MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA február 3., péntek. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA február 3., péntek. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA február 3., péntek 13. szám Tartalomjegyzék 3/2012. ( 3.) NFM rendelet 14/2012. ( 3.) ME 15/2012. ( 3.) OVB 16/2012. ( 3.) OVB 17/2012. ( 3.) OVB 18/2012. ( 3.) OVB 19/2012. ( 3.) OVB 20/2012. ( 3.) OVB 21/2012. ( 3.) OVB 22/2012. ( 3.) OVB 23/2012. ( 3.) OVB 24/2012. ( 3.) OVB 25/2012. ( 3.) OVB 26/2012. ( 3.) OVB 27/2012. ( 3.) OVB Az A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásáról 644 Helyettes államtitkár kinevezésérõl 646 Az Országos Választási Bizottság a 646 Az Országos Választási Bizottság a 647 Az Országos Választási Bizottság a 648 Az Országos Választási Bizottság a 650 Az Országos Választási Bizottság a 651 Az Országos Választási Bizottság a 652 Az Országos Választási Bizottság a 653 Az Országos Választási Bizottság a 654 Az Országos Választási Bizottság a 655 Az Országos Választási Bizottság a 656 Az Országos Választási Bizottság a 657 Az Országos Választási Bizottság a 658 Az Országos Választási Bizottság a 659

2 644 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzeti fejlesztési miniszter 3/2012. ( 3.) NFM rendelete az A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (V 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. E rendelet hatálya a Magyarország évi központi költségvetésérõl szóló évi CLXXXVI törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. melléklet XV Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 41. alcím A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása fejezeti kezelésû elõirányzatára (a továbbiakban: elõirányzat) terjed ki. 2. (1) Az elõirányzat fedezetet biztosít a) a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekrõl szóló 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. -a alapján a Korm. rendelet 4. -ában és 5. -ában meghatározott kiadásokra, b) a 3. szerinti szervezet a Korm. rendeletben meghatározott kiadásokkal összefüggõ feladatai kapcsán felmerülõ mûködési kiadásaira és c) a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnak (a továbbiakban: MALÉV Zrt.) a Korm. rendelet 4. -ában és 5. -ában meghatározott feladataival összefüggésben felmerülõ, a MALÉV Zrt. szervezetének mûködtetését szolgáló kiadásaira. (2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kiadások összesen nem haladhatják meg az elõirányzat 5%-át. (3) Az elõirányzat terhére visszatérítendõ támogatás és kölcsön nem nyújtható. 3. (1) A Korm. rendelet 1. (2) bekezdése szerinti szervezet a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MAG Zrt.). (2) A MAG Zrt. az elõirányzat felhasználásával kapcsolatban a következõ feladatokat látja el: a) a Ktv. 1. melléklet XV Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetõjével (a továbbiakban: miniszter) kötött szerzõdésben meghatározott körben az elõirányzat terhére kötelezettséget vállal, és azt pénzügyileg ellenjegyzi, b) a MALÉV Zrt. által a Korm. rendelet 1. (3) bekezdése alapján rendelkezésére bocsátott bizonylatokhoz kapcsolódóan a felmerülõ kiadásokkal összefüggõ ellenõrzési és utalványozási, valamint a szakmai teljesítés és a kifizetés jogosságának igazolására vonatkozó feladatokat végez, és az utalványozott összegrõl kiállított átutalási megbízásnak a kincstárhoz történõ benyújtásával elrendeli a kifizetést, c) az elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalások tekintetében vezeti a kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását és a követelésállomány nyilvántartását, d) ellátja az elõirányzattal kapcsolatos számviteli feladatokat, részt vesz az elõirányzat költségvetési beszámolójának összeállításában, és e) a miniszter részére rendszeresen, és külön felkérés alapján az abban foglalt tartalommal az e rendelet alapján ellátott feladatával összefüggésben adatot szolgáltat.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám A miniszter, a MALÉV Zrt. és a MAG Zrt. az e rendelet végrehajtásához szükséges feladatokról háromoldalú megállapodást köt. 5. Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba. Németh Lászlóné s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

4 646 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám IX. Határozatok Tára A miniszterelnök 14/2012. ( 3.) ME a helyettes államtitkár kinevezésérõl A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló évi LVI törvény 47. (1) bekezdése alapján, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára dr. Kis Norbert Józsefet a Nemzeti Erõforrás Minisztérium helyettes államtitkárává január 29-ei hatállyal kinevezem. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök Az Országos Választási Bizottság 15/2012. ( 3.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Demokratikus Koalíció (1025 Budapest, Felsõ Zöldmáli út 55.) képviseletében Bauer Tamás (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. A beadványozó január 5-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés ne korlátozza a betétesek hozzáférését a bankoknál és más pénzintézeteknél elhelyezett betétekhez, és ne adjon felhatalmazást ilyen intézkedésre a kormánynak vagy más állami szervnek? Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív, illetve a konkrét kérdés hitelesítésérõl szóló döntése során megvizsgálja, hogy a beadványozó magánszemély választójoggal rendelkezik-e, illetve a jogi személy bejegyzésre került-e közhiteles, bírósági nyilvántartásba. Beadványozó a Demokratikus Koalíció párt képviseletében meghatalmazással nyújtotta be a népszavazási kezdeményezést. Beadványozó a párt név-, székhely- és képviselõ-változásáról szóló végzést a kezdeményezés

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 647 benyújtásakor csatolta, a végzés jogerõre emelkedésérõl szóló, záradékkal ellátott végzést a kezdeményezés Országos Választási Bizottság által történõ megtárgyalásáig azonban nem nyújtotta be. Az Országos Választási Bizottság 50/1998. (IX. 28.) számú ában kifejtette, hogy a társadalmi szervezet bejegyzésérõl szóló végzés ellen 15 napon belül jogorvoslati lehetõség áll fenn, e függõ jogi helyzet akkor szûnik meg, ha a nyilvántartásba vételrõl szóló bírósági végzés jogerõre emelkedett. Ekkor tekinthetõ bejegyzett társadalmi szervezetnek. A Fõvárosi Bíróság 60.Kpk /1998/2. számú végzésében kifejtettek szerint a bírósági bejegyzés csak és kizárólag a már jogerõs bejegyzés lehet. Mint ahogy jogot alapítani csak jogerõs okra lehet, úgy a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre is csak akkor alapítható jog, ha az jogerõs. Azaz jogerõre emelkedés elõtt, a bejegyzés puszta tényére hivatkozva jogot szerezni, igényt érvényesíteni nem lehet. A Kpkf.25/1992. számú LB végzés szerint a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé. A nyilvántartásba vett adatok között szerepel a társadalmi szervezet képviselõjének neve. Az adatok bejegyzése és a bejegyzett adatok változásának átvezetése a bíróság végzésével történik. Mindaddig, míg a bíróság végzéssel meg nem változtatja a bejegyzett adatokat, azok teljes bizonyító erõvel bírnak, közhitelesek. Tekintettel arra, hogy a Demokratikus Koalíció párt bejegyzõ végzése jogerõssé válása vonatkozásában a beadványozó nem nyújtott be iratot, így sem a párt, sem a párt képviseletében, annak meghatalmazottja a bejegyzésre jogot nem alapíthatott, jognyilatkozat tételére, így népszavazás kezdeményezésére nem volt jogosult. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 3. értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek érvényre kell juttatniuk többek között a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás alapelvét is. Fentiek értelmében a beadványozó népszavazási kezdeményezése ezen alapelvnek nem felelt meg, ezért az Országos Választási Bizottság a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott. A az Nsztv. 2. -án, Ve. 3. -án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul. Az Országos Választási Bizottság 16/2012. ( 3.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Demokratikus Koalíció (1025 Budapest, Felsõ Zöldmáli út 55.) képviseletében Bauer Tamás (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. A beadványozó január 5-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti

6 648 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám Egyetért-e Ön azzal, hogy a forint vásárlóerejének védelmében, a Magyar Nemzeti Bank önállóságának biztosítása érdekében az Országgyûlés megalkotására visszamenõlegesen helyezze hatályon kívül a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CCVI Törvényt, amely lehetõséget nyújtana a kormány befolyásának kiterjesztésére a Nemzeti Bank fölött, s ezzel a évi LVI törvény maradjon hatályban? Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív, illetve a konkrét kérdés hitelesítésérõl szóló döntése során megvizsgálja, hogy a beadványozó magánszemély választójoggal rendelkezik-e, illetve a jogi személy bejegyzésre került-e közhiteles, bírósági nyilvántartásba. Beadványozó a Demokratikus Koalíció párt képviseletében meghatalmazással nyújtotta be a népszavazási kezdeményezést. Beadványozó a párt név-, székhely- és képviselõ-változásáról szóló végzést a kezdeményezés benyújtásakor csatolta, a végzés jogerõre emelkedésérõl szóló, záradékkal ellátott végzést a kezdeményezés Országos Választási Bizottság által történõ megtárgyalásáig azonban nem nyújtotta be. Az Országos Választási Bizottság 50/1998. (IX. 28.) számú ában kifejtette, hogy a társadalmi szervezet bejegyzésérõl szóló végzés ellen 15 napon belül jogorvoslati lehetõség áll fenn, e függõ jogi helyzet akkor szûnik meg, ha a nyilvántartásba vételrõl szóló bírósági végzés jogerõre emelkedett. Ekkor tekinthetõ bejegyzett társadalmi szervezetnek. A Fõvárosi Bíróság 60.Kpk /1998/2. számú végzésében kifejtettek szerint a bírósági bejegyzés csak és kizárólag a már jogerõs bejegyzés lehet. Mint ahogy jogot alapítani csak jogerõs okra lehet, úgy a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre is csak akkor alapítható jog, ha az jogerõs. Azaz jogerõre emelkedés elõtt, a bejegyzés puszta tényére hivatkozva jogot szerezni, igényt érvényesíteni nem lehet. A Kpkf.25/1992. számú LB végzés szerint a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé. A nyilvántartásba vett adatok között szerepel a társadalmi szervezet képviselõjének neve. Az adatok bejegyzése és a bejegyzett adatok változásának átvezetése a bíróság végzésével történik. Mindaddig, míg a bíróság végzéssel meg nem változtatja a bejegyzett adatokat, azok teljes bizonyító erõvel bírnak, közhitelesek. Tekintettel arra, hogy a Demokratikus Koalíció párt bejegyzõ végzése jogerõssé válása vonatkozásában a beadványozó nem nyújtott be iratot, így sem a párt, sem a párt képviseletében, annak meghatalmazottja a bejegyzésre jogot nem alapíthatott, jognyilatkozat tételére, így népszavazás kezdeményezésére nem volt jogosult. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 3. értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek érvényre kell juttatniuk többek között a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás alapelvét is. Fentiek értelmében a beadványozó népszavazási kezdeményezése ezen alapelvnek nem felelt meg, ezért az Országos Választási Bizottság a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott. A az Nsztv. 2. -án, Ve. 3. -án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul. Az Országos Választási Bizottság 17/2012. ( 3.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Demokratikus Koalíció (1025 Budapest, Felsõ Zöldmáli út 55.) képviseletében Bauer Tamás (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 649 I. A beadványozó január 5-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy a forint vásárlóerejének védelmében, az Európai Unió alapszerzõdésével összhangban fennmaradjon a Magyar Nemzeti Bank függetlensége, és az Országgyûlés ne alkosson olyan törvényt, amely a Nemzeti Bankot az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseiben meghatározott lehetõséggel élve olyan új szervezetbe olvasztaná be, amelynek vezetõjét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezné ki, s a Nemzeti Bank elnöke az új vezetõ alárendeltje lenne? Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív, illetve a konkrét kérdés hitelesítésérõl szóló döntése során megvizsgálja, hogy a beadványozó magánszemély választójoggal rendelkezik-e, illetve a jogi személy bejegyzésre került-e közhiteles, bírósági nyilvántartásba. Beadványozó a Demokratikus Koalíció párt képviseletében meghatalmazással nyújtotta be a népszavazási kezdeményezést. Beadványozó a párt név-, székhely- és képviselõ-változásáról szóló végzést a kezdeményezés benyújtásakor csatolta, a végzés jogerõre emelkedésérõl szóló, záradékkal ellátott végzést a kezdeményezés Országos Választási Bizottság által történõ megtárgyalásáig azonban nem nyújtotta be. Az Országos Választási Bizottság 50/1998. (IX. 28.) számú ában kifejtette, hogy a társadalmi szervezet bejegyzésérõl szóló végzés ellen 15 napon belül jogorvoslati lehetõség áll fenn, e függõ jogi helyzet akkor szûnik meg, ha a nyilvántartásba vételrõl szóló bírósági végzés jogerõre emelkedett. Ekkor tekinthetõ bejegyzett társadalmi szervezetnek. A Fõvárosi Bíróság 60.Kpk /1998/2. számú végzésében kifejtettek szerint a bírósági bejegyzés csak és kizárólag a már jogerõs bejegyzés lehet. Mint ahogy jogot alapítani csak jogerõs okra lehet, úgy a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre is csak akkor alapítható jog, ha az jogerõs. Azaz jogerõre emelkedés elõtt, a bejegyzés puszta tényére hivatkozva jogot szerezni, igényt érvényesíteni nem lehet. A Kpkf.25/1992. számú LB végzés szerint a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételével válik jogi személlyé. A nyilvántartásba vett adatok között szerepel a társadalmi szervezet képviselõjének neve. Az adatok bejegyzése és a bejegyzett adatok változásának átvezetése a bíróság végzésével történik. Mindaddig, míg a bíróság végzéssel meg nem változtatja a bejegyzett adatokat, azok teljes bizonyító erõvel bírnak, közhitelesek. Tekintettel arra, hogy a Demokratikus Koalíció párt bejegyzõ végzése jogerõssé válása vonatkozásában a beadványozó nem nyújtott be iratot, így sem a párt, sem a párt képviseletében, annak meghatalmazottja a bejegyzésre jogot nem alapíthatott, jognyilatkozat tételére, így népszavazás kezdeményezésére nem volt jogosult. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 3. értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek érvényre kell juttatniuk többek között a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás alapelvét is. Fentiek értelmében a beadványozó népszavazási kezdeményezése ezen alapelvnek nem felelt meg, ezért az Országos Választási Bizottság a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott. A az Nsztv. 2. -án, Ve. 3. -án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul.

8 650 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám Az Országos Választási Bizottság 18/2012. ( 3.) OVB a Az Országos Választási Bizottság január 30-án megtartott ülésén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény 14. (1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -ában, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Mantra Magyarországi Buddhista Egyház (székhelye: 1108 Budapest, Kõvágó út 6.) képviseletében Kasza Miklós Koppány elnök (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti. A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. A beadványozó január 17-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz Támogatom, hogy az Országgyûlés a lelkiismereti és vallásszabadságról valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségekrõl szóló 2011.évi CCVI.évi. törvény alapján a Mantra Magyarországi Buddhista Egyházat egyházként elismerje (székhelye: 1108 Budapest, Kõvágó út 6., Dharma központ címe: 1046 Budapest, Szent László tér 7., bejegyzõ végzés száma: 60172/2007/13, nyilvántartási száma: 2462). A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény rendelkezései szerint abban az esetben, ha az alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesület egyházként való elismerését kívánja kezdeményezni, azt az egyesület képviseletére jogosult személy a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti meg. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint az országos népi kezdeményezésre feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének akadálya nincs. A a évi CCVI. törvény 14. (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. -án, a Ve (1) bekezdésén, a 131/A. b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 651 Az Országos Választási Bizottság 19/2012. ( 3.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. Beadványozó január 19-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy a történelem érettségi tételeknek minden esetben legyen része a Molotov-Ribbentrop paktum, ugyanis ezáltal tudatosulna a diákokban az, hogy az ötvenmillió áldozattal járó világháború kirobbantása nem csak a nácik, hanem a kommunisták bûne is? Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint országos népszavazás tárgya az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. Mivel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 94. -ának (1) bekezdés h) pontja értelmében, az oktatásért felelõs miniszter rendeletben szabályozza az érettségi vizsga vizsgakövetelményeinek kiadását, az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe. Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének sem felel meg. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. A népszavazásra feltenni kívánt kérdés megtévesztõ, mivel a választópolgárok számára azt a téves látszatot kelti, mintha a jelenlegi szabályozás szerint a kérdésben említett Molotov-Ribbentrop paktum nem képezné részét a gimnáziumi és a szakközépiskolai érettségi vizsgakövetelményeknek, ugyanakkor az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet mellékletében található, a történelem vizsgatárgyhoz tartozó részletes érettségivizsga-követelmények alapján, a Világháború elõzményeinek ismerete az érettségi vizsga részét képezi. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy nem egyértelmû továbbá a népszavazásra feltenni kívánt kérdés azért sem, mert az tulajdonképpen több kérdést, feltételt von egységbe, amelyek külön-külön is megválaszolhatók. Így a választópolgárnak nincs lehetõsége megkülönböztetést tenni, és részkérdésenként véleményt nyilvánítani a kezdeményezésrõl. Ennek alapján a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre nem lehet egyértelmûen válaszolni. Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. a) és c) pontjai alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat és hatáskörébe és a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A az Alaptörvény 8. cikkének (2) bekezdésén, évi LXXIX. törvény 94. -ának (1) bekezdés h) pontján, 40/2002. (V. 24.) OM rendelet mellékletén, az Nsztv. 2. -án, a 10. a) és c) pontján és 13. (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37.

10 652 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul. Az Országos Választási Bizottság 20/2012. ( 3.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. Beadványozó január 19-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy az alapfokú történelem oktatás részeként tanítsák, hogy az MSZP és az SZDSZ milyen kampányt folytatott december ötödikén megtartott a kettõs állampolgárságra vonatkozó népszavazás kapcsán, a határon túli magyarok ellen? Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint országos népszavazás tárgya az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 8/A. -ának (1) bekezdésében szabályozott kerettantervek tartalmazzák az egyes tantárgyak témaköreit, a témakörök tartalmát. Ugyanezen törvény 8/B. -ának (7) bekezdése értelmében a kerettanterveket az oktatásért felelõs miniszter adja ki, így az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe. Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének sem felel meg. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezésben feltenni kívánt kérdés nem tesz eleget az egyértelmûség fenti követelményének, mivel a kérdésbõl sem a választópolgárok, sem a jogalkotó számára nem derül ki a népszavazási kezdeményezés pontos tartalma. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a feltenni kívánt kérdés valójában több kérdést von egységbe, amelyek külön-külön is megválaszolhatók, így a választópolgárnak nincs lehetõsége megkülönböztetést tenni, és részkérdésenként véleményt nyilvánítani a kezdeményezésrõl. Ennek alapján nem lehet a feltenni kívánt kérdésre egyértelmûen válaszolni. Továbbá az Országos Választási Bizottság szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés politikai véleményt tartalmaz.

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 653 Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. a) és c) pontjai alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat és hatáskörébe és a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A az Alaptörvény 8. cikkének (2) bekezdésén, évi LXXIX. törvény 8/A. -ának (1) bekezdésén, 8/B. -ának (7) bekezdésén, az Nsztv. 2. -án, a 10. a) és c) pontján és 13. (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul. Az Országos Választási Bizottság 21/2012. ( 3.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. Beadványozó január 19-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy a középfokú oktatás részeként tanítsák azt, hogy milyen bûnök számítanak emberiesség elleni bûncselekménynek? Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint országos népszavazás tárgya az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 8/A. -ának (1) bekezdésében szabályozott kerettantervek tartalmazzák az egyes tantárgyak témaköreit, a témakörök tartalmát. Ugyanezen törvény 8/B. -ának (7) bekezdése értelmében a kerettanterveket az oktatásért felelõs miniszter adja ki, így az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe. Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének sem felel meg. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles.

12 654 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint nem egyértelmû a népszavazásra feltenni kívánt kérdés, ugyanis nem állapítható meg, hogy mi értendõ azon bûnök alatt, melyek az emberiesség elleni bûncselekményeknek minõsülnek, tekintettel arra, hogy bûncselekmények tárgyai egyes cselekmények, nem pedig bûnök lehetnek. Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. a) és c) pontjai alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat és hatáskörébe és megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A az Alaptörvény 8. cikkének (2) bekezdésén, évi LXXIX. törvény 8/A. -ának (1) bekezdésén és 8/B. -ának (7) bekezdésén, az Nsztv. 2. -án, a 10. a) és c) pontján és 13. (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul. Az Országos Választási Bizottság 22/2012. ( 3.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. Beadványozó január 19-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés törvényt alkosson arról, hogy Gyurcsány Ferenc hazánk korábbi miniszterelnöke emberiesség elleni bûnt követett el május huszonhatodikán elmondott Balatonõszödi beszédével, ugyanis azzal súlyos lelki sérülést okozott és emberi méltóságában megsértett több millió embert? Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint országos népszavazás tárgya az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. Az Alaptörvény 25. cikkében szabályozottak szerint az igazságszolgáltatási tevékenységet a bíróságok látják el, így büntetõügyekben a bíróság dönt, valamint az Alaptörvény XXVI cikkének (2) bekezdése értelmében a büntetõjogi felelõsséget a bíróság jogerõs ában állapítja meg. Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének sem felel meg. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 655 vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés valójában több kérdést és feltételt von egységbe, amelyek külön-külön is megválaszolhatók. Így a választópolgárnak nincs lehetõsége megkülönböztetést tenni, és részkérdésenként véleményt nyilvánítani a kezdeményezésrõl. Ennek alapján a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre nem lehet egyértelmûen válaszolni. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem egyértelmû továbbá azért sem, mert az nemcsak kérdést, hanem politikai véleményt is tartalmaz. Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. a) és c) pontjai alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat és hatáskörébe és megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A az Alaptörvény 8. cikkének (2) bekezdésén, 25. cikkén és XXVI cikkének (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. -án, a 10. a) és c) pontján és 13. (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul. Az Országos Választási Bizottság 23/2012. ( 3.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. Beadványozó január 19-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés törvényt alkosson arról, hogy mindazok a politikusok emberiesség elleni bûnt követtek el, akik a december ötödikén megtartott a kettõs állampolgárságra vonatkozó népszavazást megelõzõ kampány során uszítottak a határon túli magyarok ellen, ugyanis ezzel súlyos lelki sérülést okoztak és emberi méltóságában megsértették a hazai és határon túli magyarok millióit? Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint országos népszavazás tárgya az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. Az Alaptörvény 25. cikkében szabályozottak szerint az igazságszolgáltatási tevékenységet a bíróságok látják el, így büntetõügyekben a bíróság dönt, valamint az Alaptörvény XXVI cikkének (2) bekezdése értelmében a büntetõjogi

14 656 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám felelõsséget a bíróság jogerõs ában állapítja meg. Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének sem felel meg. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés valójában több kérdést és feltételt von egységbe, amelyek külön-külön is megválaszolhatók. Így a választópolgárnak nincs lehetõsége megkülönböztetést tenni, és részkérdésenként véleményt nyilvánítani a kezdeményezésrõl, továbbá nem egyértelmû a mindazok a politikusok kifejezés sem. Ennek alapján a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre nem lehet egyértelmûen válaszolni. Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. a) és c) pontjai alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat és hatáskörébe és megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdésén, 25. cikkén, XXVI cikkének (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. -án, a 10. a) és c) pontjain, továbbá 13. (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul. Az Országos Választási Bizottság 24/2012. ( 3.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. Beadványozó január 19-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy a felsõfokú fizika oktatás részeként tanítsák az Univerzum glóriája címû kozmológiai hipotézist? Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikkének (2) bekezdése szerint országos népszavazás tárgya az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. A felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám a értelmében a felsõoktatási intézményben a képzés képzési program alapján folyik. A képzési program a szenátus általi elfogadással válik érvényessé. A képzési program részeként a tantervet alap- és mesterképzésben a miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmények alapján, szakirányú továbbképzésben szabadon készíti el a felsõoktatási intézmény. A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe. Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének sem felel meg. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. A kezdeményezésben szereplõ az Univerzum glóriája és a kozmológiai hipotézis kifejezések a választópolgárok számára nem egyértelmû fogalmak, ezáltal az aláírásgyûjtõ íven feltüntetett kérdés nem felel meg az egyértelmûség követelményének. Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. a) és c) pontjai alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe és megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdésén, évi CXXXIX. törvény 32. -án, az Nsztv. 2. -án, a 10. a) és c) pontjain, továbbá 13. (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul. Az Országos Választási Bizottság 25/2012. ( 3.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. Beadványozó január 19-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti Egyetért-e Ön azzal, hogy a középfokú oktatás részeként tanítsák a gépkocsivezetést?

16 658 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg a Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint országos népszavazás tárgya az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 8/A. -ának (1) bekezdésében szabályozott kerettantervek tartalmazzák az egyes tantárgyak témaköreit, a témakörök tartalmát. Ugyanezen törvény 8/B. -ának (7) bekezdése értelmében a kerettanterveket az oktatásért felelõs miniszter adja ki, így az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének sem. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. Nem állapítható meg pontosan, hogy a beadványozó mit ért az alatt, hogy a középfokú oktatás részeként tanítsák a gépkocsivezetést. Nem egyértelmû, hogy a kezdeményezés az elméleti vagy gyakorlati oktatás vagy mindkettõ bevezetését kívánja-e elérni. Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. a) és c) pontjai alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe és megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdésén, évi LXXIX. törvény 8/A. -ának (1) bekezdésén, 8/B. -ának (7) bekezdésén, az Nsztv. 2. -án, a 10. a) és c) pontjain, továbbá 13. (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul. Az Országos Választási Bizottság 26/2012. ( 3.) OVB a C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. Beadványozó január 19-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -a szerinti

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám 659 Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés törvényt alkosson egy olyan tudományos kutatóintézet létrehozásáról, amelynek feladata az, hogy megvizsgálja, hogy a Földközi-tenger partvidékét és vízgyûjtõ területét ezen belül hazánk dél-alföldi területeit meg lehet-e védeni a globális felmelegedés miatti tengervízszint emelkedéstõl a Gibraltári-szorosban és a Szuezi-csatornánál épített gátak segítségével? Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének nem felel meg. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a választópolgár számára nem állapítható meg egyértelmûen, hogy milyen összefüggés van a Gibraltári-szorosban és a Szuezi-csatornánál épített gátak és hazánk dél-alföldi területei között. Ezáltal a választópolgár nem lenne tisztában azzal, hogy az aláírásával milyen kezdeményezést támogat. Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A az Nsztv. 2. -án, 10. -ának c) pontján, 13. (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul. Az Országos Választási Bizottság 27/2012. ( 3.) OVB a Az Országos Választási Bizottság január 30-án megtartott ülésén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény 14. (1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi I törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. -ában, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyarországi Szcientológia Egyház (1031 Budapest, Nánási út 1/C.) képviseletében Nagy Tamás elnök (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ ot: A ellen a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül a Kúriához címzett kifogást lehet I. A beadványozó január 20-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

18 660 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám Alulírottak kezdeményezzük, hogy az Országgyûlés a évi CCVI. törvény 14. -ának megfelelõen döntsön a Magyarországi Szcientológia Egyház(jelenleg alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesület) egyházkénti elismerése kérdésében. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény rendelkezései szerint abban az esetben, ha az alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesület egyházként való elismerését kívánja kezdeményezni, azt az egyesület képviseletére jogosult személy a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti meg. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népszavazás, illetõleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyûjtõ ív tartalmát a Ve (3) (5) bekezdései alapján a 11/2008. (I 1.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) melléklete határozza meg. A törvényben meghatározott adattartalomnak való megfeleléshez többek között szükséges, hogy az aláírásgyûjtõ ív a Rendelet mellékletében meghatározott szöveget tartalmazza. Ez a feltétel utólag nem teljesíthetõ, hiszen a kezdeményezõnek az aláírásgyûjtést a hitelesített ív másolataival kell lefolytatnia. Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem tartalmazza az Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk szövegrészt. Az aláírásgyûjtõ íven nem került meghatározásra az aláírásgyûjtés célja, azaz hogy az indítványozó országos népszavazáshoz vagy országos népi kezdeményezéshez kíván aláírást gyûjteni. Fentiek alapján az Nsztv. 10. e) pontja szerint az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, mivel az aláírásgyûjtõ ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek. A a évi CCVI. törvény 14. (1) bekezdésén, Ve ának (3) (5) bekezdésén, a 131/A. b) pontján, a 11/2008. (I 1.) ÖTM rendeleten és annak mellékletén, az Nsztv. 2. -án, 10. e) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló évi XCI törvény 37. (1) bekezdésén, 39. (3) bekezdés b) pontján, 42. (1) bekezdés h) pontján, valamint a Legfelsõbb Bíróság 2/2010. (I 23.) közigazgatási jogegységi án alapul. A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva. A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1 3. A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg. A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a honlapon érhetõ el. A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 4., kedd Tartalomjegyzék 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról 54274 1301/2013. (VI. 4.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 82. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA május 19., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 82. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA május 19., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 19., szerda 82. szám Tartalomjegyzék 38/2010. (V. 19.) IRM rendelet 17/2010. (V. 19.) KvVM rendelet 1126/2010. (V. 19.) Korm. 376/2010. (V.

Részletesebben

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő 74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz űő M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 74003 ő ő űő űő ő űő ő űő ő ő őő ő ő őő ő ő űű

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 14., vasárnap 18. Tartalomjegyzék 27/2010. (II. 14.) Korm. rendelet 1036/2010. (II. 14.) Korm. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás

Részletesebben

T/9894. számú. törvényjavaslat

T/9894. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9894. számú törvényjavaslat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. B. B. ügyvéd által képviselt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 43/2015. számú határozata felülvizsgálata iránt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 2/2012. (I. 16.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 2/2012. (I. 16.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 16., hétfõ Tartalomjegyzék 2/2012. (I. 16.) KIM rendelet 23/2012. (I. 16.) KE 4/2012. (I. 16.) ME 1/2012. (I. 16.) OVB 2/2012. (I. 16.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 5., hétfő Tartalomjegyzék 272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

Nemzeti Választási Iroda Elnök. A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata

Nemzeti Választási Iroda Elnök. A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata Nemzeti Választási Iroda Elnök A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata A Nemzeti Választási Iroda elnöke Miczán József (a továbbiakban: Szervező) magánszemély által benyújtott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 1., péntek. Tartalomjegyzék. 20/2010. (X. 1.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 1., péntek. Tartalomjegyzék. 20/2010. (X. 1. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 1., péntek 153. szám Tartalomjegyzék 20/2010. (X. 1.) VM rendelet 1200/2010. (X. 1.) Korm. 631/2010. (X. 1.) OVB 632/2010. (X. 1.) OVB

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. 185/2011. (IX. 9.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. 185/2011. (IX. 9.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 9., péntek 104. szám Tartalomjegyzék 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 29/2011. (IX. 9.) BM rendelet 34/2011. (IX. 9.) NGM rendelet

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria az Országos Választási Bizottság 52/2013. (VI. 28.) határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria az Országos Választási Bizottság 52/2013. (VI. 28.) határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kovácsné dr. Trázsi Csilla ügyvéd által képviselt Magyar Dohány Kereskedők Egyesülete indítványozónak, a Országos Választási Bizottság (1357 Budapest, Pf.2.) által, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. január 6., péntek Tartalomjegyzék 1007/2017. (I. 6.) Korm. határozat A Jézus Szent Szíve Testvérület tolentinói Jézus Szent Szíve templom földrengést

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA július 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 2., péntek 112. szám Tartalomjegyzék 2010. évi LXIV. törvény A közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról 21762 213/2010.

Részletesebben

VI/2248/2012. AB határozata az Országos Választási Bizottság 11/2012. (I. 16.) OVB határozatáról. h a t á r o z a t o t:

VI/2248/2012. AB határozata az Országos Választási Bizottság 11/2012. (I. 16.) OVB határozatáról. h a t á r o z a t o t: VI/2248/2012. AB határozata az Országos Választási Bizottság 11/2012. (I. 16.) OVB határozatáról Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 3., hétfő Tartalomjegyzék 29/2016. (X. 3.) EMMI rendelet Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 17., hétfõ. Tartalomjegyzék. 4/2010. PJE határozat

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 17., hétfõ. Tartalomjegyzék. 4/2010. PJE határozat MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 17., hétfõ 5. szám Tartalomjegyzék 4/2010. PJE határozat 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat 5/2011. (I. 17.) ME határozat A Magyar Köztársaság

Részletesebben

76/2008. (V. 29.) AB határozat. Indokolás

76/2008. (V. 29.) AB határozat. Indokolás 76/2008. (V. 29.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 18., szombat Tartalomjegyzék 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013.

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria az Országos Választási Bizottság 118/2013. (VII. 17.) OVB határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria az Országos Választási Bizottság 118/2013. (VII. 17.) OVB határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria Kovácsné dr. Trázsi Csilla ügyvéd által képviselt L. A., a Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete elnöke indítványozónak az Országos Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 154. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 154. szám MAGYAR KÖZLÖNY 154. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. szeptember 25., hétfő Tartalomjegyzék 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. január 29., hétfő Tartalomjegyzék 1/2018. (I. 29.) MNB rendelet A Görgei Artúr ezüst emlékérme kibocsátásáról 226 2/2018. (I. 29.) MNB rendelet

Részletesebben

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet. a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet. a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról Magyar joganyagok - 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet - a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskö1. oldal 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet a népszavazás kezdeményezése során a választási

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 4., kedd Tartalomjegyzék 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről 54258

Részletesebben

I. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása

I. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2015.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Bélapátfalva Nagyközségi Önkormányzat 12 /2001. ( IV.23. ) sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 12., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 12., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 12., hétfõ 105. szám Tartalomjegyzék 186/2011. (IX. 12.) Korm. rendelet 1/2011. (IX. 12.) ME rendelet 1311/2011. (IX. 12.) Korm. 1312/2011.

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 81/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 81/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Knk.IV.37.457/2015/3.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek a dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke által képviselt Nemzeti Választási Bizottság által országos

Részletesebben

alkotmanybirosag.hu 2

alkotmanybirosag.hu 2 Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

I. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása

I. Országos népszavazási kezdeményezések elbírálása NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. ÁPRILIS 21-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

99/2007. (XII. 6.) AB határozat. Indokolás

99/2007. (XII. 6.) AB határozat. Indokolás 99/2007. (XII. 6.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ív mintapéldányának,

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 125/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 125/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 125/2015. számú határozata felülvizsgálata

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége BAKONYSZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 2/2003. (I.31.) Ökt. sz. RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése.

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 85. szám 8165 (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23.

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. Alapfogalmak. A képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya - a közvetlen hatalomgyakorlás intézményei o népszavazás: döntéshozatal

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

103/2007. (XII. 12.) AB határozat. Indokolás II.

103/2007. (XII. 12.) AB határozat. Indokolás II. 103/2007. (XII. 12.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt V. Z. T. szervezőnek, a dr. Pálffy Ilona elnök által képviselt Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán

Részletesebben

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2001. (VI.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL Sárvár város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 4., szerda Tartalomjegyzék 1090/2015. (III. 4.) Korm. határozat Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületénél 7/2001. (IV.20.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kedvezményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG VI/2241/2012. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 26/2010. (XI. 4.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 26/2010. (XI. 4. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 26/2010. (XI. 4.) VM rendelet 27/2010. (XI. 4.) VM rendelet 110/2010. (XI. 4.) OGY 1221/2010.

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYAR KÖZLÖNY 140. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 19., hétfő Tartalomjegyzék 64/2016. (IX. 19.) FM rendelet Egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 69732

Részletesebben

TARTALOM. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM ÁRA: 3020 Ft 2010. április

TARTALOM. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM ÁRA: 3020 Ft 2010. április XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM ÁRA: 3020 Ft 2010. április TARTALOM Szám Tárgy Oldal 41/2010. (IV. 22.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 99/2008. (II. 29.) OVB határozatának megsemmisítésérõl és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 24., kedd Tartalomjegyzék 18/2013. (IX. 24.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 67432 39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet Az

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2001./ IX.12./ ÖR. sz. r e n d e l e t e a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 10., péntek. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 22936

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 10., péntek. Tartalomjegyzék. Kitüntetés adományozásáról 22936 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 10., péntek 143. szám Tartalomjegyzék 226/2010. (IX. 10.) KE 1186/2010. (IX. 10.) Korm. 1187/2010. (IX. 10.) Korm. 1188/2010. (IX. 10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete. 4/2002.(III.27.) Rendelete. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete 4/2002.(III.27.) Rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. ( továbbiakban Ötv.)

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Kvk.V.37.198/2014/2.szám A Kúria az ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt I. rendű, Együtt a Korszakváltók Pártja II. rendű, Demokratikus Koalíció III. rendű, Párbeszéd Magyarországért Párt

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2001. (VII.12.) RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 50.

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án órakor tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án órakor tartott üléséről IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2014. 09. 23-án 16.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2009.(X.01.) sz. Önkorm. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Önkormányzatának 8/2001. (VI. 26.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Nyékládháza Város Képviselő-testülete a helyi közakarat demokratikus kinyilvánítása érdekében

Részletesebben

TARTALOM. 155/2010. (IX. 8.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 359/2009. (IX. 10.) OVB határozatának

TARTALOM. 155/2010. (IX. 8.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 359/2009. (IX. 10.) OVB határozatának XIX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ÁRA: 3020 Ft 2010. szeptember TARTALOM Szám Tárgy Oldal 155/2010. (IX. 8.) AB határozat Az Országos Választási Bizottság 359/2009. (IX. 10.) OVB határozatának helybenhagyásáról...

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XI.12.) számú rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök 122. Tartalomjegyzék 217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet 6/2010. (VII. 22.) VM rendelet 1155/2010. (VII. 22.) Korm. 1156/2010.

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 50/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 50/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Knk.IV.37.356/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek a dr. Pálffy Ilona a Nemzeti Választási Iroda elnöke által képviselt Nemzeti Választási Bizottság által országos

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Változnak a vizsgakövetelmények

Változnak a vizsgakövetelmények Változnak a vizsgakövetelmények Az NGM társadalmi egyeztetésre bocsátja a szakképzési és felnőttképzési vizsgakövetelményekre vonatkozó rendeletmódosítást. A tervezet a szakképesítéshez kapcsolódó, újonnan

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. november 23., szerda Tartalomjegyzék 359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet A fiatal szakorvosok bérfejlesztésével kapcsolatos kormányrendeletek

Részletesebben

20/2008. (III. 12.) AB határozat. Indokolás

20/2008. (III. 12.) AB határozat. Indokolás 20/2008. (III. 12.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazási kezdeményezés tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogások

Részletesebben