Az önkéntes munka és annak csoportképző szerepe a felsőoktatásban tanuló fiatalok körében. Fényes Hajnalka December 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkéntes munka és annak csoportképző szerepe a felsőoktatásban tanuló fiatalok körében. Fényes Hajnalka 2010. December 3."

Átírás

1 Az önkéntes munka és annak csoportképző szerepe a felsőoktatásban tanuló fiatalok körében Fényes Hajnalka December 3.

2 60 Tanulás melletti munka nemi Tanulás melletti munkavégzés (ISCED54) különbségei Fiú Lány 10 0 rendszeresen alkalomszerűen nem fizetett munkát nem dolgozott

3 A munka Kapcsolódott-e kapcsolódik-e a tanulás melletti munka a a szakterülethez (%) (ISCED54) mindig kapcs többnyire kapcs nem kapcs Fiú Lány

4 Az önkéntes munka definiálása Nem kötelező; mások (egyének, szervezet, vagy az egész társadalom) érdekében történik; nem fizetett tevékenység; általában szervezett keretek között folyik. Az önkéntesség nem tisztán altruista tevékenység, mivel az önkéntesség egyéni haszonnal is jár (pl. a tudatos karrierépítési motiváció a fiataloknál). Az önkéntesség értelmezése, azaz hogy mit tekintenek önkéntességnek erősen függ a nettó költségektől (az önkéntesség költségei mínusz az önkéntesség haszna). Annál inkább tekintenek egy tevékenységet önkéntességnek, minél inkább meghaladják az önkéntesség költségei a vele járó hasznot. (Lucas Meijs és társai 2003)

5 Az új típusú önkéntesség Az új típusú önkéntesség specializáltabb, kevésbé ideologikus, kisebb a szervezeti követelmény a tagoktól. A tradicionális, érték alapú önkéntesség csökken, miközben a kulturális és a szabadidős önkéntesség, a sport szervezetek, a fogyatékosokat támogató szervezetek, a szomszédsági csoportok jelentősége nő, valamint megfigyelhető, hogy egyre több a lokális, helyi szervezet, országos vagy regionális központ nélkül. Az új típusú önkéntesség érdekes és értelmes elfoglaltságot ajánl, cselekvésorientált, rövid időtartamú elkötelezettséggel jár (projekt jelleg) és a szervezetekben erős a fluktuáció. (D. Wollebæk és P. Selle 2003) Napjainkban terjed a szolgáltatás-centrikus attitűd, szemben a csak segítő attitűddel, ahol nem feltétlenül érvényesül a reciprocitás. (J. Butcher 2003)

6 Az önkéntesség motivációi Az önkéntesség kollektív szintű motivációja lehet a közös orientációból, értékrendből fakadó kötelezettség, és a közjó növelésének igénye. Az önkéntesség egyéni szintű motivációi lehetnek belső indíttatásúak (egyéni személyiség jellemzők pl. segítőkészség, aktivitás, nagylelkűség), de külső indíttatásúak is (pl. a körülmények, mások viselkedése). Az altruista és egoista motivációk keveredhetnek, és napjainkban egyre inkább a racionális motivációk dominálnak (megújult altruizmus, reciprocitás). Motivációk (Czike, Bartal 2005): (1) szegényeken segítés, (2) tapasztalatszerzés, (3) vallás, (4) szakmai fejlődés, kihívás, (5) erkölcsi kötelesség, (6) szabadidő hasznos eltöltése, (7) új barátok szerzése, (8) közösséghez tartozás. Régi típusú: 1, 3, 5, 8, Új típusú: 2, 4, 6, 7.

7 Közép-Kelet Európa Az önkéntesség leggyakoribb Észak-Európában és Nagy- Britanniában. Közép- és Kelet Európában viszonylag alacsony szintű. (L. M. Salamon és S. W. Soklowski 2003) Közép- és Kelet Európában a rendszerváltások előtt az önkéntesség általában ellenzéki jelleget öltött (vallásos mozgalmak, föld alatti politikai mozgalmak és zöldmozgalmak), emellett jellemző volt az állam által kontrollált nagy arányú szakszervezeti és szakmai érdekvédelmi tagság. A rendszerváltások után a térségben csökkent a szocialista rendszert jellemző erőltetett, sokszor kötelező jellegű önkéntesség, és nőtt az új szervezetekben zajló önkéntes alapú önkéntesség (jóléti szervezetek, érdekcsoportok, emberjogi és zöld mozgalmak, fiatalok klubjai). Ennek ellenére az ezredfordulón a térségben igen alacsony volt az önkéntesség mértéke. (S. Juknevicius és A. Savicka 2003)

8 Önkéntesség és demokrácia A demokrácia években mért hossza, és az emberi jogok helyzete az adott országban erős pozitív hatást gyakorolt az önkéntesség gyakoriságára. DE az önkéntesség fontossága a demokratikus értékek terjedése szempontjából napjainkban csökken (az önszerveződés romantikus mitológiája?). Az önkéntesek valamivel magasabb értékeket értek el a demokratikus attitűd skálán (az életkor, a nem és az iskolázottság kontrollálása után is), de a hatás igen gyenge (az iskolázottság hatása jóval erősebb a demokratikus attitűdre). Országos szinten is gyenge a kapcsolat az önkéntesség mértéke és a demokratikus attitűdök előfordulása között. (L. Halman 2003) Az önkéntesség és a részvétel az önkéntes szervezetekben szélesíti a polgárok látókörét és erősíti a politikába való bekapcsolódásukat? Résztvevő megfigyelés USA (Nina Eliasoph 2003): A vizsgált önkéntesek, illetve a feletteseik direkt elkerülték a politikával kapcsolatos diskurzusokat az önkéntes munkamegbeszélések során, és inkább a konkrét feladatokra koncentráltak. A politikai témákat kisebb csoportokban egymás közt, illetve otthon beszélték meg. Az önkéntes munka egyre kevésbé generál igazi közösségeket, az önkéntes tevékenység nagymértékben individuális aktivitássá vált. (Nina Eliasoph 2003)

9 Fiatalok és az önkéntesség A fiatalokat az új típusú önkéntesség jellemzi. Funkciói: híd az oktatás, a munka és a szabadidő világa között, a fiatalság és a felnőtt lét között társadalmi, szakmai, állampolgári szocializáció, szereptanulás informális tanulás az atipikus munkavégzés közben szakmai tapasztalatszerzés (az önkéntesség egyre professzionalizáltabb) új típusú szabadidős tevékenységek megjelenítése emberi kapcsolatok szélesítése. A fiatal önkéntesek motivációi: tudatos karrierépítés (célracionális cselekvés) új típusú karitatív motiváció (értékracionális cselekvés) (szolgáltató jelleg és reciprocitás, szemben a csak segítő attitűddel) társadalmi- politikai tudatosság, egy szolidáris táradalom kialakításának igénye, a civil kontroll erősítése, a demokratikus értékrend terjesztése a különböző tevékenységek kipróbálása ( forgóajtós önkéntesség ), önkipróbálás, kísérletezés, összhangban a fiatalokra jellemző kísérletező szocializációval.

10 Az önkéntesség csoportképző szerepe I. Az önkéntes munka nem l art pour l art tevékenység, hanem valamilyen ügy, hasznosnak tartott cél, segítendő csoport érdekében folyó tevékenység, ezáltal csoportképződést segít elő a segítők és a segítettek körében egyaránt. Ha személyre irányul akkor is csoportot képvisel (fogyatékosok, fiatalok mentális segítsége). Korábban az önkéntes munka egyházi és társaséleti indíttatású volt, ma az önkéntes munkavégzéskor a csoporthoz tartozás rövidebb idejű, ritkán társasági jellegű, inkább programcentrikus és szerződéses. Az önkéntesség ma individualizáltabb, de nem egoista motivációjú, terjed az új típusú altruizmus, ami nem zárja ki az önérdeket. Ez a csoportképződés új formáit hozza létre.

11 Az önkéntesség csoportképző szerepe II. Bár a mai fiatalokra az individualizáltabb önkéntes munkavégzés jellemző, de azt is tulajdonképpen a csoportmunka, az együttműködés, a szolidaritás, a szociális készségek (elfogadás, megértés, kölcsönösség), a konfliktuskezelés és megoldás tanulására használják, és a munkáltatók is ezt értékelik. A növekvő reciprocitás is segítheti a csoportképződést (szemben az önkéntesség korábbi egyirányú paternalista jellegével). Az önkéntes munka során a demokratikus értékek erősödése által a csoport és a közösség is erősödik, a közösség, a csoport iránti felelősségérzet nő. A fiatalok és a nők inkább preferálják a csoportos tevékenységet.

12 OTKA - önkéntes munka KUTATÁSI KÉRDÉSEK: Az önkéntesség hogyan illeszkedik a munkához, a tanuláshoz és a szabadidős tevékenységekhez a fiatalok körében? Az új típusú önkéntes munka mennyiben jellemző a fiatalokra? (nemi különbségek: a lányokra inkább a tradicionális típusú?) Az új típusú önkéntesség belső ellentmondásossága (instrumentális racionalitás kontra értékracionalitás) hogyan jelenik meg a fiatalok körében? Milyen formákban, milyen szervezetekben folyik a fiatalok önkéntes munkavégzése? Motivációk, funkciók, típusok vizsgálata. Milyen értékek mentén szerveződnek az önkéntes munkát végző csoportok? Milyen a vallásosság szerepe a régi és új típusú önkéntességben?

13 OTKA folyt. Milyen az önkéntesség közösség- és csoportképző szerepe? Létrejönnek-e az egyetemi évek alatt jellegzetes önkéntes munkát végző és önkéntes tevékenységet folytató csoportok? Milyen típusúak (formális-informális, állami, piaci, non-profit)? Milyen a társadalmi és kulturális tőkeképződés az önkéntes munka során? Milyen a családi, baráti közösségek hatása? Milyen az önkéntes munka és az informális tanulás kapcsolata? Anómia csökkentése: Milyen az önkéntesség prevenciós, védő és korrekciós funkciója a fiatalok körében? Háttérváltozók: pl. nem, kor, évfolyam, kar, szak, kollégisták, bejárók, városiak, albérletesek szerint vannak e különbségek?

14 Fókuszcsoport kérdései Végez-e önkéntes munkát: egyénileg - csoportosan, rendszeresen alkalmanként, belföldön külföldön, tudatosan véletlenül, állami, non profit, for-profit keretben, formálisan (szervezetekben) informálisan? Miben látja hasznát, előnyét? Mi motiválta? Kik véleménye szerint a rászorulók? Szokott-e adományokat adni és milyet (pénz, ruha, játék stb.), évente milyen összegben, kinek? Milyen típusú önkéntes munkát végez? Milyen szervezeti keretek között? Tisztséget visel-e? Milyen területen végzi? (egészségügy, szociális szolgáltatás,sport, kulturális szolgáltatás, jogvédelem, politikai párt, környezetvédelem, békemozgalmak?) Milyen önkéntes szervezetek vannak a DE-en? Részt vesz-e bennük? Melyek véleménye szerint az önkéntes munkák legfőbb jegyei? Milyen tulajdonságok kellenek, kik a jó önkéntesek? Milyen a társadalmi elismerése az önkénteseknek általában és a hallgatók között? Az önkéntesek kapcsolati hálója, csoportképződés.

Az önkéntes tevékenység definíciói, nemzetközi trendjei, valamint egyéni és csoportszintű meghatározó tényezői

Az önkéntes tevékenység definíciói, nemzetközi trendjei, valamint egyéni és csoportszintű meghatározó tényezői Fényes Hajnalka: Az önkéntes tevékenység de iníciói,... 153 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 21(2): 153 162. Az önkéntes tevékenység definíciói, nemzetközi trendjei, valamint egyéni és csoportszintű meghatározó tényezői

Részletesebben

2011 az Önkéntesség Európai Éve Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége

2011 az Önkéntesség Európai Éve Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége Fényes Hajnalka Kiss Gabriella: 2011 az Önkéntesség Európai Éve Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége Mottó: a munka társadalmában végbemenő alapvető változások megsejtett feltételei közepette

Részletesebben

Fényes Hajnalka Kiss Gabriella: Az önkéntesség szociológiája

Fényes Hajnalka Kiss Gabriella: Az önkéntesség szociológiája Fényes Hajnalka Kiss Gabriella: Az önkéntesség szociológiája I. Bevezető Az önkéntes munka/tevékenység végzése igen régi, bár, mint annyi másnak, különösen itt Közép - Kelet Európában, történetileg eltérő

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTESSÉG SZOCIOLÓGIÁJA

AZ ÖNKÉNTESSÉG SZOCIOLÓGIÁJA Fényes Hajnalka Kiss Gabriella AZ ÖNKÉNTESSÉG SZOCIOLÓGIÁJA I. Bevezető Az önkéntes munka/tevékenység végzése igen régi, bár, mint annyi másnak, különösen itt Közép-Kelet Európában, történetileg eltérő

Részletesebben

Önkéntesség a felsőoktatásban, lehetőségek és tapasztalatok

Önkéntesség a felsőoktatásban, lehetőségek és tapasztalatok Önkéntesség a felsőoktatásban, lehetőségek és tapasztalatok Fényes Hajnalka IKSZ: kutatási eredmények és jó gyakorlatok konferencia 2015. február 20. Budapest Kutatási cél, témaválasztás indoklása Napjainkban

Részletesebben

Markos Valéria A munkaerőpiacra való belépés módjai felsőfokú tanulmányok folytatása mellett

Markos Valéria A munkaerőpiacra való belépés módjai felsőfokú tanulmányok folytatása mellett Markos Valéria A munkaerőpiacra való belépés módjai felsőfokú tanulmányok folytatása mellett Bevezetés Manapság egyre inkább munkáról és nem munkahelyről beszélünk, hiszen a munka térbelisége megszűnőben

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN avagy, aki önkéntes az nagyobb valószínűseggel boldogabb és elégedettebb? 1 Bartal Anna Mária Bevezetés Az önkéntességgel

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka

Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka SALAMON JUDIT PAPP ZSOLT Önkéntesség és önszerveződés segítése. Civil ifjúsági munka 2012 Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése TÁMOP-5.4.4.-09/2-C-2009-0002 Tisztelt Olvasó! A TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0002

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

AZ ÖTLET PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKÉNTESEK

AZ ÖTLET PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKÉNTESEK AZ ÖTLET PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓINAK VIZSGÁLATA készítette: Bartal Anna Mária A KÓRHÁZI ÖNKÉNTES SEGÍTŐ SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖNKÉNTES MOTIVÁCIÓS LELTÁR (VOLUNTEER MOTIVATION INVENTORY)

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

Önkéntesség számokban 1

Önkéntesség számokban 1 CZIKE KLÁRA Önkéntesség számokban 1 A 2001-es évet az ENSZ az Önkéntesek Évének nyilvánította. A deklaráció nyomán nemzetközi és hazai szinten is egymást érve szervezõdtek konferenciák, kutatások, fórumok.

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

VÁLASZTÁS ÉS MEGHÍVÁS - a református, vallásos önkéntesek vizsgálatának eredményei

VÁLASZTÁS ÉS MEGHÍVÁS - a református, vallásos önkéntesek vizsgálatának eredményei Confessio, 2011.1. 55-65. VÁLASZTÁS ÉS MEGHÍVÁS - a református, vallásos önkéntesek vizsgálatának eredményei Bartal Anna Mária Kmetty Zoltán A nemzetközi szakirodalomban széles diskurzus alakult ki arról,

Részletesebben

Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek

Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek CZIKE Klára KUTI Éva Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek Gyorsjelentés a 2004-es felmérés eredményeirõl Készült a Charles Stewart Mott Foundation, az ICSSZEM Civil Kapcsolatok Fõosztálya, a Nemzeti

Részletesebben

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során 1

Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során 1 SZEDER DÓRA VALÉRIA Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során 1 A munkaügyi kapcsolatok rendszere, többek között a munkaerőpiacon szemben

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben

Motivációinak Vizsgáltata c.kutatási zárójelentés egy fejezetének átdolgozott változata.

Motivációinak Vizsgáltata c.kutatási zárójelentés egy fejezetének átdolgozott változata. Cicil Szemle, 2010. 2. 22-42. Körkép - az önkéntesség helyzete és szerepe az Európai Unió egyes tagállamaiban az önkéntesmotivációs kutatások tükrében 1 Bartal Anna Mária-Saródy Zita Ahogy az alcím is

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 59 AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKBAN 1 Kinyik Margit Bevezetés A formális, szervezeti keretek között zajló önkéntes

Részletesebben

HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG

HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG HUMÁN INFRASTRUKTÚRA: ÖNKÉNTESSÉG FOGLALKOZTATÁS TAGSÁG F. Tóth András Nagy Ádám I. Előzmények Jelen tanulmányunkban a humán erőforrás fogalmát hármas értelemben használjuk, három, szorosan összetartozó

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló. Pusztai Gabriella

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló. Pusztai Gabriella Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló Pusztai Gabriella 2008 Tartalom ELŐSZÓ 4 1. A TÁRSADALMI TŐKE ÉS AZ OKTATÁS VILÁGA 8 1.1. A fogalom nevelésszociológiai

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben