KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2001. (X.27.), 11/2001. (XII.20.), 10/2004. (VI.15.), 9/2005. (VII.27.), 11/2007. (XI.27.) és a 15/2008. (XII.3) rendeletekkel módosított 6/2001. /IV.26./ számú rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és az állatok tartásáról Kissomlyó Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv /l/ bekezdés c./ pont és 48.. /l/ bekezdést, és az állategészségügyről szóló évi XCI tv. valamint egyes helyi közszolgáltatások igénybevételéről szóló évi XLII. törvényt Kissomlyó község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása, és védelme érdekében ismerve a környezet állapotának egyre rosszabbodó helyzetét a helyi körülményeket figyelembe véve az LIII. tv /1/ bekezdésére figyelemmel az alábbi rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: I. Fejezet 1. (1) A rendeletben használt alapfogalmakat a Közterület Felügyeletről szóló évi LXIII. törvény 27.. a.) bekezdése, Az állategészségügyről szóló évi XCI törvény 3. -a, a hulladékgazdálkodásról évi XLIII törvény 31. -a, Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 2. (13) bekezdése, és a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. ( II.21.) ÉVM- EüM együttes rendeletek 3. (c.) bekezdése szabályozzák. (2) A rendelet hatálya kiterjed: jogi és természetes személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (3) E rendeletet kell alkalmazni: a) A közterületek tisztántartására, valamint haszon, illetve kedvtelésből tartott állatok tartásának módjára. b) A közterületek rendjével a közterület tisztaságával kapcsolatos tevékenységre /csapadékvíz elvezetése, zöldterület gazdálkodás, zöldterület fenntartása, és karbantartás/. c) A helytelen környezetgazdálkodásból eredő károk csökkentésének településre vonatkozó feladataira. d) Állattartás szabályaira.

2 2 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software II. fejezet Környezetvédelmi feladatok A föld védelme 2. (1) Mezőgazdasági rendeltetésű föld művelés alóli kivonása esetében - a tényleges igénybevételig - biztosítani kell a föld mezőgazdasági hasznosítását. (2) A mezőgazdasági művelésre alkalmatlan és településfejlesztési célra nem tervezett területek növényesítését, fásítását a tulajdonosnak, vagy kezelőnek meg kell valósítani. (3) A föld termőképességének megőrzése és növelése a tulajdonos, illetve a használó kötelessége. (4) Az építkezések területén a termőtalajréteg leszedéséről és pótlásáról az építtető köteles gondoskodni. A vizek védelme 3. (1) Kissomlyó község egész területén szennyvizet szikkasztani tilos. (2) A község igazgatási területén a szennyvizet zárt szennyvizgyüjtőbe kell gyűjteni. (3) A szennyvízgyűjtő ürítését csak erre feljogosított szakvállalat, vállalkozó végezheti az elszállított folyékony hulladék mennyiségét a tulajdonos számlával köteles igazolni. (4) Szennyezést okozó anyagot /szemetet, szennyvizet, trágyalét, iszapot stb./ csapadékvíz elvezető csatorna víznyelő aknájába, nyílt árokba, megszűnt kútba juttatni tilos. (5) Vízfolyásban, vagy annak közvetlen környezetében, továbbá a közkifolyónál járművet mosni tilos. A levegő védelme 4. (1) Üzemi, intézményi létesítmények tüzelő berendezéseire csak az előirt levegőminőség biztosítása mellett adható engedély. (2) Lakóterületen légszennyező ipari és egyéb létesítmény nem építhető. (3) Közutak 100 méteres körzetében mindennemű hulladék égetése tilos. (4) A tarlóégetés csak előzetesen beszerzett jogerős engedélyező határozat birtokában végezhető, egyébként tilos! (5) Éghető hulladékot csak a kijelölt helyen szabad gyűjteni, tárolni, a megtelt tárolók mellett tilos! (6) Nyilttéri égetést csak hétfői és szombati napokon reggel 8:00 és 18:00 között lehet végezni, más napokon a jegyző írásbeli engedélye nélkül a nyilttéri égetés tilos. (7) Tilos a mesterségesen előállított anyagok pontosabban a háztartásokban keletkezett hulladékok veszélyes és nem veszélyes égetése. (8) Égetési szempontból figyelembe kell venni:

3 3 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software - kis nedvességtartalmú anyagok nem égethetők - égetés csak szélcsendes időben (5 m/s kisebb szélsebesség) - a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető. Zaj és rezgés elleni védekezés 5. (1) A község közigazgatási területe zajvédelmi szempontból egy övezetbe nyert besorolást: ahol az egyenértékű A hangnyomásszint irányértéke db-ben ( A ) ben nappal 50, éjszaka 40 db ( A ) lehet. 6. Többlakásos lakóépületben, a rendelet hatálya alá tartozó létesítményekben használt hangosító berendezés működtetésekor, illetőleg e létesítmények tevékenységéből eredő, a szomszédos lakás-használatú ingatlanba az épületen átszűrődő állandó zaj éjszaka (22-06 óráig) 30 db nappal (06-22 óráig) 40 db (1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítmények tevékenységéből eredő zajszint megállapításánál, illetve e létesítményekben használt hangosító berendezés működtetésekor a szabadban, lakó- vagy intézményterület zajtól védendő homlokzatai előtt 2 m távolságban, illetőleg az épületek közötti, emberi tartózkodásra, pihenésre szolgáló területeken a terület belsejében és határán mért zajterhelési irányértéket kell figyelembe venni. (2) A lakóépületek helyiségeiben a mérési pontokat a helyiség falaitól legalább 0,5 m távolságban kell elhelyezni úgy, hogy a mérési pontok távolsága az ablaktól 1 m-nél nem kevesebb. (3) Közterületre irányuló hangszórós tevékenység és zeneszolgáltatás közösségi érdekű rendezvényen bejelentési kötelezettség mellett végezhető, egyéb esetben csak a jegyző hozzájárulásával folytatható. (4) E rendelet alkalmazásában hangosító berendezés bármilyen hangszóró vagy műsorforrás. (5) Rezgés terheléssel járó tevékenységet belterületen a tevékenység megkezdése előtt 30 nappal egyeztetni kell a település jegyzőjével a tevékenység csak engedélyével végezhető, külterületen az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulásával végezhető. III. fejezet Köztisztasági feladatok Az ingatlanok és közterületek tisztántartására. 7. (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról a) az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója ha erről más jogszabály vagy a tulajdonossal kötött megállapodás nem mentesíti, köteles gondoskodni. b) az ingatlan tulajdonosának kötelessége továbbá a rendszeres rovar, és rágcsáló

4 4 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software irtásról való gondoskodás. (2) Az ingatlan tulajdonosa használója, kezelője köteles gondoskodni: a) a ház, vagy telek előtti járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztántartásáról, járdaszakasz síktalanításáról a burkolat széléig. b) az ingatlan előtti árok, áteresz karbanntartásáról, kaszálásáról a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról (csapadékvíz elvezetés). (3) Intézmény, szórakozóhely, vendéglátó - ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más elárusító hely előtti járdaszakasz tisztántartása, a hó- és síkosság mentesítés, mind nyitvatartási időben, mind azon túl a használó, illetve üzemeltető kötelessége. (l995. évi LIII. tv /1/ bekezdés e./ pont). (4) A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztántartását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti. 8. (1) A közforgalmi közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmény esetében a) a belterületen lévő várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel, vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat illetve a terület tulajdonosa a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkező hulladék eltávolításáról köteles gondoskodni. b) az állatok legeltetésre történő kihajtása során keletkező szennyeződés eltávolításáról az álattartó köteles gondoskodni. A hajtás során gondoskodni kell arról, hogy az állatok a kiépített járda szakaszokon ne közlekedjenek, a közterület növényzetét ne károsítsák, az úttest fele közlekedésre rendelkezésre álljon. 9.. (1) Az üzlet, vendéglátóegység, elárusítóhely előtt a szemétgyűjtő tartályok elhelyezése és tisztántartása az egység üzemeltetőjének a feladata (l995. évi LIII. tv /l/ bekezdése e pont.) (2) Közterületen a szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített szemétgyűjtőbe szabad elhelyezni. (3) A szemétgyűjtők kihelyezése és rendszeres ürítése az önkormányzat feladata, az /l/ bekezdés kivételével. Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban 10. (1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendbentartani gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon élő bokortól megtisztítani, a szabad földterületet megművelni. (2) Az ingatlan tulajdonosa, ahol lehetőség van rá, köteles gondoskodni az ingatlana előtti közterület füvesítéséről, parkosításáról. A parkosítás céljából ültettt fák, bokrok gondozásáról /nyírás stb./ az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni úgy, hogy a kilátást /utcára való kihajtás stb./ ne akadályozza /szükség esetén fa, bokor, felnyesésével vagy kivágásával/. (3) A község területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátó ipari és szolgáltató

5 5 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software létesítmények külső- és belső nagytakarítását /a környezetrendezést/ az üzemeltetők kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek /előtető, portál, cégtábla stb./ jó karbantartásáról gondoskodni. (4) A kereskedelmi, vendéglátó - ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatot kötelesek tisztán tartani és a kirakatokat az üzlet profiljának megfelelően áru bemutatására használni. (5) Az építés, bontás vagy felújítás alatt álló ingatlan tisztántartása a kivitelező feladata. Fák cserjék telepítési távolsága 11. (1) A község területén telepített növények legkisebb ültetési távolsága belterület esetén az ingatlan határától: a) lágyszárú 0,6 méternél alacsonyabb növény esetén nincs meghatározva b) lágyszárú 0,6 méternél magasabbra növő, valamint szőlő és 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor esetén 0,5 méter c) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,00 méter d) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs fa esetén 2,00 méter e) 3 méternél magasabbra növő egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor esetén 3,00 méter. (2) A község területén telepített növények legkisebb ültetési távolsága külterület esetén az ingatlan határától: a) gyümölcsfaiskola nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, egres, ribizli és málna esetében 0,80 méter b) minden egyéb gyümölcsbokor 2,00 méter c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter d) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter e) vadalanyra oltott alma-, körte-, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter f) cseresznyefa esetében 5,00 méter g) dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcs valamint egyéb fa esetében 8,00 méter (3) külterületre telepített cserjék és egyéb bokrok esetén a) 1 méternél magasabbra nem növő cserjék és egyéb bokrok esetén 0,80 méter b) 2 méternél magasabbra nem növő cserjék és egyéb bokrok esetén 1,20 méter c) 2 méternél magasabbra növő cserjék és egyéb bokrok esetén 2,00 méter Röplapok plakátok elhelyezése 12. (1) A röplapok utcai terjesztői kötelesek - a terjesztést követően - a röplapok szétszóródásával keletkező hulladék eltakarításáról gondoskodni. (2) Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetőtábláin, vagy e célra kijelölt helyen lehet elhelyezni. (3) A hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblán elhelyezte, illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, költségére az önkormányzat végezteti el a plakátok eltávolítását.

6 6 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software 13. Hulladék gyűjtése, szállítása (1) (2) (3) a) Az önkormányzat illetékességi területén a háztartási hulladék gyűjtése, az elszállításig való tárolás és a rendszeres elszállítás igénybevétele minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére kötelező. b) A rendelet hatálya kiterjed Kissomlyó község közigazgatási területére. c) A háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött szerződés alapján a pályázatot elnyert vállalkozó (a továbbiakban vállalkozó) végzi. d) A háztartási hulladék gyűjtését kuka edényben, nylon zsákban kell megoldani. Egyegy gyűjtő edényben elhelyzett hulladék súlya a 20 kg-ot nem haladhatja meg. a) Éles, csorbult szélű illetve más módon megrongálódott illetve fedetlen hulladékgyűjtő használata tilos. A vállalkozó induláskor minden háztartás részére egy db kuka gyűjtőedényt biztosít. b) A tárolóedények rendeltetésszerű használatáról tisztántartásáról és a szállításhoz történő kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosa, a bérlő, lakóközösség köteles gondoskodni /továbbiakban: tulajdonos/. c) A vállalkozó dolgozói fokozott gondossággal kötelesek a szemétgyűjtő edényeket kezelni: A gondatlan és szándékos károkozásért a vállalkozó anyagilag felelős. d) A gyűjtőedények mennyiségét úgy kell biztosítani, hogy az elszállítás gyakorisága mellett a hulladék ne gyűlhessen fel úgy még ünnep és munkaszüneti napon sem, hogy a 20 kg-os felsőhatár figyelembe vételével a gyűjtőedényekben ne férjen el. e) A gyűjtő edényzetben terjedelme miatt el nem helyezhető hulladékot az önkormányzat által meghírdetett időben a kijelölt helyre kell kirakni. /évente két alkalommal lomtalanítási akció/ f) A lakossági háztartási hulladék elszállításáról a válallkozó gondoskodik. g) Az egyéb hulladék elszállításáról a hulladék keletkezését okozó köteles gondoskodni. a) A válallkozó a szemetet kéthetente /keddi napon/ köteles elszállítani. b) A hulladékgyűjtő edényzetet a tulajdonosok a válallkozó által meghatározott napokon 5 órától helyezhetik ki közterületre, padkára oly módon, hogy az a biztonságos közlekedést ne veszélyeztesse. A gyűjtőedényeket közterületen egyéb időben tárolni tilos. c) A gyűjtő edényekben nem helyezhetők el olyan tárgyak, amelyek a hulladék fuvarozását végző dolgozók testi épségét veszélyeztetik, valamint a szállító jármű műszaki berendezéseit rongálják. E tilalom megsértői az okozott kárt kötelesek megtéríteni. d) A vállalkozó köteles az érdekelt tulajdonosokat a rendszeres szemétszállítás időpontjáról, valamint a tulajdonosokat terhelő kötelezettségekről /szállítási díj, szeméttároló edények biztosítása, stb/ írásban értesíteni. A hulladék elhelyezése 14.

7 7 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software (1) 1 (2) 2 (3) A vállalkozó a Kissomlyó község területéről összegyűjtött háztartási hulladékot köteles a község közigazgatási területéről elszállítani. (4) Folyékony kommunális hulladék elhelyezése ezen rendelet 3. előírásainak betartásával történhet, a szippantott folyékony kommunális hulladékot a község területéről el kell szállítani, amely a közszolgáltatást végző vállalkozó feladata. (5) A 41/1997. /V. 28. / FM rendelet mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat /ÁSZ / 46. /1/ bekezdése szerint eb, macska, baromfi, tovább 3 hetesnél fiatalabb szopós bárány, kecskegida, malac és borjú hulláját az állattartó saját telkén évente legfeljebb 50 kg tömegig eláshatja. A felsoroltnál nagyobb tömegű állatok hulláját engedélyezett állati gyűjtő helyre /ÁTEV Sárvár/ vagy gyepmesteri telepre kell szállítani, az elszállítás a tulajdonos feladata. A hulladék szállítási szolgáltatás díjazása 15. (1) (2) (3) a) A vállalkozó a háztartási hulladék gyűjtésével elszállításával kapcsolatos költségeinek fedezésére szemétszállítási díjat szed. b) A fizetendő díjat az 1. számú melléklet tartalmazza. c) A háztartási hulladék díját az ingatlan tulajdonosa /kezelője/ köteles megfizetni, a vállalkozó által meghírdetett időpontban és módon. Amennyiben a szemétszállítás nem a szerződésben rögzítettek szerint történik, a díjat a tényleges szállítás arányában kell megfizetni. d) Az ingatlan tulajdoni, kezelői jogában beállott mindennemű változást akorábbi tulajdonos, illetve kezelő köteles az átruházással egyidejűleg a válallkozónak bejelenteni. e) Üresen álló, vagy romos helyiség után szemétszállítási díjat fizetni nem kell. f) Újbóli hasznosítást a tulajdonos 15 napon belül bejelenteni tartozik a vállalkozónak. A szemétszállítási díjat az igénybevételt követő első napjától kell fizetni. g) A rendszeres hulladékgyűjtésbe bekapcsolt terület ingatlanainak, építményeinek, tulajdonosai nem vonhatják ki magukat a szemétszállítási díj fizetése alól, illetőleg arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem veszik igénybe. a) A lakossági hulladék szállítási díját a képviselő-testület állapítja meg. Nem köteles a tulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást igénybe venni, ha 60 napon túl távol van és ezt a szolgáltató felé bejelenti. b) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékának kezeléséről a hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Tv ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. c) Külterületen (volt zártkert) ig hrsz. alatti ingatlanok tulajdonosai az önkormányzati területen elhelyezett konténerekbe kötelesek a kommunális szemetet minden év március 1. napjától november 1. napjáig elhelyezni. Ezen kívüli időben a hulladékot saját területükön kötelesek gyűjteni és tárolni. 1 Hatályon kívül helyezte a 15/2008. (XII.03.) rendelet, hatálytalan december 3-tól. 2 Hatályon kívül helyezte a 15/2008. (XII.03.) rendelet, hatálytalan december 3-tól.

8 8 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software a) A komplex helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a szolgáltató részére közszolgáltatási szemétdíjat köteles fizetni. A közszolgáltatási szemétdíjat a hulladékgyűjtő edényzet darabszámától, űrmértékétől és az ürítés gyakoriságától függően kell megállapítani. A évre fizetendő díjat a Képviselő-testület november 30. napjáig állapítja meg. b) A közszolgáltatás díját a szolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, de legkésőbb a kézhezvételt követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján személyesen vagy postai úton. c) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározása két ürítés közti időszakra ingatlanonként 1 főig számolva 80 literes főig számolva 120 literes gyűjtőedényt kell figyelembe venni és a felszámítás 4 főig terjed.. A közterület használata (1) A közterületek rendeltetésüknek megfelelő használata, a rájuk vonatkozó hatósági előírások és engedélyek szerint bárkit megillet. (2) A közterület rendeltetéstől eltérő célra történő használata jogerős önkormányzati hatósági engedély (továbbiakban: engedély) birtokában történhet. (3) Az engedélyt a polgármester adja ki. (4) Amennyiben a közterület-használat olyan tevékenység végzésére illetve olyan építmény elhelyezésére irányul, amelyhez egyéb hatósági engedély is szükséges, úgy az engedélyt a hatósági eljárással együtt kell kiadni. (5) A polgármester hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. 16/A. 4 (1) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a képviselő-testület állapítja meg. /6. számú melléklet/. A díj összegét, megfizetésének módját és határidejét az engedély tartalmazza. A díjat az engedély jogerőre emelkedését követő 8 napon belül kell megfizetni. (2) Közterület használati engedély határozott időre adható, melynek legrövidebb időtartama egy nap, leghosszabb időtartama pedig egy év. Az engedély időtartamának lejárta előtt meghosszabbítható, ha azt kizáró körülmények nem állnak fenn. A meghosszabbításra az engedély kiadásának szabályait kell alkalmazni. (3) A díj összegének megállapításánál minden megkezdett nap, hónap illetev m 2 egésznek számít. (4) Nem terheli közterület-használati díj fizetési kötelezettség: a) választási kampány idején a bejegyzett politikai és társadalmi szervezetek helyi csoportjait valamint a független jelölteket, b) jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személyeket, c) egészségvédelmi, egészségügyi demonstrációban, információ-nyújtásban résztvevőket, (5) A közterületet igénybe vevő a használat után köteles az eredeti állapotot helyreállítani, vagy ha ez nem lehetséges, az okozott kárt a 7. számú mellékletben foglaltak szerint 3 A 8/2005. /VII.14./ rendelettel megállapított szöveg. 4 A 8/2005. /VII.14./ rendelettel megállapított szöveg.

9 9 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software megtéríteni. 16/B. 5 (1) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a) a közterület használati jogot másnak átengedte, b) a közterületet nem az engedélyben meghatározott célra, az ott meghatározott módon használja, c) az engedélyben meghatározottnál nagyobb területet foglal el, vagy d) a közterület használat díját az előírt határidőre nem fizette meg. (2) A visszavonásra akkor kerülhet sor, ha az engedélyes a szabálytalanságot írásbeli felszólítást követően sem szünteti meg. 17. (1) A községben a vándorárusok kötelesek az árusítóhelyek környékét állandóan tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni. (2) Árusítani kizárólag a község erre a célra kijelölt területein, (Rákóczi utca és Szent Imre utca eleje lehet. 18. (1) Szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más elárusító hely előtti járdaszakaszon és közterületen szeszes ital fogyasztása tilos. /kivéve a vendéglátóhelyek kerthelységeit/ (2) Az /1/ bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a rendezvények területére, ahol ideiglenes jelleggel engedéllyel kialakítható szeszesital fogyasztási hely. (3) A /2/ bekezdésben engedélyezett árusítás esetén a terület rendezvény utáni takarítását és tisztántartást, a rendezvény befejezése után l napon belül saját költségén az köteles elvégezni, vagy elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiadták. Amennyiben a terület takarítását a használó nem végzi el, az önkormányzat végezteti el, és a költségeket a használóval megtérítteti. 19. (1) A közúti közlekedésben használt jármű /autóbusz, kamion, mezőgazdasági erő és munkagépek eszközök, traktor stb./, közúton vagy más közterületen nem tárolható, kivéve ha az üzembenntartó a közúti közlekedési szolgáltatást legfeljebb kg legnagyobb megengedett összetömegű gépkocsival végzi. (2) Kivételesen indokolt esetben a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt kg-nál nagyobb öszztömegű jármű is tárolható közterületen, ha a jármű a közúti forgalmat, a parkolást, vagy a lakókörnyezetet nem zavarja. (3) Engedély nélkül üzemképtelen a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan jármű közúton, járdán, járdaszigeten, erdőben, zöldterületen egyáltalán nem tárolható A 8/2005. /VII.14./ rendelettel megállapított szöveg.

10 10 Közterületen elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul az ártalmatlanító helyre szállíttatni a Sárvári ÁTEV-el. Amennyiben a tulajdonos ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az állati hulla elszállításáról az állat tulajdonosának költségére az önkormányzat gondoskodik. Ha a tulajdonos ismeretlen, az ártalmatlanná tételről az önkormányzat saját költségén köteles gondoskodni. Zöld területek fenntartása és kezelése. 21. (1) A község területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolását és az időszerű növényvédő munkálatokat a tulajdonosok maguk kötelesek elvégezni. (2) A község területén lévő önkormányzati tulajdonú közhasználati parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik. 22. (1) A község területén élő védett emlősök, madarak, rovarok bármely eszközzel történő zavarása, a fészkek rongálása, a tojások és az utódok kiszedése és irtása tilos. (2) A községben a játszóteret, és a hozzátartozó berendezési tárgyakat 14 éven aluli gyermekek használhatják. (3) Közhasználatú és egyéb zöldterületeken és közkifolyóknál járművet, és egyéb gépet, használati tárgyat mosni, állatot itatni tilos. (4) Közterületet szennyezni, szemetet és hulladékot vagy papírt eldobni, továbbá szennyvizet vagy bármilyen folyadékot, csapadékvíz kivételével kiengedni, kiönteni és jószágot legeltetni tilos. (5) Parkokban, játszótereken, fásításokban tilos: a) égő gyufát, cigarettát eldobni, tüzet rakni, b) az élő növényzetet leszakítani, csonkítani vagy beszennyezni, parkokat, játszótereket rongálni, a fákra plakátot ragaszani és kiszegelni, c) gépjárművel, kerékpárral közlekedni a parkokban, d) nem közlekedésre rendelt területeken útrövidítés és más célból átjárni. (6) A fásított, parkosított területen, továbbá játszótéren, és sportpályán jószágot áthajtani, nem szabad. (7) Eldugulás, vagy rongálás okozására alkalmas anyagot belvízelvezető csatornába vagy vízelvezető árokba helyezni tilos. (8) Tilos minden olyan magatartás, amely a környezetet szennyezi, vagy arra káros hatással van. (9) Az olyan anyagot, amely az egészséget veszélyezteti, az élősdiek számára táptalajt nyújt, bűzös és a levegőt szennyezi sem köz, sem magánterületen elhelyezni tilos! Természetvédelmi szabályok 23. (1) A község közigazgatási területén az élővilág, táj- és természetvédelem kötelezően kiterjed valamennyi természeti területre, értékre, rendszerre, tájra és egyedi tájértékre, ill. az évi LIII. tv. alapján védett, fokozottan védett vadon élő szervezetre, azok életközösségére

11 11 és élőhelyeire. (2) Valamennyi területhasználat, fejlesztés során kiemelt figyelmet kell fordítani a tájképi adottságok megőrzésére. Művelési ág változtatás, más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének illetve a történelmileg kialakult tájhasználatának figyelembe vételével, természetkímélő módon valósítható meg. (3) A település közigazgatási területén védett terület nincs, védetté nyilvánítás nincs előirányozva. IV. fejezet Állatok tartása 24. (1) E fejezet szabályai nem vonatkoznak: a) az egészségügyi okból rászorulók által tartott jelző és vezető kutyákra, mely szükségességét orvos igazolja, b) az alkalmi cirkuszi és egyéb bemutató rendezvényekre. (2) E fejezet alkalmazása szempontjából: - az állattenyésztéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek, - a családi házban lakó kistermelők, - a többlakásos épületben lakók közül a közös háztartásban élők minősülnek egy állattartónak /továbbiakban: állattartó/ (3) E fejezet alkalmazása szempontjából: a) haszonállat: a szarvasmarha, a bivaly, a ló, az öszvér, a szamár, b) kishaszonállat: a sertés, a kecske, a juh. c) kisállat: a baromfi, a díszbaromfi, a posta, - a sport, - a disz- és haszongalamb, a házinyúl, d) prémes állat: a róka, nyest, görény, nutria, csincsilla, stb. e) kedvtelésből tartott kisállat: díszhal, az éneklő és díszmadár, rágcsálók /aranyhörcsög, tengerimalac, stb./ f) egyéb állat: a házőrző eb, a vadász eb, kedvtelésből tartott eb, a macska és egyéb hazánkban is honos szelídíthető állat, g) méhek, h) egzotikus /fauna idegen/ állat: melyek más faunában kialakult jellemző tulajdonságaik miatt ember és állat testi épségére, egészségére veszélyt jelentenek, pl. hüllők, ragadozók, majmok. 25. (1) A község területe állattartás szempontjából egy állattartási övezetre oszlik. (2) A község területén haszonállatból legfeljebb 6 db, kishaszonállatból, prémes állatból 20 db, kisállatból legfeljebb 200 db, valamint a 24.. /2/ bekezdésben felsorolt állatfaj tartható, ezen felüli darabszám esetén a 24.. /3/ bekezdés a/-g/ pontjaiban felsorolt valamennyi állatfajta a vonatkozó szakhatósági és építésügyi előírások figyelembevétele mellett a polgármester által kiadott egyedi engedély alapján tartható. 6 6 A 11/2007. (XI.27.) rendeletekkel megállapított szöveg.

12 12 (3) A /2/ bekezdésben foglaltaktól eltérően kedvtelésből tartott kisállat, egzotikus állat és házőrző eb kivételével tilos állatot tartani a község bármely területén lévő orvosi rendelő, középület és kulturális intézmény területén, valamint kereskedelmi területen. (4) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 m, használatban lévő utaktól / közúttól, saját használati úttól / pedig az út melleti víz elvezető árok külső szélétől számított 10 m távolságon túl szabad elhelyezni. Ha a szomszéd ingatlantól való 4 m távolságot megtartani nem lehet a méheknek ellenkező irányban - vagy legalább 2 m magas tömör / deszka stb / kerítés vagy élő sövény létesítésével a magasban való kirepülését kell biztosítani. (5) A község területén veszélyesnek minősülő (ragadozó, egészséget károsító anyagot kiválasztó) egzotikus állat az ÁNTSZ és az állategészségügyi hatóság szakvéleménye alapján a jegyző engedélyében meghatározott feltételek mellett tarthatók. (6) Egzotikus állatokat zárt helyen úgy kell tartani, hogy emberi életet és egészséget ne veszélyeztessenek és a tartási körülmények feleljenek meg a faj természetes igényeinek. 26. (1) A rendelet 25.. /2/ - /9/ bekezdésében meghatározott esetekben állatot lakóépületen kívül, istállóban, ólban, ketrecben, kaptárban /továbbiakban: melléképület/ lehet tartani. (2) Baromfi és díszbaromfi melléképületben és lakóépületben, valamint lakóépülethez tartozó udvarban, kertben elkülönített és elkerített helyen tartható. (3) Galamb a lakóépületen belül, a padlástér erre elkülönített helyén is tartható. (4) A kedvtelésből tartott kisállatok, a rendelet előírásait betartva egzotikus állat, kedvtelésből tartott eb valamint a vadászeb, és macska lakásban is tartható. 27. (1) Lakótelken állattartás céljából elhelyezhető melléképületek és védőtávolságok építési előírásait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Többlakásos lakóépületben, vagy közösen használt terület esetében állatot csak a tulajdonos, tulajdonostárs, bérbe- illetve használatba adó, továbbá a többi bérlő, valamint használótárs hozzájárulása esetén lehet tartani. (3) Lakásbérlet esetén házőrző eb tartásához a tulajdonos /haszonélvező/ illetőleg az ingatlan kezelője, társasház esetén pedig valamennyi tulajdonostárs, vagy bérlők többségének előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást minden esetben be kell szerezni. (4) Eb lakáson belüli tartásánál többszintes épületek esetén a közvetlen szomszédok, továbbá az alatta és felette lévő szintszomszédok hozzájárulását minden esetben be kell szerezni. (5) A lakóépületek közös használatú helyiségeiben, a lakáshoz tartozó loggián, erkélyen ebet tartani tilos. Lakáson belül legfeljebb kettő eb és macska tartható. 28. (1) Állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületre és más magánterületre felügyelet nélkül ne jusson ki. Közterületre csak pórázon vezetve szabad ebet kivinni, a kutyát szájkosárral is el kell látni. (2) Állatot felügyelet nélkül közterületre kiengedni tilos! (3) Ebet közparkba, játszótérre bevinni, illetve beengedni tilos! (4) Az eb tulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. Az eb által a területeken keletkező

13 13 szennyeződést el kell távolítani. /az ebtulajdonos feladata/ 29. (1) Állatot tartani csak úgy lehet, hogy a tartás: a) ember és állat egészségét veszélyeztető fertőzést és sérülést ne okozzon, testi épséget ne veszélyeztessen, b) állatvédelmi jogszabályokat ne sértsen /kínzás, sanyarú tartás tilalma/, c) környezetvédelmi, természetvédelmi és állategészségügyi jogszabályokba ne ütközzön, d) tűzvédelmi szabályok betartása kötelező. (2) Állatot tartani olyan módon lehet, hogy az más ingatlanára átjutni ne tudjon. (3) Állatot elcsapni tilos. Ha a tulajdonos nem szándékozik állatát továbbtartani, köteles elhelyezéséről gondoskodni, vagy állatorvossal kiirtatni. (4) Az állattartó köteles az állatokat az állatvédelmi, állategészségügyi jogszabályokban foglaltak szerint tartani, szükség szerinti gyógyításukról gondoskodni. (5) Az állattartónak biztosítani kell, hogy a tartással kárt senkinek ne okozzon. Az esetlegesen okozott kárért az állattulajdonos a felelős. (6) Az állattartók kötelesek tűrni ezen rendeletben meghatározott szabályok ellenőrzését. (7) A gazdátlan és kóbór állatok kiírtatásáról az önkormányzat gondoskodik. Ha a tulajdonos személye a későbbiekben ismertté válik, a felmerült költségek megtérítésére kell kötelezni. 30. (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségnek könnyen tisztíthatónak, szilárd falazatúnak és hézagmentes szilárd padozatúnak kell lenni. (2) A trágyalé szivárgásmentes, zárt műtárgyban történő elhelyezését biztosítani kell. (3) A trágyát csak zárt, szilárd falazatú és aljzatú - megfelelő szivárgóval a trágyalé gyűjtőbe kötött - tárolóban szabad tartani. Rendszeres ürítéséről, fertőtlenítéséről, szagtalanításáról gondoskodni kell. (4) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket takarítani és rendszeresen fertőtleníteni, szagtalanítani kell. (5) Egészségi szempontból káros rágcsálók, rovarok, legyek rendszeres irtásáról az állattartó köteles gondoskodni. (6) Fertőző és járványos állatbetegség esetén, fertőtlenítés, szagtalanítás módjára, gyakoriságára a mindenkori közegészségügyi, állategészségügyi rendelkezések az irányadók. (7) Az alábbi állatok /ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül baromfi és nyúl állományok esetén 100 egyed feletti/ elhullását az elhullás szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél be kell jelenteni, ahol a település területén elhullott állatokról nyilvántartást kell vezetni. 31. Ha az állattartó az állatok tartására, a környezet védelmére, a köztisztaságra vagy az állategészségügyre vonatkozó jogszabályokat, illetve ezeken alapuló rendelkezéseket ismételten, vagy súlyosan megszegi, továbbá az állampolgárok jogos érdekeit sérti, a jegyző az állattartást megtilthatja, vagy az állatok tartási módjára vonatkozóan további szigorító előírást határozhat meg.

14 14 V. fejezet Szabálysértési rendelkezések 32.. (1) Amennyiben a cselekmény más súlyosabb büntető rendelkezés hatálya alá nem esik, szabálysértésnek minősül és többször kiróható Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) aki az ingatlana tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről nem gondoskodik, (3) aki az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, hó és síkosság mentesítéséről, valamint ennek műtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik, az ebből eredő kárt is köteles megtéríteni. (4) az üzemeltető, ki a kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények külső, belső nagytakarítását, valamint a kirakatok tisztántartását nem végzi el, (5) aki közterületen tartott rendezvényt követően a takarítási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, (6) aki építésnél, bontásnál, tatarozásnál a közterületet engedélytől eltérő módon használja, vagy a közterület használati engedélyében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. (7) aki az elhullott állat tetemének a kijelölt helyre történő elszállításáról és a terület ártalmatlanításáról nem gondoskodik, (8) aki közterületet hatósági engedély nélkül a rendeltetéstől eltérő célra vesz igénybe, vagy az engedélytől eltérően használ, (9) aki közhasználatú vagy zöldterületen járművet mos, (10) az a tulajdonos, vagy használó, aki a lakóháza előtti közterületen lévő zöldterületek gondozását elmulasztja, (11) aki a közhasználati zöldterületet és építményeinek, berendezéseinek állagát szándékosan megrongálja, (12) 7 (13) aki utcán, közterületen szemetet, bármilyen hulladékot, háziszemetet nem erre a célra kijelölt helyen helyezi el, (14) aki közterületen hirdetményt, plakátot szabálytalanul helyez el, (15) aki közterületet beszennyez, hulladékot, szemetet, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönt, elszór, kienged, eldob, (16) aki közpark területére gépkocsival, kerékpárral behajt, (17) aki a közterületen lévő fákról, cserjékről engedély nélkül virágot, levelet leszed, megcsonkít, hasznos állatokat, védett madarakat megzavar, (18) aki közhasználatú zöldterületet, azok építményeit, berendezéseit, felszereléseit rendeltetéstől eltérően használja, vagy gondatlanul megrongálja. (19) aki a közterületen szeszesitalt fogyaszt. (20) aki az állattartás rendelkezéseit megszegi. 33. A 32. -ban meghatározott szabálysértések tetten ért elkövetőivel szemben a Polgármesteri Hivatal arra kijelölt dolgozói, valamint a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki. 7 Hatályon kívül helyezte a 11/2007. (XI.27.) rendelet.

15 15 Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a Köztisztaságról a Környezetvédelemről és az Állattartásról szóló Nagyközségi Közös Tanács 10/1999. (IV.30.) számú Önkormányzati rendelettel és a 2/1989. számú rendelettel módosított 1/1988. számú rendelete. Tóth Ferenc s.k. Varga Sándor s.k. polgármester jegyző Kihírdetve: Kissomlyó, április 26. Varga Sándor s.k. jegyző

16 16 Kissomlyó község állattartási övezete: 1. számú melléklet A haszonállattartásra szolgáló építmények elhelyezésénél, valamint az állattartás során alkalmazandó védőtávolságok a lakóépületektől. Lakó- Ásott Csatlakozó épülettől kúttól vízvezetéktől 1. Legfeljebb 2 haszonállat istállója, kifutója haszonállat ólja, istállója kifutója Legfeljebb 10 kishaszonállat, prémes állat tartására szolgáló épület kishaszonállat, prémes állat felett Legfeljebb 30 kisállat tartására szolgáló épület feletti kisállat tartására szolgáló épület A 2., 3., 4., 5., 6., 7., pontban felsorolt építményeknél mesterséges szellőztető berendezéssel vagy kürtővel a bűzös gázokat a magasba kell terelni. 9. Az állattartással kapcsolatos egyéb követelmények: - Zárt trágyakezelés: A trágyagűjtőt szilárd burkolattal kell ellátni és legalább 3 oldalról megfelelő magasságú zárt védőfallal kell körülvenni. Az almostrágya tárolására szolgáló trágyatelepre csatlakozóan a híg rész befogadására megfelelő kapacitású zárt, talajszint alatti trágyaléakna létesítése szükséges. - A rágcsálókat és rovarokat irtani kell. 10. Haszonállattartás területi igénye: m 2 /db 1 m 3 /db Haszonállat 3,5 8,75

17 17 Kishaszonállat 1,20 2,30 Kisállat Prémes állatok fajtánként változó, de legalább 0,45 fajtánként változó de legalább 0,45 A fenti táblázat szerinti szilárd szerkezetekkel határolt életteret biztosítani kell.

18 18 2. számú melléklet Az ÁTEV-vel megkötendő szerződés szerint.

19 19 3. számú melléklet 1 fős háztartás kétheti szállítás esetén 80 literes edényzetben 140 Ft/ürítés + Áfa 2 fős vagy több személyes háztartás kétheti szállítás esetén literes edényzetben 194 Ft/ürítés + Áfa Igény esetén 240 literes edény kéthetenkénti ürítésének díja 140 Ft/ürítés + Áfa

20 20 4. számú melléklet A szolgáltató megnevezése: Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és hasznosító Kft Harasztifalu, Nyárfasor.

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a tiltott, közösségellenes magatartásokról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a tiltott, közösségellenes magatartásokról Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Az állattartás szabályozásáról Sármellék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1 Tápiószele Város Önkormányzata 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Az állatok tartásáról

27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Az állatok tartásáról 27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete Az állatok tartásáról Módosítva: a 43/2000. (XI. 30.), ÖKT. rendelettel, a 36/2003. (VIII. 28. )ÖKT. rendelettel a

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2004.(IV.8.) rendelete

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2004.(IV.8.) rendelete CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2004.(IV.8.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Csátalja Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL Egységes szerkezetben Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1..

I. Általános rendelkezések 1.. BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2004.évi 12.(06.30). RENDELETE a 2004. évi 19. (12. 01.), a 11/2010. (IX. 15), 8/2012. (IV.20.) és a 7/2013. (IV.24.) számú módosító rendeletekkel egységes

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 1

Általános rendelkezések 1. 1 43/2001.(XII.17.) Ör. számú rendelet A köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben a 30/2005.(VIII.25.), 33/2006.(X.31.), 23/2007.(IX.27.), 45/2009.(X.27.), 21/2011.(IV.28.), 24/2012.(V.23.), 10/2016.

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Püspökhatvan Község Önkormányzatának 5/1998. /IV. 1./ Sz. rendelete a köztisztaságról, a környezetvédelemről, hulladékgazdálkodásról /A 6/2001. (IX. 10.) Ökt r., 9/2008. (IX. 15) )Ökt r.,valamint az 12/2013.

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben) I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya.

(Módosításokkal egységes szerkezetben) I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. 7/1999. (X.1.) számú Ör. Kishartyán Község Önkormányzati Képviselő-testületének rendelete a helyi környezet védelméről, közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004.( VII.01. ) rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete a város közterületeinek rendjéről, a közterület használatáról, valamint a köztisztaság fenntartásáról Hajdúhadház

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben )

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben ) - 1 - HOSSZÚPERESZTEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2001./VII.19./számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről. (A módosításokkal egységes

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Hatályos:2016-05-28 -tól Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(IX.28.), 12/2012.(V.31.) Ör., 16/2012.(IX.28.) rendeletével módosított 16/2007. (XI.30.) Ör. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben