Jegy zők öny v. Jelen vannak: Jelenléti ív alapján jelenléti ív jegyzőkönyv A mellékletét képezi. Jegyzőkönyvet Pócs Jánosné vezeti.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegy zők öny v. Jelen vannak: Jelenléti ív alapján jelenléti ív jegyzőkönyv A mellékletét képezi. Jegyzőkönyvet Pócs Jánosné vezeti."

Átírás

1 38 Jegy zők öny v Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-i rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Jelenléti ív alapján jelenléti ív jegyzőkönyv A mellékletét képezi. Jegyzőkönyvet Pócs Jánosné vezeti. Magyar Csilla polgármester köszöntötte a Testületi ülésen megjelent tagokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott képviselők közül Berényi József, és Takács Attila képviselők kivételével, akik jelezték távolmaradásuk okát valamennyien jelen vannak. A polgármester ismertette a napirendet: 1. napirend Kisköre funkcióbővítő település rehabilitációja pályázat közbeszerzési eljárás eredmény hirdetése, vállalkozói szerződés aláírása. 2. Egyebek A képviselő-testület a polgármester által ismertetett napirendi pontokat elfogadta, s az 1. napirendi pont tárgyalásával megkezdte munkáját. 1. napirend Kisköre funkcióbővítő település rehabilitációja pályázat közbeszerzési eljárás eredmény hirdetése, vállalkozói szerződés aláírása. Előadó: Magyar Csilla polgármester Magyar Csilla polgármester a napirendre vonatkozóan a következőket mondta el: A funkcióbővítő pályázat közbeszerzési eljárása lezárult, és a vállalkozási szerződés aláírására kerül sor. A polgármester megkérte Bakos László közbeszerzési szakértőt, hogy ismertesse a közbeszerzési eljárás eredményeit. Bakos László közbeszerzési szakértő az alábbiakban ismertette a közbeszerzési eljárás eredményét: Nyolc közbeszerzési eljárás lebonyolítása történt meg. Az első ütemben meghatározottakat játszótér építés, ifjúsági ház felújítása, piac felújítás, járda építés májusig kell befejezni. Ezekre a szerződéskötés folyamatban van. A másik négy elem: szociális intézmény felújítása, művelődési ház építés, autóbusz váró építése, óvoda felújítása. E négy elem közbeszerzési eljárás eredményét a Bíráló Bizottság az alábbiakban javasolja: Szociális intézmény felújítása három ajánlattevő, tárgyalásos eljárásban javasolt nyertes a LAD-ÉP Építőipari Kft ,-Ft-tal. Autóbusz váró építése nyertes ajánlattevő a Lisznyai Építőipari Kft ,-Ft-tal. Óvoda felújítása nyertes a Lisznyai Építőipari Kft ,-Ft-tal. Művelődési ház építése nyertes a Lisznyai Építőipari Kft ,-Ft-tal.

2 39 Mind a nyolc elemről a döntés, a közbeszerzési szabályzatnak megfelelően polgármesteri hatáskörbe tartozik. Polgármester asszonnyal azonban megbeszélték, hogy úgy korrekt az eljárás, ha a képviselő-testület elé előterjesztésre kerül az eljárás eredménye. Magyar Csilla polgármester kérte a testület tagjait, hogy az egyszerűsített közbeszerzési eljárás eredményét a közbeszerzési szakértő által elmondottak alapján hagyja jóvá. A képviselők részéről a közbeszerzési szakértő által elmondottakhoz kérdés, vélemény nem hangzott el, a testület 5 igen szavazattal azt jóváhagyta, melyről a határozat a következő: 37/2013.(III. 25.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Kisköre funkcióbővítő településrehabilitációja tárgyában lefolytatott nyilvános egyszerűsített közbeszerzési eljárás eredményét jóváhagyja. Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete az eljárás nyertes ajánlattevőjének a Lisznyai Építőipari Kft-t (5420 Turkeve, Szabadság u. 7.) és a LAD-ÉP Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft-t (5322 Tiszaszetimre, Ív utca 14.) nyilvánítja. Játszótér: Lisznyai Kft. Ifjúsági ház: Lisznyai Kft. Piac felújítás: Lisznyai Kft. Járda építés: LAD-ÉP Kft. Szociális intézmény felújítás: LAD-ÉP Kft. Autóbuszváró építés: Lisznyai Kft. Óvoda felújítás: Lisznyai Kft. Művelődési ház építés: Lisznyai Kft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt. szerinti határidők figyelembe vételével kösse meg a tervezésre és kivitelezés megvalósítására irányuló vállalkozási szerződést. Felelős: Magyar Csilla polgármester Határidő: értelem szerint. A két nyertes vállalkozó megérkezett a testületi ülésre és Bakos László közbeszerzési szakértő bemutatta őket: Lisznyai Kft. ügyvezetője, Lisznyai Sándor, aki nem ismeretlen a testület előtt, hiszen az általános iskola felújítását ők végezték. A LAD-ÉP Kft. ügyvezetője, Ladányi János. Jelenleg Tiszafüred összes szociális intézményének a felújítását végzik. Ezen kívül Tiszaörsön, Tomajmonostorán, Kunhegyesen és még több helyen végeztek felújítási, építési munkát. Bagi Zoltán képviselő a LAD-ÉP Kft. székhelyére kérdezett rá, valamint arra, hogy kiskörei vállalkozó pályázott-e? Ladányi János LAD-ÉP Kft. ügyvezetője a képviselői kérdés első részére válaszolt: Tiszaszentimre a Kft. székhelye.

3 40 Bakos László közbeszerzési szakértő válaszként elmondta: Kiskörei vállalkozó pályázatot nem nyújtott be. Magyar Csilla polgármester fentiekhez kiegészítésként elmondta: Legfontosabb szempont volt a beruházás megfinanszírozása. Ismert tény, hogy három hónap egy-egy számlának a teljesítése. Helyi vállalkozókkal beszélve, nem tudták volna vállalni a finanszírozást, és az egyik legfontosabb követelmény, hogy előre meg tudja finanszírozni a beruházást. Pócs János képviselő a munka megkezdésének időpontjára kérdezett rá, Holló Gyula képviselő pedig az első elemre. Bakos László közbeszerzési szakértő a képviselő kérdésekre válaszolva elmondta: A felvonulás elvileg március 28-án, és azt követő héten. A munka pedig a játszótér építésével kezdődik. Nardai Dániel projektmenedzser kérte, hogy mindenki vegye komolyan a november 30-i befejezési határidőt, mert ennek be nem tartása a támogatás visszafizetését vonhatja maga után. Határidő hosszabbításra már nincs lehetőség. Magyar Csilla polgármester a napirendre vonatkozóan elmondta még, hogy aljegyző úr a szopftelemek pontosítását megkezdi, s ezután a program szervezésre az árajánlatok bekérése megtörténik. A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette. 2. Egyebek E napirendi pont keretében tárgyalta a képviselő-testület Tóth János Zoltán jegyző előterjesztésében a Polgármesteri Hivatal és az ÓV-LAK Óvoda Alapító Okiratainak módosítását. A képviselő-testület az előterjesztés ismeretében az ügyet megtárgyalta, és 5 igen szavazat mellett a következő határozatokat hozta: 38/2013.(III. 25.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló. törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi okiratot adják ki. Az alapító okirat 1) pontja alábbiak szerint módosul: 1,A költségvetési szerv: Megnevezése: Kiskörei Polgármesteri Hivatal Székhelye: 3384, Kisköre Széchenyi út 24. Az alapító okirat 2) pontja az alábbiak szerint módosul:

4 41 2. Közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Az alapító okirat 3) pontja az alábbiak szerint módosul: 3. Alaptevékenység A Hivatal ellátja a Mötv-ben és vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat a település vonatkozásában. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámoltatási feladatok ellátásáról. Az alapító okirat 4) pontja az alábbiak szerint módosul: 4. Államháztartás szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Az alapító okirat 5) pontja az alábbiak szerint módosul 5. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos, és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai önkormányzat elszámolásai költségvetési szervekkel Zöldterület kezelés Statisztikai tevékenység Önkormányzatok és társulások elszámolásai Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás

5 42 Az alapító okirat 6) pontja az alábbiak szerint módosul: 6. Illetékessége, működési köre: Polgármesteri Hivatal esetében: Kisköre város közigazgatási területe Az alapító okirat 7) pontja az alábbiak szerint módosul: 7.Irányító szerv(ek) neve, székhelye: Kisköre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3384, Kisköre Széchenyi út 24. Az alapító okirat 8) pontja az alábbiak szerint módosul: 8. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az alapító okirat 9) pontja az alábbiak szerint módosul: 9. Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A polgármester pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki. Az alapító okirat 10) pontja az alábbiak szerint módosul: 10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra, irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Felelős: Magyar Csilla polgármester Tóth János Zoltán jegyző Határidő: értelem szerint. 39/2013.(III. 25.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Város Önkormányzatának képviselő-testülete az ÓV-LAK Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 7. és 8. -ára, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -ára, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdésére, valamint a szakfeladatrendről és államháztartási

6 43 szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben foglaltakra költségvetési szerv vagy köznevelési intézmény alapító okiratát a következők szerint határozza meg: Az alapító okirat 1) pontja alábbiak szerint módosul: 1,A költségvetési szerv: A költségvetési szerv megnevezése: Kiskörei ÓV-LAK Óvoda A költségvetési szerv székhelye: 3384 Kisköre Béke út 9 A költségvetési szerv telephelye: 3384 Kisköre Arany J. út 34. A költségvetési szerv típusa: köznevelési intézmény; óvoda Az alapító okirat 2) pontja az alábbiak szerint módosul: 2. Közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló a évi CXC törvény által meghatározott közoktatási feladatok, óvodai nevelés Az alapító okirat 3) pontja az alábbiak szerint módosul: 3. Alaptevékenység A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény valamint egyéb jogszabályokban meghatározott óvodai nevelés oktatás. Törvény alapján a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig óvodai nevelés. Integráltan nevelhető értelmi fogyatékos valamint egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek különleges óvodai ellátása. Az alapító okirat 4) pontja törlésre kerül. Az alapító okirat 8) pontja az alábbiak szerint módosul: 8. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat alapján, a jogszabályban megállapított követelményeknek megfelelő óvodavezetőt bíz meg. A magasabb vezetői megbízás határozott időre szól. A megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a 138/1992.(X.8.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével történik Az alapító okirat 13) pontja az alábbiak szerint módosul: Az intézmény csoportszáma: 5 Az alapító okirat 14) pontja az alábbiak szerint módosul: Az intézmény önálló jogi személy. Az alapító okirat 15) pontja az alábbiak szerint módosul:

7 44 Az alapfeladat jellemzőit tartalmazó intézményi nevelési- pedagógiai program fenntartói jóváhagyása: 79/2004 ( számú határozat Felelős: Magyar Csilla polgármester Feketéné Perge Veronika óvodavezető Határidő: értelem szerint. Kmf. Magyar Csilla polgármester Tóth János Zoltán jegyző

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 28-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 28-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1 EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 28-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. A köztisztaságról,

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Kovács Zsolt,Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Kovács Zsolt,Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.szeptember 26-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2011. július 5-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011 július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottak: szavazati joggal: Mészáros Sándor polgármester - megjelent Maszel László alpolgármester - megjelent

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottak: szavazati joggal: Mészáros Sándor polgármester - megjelent Maszel László alpolgármester - megjelent J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 238 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 11. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 239 Határozat 96/2012. (XII. 11.) Háziorvosi és házi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /180/ 2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegy zők öny v. Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24--i rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jegy zők öny v. Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24--i rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 1 Jegy zők öny v Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24--i rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Jelenléti ív alapján jelenléti

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben