BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS lkt. sz.: IV POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS lkt. sz.: IV. 379-3912013. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS lkt. sz.: IV POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: J db Hiv. sz.: - Telefax: (66) E-maii: NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) és az ágazati Operatív Programokhoz illeszkedő, Békéscsaba Megyei Jogú Város és térsége fejlesztési részdokumentumainak (I. fázis - fejlesztési irányok) elfogadása Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének október l 8-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben is fontos szerepe van a megfelelő módon előkészített, megalapozott terület- és településfejlesztési terveknek. A terület- és településfejlesztési tervek alapul szolgálhatnak a as uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó alapokból fmanszírozandó operatív programok tervezéséhez annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi fejlesztési igények is megjelenítésre kerülhessenek. A as fejlesztések elökészítéseként a megyei jogú városok a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrőlszó ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint készítik a településfejlesztési koncepciót és az integrált településfejlesztési stratégiát (a továbbiakban: IT S) a korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával. A várostérségi integrált programok tervezési térségeinek lehatárolásával kapcsolatos irányelvekről szóló 1181/2013. (IV. 5.) Korm. határozat 2. b) pontja rögzíti, hogya megyei jogú városoknak az integrált városfejlesztési programok kidolgozásakor a vonzáskörzetüket is javasolt bevonni. A közötti források területi koordinációjának kerete iről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat 3. pontja felkérte a megyei jogú városok önkormányzatait, hogya közötti időszakra történő felkészüléshez biztosított útmutatók és keretek alapján a

2 .. 2 megjelölt időszakban az integrált városfejlesztési stratégiához kapcsolódóan megvalósítani kívánt fejlesztési igényeiket bocsássák a nemzetgazdasági miniszter és az érintett miniszterek rendelkezésére. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (továbbiakban: TOP) a magyar kormány kiemelt gazdaságfejlesztési, növekedési és foglalkoztatási céljaira tekintettel, valamint az Európa 2020-hoz való illeszkedés, az ágazati fejlesztésekkel való lehatárolás és szinergia biztosítása érdekében, az Európai Bizottság az alábbi kiemeit fejlesztési célokat határozta meg: térség-specifikus erőforrásokra épülő, azokat gyarapító gazdasági növekedés és foglalkoztatásbővítés, élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települések, helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása. A TOP fó küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. A megyei jogú városok tervezési folyamata az alábbi feladatkörökből áll: l. Megalapozó vizsgálat. 2. Megyeijogú város (és térsége) településfejlesztési koncepciójának elkészítése. 3. Megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiájának elkészítése (középtávú programok elkészítése) időszak tervezését segítő, megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentumának elkészítése. A fent említett l-3. feladatkörrel párhuzamosan zajlik a as időszak tervezését segítő, megyei jogú városok és térségük fejlesztési részdokumentumainak elkészítése (4. feladatkör). A as európai uniós tervidőszakra vonatkozó központi szintű előkészületek a 2013 as évben intenzíven folynak. Ezért nagyon fontos, hogy e folyamatba a megyei jogú városok mielőbb hatékonyan be tudjanak kapcsolódni. Ennek érdekében a megyei jogú városoknak az alábbi két területfejlesztési részdokumentumot javasolt elkészíteniük: TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentum, ágazati operatív programokhoz kapcsolódó, megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentum. A kidolgozandó fejlesztési részdokumentumok tehát átfogják a megyei jogú város összes releváns, európai uniós operatív programból finanszírozható fejlesztési projektjavaslatát. A részdokumentumok kidolgozásának fázisai és teljesítésének határideje: A TOP-hoz illeszkedő, megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentuma (I. fázis,- fejlesztési irányok). Feladatkör teljesítésének határideje: A TOP-hoz illeszkedő, megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentuma (II. fázis, - részletes kidolgozása). Feladatkör teljesítésének határideje:

3 3 A TOP-hoz illeszkedő, megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentumának továbbfejlesztése (III. fázis - projektfejlesztés), Feladatkör teljesítésének határideje: (minőségbiztosítás után készülő végleges dokumentum: ll. 15.) Ágazati Operatív Programokhoz illeszkedő, megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentuma. Feladatkör teljesítésének határideje: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság tárgyalja az előterjesztést, a bizottsági ülések jegyzőkönyvi kivonatai a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezik. A döntés végrehajtásában közrem üködö felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Kö zgyűlése elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz és az ágazati Operatív Programokhoz illeszkedő, Békéscsaba Megyei Jogú Város és térsége fejlesztési részdokumentuma irányait, az előzetesen megfogalmazott prioritásokat és beavatkozásokat jelen határozat melléklete szerint. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogya Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz és az ágazati Operatív Programokhoz illeszkedő, Békéscsaba Megyei Jogú Város és térsége fejlesztési részdokumentumait a Közgyűlés által elfogadott prioritások mentén akiadott iránymutatásokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a minisztériumok részére megküldje. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester október 31. Békéscsaba, október 10. Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés: JOgI:...~... pénzügyi:

4 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város és térsége fejlesztési dokumentumaihoz előzetesen megfogalmazott prioritások és beavatkozások a időszakra Prioritás Tervezett beavatkozások Operatív program M Ulikahelyteremtést Iparteriiletek kialakítása (területszerzés, Gazdaságfejlesztési és elősegítő alapinfrastruktúra kiépítése, Innovációs OP (GINOP) beruházások megközelíthetőségjavítása,ipari termelésre alkalmas csarnokok építése) Élelmiszeripar fejlesztése Ellergetika Epületenergetika: városi intézmények Környezeti és energetikai megújítása, Energetikai energiahatékonyság Hatékonysági OP Geotermikus energiafelhasználása az (KEHOP) energiaköltségek csökkentése érdekében Napenergia: napelempark létesítése Közvilágítás korszerűsítése Termálenergia a mezőgazdaságban (pl. kertészet) Városrehabilitáció Funkcióbővítővárosrehabilitáció Terület- és folytatása több akcióterületen Településfejlesztési OP Szociális célú városrehabilitációs (TOP) programok kombinálva mg. termékek piacra jutásával Turizmusfejlesztés Gasztronómiai és aktív turizmus Terület- és (Csabapark) Településfejlesztési OP Gyógyturizmus (fürdő) (TOP) Vízi és kerékpáros turizmus Szálláshelyekfejlesztése Természetközeli fejlesztések Kiizlekedésfejlesztés Közösségi közlekedés rendszere Terület- és Kerékpáros közlekedési hálózatok Településfejlesztési OP Bel- és külterületi utakfejlesztése Járdaépítési program (TOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) Oktatási és Bölcsődék és óvodák Emberi Erőforrás kulturális Jókai Szlnház Fejlesztési OP (EFOP) intézményrendszer fejlesztése Egészségügyi A szociális ellátórendszer racionalizálása, Emberi Erőforrás alapellátás és az intézményhálózat korszerűsítése, Fejlesztési OP (EFOP) szociális ellátás fejlesztése. Az egészségügyi alapellátást biztosító infrastruktúrafejlesztése, korszerűsítése. Az önkormányzati bérlakásállomány bővítése, fejlesztése

5 5 A beavatkozások rövid tartalmi összefoglalása: Munkahelyteremtő beruházások: Ipari területek bővítése igények alapján. A városnak két iparterülete van: Almáskerti Ipari Park, és az ún. Északi Ipartelep. Emellett egy nagy inkubátorházat is üzemeltetünk. Cél a teljes közművesítéssel ellátott iparterületek kialakítása, amelyeket értékesítéssel tudunk hasznosítani. Emellett fontos befektetői igény bérbe vehető iparcsarnokok létesítése vagy barnamezős tevékenységként meglévő ilyen ipari ingatlanok ilyen jellegű fejlesztése. Az iparterületi fejlesztések helyszínei olyan módon kerültek kiválasztásra, hogy kisebb és nagyobb (több 10 ha) igények kielégítését is lehetővé teszik. Épületenergetika: intézmények, középületek teljes energetikai megújítása (komplex hőszigetelés, elektromosság korszerűsítése, gépészeti megújítás, ahol lehetőség van rá, megújuló energia felhasználásának elősegítése elsősorban napenergia vonatkozásában). A város ebben a témakörben már több oktatási intézmény esetében valósított meg fejlesztést, a cél ennek a prograrnnak a folytatása. Geotermia: korábban már elindult ennek a tervezése, ennek keretében a geotermikus energia felhasználása a közintézmények energiaellátására elsősorban azon belvárosi területen, ahol ezek a közíntézmények koncentráltan vannak jelen (oktatás, egészségügy, kulturális terület). A program részben összefügg az épületenergetikai fejlesztésekkel. Napenergia: nagyobb léptékű napelempark létesítése erre alkalmas földterületen (pl. rekultivált hulladéklerakó), energia felhasználása a városi energiaellátásban (pl. közvilágítás). Városrehabilitáció: a as időszakban is meglévő feltételek szerinti funkcióbővítő városrehabilitáció további ütemei, vállalkozói tőke bevonásával, valamint egyes városrészekben szociális jellegű városrehabilitációs programok megvalósítása (a as időszakban ilyen program megvalósítása még nem történt meg, egy projekt került benyújtásra 270 millió Ft-os összköltséggel, a megvalósítása folyamatban van). Emellett ún. tematikus akcióterületek IS megfogalmazásra kerültek az alábbiak szerint: o Körös Hotel - Malom tér - Kórház akcióterület (városközponti, épületeit tekintve egyes részeiben erősen leromlott terület). o Piac és környéke akcióterület: városrészi rehabilitáció, kombinálva az agrártermékek piacra jutásának segítésével. Turizmus o Gasztronómia és aktív turizmus: akiemelt projektként megvalósuló Csabapark projekt további elemeinek megvalósítása, kalandparki elemekkel együtt. o Gyógyturizmus: a jelenleg elsősorban városi fürdő turisztikai fejlesztése mennyiségi (további medence) és minőségi szempontok szerint, a fürdő turisztikai vérkeringésbe történő bekapcsolása. o Vízi és kerékpáros turizmus: térségi szemlélettel, Körösök és Élővíz-csatorna tekintetében, valamint városon belüli és térségi kerékpárút-hálózat eddigi fejlesztéseinek folytatása, komplett hálózati szemlélettel. Elővíz-csatorna, mint komplex rekreációs fejlesztési terület.

6 6 o Szálláshelyek fejlesztése: mind mennyiségi, mind minőségi szempontból, mivel Békéscsabán mindkettő tekintetben hiány mutatkozik annak ellenére, hogy ban több ilyen fejlesztés is támogatást kapott a városban. o Téglagyári tavak, mint természetközeli fejlesztési terület. Közlekedésfejlesztés o Közösségi közlekedés: minőségi szolgáltatás, utastájékoztatás, olcsóbb üzemeltetés. o Kerékpáros közlekedés: a városon belüli, részben turisztikai, de inkább hivatásforgalmi célú és a mindennapos kerékpáros közlekedést szolgáló hálózat fejlesztése. Ennek a hálózatnak sok eleme kiépült, de vannak olyan hiányosságok, amelyek miatt mindenképpen folytatni kell a programot. o Útfejlesztés: gyűjtő- és lakóutak fejlesztése, meglévő burkolatok javítása, illetve szilárd burkolattal nem rendelkező utak fejlesztése. Ennek egyik oka a lezajlott, l6 mrd Ft összköltségű szennyvízprojekt, amelyben az ilyen utak helyreállítására csak korlátozott lehetőségek álltak rendelkezésre. Ez a program kisebb részben gazdaságfejlesztési, nagyobb részben életrninőségi célzatú. Oktatási és kulturális intézményrendszer fejlesztése o Elsősorban bölcsődei és óvodai fejlesztések, igények szerinti férőhelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése érdekében, figyelembe véve az energiahatékony működést is. Egészségügyi alapellátás és szociális ellátás fejlesztése o A szociális intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok fejlesztése, korszerűsítése, energiatakarékos üzemeltetésének megvalósítása. o Racionálisan, energiatakarékosan müködtethető hajléktalane llátást biztosító ingatlan kialakítása. Az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók működését szolgáló épületek, rendelők és egyéb tárgyi feltételek minőségi fejlesztése, annak érdekében, hogy az egészségügyi alapellátás biztosítása korszerű, energiatakarékosan működtethető rendelőkben történjen.

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előadás felépítése Hogyan éltünk az eddigi lehetőségekkel (2006-2013) 2014-2020:

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 Jusztin Valéria NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 2014. június 3. Az EU kohéziós politikájának új keretei Az Európai Bizottság 2011. október 6-án

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont. 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6.a sz. napirendi pont 51-90/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ MUNKAANYAG ÁTDOLGOZOTT, TOVÁBBFEJLESZTETT VÁLTOZAT (TARTALMA A TOP ELFOGADÁSÁIG INDIKATÍV) 2014. július 31. Tartalom Az

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2.0 VERZIÓ 2015. május 11. Készítette: Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 1 Cím Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/469/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/469/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/469/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tájékoztató

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc 2014. szeptember Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja Javaslat A 2007-2013. közötti Európai Uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

BESZÁMOLÓ a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/898-246 Ügyiratszám: SMÖ/360-6/2014. BESZÁMOLÓ a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága

Részletesebben

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12.

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. T A R T A L O M I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 17/2015. (V.11.) KH Napirend megállapítása. 3 18/2015. (V.11.) KH A Zala Megyei Integrált Területi Program (3.0) elfogadása.

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020

Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020 Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió száma és státusza (Nem végleges, tovább-fejlesztése tervezett (TF), vagy végleges verzió (V)) MJV közgyűlési határozat

Részletesebben

Putnok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Putnok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Putnok

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben