Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek"

Átírás

1 Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

2 A megyei tervezés jogszabályi alapjai A évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 27. (1) bekezdése alapján január 1-től a megyei önkormányzat területi önkormányzatként területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény januári módosulásával meghatározta a megyei önkormányzatok 2012-től életbe lépő területfejlesztési és területrendezési feladatait. A területrendezési feladatok 2012 előtt is jelentkeztek, a területfejlesztési feladatok új feladatként jelentek meg. A területfejlesztési feladatok különbözőek a és a közötti időszakban. A közötti évek a tervezés, a területi tervezés évei, a közötti évek a megvalósítás időszaka. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

3 A 1114/2013. (III. 8.) Korm. határozat a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó Partnerségi Megállapodás célrendszeréről A Kormány a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásáról kötendő Partnerségi Megállapodás első tervezetével egyetértve úgy dönt, hogy a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának átfogó célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, amely a) a gazdasági szereplők versenyképességének javításán és nemzetközi teljesítményének megerősítésén, b) a foglalkoztatás növelésén, c) az energia- és erőforrás-hatékonyság javításán, d) a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelésén, e) a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításán mint nemzeti fejlesztési prioritásokon alapszik

4 1600/2012. (XII. 17.) Kormányhatározat a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról Operatív programok felsorolása: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) Koordinációs OP (KOP) Vidékfejlesztési OP (VOP) Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)

5 A decentralizált fejlesztésekről Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése: keretet biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához, képes hatékonyan reagálni az eltérő területi sajátosságokra és valóban a térségi igényekre szabott beavatkozásokat valósítja meg. A decentralizált fejlesztések legfőbb indokai: országon belüli, EU átlaghoz képest jelentős különbségek, az egyes térségekben eltérő, a sajátos térségi adottságokra szabott beavatkozásokra van szükség, magyar közigazgatás reformja a területi egyenlőtlenségek jellegének megváltozásához igazodott,

6 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) számú Korm. határozata a közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról (hatályon kívül helyezi egyben a 1495/2013.(VII.29.) Kormányhatározatot)

7 1831/2013. (XI.14) Korm. határozat A korábbi 1495/2013.(VII.29.) Korm. határozattal összhangban: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezésének kerete a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának gazdaságfejlesztésre meghatározott arányú forráskeret 26,9%-a TOP-ban a decentralizált források tervezési szintjei: a) megyei szint, b) megyei jogú városok szintje c) várostérség és megyei jogú város térségének a szintje, A TOP keretében a fenti tervezések összehangolásában a megyei önkormányzatok koordinációs szerepet töltsenek be megyei szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok végezik a TOP által meghatározott keretek között a megyei alprogramok indikatív forráskerete országosan összesen 450 milliárd forint, mely összeg megyék közötti indikatív megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza Veszprém megyére jutó megyei forrás ,0 Millió Ft

8 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat új elemei megyei jogú városok tekintetében a megyei jogú város térségében tervezett fejlesztések illeszkedjenek a megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiájában megfogalmazott fejlesztési irányokhoz, a TOP által meghatározott keretek között a megyei jogú városokkal összefüggő programok indikatív forráskerete összesen 220 milliárd forint legyen azzal, hogy ezen összeg megyei jogú városok közötti indikatív megoszlását a 2. melléklet szerint határozza meg Veszprém MJV M Ft fejlesztési forrással tervezhet

9 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat új elemei várostérség tekintetében várostérség és a megyei jogú város térsége szintjének területi meghatározása a területfejlesztési statisztikai kistérségek alapján történjen a várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztésével összefüggő tervezési feladatokat a megyei önkormányzatok végezzék el az érintett települési önkormányzatok bevonásával, a TOP által meghatározott keretek között indikatív forráskerete összesen 298,08 milliárd forint azzal, hogy ezen összegnek a várostérségek és a megyei jogú városok térségei közötti indikatív megoszlását a 3. melléklet szerint határozza meg Veszprém megyére jutó várostérségi keret összesen ,6 MFt a megyei önkormányzatok a várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztése során a 3. mellékletben meghatározott várostérségek és megyei jogú városok térségeinek forráskeretétől a megyei területfejlesztési koncepcióban és programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, valamint a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása érdekében tíz százalékkal eltérhetnek a 3. mellékletben a várostérségek és megyei jogú városok térségeinek meghatározott forráskereteitől a megye összes forráskeretén belül

10 Veszprém megyére jutó várostérségi keret indikatív felosztása Területfejlesztési statisztikai kistérség és az indikatív forrása Ajkai 2 241,7 M Ft Balatonalmádi 1 618,3 M Ft Balatonfüredi 1 471,9 M Ft Devecseri 1 088,7 M Ft Pápai 3 069,3 M Ft Sümegi 1 151,5 M Ft Tapolcai 2 001,5 M Ft Várpalotai 2 095,1 M Ft Veszprémi 954,7 M Ft Zirci 1 355,9 M Ft Veszprém megye összesen ,6 M Ft

11 A megyei tervezés pénzügyi támogatása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyása alapján benyújtásra került az ÁROP /A-2013-A kódszámú a T e r ü l e t f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t á m o g a t á s a a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című pályázat. A kiírásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint Ft összegű az igényelt pályázati támogatás. A pályázat támogatást nyújt a megyei területfejlesztési koncepció folytatásaként elkészítendő megyei területfejlesztési program és a kapcsolódó egyéb dokumentumok kidolgozására. A pályázat befogadásra került, megyénk a támogatást elnyerte.

12 A megyei tervezés koordinációja A megyei területfejlesztési tervezés során a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével rendszeres konzultációs és koordinációs fórumokat ( Megyei Tervezési Fórum Találkozókat ) tartott, ahol tájékoztatta a megyéket és a fővárost a tervezéshez kapcsolódó folyamatok aktuális állapotáról. Az NGM a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatallal közösen útmutatókat és segédleteket bocsátott a megyék rendelkezésére a tervezési folyamat segítése érdekében. Útmutató a megyei önkormányzatok számára a megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozásához Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal látja el a megyei területfejlesztési dokumentációk (koncepció, program) minőségbiztosítását is.

13 A megyei tervezés folyamata Az alábbi 7 fő feladatból áll: 1. Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben jóváhagyásra került) 2. Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése ( a megyében elfogadás előtt áll) 3. Megyei területfejlesztési program elkészítése (megyei szintű középtávú programok elkészítése) 4. A közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése 5. Partnerség biztosítása 6. Területi koordináció ellátása 7. Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

14 A megyei területi tervezési folyamat a as időszakra (Kígyóssy Gábor nyomán)

15 Megyei helyzetfeltáró dokumentum Az elkészült megyei területfejlesztési dokumentációk elérhetőek a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján:

16 Megyei területfejlesztési koncepció és környezeti értékelés dokumentumai

17 Veszprém megye fejlesztésének átfogó céljai 2020-ig

18 Veszprém megye jövőképében és területfejlesztési koncepciójában megfogalmazott térstruktúrája

19 A turizmus, az ipar és az innováció kiemelt célterületei Veszprém megyében

20 A megyei területfejlesztési program A megyei területfejlesztési program elkészítését a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen belül a Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza annak tartalmi követelményeit. E feladat elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a tervező szervezet. Teljesítési határidő: A területfejlesztési program dokumentumai: A megyei stratégiai program A program keretében kijelölésre kerülnek megyei stratégiai fejlesztési prioritások A megyei operatív program A megyei területfejlesztési részprogramok figyelembevételével

21 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogramok 1. Ipari Parkok fejlesztése, Inkubátorházak, Innovációs és Szolgáltató Központok létrehozása és tanácsadási szolgáltatások fejlesztése, ipari területek fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében 2. Turizmus kártya Veszprém megyében 3. Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása Balatonfüred, Pápa, Taplca-Sümeg, Zirc városokban 4. Tematikus utak kialakításának támogatása Borút hálózat létrehozása (Somló-hegy, Badacsony és környéke, Balatonfüred Csopak borvidék), Várak, kastélyok Veszprém megyében és egyházi út kialakítása 5. Alternatív energia a településeken

22 6. Helyi termékek gyártásának és piacteremtésének ösztönzése kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 7. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése 8. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával paktumok 9. Ösztöndíj program a pályakezdők munkába állásának biztosítása érdekében Befektetés a jövőbe" és a helyi identitás növelése az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése

23 Az ágazati Operatív Programokhoz (OP) illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum A megyék feladata az ágazati OP-khoz kapcsolódó területfejlesztési részdokumentum kidolgozása is. 1 db területfejlesztési részdokumentum, ami ágazati OPkból finanszírozható projektekből/projektcsomagokból épül fel. Ezen ágazati fejlesztési igények fontos tervezési inputként szolgálnak az ágazati Operatív Programok tervezéséhez és azok véglegesítéséhez.

24 Partnerség biztosítása A feladatkörre vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részéről a jövőben kerül kidolgozásra az iránymutatás. E feladat elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a tervező szervezet.

25 Területi koordináció ellátása A megyei önkormányzat egyrészt széles partneri körre építve elkészíti a as fejlesztési időszakra vonatkozó megyei szintű tervezési dokumentumokat. Emellett a megye koordinációs feladatkörrel irányítja a megye területén található kistérségek tervezési munkáit. Végül a megyei önkormányzat konzultációt folytat a területén található megyei jogú városokkal, illetve a szomszédos megyék önkormányzataival. A Veszprém megye esetén további konzultációs feladat jelentkezik a Balaton Fejlesztési Tanács vonatkozásában.

26 Uniós forrásból támogatható megyei projektötletek gyűjtése A feladatkörre vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részéről a jövőben kerül kidolgozásra az iránymutatás. E feladat elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a tervező szervezet.

27 Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Veszprém Megyei Önkormányza; Hivatal Főépítészi, TerüleBejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon: Mobil: E- mail: Köszönöm a figyelmet!

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert)

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert) 13-6/2015/222 Heves Megyei Közgyűlése Helyben Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés! Az

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015 Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 A település bemutatása...5 Célok...5 A Helyi

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben