EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA"

Átírás

1 EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA ANTALL JÓZSEF Élet-halál kérdéseket érintő vádak, bűnné nőtt hibák tódulnak agyunkba, ha nevét kiejtjük. Ócsárló és elismerő szavak, igazságtalan vádak és még igazságtalanabb védőbeszédek: ez a Görgey-kérdés. Több, mint egy évszázad távlatából is a tegnap élő ellentéteiként izzó viták, valódi haragot kiváltó összecsapások az igazságért vagy a vélt igazságért! A történelmi drámák könnyen teszik izzóvá a színpadot: Katona Bánk bán-ja vagy a könyvből Barabás Miklós ( ): Görgey Arthur honvédtábornok. Krétarajz, természetről", (Magyar Történelmi Képcsarnok)

2 színre lépett és a világtörténelmet felidéző Madách Ember tragédiája. Van-e ezeknél nagyobb hatású alkotása a magyar drámatörténetnek? Aligha véletlen, hogy a korunk nagy kérdéseire választ kereső modern alkotások között, amelyek az elmúlt két évtizedben megragadták a magyar közönséget Illyés Gyula Fáklyaláng-ja és Dózsá-ja, Németh László Széchenyi-je és most az Áruló, az elsők között szerepel. A tegnap a ma emberéből csak akkor vált ki szenvedélyt, ha a múlt nagyon mélyen gyökeredző, legbenső érzéseit érintő, a nemzet alapvető sorskérdéseit feszegető korszakát (és szereplőit) idézi fel előtte. Személyisége Kevés olyan alakja van a magyar történelemnek, akinek személyisége annyit foglalkoztatta volna a történészeket, mint éppen Görgey Artúré. Jobb sorsra érdemes, a nagy folyamatokat boncolgató historikusok is pszichológussá csapnak fel a kedvéért, vizsgálgatják jellemét és lelkivilágát, cinizmusa mélységét vagy éppen a cinikus álarc mögé bújt romantikus lelkét. Drámája nem csak koráé (és nem csak Kossuth-tal), hanem saját belső drámája is, amit önmaga vívott meg. Történészek, írók és színészek, hol Mephisto ördögi arcát kényszerítik rá, hol pedig kappanhangú biberachi cselszövőt faragnak belőle. Érződik ez a Fáklyaláng különben nagyszerű szerepének teljes félreértésével is, amit a színész (és a rendező) mélyebb szerepformálása talán kijavíthatott volna a mostani felújításban. Görgey személyisége valóban nem mindennapi életút eredménye és meghatározója egyszerre. Már a társadalmi háttér sem a szokványos. Atyja révén a XIII. századig vezetheti vissza családfáját. Kiváló katonák, közéleti férfiak kerülnek ki a német és szlovák anyanyelvű Szepességben élő nemesi famíliából. A büszke család azonban nem bocsátotta meg atyjának, hogy egy lőcsei polgárleánnyal kötött házasságot, amit csak keserűbbé tett a család további anyagi romlása. Ez a társadalmi szituáció, ami a legellentétesebb típusokat teremtheti meg: forradalmárokat és elnyomókat, visszakapaszkodó akaraokokat vagy éppen világfájdalmas meghasonlottakat. Görgey Toporczon a család ősi fészkében látta meg a napvilágot január 30-án. Nem készült katonának, hanem családja anyagi helyzete fogadtatta el a 14 éves fiúval a tullni utásziskola ingyenes helyét. Előiskolája pedig a 60. gyalogezred hadapród élete volt. A császár kabátját viselte és kilenc esztendeig nem látta szülőföldjét ezt nem ok nélkül említjük és a legkisebb testvérét. Nem volt pénze arra sem, hogy a szünidőre hazautazzék. Édesanyja még előbb, atyja pedig 1843-ban elhunyt. Érzékeny, önmagával igen sokat foglalkozó gyerekember volt, aki hihetetlen önfegyelemmel viselte a rákényszerített katonai drillt. Tele volt szeretet utáni vágyódással, hazája és családja, különösen legkisebb öccse, István iránt, aki később szinte elfogódott testvérdühvei állt bátyja oldalán. Határozott életcélok és melankolikus hangulatok egyaránt jellemezték az ifjú Görgeyt. Az érzékenység keménységgé, a sérelmek, a visszafojtott vágyak elszántsággá és büszkeséggé, gyanakvássá és féltékenységgé érlelődtek. Éles kritikai érzéke mindent és mindenkit, de elsősorban saját tetteit vette vizsgálat alá. A külvilág szemében sikernek tűnhetett, hogy 1837-ben a nemesi testőrség hadnagyává nevezték ki. Bécs sokat jelentett életében, tovább is képezhette magát a katonai tudományokban, azonban mégsem volt elégedett a sorsával. Egyelőre még a katonai pályán keresett magának újat, kérte a Nádor-huszárokhoz való áthelyezését, ami 1842-ben meg is történt. A Felső-Ausztriában, majd Csehországban állo-

3 másozó jászkun huszárok között még inkább szükségessé vált az igazán meg sem tanult, a katonaiskolában elfelejtett magyar nyelv elsajátítása. A megújhodás, a nemzeti és társadalmi átalakulás szelleme megérintette a császári garnizonban tengődő Görgeyt is. Salzburgban, 1842-ben kelt öccsének írott leveléből azonban még a szigorú logikájú, módszeres gondolkodású, érzelmeit a hideg ész ellenőrzése alá helyező férfiú szólal meg: Légy szigorúan igazságos politikai hitvallásod megválasztásában... Népedet, hazádat ne mint hazafi ítéld meg: elébb ítéld meg a világpolgár szempontjából: csak akkor tűzze a patrióta maga elé a czélt. Csak így kerülheted ki az egyoldalúságot, mely nem egy hazánkfiát törekvésének tisztasága daczára, törzsalakká silányított. " De ugyanebben a levélben megnyilatkozik odaadása magyar legénysége iránt, akiknek sorsát könnyebbé igyekszik tenni. Igazi vonzódása, tehetsége és alkata azonban a tudományokhoz, még pedig a matematikához és a természettudományokhoz vonzották. Prágában ért meg véglegesen elhatározása, hogy szakít a katonasággal. A katonai alárendeltségtől való csömöre, honvágya és szerelme, valamint a katonai eskü és a hazafiság, sőt az egyéni meggyőződés követésének vágya motiválta lépését (1845). Rövid magyarországi látogatása után visszatért Prágába és beiratkozott ez egyetem kémia szakára, ahol Redtenbacher tanítványa lett. Kölcsönösen nagy megbecsüléssel voltak egymás iránt. Tanulmányaiból nemcsak a kókuszdióolajról írott pályadíjat nyert dolgozata, a laurilsav felfedezése, hanem természettudományos logikája, exakt kísérletező szelleme, amelynek ugyan előbb sem volt híján, tanúskodik sikeréről. Újra egyenruhában Amikor a forradalmi Európa tűzcsóvája lángra lobbantotta a Monarchiát is, Görgey hazafelé tartott ifjú nejével, a francia származású Auboin Adéllal. Pesten bemutatkozott az új közoktatásügyi miniszternek, Eötvös Józsefnek, aki szívélyesen fogadta a kémiai tanárságra pályázó egykori huszártisztet. Egyelőre azonban hazatért szülőföldjére, ahol a család megmaradt földjén a gazdálkodással is meg akart próbálkozni. De az események közbeszóltak! A győztes márciusi forradalom ütésétől magához térő Bécs egyre határozottabban készült a visszavágásra, a szabadságharc vállalása egyre elkerülhetetlenebbnek látszott. A nemzetőrség és a honvédség szervezése nemcsak a lelkes civileket hívta zászlaja alá, hanem a szakképzett, a császári szolgálatot korábban elhagyó tiszteket is. Felajánlotta katonai szolgálatait: a győri 5. honvéd-zászlóaljhoz nevezték ki júniusban, majd századossá, 1848 augusztusában pedig őrnaggyá léptették elő. Szervezőkészsége és erélye nehezen viselte a lelkesedéssel jól megférő tehetetlenséget a hadseregszervezésben. Szerepet játszott a szeptemberi válság idején az önkéntes nemzetőrség szervezésében is. Előbb csak a megyei szervezetek, később azonban a Honvédelmi Bizottmány is megismerhette véleményét. Híre bejárta az országot, amikor Csepel szigeten elfogatta és halálra ítélte az áruló Zichy Ödön grófot. Erélye a radikálisokat is mellé állította, a tétovázó hadseregben benne látták a jövő emberét. Nem váratott sokáig Kossuth hívó szava sem. Népszerűséget szerzett neki az ellenség ozorai fegyverletétele is, amely azonban elvetette Perczel és közte az ellentétek magvát. Görgey, most már ezredes, október 11-én találkozott Kossuthtal, akinek bizalmasaként utazott Móga táborába, a titokban tartott, de aláírt tábornoki kinevezéssel. Jellasics kiverése után elmulasztották a forradalmi Bécs megsegítését.

4 De amikor rászánták magukat, már késő volt. A schwechati csatában súlyos vereséget szenvedtek. Görgey bátorsága azonban megragadta Kossuthot és rábízta a feldunai sereg parancsnokságát. Vaskézzel fogott a sereg újjászervezéséhez. Kossuthtal való kezdeti egyetértése lassan nézetkülönbséggé változott. De nem abban, amit nem egyszer hangsúlyoztak, hogy Görgey vakfegyelmet" követelt és kegyetlenül bánt katonáival. Kossuth Görgey iratai között található levele, amelyben a fegyelem minden eszközzel való helyreállítására bíztatja már 1848 őszén, ezt távolról sem tenné az ellentétek forrásává. Annál kevésbé, mivel Görgey értett ahhoz, hogy vezér módjára katonái halványává" tegye magát, akiben bíznak és akinek követik a parancsait. Különben aligha maradhatott volna a szabadságharc egész ideje alatt saját serege a legfegyelmezettebb, legkevesebb szökést és rendbontást mutató hadtestek egyike. Az ellentét forrása a visszavonulás volt. Görgey a hiányok pótlását, felszerelést és fegyvert kért. Eltávolította az alkalmatlannak vélt elemeket, értéktelennek minősítette a forradalmi guerilla-csapatokat és politikus tiszteket. Kossuth pedig csak egy kis sikert" kért, mert joggal félt az állandó visszavonulás demoralizáló hatásától. Görgeyben ellenszenvet ébresztett, hogy a polgári vezetés messziről ad tanácsot, nem ismerve a tényleges katonai helyzetet. Kossuth viszont a politikus szemével, a közvélemény hangulatának ismeretében kívánta a sikert, az összeomlás érzésének elkerülését. Külön fokozta a nehézséget, hogy Windischgrätz, novemberben, a császár nevében hívta át a másik oldalra a tiszteket és árulásnak minősítette küzdelmüket. A nagy dilemma, amely még annyi ellentmondást eredményezett a honvéd seregekben, igen éles formában vetődött fel. A király nevében, az alkotmány védelmében harcoltak Bécs ellen. Átmenetileg könnyített lelkiismeretükön V. Ferdinánd letétele, így legalább Ferenc József trónra lépésének visszautasításával, a megkoronázott uralkodóhoz való hűségre hivatkozva lehetett szemben állni a decemberben trónra lépő új császárral. Windischgrätz decemberi támadása után Kossuth állandó támadást és ellenállást sürgető levelei, katonai tanácsai ellenére Görgey egyre hátrált Pozsony, majd Győr feladásával. Ezzel szemben Perczel, aki függetlenítette magát Görgeytől, szembeszállt a túlerővel és Mórnál vereséget szenvedett. Ezért Görgeyre hárította a felelősséget, aki szándékosan hagyta volna veszni. Ezzel már meg is született a Görgey elleni vádak egyik legsúlyosabbika, noha ma már elmarasztalói is inkább a közös felelősséget hangsúlyozzák. Az osztrák seregek közeledése menekülésre kényszerítette az országgyűlést és a kormányt, amely december 31-i ülésén elhatározta Debrecenbe történő áttelepülését. Közben pedig Batthyány Lajos vezetésével közötte Deák Ferenccel békeküldöttség ment Windischgrätzhez. A békeajánló küldöttség átengedése a frontvonalon, a parlament és a kormány menekülése Debrecenbe keserű hangulatot, a katonák megcsalatásának érzését keltette a hadseregben, amit Kossuth ellenségei még ki is használtak a közhangulat megrontására. Pesten összeült (1849. január 3.) a haditanács, amelyen a már Debrecen felé tartó Kossuth tervét, a hadseregnek a Tisza-vonalra való koncentrálását elvetették és helyette Görgey javaslatát fogadták el. E szerint Perczel a Tiszánál fedezi a kormányt, míg ő a Duna bal partján észak felé vonul és az osztrákok hátát fenyegetve, magára vonja a figyelmüket... A tárgyalni akaró és menekülő politikusokkal szemben elégedetlenkedő katonák, a vereséget sejtő kishitűek távozása arra késztette Görgeyt, hogy kiadja január 5-én kelt váci kiáltványát. Ebben kijelentette, hogy a király által szentesített törvényekért küzd, ellenszegül a belső republikánus törekvéseknek, csak a felelős hadügyminisztertől fogad el utasítást és csak olyan egyezkedést fogad el, amely az alkotmányt és a hadtest becsületét biztosítja. Ezzel megmentette tisztikara egységét, de szakadékot teremtett maga és a debreceni kormány között, amellyel

5 egy időre a kapcsolata is megszakadt. Kossuth hamarosan válaszolt Görgeynek, amiben éles szemrehányással illette a polgári kormánnyal szembeszegülő katonát. A visszavonuló, a móri vereséget okozó vádak mellé újabb súlyos vádpont csatlakozik: a váci proklamáció. Az előzőek katonai jellegűek, amelyben a minden erőt felhasználó, sikert kívánó politikai vezetés állt szemben a metodikus katonával, most azonban a politikus Görgey hangját ismerték fel. Kétségtelen tény és ezt el kell ismernünk, hogy a váci nyilatkozat kiadására Görgeyt serege felbomlásának megakadályozása kényszerítette. De az is biztos, hogy a nyári lelkesedésben fogant, mindeme elszánt katona a válság napjaiban egyre határozottabban fogalmazta meg saját politikai álláspontját, ami kétségtelenül éles elkülönülést mutatott a Madarász Lászlóék republikanizmusától, szemben állt Kossuth prezidenciális kormányzatával. Görgey ragaszkodott az 1848-as törvényeken alapuló alkotmányos monarchiához. Politikai hitvallásában alkotmányjogi felfogásában tehát azoknak a politikusoknak az álláspontját tartotta fenn, akik tulajdonképpen a szeptemberi vagy a decemberi válaszúton: a visszavonulást választották. Ezért keresett vele később kapcsolatot a békepárt és ezért tették meg később hívei 67 előfutárának is. Görgey politikai állásfoglalása alkalmas volt a dinasztikus tisztikar megnyugtatására, azonban tévesen tekintenénk valamiféle józan reálpolitikának Kossuthékkal szemben. A sors iróniája, ez a kompromisszum is csak fikció volt, mert Bécs nem akart ezen az alapon megegyezést. Jól mutatja ezt Windischgrätz megbízottainak az önállóság lényegét elvető ajánlata, amelyet Görgey elutasított. A pálya csúcsán A váci nyilatkozatot Bécs és Debrecen egyaránt egyezkedőbbnek értékelte a valóságosnál. Visszavonulása a Felvidéken, a bányavárosokon keresztül téli hadjáratként" vonult be a történelembe. Görgey elfogult bírálói sem tagadják, hogy kitűnő taktikai érzékkel az ellenség jelentős részét lekötötte, elenyésző veszteséggel seregét harcedzetté téve és kiképezve oldotta meg feladatát. De az is igaz, hogy a legnagyobb megpróbáltatásoknak és veszélyeknek tette ki katonáit. Ugyanakkor a szabadságharc elvéreztetésének szándékát, a kormány kiszolgáltatását a kisebb erőkkel védett Alföldön, ezt is a vádak közé sorolják. Terve sikerét, amivel jelentős katonai erőt biztosított a nagy sikerű tavaszi hadjárathoz, valamint az osztrák támadás elmaradását, csak osztrák hibának tulajdonítják. A Görgeyvel szemben hangoztatott eléggé meg nem alapozott vádak között gyakoriak az ellenség közötti hírekre, reményeikre való hivatkozás. Ez azonban még nem bizonyíték arra, hogy a bukás elősegítése lett volna a célja, saját személyének a kedvező helyzetbe hozása. A Tisza középső szakaszánál összevont seregek élére a Párizsból 1849 elején Teleki László közvetítésével ide érkezett Dembinszky tábornokot állította. A meginduló seregek az öreg lengyel generális vezetése alatt Kápolnánál kudarcot vallottak. Ellentétben Bem kiváló tulajdonságaival, alkalmatlan volt a kijelölt szerepre. Külön sértette a tisztikar önérzetét, hogy a két legnagyobb seregtest élén idegen vezér állt, ami a tiszafüredi tiszti zendülésre vezetett. Kossuth személyes közbelépése után sem tehetett mást, mint a vezetést ideiglenesen a rangidős Görgeyre bízta. Később mégis Vetter alá rendelte, aki azonban kudarcai és a személyes támadások miatt lemondott és március 30-án a tényleges vezetés ismét a helyettes főparancsnokká kinevezett Görgey kezébe került. Kossuth és Görgey bizalmatlan volt egymással szemben. Ez a kölcsönös vádaskodások, még inkább környezetük mesterséges hírvivése követkéz-

6 tében még csak fokozódott. De a Görgey körüli huzavona, az egyértelmű leváltás vagy határozott kinevezés elmulasztása, csak ártott magának a szabadságharcnak. Egy időre azonban ez már a dolgok rendje javult kettőjük viszonya. Jól mutatja ezt az is, hogy a trónfosztást kimondó Függetlenségi Nyilatkozat (1849. április 14.) sem okozott még végzetes szakítást, pedig hatásától az offenzíva közepette joggal féltette Görgey a vegyes összetételű tiszti kar hangulatát. A győzelem harmóniát teremtett. Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg, Gödöllő jelzik a tavaszi hadjárat sikereit, amelyben Görgeynek vitathatatlan szerepe volt. Innen vezetett az út Vác és Nagysalló irányába, amely megnyithatta volna az utat Bécs felé. Görgey azonban Kossuth-tal egyetértésben a körülkerített Buda ostromába fogott. A politikai cél és a katonai dicsőség most tragikusan találkozott. Ezzel az időveszteséggel elesett annak lehetősége, hogy elfoglalják Bécset és újabb fordulatot adjanak a küzdelemnek. Kossuth ugyan később abba akarta hagyatni az ostromot, ekkor azonban Görgey ragaszkodott a befejezéshez. Buda ostromát később Görgey is egyik nagy tévedésének minősítette. Görgey a tavaszi hadjárat során igen nagy tekintélyt szerzett. Benne látta eszméi végrehajtóját a Debrecenben kibontakozó irányzat, a békepárt is, akik a katonai győzelmektől Bécs engedékenyebb magatartását remélték. Támadásaikat a Kossuthot balról támogató radikálisok, elsősorban Madarász László ellen irányították. Kovács, Kazinczy, Kemény Zsigmond és lapszerkesztőjük, Jókai Mór megegyezésben reménykedtek. Igazi együttműködés azonban nem jött létre a kard hatalmától rettegő félénk politikusok és a katonai uralom megragadására ugyancsak nem elszánt Görgey között. Inkább csak kacérkodtak a gondolattal. A békepártban másodrangú, Kossuth és körének súlyával nem mérkőző politikusok foglaltak helyet. Politikai koncepciójuk vezető képviselői Deák, Batthyány, Eötvös, vagy akár Széchenyi már nem mentek vagy legalábbis nem értek el Debrecenbe. A vég kezdete Június derekán megindultak nyugat felől Haynau megerősített csapatai, a zsigárdi és peredi ütközetben győzelmet arattak. Ugyanakkor megkezdődött Paszkievics seregeinek bevonulása is. Kossuth katonájával szemben jól felszerelt osztrák és orosz katona támadott minden oldalról. Az ellentétek már az első kudarcok után ismét kiújultak Kossuth és Görgey között. Hiába kísérelte meg Kossuth a felfelé buktatását, amikor a Szemerekormány megalakulása után hadügyminiszterré nevezte ki, seregét Görgey nem hagyta el, folytatta hadműveleteit, újra a Duna mentén hátrálva. Ezzel elérkezett a küzdelem utolsó szakasza, a bukás, amely a Görgey-kérdést kérdéssé tette, a per anyagát szolgáltatta és balladai mélységet adott a megteremtett vádaknak és legendáknak. A szabadságharc drámának utolsó felvonásához vagy inkább a hősköltemény utolsó strófáihoz érkeztünk. Reménytelenné vált a nemzetközi helyzet: Ausztria és Oroszország még egyszer feltámasztotta a Szent Szövetséget, a forradalmak sorra elbuktak vagy kifulladtak, Anglia pedig a gyors befejezést sürgette. A konzervatív-abszolutista kormányzatok már erősnek érezték magukat a leszámoláshoz, viszont a forradalmi-szabadságharcos szellemet is elég jelentősnek vélték ahhoz, hogy ezt megtegyék. Nagy-Britannia külpolitikai koncepciójában amit hiába igyekezett Kossuth az emigrációban fényes logikával megszerkesztett beszédeivel a javunkra fordítani az európai egyensúly játszotta a fő szerepet. Ebben

7 pedig szükségük volt Ausztriára, ellensúlyozó szerepének fenntartására. A forradalmi tüz fellobbanása Európában ahogy ez már lenni szokott inkább a tőle rettegők képzeletében vagy az érte égők szent hitében élt 1849 nyarán, amelyet még éleszthetett ugyan a magyar küzdelem sikere, azonban fordítva már aligha. Az utolsó visszavonulás Ausztriában az utolsó visszavonulást elhatározó irányzat minden egyezkedési kísérletet elvetett, amely az 1840-es forradalom eseményeinek az elismerésén alapult. Haynau személyében a bosszú és a megtorlás politikája érvényesült. De nem sok jót ígért a cári hadvezetőség látszólagos nagyvonalúsága, tüntető lovagiassága sem. Nem a magyarság megbecsülése, küzdelmének megértése késztette gesztusokra a cári tábornokokat és tiszteket, sokkal inkább a kényszerű szövetség iránti megvetésük, az osztrák fegyverbarátok bosszantása. Nem vonhatjuk kétségbe egy-egy cári tiszt vagy katona személyes rokonszenvét a magyarság iránt, azonban nem kereshetjük az orosz forradalmi demokraták szellemét vagy a dekabrista hagyományokat az intervencionista hadsereg vezetőiben. A minden oldalról támadó ellenség nyomasztó helyzetet teremtett az országban. A túlerővel szemben a honvéd seregek koncentrációjára volt elsősorban szükség a harc felvételéhez. Az június 26-i tanácskozáson adta elő Görgey a tervét: Komáromnál, a Duna jobbpartján kívánta a fő erőket összpontosítani. A legnagyobb erőt az osztrák seregek ellen kívánta bevetni, hogy minél több és minél súlyosabb vereséget mérjen rájuk, mielőtt az orosz seregek fő erejével felveszik a harci érintkezést. Ezzel szemben Kossuth terve azt célozta, hogy a Komáromnál hagyott csapatok késleltessék az osztrák előnyomulást, amíg a Duna-Tisza közén visszavonuló seregek az oroszokat támadják meg. A koncentráció helyéül a Maros vonalát jelölte meg a június 29-i haditanács, míg a kormány elhatározta székhelyének Szegedre történő áthelyezését. Ezt az utat kellett volna követni Görgeynek is! Csányi László, Aulich és Kiss Ernő tájékoztatta Görgeyt a komáromi koncentráció tervének elvetéséről. Egyelőre azonban Komáromnál maradt, ami éles ellentétbe hozta újra Kossuthtal. Július 2-án ugyan leváltotta a kormány Görgeyt, Mészáros Lázárt nevezve ki fővezérré, melléje pedig Dembinszkyt, azonban a tiszti kar lemondással fenyegetőzött és a sereg vezérlete Görgey kezén maradt. Közben Görgey súlyosan megsebesült a július 21-én lezajlott ácsi csatában, ahol személyesen vezette a balszárny lovasrohamát. Fej sebét gránátszilánk okozhatta. Súlyos csapást jelentett sebesülése, a seblázban kínlódó Görgey napokig azt sem tudta, hogy felmentették a fővezérség alól. Tekintélye igen magasan állt ekkor, hiszen serege előtt nemcsak jó stratégának, hanem hihetetlenül bátor, a veszélyt is vállaló hadvezérnek tűnt. De a visszavonulás mégis elkerülhetetlen volt: Klapka két hadtesttel Komáromnál maradt, míg Görgey három hadtestével Vác irányába menetelt. Görgey azelőtt mereven ragaszkodott a jobb parti áttörés gondolatához és Komáromból való menekülésnek tekintette a gyors bal parti visszavonulást, amelynek célja a szegedi koncentráció végrehajtása lett volna. Tény az, hogy néhány napos késedelem után rosszabb feltételek között ugyanezt kellett Görgeynek megtennie. Haynau katonái hamarosan elérték Pestet, majd tovább haladtak déli irányba. A Duna- Tisza közén működő honvéd hadtestek sem tudták megállítani az orosz csapatok előnyomu-

8 lását és Szeged felé hátráltak. Erdélyben Bem mesteri ügyességgel kötötte le hetekig az ellenséget, azonban a július 31-i segesvári vereséggel itt esett el Petőfi végleg alul maradt, seregének jó része elveszett. Ez alatt Görgey az ellenségtől üldözve Losonc Rimaszombat Tokaj irányába vonult, Tokajnál átkelve a Tiszán. De az oroszok Fürednél átkelve elévágtak, így nagy ívben az Alföld keleti oldalán vezette le délre a seregét. Az állandó csatározások ellenére is viszonylag ép sereggel tette meg a hosszú, megerőltető utat. Ismét előttünk áll egy újabb vád Görgey ellen! Elvesztegette az időt Komáromnál, roszszabb feltételek között hihetetlen kerülővel érkezett a koncentráció helyére, keresztezve ezzel Kossuth stratégiai, sőt katonapolitikai terveit. Személyes nagyravágyása, seregtestének elválasztása a honvéd seregek egészének akciójától, politikai külön tervei az egyezkedésre mind szerepelnek a vádpontok között. Valóban Görgey makacs ragaszkodása a komáromi koncentráció gondolatához, az osztrákok előzetes megtörésének tervéhez és a kormánnyal kialakult újabb feszültség előidézése mindenképpen súlyos hiba volt, még akkor is, ha elfogadhatatlannak véljük a tudatos kártevés vádját. A súlyos hiba és mulasztás előrebocsátása után azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy Görgey ezzel a lépésével július 12-ig lekötötte Komáromnál az osztrák fő erőt, utána pedig a hó végéig magára vonta az orosz katonai erők jelentékeny részét. (Megismétlődik a téli hadjárat dilemmája!) Ezzel vált lehetővé, hogy a kormány a rendelkezésére álló idő alatt összevonhatta a többi seregtestet, mintegy embert. A magyar seregek gyorsabb koncentrációja pedig az egyesült osztrák-orosz seregek koncentrációját is elősegítette volna. Tehát az sem biztos, hogy a gyors katonai koncentráció jobb eredményt hozott volna. A hadműveletek, az egyre súlyosbodó katonai helyzet válsághangulatot okozott. A közhangulat és nemcsak a békepártiak jó része kereste az erős kéz irányítását, előtérbe helyezte Görgey személyét. A másik része a közvéleménynek ennek ellenhatásaként is az árulástól, a katonai diktatúrától rettegett. A hiányos összeköttetés következtében valódi tájékoztatás hiányában kósza hírek járták az országot, fokozva a bizalmatlanságot, a gyanúsítgatást a vezetők táborában. Világos A fokozódó bizalmatlanság megszüntetéséhez nem éppen előnyösen járult hozzá, hogy Görgeyék felvették a kapcsolatot az orosz katonai erőkkel. Még május 20-án történt, hogy két orosz tiszt került Rimaszombatnál Görgey kezére. Cselből vagy szándékosan, esetleg a félreértés adta lehetőséget kihasználva, mindenesetre parlamenterként viselkedtek: fegyverszünetet kértek és egyben megadásra szólították fel Görgeyt. A megindult érintkezés és levélváltás során Görgey kifejezésre juttatta álláspontját, nyilvánvalóvá tette, hogy bizonyos feltételek között nem idegen tőle a fegyveres harc beszüntetése. Kijelentette, hogy szorongatott helyzetében Magyarország inkább fogadna el egy orosz uralkodót mint osztrákot, továbbá a hadsereg az 1848-as alkotmány biztosításáért harcol. Ezekben a kérdésekben önállóan azonban nem dönthet, ezeket a haditanács elé terjeszti és tájékoztatja róla a kormányt. Közben Paszkievics Berg orosz tábornokon keresztül Haynau véleményével egyezően felveti a cárnak Görgey megvesztegetési lehetőségét. Semmiféle adat sem szól a mellett, hogy ezt felajánlották volna Görgeynek, nem beszélve az elfogadásáról. Általában

9 és ez a Görgey-kérdés megítélésénél különösen fontos a másik tábor elképzelései, a személyét érintő vélemények még akkor sem jelentenek bizonyító erejű forrást, ha a kortársaktól származnak. Görgey véleménye egy orosz uralkodó elfogadásáról egy osztrákkal szemben önmagában még nem volt egyéb mint egy semmire sem kötelező gesztus, amivel esetleg még zavart is lehetett okozni az ellenség táborában. Ez még nem minősíthető politikai programnak, megoldás-keresésnek sem. Felvethető azonban, hogy az 1848-as törvényekre való hivatkozás az évi trónfosztás után már kompromisszumot, a fennálló politikai hatalommal ellentétes irányvonalat jelentett. Igaz, hogy Görgey katonai szintű érintkezését nem sietett közölni Kossuthtal, miután viszont a kormány tudomást szerzett róla, Szemerét és Batthyány Kázmért küldte a táborba, akik a tájékozódáson kívül lényegében a megindult érintkezés folytatása mellett voltak. Erről írta később Vukovics: melyet, mint minden más kísérletet, a veszedelemben volt Haza megmentésére megpróbálni kötelesség volt". Paszkievics azonban közölte később Görgeyvel az osztrák kormányzatra is hivatkozva, hogy vele mint katonával hajlandók tárgyalni, de a politikai hatalommal nem. Nem sok jóval kecsegtetett a katonai helyzet sem. Mészáros helyére július 30-án ismét Dembinszkyt nevezte ki Kossuth fővezérré, amit ugyancsak nem könnyű a történtek és az eddigi tapasztalatok után megmagyarázni. Az idős lengyel tábornok augusztus 2-án Szöregnél a Tisza bal partjára vezette seregét, majd Haynau támadása után a haditanács döntésével ellentétben nem Aradra ment, hanem Temesvár irányába hátrált. Görgey is Arad felé igyekezett az előzetes megállapodás szerint Dembinszkyt e parancsszegés miatt Kossuth leváltotta és Bemre bízta a vezetést, aki nagy csűri veresége után csapatainak maradványait hagyta Erdélyben. Bem biztosítani akarta az Aradra vonulást és augusztus 9-én csatát vállalt Temesvárnál. A tüzérség lőszerkészlete kimerült, Bem maga is megsérült lova felbukása következtében, a hadrend végleg felbomlott és a honvédseregek súlyos vereséget szenvedtek. A csatavesztés hírét még nem ismerték, amikor augusztus 10-én összeült Aradon a minisztertanács, amelyen Görgey is részt vett. Az osztrákok elleni harc folytatása, az oroszokkal való alkudozás mellett foglalt állást. Hajlandónak mutatkozott a diktátorság vállalására is, ha a parlament felajánlja neki. (De azt is tudnunk kell, hogy amikor a szabadságharc alatt diktátorságról beszélnek, akkor nem valamilyen jobb vagy akár baloldali modern katonai diktatúrára gondolnak, hanem a súlyos helyzetben átmenetileg bevezetett, a római köztársaság jogrendjében fogant, a parlament által felhatalmazott teljhatalmú vezetőt értenek alatta.) Bekövetkezett a drámai küzdelem nagy összecsapása Kossuth és Görgey között, viszonyuk feltarthatatlanul a mélypontra süllyedt. Megérkezett a temesvári katasztrófa híre és Kossuth elvesztette minden reményét. Görgey lemondásra szólította fel a kormányzó elnököt és a kormányt, magának követelte a katonai és politikai hatalmat. Követelését Kossuth teljesítette és a hatalmat átadta. A fegyverletétel részleteinek meghatározása nélkül kezdhette meg Görgey a tárgyalásait. Kossuth kiáltványa önmagában is megmutatja azt a reménytelenséget, amiben ekkor voltak, különösebb illúziói senkinek sem lehettek a jövő lehetőségeit illetően. Ezért kissé erőltetett beállítása a kérdésnek az is, hogy Görgey egészen másra kapta a felhatalmazást, mint amire használta. Sajnos a feltételeket vagy a feltételek nélküli fegyverletételt nem a vesztesek szokták diktálni, ez az adott erőviszonyoktól függ. Azon lehet vitatkozni, hogy mindent elkövetett-e Görgey a legjobb fegyverszünet létrehozásáért, milyen lehetőségeket látunk utólag a jobb megoldásra, de valamiféle alapvető különbséget nem feltételezhetünk a történtek és a lehetőségek között. A két

10 napos diktátorság története, krónikája, könnyen összegezhető: a világosi fegyverletétel előkészítése, az orosz bekerítés biztosítása az osztrák hadsereg elkülönítése érdekében és maga a világosi fegyverletétel augusztus 13-án. A küzdelem tehát véget ért. A fegyverletétel Kossuth és a kormányzat tudtával, a haditanács jóváhagyásával következett be. A dráma egy tűnő kor teátrálisan rendezett lovagias jelenetével lezárult. A búcsúzó honvédek zokogó serege felett Rigyiger és Görgey tartotta az utolsó szemlét, példás rendben zajlott le a szörnyű aktus. Menekülő honvédek, fogolyként kísért katonák, rabságba hurcolt tisztek jelezték a véget. Kossuthék Orsován keresztül menekültek Bem megmaradt katonáinak fedezete alatt. Világos után azonban nem hallgattak el mindenütt a fegyverek: még nem adta meg magát körülzárva Arad, Munkács, Pétervár és Komárom, ahol Klapka még hetekig tartotta magát. A szabadságharc, a nemzeti küzdelem egészén azonban már semmi sem segíthetett, az ellenállást folytató egységek már csak saját fegyverletételük előnyösebb feltételéért folytathatták a reménytelen harcot. A magyar szabadságharc valóban véget ért, de nem fejeződött be, sőt igazán csak most kezdődött Görgey egyéni drámája. Harmincegy éves korában a történelem sodrása a legmagasabb helyre állította, hogy azután hátra lévő 67 esztendejét az árulás szörnyű vádjával a fején visszavonultan, egy igazán soha be nem fejeződött belső emigrációban töltse el. A szabadságharc bukása elkerülhetetlen volt a nemzetközi helyzet kedvezőtlen fordulata, a katonai túlerő nyomása és a megoldatlan belső kérdések szociális és nemzetiségi problémák következtében. A fegyverletételt végrehajtó Görgey mégis az árulás iszonyatos vádját vonta magára, amit nemcsak életének hátralévő 67 esztendejében, hanem utóéletében és megítélésében is összekötött nevével a köztudat. Az áruló A küzdelem súlyos óráiban is felmerült az árulás vádja, ami azután végső megfogalmazást kapott a fegyverletétel után. Kossuth viddini levelével megfogalmazta az emigráció politikai koncepcióját, létének vélt jogi alapját: az árulás okozta a nemzet végveszteségét, nem a külellenség, hanem a ráruházott hatalommal visszaélő áruló felelős a katasztrófáért. A nélkül, hogy kétségbe vonnánk az önigazolás fontosságát, nem érezzük az emigráció létjogosultsága zálogának ezt. Ha a külpolitikai viszonyok, a hatalmi érdekellentétek helyet biztosítanak egy emigrációnak, akkor különösebb önigazolás nélkül is fontos szerephez juthat. Ellenkező esetben a legszebb indokolás is semmivé válik. A hír gyorsan terjedt itthon is, a közvélemény inkább hitt az árulásban, mint egy vereségben. A Vörösmartynak tulajdonított vers szörnyű átka a velőkig hatolt: Görgeynek hívják a silány gazembert, Ki e hazát eladta cudarul. Kergesse őt az Isten haragja A síron innen és a síron túl. Kergesse őt a balszerencse, mint Szilaj kutyák a felriadt vadat, Éljen nyomorbul s kínbul mindhalálig S ha elhal, verje meg a kárhozat. "

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete Új Szöveges dokumentum 1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslatban alkotmányt kér az egész Habsburg birodalomnak forradalmi hullám mozdítja el az eseményeket a

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 12:00 A szervezők zöld műtős köpenyben gyülekeznek a Jászai Mari téren, izzítjuk a molinókat, a zászlókat, a kémcsöveket a Kossuth

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben 2008. Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Tanszék Szak Vista 2008.12.31. Tartalomelemzés 2 Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

Igaz ez az egyénre, s talán még inkább igaz a népekre, nemzetekre.

Igaz ez az egyénre, s talán még inkább igaz a népekre, nemzetekre. Kelemen Hunor szövetségi elnök ünnepi beszéde Madéfalván A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni vallotta a huszadik század

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

A fiatalok mentális közérzete Dencs Tünde Identitás és jövőkép Az én-identitás a történelmileg meghatározott tradíciókat hordozó társadalmi közeg hatására alakul ki (Erikson) Az ifjúkor fő feladata az

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista

Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista. Publikációs lista Dr. Botos János publikációs és hivatkozási lista Publikációs lista A holokauszt témakörben: Vöröskeresztes embermentők. A Wesselényi utcai szükségkórház és a gettókórházak helytállása 1944-1945. Budapest.

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Oroszország gazdasági növekedése, az USA-val egyre inkább éleződő konfliktusa, a nanotechnológia kérdése, a közelgő

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 2 2 Kedves Bajtársak! Az elöltöltő fegyveres lövészet újabb kori hazai történelme az első komáromi kísérletek óta (1995.) töretlenül fejlődik. Az országban jelenleg mintegy negyven lőtéren lehet elöltöltő

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tiszteletére rendezett akadályverseny feladatai (közös játék) 12 fős csapatokkal Az iskolai verseny ideje: 2015. március 10. kedd 9 óra Szervező:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu CSELEKVÉSI TERV 2014. /tervezet/

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben