SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL A NÉPSZAVAZÁSRA SZÁNT KÉRDÉS EGYÉRTELMŰSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL A NÉPSZAVAZÁSRA SZÁNT KÉRDÉS EGYÉRTELMŰSÉGE"

Átírás

1 SZABÓ MÁTÉ DÁNIEL A NÉPSZAVAZÁSRA SZÁNT KÉRDÉS EGYÉRTELMŰSÉGE KORREFERÁTUM DEZSŐ MÁRTA BRAGYOVA ANDRÁS: AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON CÍMŰ ELŐADÁSÁHOZ A népszavazások, illetve népszavazási kezdeményezések története az utóbbi időben egyúttal alkotmánybírósági határozatok, mégpedig a népszavazási kérdés egyértelműségével foglalkozó határozatok története is. Az Alkotmánybíróság ugyanis igen sok esetben kényszerült állást foglalni a népszavazásra szánt kérdés egyértelműsége tárgyában, 1 ezzel döntve a népszavazás sorsáról. A testület ezen eljárása során formai és tartalmi kritériumokat mérlegel, mivel jogorvoslati fórumként jár el természetesen csak olyanokat, amelyek az elékerülő kérdések megfogalmazásában problémát vethetnek fel, így az értelmezhetőség témakörében sok potenciális eldöntendő kérdés és lefedetlen terület maradt. Az Alkotmánybíróság a népszavazásra szánt kérdés egyértelműségét tesztek alkalmazásával, illetve tesztek kombinációjával állapítja meg, amelyet a kérdésben rejlő értelmezési probléma alapján választ ki. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában alapvetően három teszt kristályosodott ki, a testület ezek alkalmazásával, variálásával és kombinálásával hoz döntést. Az első teszt a választópolgár számára való értelmezhetőségre kérdez rá: képes-e a választópolgár a feltett kérdésre igennel vagy nemmel válaszolni. Ez a teszt legalább két al-tesztet tartalmaz: a kérdés úgy került-e megfogalmazásra, hogy az a választópolgár számára érthető és értelmezhető olyan mértékben, hogy döntést tudjon hozni, illetve a kérdés eldöntendő-e, megválaszolható-e igennel vagy nemmel. Ezt nevezi az Alkotmánybíróság választópolgári egyértelműségnek. A második teszt az eredményes népszavazás esetén a jogalkotóra háruló kötelezettség tartalmának az értelmezhetőségére vonatkozik: tudni fogja-e a népszavazás után a jogalkotó, hogy mi a teendő. E tesztben foglalt al-tesztek a következők: kiderül-e a szövegből, hogy a népszavazás eredménye alapján kell-e jogszabályt alkotni, és ha igen, milyen tartalommal. Ez jelenti a jogalkotói egyértelműség kérdéskörét az 1 Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló évi III. törvény 13. (1) bekezdése szerint a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni. Ugyanezen törvény 10. c) pontja szerint az Országos Választási Bizottságnak meg kell tagadnia az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek. A választási eljárásról szóló évi C. törvény a pedig az Alkotmánybíróságot hatalmazza fel az Országos Választási Bizottság határozata elleni jogorvoslat elbírálására. 88

2 SZABÓ M. D.: A NÉPSZAVAZÁSRA SZÁNT KÉRDÉS EGYÉRTELMŰSÉGE alkotmánybírósági határozatok szerint. 2 A harmadik teszt valójában az előző kettő alapja, már nem egy vagy több eldönthető kérdést tartalmaz, hanem egy olyat, amire nem igennel vagy nemmel lehet válaszolni, amely mind a választópolgárok, mind a jogalkotó általi értelmezhetőségnél szerepet játszhat, nevezetesen, hogy mi a választópolgár akarata. Ez a teszt valójában a legfontosabb, a népszavazáshoz való jog alanyi jogi jellegéből adódik, és ebből következik, hogy az Alkotmánybíróság a népszavazásra szánt kérdés egyértelműségének megítélésekor a jogorvoslati eljárás során megszorítóan értelmezi a hatáskörét. 3 Az Alkotmánybíróság különböző kombinációkban és eltérő hangsúlyokkal használja az említett teszteket a népszavazásra szánt kérdések egyértelműségével kapcsolatban felmerülő problémák esetében. Az alábbiakban ezeket tekintjük át. A kérdésben lévő helyesírási (gépelési) hibák, például betűcserék, ékezet- és írásjelhiányok, könnyen előfordulhatnak az aláírásgyűjtő íveken, ám többnyire valószínűleg nem értelemzavaróak. Gyakoribb az értelmezhetetlenség vagy a félreérthetőség, ha a kérdés megfogalmazása a nyelvtani szabályok helytelen alkalmazása miatt nyelvtani hibában szenved, például nem egyeztették az alanyt az állítmánnyal, a kérdés nyelvtani szempontból nem kérdés, stb. Az Alkotmánybíróság korábban a normakontrollra irányuló eljárásokban szembesült a nyelvtani, helyesírási hibák kérdésével. Úgy foglalt állást, hogy nem feladata az elíráson alapuló nyelvtani hibák, a megfogalmazás nyelvtani és stiláris helyességének megítélése. 4 A normavilágosság és a népszavazásra szánt kérdések egyértelműségének vizsgálata azonban az Alkotmánybíróság szerint sem azonos. Abban azonban megegyeznek, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálja az elíráson alapuló nyelvtani hibákat, amennyiben azok egyéb, lényeges okból nem aggályosak. (Például értelemzavaró nyelvtani hiba a népszavazási kérdésben, alkalmazhatatlan vagy tartalmi okból alkotmányellenes norma.) Vagyis a népszavazási kérdések vizsgálatakor nem önmagában a nyelvtani, helyesírási hibáknak van jelentősége, hanem annak, hogy a kérdésben értelemzavaró hiba van-e. 5 Az elírásban vagy nyelvtani hibában szenvedő kérdéseknél tehát az Alkotmánybíróság azt vizsgálja (és a legtöbb esetben igennel válaszol), hogy a választópolgár érti, értheti-e a kérdés tartalmát. Nehezebb a bonyolult kérdések megítélése. A népszavazást kezdeményezők sokszor elsősorban azért, hogy a népszavazás minél jobban kifejezze a választópolgárok akaratát, és a jogalkotó keze minél jobban meg legyen kötve a népszavazás eredményétől függően igen bonyolultan fogalmazzák meg a kérdést, minél több részletet igyekeznek belezsúfolni, amely így többszöri elolvasás után is nehezen, egyes választópolgárok számára pedig talán egyáltalán nem érthető. Míg 2 52/2001. (XI. 29.) AB határozat. 3 52/2001. (XI. 29.) AB határozat. 4 56/1992. (XI. 4.) AB határozat. 5 24/2006. (VI. 15.) AB határozat. 89

3 ALKOTMÁNYJOG az elírásnál és a nyelvtani szabályok helytelen alkalmazásánál egy objektív kritériumrendszerhez, a nyelvtanhoz képest volt hibás a kérdés, és ez okozta az esetleges értelmezhetetlenséget, addig itt szubjektív szempontokat kellene számításba venni. Az azonban biztosan nem várható el a népszavazás kezdeményezőitől, hogy minden egyes választópolgár számára érthető kérdést fogalmazzanak meg, de kétségkívül ez lenne az ideális. Nehezebb felfogású választópolgárok mindig lesznek, nem lehet a legrosszabb képességű választópolgár szintjét alapul venni. Ugyanakkor helytelen lenne, ha a mérce alapja az Országos Választási Bizottság vagy az Alkotmánybíróság tagjainak értelmezési képessége lenne, tekintve, hogy jogi kérdésekben az átlagosnál jóval járatosabb emberekről van szó. Az kétségtelen, hogy ha ők sem értik a kérdést, akkor az valószínűleg értelmezhetetlen, de az értelmezhetőség mércéjét ennél bizonyosan alacsonyabb szintre kell helyezni. Hogy hova, azt mindeddig nem állapította meg az Alkotmánybíróság. Amit bizonyosan tudunk, az az, hogy önmagában a több tagmondatból álló kérdés nem sérti az egyértelműség követelményét, de ezt sem a kérdés bonyolult megfogalmazásával kapcsolatban, hanem a kérdésben foglalt alkérdésekkel összefüggésben állapította meg a testület. 6 A szakkifejezések használata pedig önmagában nem zárja ki a kérdés hitelesíthetőségét, ha azok a kérdés egészének érthetőségét nem zavarják. 7 A kérdés bonyolult megfogalmazása még nem vált a népszavazásra bocsátás akadályává, az Alkotmánybíróság alapvetően csak az igennel vagy nemmel megválaszolhatóság mércéjét tartja ezzel összefüggésben szem előtt. 8 Ettől eltérő problémát jelent, ha a népszavazási kérdés több kérdésből áll, ekkor az Alkotmánybíróság szerint nincs mit mérlegelni. Ilyenkor az egyértelműség problémája abban áll, hogy lehet-e a kérdésre egyetlen igennel vagy nemmel válaszolni. A testület szigorú megállapítása szerint, ha a kérdés több olyan alkérdésből áll, amelyek ellentmondanak egymásnak, amelyek egymáshoz való viszonya nem egyértelmű, vagy amelyek nem következnek egymásból, illetve amelyek tartalmilag egymáshoz nem kapcsolódnak, sérül az egyértelműség követelménye, de egyúttal csorbul az alkotmány 2. (2) bekezdésén alapuló népszavazáshoz való jog is. 9 Minden kérdés szükségszerűen pontatlan bizonyos mértékig, mivel mozgásteret hagy a jogalkotó számára abban, hogy a választópolgárok többségének akaratát milyen keretek között, hogyan hajtja végre. Nincs az a népszavazási kérdés, amely alapján a jogalkotó csak egyféle normaszöveggel tudna eleget tenni a nép akaratának. Még ha a választópolgárok pontos normaszöveget is fogalmaznak meg, akkor is van némi mozgástér a jogalkotás során, hiszen a megalkotandó 6 52/2001. (XI. 29.) AB határozat. 7 63/2002. (XII. 3.) AB határozat. 8 5/2004. (III. 2.) AB határozat. 9 52/2001. (XI. 29.) AB határozat. 90

4 SZABÓ M. D.: A NÉPSZAVAZÁSRA SZÁNT KÉRDÉS EGYÉRTELMŰSÉGE szabályoknak összhangban kell lenniük a jogrendszerrel, erre pedig a jogalkotónak oda kell figyelnie. Tény, hogy nem követelmény a népszavazás kezdeményezőivel szemben, hogy pontos normaszöveget fogalmazzanak meg az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Országgyűlésnek az alkotmány által meghatározott kereteket és a népszavazáson megnyilvánult választópolgári akaratot egyaránt figyelembe véve kell döntenie jogalkotási kötelezettségéről. 10 Azt kell vizsgálni, hogy véleménynyilvánító népszavazás esetén a jogalkotó az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán lévő kérdés alapján egyértelműen meg tudná-e ítélni a választópolgárok nem kötelező erejű állásfoglalását. Amennyiben pedig ügydöntő népszavazásra kerülne sor, a kérdés az, hogy a jogalkotó a hatályos törvények figyelembevételével egyértelműen meg tudná-e ítélni a választópolgárok jogalkotási akaratát, és el tudná-e dönteni, hogy a választópolgári akarat érvényre juttatása érdekében mely törvényeket és milyen keretek között szükséges módosítani. 11 Az egyértelműség követelménye csak azt jelenti, hogy a jogalkotó meg tudja állapítani, van-e jogalkotási kötelezettsége, és ha igen, körülbelül milyen. 12 Ha több lehetséges megoldás kínálkozik, akkor pedig az Alkotmánnyal összhangban lévő szövegezést kell választani. 13 Nem kizárt, hogy a választópolgárok akarata lehetetlenre irányul. Jogi szempontból lehetetlen akarattal már találkozott az Alkotmánybíróság, és meglepően engedékeny volt: sokak szerint olyan tartalmú kérdést tartott népszavazásra bocsáthatónak, amely mind megfogalmazásában, mind lényegét tekintve lehetetlent követelt volna az Országgyűléstől. 14 Az Alkotmánybíróság vitatott határozata szerint viszont még e lehetetlenség mellett is egyértelműen megállapítható volt, hogy végső soron mit akartak a választópolgárok, még ha a végső cél eléréséhez jogi szempontból lehetetlen eszközt is jelöltek meg a népszavazásra szánt kérdésben. 15 Itt a választópolgári akarat elve tulajdonképpen megelőzte az egyértelműség elvét, pontosabban az Alkotmánybíróság szerint az egyértelműség éppen abból következik, hogy a lehetetlenre irányuló szöveg megfogalmazásából valahogyan mégiscsak kiolvasható, hogy mit is akarnak a 10 15/2003. (IV. 18.) AB határozat /2006. (VI. 15.) AB határozat /2002. (XII. 19.) AB határozat /2003. (IV. 18.) AB határozat. 14 A népszavazás kezdeményezői azt szerették volna elérni, hogy az Országgyűlés semmisítsen meg egy törvényt. Megfogalmazását tekintve a kérdés hibás volt, mert a hatályos jogrend szerint megsemmisíteni törvényt csak az Alkotmánybíróság tud, az Országgyűlés legfeljebb hatályon kívül helyezheti, ráadásul a kérdéses törvényt az Alkotmánybíróság hónapokkal korábban (az aláírásgyűjtés ideje alatt) megsemmisítette. Az indítványozók és a határozat bírálói szerint nem létező törvény megsemmisítésére kötelezte volna a népszavazás az Országgyűlést, ha eredményes lett volna. Az eredetileg egyértelmű kérdés a törvény megsemmisítése miatt elvesztette az egyértelmű jellegét /2004. (IX. 28.) AB határozat. 91

5 ALKOTMÁNYJOG választópolgárok, milyen eredményt szeretnének elérni (ha nem is feltétlenül adekvát módon). A választópolgárok akarata pedig alapvető szempont a testület munkájában, szerinte a maga teljességében a kötelezően elrendelendő népszavazás valósítja meg azt a közvetlen hatalomgyakorlást, amelyet az alkotmány a népszuverenitás gyakorlásának egyik formájaként jelöl meg. A népszavazásnak ez a szerepe indokolja, hogy a választópolgároknak a népszavazással kapcsolatos joga az alkotmányban biztosított politikai alapjognak minősül. 16 E politikai jog minél teljesebb érvényesülését kell biztosítani, és ezért a jogorvoslati eljárás során az Alkotmánybíróságnak megszorítóan kell értelmeznie a saját hatáskörét. 17 Máig kérdés, mit tenne az Alkotmánybíróság, ha nem jogi, hanem fizikai szempontból lehetetlenre irányuló kérdésre irányulna a népszavazási kezdeményezés. A hatáskörének megszorító értelmezése alapján valószínűleg azt is népszavazásra alkalmasnak találná /1997. (X. 14.) AB határozat /2001. (XI. 29.) AB határozat. A jogi lehetetlenség egyik alesete lenne a jogellenes célra irányuló választópolgári akarat. Valójában a jogrendszerrel mindig ellentétes a népszavazási kérdés mögött rejlő választópolgári akarat, de ezt könnyű belátni, hiszen a népszavazás többnyire a fennálló jogrend megváltoztatására irányul. Ennek objektív korlátait a tiltott tárgyak körében találjuk, ezeket pedig nem is az egyértelműség és értelmezhetőség keretében, hanem a törvény egy másik szakasza alapján kell vizsgálni, amely szerint nem hitelesíthető olyan kérdés, amelyben nem lehet népszavazást tartani. (Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló évi III. törvény 10. b) pontja.) 92

Az átmeneti rendelkezések (2011. december 31.) alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló utólagos normakontroll

Az átmeneti rendelkezések (2011. december 31.) alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló utólagos normakontroll Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr Az Alkotmánybíróság határozata Magyarország Alaptörvénye egyes átmeneti rendelkezéseiről* Az átmeneti rendelkezések (2011. december 31.) alaptörvény-ellenességének vizsgálatára

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra

Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra Papp Imre KÉTHARMADDAL VAGY ANÉLKÜL? Ez év júniusában fogadta el a kormány a jogalkotásra vonatkozó szabályok korszerûsítésének koncepcióját. Mindenképpen dicséret illeti a koncepció elôkészítôit szakszerû

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV.

Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL. Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. Kérdőív ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS: MŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLAT MÁS KÖZJOGI SZERVEZETEKKEL Európai Alkotmánybíróságok Kongresszusának XV. konferenciája A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának válaszai I. Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2015.

Részletesebben

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István zásáról a jogalkalmazó közigazgatási hatóságok dönthetnek. Továbbá, ezek a döntések csak jogszerűségük miatt lehetnek érvényesek. Ha jogszerűtlenek lennének, azokról a jog alapján bíróság dönthet. A közigazgatási

Részletesebben

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük

hogy az alapjogok pártját fogjuk, általános szempontjait vegyük Nekünk az a feladatunk, hogy az alapjogok pártját fogjuk, és ne a társadalomirányítás általános szempontjait vegyük figyelembe Paczol ay Pé t e r r e l, a z l kot m á n y bí róság e lnök é v e l Halmai

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

Holló András. Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében

Holló András. Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében Holló András Néhány megjegyzés az alapok (húsz év) védelmében Pokol Béla tanulmányának 1 első másfél sorában megdicsérte az Alkotmánybíróság (1990-től számított) két évtizedes gyakorlatát, majd ezt követően

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 17. 2014. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2014. (II. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói

Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói BÁN TAMÁS Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói és alkotmánybírósági gyakorlatban csak egy hosszabb folyamat eredménye lehet. Ha egy koordinátarendszerben akarjuk ábrázolni az esetjogra való

Részletesebben

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 259 270. A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Tanulmányomban egy viszonylag

Részletesebben

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Andrássy György* 1. Bevezetés Az állam és a magyar nyelv közötti kapcsolat kérdése nem ugyanúgy merül föl Magyarországon,

Részletesebben

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződések a vállalkozások működésének szerves részei, a belőlük eredő jogviták száma jelentős, jellegük szerteágazó

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Gere Ügyvédi Iroda... által képviselt... felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda... által képviselt alperes neve... alperes

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A fogyasztói szerződés részévé váló általános szerződési feltételek érvénytelensége iránti közérdekű kereset elbírálásával összefüggő jogalkalmazási kérdések Az 1978.

Részletesebben

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN* Drinóczi Tímea** A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN I. rész: A MAGÁNTULAJDONOSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A tulajdoni garancia

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

Szabó Máté Dániel: BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS ÉS ADATVÉDELEM

Szabó Máté Dániel: BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS ÉS ADATVÉDELEM Szabó Máté Dániel: BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS ÉS ADATVÉDELEM A személyes adatok védelmével foglalkozó szakemberek manapság nem tehetik meg, hogy nem vesznek tudomást a biometriai személyes adatok újfajta felhasználási

Részletesebben

Felelõsség a közvagyonnal való gazdálkodásért,

Felelõsség a közvagyonnal való gazdálkodásért, Kapa Mátyás Felelõsség a közvagyonnal való gazdálkodásért, avagy jogágak véletlen találkozása a boncasztalon Összefoglaló: A tanulmány a közvagyonnal történõ gazdálkodás körében elkövetett kötelezettségszegésért

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

Másfél év mérlegen A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE

Másfél év mérlegen A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Másfél év mérlegen Fodor-Lukács Krisztina l Kádár András Kristóf Kovács Judit l Körtvélyesi Zsolt l Nagy Gusztáv A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Másfél év mérlegen A Független

Részletesebben

A tényálláshoz kötöttség elvének egyes kérdései a másodfokú büntetőperben

A tényálláshoz kötöttség elvének egyes kérdései a másodfokú büntetőperben Dr. Kardos Sándor* 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) revíziós rendszerének egyik igen fontos jogintézményét, a tényálláshoz kötöttséget kívánom bemutatni. A tényálláshoz kötöttség elvének egyes

Részletesebben