Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez"

Átírás

1 Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja: Jelen útmutató célja, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetésre kerülő pályázati és tervezési felhívások tekintetében tájékoztatást nyújtson a támogatásokhoz kapcsolódóan a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006 (XII.23.) Korm. rendeletben (továbbiakban Rendelet) meghatározott, kötelezően alkalmazandó biztosítékokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról, a biztosítékokkal kapcsolatos ügyintézés eljárásrendjéről. A.2. Az Útmutató hatálya: Az Útmutató hatálya kiterjed a Regionális Fejlesztési Operatív Programok (ROP-ok) keretében meghirdetett pályázati és tervezési felhívások ide nem értve az ún. KMOP tükör kiírásokat 1 - alapján támogatásban részesült és részesülő Kedvezményezettekre, továbbá a ROP-ok végrehajtásában részt vevő közreműködő szervezetekre (KSZ 2 ), valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító Hatóságára (NFÜ ROP IH). A KMOP tükör kiírások esetében jelen útmutatót abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben az adott pályázati/tervezési felhívás és útmutató ezt kifejezetten előírja. A jelen Útmutatót a Rendelet hatálya alá tartozó, az ÚMFT ROP-ok keretében létrejött támogatási jogviszonyok esetében szükséges alkalmazni a folyamatban lévő ügyekben is, tehát értékelés alatt álló pályázatokra, támogatási döntéssel, vagy Támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében is. Jelen Útmutatóval ellentétesen már rendelkezésre bocsátott biztosítékok kapcsán ezen Útmutatónak megfelelő biztosítéknyújtási szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha ez a projektgazdával szemben többletterhelést jelentene vagy jogszabállyal, jogszabály módosítással ellentétes volna. A többletterhelés kérdését a Közreműködő Szervezet köteles megítélni. A biztosítékokra vonatkozóan további szabályozást tartalmazhatnak az Általános Feltételek a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz c. dokumentum (Általános Feltételek), valamint az egyes Pályázati/Tervezési Felhívás és Útmutatók. Jelen Útmutatótól, valamint az Általános Feltételek c. dokumentumban foglaltaktól való eltérés kizárólag a Pályázati/Tervezési Felhívás és Útmutató e dokumentumok megfelelő pontjaira való hivatkozása esetén lehetséges. 1 KMOP tükör kiírásoknak az alábbiakban felsorolt kódszámú pályázati kiírások minősülnek: KMOP , KMOP 3.2., , , KMOP A Regionális operatív programok végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelölését a 14/2007 (V.8.) MeHVM-ÖTM együttes rendelet és a 16/2007 (V.11.) MeHVM-ÖTM együttes rendelet tartalmazza. 1

2 A Rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok módosítása automatikusan módosítják jelen Útmutatót, amennyiben kógens (eltérést nem engedő) az új szabály, azaz ebben az esetben az új vagy módosított jogszabályi rendelkezéseket szükséges alkalmazni a hatályba lépésükről rendelkező szabályoknak megfelelően. Egyéb esetekben jelen Útmutató mindenkor hatályos szövege az irányadó. B. Biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó általános szabályok: B.1. Biztosíték nyújtására kötelezettek köre: A Rendeletben meghatározott biztosítékok nyújtására a ROP-ok keretében meghirdetett pályázati és tervezési felhívások alapján támogatásban részesült és részesülő Kedvezményezettek kötelesek. Konzorciumi pályázók esetében minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a minden Kedvezményezett esetében kötelező biztosítékokat, továbbá amennyiben nem mentesül - a részére juttatott támogatás összegének megfelelő értékű biztosítékot. Amennyiben a konzorciumi tag a Rendelet szakaszaiban meghatározott biztosítékok nyújtására kötelezett, lehetőség van arra, hogy a további konzorciumi tagok e kötelezettségét átvállalják. Biztosítékmentességben részesülő tag azonban ezen jogosultságát más tagra nem terjesztheti ki. Amennyiben a projektre megítélt támogatás összege meghaladja a 25 millió forintot, azonban valamely konzorciumi tagra jutó támogatás összege nem haladja meg a 10 millió forintot, abban az esetben az adott konzorciumi tag mentesül az szerinti biztosítékok nyújtásának kötelezettsége alól. Amennyiben a projektre megítélt támogatás összege meghaladja a 25 millió forintot, azonban egyetlen konzorciumi tagra jutó támogatás összege sem haladja meg a 10 millió forintot, abban az esetben a teljes projekt mentesül az szerinti biztosítékok nyújtásának kötelezettsége alól. Előleg igénylés esetén, amennyiben a teljes projekt nem mentesül az szerinti biztosítékok nyújtásának kötelezettsége alól, azonban egyes konzorciumi tagok mentességet élveznek, a nem mentesülő konzorciumi tagokra eső támogatási összeg azon részének megfelelő arányban kell az előlegre biztosítékot nyújtani, melyre előleg igényelhető, (pl.: ha a teljes támogatási összeg 100 millió Ft, biztosítéknyújtás alól mentesülő konzorciumi tagokra jutó támogatási összeg 30 millió Ft, a nem mentesülő konzorciumi tagokra jutó támogatási összeg, melyre előleg igényelhető (azaz a teljes projektre utófinanszírozási formát választ a Kedvezményezett) 70 millió Ft, abban az esetben a teljes támogatás összegének 70%-ra és ennek megfelelően az előleg összegének 70%-ra kell biztosítékot nyújtani.). A konzorciumi tagoknak egymás között szükséges megállapodniuk abban, hogy az előleg tekintetében a biztosítéknyújtási kötelezettséget milyen arányban teljesítik. A Támogató nevében a biztosítéki szerződések megkötésére, módosítására, a biztosítékokkal kapcsolatos kérelmek elbírálására jelen útmutató eltérő rendelkezése hiányában a Közreműködő Szervezet jogosult 3. A KSZ a biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatait a biztosíték típusra vonatkozó szabályoknak megfelelően, nyilvántartásba való bejegyzésre alkalmas, egyéb eljárás esetében pedig az arra vonatkozóan előírt okirati formában állítja ki /2006 (XII.8.) Korm. rendelet 11. (1) g) pontja alapján. 2

3 B.2. A biztosítéknyújtási kötelezettség teljesítésének határideje, időtartama: A biztosítéknyújtási kötelezettség teljesítésének határideje, mértéke (összege) lépcsőzetes az alábbiak szerint. A támogatási összeg ideértve az előleget is folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően rendelkezésre állnak. Minden egyes kifizetési igényléshez ideértve az előleget is csatolni szükséges legalább az adott kifizetési igénylésben igényelt támogatás és a már kifizetett támogatás együttes összegének megfelelő fedezetet nyújtó azon biztosítékok dokumentumait, melyek korábban nem kerültek becsatolásra. Minden biztosíték típus esetében a lépcsőzetesen megemelt összegre szóló, egységes alátámasztó dokumentumot szükséges benyújtani, nem lehetséges az egyes kifizetési igényléseknek megfelelő önálló dokumentumok alkalmazása, amennyiben az adott típusú biztosíték kötelezettje ugyanaz a személy, kivéve jelzálogjog biztosíték nyújtásának esetét. A benyújtott egységes igazoló dokumentum megfelelősége esetén a Közreműködő Szervezet az előző időszakra érvényes igazoló dokumentumot a Kedvezményezett részére visszaszolgáltatja. A Kedvezményezett összességében a támogatás teljes összegének megfelelő értékű biztosítékot köteles nyújtani, amennyiben valamely mentességi szabály másként nem rendelkezik (pl.: egyes konzorciumi tagok és így a rájuk eső támogatási összeg mentessége). A Kedvezményezettnek lehetősége van arra is, hogy a támogatás teljes összegét fedező biztosítékot egy időben, legkésőbb az első kifizetési igénylés ideértve az előleget is - benyújtásával egyidejűleg nyújtsa. Ha az adott biztosíték a vonatkozó jogszabályok szerint valamely nyilvántartásba való bejegyzéssel (pl. jelzálog ingatlanra vagy ingóságra) jön létre, a támogatás folyósításához a nyilvántartásba való bejegyzés, továbbá jelzálog esetén a megfelelő vagyonbiztosítás igazolása szükséges. Amennyiben a biztosítékok nem állnak megfelelően rendelkezésre, az a kifizetések felfüggesztését és a támogatási szerződéstől való elállást vonhatja maga után. A 25 millió forintot meghaladó, de az 50 millió forintot meg nem haladó támogatással megvalósuló beruházási projektek esetében a megvalósítást követő (fenntartási) időszakra vonatkozóan az szerinti biztosítékokat nem kell nyújtani. Az 50 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló beruházási projektek esetében a fenntartási időszakra vonatkozóan az 57. szerinti biztosítékokat továbbra is nyújtani kell, az szerinti biztosítékokat pedig a kifizetett támogatás 50%-ának megfelelő mértékben kell rendelkezésre bocsátani. A rendelet 60. k) pontjában foglalt kivétellel, amennyiben valamely Kedvezményezett a Rendelet 60. alapján mentességet élvez, annak a fenntartási időszakra sem kell nyújtania azokat a biztosítékokat, melyek nyújtásának kötelezettsége alól a megvalósítási időszak alatt mentesült. A Rendelet 60. k) pontjában foglalt esetben a Kedvezményezett kizárólag a megvalósítási időszakra vonatkozóan mentesül, így a megvalósítási időszakot követően benyújtásra kerülő, a támogatás egy összegű lehívását tartalmazó kifizetési igényléssel együtt az igényelt támogatási összeg 50%-ának megfelelő értékű biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani, amennyiben 50 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló beruházási projektet valósít meg. 3

4 A projekt megvalósításának befejezését (a záró projekt előrehaladási jelentés és a záró kifizetési igénylés elfogadását) követően a Közreműködő Szervezet, mint a biztosítékokkal kapcsolatos eljárásokban a Támogató nevében eljárásra jogosult, 15 napon belül kiadja az 50%-os csökkentéshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat. A fenntartási időszakban az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 89. alapján az elidegenítési és terhelési tilalom továbbra is fennállhat. A biztosítékkal fedezendő időtartam legalább az első kifizetési igénylés ideértve az előleget is - benyújtásától a záró fenntartási jelentés elfogadásáig, illetőleg a megvalósítási időszakra nyújtandó biztosítékok esetében a záró kifizetési igénylés és a záró projekt előrehaladási jelentés elfogadásáig terjedő időszak. A biztosíték a biztosítéknyújtási kötelezettséggel érintett időszaknál rövidebb lejárattal is rendelkezésre bocsátható azzal, hogy az érintett biztosíték érvényességének lejártát megelőző legalább 45 nappal annak meghosszabbítását vagy cseréjét a kedvezményezettnek igazolnia kell. Ennek elmaradása a kifizetések felfüggesztését vonja maga után. A kötelező biztosítéknyújtási időtartam lejártát követően a Közreműködő Szervezet adja ki a biztosíték törléséhez szükséges nyilatkozatokat az 50%-os csökkentés esetében meghatározott rendben. A Kedvezményezett számára nyitott a biztosítékcsere lehetősége. A csere feltétele, hogy az új biztosíték megfeleljen a jelen Útmutatóban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek (pl.: végrehajthatóság, biztosítéki érték). A biztosítékcsere jóváhagyására a KSZ jogosult. A KSZ a cserélni kívánt biztosíték feloldásáról az új biztosíték érvénybe lépését követően intézkedik. C. A kötelező és kötelezően választandó biztosítékok: C1. Kötelező biztosítékok: Minden Kedvezményezett esetében szükséges a C1. pontban részletezett alábbi biztosítékok nyújtása az itt meghatározott, a pályázó szervezet típusára, illetőleg a projekt tartalmára vonatkozó szűkítésekkel. C.1.1. Nyilatkozatok: A Támogatási Szerződés megkötéséhez a Kedvezményezett(ek) részéről szükséges az alábbi nyilatkozatok megtétele, illetőleg amennyiben a pályázati dokumentáció tartalmazta e nyilatkozatokat, szükséges azok megerősítése, fenntartása. A nyilatkozatokat a Támogatási Szerződés tartalmazza, így annak aláírásával automatikusan megerősítésre kerülnek a Kedvezményezett, - beleértve a konzorciumi tagokat is - vonatkozásában. A nyilatkozatokban foglaltaknak a Kedvezményezett(ek)nek a fenntartási időszak végéig meg kell felelnie. a.) helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat, amennyiben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pályázik, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a Rendelet 60. g) pontjában meghatározott kedvezményezettek kötelezettségvállalása arról, hogy ha a projekt meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást a Rendelet 40. (2) 4

5 bekezdése alapján hozott döntésben foglalt intézkedés szerint visszafizeti, b.) egyházak és intézményeik, alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú társaságok, a közhasznú szervezetnek minősülő non-profit gazdasági társaságok, köztestületek, valamint társadalmi szervezetek - a politikai pártok kivételével - esetében a kedvezményezett kötelezettségvállalása arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a Rendelet 40. (2) bekezdésben foglalt intézkedés szerint visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül, c.) A Kedvezményezett az Ámr. 88. (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem áll. d.) Nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. C1.2. Elidegenítési és terhelési tilalom: A Kedvezményezett által a projekt keretében részben vagy egészben támogatásból beszerzett ingatlan vagyontárgy a projekt utolsó/záró fenntartási jelentése elfogadásáig csak az NFÜ előzetes egyedi engedélyével és a 1083/2006/EK rendelet cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül terhelhető meg vagy idegeníthető el. (Rendelet 57. ) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 89. (1) alapján a támogatói döntés kézhezvételétől az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon - amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába kerül - a támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. A támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott, egyegy vagyontárgy pótlással együtt járó selejtezése. Természetbeni telephely juttatás esetén, vagy ha a beruházó a telephelyet vissza nem térítendő támogatásból vásárolta vagy építette meg, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, keretbiztosítéki jelzálogot kell érvényesítenie a támogatási 4 (1) A tagállam vagy az irányító hatóság biztosítja, hogy egy művelet csak akkor tartja meg az alapokból származó hozzájárulást, ha a művelet befejeződését követő öt éven belül - vagy olyan tagállamokban, amelyek éltek azzal a lehetőséggel, hogy ezt a határidőt a KKV-kba történő beruházás vagy az ezek által teremtett munkahelyek fenntartása érdekében csökkentsék, három éven belül - a műveletet illetően nem történik olyan jelentős módosulás, amely: a) jellegét vagy végrehajtási feltételeit érinti, illetve valamely cégnek vagy közjogi szervnek jogtalan előnyt biztosít; és b) valamely infrastruktúraegység tulajdonjogának jellegében bekövetkezett változásból vagy egy termelőtevékenység megszűnéséből ered. (2) A tagállam és az irányító hatóság a 67. cikkben említett éves végrehajtási jelentésben tájékoztatja a Bizottságot az (1) bekezdésben említett bármely módosításról. A Bizottság pedig tájékoztatja erről a többi tagállamot. (3) A jogosulatlanul átutalt összegeket a cikknek megfelelően vissza kell fizettetni. (4) A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az olyan vállalkozások, amelyek valamely termelőtevékenység tagállamon belüli vagy másik tagállamba történő átvitelét követően a (3) bekezdésnek megfelelően visszatérítési eljárás tárgyát képezik vagy képezték, nem részesül az alapokból származó hozzájárulásból. 5

6 szerződésben a forráskezelőnek, kivéve, ha a kedvezményezett a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és az ott meghatározottak szerint az 58. (1) bekezdés a)- h) pontjaiban meghatározott biztosítékok valamelyikét nyújtja. Az Ámr. fent idézett, 89. (1) bekezdése harmadik mondata alapján, továbbá mivel a Kedvezményezett a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, a támogatónak nem kell keretbiztosítéki jelzálogjogot, valamint teljes elidegenítési és terhelési tilalmat érvényesítenie. Tekintettel arra, hogy az NFÜ javára fennálló fentiek szerinti elidegenítési és terhelési tilalmak jogszabályon alapulnak, az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetésük nem szükséges, a tilalom megsértésével kötött szerződések jogszabály alapján semmisek. A ROP-ok keretében megjelentetett pályázati kiírások esetében az NFÜ, illetőleg a támogatási döntést hozó fentiek szerinti előzetes engedélyezési, jóváhagyási jogosultságát az elidegenítéshez való hozzájárulás tekintetében a Kedvezményezett kérelmére a Közreműködő Szervezet által készített, a KSZ indokolt álláspontját is tartalmazó előterjesztés alapján a ROP Irányító Hatóság, egyéb esetekben pedig a Közreműködő Szervezet gyakorolja. A kérelmek elbírálása során a Közreműködő Szervezetnek a jogszabályokban foglaltakon túl vizsgálnia kell, hogy az abban foglaltak engedélyezése esetén a projekt - szerződésszerű - végrehajtása biztosított-e, valamint biztosítékként nyújtott jelzálog esetén a fedezeti érték a továbbiakban is megfelelő-e a kérelem elbírálásának időpontjában érvényes értékbecslés alapján. C1.3. Jogszabályon alapuló jogosultság azonnali beszedési megbízás benyújtására: A Támogatót a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 62. (4) bekezdése alapján megilleti az azonnali beszedési megbízás érvényesítésének a joga a kedvezményezett valamennyi Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében (ún. jogszabályon alapuló inkasszó), tehát nincs szükség arra, hogy a Kedvezményezett külön nyilatkozatban a Támogatót azonnali beszedési megbízás benyújtására hatalmazza fel. A Támogatási Szerződéshez a Kedvezményezettnek nyilatkozatban szükséges tájékoztatnia a Közreműködő Szervezetet a Magyarországon vezetett bankszámláiról, a szerződéses jogviszony fennállása alatt pedig 8 napon belül köteles bejelenteni új bankszámla megnyitását, illetőleg korábbi bankszámla megszüntetését. C2. Kötelezően választandó biztosítékok: Amennyiben a Kedvezményezett a Rendelet 60. alapján nem mentesül az szerinti biztosítékok nyújtásának kötelezettsége alól, azt biztosíték típusonként az alábbi feltételekkel teljesítheti. Amennyiben pályázati/tervezési felhívás eltérően nem rendelkezik az alábbiakban felsorolt biztosíték típusok közül a Kedvezményezett szabadon választhat akár egy típust, akár több típus kombinációját. A mentesség tekintetében a Rendelet 60. -ának mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. Külön felhívjuk azonban a figyelmet a Rendelet 60. (2) bekezdésével bevezetett, a szeptember 7-ét követően meghirdetett pályázati/tervezési 6

7 felhívások esetén alkalmazandó, a mentességet megszüntető körülményre, mely szerint Az a kedvezményezett - a technikai segítségnyújtás keretből finanszírozott projekt kedvezményezettjének, valamint a központi költségvetési szerv kivételével -, aki a Kbt. 6. vagy 17. Címe, illetve a Kbt a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értékére jutó támogatási összeg erejéig az ban meghatározott biztosíték nyújtására köteles. C2.1. Jelzálog ingatlanra: Zálogjog alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjogot kell elsősorban előírni. Második vagy további ranghelyre akár ranghelycsere útján történő bejegyzés akkor fogadható el, ha a magasabb ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke - a biztosítéki érték meghatározására vonatkozó szabályokra figyelemmel - elegendő fedezetet nyújt a támogatás összegére is. A jelzálog szerződés formája: A jelzálog szerződést az NFÜ nevében eljáró, az adott pályázati kiírás lebonyolításában való közreműködésre felkért Közreműködő Szervezet köti meg a Kedvezményezettel közjegyzői okirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat, vagy valamely fél jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokirat formában. A támogatás folyósításához a pályázónak hiteles tulajdoni lappal igazolnia kell, hogy a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzésre, továbbá a megfelelő vagyonbiztosítás megkötésre került. A Kedvezményezett köteles a jelzáloggal érintett ingatlanra vagyonbiztosítást kötni a biztosíték nyújtási kötelezettség időtartamára. A Kedvezményezett e kötelezettségét már meglévő vagyonbiztosítási szerződésének megfelelő tartalmú módosításával is teljesítheti. A biztosítási szerződésben engedményesként (kedvezményezettként) az NFÜ megjelölése (is) szükséges a biztosítéki összeg erejéig. A vagyonbiztosítás NFÜ-t érintő részének minimum a jelzálognak megfelelő mértékre kell vonatkoznia. A zálogtárgy megsemmisülése vagy értékcsökkenése esetén a Kedvezményezett új, megfelelő fedezetet köteles felajánlani. Az ingatlan jelzálogtárgy esetén a forgalmi érték legfeljebb 70%-a vehető figyelembe a biztosítéki érték megállapításakor. Az ingatlan értékét ingatlanforgalmi szakértő (igazságügyi szakértő, vagy megfelelő OKJ képesítéssel rendelkező szakértő) által készített 6 hónapnál nem régebbi értékbecsléssel szükséges alátámasztani. A Közreműködő Szervezetnek és az Irányító Hatóságnak lehetősége van arra, hogy egyes ingatlanok fedezeti értékét saját ingatlanforgalmi szakértője igénybevételével felülvizsgálja! Ingatlan-jelzálog alapításra a Magyar Köztársaság területén fekvő, forgalomképes, az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként feltüntetett, elsősorban tehermentes és a pályázó tulajdonában lévő nem lakáscélú ingatlan, önkormányzati tulajdon esetén a törzsvagyon részét nem képező ingatlan fogadható el. Amennyiben a zálogtárgy nem a pályázó tulajdona, azonban a zálogszerződés tartalma megfelel az előírásoknak, a jelzálog elfogadható biztosítékként. 7

8 Amennyiben a megfelelő biztosítéki érték csak több ingatlan egyidejű felajánlása mellett biztosítható, akkor rögzíteni szükséges, hogy a jelzálogjog egyetemleges. Nem fogadható el biztosítékként jelzálogjog alapítása olyan ingatlanon, amelynek tulajdoni lapján az alábbi jogok, tények kerültek feltüntetésre az ingatlannyilvántartásban: végrehajtási jog a tulajdonossal szemben megindított felszámolás, végelszámolási eljárás kisajátítási eljárás megindítása jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezeti károsodás ténye bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elidegenítési és terhelési tilalom, amennyiben annak jogosultja nem járul hozzá az a jelzálogjog alapításához árverés, nyilvános pályázat kitűzése zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tulajdonjog fenntartással történt eladás, kivéve ha az eladó és - amennyiben a vevő nem a Kedvezményezett - a vevő a jelzálogjog alapításához hozzájárul perfeljegyzés haszonélvezeti, használati jog, kivéve ha annak jogosultjai közjegyző előtt nyilatkoznak arról, hogy a jelzálog tárgyát képező ingatlanból történő végrehajtás esetén e jogaikról feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemondanak Kizárólag közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozat fogadható el. Amennyiben a biztosítékként nyújtandó jelzálogjog alapítása olyan ingatlanon történik, amely a projekt megvalósítási helyszínét képezi, abban az esetben az ingatlannak meg kell felelnie a beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó szabályozásnak (pl.: per-és igénymentesség) is, azaz a biztosítékokra vonatkozó szabályoknak és a beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó szabályoknak egyaránt teljesülniük kell. C2.2. Jelzálog ingóságra: Zálogjog alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjogot kell elsősorban előírni. Második vagy további ranghelyre akár ranghelycsere útján történő bejegyzés akkor elfogadható, ha a magasabb ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke - a biztosítéki érték meghatározására vonatkozó szabályokra figyelemmel - elegendő fedezetet nyújt a támogatás összegére is. A jelzálog szerződés formája: A jelzálog szerződést az NFÜ nevében eljáró, az adott pályázati kiírás lebonyolításában való közreműködésre felkért Közreműködő Szervezet köti meg a Kedvezményezettel. A jelzálog szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, mely tartalma alapján alkalmas arra, hogy a bíróság végrehajtási záradékkal lássa el. A támogatás folyósításához a pályázónak igazolnia kell, hogy a jelzálogjog a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartásba, illetőleg a zálogtárgy jellegére tekintettel jogszabályban meghatározott egyéb közhiteles nyilvántartásba bejegyzésre került, továbbá a megfelelő vagyonbiztosítás is rendelkezésre áll. A Kedvezményezett köteles a jelzáloggal érintett ingóságra vagyonbiztosítást kötni a biztosíték nyújtási kötelezettség időtartamára. A Kedvezményezett e kötelezettségét már 8

9 meglévő vagyonbiztosítási szerződésének megfelelő tartalmú módosításával is teljesítheti. A biztosítási szerződésben engedményesként (kedvezményezettként) az NFÜ megjelölése (is) szükséges a biztosítéki összeg erejéig. A vagyonbiztosítás NFÜ-t érintő részének minimum a jelzálognak megfelelő mértékre kell vonatkoznia. A zálogtárgy megsemmisülése vagy értékcsökkenése esetén a Kedvezményezett új, megfelelő fedezetet köteles felajánlani. Az Általános Feltételek D3.1. pontjában foglaltaktól eltérően ingó zálogtárgy esetén a könyv szerinti érték 50%-a vehető figyelembe biztosítéki értékként. Amennyiben a Kedvezményezett igazságügyi szakértő, vagy megfelelő OKJ képesítéssel rendelkező szakértő által készített értékbecsléssel igazolja, hogy az ingó jelzálog tárgy forgalmi értéke a könyv szerinti értéknél magasabb, a forgalmi érték legfeljebb 50%-a vehető figyelembe a biztosítéki érték megállapításakor. Ingójelzálog alapításra per-, és igénymentes, forgalomképes ingóság fogadható el az alábbi kivételekkel. Nem fogadható el biztosítékként zálogjog alapítása: Gépjárművön Informatikai eszközön ,-Ft alatti egyedi nyilvántartási értékű ingóságon 1 évnél rövidebb szavatossági idővel rendelkező mezőgazdasági terméken, élelmiszer-készleten, gyógyszer-készleten Amennyiben a zálogtárgy nem, vagy nem kizárólag a pályázó tulajdona, azonban a zálogszerződés tartalma megfelel az előírásoknak, a jelzálog elfogadható biztosítékként. C2.3. Bankgarancia Bankgarancia alatt a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, CXII. törvény hatálya alá tartozó hitelintézetek által adott, feltétlen és visszavonhatatlan fizetési ígéretet megtestesítő pénzügyi garancia értendő. A pénzügyi garancia alapján a garanciát kiadó intézmény - amennyiben a Kedvezményezett bármely, a Támogatási Szerződésből eredő fizetési kötelezettségének nem tett eleget a Közreműködő Szervezet felhívására a bankgarancia összegét átutalja a Támogatónak. A pénzügyi garanciának a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget kell Kedvezményezettként megjelölnie, feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie. A bankgarancia nyilatkozat következő elemeit kell megvizsgálni: - A hitelintézet kifejezett fizetési kötelezettségvállalását kell tartalmaznia. - Pontosan és teljesen kell szerepelnie a hitelintézet (pl.: bank, takarékszövetkezet) nevének, a jogosult nevének és adatainak (NFÜ) és annak, hogy az ő javára kell teljesíteni. - Tartalmaznia kell, hogy mely jogviszony alapján (a támogatási szerződés felek és szerződésszám szerinti megjelölése szükséges) áll fenn a fizetési kötelezettség. - A garanciavállalásnak feltétlennek és visszavonhatatlannak kell lennie, azzal a kivétellel, hogy előírható a fizetési igény írásbeli benyújtása, a bankgarancia egyidejű bemutatásával, továbbá annak feltüntetésével, hogy a támogatott fizetési kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesítette. A jogosultnak e körben elegendő nyilatkoznia, igazolási kötelezettsége nem írható elő. 9

10 - Tartalmazni kell továbbá, hogy a hitelintézet az alapjogviszony vizsgálatára nem jogosult. - A banki kötelezettségvállalásnak önállónak kell lennie. - Bankgarancia száma, egyedi azonosítója feltüntetésre került. - Cégszerű banki aláírás (bélyegző, két aláírás) a nyilatkozat végén, és ha külön álló lapokból áll, minden lap külön legyen szignózva, legalább két képviselő által. Ekkor az oldalak számozottak kell, hogy legyenek. - A pontos összeget (nem lehetnek és járulékai erejéig kitételek) számmal és betűvel kiírt változatban is tartalmazza. Az összegnek összeghatár jellegű megjelölésűnek kell lennie. Pl. nem két millió forintot, hanem két millió forintig, vagy maximum két millió forintig. - A fizetési határidő maximum 8 banki munkanap. - A kezdő és vég időpontot tartalmaznia kell. - Bankgaranciát kizárólag pénzintézet (bank, takarékszövetkezet) bocsáthat ki, pénzügyi vállalkozás nem. Amennyiben ezzel kapcsolatban kétség merül fel, szükséges beszerezni a bankgaranciát kibocsátó pénzintézet PSZÁF által kibocsátott engedélyét arra vonatkozóan, hogy milyen pénzügyi tevékenységeket végezhet. További feltételek meghatározása esetén, egyedi mérlegelés alapján a KSZ dönt a bankgarancia biztosítékként történő elfogadhatóságáról. C2.4. Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény Kiállítása esetén, a biztosítókról és biztosítási tevékenységekről szóló LX. törvény hatálya alá tartozó intézmények által adott kötelezvény (biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvény) értendő. A biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezesi kötelezvénynek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget kell Kedvezményezettként megjelölnie, feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie. C2.5. Garanciaszervezet által vállalt kezesség Kizárólag az NFÜ által ellenőrzött (pl. rendelkezik-e PSZÁF engedéllyel) és megfelelőnek minősített garanciaszervezet kezességvállalása fogadható el. Az NFÜ valamely Irányító Hatósága által megfelelőnek minősített garanciaszervezet kezességvállalása az NFÜ más Irányító Hatóságának illetékességi körébe tartozó pályázat esetében is elfogadható külön minősítés nélkül, amennyiben a garanciaszervezettel kapcsolatban nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a megfelelősége megkérdőjelezhető. C2.6. Garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény Amennyiben valamely Kedvezményezett garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kívánja teljesíteni biztosítéknyújtási kötelezettségét, a KSZ egyedi mérlegelés alapján dönt annak elfogadhatóságáról. C2.7. Óvadék Óvadék alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) /A. szakasziban meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettség értendő. Ennek megfelelően pénzen, bankszámla-követelésen, értékpapíron és egyéb, külön törvényben meghatározott pénzügyi eszközön az erre irányuló szerződéssel és az óvadék tárgyának átadásával alapított óvadék fogadható el biztosítékként. Az óvadéki szerződés írásos 10

Biztosítékok az ÚSZT pályázataiban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Biztosítékok az ÚSZT pályázataiban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Biztosítékok az ÚSZT pályázataiban Biztosítéknyújtási kötelezettség szabályozási háttér - 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet ( Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról) 77. - 4/2011. (I.28.)

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Jogszabályi háttér: - 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 33. -a (továbbiakban Rendelet) - 24/2011. (V.6.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia...

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia... A támogatások igénybevétele során nyújtandó biztosítékok a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett pályázati felhívások tekintetében 2013. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 1. Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia...

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 1. Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia... A támogatások igénybevétele során nyújtandó biztosítékok a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett pályázati felhívások tekintetében 2013. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia...

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia... A támogatások igénybevétele során nyújtandó biztosítékok a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett pályázati felhívások tekintetében 2013. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan 1. számú melléklet Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan Kérjük a választott biztosítéknak megfelelő pontot kitölteni és a kitöltésre nem került részeket kihúzni. 1.) Zálogjog

Részletesebben

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Támogatási szerződéskötés és a Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres, gyors Támogatási Szerződéskötés Bejelentési kötelezettség teljesítése (Változás bejelentések

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozta meg:

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozta meg: ------ ----- SZÉCHENYI TERV Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Kossuth Lajos utca 1~3. 9700 Iktatószám : K-2013-TIOP-1.2.l.A-12jl.- 0660235/130 Budapest, 2013. június 14. Tárgy: értesítés

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható.

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható. KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

Nyilatkozatok. Igen/Nem

Nyilatkozatok. Igen/Nem Nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete ár- és belvíz által keletkezett károk enyhítésének szabályozására Rákóczifalva Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Támogatás lehívások gyorsítása a projekt végrehajtási szakaszban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A projekt megvalósulás eseményei Ø Támogatási Szerződéskötés Ø Biztosítéknyújtás

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Terra Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Terra Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. TERRA ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL Hitelösszeg: Futamidő: Rendelkezésre tartási idő: Tőke moratórium: Tőke törlesztés: Előtörlesztés: 5-50 Millió Ft. 3-15 ÉV maximum 12 hónap Beruházás befejezését követő

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE...3

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Támogatás lehívások gyorsítása a projekt végrehajtási szakaszban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A projekt megvalósulás eseményei Ø Támogatási Szerződéskötés Ø Biztosítéknyújtás

Részletesebben

2011. évi 1. számú szabályzat a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú szabályzatot

Részletesebben

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és vevők között, amely az alábbi feltételeknek

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Tisztelt Munkáltató! A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. A munkáltató dolgozói részére lakáscélra nyújthat

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben Amiről szó lesz Az európai uniós támogatásokat szabályozó főbb normák - pénzügyi szempontból

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. szeptember 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről A kölcsön típusa: A kölcsön típusa: Aktív-kedvezmény akció Az ügyletet lebonyolító bankfiók neve, címe:, A bankfiók kódja: A kölcsön

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket:

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket: Hírlevél 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. Tartalom Adómentes munkáltatói lakáscélú ú hitel 2014. április 4-án hatályba lépett a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.), mint a(z) UJ STRIGON Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók

TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL. I. Általános tudnivalók TÁJÉKOZTATÓ A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐI MINŐSÉG I. Általános tudnivalók MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Hitelek csoportosítása 61. lecke 1. Pénztömeg nagyságára gyakorolt

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok.

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium meghívásos pályázati felhívása országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 2012. évi támogatására (Kategória kódja: NEMZ-ORSZ-12) A Közigazgatási

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatala Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Balog Lászlóné

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben