Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Hungarian,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Hungarian,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!"

Átírás

1 !! Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Hungarian,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!!!

2 Page 2

3 Page 3

4 Page 4

5 Page 5

6 Page 6

7 Page 7

8 Page 8

9 Page 9

10 Page 10

11 Page 11

12 Page 12

13 Page 13

14 Page 14

15 Page 15

16 Page 16

17 Page 17

18 Page 18 SN Magyarországon az ügyeknek azonos szerven belüli megosztása területi alapon. SN A kulturális javak: az élettelen és él# természet keletkezésének, fejl#désének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelked# és jellemz# tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai az ingatlanok kivételével, valamint a m#vészeti alkotások. (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény) Az európai szóhasználatban a kifejezés általában a kulturális örökség ingó és ingatlan elemeire egyaránt vonatkozik. SN

19 Page 19 SN SN Magyarországon a szakminisztériumok között oszlik meg a feladat.

20 Page 20 SN Magyarországon nincs erre a fizetési módra bevett jogintézmény. SN Magyarországon nincs ilyen közigazgatási forma. SN

21 Page 21 SN Magyarországon nem használatos ez a fogalom örökségvédelmi szempontból védett kategóriaként.

22 Page 22 SN Magyarországon a helyi önkormányzatok fajtái: települési, területi, kisebbségi önkormányzatok.

23 Page 23 SN Magyarországon az építésügyi hatósági engedély megkérése el#tt, a követelmények el#zetes tisztázása céljából az ügyfél kérelmére adható engedélyfajta, amely a hatóságot és a szakhatóságokat általában egy éven belüli építési engedélykérelem esetén köti. Az elvi engedély alapján építési munka nem végezhet#.

24 Page 24 SN

25 Page 25 SN SN Az építészet fejl#désének története és az épületek elemz# tanulmányozása. SN Az épületkutatás módszere a forráskutatás mellett az épület történeti vakolatrétegeinek, m#formáinak, falszövetének vizsgálata és elemzése, azaz falkutatás és az eredmények építészettörténeti értelmezése.

26 Page 26 SN Az épületkutatás módszere a forráskutatás mellett az épület történeti vakolatrétegeinek, m#formáinak, falszövetének vizsgálata és elemzése, azaz falkutatás és az eredmények építészettörténeti értelmezése. SN Magyarországon ez a tevékenység leginkább úgy valósulhat meg, hogy meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvet# jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. SN SN Magyarországon az eseménysorozatnak Kulturális Örökség Napjai az elnevezése.

27 Page 27 SN

28 Page 28 SN Magyarországon csak meghatározott közintézmények jogosultak feltárásra. A területileg illetékes megyei múzeum (a f#városban a Budapesti Történeti Múzeum), valamint a Magyar Nemzeti Múzeum és más régészeti gy#jt#körrel rendelkez# múzeum, a régészeti tanszékkel rendelkez# egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete végezhetnek. (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény alapján.) SN Magyarországon a fémkeres# m#szeres kutatás is régészeti feltárásnak min#sül és engedélyköteles tevékenység. SN

29 Page 29 SN SN A fogyatékosság olyan hátrány, amely egy embernek bizonyos tevékenységeit vagy a közösség életében való részvételét korlátozza. A fogyatékosság lehet egy vagy több tartósan vagy véglegesen megváltozott fizikai, érzékszervi, értelmi, kognitív vagy mentális képesség, halmozott fogyatékosság, vagy súlyos egészségügyi károsodás.

30 Page 30 SN SN Magyarországon a haszonélvezet mellett ismert a vagyonkezelés joga is, amely jogviszony vagyonkezel#i szerz#dés alapján jön létre. (A vagyonkezel#i szerz#dés egy közjogi jogalany és egy közjogi vagy magánjogi jogi személy között létrejött szerz#dés, amely ez utóbbira ruházza át a köztulajdon használatát vagy hasznosítását egy bizonyos meghatározott célra.) SN Az ügyeknek azonos szerven belüli megosztása területi alapon.

31 Page 31 SN Magyarországon nem használt jogi kategória a kulturális örökségvédelemben.

32 Page 32 SN A magyar jogban a hozzáadottérték-adóknak csak egyik típusa az általános forgalmi adó. SN Az ICOMOS tevékenységét Nemzeti Bizottságok és Nemzetközi Tudományos Bizottságok keretében végzi. A Magyar Nemzeti Bizottság (NB) a nemzetközi szervezet alakulásával egyid#ben jött létre (a nemzetközi szervezet tagozataként, 1995 óta a magyar jog szerinti egyesületi formában m#ködik). Létszámát és aktivitását tekintve is a leghatékonyabb Nemzeti Bizottságok egyike. SN

33 Page 33

34 Page 34 SN Magyarországon ilyen alacsonyabb védelmi kategória nincsen. SN Magyarországon ilyen alacsonyabb védelmi kategória nincsen.

35 Page 35 SN M#emlékegyüttes részét képez# önálló elem, pl. egy kastély melléképülete. SN A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény 47. alapján a kulturális örökség - a 46. hatálya alá nem tartozó - pótolhatatlan és kiemelked# jelent#ség# javait, gy#jteményeit, azok meg#rzése érdekében a Forster Gyula Központ védetté nyilvánítja ( a 310/2012. Kormányrendelet alapján)

36 Page 36 SN Magyarországon jelenleg nincsen egységes kereskedelmi kódex. SN Magyarországon jogszabályi keretek között történhet kisajátítás, a tulajdonjog megvonásával. A kisajátításra csak közérdekb#l, és csak teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett kerülhet sor. SN Magyarországon a kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény alapján, (hatósági) kiviteli engedély szükséges az ezen törvény alapján védett vagy védetté nyilvánított kulturális javak más országokba történ# kiviteléhez.

37 Page 37 SN Magyarországon két nagy csoportja van a könyvtáraknak a nyilvános és a nem nyilvános könyvtár. SN Javasolható lenne Magyarországon is bevezetni a konzervátor kifejezés angolszász értelemben való használatát: konzervátor a kulturális örökség elemeinek gondozásával, megóvásával, bemutatásával stb. a legszélesebb értelemben foglalkozó szakember. SN A magyar szóhasználatban jelenleg csaknem kizárólag a tárgyakkal, azok megóvásával foglalkozó tevékenységként használt megnevezés (konzerválás). Ingatlan örökségi elemre vagy nem használjuk, vagy a restaurátor megnevezést alkalmazzuk helyette (ami nem egészen ugyanazt jelenti). SN

38 Page 38 SN SN Magyarországon nem használat fogalom. SN A közfelfogáson alapuló védelem nem jogi jelleg# kategória. A kulturális örökségi értékeknek egy nem meghatározott csoportja tartozik ebbe a körbe. SN Közgy#jtemény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) m#köd# vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum. Egyházi kérelemre ezekkel azonos elbírálás alá kerülhetnek az egyházi fenntartásban m#köd#, állami nyilvántartásba vett gy#jtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum). (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény)

39 Page 39 SN Magyarországon a köztestületek közfeladatot ellátó szervezetek. SN Magyarországon a közigazgatási szerv feladat és hatáskörében eljáró kormánytisztvisel#k, köztisztvisel#k, illetve közalkalmazottak. SN

40 Page 40 SN SN SN Kulturális örökség elemei: a régészeti örökség, m#emléki értékek, valamint a kulturális javak. (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény)

41 Page 41

42 Page 42 SN Magyarországon ez egy általánosan használt fogalom az addig ismeretlen, váratlan módon el#kerül# régészeti emlékek megmentése érdekében végzett tevékenységre. SN Magyarországon a régészeti kutatásnak nem része az #slénytani és geológiai kutatás. A régészeti célú terepbejárás, m#szeres lelet- és lel#helyfelderítés és a légifelvételezés engedélyköteles vagy bejelentésköteles tevékenységek, amelyeket csak az erre kijelölt intézmények, illetve szakemberek végezhetnek.

43 Page 43 SN Magyarországon a földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett régészeti lel#helyek feltárását megel#z# feltárásnak nevezzük. Régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan el#kerülése, pl. természeti katasztrófa, esetén, megmentése érdekében végzett régészeti tevékenységet ment# feltárásnak hívjuk.

44 Page 44 SN Magyarországon a kulturális örökség ingatlan elemein belül a régészeti lel#helyek fokozott vagy kiemelt védelemben részesíthet#k, a m#emlékek pedig tudományos értékük alapján különféle bírság kategóriába sorolhatók. SN Magyarországon a kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény szövegéb#l következ#en csak a jogszabályban védetté nyilvánított m#emléki érték m#emlék. Az Egyesült Királyságban olyan épület, amelyet felvettek a Különleges építészeti és történeti értéket hordozó épületek m#emléki listájá -ra, és valamely kategóriába besorolást nyert. A m#emléki listára vétel azt jelenti, hogy az épület bizonyos fokú jogi védelmet élvez átépítés vagy elbontás esetén. Franciaországban olyan állami és magántulajdonban lév#, magasabb m#emléki védettséget (classement) nem igényl#, de meg#rzésre érdemes, bizonyos történeti és m#vészeti értékkel bíró épületek vagy azok részei, amelyeket felvettek a m#emlékek kiegészít# listájá -ra. Ezeken az épületeken állami jóváhagyás nélkül semmilyen beavatkozást sem lehet végezni. SN M#emléki érték: minden olyan építmény, kert, temet# vagy temetkezési hely, terület (illetve ezek maradványa), valamint azok rendeltetésszer#en összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelked# jelent#ség# történeti, m#vészeti, tudományos és m#szaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt. (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény)

45 Page 45 SN Magyarországon a védetté nyilvánított régészeti lel#helyekhez lehet régészeti véd#övezetet kijelölni, illetve a m#emléki védelem alatt álló ingatlanok körül elhelyezked# egyéb ingatlanok jelölhet#k ki m#emléki környezetnek. SN Magyarországon m#emléki örökség alatt leginkább az épített örökséget értjük, a régészeti örökség külön kategória. SN Magyarországon a m#emléki értékeket a szakminiszter rendeletben nyilvánítja védetté a kompetens örökségvédelmi intézmény el#készítése alapján. A védetté nyilvánítást követ#en az örökségvédelmi hatóság engedélyezi hatóságként vagy szakhatóságként az építményen tervezett beavatkozások többségét. A m#emlékek csoportján belül külön csoportot alkotnak az állam kizárólagos tulajdonában tartandó m#emlékek, illetve m#emlékegyüttesek.

46 Page 46 SN Magyarországon nincsenek ilyen önálló szervezetek, a feladatot maguk a múzeumok végzik. SN Magyarországon jogilag kétféle muzeális intézményt különböztetünk meg: múzeum és közérdek# muzeális gy#jtemény, kiállítóhely. A múzeum elnevezést hivatalosan csak a törvény alapján m#ködési engedéllyel rendelkez# múzeumok használhatják.

47 Page 47 SN Magyarországon a "nemzeti park" az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedés# területe, melynek els#dleges rendeltetése a különleges jelent#ség#, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan m#ködésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés el#segítése. (A természet védelmér#l szóló évi LIII. törvény alapján.) SN A néprajztudomány Magyarországon nem résztudománya az (kulturális) antropológiának. SN A néprajztudomány Magyarországon nem résztudománya az (kulturális) antropológiának.

48 Page 48 SN

49 Page 49

50 Page 50 SN SN SN

51 Page 51 SN A kormány vagy valamely intézmény által az örökségvédelem tárgyában megfogalmazott cselekvési program és az annak végrehajtását szolgáló intézkedések összessége.

52 Page 52

53 Page 53 SN Magyarországon régészeti feltárásnak, jogi értelemben, a régészeti megfigyelés, terepbejárás, próbafeltárás, megel#z# feltárás, ment# feltárás, tervásatás, m#szeres lelet- és lel#hely-felderítés min#sül. Az #slénytani ásatás, kutatás, ásvány- és k#zetminta gy#jtés, geológiai kutatás egyéb tevékenységek. (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény alapján.) SN SN Magyarországon jogi értelemben a régészeti örökség korszakhatára (A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény alapján.)

54 Page 54 SN A magyarországi régiók tervezési, illetve statisztikai területi egységek. SN A magyarországi régiók tervezési, illetve statisztikai területi egységek. SN Magyarországon nem használatos a regionális park kategória. A természet védelmér#l szóló évi LIII. törvény szerinti ú.n. natúrparkok azonban közel állnak ehhez a kategóriához. Natúrpark: az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történ# aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímél# gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedés# területek. SN A magyarországi régiók tervezési, illetve statisztikai területi egységek.

55 Page 55 SN Magyarországon a Kormány, a minisztériumok és a helyi önkormányzatok bocsátanak ki rendeleteket. SN A restaurálás alapvet#en az állagmegóvásra, a károsodások megel#zésére, illetve a már bekövetkezett sérülések kijavítására irányuló szakszer# tevékenység. SN Magyarországon nem használják a részleges védelem fogalmát. SN Magyarországon az ideiglenes védelem tölti be ennek az intézkedésnek a szerepét.

56 Page 56 SN Általában független szakért#kb#l álló konzultatív vagy technikai jelleg# testületek.

57 Page 57 SN SN SN

58 Page 58 SN Munkájuk közé tartozhat a természeti környezet tanulmányozása és meg#rzése, továbbá a történeti kertek rekonstrukciója. SN Magyarországon a településrendezési eljárásokban kötelez# munkarészként készül örökségvédelmi hatásvizsgálat, amely számba veszi mind a helyi épített örökségi, mind a régészeti értékeket. A táji lépték# örökségi kategória: a történeti táj. SN Magyarországon m#emléki területi védelemben részesíthet# történeti tájként az ember és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális szempontból jelent#s, részlegesen beépített terület, amely jellegzetessége, egységessége révén topográfiailag körülhatárolható egységet alkot. SN

59 Page 59 SN A tárgyalásos kiválasztás lehet hirdetmény közzétételével vagy hirdetmény közzététele nélkül lefolytatott eljárás. SN Magyarországon nem különül el a vidék és a város rendezése, összefoglalóan településre vonatkozik. SN Településfejlesztési koncepció: a településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyott

60 Page 60 dokumentum. (Az épített környezet alakításáról és védelmér#l szóló évi LXXVIII. törvény) SN Magyarországon nem különül el a vidék és a város rendezése.

61 Page 61 SN Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefügg# területe, amelynek els#dleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefügg# rendszerének a védelme. A védett láp, szikes tó természetvédelmi területnek min#sül. (A természet védelmér#l szóló évi LIII. törvény alapján.) SN Magyarországon a területrendezéssel települési egységnél nagyobb terület (ország, megye, térség) rendezésével kapcsolatos eljárások, rendeletek és szabályozások feleltethet#ek meg a fogalomnak. Magyarországon nem különül el a vidék és a város rendezése.

62 Page 62

63 Page 63

64 Page 64 SN Az UNESCO-nak jelenleg (2013) 193 tagállama van. Magyarország szeptember 13. óta tagja a szervezetnek.

65 Page 65 SN Revitalizáció: a különösen értékes, els#sorban sok m#emléki adottsággal rendelkez#, elavult, élettelen városrész "újraélesztése", a történeti érték megtartásával, mininális kiegészít#, nagyrészt helyreállító beavatkozással. (253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekr#l) SN Magyarországon nem jogi kategória. SN

66 Page 66 SN SN SN Magyarországon a védett természeti területek törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított, kiemelt természetvédelmi oltalomban részesül# földterületek. A védett természeti terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelent#ségének megfelel#en lehet: nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék. (A természet védelmér#l szóló évi LIII. törvény alapján.)

67 Page 67 SN A kulturális örökség védelmér#l szóló évi LXIV. törvény 47. alapján a kulturális örökség - a 46. hatálya alá nem tartozó - pótolhatatlan és kiemelked# jelent#ség# javait, gy#jteményeit, azok meg#rzése érdekében a Forster Gyula Központ védetté nyilvánítja ( a 310/2012. Kormányrendelet alapján) SN Magyarországon egyel#re nem önálló területi kategória. SN SN Magyar világörökségi helyszínek: 1. Budapest Dunaparti látképe, a Budai várnegyed (1987) és történelmi környezete (2002); 2. Hollók# ófalu és táji környezete

68 Page 68 (1987); 3. Az Aggteleki karszt és a Szlovák-karszt barlangjai (1995); 4. Az ezeréves Pannolhalmi Bencés F#apátság és természeti környezete (1996); 5. Hortobágyi Nemzeti Park a Puszta (1999); 6. Pécs ókeresztény sírkamrák (2000); 7. Fert#/Neusiedler See kultúrtáj; 8. A tokaji történelmi borvidék kultúrtája (2002). SN SN Magyarországon nem használt jogi kategória a kulturális örökségvédelemben.

69 Page 69

70 Page 70

71 Page 71

72 Page 72

73 Page 73

74 Page 74

75 Page 75

76 Page 76

77 Page 77

78 Page 78

79 Page 79

80 Page 80

81 Page 81

82 Page 82

83 Page 83

84 Page 84

85 Page 85

86 Page 86

87 Page 87

88 Page 88

89 Page 89

90 Page 90

91 Page 91

92 Page 92

93 Page 93

94 Page 94

95 Page 95

96 Page 96

97 Page 97

98 Page 98

99 Page 99 SN In the UK the Museums Association (MA) agreed a definition in 1998: 'Museums enable people to explore collections for inspiration, learning and enjoyment. They are institutions that collect, safeguard and make accessible artefacts and specimens, which they hold in trust for society.' This definition includes art galleries with collections of works of art, as well as museums with historical collections of objects. It is estimated that there are about 2,500 museums in the UK, with over 1,800 museums having been accredited by the Arts Council (in England), CyMAL (in Wales), Museums Galleries Scotland (in Scotland) and Northern Ireland Museums Council (in Northern Ireland). Registration under the Museum Accreditation Scheme indicates that a museum has achieved a nationally approved standard in management, collections care and delivery of information and visitor services.

100 Page 100

101 Page 101

102 Page 102

103 Page 103

104 Page 104

105 Page 105

106 Page 106

107 Page 107

108 Page 108

109 Page 109

110 Page 110

111 Page 111

112 Page 112

113 Page 113

114 Page 114

115 Page 115

116 Page 116

117 Page 117

118 Page 118

119 Page 119

120 Page 120 SN Document destiné à définir plus simplement la destination générale des sols que ne le fait le plan d'occupation des sols (POS). Depuis le vote de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) par le Parlement le 13 décembre 2000, le PLU remplace le POS. Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. Il doit notamment exposer clairement le projet global d urbanisme ou PADD qui résume les intentions générales de la collectivité quant à l évolution de l agglomération. SN En France, «Tout monument protégé génère autour de lui un périmètre de 500 mètres où tout immeuble bâti ou nu, dans les règles de covisibilité, ne peut faire l'objet de transformation ou de modification sans autorisation de l'architecte des bâtiments de France» (Source : loi du 31 décembre 1913 ). En Belgique, la zone de protection correspond à la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de conservation de ce bien. SN En Belgique, la notion d'accessibilité visuelle est liée à l'octroi d'une déductibilité fiscale.

121 Page 121 SN En France, l administration centrale est constituée par l ensemble des services du ministère. Ces services ont une mission d impulsion des politiques du ministère. Ils sont chargés, en liaison avec le cabinet, de la mise en œuvre des directives du gouvernement, de la préparation des projets de loi ou des décrets et des décisions ministérielles. L administration centrale est organisée en "directions" (parfois directions générales). Chacune est chargée de s occuper de l un des secteurs du ministère. Selon la structure institutionnelle belge, l'administration centrale assure la mise en œuvre de dispositions relevant de l'autorité fédérale, régionale ou communautaire, SN Il existe en France trois grandes fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière). La fonction publique d État se répartit entre les administrations centrales de l État et les services déconcentrés. Il s agit dans le premier cas des services centraux des ministères, situés généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination des actions de l État au niveau national. Dans le deuxième cas, ils concernent les actions de l État au niveau de la région et du département (préfectures, rectorats, directions départementales...). De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements publics d enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi que dans les établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères. En Belgique, son champ d'action est limité aux grands domaines publics: défense, justice, sécurité sociale, finances SN En France, les administrations déconcentrées ou services déconcentrés de l Etat sont les services qui assurent le relais, sur le plan local, des décisions prises par l administration centrale et qui gèrent les services de l Etat au niveau local. La plupart des ministères ont des services déconcentrés répartis entre plusieurs niveaux géographiques, placés généralement sous l autorité d un préfet (directions départementales sous la direction du préfet de département et directions régionales du préfet de région). En Belgique, les administrations déconcentrées relèvent d'une administration centrale telle que définie sous ce terme. SN N'existe pas en Belgique.Equivaut au terme "administration provinciale" SN Il existe en France trois grandes fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière). La fonction publique d État se répartit entre les administrations centrales de l État et les services déconcentrés. Il s agit dans le premier cas des services centraux des ministères, situés généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination des actions de l État au niveau national. Dans le deuxième cas, ils concernent les actions de l État au niveau de la région et du département (préfectures, rectorats, directions

122 Page 122 départementales...). De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements publics d enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi que dans les établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères. En Belgique, son champ d'action est limité aux grands domaines publics: défense, justice, sécurité sociale, finances SN N'existe pas en Belgique.Equivaut au terme "administration provinciale" SN En Belgique, le patrimoine relève de la compétence des Régions. SN Chaque zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager se concrétise à travers un document original d'ordre contractuel élaboré après délibération du conseil municipal, enquête publique et avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Ce document porte sur la délimitation d'un secteur plus particulièrement sensible sur le plan architectural et paysager et son contenu.

123 Page 123 SN En Région wallonne, les fouilles de sauvetage concernent des sites archéologiques en cours de destruction totale ou partielle.

124 Page 124 SN En France, le métier d architecte est régi par la Loi n 77-2 du 3 Janvier 1977 : "Sont considérées comme architectes les personnes physiques, les sociétés définies à l'article 12 ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d architectes ou à son annexe". En Belgique, on distingue deux types de formation : une de type universitaire (ingénieur architecte) et une relevant de l'enseignement supérieur de niveau universitaire (architecte)

125 Page 125 SN En Belgique, ne correspond pas à un titre ou grade particulier. SN En France, il existe les architectes de l'etat sont : les Architectes en chef des monuments historiques (ACMH) et les Architectes des Bâtiments de France (ABF). Les Architectes en chef des monuments historiques (ACMH) ont notamment pour mission de surveiller les monuments historiques protégés ou susceptibles de le devenir, en donnant les avis nécessaires pour en assurer la protection ou la conservation, et d'assurer la maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration des édifices classés au titre des monuments historiques, suivant des modalités différentes selon qu'il s'agit d'immeubles appartenant et affectés à l'etat ou à des personnes autres que l'etat. Les Architectes des Bâtiments de France (ABF) s'occupent de l'entretien des Monuments Historiques, donnent un avis sur les dossiers de restauration du petit patrimoine communal, église, fontaine, lavoir, pont etc, en vue de l'obtention de subventions, ainsi que sur tous les projets situés dans le périmètre de protection des monuments historiques et dans les sites. Mais leur rôle ne se limite pas au seul côté monument historique, d'autres missions visent le développement durable de l'espace, par une gestion économe du patrimoine naturel et culturel, particulièrement adaptée à la réalité du territoire. En Belgique, ne correspond pas à un titre ou grade particulier. Certains architectes sont fonctionnaires. SN En France, les Architectes urbanistes de l Etat (AUE) concourent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l urbanisme, la construction, l architecture et le patrimoine, l habitat et le logement ; l aménagement du territoire et l environnement. Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. En Belgique, il existe également des architectes urbanistes indépendants.

126 Page 126 SN En Belgique, la distinction ne se justifie pas. SN En France, les associations sont régies par la loi du 2 juillet L association loi 1901 est un contrat librement conclu entre citoyens : la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices". SN En France, la "carte archéologique nationale" rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

127 Page 127 SN La déclaration préalable est un document administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Ce document est obligatoire pour les travaux de faible importance.

128 Page 128 SN En Belgique, le patrimoine relève de la compétence des Régions.

129 Page 129 SN En France, la "carte archéologique nationale" rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. SN En France, les "secteurs sauvegardés" présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Sur le plan réglementaire, tout secteur sauvegardé fait l objet d un document spécial : le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), qui se substitue à tout autre document d urbanisme existant et en tient lieu. En Wallonie, les centres anciens protégés sont soumis au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme.

130 Page 130 SN En France, les immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire et de l'art, un intérêt public, sont classés par décision du ministre de la culture. Le classement entraîne à la fois des conséquences juridiques et des avantages fiscaux et financiers. L'immeuble classé ne peut être détruit, déplacé, modifié, même en partie, vendu ou cédé, sans accord préalable de l'etat. SN En Wallonie, il s'agit de l'inscription sur la liste de sauvegarde (durée un an). Liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à bref délai pour une période déterminée dans l'attente d'une protection définitive s'il échet. (article 187, 6 du CWATUPE)

131 Page 131 SN En Belgique, une initiation à certaines techniques utilisées par les restaurateurs peut être intégrée à ces formations. SN En Belgique, recueil de textes concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la conservation du patrimoine (CWATUP et COBAT). SN En Belgique, recueil de textes concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la conservation du patrimoine (CWATUP et COBAT). SN En Belgique, recueil de textes concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la conservation du patrimoine (CWATUP et COBAT). SN En Belgique, la collectivité est instituée par la Constitution et les compétences sont définies par des lois spéciales. Elle est composée d'un parlement qui exerce le pouvoir législatif et d'un gouvernement qui exerce le pouvoir exécutif. En France, une collectivité territoriale est définie par trois critères : - dotée de la personnalité morale, qui lui permet d'agir en justice et lui fait bénéficier de l'autonomie administrative. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son

132 Page 132 propre budget (au contraire des services 'déconcentrés' de l'état au niveau local) ; - dotée des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur (Parlement) ; - exerçant un pouvoir de décision, par délibération au sein d'un conseil de représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux. SN Pas de base réglementaire en Belgique.

Kétnyelvű általános szótár használható. A rendelkezésre álló idő 40 perc.

Kétnyelvű általános szótár használható. A rendelkezésre álló idő 40 perc. Levélírás Kétnyelvű általános szótár használható. A rendelkezésre álló idő 40 perc. Olvassa el a háttér-információt, majd a megadott 10 szó felhasználásával írjon egy kb. 80 szavas levelet. Írjon egy e-mailt

Részletesebben

Festival de la Francophonie 2014. Concours «dis-moi dix mots à la folie!»

Festival de la Francophonie 2014. Concours «dis-moi dix mots à la folie!» Festival de la Francophonie 2014 Concours «dis-moi dix mots à la folie!» Réalisez des productions littéraires avec vos classes autour de la poésie, du conte, du théâtre! Premier prix : un séjour pédagogique

Részletesebben

Les régions de la Hongrie. Budapest

Les régions de la Hongrie. Budapest Les régions de la Hongrie Budapest Peu? Beaucoup? Quelques chiffres Population : Moins de 10 millions Nombre d étudiants qui font des études de bibliothéconomie ou d informatique documentaire Plus de 4000

Részletesebben

FÖLDRAJZ FRANCIA NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ FRANCIA NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz francia nyelven középszint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 19. FÖLDRAJZ FRANCIA NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Guide de correction

Részletesebben

C 140 E/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja JEGYZŐKÖNYV ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE. ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES Elnök

C 140 E/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja JEGYZŐKÖNYV ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE. ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES Elnök C 140 E/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (2005/C 140 E/03) JEGYZŐKÖNYV ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES Elnök 1. Az ülés megnyitása Az ülést 9 órakor nyitják meg. 2. Dokumentumok

Részletesebben

LES VILLES EN HONGRIE, OU L URBANISME EN TRANSITION

LES VILLES EN HONGRIE, OU L URBANISME EN TRANSITION LES VILLES EN HONGRIE, OU L URBANISME EN TRANSITION Etude sur les compétences de l Etat hongrois en matière d urbanisme, de construction et de logement Cette étude a été réalisée par Hélène Blais et Zsuzsa

Részletesebben

Megbeszélés Abdelmalek Sellal úrral, az algériai kormány miniszterelnökével

Megbeszélés Abdelmalek Sellal úrral, az algériai kormány miniszterelnökével Szijjártó Péter államtitkár hivatalos tárgyalásai az algériai kormány miniszterelnökével és a kormány hét miniszterével Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyeket és külgazdasági területet felügyelő

Részletesebben

AOÛT 2009-DÉCEMBRE 2010 2009. AUGUSZTUS-2010. DECEMBER

AOÛT 2009-DÉCEMBRE 2010 2009. AUGUSZTUS-2010. DECEMBER PARCOURS DE JEUNES VERS LA DÉMOCRATIE FIATALOK ÚTBAN A DEMOKRÁCIA FELÉ AOÛT 2009-DÉCEMBRE 2010 2009. AUGUSZTUS-2010. DECEMBER Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette

Részletesebben

Termékismertető. Wilo-Sevio AIR,

Termékismertető. Wilo-Sevio AIR, Termékismertető Wilo-Sevio AIR, le Innovatív choix de levegőztető l optimisation. rendszerek 02 Hatékony szennyvíztisztítás Traitement Hatékony szennyvíztisztítás efficace des eaux usées Wilo levegőztető

Részletesebben

A FRANCIA NYELVI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A FRANCIA NYELVI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI A FRANCIA NYELVI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI Évfolyam Témakörök, kommunikációs ismeretek Nyelvtani ismeretek 9. évf. Üdvözlésformák Bemutatkozó formulák Hogylét kifejezése Francia híres emberek Tanteremben

Részletesebben

MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN

MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 4. MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Etnopolitika Franciaországban

Etnopolitika Franciaországban DEMÉNY GYÖNGYVÉR Etnopolitika Franciaországban Franciaországban több etnikai kisebbség él, melyek egy része őshonos, mint például a korzikaiak, bretonok, okszitánok, baszkok, katalánok, másik részük bevándorló.

Részletesebben

Mesdames, Messieurs, chers parents, chers enfants,

Mesdames, Messieurs, chers parents, chers enfants, Mesdames, Messieurs, chers parents, chers enfants, Nous avons le plaisir de vous informer qu un professeur de hongrois, Monsieur Attila FARKAS s est installé, récemment, à Colmar et qu il souhaite, vivement,

Részletesebben

A kultúra hozzájárulása az Európa 2020 stratégia végrehajtásához. The Contribution of Culture to the Implementation of the Europe 2020 Strategy

A kultúra hozzájárulása az Európa 2020 stratégia végrehajtásához. The Contribution of Culture to the Implementation of the Europe 2020 Strategy A kultúra hozzájárulása az Európa 2020 stratégia végrehajtásához The Contribution of Culture to the Implementation of the Europe 2020 Strategy La contribution de la culture à la mise en œuvre de la stratégie

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK FRANCIA NYELVEN

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK FRANCIA NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK FRANCIA NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Jacques Roubaud: Versek

Jacques Roubaud: Versek Jacques Roubaud: Versek d'après Ted Berrigan Gens de l'avenir Quand vous lirez mes poèmes Souvenez-vous Ce n'est pas vous qui les avez écrits C'est moi Ted Berrigan nyomán Eljövendı emberek Ha olvassátok

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK FRANCIA NYELVBŐL KÖZÉPSZINT

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK FRANCIA NYELVBŐL KÖZÉPSZINT ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK FRANCIA NYELVBŐL KÖZÉPSZINT 1. La présentation les présentateurs c est / ce sont, (le) voici / (la) voila, il y a, il est la focalisation c est... qui / c est... que, ce qui...

Részletesebben

UNESCO VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK MAGYARORSZÁGON

UNESCO VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK MAGYARORSZÁGON M PA M A 1014 Budapest, áncsics Mihály utca 1. el.: (+06-1) 225 4876 VÁBBI FRMÁCIÓ: whc.unesco.org www.unesco.hu Ö R Ö K SÉ RLD H RLD H A M Ö R Ö K SÉ Készítette a ÖRÖKSÉ IKÁRSÁ Forster yula Nemzeti Örökséggazdálkodási

Részletesebben

T 29 A. Írásbeli érettségi tétel a speciális tanterv szerint végzett vizsgázók számára francia nyelvből

T 29 A. Írásbeli érettségi tétel a speciális tanterv szerint végzett vizsgázók számára francia nyelvből OKTATÁSI MINISZTÉRIUM T 29 A GIMNÁZIUM 2003. május Írásbeli érettségi tétel a speciális tanterv szerint végzett vizsgázók számára francia nyelvből A következő feladatok megoldási sorrendjét szabadon megválaszthatja;

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 5., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 5., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 5., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VII. törvény A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl

Részletesebben

Francia Nyelvtan Világosan. Bemutatólecke 01.

Francia Nyelvtan Világosan. Bemutatólecke 01. Le français, c est facile! Claire La Grammaire vous explique tout! Francia Nyelvtan Világosan Bemutatólecke 01. A devoir, falloir, pouvoir, savoir segédigék használata A felsorolt módbeli segédigék használata

Részletesebben

LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA MAGYARORSZÁG. MOBILITÁSI PROJEKTEK ZÁRÓBESZÁMOLÓ 2005-ös és 2006-os pályázati forduló

LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA MAGYARORSZÁG. MOBILITÁSI PROJEKTEK ZÁRÓBESZÁMOLÓ 2005-ös és 2006-os pályázati forduló Támogatási Szerzıdés 4.b.1. Melléklet LEONARDO DA VINCI NEMZETI IRODA MAGYARORSZÁG MOBILITÁSI PROJEKTEK ZÁRÓBESZÁMOLÓ 2005-ös és 2006-os pályázati forduló Támogatási szerzıdés száma: HU/06/PL-204 Projektgazda:

Részletesebben

PAUL-VALÉRY MÚZEUM JEN VILAR SZÍNHÁZ SÉTE július 21.- augusztus 30. SZABÓ J. Festmények Rajzok Szobrok

PAUL-VALÉRY MÚZEUM JEN VILAR SZÍNHÁZ SÉTE július 21.- augusztus 30. SZABÓ J. Festmények Rajzok Szobrok 1 PAUL-VALÉRY MÚZEUM JEN VILAR SZÍNHÁZ SÉTE 1988. július 21.- augusztus 30. SZABÓ J. Festmények Rajzok Szobrok KIÁLLÍTÁSA Mr. YVES MARCHAND, SETE VÁROS POLGÁRMESTERE, A JÁRÁSI TANÁCS ELNÖKHELYETTESE, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN MATHEMATIQUES

MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN MATHEMATIQUES ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN MATHEMATIQUES KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA EPREUVE ECRITE AU NIVEAU MOYEN 2005. október 25., 8:00 I. Időtartam: 45 perc Durée: 45 minutes Pótlapok

Részletesebben

Az épített örökség védelmében Változó társadalom változó műemlékvédelem?

Az épített örökség védelmében Változó társadalom változó műemlékvédelem? Az épített örökség védelmében Változó társadalom változó műemlékvédelem? La protection du patrimoine architectural Une société en mutation la protection du patrimoine en mutation? Preserving the built

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Osztályozó vizsga 2013/2014-es tanév Francia nyelv 9. sáv (heti 3 óra) Francia nyelv (Quartier Libre 1) Unité 0 C'est parti Les nombres de 0 à10 Vocabulaire du lycée Unité 1 Se présenter Les pays et les

Részletesebben

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert,

Részletesebben

Cher compatriote! Droit de vote Lors des élections parlementaires référendums 15 jours avant le jour du scrutin au plus tard L inscription

Cher compatriote! Droit de vote Lors des élections parlementaires référendums 15 jours avant le jour du scrutin au plus tard L inscription Cher compatriote! Nous vous informons que depuis les élections parlementaires de 2014, les personnes de nationalité hongroise établies hors de Hongrie ont également le droit de vote. Droit de vote Lors

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 17., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 17., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 17., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CXIII. törvény Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik Pótjegyzõkönyvének, az

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia kapcsolat Kutatócsoport (Budapest) & RETINA International (AIAC Paris 8)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia kapcsolat Kutatócsoport (Budapest) & RETINA International (AIAC Paris 8) Pierre Puvis de Cavannes, Álom Az álmodó ember Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia kapcsolat Kutatócsoport (Budapest) & RETINA International (AIAC Paris 8) 2015. április 17 18. nemzetközi interdiszciplináris

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS. Eloszó

ÖSSZEFOGLALÁS. Eloszó ÖSSZEFOGLALÁS 2 ÖSSZEFOGLALÁS Eloszó Az innováció az Európa 2020 stratégia öt fő célkitűzése által felölelt területek egyike. E tíz évre szóló növekedési stratégiát az Európai Unió a nagyobb foglalkoztatást

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2004/0061(CNS) 2004/0062(CNS) 2004/0063(CNS)

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság IDEIGLENES 2004/0061(CNS) 2004/0062(CNS) 2004/0063(CNS) EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 16.12.2004 IDEIGLENES 2004/0061(CNS) 2004/0062(CNS) 2004/0063(CNS) * JELENTÉSTERVEZET 1. A tudományos kutatás céljával érkező,

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Barna Mezey

Curriculum Vitae Prof. Dr. Barna Mezey CurriculumVitae Prof.Dr.BarnaMezey Historien du droit hongrois, professeur d université, membre de l assemblée générale de l Académiehongroisedessciences.Spécialistedel histoiredelaconstitutionetdudroithongrois.

Részletesebben

52929-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE-1. Langue originale de la Déclaration en matière de stratégie "Erasmus" (section D de ce formulaire) : HU

52929-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE-1. Langue originale de la Déclaration en matière de stratégie Erasmus (section D de ce formulaire) : HU Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur 2014-2020 Formulaire de candidature Appel: 2014 Note: Les données de ce formulaire de candidature seront utilisées par la Commission européenne, l'agence exécutive

Részletesebben

Chers membres, , les sociétés françaises ont un savoir-faire reconnu et des technologies. Kedves Tagok, kedves Barátaim,

Chers membres, , les sociétés françaises ont un savoir-faire reconnu et des technologies. Kedves Tagok, kedves Barátaim, EDITO VEZÉRCIKK Directrice de la publication / Lapigazgató: Réti Ágnes Rédacteur en chef / Fôszerkesztô: Xavier Glangeaud Rédaction / Szerkesztõség: Gordos Éva, Németh Márk Collaboration / Közremûködött:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FRANCIA NYELVEN

TÖRTÉNELEM FRANCIA NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM FRANCIA NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

Evaluation du site bitrix24.hu

Evaluation du site bitrix24.hu Evaluation du site bitrix24.hu Généré le 20 Juillet 2015 12:03 Le score est de 53/100 Optimisation du contenu Titre BITRIX24 - A 21. századi vállalatok digitális idegrendszere Longueur : 59 Parfait, votre

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Francia nyelv emelt szint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 30. FRANCIA NYELV EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Francia

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁrCIUS 9.

VIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁrCIUS 9. VIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2016. MÁrCIUS 9. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 5. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a kulturális élet szabályozására

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FRANCIA NYELV I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FRANCIA NYELV I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FRANCIA NYELV I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató NYELVI TESZT 1. Mettez les verbes entre parenthèses

Részletesebben

01. 01. 2011 30. 06. 2011. WHO IS WHO? QUI est QUI? KI KICSODA?

01. 01. 2011 30. 06. 2011. WHO IS WHO? QUI est QUI? KI KICSODA? WHO IS WHO? QUI est QUI? KI KICSODA? Hungarian Presidency of the Council of the EU Présidence hongroise du Conseil de l UE Az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége 01. 01. 2011 30. 06. 2011 Ministry

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE VAJKAI EDINA MENEKÜLTEK A RAJNÁN TÚL A FRANCIA MENEKÜLTÜGYI RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Napjainkban egész Európa, és az egész nemzetközi közösség óriási feladat és kihívás előtt áll a bevándorlási

Részletesebben

IMPEL. European Union Network for Implementation and Enforcement of Environmental Law

IMPEL. European Union Network for Implementation and Enforcement of Environmental Law IMPEL European Union Network for Implementation and Enforcement of Environmental Law Európai Unió Hálózata a Környezetvédelmi Jogszabályok Végrehajtására és Érvényesítésére TÖRTÉNET UK SE FI DK IE NL DE

Részletesebben

Dél-Klíma Kft. 6724 Szeged, Boros József u. 11.

Dél-Klíma Kft. 6724 Szeged, Boros József u. 11. Dél-Klíma Kft. 6724 Szeged, Boros József u. 11. tel/fax: (+36 62) 423-455 info@del-klima.hu www.del-klima.hu NETTÓ ÁRLISTA 2008 március 1-től visszavonásig 2 Légbevezetők EMM EMM 716 +AEA 731 EMF EFR EFR174

Részletesebben

HOGYAN MONDHATJUK KI ISTENT? METODOLÓGIAI KÍSÉRLET

HOGYAN MONDHATJUK KI ISTENT? METODOLÓGIAI KÍSÉRLET STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA LATINA, XLV, 1, 2000 HOGYAN MONDHATJUK KI ISTENT? METODOLÓGIAI KÍSÉRLET PIERRE CLERMIDY 1 RÉSUMÉ. Comment dire Dieu? Essai de méthodologie. En ce

Részletesebben

A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma

A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma A történeti táj védelme és az Európai tájegyezmény műhelykonferencia - Budapest, 2013. nov. 12. A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma Soós Gábor Forster Központ Világörökség és Nemzetközi Főosztály

Részletesebben

MILYEN VÁROST, MILYEN TERET?

MILYEN VÁROST, MILYEN TERET? KITEKINTÉS Manuel Castells és a francia városszociológia néhány aspektusa Franciaországban talán a 70-es években bontakoztak ki a legjobban az urbanizációs olyamatokat és jelenségeket érint ő viták. Jelen

Részletesebben

Vizsgaszabályzat Francia nyelv 7-12.osztály

Vizsgaszabályzat Francia nyelv 7-12.osztály Vizsgaszabályzat Francia nyelv 7-12.osztály Osztályozó vizsga: Minden évfolyamon a tantárgyi helyi tanterv által előírt követelmények alapján A vizsga tartalma: Írásbeli vizsga: 45 perc nyelvhelyesség

Részletesebben

EMLÉKKÖNYV DR. MARTONYI JÁNOS EGYETEMI TANÁR ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ' W DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE ACTA JURIDICA ET POLITICA

EMLÉKKÖNYV DR. MARTONYI JÁNOS EGYETEMI TANÁR ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ' W DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE ACTA JURIDICA ET POLITICA ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ' W DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE ACTA JURIDICA ET POLITICA TOMUS XXVII. Fasciculus 1 20. EMLÉKKÖNYV DR. MARTONYI JÁNOS EGYETEMI TANÁR OKTATÓI MŰKÖDÉSÉNEK 40. ÉS SZÜLETÉSÉNEK

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, január VÖMNB_2012_1_01 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 10.30 A napirend 1. pontja: A nyolc magyar világörökségi helyszínre vonatkozó

Részletesebben

Hans H. Ørberg Gasnier Hachette Education Nathan. Jubault-Brogier. Le Maréchal Hatier

Hans H. Ørberg Gasnier Hachette Education Nathan. Jubault-Brogier. Le Maréchal Hatier DIÁKNAK MAGÁNAK KELL GONDOSKODNIA A BESZERZÉSÜKRŐL. 2de-os osztály Langues Portfolio européenne des Langues 15 ans et + Didier code: 4729158 Français Calliopée 2de / format compact Nathan 978-2091728544

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Francia C2 1 1 013 számú

Francia C2 1 1 013 számú Francia C2 1 1 013 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó megnevezése Szegedi Tudományegyetem A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető nyelvi képzés szintje

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről 1. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről 1. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév. Francia nyelv II. kategória 1. forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév. Francia nyelv II. kategória 1. forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév Francia nyelv II. kategória 1. forduló Javítási-értékelési útmutató I. Nyelvhelyesség és olvasott szöveg értése Jelölje a versenyző

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.8.2008 MUNKADOKUMENTUM Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

Kiskunság Maraton. Randonneurs Hongrie RH 2015. Baranya Maraton. Rendek Maraton. Au bord de l eau. Bakony Extreme. Eastern Tour. BRM Tour of Hungary

Kiskunság Maraton. Randonneurs Hongrie RH 2015. Baranya Maraton. Rendek Maraton. Au bord de l eau. Bakony Extreme. Eastern Tour. BRM Tour of Hungary Kiskunság Maraton RH 2015 Baranya Maraton Rendek Maraton Au bord de l eau Bakony Extreme Eastern Tour BRM Tour of Hungary Kiskunság Maraton Randonneurs Hongrie Rendező: Randonneurs Hongrie Székely-Molnár

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya Község Önkormányzat Képvisel-testületének 17/2008. (IX. 15.) Kt. számú önkormányzati rendelete a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya

Részletesebben

A TRIANONI DIKTÁTUM. EREDETI SZÖVEG FRANCIA ÉS m a g y a r NVELVEN. m Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó

A TRIANONI DIKTÁTUM. EREDETI SZÖVEG FRANCIA ÉS m a g y a r NVELVEN. m Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó A TRIANONI DIKTÁTUM EREDETI SZÖVEG FRANCIA ÉS m a g y a r NVELVEN m Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó A K örösi Csorna Sándor M agyar Egyetem jegyzete és minden élő és majdan m egszülető m agyar könyve ISBN

Részletesebben

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET Feladat: Helyezd magad kényelembe és lazulj el! Hallgasd meg a párbeszédek fordítását! A felvétel közben ne memorizálj, ne írj le semmit, csak FIGYELJ! Ha több

Részletesebben

Európa-tanulmányok központ. Centre d études européennes

Európa-tanulmányok központ. Centre d études européennes Európa-tanulmányok központ European Studies Centre Centre d études européennes 1 Tisztelt Olvasó! A Szegedi Tudományegyetem a magyar felsőoktatás dinamikus, a változásokhoz alkalmazkodó szereplője egyszerre

Részletesebben

ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN LANGUES, LETTRES ET CIVILISATIONS DE LYON III

ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN LANGUES, LETTRES ET CIVILISATIONS DE LYON III C U M L I N G U I S E T LYON III L I T T E R I S ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN LANGUES, LETTRES ET CIVILISATIONS DE LYON III V I N C E N T Saison IV - Acte III I. Les premiers poètes, écrivains - Balint

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

L Institut de Sociologie de l'académie des Sciences de Hongrie (ASH) MTA Szociológiai Kutatóintézet szervezésében. Partenaires:

L Institut de Sociologie de l'académie des Sciences de Hongrie (ASH) MTA Szociológiai Kutatóintézet szervezésében. Partenaires: 1989-2009. Magyar generációk 1989-2009. Générations hongroises Konferencia a MTA Szociológiai Kutatóintézet szervezésében. Támogatók : Budapesti Francia Intézet ELTE Szociológia Tanszék Magyar Szociológiai

Részletesebben

Osztályozó vizsga 2013/2014-es tanév első félév Hegedűs Klára. 9. sáv (heti 3 óra)

Osztályozó vizsga 2013/2014-es tanév első félév Hegedűs Klára. 9. sáv (heti 3 óra) Hegedűs Klára Francia nyelv (Quartier Libre 1) 9. sáv (heti 3 óra) 1. Unité 0 C'est parti Les nombres de 0 à10 2. Unité 1 Se présenter Les pays et les nationalités Les nombres de 11 à100 Conjugaison des

Részletesebben

FRANCIA CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ

FRANCIA CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ Francia célnyelvi civilizáció emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 20. FRANCIA CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Kiskunság Maraton. Randonneurs Hongrie RH 2016

Kiskunság Maraton. Randonneurs Hongrie RH 2016 Kiskunság Maraton RH 2016 Flèche Hongrie Kiskunság Maraton Rendek Maraton Au bord de l eau Dunazug 200 Bakony Extreme Eastern Tour BRM Tour of Hungary Baranya Maraton Randonneurs Hongrie Rendező: Randonneurs

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Les noms de groupes sociaux dans les. anciens noms de communes Hongrois

Les noms de groupes sociaux dans les. anciens noms de communes Hongrois Les noms de groupes sociaux dans les 1 anciens noms de communes Hongrois Anita Rácz Université de Debrecen, Hongrie Names of social groups in old Hungarian settlement names Abstract: In this paper I show

Részletesebben

Candidature Lettre de recommandation

Candidature Lettre de recommandation - Ouverture Monsieur, Formel, destinataire masculin, nom inconnu Madame, Formel, destinataire féminin, nom inconnu Madame, Monsieur, Formel, nom et sexe du destinataire inconnus Tisztelt Uram! Tisztelt

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉS. Ülésdokumentum VÉGLEGES A6-0042/

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉS. Ülésdokumentum VÉGLEGES A6-0042/ EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0042/2004 25.11.2004 * JELENTÉS az Európai Közösségek és Monacói Nagyhercegség közötti, a kamatozó megtakarítási formákból származó jövedelmek adózásáról

Részletesebben

MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN

MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

Vous allez passer le test auditif de langue spécialisée du Centre d examen Corvinus.

Vous allez passer le test auditif de langue spécialisée du Centre d examen Corvinus. Centre d Examen de Langue de Spécialité «Corvinus» Langue de Spécialité Relations Internationales Test auditif Niveau intermédiaire (B2) 20 p./ Értékelő: kód Vous disposez de 30 minutes Vous allez passer

Részletesebben

Colloque organisé par L Institut de Sociologie de l'académie des Sciences de Hongrie (ASH).

Colloque organisé par L Institut de Sociologie de l'académie des Sciences de Hongrie (ASH). 1989-2009. Magyar generációk 1989-2009. Générations hongroises Konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet szervezésében. Partnerek: Budapesti Francia Intézet, ELTE Szociológia

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok. Kovács Anikó. 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044. info@franciatudas.hu. www.franciatudas.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok. Kovács Anikó. 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044. info@franciatudas.hu. www.franciatudas. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név Cím Kovács Anikó 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044 E-mail Honlap Állampolgárság info@franciatudas.hu www.franciatudas.hu magyar Születési idő

Részletesebben

La CCIFH pour un mode de vie sain

La CCIFH pour un mode de vie sain fnuméro / szám 38 Automne 2014 / 2014. ősz La CCIFH pour un mode de vie sain Az MFKI az egészséges életmódért La revue de la Chambre de Commerce et d Industrie Franco-Hongroise A Magyar-Francia Kereskedelmi

Részletesebben

Helyi tanterv a Francia nyelv, mint 2. idegen nyelv tantárgyhoz a 9 12. évfolyam számára

Helyi tanterv a Francia nyelv, mint 2. idegen nyelv tantárgyhoz a 9 12. évfolyam számára Helyi tanterv a Francia nyelv, mint 2. idegen nyelv tantárgyhoz a 9 12. évfolyam számára Készült a NAT 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII.

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FRANCIA NYELV I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FRANCIA NYELV I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FRANCIA NYELV I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató 1. Lisez la confidence qu une femme fait à sa meilleure

Részletesebben

MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN MATHEMATIQUES

MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN MATHEMATIQUES Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. MATEMATIKA FRANCIA NYELVEN MATHEMATIQUES 2006. október 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA EPREUVE ECRITE DE NIVEAU MOYEN I. Időtartam: 45 perc Durée:

Részletesebben

Deliberationes A GÁL FERENC HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA. II. évfolyam 2. szám 2009/2

Deliberationes A GÁL FERENC HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA. II. évfolyam 2. szám 2009/2 Deliberationes A GÁL FERENC HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA II. évfolyam 2. szám 2009/2 Deliberationes A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata II. évfolyam 2. szám Főszerkesztő

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Bases Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Demander de l'aide Parlez-vous anglais? Demander si une personne parle anglais Tudna segíteni? Beszélsz angolul? Parlez-vous _[langue]_? Demander si une personne

Részletesebben

Nyitott képzés és távoktatás Franciaországban

Nyitott képzés és távoktatás Franciaországban Kovács Ilma Nyitott képzés és távoktatás Franciaországban Budapest 2007 Kovács Ilma Nyitott képzés és távoktatás Franciaországban 1990 és 2006 között készült tanulmányok és cikkek gyűjteménye Budapest

Részletesebben

Balázs Jánosnál a konnektor terminus fel sem bukkan. Vele nagyjából egy időben viszont Nagy Ferenc pontos definíciót próbál adni:

Balázs Jánosnál a konnektor terminus fel sem bukkan. Vele nagyjából egy időben viszont Nagy Ferenc pontos definíciót próbál adni: 2. Hogyan osztályozzuk a szöveggrammatika kötőelemeit? A konnektorok mibenlétéről és hovatartozásáról CSŰRY ISTVÁN Írásomnak azt a hálátlan feladatot kellene betöltenie, hogy érdeklődést, mi több: rokonszenvet

Részletesebben

FRANCIA NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FRANCIA NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Francia nyelv középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 18. FRANCIA NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Olvasott szöveg értése

Részletesebben

DR LUKÁCS GYÖRGY TRIANON UTÁN ELSŐ KÖTET B U D A P E S T, 1927 P A N T H E O N I R O D A L M I I N T É Z E T R.-T. K I A D Á S A

DR LUKÁCS GYÖRGY TRIANON UTÁN ELSŐ KÖTET B U D A P E S T, 1927 P A N T H E O N I R O D A L M I I N T É Z E T R.-T. K I A D Á S A DR LUKÁCS GYÖRGY TRIANON UTÁN ELSŐ KÖTET B U D A P E S T, 1927 P A N T H E O N I R O D A L M I I N T É Z E T R.-T. K I A D Á S A DR LUKÁCS GYÖRGY BESZÉDEK NEMZETKÖZI KONGRESSZUSOKON ÉS KONFERENCIÁKON BUDAPEST,

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Où se trouve le formulaire pour? Űrlap holléte felőli érdeklődés Quand votre [document] a-t-il été délivré? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Où votre [document] a été délivré?

Részletesebben

FRANCIA NYELV HELYI TANTERVE

FRANCIA NYELV HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola FRANCIA NYELV HELYI TANTERVE Második idegen nyelv a 9-12. évfolyamok számára Közgazdaság ágazaton Készült: 2014. május 12. 1 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben