználásra professzionális megoldást ajánlhatxnk. TermékválasztékXnkban megtalálja a bel-, és kültéri védelmi eszközök mellett a legmodernebb nyilászáró védelmi eszközöket is. IB sorompók p méteres hatótávolságú, beltéren alnalma]ható, n\tlás]árón magas s]lntŷ, téves riasztás elleni védelmére, többféle színben és méretben. Foster 80 méteres hatótávolságú, kültéri soromsó. $z eg\mást keresztezś sxgárnyalábok alkotta síkháló gyakorlatilag áthatolhatatlan. Többféle méretben. #ä7&## */'03. $* 35 3%&,-ä%+ / ;-&5 /,#&/ Agora-Group Bud a p es t, Kés má rk u. 9. Tel efon: ( +36) 1/ , F a x : ( ) 1 / E - m a i l : i n f a g o r a - g r o u p. h u, w w w. a g o r a - g r o u p. h u, w w w. a g o r a - s h o p. h u Agora 1_ indd 1 9/22/09 1:20:36 P

4 GYÚJTÓPONT tartalom AUGUSZTUSI SZEPTEBERI HIRDE - TÔ INK: Sea wing Controls Kft. (B/I) AS CO Biztonságtechnikai Kft. (B/II) Agora-Group Kft. (1) AS Security Kft. (3) TVT Vagyonvé delmi Zrt. (7) Top Cop Security Zrt. (13) ERANDO Kft. (17) Aspectis Kft. (18) Robert Bosch Kft. (21) Alphasonic Kft. (21) Schrack Seconet (22) Pen tolt Kft. (23) Promatt Elekt ro ni ka Kft. (25) Fuldatex Bt. (26) OHAnet Kft. (27) Power Shield Security Servi ce Ltd. (35) LDSZ Vagyonvédelmi Kft. és Szaküz let (40) StP Kft. (40) Co de Bt. (40) Z&Z Export-import Kft. (B/III) Riarex Kft. (B/IV) A AGYAR ORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYE SÜ LE TÉ- NEK (BVE) ÉS A NEZETKÖZI TESTÔR ÉS BIZ TON- SÁGI SZOL GÁ LA TOK SZÖVETSÉGÉNEK (IBSSA) É DI A- PART NERE SZERKESZTÔSÉG: 1141 BUDAPEST, OGYORÓDI ÚT 127/B TEL./FAX: E-AIL: DETEKTOR PLUSZ BIZTONSÁGTECHNIKA BIZ TON SÁ- GI E NEDZSENT ÔRZÉS-VÉDELE BÛNEGELÔZÉS EGJELENIK ÉVENTE HÉT ALKALOAL 16. ÉV FO- LYA 8 9. SZÁ AUGUSZTUS SZEPTEBER LAP ALAPÍTÓ: JUHÁSZ BÉLA KIADJA: TYPON IN TER- NATI O NAL 1437 BUDAPEST, PF. 327 FELELÔS KIADÓ: KLÉZL ARINA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: BOZSIK FRI- GYES, CSER NAY AN DOR, GYENES LEVENTE, KLÉZL A RI- NA, KOVÁCS ALEXANDER, NEU ANN PÉTER, PAJOR I- HÁLY, SZALAY IKLÓS, SZÉCSI GYÖRGY, SZÖVÉNYI GYÖRGY, SZÛCS JÁNOS, VÁRY LÁSZLÓ TECH NIKAI SZAK TA NÁCS ADÓK: ÓRÉ ATTILA, PÁLFFY ZOL TÁN, TÓTH LEVENTE, DR. UTASSY SÁNDOR LAPIGAZGATÓ: OLNÁR ZOLTÁN UNKATÁRS: ÁRKUS CSA BA ARKETING: KESZ LER LÁSZLÓ HIRDETÉS FELV É TEL, LAPRENDELÉS: A SZERKESZTÔSÉGBEN A TE- LEFONON ELÔFIZETÉSI DÍJ: ÉVRE 4865 FT KIVITELEZÉS: PIXEL-X KFT., TEL./FAX: IN- DEN JOG FENN TART VA! ISSN Budapest édiafigyelô Kft. A lapot agyarország legnagyobb médiafigyelôje, az OBSERVER Budapest édiafigyelô Kft. rendszeresen szemlézi. H 1084 Budapest, Auróra utca 11. Tel.: , fax: SZAKÉRTÔ ÔRZÔ-VÉDÔ-EGELÔZÔ INFORÁCIÓVÉDELE EGRENDELÔLAP eg ren de lem a ma ga zint... pél dány ban Név: Cím: Te le fon/fax: Dá tum: Ol vas ha tó alá í rás: GYÚJTÓPONT Hírek/események Pályázat Detektor Plusz Országos Pályázatok FÓRU Aktuális Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai unkahelyi veszélyek és ártalmak megelôzése a magánbiztonsági iparágban 3. rész PIACTÉR Hálózati rendszerek Új dimenziók a biztonságtechnikában A Seawing új SC-1000 termékcsaládja Beléptetés equ milliméteres hullámhosszú személyátvizsgáló berendezés Z&Z Behatolásvédelem SATEL VERSA riasztóközpont család asco Videotechnika Geovision újdonságok 2009 Riarex IQinVision újabb ütôs kamera Aspectis OBOTIX kamerás megfigyelôrendszer ICTS Hungary. 19 Új Bosch kameramodellek: modern, intelligens felügyeleti technológia és kiemelkedô képalkotás Robert Bosch GS KAERA riasztás mobil hálózatról Pentolt Tûzvédelem NOCLIB új karbantartó eszközök Promatt Formaruhák Jég dupla whyskivel? Fuldatex Távfelügyelet Elevator felvonók felügyelete a XXI. században OHAnet Az IP világa IP a biztonságtechnika világában Szaktanulmány Térfigyelés és adatvédelem Laboratóriumi tesztek A kezdetek IBSSA hírek Belgium után Kambodzsa Sikeres kongresszus Brüsszelben Biztonsági fenyegetések A jövô irodai biztonsága 2. rész KI, IT, HOL Szolgáltatók Akik önnek segítenek Elô fi ze té si díj 2010-re 4865 Ft/év (áfás ár) eg ren del he tô: Ty pon International Kft Bp. Pf Tel./fax: de tek Szer kesz tô ség: 1141 Bu da pest, ogyoródi út 127/B Basler hálózati kamerákkal bôvül az Aspectis Kft. kínálata Az Aspectis Kft. büszkén jelenti be, hogy termékportfólióját ismét egy kiváló minôségû kamerákat gyártó beszállítóval bôvítette és reméli, hogy meglévô és leendô partnerei is örömmel fogadják a Basler Vision Technologies termékeit. A cég 2008-ban az IFSEC-en szinte a semmibôl robbant be a biztonságtechnika köztudatába. A Basler cégnek egyik komoly elônye, hogy több mint 10 éve gyárt megapixel felbontású kamerákat, a nem biztonságtechnikai célú ipari kamerák területén vezetô pozícióval rendelkezik, valamint 20 éves tapasztalata van az ipari képfeldolgozás területén. A jelenleg 4 alkategóriába sorolt 7 termékbôl álló hálózati kamera portfóliójában a 640x480-as felbontásútól az 1600x1200- ig találhatunk eszközöket. inden kategória tartalmaz Day&Night funkcióval rendelkezô és nem rendelkezô kamerát is, kivéve az 1600x1200-ast, ahol nincs D&N funkció. A Basler valamennyi IP kamerája progresszív letapogatású CCDvel, 5 egymástól függetlenül állítható mozgásérzékelôvel rendelkezik és három tömörítési eljárást nyújt (JPEG, PEG-4, H.264). A kamerák két egymástól függetlenül hangolható videojelfolyamot képesek egyidôben továbbítani. Egy speciális funkció az ún. Area of Interest (AOI), mellyel kijelölhetünk egy adott területet, így a kamera a képtovábbításnál csak azt veszi

5 hírek/események/pályázat GYÚJTÓPONT figyelembe. Használatával a felhasználót ténylegesen érdeklô képterületre helyezôdik a hangsúly és az erôforrás, amivel nem elhanyagolható szempontként megemelkedik a képátviteli sebesség is. További különlegessége, hogy nem egy, hanem több ilyen képterület kijelölhetô és virtuális kameraszerûen egyedileg állítható, milyen kódolásban és frissítési sebesességgel kerüljenek továbbításra. Ez egyben virtuális PTZ lehetôséget is rejt magában. A Basler német cégként nevéhez méltón tökéletes minôségre törekszik. A CCD pontos pozíciójától garantáltan maximum +/ 20 mikronos tûréshatáron belüli illesztéséhez külön eszközt és eljárást dolgoztak ki. Ez az ún. Camera Sensor Alignment Tool. Ezen felül pedig kifejlesztettek egy CTT+ nevû automatikus kamera tesztelô készüléket, amellyel leellenôrzik a gyártószalagról lekerülô összes kamera valamennyi minôségi jellemzôjét. További termék- és gyártóinformációért forduljanak az Aspectis Kft.-hez. ORSZÁGOS PÁ LYÁ ZATOK 2009 A szakma legjobbjai A ci vil biz ton ság vé del mi szak mák el is me ré sé nek és meg be csü lé sé nek to váb bi nö ve lé se a cél ja fo lyó i ra tunk évi pá lyá za tá nak, me lyet a agyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesülete (BVE), a Sze mély-, Va gyon vé del mi és a gán nyo mo zói Szak mai Ka ma ra (SZVSZK), a Nem zet kö zi Test ôr- és Biz ton sá gi Szol gá la tok Szö vet sé ge (IBSSA), az Or szá gos Bûn meg e lô zé si Központ, a a gyar Biz ton ság vé del mi Egye sü let tá mo gat. A szeptemberig lezárt kategóriákon túl még pályázni lehet az aláb bi ka te gó ri ák ban: AZ ÉV BIZ TON SÁG VÉ DEL I SZAK E BE RE 2009 Beküldési határidô: december 15. AZ ÉV VA GYON Ô RE 2009 AZ ÉV SZE ÉLY Ô RE/TEST Ô RE 2009 Beküldési határidô: december DETEKTOR Plusz 2009/8 9.

6 GYÚJTÓPONT hírek/események Kitüntetés magas elismerés a fôiskolától odern Alarm kültéri lézeres mozgásérzékelés Dr. Rudas Imre, a Budapesti ûszaki Fôiskola rektora augusztus 31-én a ûvészetek Palotájában, a fôiskola Szenátusa Jubileumi Tanévnyitó Ünnepsége keretében, Arany Emlékplakettet és Díszoklevelet nyújtott át óró Lajosnak, a TVT Vagyonvédelmi Zrt. vezérigazgatójának. i, a Budapesti ûszaki Fôiskola Rektora óró Lajos Úrnak a Budapesti ûszaki Fôiskola Arany Emlékplakettjét adományozzuk. Ennek hiteléül ezt az oklevelet részére kiszolgáltattuk és azt a fôiskola pecsétjével, valamint sajátkezû aláírásunkkal megerôsítettük. olvasható a Díszoklevélben. A kitüntetés egyrészt annak a sikeres életpályának az elismerése, melyet eddig járt végig óró Lajos, az ország egyik legnagyobb elektronikus vagyonvédelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásának a vezetôje, az SZVSZK Országos Elnökségének tagja. ásrészt a Fôiskola végzôs hallgatóinak éveken átívelô patronálása, a szakmai gyakorlatok terén nyújtott hatékony segítség is közrejátszott a kitüntetés odaítélésében. Újabb érzékelôvel bôvült az Optex Gyár kültéri REDWALL RLS-3060 mozgásérzékelô családja, melynek forgalmazását agyar országon a odern Alarm Kft. végzi. A lézeres letapogatást alkalmazó eszköz 30 méter sugarú körben képes érzékelni a mozgó objektum méreteit, mozgásának sebességét és távolságát. Az eszköz az érzékelési területet négy szektorra osztja, melyekhez egyenként egy-egy vezérelt kiemenet tartozik. A lézeres mozgásérzékelô ideális CCTV rendszerek vezérlésére is. A Trióda Csoport lapzártánk elôtt nem sokkal megjelent hírlevele, amely egyébként egy majdnem harminc oldalas termékkatalógusként is lapozgatható, több új terméket és szolgáltatást kínál, szinte kivétel nélkül akciós áron. Kezdjük a fotónkon látható AX SDS05 szett ismertetésével, amely látszólag egy PIR mozgásérzékelônek tûnik. Valóban az, de a mozgás és PIR detektoron kívül a készülék tartalmaz egy 1/3 -as Sony 420 TVL kamerát is, s fogadhat egy beépített SD kártyát. TRIÓDA Zrt. ôszi áresôrôl szól a Hírlevél A fotó/avl videofelvétel automatikusan video&jpeg idô és dátumrögzítéssel készülhet. Ha az SD kártya megtelik, automatikus idôrendi felülírás történik. A szett tartalmaz még beépített távvezérlôt, Li akkumulátort, tápegységet, beltéri hangjelzôt és SD kártyaolvasót is. A mindentudó szett nettó ára forint, a TRIÓDA partnerei azonban szinte féláron nettó forintért megvásárolhatják december 15- ig, ha beváltják a Hírlevél hátsó borítóján található kupont és kitöltenek egy regisztrációs lapot. A Hírlevél összeállítói válaszolnak arra a kérdésre is, hogy hol alkalmazható ez a sokoldalú készülék? ár jól bevált mozgó jármûvek megfigyelésekor! állítják a szakemberek. Lássuk ezek után a TRIÓDA csoport kiemelt ajánlatait! A 3. oldalon 14 kültéri (IP66) variofokális, infraledes és vandálbiztos 420, 480, 540 és 550 TV soros AXIT kamera között válogathatunk 40 százalékos árkedvezmény birtokában. A forgalmazó egyúttal két év cseregaranciát is ígér! A 6. oldalon ötféle rejtett színes kamera adataival és kedvezményes árával ismerkedhetünk meg. Az akciós ár itt is a több ezer forint kedvezményt figyelembe véve a 9590 és forint közötti sávban ta lál ható Ha tovább lapozunk, meggyôzôdhetünk arról, hogy most érdemes gazdaságos DVReket és digitális rögzítôket, valamint PC alapú AVER-ÉDIA videorögzítôket vásárolni. Aztán ismerkedjünk a Videosec és VIDUE termé kek kel! Elôbbiek kamerák és kameraházak, utóbbiak a kapu mozgatás részegységeit gyûjtik csokorba. Termé sze tesen, találunk teljes tolókapukat, szárnyaskapukat is. Háromféle URET kaputelefon szett között válogathat az érdeklôdô. eglepô, de igaz, hogy a ISTRAL 600 vezeték nélküli csengô akár 20 vevôkészüléket is meg tud szólaltani 250 méter (!) távolságban. A Hírlevél végül bemutatja a Cooper Fire tûzjelzô családot, melynek részegységei, illetve teljes rendszerei úgyszintén akciós áron vásárolhatók meg. Számos gépjármûvédelmi eszköz most huzamosabb ide ig féláron vásárolható meg, akárcsak a GS átjelzôk és több világcég riasztórendszerei is. Végül tájékozódhatunk az Ôszi Trióda Biztonság tech nikai Napokról. Októberben négy, novemberben három alkalommal hallgathatók meg elôadások különözô helyszíneken Bu dapesten és öt vidéki nagyvárosban. 4 DETEKTOR Plusz 2009/8 9.

7 hírek/események GYÚJTÓPONT LDSZ Kft. új kamerák a Geovisiontól SZVSZK stratégiai együttmûködés születik A tizenegy éve alapított Geo vision, a világ ötven legnagyobb gyár tójának egyike, nemrég bemutatta új IP speed dome kamera családját. A cég eddig csak fix box és dome IP kamerákat gyártott, októbertôl viszont már rendelhetôk a 18/23/36x optikai (és 12x digitális) zoommal rendelkezô bel- és kültéri sped dome kamerák is. A készülékek H.264 tömörítést alkalmaznak, 720x576 a maximális felbontásuk, ami 540 TV sornak felel meg. Oldalfali, álmennyezei konzolok, átlátszó és sötét burák széles választéka segíti a környezetbe illô telepítést. A Geiovision IP sped domjai teljesen kompatibilisek az alapáron video elemzô (arcfelismerés, be/kilépôk számlálása, eltûnt tárgy észlelés, vizuális aktíváló gomb, ködtelenítés, panoráma képalkotás, stb.) funkciókkal felvértezett, maxium 32 kamerát fogadó NVR rögzítô szoftvereivel. égpedig a Személy- Va gyonvédelmi és agán nyo mozói Szakmai Ka mara, valamint a Budapesti Kom mu nikációs és Üzleti Fôiskola (BKF) között, amirôl a közelmúltban született megállapodás. A Kamara számára stratégiai cél, hogy a rendészeti terület utánpótlását nevelô oktatási intézményeken túl a felsôfokú oktatási intézményekkel is kapcsolatban álljunk jelentette ki Német Ferenc, az SZVSZK elnöke az együttmûködésról szóló közlemény megfogalmazásakor. Utóbbiban szó esik arról, hogy támo gatni kell a közös oktatási és képzési programokat, s meg kell szervezni a tanácsadói szolgálatot is. A BKF teljes körû projektmenedzserként fogja felké szíteni az SZVSZK tagjait és a Kamaránál bejegyzett vállalkozásokat az uniós feladatok teljesítésére, valamint a források befogadására is. Fittich-elektronika új betörésjelzô rendszer ár nálunk is megrendelhetô a világhírû svájci tûz- és biztonságvédelmi cég legújabb, kisebb családi házak védelmére kíválóan alkalmas moduláris betörésjelzô rendszere, mely akár 256 zónáig bôvíthetô, s így már egy irodaházban is alkalmazható. Bencsik Pál, a magyarországi márkaképviselet vezetôje elmondta, hogy a onitor xl rendszer egyszerûen kezelhetô, s olyan környezetben is alkalmazható, ahol szülôk, gyerekek és háziállatok mozognak. Ha a rendszer behatolást észlel digitális üzenetet és hangjelzéseket küld a felügyeleti központba, valamint az elôre beprogramozott telefonszámokra, személyhívókra. A onitor xl különféle személyvédelmi funkciókkal is kiegészíthetô. Támadás vagy fegyveres rablás esetén a támadásjelzô nyomógombbal észrevétlenül telefonos átjelzés, vagy hangjelzés indítható el. Egy szoftver és egy videós megfigyelô rendszer segítségével a tulajdonos láthatja a házában, vagy a környékén zajló eseményeket, sôt vezérelheti is a riasztót. Robert Bosch Kft. továbbképzés A hagyományos októberi Bosch szakmai napon kívül az idén a biztonságtechnikai üzletág a a gyar érnöki Ka ma ra által akkreditált továbbképzéseket is biztosít az érdeklôdôknek. A kamara a továbbképzésre kötelezett, a szakmában dolgozó mérnökök számára pontot érô szabadon választható programként akkreditálta a következô szakmai napokat: Bosch tûz jelzô rendszerek tervezése 3 pont (november 10.) Bosch IP CCTV rendszerek tervezése 3 pont (október 9, vagy november 27) Bosch épület- és vészhangosító hangrendszerek tervezése 3 pont (október 6 és október 20.) A szerzett pontokról a képzésen való részvételt és a sikeres tesztet követôen a Bosch Biz tonságtechnika igazolásokat ad. ki. Errôl az összesítést a Kamara is megkapja. Regisztráció és további információk a szakmai programról: Zmax CS térképes megjelenítéssel A videofelügyeleti rendszerek központosítása nem újszerû dolog. A központosítás mellett mindig fontos szempont, hogy a rendszer könnyen kezelhetô, átlátható legyen. A K-Pro digitális rögzítôk új firmware és szoftver verziója lehetôvé teszi CS (központi felügyeleti szoftver) használatát térképes megjelenítéssel. A szoftverhez hozzárendelhetô alaprajzokon megadhatók az egyes kamerák helyei. Ezután az alaprajzon böngészve, bármelyik kamerát kiválasztva, az adott kamera képe jelenik meg a kijelzôn. Egyszerû, mégis hasznos funkció, és mindez benne van a hardver árában. A K-Pro digitális rögzítôket a Zmax Kereskedelmi Kft. forgalmazza. 5 DETEKTOR Plusz 2009/8 9.

8 GYÚJTÓPONT hírek/események Robert Bosch Kft. új tûzjelzô rendszer Nemrég mutatta be a Bosch az új FPA-1200-as tûzjelzô központját, mely az egy- és kéthurkos piaci szegmens igényei szerint lett kialakítva. A központ család robosztus moduljai cserélhetôk mûködés közben, s a felügyeleti rendszerek felé OPC kommunikáció biztosítható. Sokféle bôvítô modul alkalmazható, ami lehetôvé teszi hagyományos érzékelôk csatlakoztatását, vagy akár tûz oltó rendszer indítását is. A központra két cí mezhetô hurok és 254 címzett perifériás eszköz csatlakoztatható. Az új tûzjelzô rend szer a jól bevált LSNi technológiát hasz nálja, s támogatja a teljes LSN és LSNi periféria választékot. A nagyméretû érintôképernyôs kijelzô a paici szegmensben egyedülálló ergonómiát biztosít a felhasználónak. A kiterjedt diagnosztikai funkciók megkönnyítik a rendszer üzemeltetését és szervízelését is. A központhoz kapcsolható egyenértékû távke zelô egységekkel az információk több helyrôl hozzáférhetôek. indezen elônyös tulajdonságok és a kedvezô ár az FPA-1200-as tûzjelzô központot ideálissá teszik az iskolák, irodák, üzletek és más kisebb méretû objektumok tûz vé del mére. CONRAD újdonságok a Nagykatalógusban egjelent a CONRAD 2010 évi Nagykatalógusa, mely több mint 15 ezer, a budapesti szaküzletben szerencsés esetben rögtön megvásárolható, illetve megrendelhetô terméket ismertet. Nyilván a hívatásos biztonságtechnikai szakemberek figyelmét is felkelti a katalógusban megtekinthetô tucatnyi füst- és gázérzékelô, melyek iránt különösen ilyenkor, az ôszi hónapokban kezdôdô fûtési idény kezdete elôtt, mutatkozik fokozott érdeklôdés. Ezek közül olvasóinknak mi a VdS által is vizsgált három darabos 9 Volt feszültséggel mûködô E EASY-TEST készletet ajánlanánk S ha már az érzékelôk között nézelôdünk, érdemes lesz az akciós termékként forgalmazott, téves riasztásokat szinte soha sem generáló kettôs mozgásérzékelôt is szemügyre venni! Ismét gazdag a gépjármû-védelmi eszközök kínálata. Közéjük sorolhatjuk a Keyless Entry kulcsnélküli ajtónyitó rendszert. Ha a tulajdonos eltávolodik a kocsitól az ajtók automatikusan záródnak, visszaérkezésekor pedig kinyílnak. Végül a képünkön is megtekinthetô telefonhívást jelzô vezeték nélküli készülékre hívnánk fel olvasóink figyelmét, mely hang és fényjelzéssel figyelmezteti a szerszámgépnél dolgozót, vagy a zenét hallgatót. További információk: G4S köszönet a rendôröknek A G4S Készpénzlogisztikai Kft. közleményt juttatott el a sajtóhoz, melyet az alábbiakban ismertetünk: szeptember 18-án perckor az 1-es autópálya 36-os km szakaszának magasságában közlekedô értékszállító járatunkat sorozatlövô gépkarabéllyal felfegyverzett bûnözôk támadták meg. A folyamatos és nagy tûzerejû támadás során a gépkocsi személyzetét a jármû elhagyására kényszerítették, majd felszólították a páncélautó trezorterének kinyitására. Tekintettel arra, hogy szállítási rendszerünk nem teszi lehetôvé a személyzet részére a küldeményekhez történô hozzáférést, a támadók megkísérelték a kocsiszekrény, valamint a trezor erôszakos felnyitását, ami azonban nem vezetett eredményre. Értékszállító gépjármûveink folyamatos kapcsolatban állnak központi diszpécserszolgálatunkkal, így a beérkezô riasztást azonnali rendôri intézkedés követte. A gyors hatósági reagálás, kollégáink szabályzat szerinti feladat végrehajtása, valamint a gépkocsi biztonsági rendszere a támadás sikeres befejezését meghiúsította, a szállított küldemények a mai napon kivétel nélkül sértetlenül elérik célállomásukat. Kollégáink és az intézkedésben résztvevô rendôr kollégák felé ezúton is köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki. odern Alarm szervizmonitor a szemüvegben A odern Alarm Kft. egyik szakmai rendezvényén mutatták be a közelmúltban a szemüvegbe épített SS-L4 01 LCD szervizmonitort. int kiderült, a különleges szemüveg erôs napfényben is használható és hatékony segítséget nyújthat a kamerák telepítésekor. A 40 -os virtuális képernyôn megjelenik a szerelést végzô munkatárs elôtti tér, a 4,2 egás színes kijelzôn a 80:1 kontrasztaránynak köszönhetôen jól kivehetôek a munkaterület részletei. A video bemenet 1 Vpp/75 Ohm, az automatikus átkapcsolás PAL/NTSC üzemmódban történhet meg. Az 550 mah kapacitású speciális Li-polymer akkumulátort 4-5 óra elteltével kell csak újratölteni. A szervizmonitor tartozékai: hordtáska, háromféle típusú lencse, extra szemgyûrû fedô, monitor és kamera kábel, töltôegységek. 6 DETEKTOR Plusz 2009/8 9.

Ôrzés-védelem. Elektronikus védelem. Védelem mechanikus eszközökkel. szol g áltatók

Ôrzés-védelem. Elektronikus védelem. Védelem mechanikus eszközökkel. szol g áltatók Akik önnek segítenek szol g áltatók KI, MIT, HOL Ôrzés-védelem ÉLÔERÔS BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK PBSZ KFT. 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62. Tel./fax: 42/411-302 E-mail: pbsz@pbsz.hu www.pbsz.hu Mandrik

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

Megvalósult Intellio megoldások

Megvalósult Intellio megoldások Megvalósult Intellio megoldások IP alapú CCTV rendszerek Magyarországon Rendszer komponensek Az Intellio egy kompakt rendszer Intellio kamerák Intellio szerver(ek) Intellio kliens(ek) Átviteli hálózat

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

A-MAX IP Kamerarendszer Áttekintés:

A-MAX IP Kamerarendszer Áttekintés: Hungary 1191 Budapest, Üllői u. 206 Tel: +36 1 2960707 Fax: +36 2960701 www.trioda.hu, www.a-max.eu IP KAM E RÁK Felbontás A-MAX rendszer Áttekintés: Az IP kamerák 2 Megapixeles CCD-vel készülnek, mely

Részletesebben

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Nytsz: 3146-10-5/20060216 MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2006. február 16. 2011. február 28. Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

MABISZ MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY

MABISZ MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY Nytsz: 2414-13/20040422 MABISZ MINŐ SÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY Minősítés ideje Meghosszabbítás Minősítés lejárta 2004. április 22. 2007. április 22. Minősítés helye: MABISZ Minősítő Bizottság hivatalos helyisége

Részletesebben

DT-2 színes video kaputelefon rendszert

DT-2 színes video kaputelefon rendszert és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2016. október 4.-tõl Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.

Részletesebben

. őrzés védelem. bűnmegelőzés

. őrzés védelem. bűnmegelőzés 2011. 18. ÉVFOLYAM 4. SZÁM E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.hu Biztonságtechnika. biztonsági menedzsment. őrzés védelem. bűnmegelőzés Az Intelligens Videó tárháza Cross line detection Jubileumok:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 5 0 7 3-1 0-4 / 2 0 1 2 0 6 2 1 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2012. június 21. 2017. június 30. Termék vizsgálat helye:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 4 2 5 7-9 - 5 / 2 0 0 8 0 9 1 8 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Meghosszabbítás Ajánlás lejárta 2005. szeptember 22. 2008. szeptember

Részletesebben

1 lakásos kaputelefon alap készletek

1 lakásos kaputelefon alap készletek 1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 VDK-3911 51 041 Ft Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított lakáskészülék 3,5 kijelzővel 47 817 Ft Felületre szerelhető kaputábla, esővédő Kihangosított

Részletesebben

ROBITEL NSK KÜLTÉRI KÉSZÜLÉKEK KAPUTELEFON BEMUTATÓ NSK-7168. NSK-7162 - színes CCD kamera - felületre szerelhető kivitel - négy vezetékes rendszer

ROBITEL NSK KÜLTÉRI KÉSZÜLÉKEK KAPUTELEFON BEMUTATÓ NSK-7168. NSK-7162 - színes CCD kamera - felületre szerelhető kivitel - négy vezetékes rendszer ROBITEL KAPUTELEFON BEMUTATÓ NSK-7168 NSK KÜLTÉRI KÉSZÜLÉKEK NSK-7162 - színes CCD kamera - felületre szerelhető kivitel - kamera látómezeje: vízszintesen 68 függőlegesen 55 - hat ledes világítás - alkonyatkapcsoló

Részletesebben

Árlista. Dome kamerák Megnevezés Lista ár. 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység

Árlista. Dome kamerák Megnevezés Lista ár. 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység Árlista 2014. január 30-tól visszavonásig. Dome kamerák AXIRDBSHD 11 590 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység AXIRDBHNB 11 290 1/3", 700TVL, SHARP, 960H, alacsony fényérzékenység

Részletesebben

Viszonteladói árlista

Viszonteladói árlista Viszonteladói árlista Érvényes: 2014. Június www.automatakapu.com H T Kapu Kft Minden ami kapu bolt 9012 Győr Ménfőcsanak, Győri u. 86 Tel./Fax.: +36 96/448-896 E mail: info@automatakapu.com 1 lakásos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁRA

TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁRA N y t s z : 5 4 4 7-1 0-4 / 2 0 1 5 1 0 1 5 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2015. október 15. 2020. október 31. Termék vizsgálat

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

DT-2 színes video kaputelefon rendszert

DT-2 színes video kaputelefon rendszert és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2015. október 28.-tól Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Kompakt Lakáskészülékek

Kompakt Lakáskészülékek Kompakt Lakáskészülékek NETTÓ Árak VDT - 39 20 495 Ft Színes videós kagyló nélküli lakáskészülék 3,9"-os kijelző / 800x600 pixel Érintőgombos vezérlés Kompakt kialakítás 138(Ma) 138(Szé) 19(Mé)mm VDT -

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

DT-2 színes video kaputelefon rendszer

DT-2 színes video kaputelefon rendszer www.telemontazs.hu DT-2 színes video kaputelefon rendszer Kiskereskedelmi árlista bruttó fogyasztói áron (27% áfával), megfelelő vezetékkel szakszerű telepítés esetén 1 év garanciával, hozzá tartozó leírások

Részletesebben

4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK

4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK 4,2 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! A DIGITÁLIS ÓRA ISMERTETÉSE

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

DT-2 színes video kaputelefon rendszert

DT-2 színes video kaputelefon rendszert és a bemutatja a DT-2 színes video kaputelefon rendszert Viszonteladói árlista Nettó listaáron Érvényes: 2016. július 22.-tõl Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli. Csavart érpáron működik üzemszerűen.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Viszonteladói árlista

Viszonteladói árlista Viszonteladói árlista Érvényes: 2014. November 18 - tól http:// 1 lakásos kaputelefon alap készletek VDK-1611 47 996 Ft 1 lakásos színes videós kaputelefon készlet Felületre szerelhető kaputábla, esővédő

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 5 0 8 1-1 0-4 / 2 0 1 2 0 8 2 3 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2012. augusztus 23. 2017. augusztus 31. Termék vizsgálat

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

1033 Budapest, Szôlôkert u. 4. Tel.: 437-8108, 437-8109, fax: 437-8110, mobil: (70) 315-7022 www.folda.hu Dr. Varga Miklós

1033 Budapest, Szôlôkert u. 4. Tel.: 437-8108, 437-8109, fax: 437-8110, mobil: (70) 315-7022 www.folda.hu Dr. Varga Miklós K I, M I T, H O L s z o l g á l t a t ó k Akik önnek segítenek Ôrzés-védelem Kutyás ôrzés www.escortkft.hu Dr. Gyenes Levente LÔSZER- és ROBBANÓANYAG- MENTESÍTÉS POWER SHIELD SECURITY KFT. 1149 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Bemutatkozik az AHD technológia!

Bemutatkozik az AHD technológia! Bemutatkozik az AHD technológia! Utolsó szerkesztés: 2015. október 6. Készítette: PROVISION-ISR Fordította és szerkesztette: Szentandrási-Szabó Attila A Provision-ISR új AHD termékei teljesen kompatibilisek

Részletesebben

Típus: SZQ392. Termékleírás. Típus: WRC840. Termékleírás. Típus: SFA-010235. Termékleírás. Típus: WCM709. Termékleírás. Típus: 420TVL (SH)

Típus: SZQ392. Termékleírás. Típus: WRC840. Termékleírás. Típus: SFA-010235. Termékleírás. Típus: WCM709. Termékleírás. Típus: 420TVL (SH) Típus: SZQ392 2.5 kijelzı, 2,4GHz, négycsatornás DVR MP4 vezeték nélküli 4 db kamera és monitor készlet, megfigyelésre és gyermekfelügyeletre Típus: WRC840 7 TFT LCD monitor, 2,4GHz 4 csatornás vevı és

Részletesebben

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Nytsz: 3196-10-5/20060323 MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐ SÉGI AJÁNLÁS Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2006. március 23. 2011. március 31. vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység. 1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység

1/4 Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység. 1/4 Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység ÁRLISTA Kíváló ár és érték arány - folyamatos termékfejlesztés! Minta vásárlási kedvezmény -40% kamerákra! Érvényes: 2010 február 8-tól visszavonásig DOME KAMERÁK AXCDMPC 1/4 " színes, 480TV sor 6 990

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Árlista. 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység GYM

Árlista. 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység GYM Árlista Dome kamerák AXIRDBSHD 11 590 Ft 1/3, 650TVL, SONY, D-WDR, OSD, DNR, alacsony fényérzékenység AXIRDBHNB 9 990 Ft 1/3", 700TVL, SHARP, 960H, alacsony fényérzékenység AXIRDBNEC 9 790 Ft 1/3, 800TVL,

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig

A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig DCA-BV5241 A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig Az AHD technológia előnyei a hagyományos analóg rendszerhez képest Nagy felbontás

Részletesebben

Általunk forgalmazott és telepített eszközök:

Általunk forgalmazott és telepített eszközök: Általunk forgalmazott és telepített eszközök: Az általunk forgalmazott és telepített eszközök MABISZ és BM OKF engedéllyel rendelkeznek, valamint megfelelnek a hatályos jogszabályok által előírt feltételeknek.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

MASCO új termékek 2014. augusztus 14.

MASCO új termékek 2014. augusztus 14. PROVISION-ISR Termékkód PR-BX380IP PR-DI380IPVF Leírás PROVISION-ISR inframegvilágítós 1,3 megapixeles IP box kamera, 1280x960/1280x720 felbontás, H.264 tömörítés, ONVIF, 1/3" SONY CMOS képérzékelő, manuális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Viszonteladói árlista

Viszonteladói árlista Viszonteladói árlista Érvényes: 2013 januártól H T Kapu Kft Minden ami kapu bolt 9012 Győr Ménfőcsanak, Győri u. 86 Tel./Fax.: +36 96/448-896 E mail: info@automatakapu.com www.automatakapu.com 1 és 2 lakásos

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 4 7 2 2-1 0-4 / 2 0 1 0 0 9 1 6 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2010. szeptember 16. 2015. szeptember 30. Termék vizsgálat

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

VÉDELEM ABC AKCIÓS TERMÉKEK 2015.03.09-TŐL. Szaküzlet: 8200 Veszprém, Cserepes u. 5. Tel: +36-88/328-750, +36-70/411-4942

VÉDELEM ABC AKCIÓS TERMÉKEK 2015.03.09-TŐL. Szaküzlet: 8200 Veszprém, Cserepes u. 5. Tel: +36-88/328-750, +36-70/411-4942 VÉDELEM ABC AKCIÓS TERMÉKEK 2015.03.09-TŐL Szaküzlet: 8200 Veszprém, Cserepes u. 5. Tel: +36-88/328-750, +36-70/411-4942 AKCIÓNK KIZÁRÓLAG REGISZTRÁLT TELEPÍTŐINKNEK SZÓL, ÉS A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 4 6 6 7-4 1-4 / 2 0 1 0 0 5 2 0 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Adatmódosítás Ajánlás lejárta 2007. október 18. 2010. május 20. 2012.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 5 1 0 0-1 0-4 / 2 0 1 2 0 9 2 0 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2012. szeptember 20. 2017. szeptember 30. Termék vizsgálat

Részletesebben

Praesideo digitális épületés vészhangosító rendszer Érjen célba minden üzenete

Praesideo digitális épületés vészhangosító rendszer Érjen célba minden üzenete Praesideo digitális épületés vészhangosító rendszer Érjen célba minden üzenete 2 Bosch Praesideo épület- és vészhangosító rendszerek A látogatók tájékoztatása és védelme A Bosch Praesideo, a kihívást jelentő

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Biztonságtechnikai szimpózium Budapest

Biztonságtechnikai szimpózium Budapest Biztonságtechnikai szimpózium Budapest Itt a Megapixel korszak MP IP analóg áron? LDSZ Kft. 2014. Február 21. TARTALOM IdentiVision IP kamerák IdentiVision IP NVR-ek, Hogyan, mivel tudjuk rögzíteni? IdentiVision

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁRA

TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁRA N y t s z : 5 5 2 0-1 0-4 / 2 0 1 6 0 4 2 1 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2016. április 21. 2021. április 30. Termék vizsgálat

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Végfelhasználói Árlista

Végfelhasználói Árlista Végfelhasználói Árlista webshop: www.trioda.hu Dome kamerák Megnevezés Szín Lista ár AXIRDBNEC-2,8 Antracit / Fehér 11 990 Ft 1/3" CMOS, 800 TVL, alacsony fényérzékenység, D-WDR, valós D&N, DNR, AWB, fehér

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ôrzés-védelem. Elektronikus védelem. Védelem mechanikus eszközökkel. szol g áltatók

Ôrzés-védelem. Elektronikus védelem. Védelem mechanikus eszközökkel. szol g áltatók KI, MIT, HOL Ôrzés-védelem ÉLÔERÔS BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK PBSZ KFT. 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62. Tel./fax: 42/411-302 E-mail: pbsz@pbsz.hu www.pbsz.hu Mandrik István KUTYÁS ÔRZÉS OB JEK TUM VÉ DE

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon

Felhasználói kézikönyv. 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon Felhasználói kézikönyv 4 vezetékes Színes Videó Kaputelefon Tartalomjegyzék 1. FUNKCIÓK... 3 2. MONITOR ÉS KAMERA TULAJDONSÁGAI... 4 3. CSOMAG TARTALMA... 5 4. FELSZERELÉS... 5 5. Bekötési ábra... 7 6.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

ROBITEL KAPUTELEFON BEMUTATÓ NSK VIDEO KAPUTELEFON

ROBITEL KAPUTELEFON BEMUTATÓ NSK VIDEO KAPUTELEFON ROBITEL KAPUTELEFON BEMUTATÓ NSK VIDEO KAPUTELEFON NSK-7168 - színes CCD kamera - felületre szerelhető kivitel - kamera látómezeje: vízszintesen 68 függőlegesen 55 - hat ledes világítás - alkonyatkapcsoló

Részletesebben