Európa = görög filozófia római jog jeruzsálemi hit germán, szelt és egyébb befolyások. (irányító elképzelés-legyetek. 325-ben a Nécieai zsinat eggyek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európa = görög filozófia római jog jeruzsálemi hit germán, szelt és egyébb befolyások. (irányító elképzelés-legyetek. 325-ben a Nécieai zsinat eggyek)"

Átírás

1 Európai Atelier 70 Fenntartható területfejlesztési, környezetkutatàsi és menedzsment szaktanácsadó Kft Statisztikai szám : Adószàm Bankszámla szàm : Európa történelmi háttere Európa = görög filozófia római jog jeruzsálemi hit germán, szelt és egyébb befolyások. 325-ben a Nécieai zsinat eggyek) (irányító elképzelés-legyetek Megtestesülés, - a test és az anyag létezô valóság (természetés mûszakitudományok) Személy, - társadalmi elhivatottság, szabadság és felelôsség az új jogrendszer alapjai.(hegel, Marx) Idõ és a Történelem fogalmának értelmezése. (meghalt Poncius Pilátus alatt), linéáris és elôremutató. Az ember mint a történelem egyszeri és megismételhetetlen. Fejlôdés fogalma. Múzeumok. Európai civilizációnk feszültségekkel, disszonanciával teli kultúra, melynek örökké fenyegetett egyensúlya befejezetlen kutatómunkákat, szenzációs felfedezéseket, kalandot kínál. E= mc2 Amelynek az új olvasata: Európa= Ázsia félszigete, szorozva intenzív kultúrával. H EGYEK Petôfi Sándor út 7 tél./fax Mozarab krónika CH-1211 GENEVE 2 Case postale

2 Poitier-i csatat (732 Charles Martel) Isidor de Séville Europens Arabum, «hazatértek hazáikba. VIII - IX. század Carlus Magnus ( ) Nagy Károly (fils de Pépin le bref), egységes pénz, akadémia Aix-ben (Alcuin, Paul Diacre, Théodulf) A kettôsség Pápa Császár. Léon III ( )megkoronázza Nyugati Császárnak. Xlll - XlV. század Szép Fülöp elsô állami nagyhatalom. Szembesülés a Pápasággal és a császársággal. Dante ( ) "A monarchiáról (De Monarchia), a Pápától kapja szuverénitását a Császár. Pierre Dubois ( ), az asszonyok helyzete, a több nyelvüség elônyei, állami konföderáció zsinattal, arbitázs, gazdasági embargó. XV. század Podiebrad cseh király ( ) és Antoine Marini, «Traité d'alliance et de konfederáció", parlament (egyszerû többség), alkotmánybíróság, közös hadsereg és közös költségvetés. Aeneas Silvius Piccolomini ( ) II. Piusz «Európa a mi hazánk a mi házunk» XVl. szàzad Francisco de Victoria ( ) és Francisco Suarez ( ) «Emberi jogok szövetsége», Jean Bodin ( ) egoizmus a politika bölcessége «a hercegek nagysága, nem más mind a szomszéd kirablása», Erasmus ( ) az uralkodók a háború okai, a határok szentesítése. 2

3 Az első Európai Unió a két ország köztársasága Lituánia és Lengyelország között. XVll. szàzad Az Evangéliumban az egység kulcsa. Emeric Crucé ( ) a gazdaság egyesülés alapköve, európai parlament és szenátus létrehozása, oktatás a háború ellen, Comenius ( ) a modern európai és tudomány alapjai a «mi európánkat» egy nemzetközi akadémia irányítíná, duc de Sully ( ) mindenki rá hivatkozik de senki nem olvasta, európa egyesítése a református államok körül, XVlll. szàzad l'abbé de Saint-Pierre ( )»Az örök béka» EU svájci és holland modelre, William Penn ( ) uralkodói konfederáció, a pacifizmus megalapítója. Gottfried Wilhelm von Leibnitz ( ) «a világ változatossága csak az egységben élvezetes» európa több színû kulturájának a különbségek megtartása melleti egysége, több nemzeti akadémiát alapít, Voltaire ( ) "«egkell vizsgálnunk mai helyzetünket és nem azt, ahol nem lehetünk» XlX. szàzad Friedrich von Gentz ( ) Metternich tanácsadója, világ állam, államok federációja, Johan Wolfgang von Goethe ( ) ellenzi a nacionalizmusok kialakulását és kihangsúlyozza, hogy az európai kultóra a feszültségeken és az önkritikán alapszik, Georg Fridrich Hegel ( ) Ázsia a történelem kezdete, míg Európa a történelem vége, 3

4 Leopold Ranke ( ) elsô tudományos tanulmány európáról, Victor Hugo ( ) az Európai Egyesült Államok, Nikolay Danyilevskij (1871) orosz természettudós és filozófus «Oroszország és Európa» Pánszláv unió melyben Magyarország is helyet kapott volna de nagyából a trianoni határok között. Pierre-Joseph Proudhon ( ), Carlo Cateano ( ), Giuseppe Manzini ( ) a federalizmus atyai, megálmodják a nemzetiségeken alapuló federalizmust, Johan Gaspar Bluntschi ( ) kettôs hovatartozás és európai állampolgárság, Ernst Renan ( ) Sorbonne 1882 «Mit is jelent a nemzet» XX. század Richard Coudenhove - Kalergi () páneurópai mozgalom «elérkezett Európa órája» Aristide Briand ( ) és Alexis Léger ( "Saint-John Perse") 1929 Nemzetek Szövetsége «Európai Konfederáció megvalósíthatósági tervel. Emmanuel Mounier ( ) leleplezi a kapitalizmus legnagyobb hibáit : a gazdaság, a szociális intézmények káoszát, az individualizmust, megalakítja a perszonalista mozgalmat, Jaques Maritain ( ) «egy humán politika elvei+ Denis de Rougemond ( ) 4

5 Hogyan született az Európai Közösség? OECD 1948 Hágai Konferencia 1949 CEO Európai Tanács Európai Együttmûködési szervezet (Marshalterv) 1949 CEC Európai Kultur Központ "Az alkotási központok szerepe az európai kultúra fejlôdésében" Schumann-terv 1951 CECA Európai Szén- és Acélközössék 1957 CEE Európai Gazdasági Közösség (NSZK, Franciaország, Olaszország, Benelux-országok) 1957 EURATOM Európai Atomenergia Közösség 1967 CE Európai Közösség 1973 Dánia, Anglia, Irország 1979 Európai parlament 1981 Görögország 1986 Portugália, Spanyolország 1993 EU Európai Unio (Maastricht-i szerzôdés) 1995 Ausztria, Finnország, Svédország 1999 EURO Pénzügy Unió Mi a lényege? 1 15 ország, 370 milió lakós egységes piaca, 2 Négy alapvetô szabadság jog : személyek, áruk, tôke és szolgáltatások szabad mozgása, 5

6 3 Közös politikák vám, mezôgazdaság, kutatás, technológia transzfer, regionális fejlesztés, energia, infrastruktúra és szociálpolitika. 4 a fentiek megvalósítását közös programokkal és projektekkel segítik elô. Mi az Európai Unióról szóló szerzôdés lényege? 1 A tagállamok minden állampolgára egyben az Unió állampolgára is, akinek joga van arra, hogy szabadon mozogjon és letelepedjen bármely állam területén. 2 Gazdasági, pénzügyi, belügyi, igazségügyi és szociális integráció, 3 A Nemzeti szuverénitás fokozatos átruházása az Unióra a közös politika érdekében, 4 A politikai unió keretében közös kül- és biztonságpolitika január 1-jétôl az Unió megvalósítja a Pénzügyi Unió harmadik szakaszát, melynek jegyében egyetlen közös fizetési eszköz - az Euro - lesz forgalomban. 6 A szubszidiaritás elve. Az európai intézmények helyes nevei : Elsô pillér : CE Európai Közösség CECA Európai szén és acélközösség és az Euratom A második pillér : PESC közös kül- és védelmi politika A harmadik pillér : JAI igazságügyi és belpolitikai együttmûködés Az Európai Unioról szoló Maastrich-i szerzôdés (1993. November 1) nyomán egy egyetlen közösségi intézmény változtatott nevet 6

7 az Európai Közösség Tanácsa melybôl az Európai Unió Tanácsa lett. A többi intézmények megtartották a nevüket : az Európai Közösség Bizottsága - Commission des CE - (sokszon nem jogi dokumentumokban Európai Bizottságnak is nevezett) az Európai Közösség bíróság - Cour de justice des CE- Európai Parlament és így tovább. Európai Uniót használunk ha a következôkrôl beszélünk Az EU három pillérjérôl Az EU 2. Es 3. Pillérjérôl (PESC? JAI) Az EU-hoz való csatlakozáskor (csak a három pillérhez való teljes csatlakozás lehetséges) Európai Közösséget használunk ha a következôkrôl beszélünk Ha a volt CEE Európai Kesreskedelmi közösség mely bôl 1993 november 1.-én lett a CE Európai Közösség. A Római Szerzôdés négy szabadságáról (1967) személyek, áruk, tôke és szolgáltatások szabad mozgása, Európai monetáris és kereskedelmi Unió Az európai közösség intézményei kivéve a Tanácsot A nemzetközi egyezmények a CE és más országokközött A CE budzséje és pénzügyi intéményei A Ce köztisztviselôi és más ügyvivôi A CE terruletei A «közösség» melléknév használható úgy az Európai Közösségre CE mint az Európai Unióra EU (mivel nincs melléknév az unióra). 7

8 Ernst Renan ( ) A Sorbonne-on tartott elôadást 1882 március 11-én " Mit is jelent a nemzet" címmel. Ezt írja: " A nemzet, lélek számunkra, egy szellem, egy olyan eszmei család, amelyet a múlt, emlékek, áldozatok, gyõzelmek, gyakran gyász, közös együttérzés, és a jövõbeni további együttmaradás szándéka tart össze. Egy nemzet egységét nem a közös nyelv, nem a közös etnográfiai csoporthoz való tartozás alkotja, az összetartó erõt a múlt közösen megélt eseményei és a jövõben való további együttmûködés szándéka képezik. Napjainkban hajlamosak vagyunk egy még súlyosabb hiba elkövetésére: nem teszünk különbséget a faj és a nemzet fogalma között, és az etnográfiai vagy inkább nyelvi csoportoknak ugyanakkora jelentõséget tulajdonítunk, mint az eredendõ népeknek. (mennyire aktuális a probléma egy évszázad távlatából). Hiszen a fajok létezésének ténye, amely azelõtt kulcskérdés volt, egyre inkább veszít jelentõségébõl. Az ember története jelentõsen eltér a zoológiától. A faj nem elsõdleges kategória, mint a rágcsálóknál, vagy a macskaféléknél, nincs jogunk a világot bejárván, megtapogatni az emberek koponyáját, aztán torkon ragadni õket és felkiáltani: " Közös vérbõl valók vagyunk, hozzánk tartozol!"...amit elmondottunk a fajról egyaránt vonatkozik a nyelv problémakörére is. A nyelv csupán lehetõség az együttélésre, nem kényszer. Az Egyesült Államok és Anglia, Latin-Amerika és Spanyolország ugyanazon nyelvet beszélik, mégsem alkotnak egységes nemzetet. Ezzel szemben Svájcban 3, sôt 4 nyelvet is beszélnek, egyesülésük népeik beleegyezésével történt. Van ami erõsebb a nyelvi tagoltságnál, és ez a szándék, az akarat. A Svájc által választott egység a nyelvi különbségek mellett, sokkal erõsebb, mint az egységében erõszakkal fenntartott, keserû szájízû nyelvi egyveleg. 8

9 A földrajzi helyzetnek, amit a természetes határok jelentenek, bizonyára jelentõs szerepe van a nemzetek elkülönülésében, tehát igen nagy jelentõsége van a történelemben.(...) Emellett meg kell említeni, némelyek úgy tartják, hogy egy nemzet határait a térkép jelöli ki, és a nemzetnek jogában áll ezen körvonalak kikerekítésének, egy határfolyó, egy határoló hegy elérésének érdekében minden eszközt bevetni. Nem hiszem, hogy létezhet ennél önkényesebb, végzetesebb, minden erõszakot elnézõ, igazoló elgondolás. És valóban ezek a hegyek, ezek a folyók alkotják az úgynevezett természetes határokat? Tagadhatatlan, hogy a hegyek szétválasztanak, a folyók azonban inkább együttélésre kényszerítenek. Azonkívül nem szolgálhat minden hegy természetes határként. Hogyan döntsük el, hogy melyik hegy alkosson határt, melyik ne? Biarritztól Torenáig nincs egy olyan folyótorkolat, amely kevésbé lenne határkijelölésre alkalmas, mint a másik. Ha a történelem úgy akarja, a Loire, a Szajna, a Meuse, az Elba, az Odera, vagy akár a Rajna is ugyanúgy természetes határrá válik az oly sok törvénysértést szülõ alapvetõ emberi jog nevében, mint az emberi akarat. A nemzetek nem örökkévalóak. (5) 9

A Hágai konferenciától az Európai Unióig. 2. fejezet. Prof. Guy Turchany

A Hágai konferenciától az Európai Unióig. 2. fejezet. Prof. Guy Turchany EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A Hágai konferenciától az Európai Unióig Első rész. 2. fejezet 1 HÁGAI KONFERENCIA 1948 május 8-10 "Comité international de coordination des mouvements pour l'unité

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Európajogi alapismeretek

Európajogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső Budapest 2011 Tartalomjegyzék 1) Az európai egység gondolatának eszmetörténeti előzményei 2)

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2011 1 Tartalomjegyzék 1. Az európai egység gondolatának eszmetörténeti előzményei... 4 > görög városállamok...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS*

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* *EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* Jegyzet a Kistérségi mentorképzés c. kurzusban résztvevők számára Mihályi Helga Miskolc, 2014. március Tartalom Bevezetés 3 Tanterv és tanmenet 4

Részletesebben

Európai identitás és az Európai Unió

Európai identitás és az Európai Unió Nagy Mariann Veronika nemzetközi tanulmányok (MA) szakos hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar OTDK pályamunka Európai identitás és az Európai Unió Az identitástudat kifejlett tartalmában

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

Európa fogalmának értelmezési kérdései. Mit jelent a tágabb és szűkebb Európa? Mi a civilizáció fogalma? A világrendről alkotott fő paradigmák.

Európa fogalmának értelmezési kérdései. Mit jelent a tágabb és szűkebb Európa? Mi a civilizáció fogalma? A világrendről alkotott fő paradigmák. Az Európai Unió és Magyarország Vizsgakérdések (2007) A szóbeli vizsgán mindenki 2 kérdést húz, egyet a lista első, egyet a második feléből. Pozitív érdemjegyet akkor tudok adni, ha bármelyik itt felsorolt

Részletesebben

Európa. Népessége: 731.000.000 fő Népsűrűsége: 70 fő/ km² Területe: 10508000 km² Országainak száma: 74

Európa. Népessége: 731.000.000 fő Népsűrűsége: 70 fő/ km² Területe: 10508000 km² Országainak száma: 74 Európa Európa Földünk egyik kontinense, amelynek határai nyugaton az Atlanti-óceán, északon a tenger, keleten az Urál hegység, az Urál folyó és a Kaszpi-tenger, délkeleten a Kaukázus és a Fekete-tenger,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I. Ángyán József Puskásné Jancsovszka Paulina AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I. Egyetemi jegyzet SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET-

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ, AZ EURÓPAI KERESZTÉNY IDENTITÁS ALKONYA? HOLLÓ LÁSZLÓ 1

AZ EURÓPAI UNIÓ, AZ EURÓPAI KERESZTÉNY IDENTITÁS ALKONYA? HOLLÓ LÁSZLÓ 1 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA LATINA, XLIX, 1, 2004 AZ EURÓPAI UNIÓ, AZ EURÓPAI KERESZTÉNY IDENTITÁS ALKONYA? HOLLÓ LÁSZLÓ 1 Die Europäische Union, der Abenddämmerung der christlichen

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

Ismeretek az Európai Unióról TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2

Ismeretek az Európai Unióról TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2 TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE... 2 AZ EURÓPAI UNIÓ HÁROM PILLÉRE... 4 AZ ELSŐ PILLÉR: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK... 4 MÁSODIK PILLÉR: A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA... 5 HARMADIK PILLÉR: BEL-

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Ernest Renan. Mi a nemzet?

Ernest Renan. Mi a nemzet? Ernest Renan Mi a nemzet? Egy olyan kérdéskört kívánok megvizsgálni Önökkel, mely látszólag világos ugyan, de felettébb veszedelmes félreértésekre ad alkalmat. Az emberi társadalom formái rendkívül változatosak.

Részletesebben

R omániában a második világháború elõtti föderációs és integrációs törekvések

R omániában a második világháború elõtti föderációs és integrációs törekvések REGIONALIZMUS ÉS INTEGRÁCIÓ ROMÁNIÁBAN Baumgartner Bernadett EURÓPAI INTEGRÁCIÓS TÖREKVÉSEK ROMÁNIÁBAN A 20. SZÁZAD ELSÕ FELÉBEN R omániában a második világháború elõtti föderációs és integrációs törekvések

Részletesebben

A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA

A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA KEDVES HALLGATÓK! Ime a témakörök a vizsgára. Kiemelten javaslom az alábbi témákat: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 27), 28), Tisztelettel

Részletesebben

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez. HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 Az Európai Szociális Alap támogatásával AUBERT

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Nemzetközi kommunikáció I. Nemzetközi szervezetek, intézmények Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a nemzetközi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Szerbia az európai. integráció útján. Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије

Szerbia az európai. integráció útján. Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије Szerbia az európai integráció útján Одбор за европске интеграције Народна скупштина Републике Србије Заједничка иницијатива за подршку парламентарним унституцијама Пројекат финансира ЕУ преко Европске

Részletesebben

Tisztelgés Denis de Rougemont emlékének

Tisztelgés Denis de Rougemont emlékének Tisztelgés Denis de Rougemont emlékének A jelen írás a MTA Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Tudományos konferenciáján elhangzott előadás rövid vázlata, mellyel a szerz ő Denis de Rougemont munkásságát óhajtja

Részletesebben

Indivisibiliter et inseparabiliter? Státustörvények és honosítás Európában 1 *

Indivisibiliter et inseparabiliter? Státustörvények és honosítás Európában 1 * Szabó István Indivisibiliter et inseparabiliter? Státustörvények és honosítás Európában 1 * 1. Bevezetés A törvény előtt minden személy egyenlő, és minden megkülönböztetés nélkül joga van egyenlő törvényes

Részletesebben