Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Hungarian,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Hungarian,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!"

Átírás

1 !! Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Hungarian,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!!!

2 Page 2

3 Page 3

4 Page 4

5 Page 5

6 Page 6

7 Page 7

8 Page 8

9 Page 9

10 Page 10

11 Page 11

12 Page 12

13 Page 13

14 Page 14

15 Page 15

16 Page 16

17 Page 17

18 Page 18 SN Magyarországon az ügyeknek azonos szerven belüli megosztása területi alapon. SN A kulturális javak: az élettelen és él# természet keletkezésének, fejl#désének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelked# és jellemz# tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai az ingatlanok kivételével, valamint a m#vészeti alkotások. (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény) Az európai szóhasználatban a kifejezés általában a kulturális örökség ingó és ingatlan elemeire egyaránt vonatkozik. SN

19 Page 19 SN SN Magyarországon a szakminisztériumok között oszlik meg a feladat.

20 Page 20 SN Magyarországon nincs erre a fizetési módra bevett jogintézmény. SN Magyarországon nincs ilyen közigazgatási forma. SN

21 Page 21 SN Magyarországon nem használatos ez a fogalom örökségvédelmi szempontból védett kategóriaként.

22 Page 22 SN Magyarországon a helyi önkormányzatok fajtái: települési, területi, kisebbségi önkormányzatok.

23 Page 23 SN Magyarországon az építésügyi hatósági engedély megkérése el#tt, a követelmények el#zetes tisztázása céljából az ügyfél kérelmére adható engedélyfajta, amely a hatóságot és a szakhatóságokat általában egy éven belüli építési engedélykérelem esetén köti. Az elvi engedély alapján építési munka nem végezhet#.

24 Page 24 SN

25 Page 25 SN SN Az építészet fejl#désének története és az épületek elemz# tanulmányozása. SN Az épületkutatás módszere a forráskutatás mellett az épület történeti vakolatrétegeinek, m#formáinak, falszövetének vizsgálata és elemzése, azaz falkutatás és az eredmények építészettörténeti értelmezése.

26 Page 26 SN Az épületkutatás módszere a forráskutatás mellett az épület történeti vakolatrétegeinek, m#formáinak, falszövetének vizsgálata és elemzése, azaz falkutatás és az eredmények építészettörténeti értelmezése. SN Magyarországon ez a tevékenység leginkább úgy valósulhat meg, hogy meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvet# jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. SN SN Magyarországon az eseménysorozatnak Kulturális Örökség Napjai az elnevezése.

27 Page 27 SN

28 Page 28 SN Magyarországon csak meghatározott közintézmények jogosultak feltárásra. A területileg illetékes megyei múzeum (a f#városban a Budapesti Történeti Múzeum), valamint a Magyar Nemzeti Múzeum és más régészeti gy#jt#körrel rendelkez# múzeum, a régészeti tanszékkel rendelkez# egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete végezhetnek. (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény alapján.) SN Magyarországon a fémkeres# m#szeres kutatás is régészeti feltárásnak min#sül és engedélyköteles tevékenység. SN

29 Page 29 SN SN A fogyatékosság olyan hátrány, amely egy embernek bizonyos tevékenységeit vagy a közösség életében való részvételét korlátozza. A fogyatékosság lehet egy vagy több tartósan vagy véglegesen megváltozott fizikai, érzékszervi, értelmi, kognitív vagy mentális képesség, halmozott fogyatékosság, vagy súlyos egészségügyi károsodás.

30 Page 30 SN SN Magyarországon a haszonélvezet mellett ismert a vagyonkezelés joga is, amely jogviszony vagyonkezel#i szerz#dés alapján jön létre. (A vagyonkezel#i szerz#dés egy közjogi jogalany és egy közjogi vagy magánjogi jogi személy között létrejött szerz#dés, amely ez utóbbira ruházza át a köztulajdon használatát vagy hasznosítását egy bizonyos meghatározott célra.) SN Az ügyeknek azonos szerven belüli megosztása területi alapon.

31 Page 31 SN Magyarországon nem használt jogi kategória a kulturális örökségvédelemben.

32 Page 32 SN A magyar jogban a hozzáadottérték-adóknak csak egyik típusa az általános forgalmi adó. SN Az ICOMOS tevékenységét Nemzeti Bizottságok és Nemzetközi Tudományos Bizottságok keretében végzi. A Magyar Nemzeti Bizottság (NB) a nemzetközi szervezet alakulásával egyid#ben jött létre (a nemzetközi szervezet tagozataként, 1995 óta a magyar jog szerinti egyesületi formában m#ködik). Létszámát és aktivitását tekintve is a leghatékonyabb Nemzeti Bizottságok egyike. SN

33 Page 33

34 Page 34 SN Magyarországon ilyen alacsonyabb védelmi kategória nincsen. SN Magyarországon ilyen alacsonyabb védelmi kategória nincsen.

35 Page 35 SN M#emlékegyüttes részét képez# önálló elem, pl. egy kastély melléképülete. SN A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény 47. alapján a kulturális örökség - a 46. hatálya alá nem tartozó - pótolhatatlan és kiemelked# jelent#ség# javait, gy#jteményeit, azok meg#rzése érdekében a Forster Gyula Központ védetté nyilvánítja ( a 310/2012. Kormányrendelet alapján)

36 Page 36 SN Magyarországon jelenleg nincsen egységes kereskedelmi kódex. SN Magyarországon jogszabályi keretek között történhet kisajátítás, a tulajdonjog megvonásával. A kisajátításra csak közérdekb#l, és csak teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett kerülhet sor. SN Magyarországon a kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény alapján, (hatósági) kiviteli engedély szükséges az ezen törvény alapján védett vagy védetté nyilvánított kulturális javak más országokba történ# kiviteléhez.

37 Page 37 SN Magyarországon két nagy csoportja van a könyvtáraknak a nyilvános és a nem nyilvános könyvtár. SN Javasolható lenne Magyarországon is bevezetni a konzervátor kifejezés angolszász értelemben való használatát: konzervátor a kulturális örökség elemeinek gondozásával, megóvásával, bemutatásával stb. a legszélesebb értelemben foglalkozó szakember. SN A magyar szóhasználatban jelenleg csaknem kizárólag a tárgyakkal, azok megóvásával foglalkozó tevékenységként használt megnevezés (konzerválás). Ingatlan örökségi elemre vagy nem használjuk, vagy a restaurátor megnevezést alkalmazzuk helyette (ami nem egészen ugyanazt jelenti). SN

38 Page 38 SN SN Magyarországon nem használat fogalom. SN A közfelfogáson alapuló védelem nem jogi jelleg# kategória. A kulturális örökségi értékeknek egy nem meghatározott csoportja tartozik ebbe a körbe. SN Közgy#jtemény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) m#köd# vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum. Egyházi kérelemre ezekkel azonos elbírálás alá kerülhetnek az egyházi fenntartásban m#köd#, állami nyilvántartásba vett gy#jtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum). (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény)

39 Page 39 SN Magyarországon a köztestületek közfeladatot ellátó szervezetek. SN Magyarországon a közigazgatási szerv feladat és hatáskörében eljáró kormánytisztvisel#k, köztisztvisel#k, illetve közalkalmazottak. SN

40 Page 40 SN SN SN Kulturális örökség elemei: a régészeti örökség, m#emléki értékek, valamint a kulturális javak. (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény)

41 Page 41

42 Page 42 SN Magyarországon ez egy általánosan használt fogalom az addig ismeretlen, váratlan módon el#kerül# régészeti emlékek megmentése érdekében végzett tevékenységre. SN Magyarországon a régészeti kutatásnak nem része az #slénytani és geológiai kutatás. A régészeti célú terepbejárás, m#szeres lelet- és lel#helyfelderítés és a légifelvételezés engedélyköteles vagy bejelentésköteles tevékenységek, amelyeket csak az erre kijelölt intézmények, illetve szakemberek végezhetnek.

43 Page 43 SN Magyarországon a földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett régészeti lel#helyek feltárását megel#z# feltárásnak nevezzük. Régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan el#kerülése, pl. természeti katasztrófa, esetén, megmentése érdekében végzett régészeti tevékenységet ment# feltárásnak hívjuk.

44 Page 44 SN Magyarországon a kulturális örökség ingatlan elemein belül a régészeti lel#helyek fokozott vagy kiemelt védelemben részesíthet#k, a m#emlékek pedig tudományos értékük alapján különféle bírság kategóriába sorolhatók. SN Magyarországon a kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény szövegéb#l következ#en csak a jogszabályban védetté nyilvánított m#emléki érték m#emlék. Az Egyesült Királyságban olyan épület, amelyet felvettek a Különleges építészeti és történeti értéket hordozó épületek m#emléki listájá -ra, és valamely kategóriába besorolást nyert. A m#emléki listára vétel azt jelenti, hogy az épület bizonyos fokú jogi védelmet élvez átépítés vagy elbontás esetén. Franciaországban olyan állami és magántulajdonban lév#, magasabb m#emléki védettséget (classement) nem igényl#, de meg#rzésre érdemes, bizonyos történeti és m#vészeti értékkel bíró épületek vagy azok részei, amelyeket felvettek a m#emlékek kiegészít# listájá -ra. Ezeken az épületeken állami jóváhagyás nélkül semmilyen beavatkozást sem lehet végezni. SN M#emléki érték: minden olyan építmény, kert, temet# vagy temetkezési hely, terület (illetve ezek maradványa), valamint azok rendeltetésszer#en összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelked# jelent#ség# történeti, m#vészeti, tudományos és m#szaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt. (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény)

45 Page 45 SN Magyarországon a védetté nyilvánított régészeti lel#helyekhez lehet régészeti véd#övezetet kijelölni, illetve a m#emléki védelem alatt álló ingatlanok körül elhelyezked# egyéb ingatlanok jelölhet#k ki m#emléki környezetnek. SN Magyarországon m#emléki örökség alatt leginkább az épített örökséget értjük, a régészeti örökség külön kategória. SN Magyarországon a m#emléki értékeket a szakminiszter rendeletben nyilvánítja védetté a kompetens örökségvédelmi intézmény el#készítése alapján. A védetté nyilvánítást követ#en az örökségvédelmi hatóság engedélyezi hatóságként vagy szakhatóságként az építményen tervezett beavatkozások többségét. A m#emlékek csoportján belül külön csoportot alkotnak az állam kizárólagos tulajdonában tartandó m#emlékek, illetve m#emlékegyüttesek.

46 Page 46 SN Magyarországon nincsenek ilyen önálló szervezetek, a feladatot maguk a múzeumok végzik. SN Magyarországon jogilag kétféle muzeális intézményt különböztetünk meg: múzeum és közérdek# muzeális gy#jtemény, kiállítóhely. A múzeum elnevezést hivatalosan csak a törvény alapján m#ködési engedéllyel rendelkez# múzeumok használhatják.

47 Page 47 SN Magyarországon a "nemzeti park" az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedés# területe, melynek els#dleges rendeltetése a különleges jelent#ség#, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan m#ködésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés el#segítése. (A természet védelmér#l szóló évi LIII. törvény alapján.) SN A néprajztudomány Magyarországon nem résztudománya az (kulturális) antropológiának. SN A néprajztudomány Magyarországon nem résztudománya az (kulturális) antropológiának.

48 Page 48 SN

49 Page 49

50 Page 50 SN SN SN

51 Page 51 SN A kormány vagy valamely intézmény által az örökségvédelem tárgyában megfogalmazott cselekvési program és az annak végrehajtását szolgáló intézkedések összessége.

52 Page 52

53 Page 53 SN Magyarországon régészeti feltárásnak, jogi értelemben, a régészeti megfigyelés, terepbejárás, próbafeltárás, megel#z# feltárás, ment# feltárás, tervásatás, m#szeres lelet- és lel#hely-felderítés min#sül. Az #slénytani ásatás, kutatás, ásvány- és k#zetminta gy#jtés, geológiai kutatás egyéb tevékenységek. (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény alapján.) SN SN Magyarországon jogi értelemben a régészeti örökség korszakhatára (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény alapján.)

54 Page 54 SN A magyarországi régiók tervezési, illetve statisztikai területi egységek. SN A magyarországi régiók tervezési, illetve statisztikai területi egységek. SN Magyarországon nem használatos a regionális park kategória. A természet védelmér#l szóló évi LIII. törvény szerinti ú.n. natúrparkok azonban közel állnak ehhez a kategóriához. Natúrpark: az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történ# aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímél# gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedés# területek. SN A magyarországi régiók tervezési, illetve statisztikai területi egységek.

55 Page 55 SN Magyarországon a Kormány, a minisztériumok és a helyi önkormányzatok bocsátanak ki rendeleteket. SN A restaurálás alapvet#en az állagmegóvásra, a károsodások megel#zésére, illetve a már bekövetkezett sérülések kijavítására irányuló szakszer# tevékenység. SN Magyarországon nem használják a részleges védelem fogalmát. SN Magyarországon az ideiglenes védelem tölti be ennek az intézkedésnek a szerepét.

56 Page 56 SN Általában független szakért#kb#l álló konzultatív vagy technikai jelleg# testületek.

57 Page 57 SN SN SN

58 Page 58 SN Munkájuk közé tartozhat a természeti környezet tanulmányozása és meg#rzése, továbbá a történeti kertek rekonstrukciója. SN Magyarországon a településrendezési eljárásokban kötelez# munkarészként készül örökségvédelmi hatásvizsgálat, amely számba veszi mind a helyi épített örökségi, mind a régészeti értékeket. A táji lépték# örökségi kategória: a történeti táj. SN Magyarországon m#emléki területi védelemben részesíthet# történeti tájként az ember és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális szempontból jelent#s, részlegesen beépített terület, amely jellegzetessége, egységessége révén topográfiailag körülhatárolható egységet alkot. SN

59 Page 59 SN A tárgyalásos kiválasztás lehet hirdetmény közzétételével vagy hirdetmény közzététele nélkül lefolytatott eljárás. SN Magyarországon nem különül el a vidék és a város rendezése, összefoglalóan településre vonatkozik. SN Településfejlesztési koncepció: a településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyott

60 Page 60 dokumentum. (Az épített környezet alakításáról és védelmér#l szóló évi LXXVIII. törvény) SN Magyarországon nem különül el a vidék és a város rendezése.

61 Page 61 SN Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefügg# területe, amelynek els#dleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefügg# rendszerének a védelme. A védett láp, szikes tó természetvédelmi területnek min#sül. (A természet védelmér#l szóló évi LIII. törvény alapján.) SN Magyarországon a területrendezéssel települési egységnél nagyobb terület (ország, megye, térség) rendezésével kapcsolatos eljárások, rendeletek és szabályozások feleltethet#ek meg a fogalomnak. Magyarországon nem különül el a vidék és a város rendezése.

62 Page 62

63 Page 63

64 Page 64 SN Az UNESCO-nak jelenleg (2013) 193 tagállama van. Magyarország szeptember 13. óta tagja a szervezetnek.

65 Page 65 SN Revitalizáció: a különösen értékes, els#sorban sok m#emléki adottsággal rendelkez#, elavult, élettelen városrész "újraélesztése", a történeti érték megtartásával, mininális kiegészít#, nagyrészt helyreállító beavatkozással. (253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekr#l) SN Magyarországon nem jogi kategória. SN

66 Page 66 SN SN SN Magyarországon a védett természeti területek törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított, kiemelt természetvédelmi oltalomban részesül# földterületek. A védett természeti terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelent#ségének megfelel#en lehet: nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék. (A természet védelmér#l szóló évi LIII. törvény alapján.)

67 Page 67 SN A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény 47. alapján a kulturális örökség - a 46. hatálya alá nem tartozó - pótolhatatlan és kiemelked# jelent#ség# javait, gy#jteményeit, azok meg#rzése érdekében a Forster Gyula Központ védetté nyilvánítja ( a 310/2012. Kormányrendelet alapján) SN Magyarországon egyel#re nem önálló területi kategória. SN SN Magyar világörökségi helyszínek: 1. Budapest Dunaparti látképe, a Budai várnegyed (1987) és történelmi környezete (2002); 2. Hollók# ófalu és táji környezete

68 Page 68 (1987); 3. Az Aggteleki karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995); 4. Az ezeréves Pannolhalmi Bencés F#apátság és természeti környezete (1996); 5. Hortobágyi Nemzeti Park a Puszta (1999); 6. Pécs ókeresztény sírkamrák (2000); 7. Fert#/Neusiedler See kultúrtáj; 8. A tokaji történelmi borvidék kultúrtája (2002). SN SN Magyarországon nem használt jogi kategória a kulturális örökségvédelemben.

69 Page 69

70 Page 70

71 Page 71

72 Page 72

73 Page 73

74 Page 74

75 Page 75

76 Page 76

77 Page 77

78 Page 78

79 Page 79

80 Page 80

81 Page 81

82 Page 82

83 Page 83

84 Page 84

85 Page 85

86 Page 86

87 Page 87

88 Page 88

89 Page 89

90 Page 90

91 Page 91

92 Page 92

93 Page 93

94 Page 94

95 Page 95

96 Page 96

97 Page 97

98 Page 98

99 Page 99 SN In the UK the Museums Association (MA) agreed a definition in 1998: 'Museums enable people to explore collections for inspiration, learning and enjoyment. They are institutions that collect, safeguard and make accessible artefacts and specimens, which they hold in trust for society.' This definition includes art galleries with collections of works of art, as well as museums with historical collections of objects. It is estimated that there are about 2,500 museums in the UK, with over 1,800 museums having been accredited by the Arts Council (in England), CyMAL (in Wales), Museums Galleries Scotland (in Scotland) and Northern Ireland Museums Council (in Northern Ireland). Registration under the Museum Accreditation Scheme indicates that a museum has achieved a nationally approved standard in management, collections care and delivery of information and visitor services.

100 Page 100

101 Page 101

102 Page 102

103 Page 103

104 Page 104

105 Page 105

106 Page 106

107 Page 107

108 Page 108

109 Page 109

110 Page 110

111 Page 111

112 Page 112

113 Page 113

114 Page 114

115 Page 115

116 Page 116

117 Page 117

118 Page 118

119 Page 119

120 Page 120 SN Document destiné à définir plus simplement la destination générale des sols que ne le fait le plan d'occupation des sols (POS). Depuis le vote de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) par le Parlement le 13 décembre 2000, le PLU remplace le POS. Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. Il doit notamment exposer clairement le projet global d urbanisme ou PADD qui résume les intentions générales de la collectivité quant à l évolution de l agglomération. SN En France, «Tout monument protégé génère autour de lui un périmètre de 500 mètres où tout immeuble bâti ou nu, dans les règles de covisibilité, ne peut faire l'objet de transformation ou de modification sans autorisation de l'architecte des bâtiments de France» (Source : loi du 31 décembre 1913 ). En Belgique, la zone de protection correspond à la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de conservation de ce bien. SN En Belgique, la notion d'accessibilité visuelle est liée à l'octroi d'une déductibilité fiscale.

121 Page 121 SN En France, l administration centrale est constituée par l ensemble des services du ministère. Ces services ont une mission d impulsion des politiques du ministère. Ils sont chargés, en liaison avec le cabinet, de la mise en œuvre des directives du gouvernement, de la préparation des projets de loi ou des décrets et des décisions ministérielles. L administration centrale est organisée en "directions" (parfois directions générales). Chacune est chargée de s occuper de l un des secteurs du ministère. Selon la structure institutionnelle belge, l'administration centrale assure la mise en œuvre de dispositions relevant de l'autorité fédérale, régionale ou communautaire, SN Il existe en France trois grandes fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière). La fonction publique d État se répartit entre les administrations centrales de l État et les services déconcentrés. Il s agit dans le premier cas des services centraux des ministères, situés généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination des actions de l État au niveau national. Dans le deuxième cas, ils concernent les actions de l État au niveau de la région et du département (préfectures, rectorats, directions départementales...). De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements publics d enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi que dans les établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères. En Belgique, son champ d'action est limité aux grands domaines publics: défense, justice, sécurité sociale, finances SN En France, les administrations déconcentrées ou services déconcentrés de l Etat sont les services qui assurent le relais, sur le plan local, des décisions prises par l administration centrale et qui gèrent les services de l Etat au niveau local. La plupart des ministères ont des services déconcentrés répartis entre plusieurs niveaux géographiques, placés généralement sous l autorité d un préfet (directions départementales sous la direction du préfet de département et directions régionales du préfet de région). En Belgique, les administrations déconcentrées relèvent d'une administration centrale telle que définie sous ce terme. SN N'existe pas en Belgique.Equivaut au terme "administration provinciale" SN Il existe en France trois grandes fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière). La fonction publique d État se répartit entre les administrations centrales de l État et les services déconcentrés. Il s agit dans le premier cas des services centraux des ministères, situés généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination des actions de l État au niveau national. Dans le deuxième cas, ils concernent les actions de l État au niveau de la région et du département (préfectures, rectorats, directions

122 Page 122 départementales...). De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements publics d enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi que dans les établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères. En Belgique, son champ d'action est limité aux grands domaines publics: défense, justice, sécurité sociale, finances SN N'existe pas en Belgique.Equivaut au terme "administration provinciale" SN En Belgique, le patrimoine relève de la compétence des Régions. SN Chaque zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager se concrétise à travers un document original d'ordre contractuel élaboré après délibération du conseil municipal, enquête publique et avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Ce document porte sur la délimitation d'un secteur plus particulièrement sensible sur le plan architectural et paysager et son contenu.

123 Page 123 SN En Région wallonne, les fouilles de sauvetage concernent des sites archéologiques en cours de destruction totale ou partielle.

124 Page 124 SN En France, le métier d architecte est régi par la Loi n 77-2 du 3 Janvier 1977 : "Sont considérées comme architectes les personnes physiques, les sociétés définies à l'article 12 ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d architectes ou à son annexe". En Belgique, on distingue deux types de formation : une de type universitaire (ingénieur architecte) et une relevant de l'enseignement supérieur de niveau universitaire (architecte)

125 Page 125 SN En Belgique, ne correspond pas à un titre ou grade particulier. SN En France, il existe les architectes de l'etat sont : les Architectes en chef des monuments historiques (ACMH) et les Architectes des Bâtiments de France (ABF). Les Architectes en chef des monuments historiques (ACMH) ont notamment pour mission de surveiller les monuments historiques protégés ou susceptibles de le devenir, en donnant les avis nécessaires pour en assurer la protection ou la conservation, et d'assurer la maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration des édifices classés au titre des monuments historiques, suivant des modalités différentes selon qu'il s'agit d'immeubles appartenant et affectés à l'etat ou à des personnes autres que l'etat. Les Architectes des Bâtiments de France (ABF) s'occupent de l'entretien des Monuments Historiques, donnent un avis sur les dossiers de restauration du petit patrimoine communal, église, fontaine, lavoir, pont etc, en vue de l'obtention de subventions, ainsi que sur tous les projets situés dans le périmètre de protection des monuments historiques et dans les sites. Mais leur rôle ne se limite pas au seul côté monument historique, d'autres missions visent le développement durable de l'espace, par une gestion économe du patrimoine naturel et culturel, particulièrement adaptée à la réalité du territoire. En Belgique, ne correspond pas à un titre ou grade particulier. Certains architectes sont fonctionnaires. SN En France, les Architectes urbanistes de l Etat (AUE) concourent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l urbanisme, la construction, l architecture et le patrimoine, l habitat et le logement ; l aménagement du territoire et l environnement. Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. En Belgique, il existe également des architectes urbanistes indépendants.

126 Page 126 SN En Belgique, la distinction ne se justifie pas. SN En France, les associations sont régies par la loi du 2 juillet L association loi 1901 est un contrat librement conclu entre citoyens : la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices". SN En France, la "carte archéologique nationale" rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

127 Page 127 SN La déclaration préalable est un document administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Ce document est obligatoire pour les travaux de faible importance.

128 Page 128 SN En Belgique, le patrimoine relève de la compétence des Régions.

129 Page 129 SN En France, la "carte archéologique nationale" rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. SN En France, les "secteurs sauvegardés" présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Sur le plan réglementaire, tout secteur sauvegardé fait l objet d un document spécial : le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), qui se substitue à tout autre document d urbanisme existant et en tient lieu. En Wallonie, les centres anciens protégés sont soumis au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme.

130 Page 130 SN En France, les immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire et de l'art, un intérêt public, sont classés par décision du ministre de la culture. Le classement entraîne à la fois des conséquences juridiques et des avantages fiscaux et financiers. L'immeuble classé ne peut être détruit, déplacé, modifié, même en partie, vendu ou cédé, sans accord préalable de l'etat. SN En Wallonie, il s'agit de l'inscription sur la liste de sauvegarde (durée un an). Liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à bref délai pour une période déterminée dans l'attente d'une protection définitive s'il échet. (article 187, 6 du CWATUPE)

131 Page 131 SN En Belgique, une initiation à certaines techniques utilisées par les restaurateurs peut être intégrée à ces formations. SN En Belgique, recueil de textes concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la conservation du patrimoine (CWATUP et COBAT). SN En Belgique, recueil de textes concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la conservation du patrimoine (CWATUP et COBAT). SN En Belgique, recueil de textes concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la conservation du patrimoine (CWATUP et COBAT). SN En Belgique, la collectivité est instituée par la Constitution et les compétences sont définies par des lois spéciales. Elle est composée d'un parlement qui exerce le pouvoir législatif et d'un gouvernement qui exerce le pouvoir exécutif. En France, une collectivité territoriale est définie par trois critères : - dotée de la personnalité morale, qui lui permet d'agir en justice et lui fait bénéficier de l'autonomie administrative. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son

132 Page 132 propre budget (au contraire des services 'déconcentrés' de l'état au niveau local) ; - dotée des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur (Parlement) ; - exerçant un pouvoir de décision, par délibération au sein d'un conseil de représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux. SN Pas de base réglementaire en Belgique.

LES VILLES EN HONGRIE, OU L URBANISME EN TRANSITION

LES VILLES EN HONGRIE, OU L URBANISME EN TRANSITION LES VILLES EN HONGRIE, OU L URBANISME EN TRANSITION Etude sur les compétences de l Etat hongrois en matière d urbanisme, de construction et de logement Cette étude a été réalisée par Hélène Blais et Zsuzsa

Részletesebben

52929-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE-1. Langue originale de la Déclaration en matière de stratégie "Erasmus" (section D de ce formulaire) : HU

52929-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE-1. Langue originale de la Déclaration en matière de stratégie Erasmus (section D de ce formulaire) : HU Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur 2014-2020 Formulaire de candidature Appel: 2014 Note: Les données de ce formulaire de candidature seront utilisées par la Commission européenne, l'agence exécutive

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTA * REVISED EUROPEAN SOCIAL CHARTER CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISÉE. Strasbourg, 1996. május 3.

MÓDOSÍTOTT EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTA * REVISED EUROPEAN SOCIAL CHARTER CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISÉE. Strasbourg, 1996. május 3. MÓDOSÍTOTT EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTA * Strasbourg, 1996. május 3. REVISED EUROPEAN SOCIAL CHARTER Strasbourg, 3 May 1996 CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISÉE Strasbourg, le 3 mai 1996 * A szöveget gondozta:

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2001. évi LXIV. törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Az Országgyűlés 1 I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről 2001. évi LXIV. törvény (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

Intézetünk múltjából 1

Intézetünk múltjából 1 Intézetünk múltjából 1 2 3 ENYEDI GYÖRGY AKADÉMIKUS RÖVID ÉLETRAJZA Enyedi György 1930. augusztus 25-én született Budapesten. A Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen 1949-53 között szerzett geográfus-közgazdász

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

Re:InSitu Expositions des artistes canadiens-hongrois contemporains

Re:InSitu Expositions des artistes canadiens-hongrois contemporains Re:InSitu Expositions des artistes canadiens-hongrois contemporains Kortárs Kanadai Magyar Művészek Kiállítása Exhibition of Contemporary Canadian-Hungarian Artists Regroupement des Artistes Canadiens

Részletesebben

Kontroll. Vámmentes gondoskodás. A riporter, aki meghallotta a csend hangját. Interjú Vujity Tvrttkoval.

Kontroll. Vámmentes gondoskodás. A riporter, aki meghallotta a csend hangját. Interjú Vujity Tvrttkoval. Kontroll 2012. 3. szám www.vpdsz.hu A Vám- és Pénzügyi dolgozók Szakszervezete lapja TELENOR HÁZ 21. SZÁZAD Modern munkahely skandináv módja 2 3. oldal Az UFE koppenhágai állásfoglalása Az Európai Pénzügyi

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.I.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2010. Communications 2010

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA. Kommunikáció 2010. Communications 2010 A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA Kommunikáció 2010 Communications 2010 SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. http://www.scinetwork.hu/ info@scinetwork.hu A SCI-Network Távközlési

Részletesebben

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program ÁROP 2.2.21. Bejárható Magyarország Keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program 3. modul: Infrastruktúra, környezet (kulturális

Részletesebben

A kommunikáció (híradás) helye és szerepe a vezetés rendszerében

A kommunikáció (híradás) helye és szerepe a vezetés rendszerében A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KIADVÁNYA A kommunikáció (híradás) helye és szerepe a vezetés rendszerében Országos tudományos konferencia anyaga -2000- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest,

Részletesebben

Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)

Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)

Részletesebben

enntartható falusi és agrárturizmus az Agenda 21 keretében Guy Turchany

enntartható falusi és agrárturizmus az Agenda 21 keretében Guy Turchany enntartható falusi és agrárturizmus az Agenda 21 keretében Guy Turchany Professeur 1ère classe UIDD Université du Développement Durable Prof. Guy TURCHANY 1 Turizmus: olyan személyek tevékenységei, akik

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Forster Központ. Budapest, 2013. január 25., 9.30

BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Forster Központ. Budapest, 2013. január 25., 9.30 UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottsága VÖSZB_2013_1_04 Budapest, 2013. január 25. BIZOTTSÁGI ÜLÉS Forster Központ Budapest, 2013. január 25., 9.30 A napirend 4. pontja: Tájékoztatás

Részletesebben

Vous allez passer le test auditif de langue spécialisée du Centre d examen Corvinus.

Vous allez passer le test auditif de langue spécialisée du Centre d examen Corvinus. Centre d Examen de Langue de Spécialité «Corvinus» Langue de Spécialité Relations Internationales Test auditif Niveau intermédiaire (B2) 20 p./ Értékelő: kód Vous disposez de 30 minutes Vous allez passer

Részletesebben

MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ

MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MEGALAPOZÓ A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNRE ÉS VÉDŐÖVEZETÉRE VONATKOZÓ VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERV SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

01. 01. 2011 30. 06. 2011. WHO IS WHO? QUI est QUI? KI KICSODA?

01. 01. 2011 30. 06. 2011. WHO IS WHO? QUI est QUI? KI KICSODA? WHO IS WHO? QUI est QUI? KI KICSODA? Hungarian Presidency of the Council of the EU Présidence hongroise du Conseil de l UE Az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége 01. 01. 2011 30. 06. 2011 Ministry

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Örökség a jövőnek jövő az örökségnek A kultúra szerepe örökségünk védelmében

Örökség a jövőnek jövő az örökségnek A kultúra szerepe örökségünk védelmében Örökség a jövőnek jövő az örökségnek A kultúra szerepe örökségünk védelmében Benkőné Kiss Zsuzsa főosztályvezető Kulturális Fejlesztési, Örökségvédelmi és Igazgatási Főosztály Pécs, Zsolnay Központ, 2014.

Részletesebben

Imádom a csajokat bámulni (J aime regarder les filles)

Imádom a csajokat bámulni (J aime regarder les filles) Színház_ 05_04-05_12 szombat 19.00 Nemzeti Színház További előadások: május 5., 6., 11.,12., 23. és június 18., 20. és 21. 05_04 szombat 19.30 és 20.45 Művész Mozi 05_05 vasárnap 20.00 05_07 kedd 14.30

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

LE REGROUPEMENT LEXICAL ÉTUDE COMPARÉE DE DEUX DICTIONNAIRES UNILINGUES HONGROIS ET FRANÇAIS

LE REGROUPEMENT LEXICAL ÉTUDE COMPARÉE DE DEUX DICTIONNAIRES UNILINGUES HONGROIS ET FRANÇAIS Verbum Analecta Neolatina XII/2, pp. 376 391 DOI: 10.1556/Verb.12.2010.2.10 LE REGROUPEMENT LEXICAL ÉTUDE COMPARÉE DE DEUX DICTIONNAIRES UNILINGUES HONGROIS ET FRANÇAIS Thierry Fouilleul Université Eötvös

Részletesebben

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge, Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (elfogadta az ENSZ III. Közgyűlése 1948. december 10-én) Universal Declaration of Human Rights Déclaration universelle des droits de l'homme Die Allgemeine Erklärung

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet. az egyes állatfajok egyedeinek Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. I. Fejezet ÁLTALÁ OS SZABÁLYOK

29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet. az egyes állatfajok egyedeinek Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. I. Fejezet ÁLTALÁ OS SZABÁLYOK 1 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes yilvántartási és Azonosítási Rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49. (1) bekezdése

Részletesebben