JOGI HÍRLEVÉL 2011/7-8. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGI HÍRLEVÉL 2011/7-8. SZÁM"

Átírás

1 JOGI HÍRLEVÉL 2011/7-8. SZÁM BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA H-1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 19/B., II/3. Tel.: Fax:

2 TARTALOM I. Újabb változások az illetékfizetési és illetékkiszabási rendelkezésekben, valamint amnesztia a regisztrációs adóra II. III. IV. Jövőre módosul a könyvvizsgálatra kötelezettek köre Kiemelt jelentőségű perek Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok V. Rendelkezések az alacsony keresetű munkavállalók jövedelmének védelmére VI. Még mindig aktuális: határidők és végrehajtási szabályok az osztalékot érintő személyi jövedelemadó-kedvezmények esetében VII. Változások a termőföld jogi szabályozásában

3 I. Újabb változások az illetékfizetési és illetékkiszabási rendelkezésekben, valamint amnesztia a regisztrációs adóra Az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás szerint július hó 15. napjától a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, stb.) megszerzése esetén csak akkor áll fenn a vagyonátruházás utáni illetékfizetési kötelezettség, ha ez a társaság olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a cégjegyzékben feltüntetett főtevékenysége épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése, saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele. Újdonság továbbá a gépjárművek vonatkozásában, hogy nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés átvezetésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, amíg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti. Ez a törvény foglalja magában a regisztrációs adóra vonatkozó részleges amnesztiát is, miszerint az egyébként fizetendő regisztrációs adó 50%-át nem kell megfizetni azon, külföldi forgalmi rendszámmal ellátott gépjármű után, amely június 15-én az adózó tulajdonában állt, feltéve, hogy a regisztrációs adó megállapítása iránti eljárást december hó 31. napjáig kezdeményezik. (Forrás: évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények II. Jövőre módosul a könyvvizsgálatra kötelezettek köre A 2012-ben induló üzleti évről készített beszámolóra kell először alkalmazni a számviteli törvény azon módosított rendelkezését, amely alapján akkor nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a évben induló üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot és az általa átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. A kötelező könyvvizsgálat értékhatára január hó 1. napjától 200 millió forintról 300 millió forintra nő, amely rendelkezést a évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell majd először alkalmazni. (Forrás: évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények III. Kiemelt jelentőségű perek A Polgári Perrendtartás hatályba lépett módosítása újdonságként megteremti a kiemelt jelentőségű perek kategóriáját, egyben az ilyen eljárások gyorsítása érdekében speciális szabályokat ír elő. Kiemelt jelentőségű perek a megyei bíróság hatáskörébe tartozó, 400 millió forintot meghaladó követelések érvényesítésére indított vagyonjogi perek (a házassági vagyonjogi perek kivételével), valamint azok a megállapításra irányuló perek, amelyek esetében a per tárgyának értéke ha marasztalás kérhető lenne meghaladná ezt az értéket. A legfontosabb, hogy az ilyen perekben a bíróságoknak soron kívül kell eljárniuk, így kivételekkel - a keresetlevél érkezésétől számított 60 (hatvan) napon belülre kötelesek a per első tárgyalását kitűzni,. ezt követően pedig szintén kivételekkel - a folytatólagos tárgyalást az elhalasztott tárgyalás napját követő 2 (kettő) hónapon belülre kell kitűzni. Az elsőfokú határozatot annak meghozatalától számított legkésőbb 8 (nyolc) napon belül írásba kell foglalni és az írásba foglalást követő 3 (három) napon belül kézbesíteni kell. (Forrás: évi LXXXIX. törvény az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények IV. Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok Az Országgyűlés elfogadta a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozó új törvényt, amely július hó 27. napján már hatályba is lépett. Az új törvény hatálya kiterjed arra a nyilvánosan működő részvénytársaságra, amely megfelel a törvényben meghatározott valamennyi feltételnek és amelyet az állami adóhatóság a társaság bejelentése alapján ilyen társaságként nyilvántartásba vett, továbbá ezek elővállalkozásaira és projekttársaságaira. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság kizárólag saját tulajdonú ingatlan adásvételével, bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozik, valamint ingatlankezelési és vagyonkezelési tevékenységet végez és legalább tízmilliárd forint összegű induló tőkével rendelkezik. A leglényegesebb előnye az ilyen társaságoknak, hogy illetékkedvezményben részesülhetnek, így ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának és belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező gazdasági társaságban fennálló vagyoni betétnek a megszerzése esetén az illeték mértéke mindössze 2%. Ezen felül a szabályozott ingatlanbefektetési társaság mentes a helyi iparűzési adó bevallása és megfizetése alól. (Forrás: évi CII. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról) -1-

4 V. Rendelkezések az alacsony keresetű munkavállalók jövedelmének védelmére Törvénymódosításban kapott felhatalmazást a Kormány arra, hogy december hó 31. napjáig rendeletben határozza meg a bruttó ,- Ft alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt mértékét. Ehhez kapcsolódóan a január hó 1. napját követően indult munkaügyi ellenőrzések minden esetben kiterjednek majd ennek vizsgálatára is. Ha a munkaügyi ellenőrzés feltárja, hogy a munkáltató a bruttó ,- Ft alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést az elvárt mértéknek megfelelően nem hajtotta végre, a megállapításról a munkaügyi hatóság határozatot hoz, azonban munkaügyi bírságot nem szabhat ki és nem kötelezheti a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belüli kiküszöbölésére. Ugyanakkor nincs helye ennek a megállapításnak sem, ha a munkáltató igazolja, hogy az érintett munkavállalók legalább kétharmada esetében eleget tett az elvárt mértékű munkabéremelésnek. Viszont az a munkáltató, aki ezt a bérfejlesztési kötelezettségét nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat és a központi költségvetésből, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet. (Forrás: évi XCIX. törvény az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények VI. Még mindig aktuális: határidők és végrehajtási szabályok az osztalékot érintő személyijövedelemadó-kedvezmények esetében A törvényalkotás a tavalyi évben személyijövedelemadó-kedvezményt biztosított az ún. alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező ellenőrzött külföldi társaság által vagy megbízása alapján fizetett kamat és osztalék megszerzésére, amennyiben azt bevallották. Az erre vonatkozó határidőket kitolták, így a magánszemély adózó változatlanul a december 31-én hatályos kedvezményes mértékű személyi jövedelemadót fizeti a külföldi társaságtól megszerzett kamat, osztalék és egyéb jövedelem után, ha a külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmét legkésőbb április 30. napjáig bevételként elszámolta, vagy az legkésőbb április 30. napjáig a külföldi társaság bankszámláján szerepel. Az adózó ezt az adókötelezettségét a PSZÁF által kijelölt hitelintézetek útján, az erre vonatkozó nyilatkozat megtételével és az adó megfizetésével teljesítheti. Az adókedvezmény feltétele, hogy az adózói nyilatkozat legkésőbb december hó 31. napjáig a kijelölt hitelintézet felé megtörténjen; ez a határidő jogvesztő és a kedvezmény lehetőségének elvesztésével jár. A kijelölt hitelintézet az adózó nyilatkozata alapján az adózó részére igazolást állít ki, ha megállapítja, hogy a kedvezmény igénybevételének nincs jogszabályi akadálya. Ezen kívül amennyiben a belföldi illetőségű magánszemély belföldön bejegyzett gazdasági társaságban 2010-ben, 2011-ben vagy 2012-ben szerez átruházással tulajdoni részesedést, utólagos adómegállapítás keretében adókötelezettség, továbbá egyéb jogkövetkezmény nem állapítható meg az eddigieken kívül akkor sem, ha a belföldi illetőségű magánszemély a kedvezmény érvényesítéséhez az állami adóhatósághoz legkésőbb december hó 31. napjáig bejelenti a részesedés megszerzésének tényét, a tulajdonszerzés időpontját, a fizetett ellenérték összegét, valamint nyilatkozik arról is, hogy a részesedést átruházó jogalany megfelel az egyéb törvényi feltételeknek. (Forrás: évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények VII. Változások a termőföld jogi szabályozásában A korábbi évekhez hasonlóan idén is igényelhetnek jövedelempótló típusú uniós támogatást azok az 55. életévüket betöltött mezőgazdasági termelők, akik átadják a gazdaságban végzett mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvótáikat, támogatási jogosultságaikat és kötelezettségeiket fiatalabb mezőgazdasági termelőknek. Eddig a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló termőföldajándékozási szerződés megkötésére csak közeli hozzátartozók között volt lehetőség, azonban augusztus hó 1. napjától erre már a nem közeli hozzátartozók között is lehetőség van, így a jövőben termőföld ajándékozható közeli hozzátartozókon, közalapítványokon, önkormányzatokon, egyházi jogi személyeken és a Magyar Államom túl a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként is. Ebben az esetben elővásárlási jog sem áll fenn. Ugyanakkor a módosítás a termőföld és tanya tulajdonostársak közötti adásvételére is kiterjeszti az elővásárlási jogot azzal, hogy ez esetben csak a Magyar Államot illeti meg ez a jog. (Forrás: évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények -2-

5 Lezárva: augusztus 31.

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Az illetékeket és díjakat ez a törvény tartalmazza: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2011/11-12. SZÁM

JOGI HÍRLEVÉL 2011/11-12. SZÁM JOGI HÍRLEVÉL 2011/11-12. SZÁM BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA H-1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 19/B., II/3. Tel.: 0036-1-354-0733 Fax: 0036-1-354-0732 TARTALOM I. A 2012. évi adóváltozások II. III.

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrõl Az Országgyûlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési kötelezettség

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 A 2011.01.27. és 2011.06.17. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/11-12. ÉS 2013/1-2. SZÁM

JOGI HÍRLEVÉL 2012/11-12. ÉS 2013/1-2. SZÁM JOGI HÍRLEVÉL 2012/11-12. ÉS 2013/1-2. SZÁM BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA H-1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 19/B., II/3. Tel.: 0036-1-354-0733 Fax: 0036-1-354-0732 TARTALOM I. A 2013. évi adótörvény-változások

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Amit az évközi adóváltozásokról tudni kell

Amit az évközi adóváltozásokról tudni kell Karácsony Imréné Amit az évközi adóváltozásokról tudni kell 2010. szeptember Vázlat vagy tartalomjegyzék Társasági adó Pénzügyi szervezetek különadója Személyi jövedelemadó Magánszemélyek különadója Illeték

Részletesebben

2011. nyári adóváltozások

2011. nyári adóváltozások 2 0 1 1. S Z E P T E M B E R 2011. nyári adóváltozások A Parlament 2011. nyarán több törvényt is elfogadott, amelyben az adójogszabályok kisebbnagyobb módosítására került sor. A bekövetkezett módosítások

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

T/7028. számú. törvényjavaslat

T/7028. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7028. számú törvényjavaslat az adózást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi törvény az adózást

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2.

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Page 1 of 55 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása

Részletesebben

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

Adótörvényváltozások 2010.

Adótörvényváltozások 2010. Adótörvényváltozások 2010. TA X A parlament 2009. november 9-én elfogadta az adójogszabályokat módosító törvénytervezetet. Jelen hírlevelünkben az általunk lényegesebbnek ítélt változásokra hívjuk fel

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1990. évi XCIII. törvény 1. oldal az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság

Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: 9 00 17 00 : 341 02 02, fax: 413 17 16 www.tomcsanyierzsebet.hu e-mail: tomcsanyi.erzsebet@t-online.hu

Részletesebben

AZ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2

AZ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 AZ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 1. MIKOR KELL ÖRÖKLÉSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. LEMONDÁS AZ ÖRÖKLÉSRŐL, AZ ÖRÖKSÉG VISSZAUTASÍTÁSA... 2 3. RENDELKEZÉS A MEGNYÍLT ÖRÖKSÉGRŐL, HAGYATÉKI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 136. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 136. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 15., hétfõ Tartalomjegyzék 2012. évi CXLV. törvény Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról 23364 2012. évi CXLVI. törvény

Részletesebben

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai

Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai 2011. december Az adó és járuléktörvények 2012. évi változásai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés 2011. november, december folyamán

Részletesebben

AZ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2

AZ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 AZ ÖRÖKLÉSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 1. MIKOR KELL ÖRÖKLÉSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. LEMONDÁS AZ ÖRÖKLÉSRŐL, AZ ÖRÖKSÉG VISSZAUTASÍTÁSA... 2 3. RENDELKEZÉS A MEGNYÍLT ÖRÖKSÉGRŐL, HAGYATÉKI

Részletesebben