#ä7&## */'03. $* 35 3%&,-ä%+ / ;-&5 /,#&/ Agora-Group

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "#ä7&## */'03. $* 35 3%&,-ä%+ / ;-&5 /,#&/ Agora-Group"

Átírás

1

2

3 A tökéletes területvédelem nem álom! Akár hónapokra magára hagyhatja ingatlanát, ha azt az infrasorompók láthatatlan védelmére bízza, hiszen telepítés Xtán minimális karbantartással, hosszú idśn keresztül megbízhatóan mŷködnek. Üzletünkben minden infrasorompót igénylś felhasználásra professzionális megoldást ajánlhatxnk. TermékválasztékXnkban megtalálja a bel-, és kültéri védelmi eszközök mellett a legmodernebb nyilászáró védelmi eszközöket is. IB sorompók p méteres hatótávolságú, beltéren alnalma]ható, n\tlás]árón magas s]lntŷ, téves riasztás elleni védelmére, többféle színben és méretben. Foster 80 méteres hatótávolságú, kültéri soromsó. $z eg\mást keresztezś sxgárnyalábok alkotta síkháló gyakorlatilag áthatolhatatlan. Többféle méretben. #ä7&## */'03. $* 35 3%&,-ä%+ / ;-&5 /,#&/ Agora-Group Bud a p es t, Kés má rk u. 9. Tel efon: ( +36) 1/ , F a x : ( ) 1 / E - m a i l : i n f a g o r a - g r o u p. h u, w w w. a g o r a - g r o u p. h u, w w w. a g o r a - s h o p. h u Agora 1_ indd 1 9/22/09 1:20:36 P

4 GYÚJTÓPONT tartalom AUGUSZTUSI SZEPTEBERI HIRDE - TÔ INK: Sea wing Controls Kft. (B/I) AS CO Biztonságtechnikai Kft. (B/II) Agora-Group Kft. (1) AS Security Kft. (3) TVT Vagyonvé delmi Zrt. (7) Top Cop Security Zrt. (13) ERANDO Kft. (17) Aspectis Kft. (18) Robert Bosch Kft. (21) Alphasonic Kft. (21) Schrack Seconet (22) Pen tolt Kft. (23) Promatt Elekt ro ni ka Kft. (25) Fuldatex Bt. (26) OHAnet Kft. (27) Power Shield Security Servi ce Ltd. (35) LDSZ Vagyonvédelmi Kft. és Szaküz let (40) StP Kft. (40) Co de Bt. (40) Z&Z Export-import Kft. (B/III) Riarex Kft. (B/IV) A AGYAR ORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYE SÜ LE TÉ- NEK (BVE) ÉS A NEZETKÖZI TESTÔR ÉS BIZ TON- SÁGI SZOL GÁ LA TOK SZÖVETSÉGÉNEK (IBSSA) É DI A- PART NERE SZERKESZTÔSÉG: 1141 BUDAPEST, OGYORÓDI ÚT 127/B TEL./FAX: E-AIL: DETEKTOR PLUSZ BIZTONSÁGTECHNIKA BIZ TON SÁ- GI E NEDZSENT ÔRZÉS-VÉDELE BÛNEGELÔZÉS EGJELENIK ÉVENTE HÉT ALKALOAL 16. ÉV FO- LYA 8 9. SZÁ AUGUSZTUS SZEPTEBER LAP ALAPÍTÓ: JUHÁSZ BÉLA KIADJA: TYPON IN TER- NATI O NAL 1437 BUDAPEST, PF. 327 FELELÔS KIADÓ: KLÉZL ARINA SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: BOZSIK FRI- GYES, CSER NAY AN DOR, GYENES LEVENTE, KLÉZL A RI- NA, KOVÁCS ALEXANDER, NEU ANN PÉTER, PAJOR I- HÁLY, SZALAY IKLÓS, SZÉCSI GYÖRGY, SZÖVÉNYI GYÖRGY, SZÛCS JÁNOS, VÁRY LÁSZLÓ TECH NIKAI SZAK TA NÁCS ADÓK: ÓRÉ ATTILA, PÁLFFY ZOL TÁN, TÓTH LEVENTE, DR. UTASSY SÁNDOR LAPIGAZGATÓ: OLNÁR ZOLTÁN UNKATÁRS: ÁRKUS CSA BA ARKETING: KESZ LER LÁSZLÓ HIRDETÉS FELV É TEL, LAPRENDELÉS: A SZERKESZTÔSÉGBEN A TE- LEFONON ELÔFIZETÉSI DÍJ: ÉVRE 4865 FT KIVITELEZÉS: PIXEL-X KFT., TEL./FAX: IN- DEN JOG FENN TART VA! ISSN Budapest édiafigyelô Kft. A lapot agyarország legnagyobb médiafigyelôje, az OBSERVER Budapest édiafigyelô Kft. rendszeresen szemlézi. H 1084 Budapest, Auróra utca 11. Tel.: , fax: SZAKÉRTÔ ÔRZÔ-VÉDÔ-EGELÔZÔ INFORÁCIÓVÉDELE EGRENDELÔLAP eg ren de lem a ma ga zint... pél dány ban Név: Cím: Te le fon/fax: Dá tum: Ol vas ha tó alá í rás: GYÚJTÓPONT Hírek/események Pályázat Detektor Plusz Országos Pályázatok FÓRU Aktuális Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai unkahelyi veszélyek és ártalmak megelôzése a magánbiztonsági iparágban 3. rész PIACTÉR Hálózati rendszerek Új dimenziók a biztonságtechnikában A Seawing új SC-1000 termékcsaládja Beléptetés equ milliméteres hullámhosszú személyátvizsgáló berendezés Z&Z Behatolásvédelem SATEL VERSA riasztóközpont család asco Videotechnika Geovision újdonságok 2009 Riarex IQinVision újabb ütôs kamera Aspectis OBOTIX kamerás megfigyelôrendszer ICTS Hungary. 19 Új Bosch kameramodellek: modern, intelligens felügyeleti technológia és kiemelkedô képalkotás Robert Bosch GS KAERA riasztás mobil hálózatról Pentolt Tûzvédelem NOCLIB új karbantartó eszközök Promatt Formaruhák Jég dupla whyskivel? Fuldatex Távfelügyelet Elevator felvonók felügyelete a XXI. században OHAnet Az IP világa IP a biztonságtechnika világában Szaktanulmány Térfigyelés és adatvédelem Laboratóriumi tesztek A kezdetek IBSSA hírek Belgium után Kambodzsa Sikeres kongresszus Brüsszelben Biztonsági fenyegetések A jövô irodai biztonsága 2. rész KI, IT, HOL Szolgáltatók Akik önnek segítenek Elô fi ze té si díj 2010-re 4865 Ft/év (áfás ár) eg ren del he tô: Ty pon International Kft Bp. Pf Tel./fax: de tek Szer kesz tô ség: 1141 Bu da pest, ogyoródi út 127/B Basler hálózati kamerákkal bôvül az Aspectis Kft. kínálata Az Aspectis Kft. büszkén jelenti be, hogy termékportfólióját ismét egy kiváló minôségû kamerákat gyártó beszállítóval bôvítette és reméli, hogy meglévô és leendô partnerei is örömmel fogadják a Basler Vision Technologies termékeit. A cég 2008-ban az IFSEC-en szinte a semmibôl robbant be a biztonságtechnika köztudatába. A Basler cégnek egyik komoly elônye, hogy több mint 10 éve gyárt megapixel felbontású kamerákat, a nem biztonságtechnikai célú ipari kamerák területén vezetô pozícióval rendelkezik, valamint 20 éves tapasztalata van az ipari képfeldolgozás területén. A jelenleg 4 alkategóriába sorolt 7 termékbôl álló hálózati kamera portfóliójában a 640x480-as felbontásútól az 1600x1200- ig találhatunk eszközöket. inden kategória tartalmaz Day&Night funkcióval rendelkezô és nem rendelkezô kamerát is, kivéve az 1600x1200-ast, ahol nincs D&N funkció. A Basler valamennyi IP kamerája progresszív letapogatású CCDvel, 5 egymástól függetlenül állítható mozgásérzékelôvel rendelkezik és három tömörítési eljárást nyújt (JPEG, PEG-4, H.264). A kamerák két egymástól függetlenül hangolható videojelfolyamot képesek egyidôben továbbítani. Egy speciális funkció az ún. Area of Interest (AOI), mellyel kijelölhetünk egy adott területet, így a kamera a képtovábbításnál csak azt veszi

5 hírek/események/pályázat GYÚJTÓPONT figyelembe. Használatával a felhasználót ténylegesen érdeklô képterületre helyezôdik a hangsúly és az erôforrás, amivel nem elhanyagolható szempontként megemelkedik a képátviteli sebesség is. További különlegessége, hogy nem egy, hanem több ilyen képterület kijelölhetô és virtuális kameraszerûen egyedileg állítható, milyen kódolásban és frissítési sebesességgel kerüljenek továbbításra. Ez egyben virtuális PTZ lehetôséget is rejt magában. A Basler német cégként nevéhez méltón tökéletes minôségre törekszik. A CCD pontos pozíciójától garantáltan maximum +/ 20 mikronos tûréshatáron belüli illesztéséhez külön eszközt és eljárást dolgoztak ki. Ez az ún. Camera Sensor Alignment Tool. Ezen felül pedig kifejlesztettek egy CTT+ nevû automatikus kamera tesztelô készüléket, amellyel leellenôrzik a gyártószalagról lekerülô összes kamera valamennyi minôségi jellemzôjét. További termék- és gyártóinformációért forduljanak az Aspectis Kft.-hez. ORSZÁGOS PÁ LYÁ ZATOK 2009 A szakma legjobbjai A ci vil biz ton ság vé del mi szak mák el is me ré sé nek és meg be csü lé sé nek to váb bi nö ve lé se a cél ja fo lyó i ra tunk évi pá lyá za tá nak, me lyet a agyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesülete (BVE), a Sze mély-, Va gyon vé del mi és a gán nyo mo zói Szak mai Ka ma ra (SZVSZK), a Nem zet kö zi Test ôr- és Biz ton sá gi Szol gá la tok Szö vet sé ge (IBSSA), az Or szá gos Bûn meg e lô zé si Központ, a a gyar Biz ton ság vé del mi Egye sü let tá mo gat. A szeptemberig lezárt kategóriákon túl még pályázni lehet az aláb bi ka te gó ri ák ban: AZ ÉV BIZ TON SÁG VÉ DEL I SZAK E BE RE 2009 Beküldési határidô: december 15. AZ ÉV VA GYON Ô RE 2009 AZ ÉV SZE ÉLY Ô RE/TEST Ô RE 2009 Beküldési határidô: december DETEKTOR Plusz 2009/8 9.

6 GYÚJTÓPONT hírek/események Kitüntetés magas elismerés a fôiskolától odern Alarm kültéri lézeres mozgásérzékelés Dr. Rudas Imre, a Budapesti ûszaki Fôiskola rektora augusztus 31-én a ûvészetek Palotájában, a fôiskola Szenátusa Jubileumi Tanévnyitó Ünnepsége keretében, Arany Emlékplakettet és Díszoklevelet nyújtott át óró Lajosnak, a TVT Vagyonvédelmi Zrt. vezérigazgatójának. i, a Budapesti ûszaki Fôiskola Rektora óró Lajos Úrnak a Budapesti ûszaki Fôiskola Arany Emlékplakettjét adományozzuk. Ennek hiteléül ezt az oklevelet részére kiszolgáltattuk és azt a fôiskola pecsétjével, valamint sajátkezû aláírásunkkal megerôsítettük. olvasható a Díszoklevélben. A kitüntetés egyrészt annak a sikeres életpályának az elismerése, melyet eddig járt végig óró Lajos, az ország egyik legnagyobb elektronikus vagyonvédelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásának a vezetôje, az SZVSZK Országos Elnökségének tagja. ásrészt a Fôiskola végzôs hallgatóinak éveken átívelô patronálása, a szakmai gyakorlatok terén nyújtott hatékony segítség is közrejátszott a kitüntetés odaítélésében. Újabb érzékelôvel bôvült az Optex Gyár kültéri REDWALL RLS-3060 mozgásérzékelô családja, melynek forgalmazását agyar országon a odern Alarm Kft. végzi. A lézeres letapogatást alkalmazó eszköz 30 méter sugarú körben képes érzékelni a mozgó objektum méreteit, mozgásának sebességét és távolságát. Az eszköz az érzékelési területet négy szektorra osztja, melyekhez egyenként egy-egy vezérelt kiemenet tartozik. A lézeres mozgásérzékelô ideális CCTV rendszerek vezérlésére is. A Trióda Csoport lapzártánk elôtt nem sokkal megjelent hírlevele, amely egyébként egy majdnem harminc oldalas termékkatalógusként is lapozgatható, több új terméket és szolgáltatást kínál, szinte kivétel nélkül akciós áron. Kezdjük a fotónkon látható AX SDS05 szett ismertetésével, amely látszólag egy PIR mozgásérzékelônek tûnik. Valóban az, de a mozgás és PIR detektoron kívül a készülék tartalmaz egy 1/3 -as Sony 420 TVL kamerát is, s fogadhat egy beépített SD kártyát. TRIÓDA Zrt. ôszi áresôrôl szól a Hírlevél A fotó/avl videofelvétel automatikusan video&jpeg idô és dátumrögzítéssel készülhet. Ha az SD kártya megtelik, automatikus idôrendi felülírás történik. A szett tartalmaz még beépített távvezérlôt, Li akkumulátort, tápegységet, beltéri hangjelzôt és SD kártyaolvasót is. A mindentudó szett nettó ára forint, a TRIÓDA partnerei azonban szinte féláron nettó forintért megvásárolhatják december 15- ig, ha beváltják a Hírlevél hátsó borítóján található kupont és kitöltenek egy regisztrációs lapot. A Hírlevél összeállítói válaszolnak arra a kérdésre is, hogy hol alkalmazható ez a sokoldalú készülék? ár jól bevált mozgó jármûvek megfigyelésekor! állítják a szakemberek. Lássuk ezek után a TRIÓDA csoport kiemelt ajánlatait! A 3. oldalon 14 kültéri (IP66) variofokális, infraledes és vandálbiztos 420, 480, 540 és 550 TV soros AXIT kamera között válogathatunk 40 százalékos árkedvezmény birtokában. A forgalmazó egyúttal két év cseregaranciát is ígér! A 6. oldalon ötféle rejtett színes kamera adataival és kedvezményes árával ismerkedhetünk meg. Az akciós ár itt is a több ezer forint kedvezményt figyelembe véve a 9590 és forint közötti sávban ta lál ható Ha tovább lapozunk, meggyôzôdhetünk arról, hogy most érdemes gazdaságos DVReket és digitális rögzítôket, valamint PC alapú AVER-ÉDIA videorögzítôket vásárolni. Aztán ismerkedjünk a Videosec és VIDUE termé kek kel! Elôbbiek kamerák és kameraházak, utóbbiak a kapu mozgatás részegységeit gyûjtik csokorba. Termé sze tesen, találunk teljes tolókapukat, szárnyaskapukat is. Háromféle URET kaputelefon szett között válogathat az érdeklôdô. eglepô, de igaz, hogy a ISTRAL 600 vezeték nélküli csengô akár 20 vevôkészüléket is meg tud szólaltani 250 méter (!) távolságban. A Hírlevél végül bemutatja a Cooper Fire tûzjelzô családot, melynek részegységei, illetve teljes rendszerei úgyszintén akciós áron vásárolhatók meg. Számos gépjármûvédelmi eszköz most huzamosabb ide ig féláron vásárolható meg, akárcsak a GS átjelzôk és több világcég riasztórendszerei is. Végül tájékozódhatunk az Ôszi Trióda Biztonság tech nikai Napokról. Októberben négy, novemberben három alkalommal hallgathatók meg elôadások különözô helyszíneken Bu dapesten és öt vidéki nagyvárosban. 4 DETEKTOR Plusz 2009/8 9.

7 hírek/események GYÚJTÓPONT LDSZ Kft. új kamerák a Geovisiontól SZVSZK stratégiai együttmûködés születik A tizenegy éve alapított Geo vision, a világ ötven legnagyobb gyár tójának egyike, nemrég bemutatta új IP speed dome kamera családját. A cég eddig csak fix box és dome IP kamerákat gyártott, októbertôl viszont már rendelhetôk a 18/23/36x optikai (és 12x digitális) zoommal rendelkezô bel- és kültéri sped dome kamerák is. A készülékek H.264 tömörítést alkalmaznak, 720x576 a maximális felbontásuk, ami 540 TV sornak felel meg. Oldalfali, álmennyezei konzolok, átlátszó és sötét burák széles választéka segíti a környezetbe illô telepítést. A Geiovision IP sped domjai teljesen kompatibilisek az alapáron video elemzô (arcfelismerés, be/kilépôk számlálása, eltûnt tárgy észlelés, vizuális aktíváló gomb, ködtelenítés, panoráma képalkotás, stb.) funkciókkal felvértezett, maxium 32 kamerát fogadó NVR rögzítô szoftvereivel. égpedig a Személy- Va gyonvédelmi és agán nyo mozói Szakmai Ka mara, valamint a Budapesti Kom mu nikációs és Üzleti Fôiskola (BKF) között, amirôl a közelmúltban született megállapodás. A Kamara számára stratégiai cél, hogy a rendészeti terület utánpótlását nevelô oktatási intézményeken túl a felsôfokú oktatási intézményekkel is kapcsolatban álljunk jelentette ki Német Ferenc, az SZVSZK elnöke az együttmûködésról szóló közlemény megfogalmazásakor. Utóbbiban szó esik arról, hogy támo gatni kell a közös oktatási és képzési programokat, s meg kell szervezni a tanácsadói szolgálatot is. A BKF teljes körû projektmenedzserként fogja felké szíteni az SZVSZK tagjait és a Kamaránál bejegyzett vállalkozásokat az uniós feladatok teljesítésére, valamint a források befogadására is. Fittich-elektronika új betörésjelzô rendszer ár nálunk is megrendelhetô a világhírû svájci tûz- és biztonságvédelmi cég legújabb, kisebb családi házak védelmére kíválóan alkalmas moduláris betörésjelzô rendszere, mely akár 256 zónáig bôvíthetô, s így már egy irodaházban is alkalmazható. Bencsik Pál, a magyarországi márkaképviselet vezetôje elmondta, hogy a onitor xl rendszer egyszerûen kezelhetô, s olyan környezetben is alkalmazható, ahol szülôk, gyerekek és háziállatok mozognak. Ha a rendszer behatolást észlel digitális üzenetet és hangjelzéseket küld a felügyeleti központba, valamint az elôre beprogramozott telefonszámokra, személyhívókra. A onitor xl különféle személyvédelmi funkciókkal is kiegészíthetô. Támadás vagy fegyveres rablás esetén a támadásjelzô nyomógombbal észrevétlenül telefonos átjelzés, vagy hangjelzés indítható el. Egy szoftver és egy videós megfigyelô rendszer segítségével a tulajdonos láthatja a házában, vagy a környékén zajló eseményeket, sôt vezérelheti is a riasztót. Robert Bosch Kft. továbbképzés A hagyományos októberi Bosch szakmai napon kívül az idén a biztonságtechnikai üzletág a a gyar érnöki Ka ma ra által akkreditált továbbképzéseket is biztosít az érdeklôdôknek. A kamara a továbbképzésre kötelezett, a szakmában dolgozó mérnökök számára pontot érô szabadon választható programként akkreditálta a következô szakmai napokat: Bosch tûz jelzô rendszerek tervezése 3 pont (november 10.) Bosch IP CCTV rendszerek tervezése 3 pont (október 9, vagy november 27) Bosch épület- és vészhangosító hangrendszerek tervezése 3 pont (október 6 és október 20.) A szerzett pontokról a képzésen való részvételt és a sikeres tesztet követôen a Bosch Biz tonságtechnika igazolásokat ad. ki. Errôl az összesítést a Kamara is megkapja. Regisztráció és további információk a szakmai programról: Zmax CS térképes megjelenítéssel A videofelügyeleti rendszerek központosítása nem újszerû dolog. A központosítás mellett mindig fontos szempont, hogy a rendszer könnyen kezelhetô, átlátható legyen. A K-Pro digitális rögzítôk új firmware és szoftver verziója lehetôvé teszi CS (központi felügyeleti szoftver) használatát térképes megjelenítéssel. A szoftverhez hozzárendelhetô alaprajzokon megadhatók az egyes kamerák helyei. Ezután az alaprajzon böngészve, bármelyik kamerát kiválasztva, az adott kamera képe jelenik meg a kijelzôn. Egyszerû, mégis hasznos funkció, és mindez benne van a hardver árában. A K-Pro digitális rögzítôket a Zmax Kereskedelmi Kft. forgalmazza. 5 DETEKTOR Plusz 2009/8 9.

8 GYÚJTÓPONT hírek/események Robert Bosch Kft. új tûzjelzô rendszer Nemrég mutatta be a Bosch az új FPA-1200-as tûzjelzô központját, mely az egy- és kéthurkos piaci szegmens igényei szerint lett kialakítva. A központ család robosztus moduljai cserélhetôk mûködés közben, s a felügyeleti rendszerek felé OPC kommunikáció biztosítható. Sokféle bôvítô modul alkalmazható, ami lehetôvé teszi hagyományos érzékelôk csatlakoztatását, vagy akár tûz oltó rendszer indítását is. A központra két cí mezhetô hurok és 254 címzett perifériás eszköz csatlakoztatható. Az új tûzjelzô rend szer a jól bevált LSNi technológiát hasz nálja, s támogatja a teljes LSN és LSNi periféria választékot. A nagyméretû érintôképernyôs kijelzô a paici szegmensben egyedülálló ergonómiát biztosít a felhasználónak. A kiterjedt diagnosztikai funkciók megkönnyítik a rendszer üzemeltetését és szervízelését is. A központhoz kapcsolható egyenértékû távke zelô egységekkel az információk több helyrôl hozzáférhetôek. indezen elônyös tulajdonságok és a kedvezô ár az FPA-1200-as tûzjelzô központot ideálissá teszik az iskolák, irodák, üzletek és más kisebb méretû objektumok tûz vé del mére. CONRAD újdonságok a Nagykatalógusban egjelent a CONRAD 2010 évi Nagykatalógusa, mely több mint 15 ezer, a budapesti szaküzletben szerencsés esetben rögtön megvásárolható, illetve megrendelhetô terméket ismertet. Nyilván a hívatásos biztonságtechnikai szakemberek figyelmét is felkelti a katalógusban megtekinthetô tucatnyi füst- és gázérzékelô, melyek iránt különösen ilyenkor, az ôszi hónapokban kezdôdô fûtési idény kezdete elôtt, mutatkozik fokozott érdeklôdés. Ezek közül olvasóinknak mi a VdS által is vizsgált három darabos 9 Volt feszültséggel mûködô E EASY-TEST készletet ajánlanánk S ha már az érzékelôk között nézelôdünk, érdemes lesz az akciós termékként forgalmazott, téves riasztásokat szinte soha sem generáló kettôs mozgásérzékelôt is szemügyre venni! Ismét gazdag a gépjármû-védelmi eszközök kínálata. Közéjük sorolhatjuk a Keyless Entry kulcsnélküli ajtónyitó rendszert. Ha a tulajdonos eltávolodik a kocsitól az ajtók automatikusan záródnak, visszaérkezésekor pedig kinyílnak. Végül a képünkön is megtekinthetô telefonhívást jelzô vezeték nélküli készülékre hívnánk fel olvasóink figyelmét, mely hang és fényjelzéssel figyelmezteti a szerszámgépnél dolgozót, vagy a zenét hallgatót. További információk: G4S köszönet a rendôröknek A G4S Készpénzlogisztikai Kft. közleményt juttatott el a sajtóhoz, melyet az alábbiakban ismertetünk: szeptember 18-án perckor az 1-es autópálya 36-os km szakaszának magasságában közlekedô értékszállító járatunkat sorozatlövô gépkarabéllyal felfegyverzett bûnözôk támadták meg. A folyamatos és nagy tûzerejû támadás során a gépkocsi személyzetét a jármû elhagyására kényszerítették, majd felszólították a páncélautó trezorterének kinyitására. Tekintettel arra, hogy szállítási rendszerünk nem teszi lehetôvé a személyzet részére a küldeményekhez történô hozzáférést, a támadók megkísérelték a kocsiszekrény, valamint a trezor erôszakos felnyitását, ami azonban nem vezetett eredményre. Értékszállító gépjármûveink folyamatos kapcsolatban állnak központi diszpécserszolgálatunkkal, így a beérkezô riasztást azonnali rendôri intézkedés követte. A gyors hatósági reagálás, kollégáink szabályzat szerinti feladat végrehajtása, valamint a gépkocsi biztonsági rendszere a támadás sikeres befejezését meghiúsította, a szállított küldemények a mai napon kivétel nélkül sértetlenül elérik célállomásukat. Kollégáink és az intézkedésben résztvevô rendôr kollégák felé ezúton is köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki. odern Alarm szervizmonitor a szemüvegben A odern Alarm Kft. egyik szakmai rendezvényén mutatták be a közelmúltban a szemüvegbe épített SS-L4 01 LCD szervizmonitort. int kiderült, a különleges szemüveg erôs napfényben is használható és hatékony segítséget nyújthat a kamerák telepítésekor. A 40 -os virtuális képernyôn megjelenik a szerelést végzô munkatárs elôtti tér, a 4,2 egás színes kijelzôn a 80:1 kontrasztaránynak köszönhetôen jól kivehetôek a munkaterület részletei. A video bemenet 1 Vpp/75 Ohm, az automatikus átkapcsolás PAL/NTSC üzemmódban történhet meg. Az 550 mah kapacitású speciális Li-polymer akkumulátort 4-5 óra elteltével kell csak újratölteni. A szervizmonitor tartozékai: hordtáska, háromféle típusú lencse, extra szemgyûrû fedô, monitor és kamera kábel, töltôegységek. 6 DETEKTOR Plusz 2009/8 9.

GYÚJTÓPONT FÓRUM PIACTÉR

GYÚJTÓPONT FÓRUM PIACTÉR GYÚJTÓPONT tartalom 3 4. SZÁMUNK HIRDE TÔ I: Sea wing Fej lesztô és Szolgáltató Kft. (B/I) Ro bert Bosch Kft. (B/II) VILLBAU Biztonságtechnika (3) Securex Hungexpo (7) ERANDO Kft. (12) Samsung Techwin

Részletesebben

. őrzés védelem. bűnmegelőzés

. őrzés védelem. bűnmegelőzés 2010. 17. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.hu Jelentôs képminôség-javulás Biztonságtechnika. biztonsági menedzsment. őrzés védelem. bűnmegelőzés multi-megapixeles kamerákkal

Részletesebben

Dormánd Tivadar rendôrezredes az ORFK képviselôje a kollégák üdvözlése után hangsúlyozta,

Dormánd Tivadar rendôrezredes az ORFK képviselôje a kollégák üdvözlése után hangsúlyozta, GYÚJTÓPONT konferencia MBVE XI. Kon fe ren cia 2010. Galyatetô Ebben az évben is megrendezte a már hagyománnyá vált konferenciáját a Magyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesülete (MBVE). Fialka György, az

Részletesebben

Mert a Nap minden nap kíváncsi a világra

Mert a Nap minden nap kíváncsi a világra Épületgépészet, épületvillamosság Ipari elektromosság, épületvillamosság, akadálymentesítés Vitocal 300-A_210x250_HU 26.08.2010 14:36 Uhr Seite 1 A természet védelme szívügyünk. Ezért szorosan együttmú

Részletesebben

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer Schneider Magazin II. évf./6. szám 2002. december Kaedra 2 Partnereink 6 Transparent Factory 8 Programozószoftverek nagyító alatt 10 Dugaszolható relék 12 Altivar 11 13 Canalis KDP flexibilis világítási

Részletesebben

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás?

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás? Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard 11. oldal Látogatás a jövő egyetemén Informatikai

Részletesebben

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á OTIS Felvonó Kft. 2. Elis ha Gra ves Otis egy egész ipar ág ki bon ta kozá sa előtt nyi tot ta meg a ka put, ami kor 1853- ban a New York ál lam be li Yon kers ben (USA) fel ta lál ta a biz ton sá gi fogókészüléket

Részletesebben

Fókuszban a teljesítményelektronika

Fókuszban a teljesítményelektronika XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Budapest, 2009. május 19 22. Az ELEKTROnet a rendezvény hivatalos lapja ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2009. MÁJUS Fókuszban a teljesítményelektronika Ára: 1350 Ft ELEKTRONIKAI

Részletesebben

Fókuszban az ipari automatizálás

Fókuszban az ipari automatizálás XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Budapest, 2010. május 4 7. Az ELEKTROnet a rendezvény hivatalos lapja ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2010. MÁRCIUS Fókuszban az ipari automatizálás Ára: 1420 Ft ! ELEKTRONIKAI

Részletesebben

50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft. Magyarregula 2007.

50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft. Magyarregula 2007. 50. évfolyam, 2007. 2. szám 700 Ft Magyarregula 2007. Egy milliomos forgó jeladó? A BHK jelû, új optikai Inkrementális forgó jeladó, milliomos, 1 280 000 felbontással és 320 000 impulzussal fordulatonként,

Részletesebben

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô Tartalom: S t r a t é g i a 4 Piac és növekedés F e l ü l n é z e t 6 Széles körû egyetértés B e m u t a t j u k 7 Egyedi tömeggyártás K i t e k i n t ô 8 A NATO partnereként T r e n d 9 A mobil második

Részletesebben

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft

54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft 54. évfolyam, 2011. 5. szám 700 Ft TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail: s.bekes@muszakiszemle.hu

Részletesebben

Kézi spektrumanalizátorok új generációja

Kézi spektrumanalizátorok új generációja XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Budapest, 2009. május 19 22. Az ELEKTROnet a rendezvény hivatalos lapja ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2009. FEBRUÁR Fókuszban a méréstechnika Kézi spektrumanalizátorok

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség 2009. március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a 2009. május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés

Részletesebben

2009. ÁPRILIS ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. Ára: 1350 Ft

2009. ÁPRILIS ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. Ára: 1350 Ft XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Budapest, 2009. május 19 22. Az ELEKTROnet a rendezvény hivatalos lapja ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2009. ÁPRILIS Ára: 1350 Ft ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

Kék Rózsa. Tudomány és innováció Magyarországon A Magyar Közgazdasági Társaság és az IBM előadássorozata a gazdaságélénkítésről 9.

Kék Rózsa. Tudomány és innováció Magyarországon A Magyar Közgazdasági Társaság és az IBM előadássorozata a gazdaságélénkítésről 9. Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Tudomány és innováció Magyarországon A Magyar Közgazdasági Társaság és az IBM előadássorozata

Részletesebben

Átadták a Böszörményi úti kerékpárutat

Átadták a Böszörményi úti kerékpárutat JÓZSA Józsa városrész információs és közéleti havilapja Átadták a Böszörményi úti kerékpárutat Október 8-án Kósa Lajos polgármester hivata - losan is átadta azt a 2 kilométeres kerékpárútsza kaszt, mely

Részletesebben

40 éves az A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. december 4-i üléséről 1. AZ INFORMATIKATÖRTÉNETI MÚZEUM PROJEKT HELYZETE Aszegedi kihelyezett ülést meg -

Részletesebben

2008. április Különkiadás!

2008. április Különkiadás! Kamarai Értesítõ 2008. április Különkiadás! A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya és Tolna megyei szervezetének közös kiadványa Tolna megye: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.

Részletesebben

160 MODELL LÁTÁSMÓD PIACI APRÓSÁGOK IFA EMAG AMBÍCIÓK ÚTON A CSÚCSRA NŐI + FÉRFI SZÉPSÉGÁPOLÁS OKOSTELEFONOK ÚJDONSÁGOK ÉRDEKESSÉGEK DIENES EDINA

160 MODELL LÁTÁSMÓD PIACI APRÓSÁGOK IFA EMAG AMBÍCIÓK ÚTON A CSÚCSRA NŐI + FÉRFI SZÉPSÉGÁPOLÁS OKOSTELEFONOK ÚJDONSÁGOK ÉRDEKESSÉGEK DIENES EDINA SELL X/9 204 SZEPTEMBER 495 HUF/,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC ELŐRE TELEPÍTETT VÍRUS A MOBILION! A TELEFON ÉS A VÍRUS DÁVID ÉS GÓLIÁT BOROTVÁK

Részletesebben

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin emma 2015/1. MAGAZIN szám ÚJ TÁVLATOK az egészségügyi informatikában ehealth néven, kibővült termékportfólióval folytatja működését az Enterprise Group Software üzletága A betegellátás minőségi színvonalának

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

2012/2 V. évf. 2. szám

2012/2 V. évf. 2. szám 2012/2 V. évf. 2. szám SZOLGÁLTATÓI Különszám t a r t a l o m TARTALOMJEGYZÉK A Szolgáltatói Program bemutatása 03 A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programjának célja 04 Szolgáltató Partnereink 2012-ben

Részletesebben

2007. 14. évf. 3. szám. Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán

2007. 14. évf. 3. szám. Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán katasztrófa- és tûzvédelmi szemle 2007. 2005. XIV. XII. évfolyam 4. 3. szám 43 t a r t a l o m 2007. 14. évf. 3. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás

Részletesebben

Fókuszban. Tűzjelzés, elektronika és kommunikáció. Katasztrófavédelem. Norma. Március 55. Index 2012. 57 Index 2012. 60 A halál égető csókja

Fókuszban. Tűzjelzés, elektronika és kommunikáció. Katasztrófavédelem. Norma. Március 55. Index 2012. 57 Index 2012. 60 A halál égető csókja a tartalomból Március 55 Index 2012 57 Index 2012 Index 2012 Inhaltsverzeichnis 2012 Fókuszban 60 A halál égető csókja The burning kiss of death Der brennende Küss des Todes Tűzjelzés, elektronika és kommunikáció

Részletesebben

Magyarország legnagyobb jogi és adóügyi kiadója. A CompLex Kiadó története

Magyarország legnagyobb jogi és adóügyi kiadója. A CompLex Kiadó története A kiadó bemutatása Magyarország legnagyobb jogi és adóügyi kiadója A kiadványaira előfizető szakemberek, illetve cégek száma meghaladja a 40 ezret. Százmilliós nagyságrendű online árbevétellel büszkélkedhet.

Részletesebben

Fókuszban az informatika, távközlés

Fókuszban az informatika, távközlés XVII. évfolyam 5. szám ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2008. szeptember Fókuszban az informatika, távközlés Ára: 1280 Ft 2008/5. ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 Az elektronika

Részletesebben

I G 2 011. Á P R I L I S L V / 2. Magyar Grafika 2 011. Á P R I L I S LV. É V F O LYA M 2. S Z Á M

I G 2 011. Á P R I L I S L V / 2. Magyar Grafika 2 011. Á P R I L I S LV. É V F O LYA M 2. S Z Á M I G D 2 011. Á P R I L I S L V / 2. I T L Á I Magyar Grafika 2 011. Á P R I L I S LV. É V F O LYA M 2. S Z Á M S Á Á O R Y K N K S 2 011. Á P R IL IS LV/2. A Pa pír- és Nyom da ipa ri Mű sza ki Egye sü

Részletesebben

a tartalomból Fókuszban Tûzjelzés és kommunikáció Építés és biztonság Tûzoltás és mûszaki mentés Október

a tartalomból Fókuszban Tûzjelzés és kommunikáció Építés és biztonság Tûzoltás és mûszaki mentés Október a tartalomból 383 Október Fókuszban 385 Izgalom, erő, gyorsaság, ügyesség, szakmaiság, érdekesség, kikapcsolódás! Excitement, strength, speed, skillfulness, professionalism, interestingness, relaxation

Részletesebben