MKB Általános Biztosító Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Általános Biztosító Zrt."

Átírás

1 BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VK 10006

2

3 VK A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (FB0801)

4 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI Biztosítási esemény A biztosítási szerzôdés hatálya Kizárások a kockázatviselés körébôl Biztosítási összeg A kárbejelentés, a biztosító szolgáltatásának különös szabályai A biztosító megtérítési igénye... 7 II. FEJEZET: A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSOK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI... 7 A RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS A kockázatviselés tárgya Kizárások a kockázatviselés körébôl Biztosított kockázatok Biztosítható kockázatok A biztosító megtérítési igénye B RÉSZ: TERMÉKFELELÔSSÉG BIZTOSÍTÁS A kockázatviselés tárgya A biztosítási szerzôdés hatálya Kizárások a kockázatviselés körébôl A biztosítási fedezet kiterjesztése Kiterjesztett termékfelelôsség biztosítás A biztosító megtérítési igénye C RÉSZ: MUNKÁLTATÓI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS A kockázatviselés tárgya A biztosítási szerzôdés hatálya Kizárások a kockázatviselés körébôl A biztosító megtérítési igénye D RÉSZ: KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS A kockázatviselés tárgya Kizárások a kockázatviselés körébôl Fedezeti kiterjesztések A biztosító megtérítési igénye

5 A felelôsségbiztosítás jelen általános és különös biztosítási feltételei az MKB Általános Biztosító Zrt. vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételeinek elválaszthatatlan része, mely a felelôsségbiztosításokra vonatkozó speciálisan alkalmazandó feltételeket írja le. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei továbbá a Polgári Törvénykönyv és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jelen felelôsségbiztosítási általános szerzôdési feltételek az MKB Általános Biztosító Zrt.-vel kötött valamennyi felelôsségbiztosítási szerzôdésre alkalmazandó általános és különös szerzôdési feltételeket tartalmazzák. I. FEJEZET A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény 1.1. A biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint jelen szerzôdés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító biztosítási díj fizetése ellenében jelen feltételben, a kiegészítô feltételekben és a külön feltételekben meghatározottak szerint mentesíti Biztosítási eseménynek minôsül továbbá a biztosított ellen felhozott nem megalapozott károk elhárításában való segítségnyújtás A sorozatkárok egy biztosítási eseménynek minôsülnek. Sorozatkárnak tekintendôk az egyazon károkozói magatartásból, illetve okból eredô, valamint az azonos okra visszavezethetô, de eltérô vagy azonos idôpontokban bekövetkezett károk, ha az ok és okozat közötti összefüggés jogi, gazdasági vagy mûszaki vonatkozásban fennáll. 2. A biztosítási szerzôdés hatálya A vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.1. Területi hatály A jelen szerzôdés alapján a biztosító Európa földrajzi területén, valamint az Európai Unió államaiban okozott és bekövetkezett káresemények kapcsán nyújt szolgáltatást Idôbeli hatály A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatályba lépése elôtt legkorábban egy éven belül okozott, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt bekövetkezett és a biztosító részére a biztosítási szerzôdés megszûnését követô 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki, feltéve, hogy külön feltétel eltérôen nem rendelkezik Jelen feltétel alkalmazása szempontjából a károkozás idôpontja az a nap, amikor a kárt elôidézô cselekmény megtörtént. Amennyiben a károkozás mulasztással valósul meg, a károkozás idôpontja az a nap, amikor a mulasztást még a kár bekövetkezése nélkül pótolni lehetett volna; Személyi sérüléses károk tekintetében a kár bekövetkezésének idôpontja: Halál esetén a halál beállta. Testi sérülés esetén a sérülés idôpontja, még akkor is, ha utóbb halálhoz vezet. Egészségkárosodás esetén a károsodás idôpontja. Egészségromlás (lassú lefolyású személysérüléses kár) esetén vitás esetben amikor az orvos elsô alkalommal megállapította az egészségkárosodást; dologi károk tekintetében a kár bekövetkezésének idôpontja a károsodás idôpontja; sorozatkár bekövetkezésének idôpontja a sorozat elsô káreseményének idôpontja; a kár bejelentésének idôpontja az a nap, amikor a káresemény bekövetkeztérôl szóló írásos biztosítotti nyilatkozatot a biztosító kézhez vette; személysérüléses kár az, ha valaki meghal, egészségkárosodást vagy testi sérülést szenved; dologi kár az, ha valamilyen tárgy megsemmisül, megsérül vagy használhatatlanná válik; tisztán pénzügyi veszteségek azok a károk, amelyek nem személysérüléses károk (halál, egészségkárosodás vagy testi sérülés), nem dologi károk (tárgy megsérülése, megsemmisülése, eltûnése, használhatat- 3

6 lanná válása), és nem is ilyen károkra vezethetôk vissza. Dolognak számít a pénz és az értékpapír is. 3. Kizárások a kockázatviselés körébôl A vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei 8. pontja az alábbiakkal egészül ki: 3.1. Nem fedezi a biztosítás a biztosított saját kárát és a biztosított Ptk b) pontjában felsorolt hozzátartozóinak okozott károkat. Szervezetek, valamint cselekvôképtelen és korlátozottan cselekvôképes személyek törvényes képviselôje és annak hozzátartozója a biztosítottal és annak hozzátartozójával azonos elbírálás alá esik; a biztosított jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet által a tulajdonosainak okozott kárt; a biztosított tulajdonában lévô jogi személynek, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezetnek okozott kárt; több biztosított esetén a biztosítottak egymásnak okozott kárát; azt a kárt, amelyért a biztosított nem a biztosítási szerzôdésben meghatározott minôségében felel; az államigazgatási jogkörben okozott károkat; a szerzôdést biztosító mellékkötelezettségeket (pl. kötbér), bírságot, pénzbüntetést, valamint az egyéb büntetô jellegû költségeket és kártérítéseket, valamint a károkozó ezzel kapcsolatos képviseleti költségeit; tisztán pénzügyi veszteségeket; gépjármû- vagy vízi jármû üzemeltetésével okozott károkat; légi jármûvek, repülôterek üzembentartója minôségben okozott károkat, légi jármûvek (alkatrészei és tartozékai) tervezésébôl, gyártásából, forgalomba hozatalából, karbantartásából, javításából eredô károkat; az álló- és folyóvizek áradásával okozott károkat azokban az esetekben, amikor a biztosított az ezek elhárításával összefüggô berendezések és intézkedések létrehozásával, illetve ilyen berendezések elôállításával, telepítésével, karbantartásával és javításával hivatásszerûen foglalkozik, és e minôségében kártérítési kötelezettsége áll be; a többletkárt, ha a biztosított a biztosító felhívása ellenére nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének; mindenfajta dohány, illetve dohányipari termék által okozott kárt, kivéve a nikotint tartalmazó gyógyhatású készítmények alkalmazásából eredô károkat; a vér, vérkészítmények és vértranszfúziós berendezések által okozott károkat; a penészesedés és gombásodás által okozott károkat; bányászati tevékenységgel okozott károkat; azt a kárt, amely a biztosított jogszabályban meghatározott felelôsségénél szigorúbb, szerzôdésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségen alapul; azon károkat, melyeket a biztosított (vagy olyan személy, akinek a magatartásáért felelôs) bûncselekménnyel okoz; a biztosított betegségének átterjedésébôl eredô személyi sérüléses károkat; biztosított által tartott vagy a biztosított által eladott állat betegségébôl eredô károkat; géntechnikával módosított organizmusok, géntechnikai munkák által okozott károkat; azon bármely természetû károkat, amelyeket közvetlenül vagy közvetve a spongiform encephalopathiák csoportjába tartozó megbetegedések vagy szindrómák, azok mutációi illetve következményei okoznak, ezek nyomán keletkeznek vagy ezek következtében lépnek fel. Ilyen például a BSE/Bovine Spongiform Encephalopathy (szarvasmarhák szivacsos agysorvadása), a Scrapie (surlókór), a TME/Transmissible Mink Encephalopathy (nyércek encephalopathiája), a CWD/Chronic Wasting Diesease (krónikus senyvesztô betegség), a CJD/Creutzfeldt-Jakob-betegség, a GSS/Gerstmann-Sträussler-Scheinker-kór, a kuru és 4

7 az FFI/Fatal Familiar Insomnia (fatális familiáris inszomnia); azon bármely természetû károkat, amelyeket közvetlenül vagy közvetve a humán immundeficiencia vírus (Human Immundeficiency Virus = HIV), annak mutációi vagy annak változatai okoznak, illetve azon károkat, amelyeket a szerzett immunhiány szindróma (Acquired Immune Deficiency Syndrome = AIDS) vagy elnevezéstôl független hasonló természetû állapot vagy szindróma okoz; a jogalap tisztázásában vagy egyéb a kár rendezésével kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében a külföldi állam vagy hatóság akadályozza. 4. Biztosítási összeg 4.1. A biztosító a kárt a biztosítási ajánlaton és a biztosítási kötvényen feltüntetésre kerülô biztosítási eseményenkénti és biztosítási idôszakra szóló biztosítási összeg mértékének megfelelôen téríti meg a gyúlékony és éghetô anyagokra vonatkozó hatósági elôírások, rendelkezések be nem tartásából eredô károkat, valamint robbanóanyag szállítása, nagykereskedelmi célú raktározása miatt bekövetkezett károkat; az elektronikus adatok átvitelébôl, átadásából eredô felelôsségi károkat, amely alatt értendô: adatok hibás, nem megfelelô tárolása illetve eltûnése, adatbiztonság, adatok visszaállításának kárai, bizalmas adatok és információ átvitele, adatok módosulásának és felhasználhatatlansága miatti károk; a rágalmazás, becsületsértés, hitelrontás, személyi jog megsértésébôl eredô károkat, valamint bármilyen diszkriminációból eredô károkat (ideértve a birtokháborítást, zaklatást); az elmaradt haszon, profitkiesés, valamint a tárgyak használatának kimaradásából, termeléskiesésbôl, vagy szolgáltatás leállásából eredô károkat; a mágneses és elektromágneses mezô és sugárzás által okozott károkat; a szabadalomhoz, védjegyhez kötött jogok megsértésébôl eredô károkat Nem terjed ki a biztosítás továbbá a biztosított külföldi székhelyû, telephelyû vállalkozásainak (pl. kirendeltség, fióktelep) tevékenységébôl eredô kártérítési kötelezettségekre; a büntetô jellegû kártérítésre; azon kártérítési kötelezettség teljesítésére, mely tekintetében a biztosítót a kár felmérésében, rendezésében, 4.2. A biztosítási eseményenkénti biztosítási összeg az egy biztosítási eseménnyel összefüggésben a biztosító szolgáltatásának szabályai szerint kifizethetô legmagasabb összeg A biztosítási idôszakra megállapított biztosítási összeg az egy biztosítási idôszakban okozott károk kapcsán bekövetkezett biztosítási eseményekre a biztosító szolgáltatásának szabályai szerint összesen kifizethetô összeg. Ha a biztosított a biztosítási idôszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt vele szemben írásban támasztott kártérítési igényt csak a következô biztosítási idôszakban jelenti be a biztosítónak, a biztosító fizetési kötelezettségének mértékére a biztosító szolgáltatásának szabályaiban foglaltakra figyelemmel nem a folyó biztosítási idôszakra megállapított biztosítási összeg, hanem a biztosítási esemény bekövetkezésének idôszakára esô, illetôleg a még fennmaradó biztosítási összeg az irányadó A biztosítási összeget a biztosító által kártérítés címén fizetett összeg akkor sem haladhatja meg, ha a térítési kötelezettség több biztosítottat terhel, illetve több személy lép fel kártérítési igénnyel. Amennyiben több személy lép fel kártérítési igénnyel és a káreseményenkénti biztosítási összeg valamennyi kártérítési követelés kielégítésére nem elegendô, a biztosító a károsultaknak az ôket ért kár arányában fizet kártérítést A Magyarország területén kívül okozott, bekövetkezett és érvényesített károk esetében a biztosítási eseményenkénti biztosítási összeg csökken a biztosító azon költségeivel, melyek a kár felmérése, rendezése, a jogalap tisztázása vagy egyéb a kár rendezésével kapcsolatos kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel. 5

8 5. A kárbejelentés, a biztosító szolgáltatásának különös szabályai A vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei 14. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 5.1. A kárbejelentés A kárbejelentésnek a vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei pontjában leírtakon túlmenôen tartalmaznia kell: a károsult(ak) nevét, lakcímét (székhelyét); a biztosított felelôsségének elismerésére vagy elutasítására vonatkozó nyilatkozatát; az esetleges hatósági eljárás számát, az eljáró hatóság megjelölését, a hozott határozatot; a kárral kapcsolatos valamennyi lényeges egyéb információt; az elôzô biztosítási évben megvalósult, a díjszámítás alapját képezô adatot (pl. átlagos alkalmazotti létszám, éves nettó árbevétel) mindazt a kárpótlást és költséget, mely a károsultat ért dologi hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges; személyi sérüléses kár esetén az elmaradt vagyoni elônyt, valamint a fentiekben leírt dologi és/vagy személyi sérüléses károk következtében elôálló vagyoni (pénzügyi) veszteségeket; a kockázatba vont felelôsségi károk járulékait, így a kamatot, valamint a biztosítási eseménnyel összefüggésben a biztosított ellen indított peres eljárás költségeit, feltéve, hogy a biztosító a perben részt vett vagy a perben való részvételrôl lemondott. A biztosító megtéríti a biztosított képviseletét ellátó ügyvéd munkadíját és készkiadásait és a káresemény jogalapjának vagy összegszerûségének megállapítása érdekében a biztosító elôzetes jóváhagyása alapján felkért szakértô költségét; a biztosítottat terhelô társadalombiztosítási megtérítési igényeket; a kárenyhítés körébe esô költségeket akkor, amennyiben azok eredményre vezettek A biztosított köteles a kárügy rendezéséhez a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, a biztosítót segíteni az okozott kár összegének a megállapításában, a kár rendezésében, illetve a jogalap nélküli kárigények érvényesítésének elhárításában A biztosított köteles lehetôvé tenni, hogy a kár okát, bekövetkezésének körülményeit, mértékét, a biztosítottat terhelô kártérítés terjedelmét a biztosító szakértôje megvizsgálja Amennyiben a biztosított kárbejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a késedelmes bejelentésre visszavezethetô többletterheket a biztosító nem viseli A kártérítés A biztosító a biztosítási összeg mértékéig a biztosítási eseménnyel összefüggésben megtéríti kártérítés címén a károsultat ért mindazon károkat, melyért a biztosított kártérítési felelôsséggel tartozik, így különösen; a károsult ténylegesen felmerülô dologi kárát, azaz a megsemmisült, megsérült vagy használhatatlanná vált tárgy értékét, vagy a károkozó körülmény folytán a károsult dologban beállott értékcsökkenést; Ha a biztosítottnak jogszabály vagy bírói rendelkezés folytán kártérítési kötelezettsége fedezetére biztosítékot vagy letétet kell adnia, a biztosító erre oly mértékben köteles, mint a kártérítésre Amennyiben több személy közösen okoz kárt és a biztosított felelôssége mással egyetemleges, a biztosító helytállási kötelezettsége csak a biztosított felróhatóságának mértékéig terjed. Ha a károkozók felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani, akkor a biztosító úgy teljesít, mintha a kár a károkozók között egyenlô arányban oszlana meg Amennyiben a biztosító kártérítésként járadékot fizet, a járadék tôkésítését az évi magyar nôi néphalandósági tábla alapján állapítja meg a szerzôdésben rögzített biztosítási összegbôl még rendelkezésre álló összeg erejéig Kárrendezés A biztosított és a károsult egyezsége, a biztosított felelôsségét elismerô nyilatkozata a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha azt a biztosító tudomásul vette, a bírósági marasztalása pedig csak akkor, ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított képviseletérôl gondoskodott vagy ezekrôl lemondott. 6

9 Ha a biztosító a károsulttal történt megegyezéssel vagy egyéb módon a kárt rendezni tudja, azonban az ügy lezárása a biztosított magatartása miatt meghiúsul, a biztosító a megegyezés szerint fizetendô kártérítési összeget a károsult részére rendelkezésre tartja mindaddig, amíg a biztosított nem rendelkezik, illetve az ügy el nem évül. A biztosított magatartása miatt felmerülô többletkárt, költséget, kamatot a biztosító nem fedezi A biztosító a megállapított kártérítési összeget a károsultnak fizeti. A biztosított csak annyiban követelheti, hogy a biztosító az ô kezéhez fizessen, amennyiben a károsult követelését ô egyenlítette ki Amennyiben a biztosító számára fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása vált lehetetlenné, kötelezettsége nem áll be Jelen szerzôdés alkalmazása szempontjából súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül különösen, ha a kárért felelôs személy a kárt ittas vagy bódító hatású szer hatása alatt lévô állapotban okozta és ez a tény a károkozásban közrehatott; a biztosított engedély nélkül vagy hatáskörének, feladatkörének túllépésével végzett tevékenysége során okozta a kárt; a biztosított a jogszabályokban, egyéb kötelezô rendelkezésekben megkívánt személyi és tárgyi feltételek hiányában folytatja tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrehatott; bíróság jogerôs határozata állapítja meg a súlyosan gondatlan károkozás tényét; A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a kár rendezéséhez szükséges összes okirat beérkezését követô 15 napon belül esedékes. 6. A biztosító megtérítési igénye 6.1. A biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha a kárt a biztosított szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a biztosított azonos károkozási körülményekkel visszatérôen okozott kárt, és a biztosító felhívása ellenére a károkozási körülményt nem szüntette meg, noha az megszüntethetô lett volna; a biztosítottat a biztosító vagy harmadik személy írásban a biztosítási esemény bekövetkezésének lehetôségére figyelmeztette, és a kár ezután a szükséges intézkedés hiányában következett be. II. FEJEZET A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSOK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A vállalkozásbiztosítás jelen felelôsségbiztosítási része automatikusan fedezetet nyújt a biztosított általános és szolgáltatói károkozására az alábbi A. részben részletezettek szerint. A biztosítás a szerzôdô/biztosított választása szerint kiterjeszthetô a B., C. és D. részben leírt termékfelelôsség- és/vagy munkáltatóiés/vagy környezetszennyezési felelôsségbiztosítási fedezetekre. A. RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS Jelen kiegészítô feltétel alapján kötött biztosítási szerzôdés vonatkozásában a felelôsségbiztosítás általános feltételeit az e pontba foglalt kiegészítésekkel kell megfelelôen alkalmazni. 1. A kockázatviselés tárgya 1.1. Általános felelôsségbiztosítás Az általános felelôsségbiztosítás keretében a biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint megtéríti azokat a személysérüléses károkat és szerzôdésen kívül okozott dologi károkat, melyeket a biztosított a biztosítási szerzôdésben meghatározott minôségében okoz, és amelyekért a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelôsséggel tartozik Jelen feltétel alkalmazása szempontjából szerzôdésen kívül okozott kárnak csak az minôsül, ha: 7

10 a biztosított a biztosított tevékenység folytatása (az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése) során, illetve azzal összefüggésben olyan személynek okoz kárt, akivel a biztosítási szerzôdésben meghatározott tevékenységével kapcsolatban nincs szerzôdéses jogviszonyban, vagy aki nem igénybevevôje a biztosított által nyújtott szolgáltatásnak; a biztosított, a biztosítási szerzôdésben megjelölt tevékenység folytatójaként ezen vállalkozás épületeinek ideértve az épület-berendezési és épületgépészeti (felvonók, fûtô-, elektromos-, víz-, gázberendezések) tárgyakat helyiségeinek, építményeinek, reklámberendezéseinek fenntartója és üzemben tartója minôségében okoz kárt Szolgáltatás felelôsségbiztosítás Szolgáltatás felelôsségbiztosítás keretében a biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint megtéríti a biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerzôdéses partnereit (a szolgáltatás igénybevevôit) ért azon dologi károkat, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelôsséggel tartozik. 2. Kizárások a kockázatviselés körébôl 2.1. A felelôsségbiztosítások általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül (I. fejezet 3. pont) az általános és szolgáltatás felelôsségbiztosítás nem fedezi a szerzôdésszegéssel okozott dologi károkat; a tisztítással eltávolítható szennyezôdési károkat; a tanácsadási tevékenységgel kapcsolatos károkat; az alvállalkozónak okozott kárt; a biztosítottat mint ingatlan, gépek, mûszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját, lízingbe adóját terhelô kártérítési kötelezettségeket; a biztosított által bérelt, haszonbérelt, használatba átvett építôipari gépek használata által okozott károkat; a biztosítottat terhelô azon kártérítési kötelezettségeket, melyek a biztosított alvállalkozójának a tevékenységébôl erednek; a gépjármûmosók, benzinkutak, gépjármûjavító mûhelyek, szervizek, és gépjármû gumiszerelés során a gépjármûvekben okozott károkat; a biztosítottat rendezvényszervezôi minôségében terhelô kártérítési kötelezettségeket; a biztosítottat, mint gyermekellátási, illetve oktatási, nevelési tevékenység folytatóját terhelô kártérítési kötelezettségeket; az ôrzô-védô tevékenységgel okozott károkat; a felszín alatti és feletti vezetéken/vezetékekben okozott károkat; a környezetszennyezô tevékenységgel okozott károkat; a termékfelelôsségi károkat (azon károkat, melyek megtérítésére a biztosított, mint valamely termék gyártója, forgalmazója köteles); a fuvarozás, szállítmányozás, valamint szállítmányozási tevékenységhez kapcsolódó bér- és átmeneti raktározás során okozott károkat; az építmények lebontásából, lebontása céljából történt robbantásból eredô károkat; a biztosítottat, mint munkáltatót a Munka Törvénykönyve alapján terhelô kártérítési kötelezettségeket; a szavatosság, jótállás, garancia alapján fennálló kötelezettségek teljesítését és az azzal összefüggésben felmerülô költségeket és egyéb kiadásokat (a hibás szolgáltatás kijavításával, újbóli teljesítésével kapcsolatban felmerülô költségek és egyéb kiadások); az építôipari tevékenység során okozott károkat; a késedelemmel okozott károkat; idegen kulcsok elveszése által okozott károkat; a karbantartási és/vagy javítási tevékenység során okozott károkat; 8

11 bármely szakmai felelôsség körébe vonható károkat; minden egyéb a biztosítási feltételekben található kizárt biztosítási eseményt. 3. Biztosított kockázatok azon személyek által okozott károkra, akik a biztosított bérlôvel kötött szerzôdés alapján használják a bérlet tárgyát vagy annak bármilyen részét, tartozékát (pl. albérlet); azokat a károkat, melyek a bérelt ingatlanban az elhasználódás, kopás és a rendszeres igénybevétel miatt keletkeztek. Jelen általános felelôsségbiztosítás fenti 1. pontjában foglaltak alapján biztosítási eseménynek minôsülnek különösen, de nem kizárólagosan a következôkben felsoroltak, mégpedig az alábbi meghatározások szerinti tartalommal Épület- és telektulajdonosi felelôsség Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosított beépített és beépítetlen (ide nem értve a repülôtereket) telkek ház- és/vagy telektulajdonosaként, illetve ilyen minôségében (ideértve, bérbeadói, haszonélvezôi minôséget is) okozott károkra, amennyiben az éves bruttó bérleti díj nem éri el a biztosítási ajánlaton és kötvényen feltüntetett összeget Épületüzemeltetôi felelôsség Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosított által üzemeltetett, fenntartott épületekben ideértve az épületberendezési és épületgépészeti (felvonók, fûtô-, elektromos-, víz-, gázberendezések) tárgyakat annak helyiségeiben, építményeiben, reklámberendezéseiben okozott károkra Ingatlan bérlôinek felelôsségbiztosítása A biztosítás fedezetet nyújt azokra a dologi károkra, melyeket a biztosított az általa bérelt ingatlanban okoz A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azonban a káresemény miatt az ingatlan bérbeadásának megszüntetésébôl, szüneteltetésébôl származó gazdasági hátrányokra (pl. termeléskiesés, többletköltség vagy egyéb veszteség); azokra a károkra, melyek abból erednek, hogy a bérlô a bérelt ingatlanon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat végzett vagy végeztetett, amelyekhez a bérbeadó vagy a hatóság engedélye lett volna szükséges, és azokra a költségekre, melyek a bérlôt ebben az esetben az eredeti állapot helyreállítása kapcsán terhelik; A biztosított köteles a bérleti szerzôdést írásban megkötni és a kárbejelentéshez csatolni Építtetôi felelôsség Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosítási ajánlatban és kötvényen feltüntetett beruházási összeget meg nem haladó mértékû, a biztosított által építtetôként a saját épületen/ingatlanon végrehajtott építési munkálatok során okozott károkra, feltéve, hogy a biztosított a tervezést, a kivitelezést és az építésvezetést harmadik személynek kiadja Amennyiben az építkezési beruházás értéke a kötvényben feltüntetett értéket meghaladja, a biztosító kockázatviselése nem áll be Nem önjáró gépek A biztosítás fedezetet nyújt azokra a károkra, melyeket a biztosított az általa használt és/vagy üzemeltetett nem önjáró gépekkel (pl. építési munkagép, forgó toronydaru, egyéb daruk és munkagépek, emelôgépek és egyéb ki- és berakodást végzô berendezések), azok használata során okozott Gépjármûvek, vontatók, önjáró munkagépek Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosított saját tulajdonában lévô vagy általa üzemeltetett, használt, a kötelezô gépjármû biztosításra vonatkozó szabályok hatálya alá nem tartozó önjáró munkagépei, lassú jármûvei által okozott károkra, amelyet a gépjármû a forgalomban való részvétele nélkül okoz Állatok által okozott károk A biztosítás fedezetet nyújt azokra a károkra melyekért a biztosított állattartói minôségében felel, különös tekintettel az ôrzô-védô állat tartásából eredô károkra. 9

12 A biztosítási fedezet nem terjed ki lovak, harci kutyák, tenyészállatok és vadállatok tartására, valamint azon állatok tartására, amelyek mezôgazdasági célokat szolgálnak Ruhatárban elhelyezett tárgyak elveszésébôl, eltulajdonításából, cseréjébôl eredô kártérítési kötelezettségekre csak akkor terjed ki a biztosító kockázatviselése, ha a ruhatár üzemideje alatt azt folyamatosan ôrizték Takarítási tevékenység Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosított által folytatott takarítási tevékenység végzése során abban az ingatlanban, bútorokban és épületgépészeti tárgyakban okozott dologi károkra, melyekre a biztosított szolgáltató tevékenysége irányult Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése azonban számítógépekben, gépjármûvekben keletkezett károkra; a biztosított üzemterületén tárolt javításra átvett, valamint bérelt, haszonbérelt, kölcsönvett gépjármûvekben okozott károkra Garázsok és parkolók/parkolóhelyek Reklámtáblák által okozott károk Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosított saját tulajdonú biztosított földterületén létesített garázsok és parkolók/parkolóhelyek karbantartása és üzemeltetése során okozott károkra, akkor is, ha a területet nemcsak a biztosított alkalmazottai, látogatói stb. használják Megôrzésre átvett idegen vagyontárgyak (Letét) A biztosítás fedezetet nyújt a biztosítottnál letétbe helyezett dolgok megsérülésébôl, megsemmisülésébôl, elveszésébôl, eltulajdonításából eredô károkra. A biztosítási fedezet csak az olyan dolgokban keletkezett károkra vonatkozik, melyeket a szállóvendég a szobájában helyezett el a biztosítási kötvényen feltüntetett limit mértékéig; a károsult az arra kijelölt lezárt vagy ôrzéssel védett helyen helyezett el vagy a károsult olyan személynek adott át, akit annak átvételére jogosultnak tarthatott A biztosítási fedezet akkor terjed ki értéktárgyakra, értékpapírokra és készpénzre, ha a szálloda azokat elismervény ellenében átvette és a szálloda a keletkezett kárért felelôsséggel tartozik Fedezi a biztosítás a pontban foglaltak szerint az üzem területén elhelyezett ingóságokban bekövetkezett károkat, melyeket a biztosított javítás, bérmunka, bérfeldolgozás vagy hasonló céllal vett át, valamint a biztosított által bérelt, haszonbérelt, kölcsönvett vagy egyéb jogcímen felelôs megôrzésében vagy használatában lévô idegen tárgyakban okozott dologi károkat A biztosítás fedezetet nyújt az idegen területen kihelyezett reklámcélokat szolgáló berendezések, pl. transzparensek, reklámtáblák, kiállítási polcok, szekrények, fénycsövek által okozott károkra Kiállításokon való részvétel A biztosítás fedezetet nyújt a biztosított konferenciákon, vásárokon, kiállításokon történô részvétele során okozott károkra Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által Európa földrajzi területén valamint az Európai Unió államain kívül okozott károkra is Vagyontárgyak elveszése, sérülése, megsemmisülése A biztosítási fedezet kiterjed a biztosítási kötvényen megjelölt limit mértékéig az alkalmazottak, látogatók, partnerek, ügyfelek személyes vagyontárgyainak elvesztésébôl, sérülésébôl, valamint megsemmisülésébôl származó dologi károkra A biztosítási fedezet kiterjed továbbá a biztosítási kötvényen megjelölt limit mértékéig az idegen személyek és csoportok gyárlátogatása, bejárása során bekövetkezett károkra is, ideértve az üzemi tevékenység és a gyártott termék bemutatása során keletkezett károkat Leparkolt gépjármûvek dologi kára esetén a fedezet csak abban az esetben érvényes, ha a parkolásra az üzem bekerített területén parkolóhely áll rendelkezésre 10

13 vagy az üzem területén kívül áll megfelelô hely rendelkezésre a parkoláshoz. károkra, amennyiben ezek nem építôipari tevékenység következtében keletkeztek A biztosítási fedezet fennállásának további feltétele, hogy a parkolási terület állandó megfigyelés alatt áll vagy az üzem területe és a parkoló megfelelô védelemmel felszerelt, idegen személyek használata és belépése ellen, valamint a parkolás elvárt gondossággal történt és a gépjármûvet a parkolást követôen bezárták A biztosítási fedezet kiterjed a fenti vezetékeken végzett tevékenység során okozott károkra Üzleti utazás Jelen biztosítási fedezet kiterjed az üzleti utazás során okozott károkra, beleértve kereskedelmi tevékenység alapján (pl.: üzleti tárgyalás céljából) kibérelt teremben okozott dologi károkra A fedezet nem terjed ki a mobil telekommunikációs eszközök, készpénz, értékpapírok, betétkönyvek, egyéb készpénz nélküli fizetési eszközök, pl. bankkártyák, hitelkártyák, valamint okmányok, csekkek, ékszer és egyéb értéktárgyak elveszésére, megsemmisülésére vagy rongálódására Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által Európa földrajzi területén, valamint az Európai Unió államain kívül okozott károkra Állványzat felállítása, használata Üzemi rendezvények A biztosítás fedezetet nyújt az üzemen belüli és üzemen kívüli rendezvényeken, ünnepeken, tanfolyamokon okozott személyi sérüléses és dologi károkra Be- és kirakodás Jelen biztosítás fedezetet nyújt a be- és kirakodás során különösen konténerekben, szárazföldi- és vízi jármûvekben okozott károkra A konténerek szárazföldi és vízi jármûre történô be- és kiemelése során a konténerekben okozott kár akkor is biztosított, ha a konténereket be- és kiemelési céllal, daruval vagy emelôgéppel mozgatják, vízi vagy szárazföldi jármûvekre vagy azokról emelik fel/le. A fedezet azonban nem vonatkozik a konténerekre, ha a konténer a fuvarozási szerzôdés tárgya Jelen biztosítási fedezet kiterjed a biztosított építôipari társaságok által, tevékenységük keretében, állványzat felállítása és/vagy használata során okozott károkra Szolgáltatás tárgyában okozott károk A biztosítási fedezet kiterjed azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul Nem terjed ki a biztosítás a szolgáltatás tárgyának olyan káraira, melyek a szolgáltatás megkezdésekor már sérültek, hibásak, elhasználódottak voltak vagy egyéb okból cserére szorultak; esztétikai és korszerûségi hibákból származó kártérítési igényekre; gépjármûben okozott károkra Nem biztosítottak továbbá a konténerek és gépjármûvek rakományában okozott károk Vezetékekben, kábelekben okozott károk Jelen biztosítás fedezetet nyújt a földvezetékekben, kábelekben, felszín alatti csatornákban, vízvezetékekben, gázcsövekben, egyéb vezetékekben, úgymint légvezetékekben, felsô vezetékekben okozott 4. Biztosítható kockázatok A fedezeti kiterjesztések csak abban az esetben részei a biztosítási fedezetnek, ha abban a felek egyedileg és írásban kifejezetten megállapodnak Kulcsok elveszése Amennyiben a felek ebben kifejezetten megálla- 11

14 podnak, a biztosítási fedezet kiterjed azon kártérítési igényekre, melyek kulcsok és zárszerkezetek (beleértve a központi és mesterkulcsokat is, valamint a kódkártyákat, ha ezek a kulcs szerepét töltik be) cseréjének szükségessé válása miatt állnak elô, az elveszés okán tett átmeneti intézkedések költségeire, valamint kulcs elveszésétôl számított legfeljebb 14 napig az objektum védelmének érdekében hozott biztonsági intézkedések költségeire a biztosítási kötvényen megjelölt biztosítási összeg mértékéig A biztosítási fedezet nem terjed ki a kulcs elvesztésbôl származó következményi károkra (pl. lopásra) és nem terjed ki az értéktárak, értékmegôrzôk (pl. páncélszekrény) kulcsainak és bútorkulcsok, valamint egyéb ingóságok kulcsainak elvesztésére vagyontárgyakban, talajban, épületekben vibráció vagy teherhordó elemek eltávolítása vagy meggyengítése miatt bekövetkezett károkra; az épületekben keletkezett repedéskárokra, függetlenül attól, hogy azok veszélyeztetik-e az épület állékonyságát és használóinak biztonságát vagy sem; a tetôszigetelés javítása során szél és csapadék által okozott károkra, ha az ideiglenes (PVC fólia) fedés elmarad; az ideiglenes fedés vízelvezetése nem megoldott; a szigetelés lebontásának idôszakára a zárófödém alatti szinten a nedvességre érzékeny gyárberendezések, készletek, ingóságok védelmét (pl. fóliával) nem végzik el; robbantás és egyéb bontás során okozott károkra Karbantartás, javítás 4.4. Robbantással okozott károk Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed üzletszerû tevékenység keretében végzett karbantartás, javítás során okozott károkra Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által végzett építôipari bontási és robbantási tevékenységre Kiterjed a biztosítási fedezet hegesztés, forrasztás, leégetés által okozott égés és robbanás károkra is, amelyek gyújtógázzal (autogen) vagy elektromos árammal végzett hegesztés és forgácsolás során, illetve forrasztóeszközökkel végzett munka vagy bármilyen gázgyújtóval végzett forrasztás, festékégetés, befagyott csôvezetékek olvasztása, felmelegítése közben keletkeztek A fedezet nem terjed ki gépjármûjavító mûhelyek, szervizek tevékenysége során az átvett gépjármûvekben okozott károkra Építôipari tevékenység során okozott károk Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a biztosító megtéríti a biztosított építôipari tevékenysége (beleértve az építtetôi tevékenységet is) során okozott károkat Építôipari tevékenység esetében sem terjed ki a biztosító kockázatviselése a a föld alatti közmûvekben okozott károkra (pl.: villany-, gáz-, csatorna- és távközlési vezetékekben okozott kár), ha a biztosított az építési tevékenység megkezdésekor nem rendelkezett a kivitelezéshez szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezô közmûtérképpel; A biztosító robbantási és/vagy egyéb bontási tevékenységgel kapcsolatos kockázatviselése nem terjed ki azonban az okozott károkra, ha a robbantási munkákat nem arra illetékes szakértô irányítja és nem szakképzett robbantómester végzi, a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint, illetve azokra a dologi károkra, melyek bekövetkezésével az elôírt biztonsági intézkedések betartásának ellenére számolni kell A biztosítási fedezet nem vonatkozik azonban a robbantandó épület/építmény helyétôl számított 150 méteres körzeten belül és bontás esetén a bontásra ítélt épület/építmény magasságának megfelelô kerületû körben bekövetkezô károkra Rendezvényszervezôi tevékenység Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosító megtéríti mindazt a személysérüléses és dologi kárt, melyet a biztosított, mint rendezvény szervezôje a rendezvény résztvevôinek (pl.: versenyzôk, rendezvényen fellépôk, kiállítók), nézôknek és harmadik személyeknek a rendezvény idôtartama alatt, annak helyszínén okozott Kiterjed a biztosítási fedezet azokra a vagyontár- 12

15 gyakra is, melyeket a rendezvényen résztvevôk magukon hordanak, illetve poggyászként magukkal visznek Kiterjed a biztosítási védelem a sportrendezvényen résztvevô sportolót terhelô kártérítési kötelezettségekre is Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosító kockázatviselése a kiállított tárgyakban, a rendezvény lebonyolítására szolgáló dolgokban (pl.: a rendezvény megrendezése céljából igénybe vett ingatlanban), a kiállítási installációban keletkezett károkra; tûzijátékok, lovas-rendezvények lebonyolítására; gépjármûvek, légi, vízi jármûvek által okozott károkra Gépjármû mosók Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által üzemeltetett gépjármû mosók használata során a szolgáltatás igénybevevôjének gépjármûvében okozott dologi károkra Gépjármûjavító mûhelyek, szervizek Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által az alábbi szolgáltatások nyújtására átvett gépjármûvekben a szolgáltatás nyújtása során vagy hibás teljesítése következtében okozott dologi károkra: gépjármû ápolása (kenés, zsírozás, olaj, hûtôés fékfolyadék szintjének ellenôrzése, utántöltése és cseréje); gépjármûvek idôszakos mûszaki szemléje és garanciális átvizsgálása; gépjármûvek diagnosztikai ellenôrzése, beszabályozása; gépjármûvek javítása, átalakítása; gépjármû fôdarabok, részegységek felújítása; fényezés; alváz- és üregvédelem; gépjármûvek villamossági szerelése Kiterjed a biztosítási fedezet a jármû telephelyen belüli mozgatása során okozott károkra is Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosító kockázatviselése az antennában, visszapillantó tükörben, légterelôben keletkezett károkra; a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû biztosított általi átvételét megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak; a gépjármû mosásánál átadott indító kulcs másolásából eredô károkra; lopáskárokra Benzinkutak Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által üzemanyag, olaj, víz, levegô ellenôrzése, utántöltése során (vagy hibás teljesítés következtében) gépjármûvekben okozott dologi károkra Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosító kockázatviselése a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû biztosított általi átvételét (a biztosított által nyújtott szolgáltatás igénybevételét) megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosító kockázatviselése a gépjármû jogtalan használata során keletkezett károkra; esztétikai és korszerûségi hibákból származó kártérítési igényekre; a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû biztosított általi átvételét megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak Gépjármû gumiszerelés Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által abroncsok ellenôrzése, kerék-, abroncs- és tömlôcsere munkálatok végzése során (vagy hibás teljesítése következtében) okozott dologi károkra Kiterjed a biztosítási fedezet a jármû telephelyen belüli mozgatása során okozott károkra is Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosító kockázatviselése a gépjármû jogtalan használata során keletkezett károkra; 13

16 esztétikai és korszerûségi hibákból származó kártérítési igényekre; a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû biztosított általi átvételét megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak Alvállalkozók biztosítása Bérelt gépek által okozott károk Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által bérelt, haszonbérelt, vagy használatra átvett építôipari gépek használatából eredô károkra, de nem fedezett a bérelt, haszonbérelt, vagy használatra átvett gépeken vagy gépekben okozott károk Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által jogosan igénybevett és a biztosított által közvetlenül megbízott alvállalkozó tevékenységébôl eredô, a biztosítottat terhelô kártérítési kötelezettségekre Amennyiben az alvállalkozó az általa okozott kár fedezetére felelôsségbiztosítási szerzôdéssel rendelkezik, a biztosító helytállási kötelezettsége jelen szerzôdés alapján csak akkor és csak annyiban áll fenn, amikor és amennyiben az alvállalkozó biztosítási szerzôdése a kárt nem fedezi Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosítási fedezet az alvállalkozóval szemben az alvállalkozó munkavállalói által érvényesített kártérítési igényekre. 5. A biztosító megtérítési igénye 5.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül (7. pont) súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül, így a biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha: a kár a tevékenységre vonatkozó egészségügyi, egészségvédelmi elôírások megszegése miatt következett be; a kár a biztosított által üzemeltetett épületre vonatkozó építkezési és karbantartási szabályok megszegése miatt következett be; a kárt a szolgáltatás fokozottan veszélyes tulajdonsága idézte elô, s errôl a fokozott veszélyrôl a biztosított a szolgáltatás igénybevevôjének tájékoztatást, felhívást nem adott. B. RÉSZ TERMÉKFELELÔSSÉG BIZTOSÍTÁS Jelen kiegészítô feltétel alapján kötött biztosítási szerzôdés vonatkozásában a felelôsségbiztosítás általános feltételeit az e feltételbe foglalt kiegészítésekkel kell megfelelôen alkalmazni. vonatkozó jogszabályok szerint felelôsséggel tartozik A biztosított termékek ugyanazon hibájára visszavezethetô károk (sorozatkárok) egy káreseménynek tekintendôk. 1. A kockázatviselés tárgya 1.3. Jelen szerzôdés alkalmazása szempontjából 1.1. Jelen B. részben leírt biztosítási feltételek alapján fennálló felelôsségbiztosítási szerzôdés keretében a biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint mentesíti a biztosítottat, mint a biztosítási ajánlaton megnevezett termék gyártóját, importálóját, forgalmazóját a termék hibája által a biztosítón és a biztosítotton kívüli személynek okozott olyan gyártó: a végtermék, a résztermék, az alapanyag elôállítója, valamint aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztetô jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; hibás a termék, ha nem nyújtja azt a biztonságot, mely általában elvárható személysérüléses károk és 2. A biztosítási szerzôdés hatálya dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a termékfelelôsségre A vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei 6.2. pontja, valamint a felelôsségbiztosítási általános 14

17 szerzôdési feltételek (I. fejezet) 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: a gyártás dátumának megtévesztô vagy hibás feltüntetésébôl eredô károkat Idôbeli hatály A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatályba lépése elôtt legkorábban egy éven belül gyártott termékkel okozott, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt bekövetkezett és a biztosító részére a biztosítási szerzôdés megszûnését követô 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki. 3. Kizárások a kockázatviselés körébôl 3.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül nem fedezi a termékfelelôsség biztosítás a környezetveszélyeztetô tevékenységgel okozott károkat; földmûvelés, állattenyésztés, erdôgazdálkodás, halászat és vadászat termékei által okozott károkat, kivéve, ha azok ipari feldolgozási folyamaton mentek keresztül; magában a hibás termékben keletkezett károkat; jótállás, garancia, szavatosság alapján fennálló kötelezettségek teljesítését és az azzal összefüggésben felmerülô költségeket és egyéb kiadásokat (pl.: a hibás termék kijavításával, kicserélésével, hibátlan termékkel való pótlásával kapcsolatban felmerülô költségek és egyéb kiadások); a hibás termék felülvizsgálatra, javításra, szervizelésre, cserére vagy a forgalomból való kivonásra történô visszahívásának, továbbá a megsemmisítésének költségeit; azokat a károkat, amelyek a termékre vonatkozó felhasználási, kezelési, karbantartási utasítások hiányából, illetve hibáiból (beleértve a fordítói hibákat is) állnak elô; 3.2. A biztosító nem téríti meg továbbá kizárólag a károsult közrehatása, cselekedete, mulasztása miatt bekövetkezett károkat; azokat a hibákat, amelyek a termék forgalomba hozatalának idején a tudomány és technika állása szerint nem voltak felismerhetôek; azokat a károkat, amelyeknél a termék hibájának oka a jogszabály vagy kötelezô hatósági elôírás alkalmazása, betartása; a forgalomba hozatalt követôen keletkezett hibák által okozott károkat; azokat a károkat, amelyeket már a forgalomba hozatalkor ismert termékhiba okoz; a termék fizikai és kémiai tulajdonságait megváltoztató a rendeltetésszerû használaton vagy tovább feldolgozáson kívül esô, szándékos beavatkozás következtében keletkezett károkat; alapanyaggyártó esetén a végtermék szerkezete, illetve összetétele által okozott károkat; alapanyaggyártó esetében a végterméket gyártó utasítása miatt keletkezett károkat; az oltóanyagok, vakcinák, gyógyszer, gyógyhatású készítmények, vérkészítmények által okozott károkat; a gyermekjátékok által okozott károkat; a fegyverek, robbanóanyagok gyártásából, forgalmazásából eredô károkat; a hibás termék javításával, hibátlan termékkel történô cserével, pótlással kapcsolatban felmerült költségeket, kiadásokat; olyan termékekkel összefüggésben támasztott kártérítési igényeket, melyek gyártása nem a mindenkori tudományos és mûszaki ismeretek ismeretanyagának betartásával történt; a reklámmal, hirdetéssel okozott károkat; a termék nem rendeltetésszerû használatából keletkezett károkat. 15

18 3.3. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a hibás terméknek más termékkel harmadik személy továbbiakban felhasználó által történô egyesítése, összevegyítése, e termékbe történô beépítése, feldolgozása folytán magában az új termékben keletkeznek vagy a felhasználónak személysérülésen és dologi káron kívül egyéb kárt okoz; a termék harmadik személy továbbiakban felhasználó által történô tovább feldolgozása folytán az új termékben és a felhasználónál keletkezô személysérülésen és dologi káron kívül egyéb károkra; azokra a károkra, melyek abból erednek, hogy a biztosított által gyártott termék gyártására szolgáló munkagép a gép hibája miatt hibás terméket állít elô vagy a munkagéppel a terméket elôállítani nem lehet, és ez a hibás terméket elôállító felhasználónak személysérülésen és dologi káron kívül egyéb kárt okoz; azokra a személysérülésen és dologi káron kívül egyéb károkra, melyek abból erednek, hogy a hibás ingó termék ingatlan alkotórészévé vált Más termékfelelôsség biztosítás által fedezett károkat jelen kötvény csak annyiban fedezi, amennyiben a más biztosító fedezete az adott káreseményre nem terjed ki a végtermék gazdaságilag, mûszakilag indokolt javításával, módosításával kapcsolatban utólagosan felmerült költségeket, ideértve a biztosított által gyártott, a felhasználó által már beszerelt hibás termék kiszerelési, eltávolítási költségeit, valamint annak pótlására az új termék beszerelési költségeit (kivéve a beszerzett termék árát és szállítási költségeit), vagy az értékkülönbözetet, ha a végtermék árengedménnyel, csökkentett értéken értékesíthetô és a hibás termék miatt a felhasználónál a gépekben és az üzemi berendezésekben felmerült le- és felszerelési, valamint tisztítási költségeket A 4.1. pont alapján térül az ingatlan alkotórészévé vált hibás ingó termék által okozott személysérülésen és dologi káron kívüli egyéb kár Fedezi a biztosítás azokat a károkat, melyek a biztosított által gyártott hibás terméknek 3. személy továbbiakban felhasználó által történô tovább feldolgozása folytán az új termékben keletkeznek vagy a felhasználónak személysérülésen és dologi káron kívüli egyéb kárt okoznak. A biztosítás jelen pont alapján kizárólag az alábbi károkat fedezi: a hibás termék felhasználása miatt a felhasználónak a végtermékre fordított költségeit, vagy 4. A biztosítási fedezet kiterjesztése Kiterjesztett termékfelelôsség biztosítás Amennyiben ebben a felek kifejezetten megállapodnak, a termékfelelôsség biztosítás pótdíj fizetése ellenében kiterjed az alábbiakban felsorolt és részletezett biztosítási eseményekre: 4.1. Fedezi a biztosítás azokat a károkat, melyek a biztosított által gyártott hibás terméknek más termékkel 3. személy továbbiakban felhasználó által történô egyesítése, összevegyítése, e termékbe történô beépítése, feldolgozása folytán magában az új termékben keletkeznek vagy a felhasználónak személysérülésen és dologi káron kívüli egyéb kárt okoznak. A biztosítás jelen pont alapján kizárólag az alábbi károkat fedezi: a hibás termék felhasználása miatt a felhasználónak a végtermékre fordított költségeit, vagy a végtermék gazdaságilag, mûszakilag indokolt javításával, módosításával kapcsolatban utólagosan felmerült költségeket, vagy az értékkülönbözetet, ha a végtermék árengedménnyel, csökkentett értéken értékesíthetô és a hibás termék miatt a felhasználónál a gépekben és az üzemi berendezésekben felmerült le- és felszerelési, valamint tisztítási költségeket Fedezi a biztosítás azokat a károkat, melyek abból erednek, hogy a biztosított által gyártott valamely termék gyártására szolgáló munkagép hibás terméket állít elô a gép hibája miatt vagy a munkagéppel a terméket elôállítani nem lehet és ez a munkagépet felhasználó harmadik személynek személysérülésen és dologi káron kívüli egyéb kárt okoz. A biztosítás jelen pont alapján kizárólag az alábbi károkat fedezi: 16

19 a felhasználónak a hibás munkagéppel gyártott hibás termék elôállítására fordított költségeit, vagy amennyiben a hibás munkagéppel gyártott hibás termék javítási, többletráfordítási költséggel értékesíthetô, akkor a többletköltségeket, ha az jogi, gazdasági és mûszaki szempontból indokolt, vagy az értékkülönbözetet, ha a végtermék árengedménnyel, csökkentett értéken értékesíthetô és a hibás termék miatt a felhasználónál a gépekben és az üzemi berendezésekben felmerült le- és felszerelési, valamint tisztítási költségeket Nem nyújt kártérítést a biztosító, ha a végtermék (elôállított termék) javítás, módosítás nélkül olyan áron kerül értékesítésre, mintha a biztosított hibátlan terméket gyártott volna Nem nyújt kártérítést a biztosító a termékvisszahívás költségeire függetlenül attól, hogy a termékvisszahívást a biztosított vagy harmadik fél (hatóság) kezdeményezte. 5. A biztosító megtérítési igénye 5.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül, így a biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha: a kár a termékre vonatkozó egészségügyi, egészségvédelmi elôírások megszegése miatt következett be; a kárt olyan termék okozta, amelynek forgalomból való kivonását (visszahívását) hatóság elrendelte és a biztosított visszahívási kötelezettségét nem teljesítette; a kárt a termék fokozottan veszélyes tulajdonsága idézte elô, s errôl a veszélyrôl a biztosított tájékoztatást, felhívást nem adott. C. RÉSZ MUNKÁLTATÓI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS Jelen kiegészítô feltétel alapján kötött biztosítási szerzôdés vonatkozásában a felelôsségbiztosítás általános feltételeit az e feltételbe foglalt kiegészítésekkel kell megfelelôen alkalmazni. 1. A kockázatviselés tárgya 1.1. Jelen kiegészítô feltétel alapján megkötött felelôsségbiztosítási szerzôdés keretében a biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint fedezetet nyújt azokra a kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági jogviszonyban) álló személyek (beleértve a kölcsönzött munkaerôt is), valamint szakmai gyakorlat során tanulók munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak, és amelyekért a magyar jog szerint kártérítési felelôsséggel tartozik Fedezetet nyújt a biztosítás a biztosítottal munkaviszonyban álló személyek munkabalesete miatt a biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosítási megtérítési követelésekre is Jelen feltétel alkalmazása szempontjából munkabalesetnek minôsül az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, függetlenül annak helyétôl és idôpontjától Szervezett munkavégzésnek tekintendô a tanulói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett munka is. Ennek megfelelôen a tanmûhelyben, laboratóriumban, gyakorlati munka során bekövetkezett baleset munkabalesetnek minôsül. 2. A biztosítási szerzôdés hatálya A vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei 6.2. pontja, valamint a felelôsségbiztosítási általános szerzôdési feltételek (I. fejezet) 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.1. Idôbeli hatály A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a biztosító részére 17

20 a biztosítási szerzôdés megszûnését követô 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki közhasznú és közcélú munkavégzés, közmunka, társadalmi munkavégzés során bekövetkezett károkat; 3. Kizárások a kockázatviselés körébôl 3.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül nem fedezi a biztosítás a munkavállalót a munkahelyére menet vagy a munkahelyérôl való távozás során bekövetkezett balesetbôl eredô kárigényeket kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt szállítóeszközén történt a foglalkozási megbetegedésbôl eredô, valamint a foglalkozási megbetegedésnek nem minôsülô, de munkahelyi, munkaköri ártalom miatt támasztott kártérítési igényeket; madárinfluenza által okozott károkat; kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása (pl. sérült ittassága, bódulatot keltô szer hatása) által okozott károkat; 4. A biztosító megtérítési igénye 4.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül, így a biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha a baleset ugyanazon munkavédelmi szabály be nem tartása miatt következett be ismételten; munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, munkavállaló által engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli jármûhasználat, munkahelyi rendbontás során keletkezett károkat; munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, pl. megbízás, vállalkozói szerzôdés keretében végzett munka során bekövetkezett károkat; a bíróság határozatának megállapítása szerint, a baleset a munkavédelmi szabályok súlyosan gondatlan megsértése miatt következett be; a munkaügyi felügyelôség súlyos munkavédelmi szabálysértés elkövetése miatt a munkáltatót jelentôs összegû pénzbírsággal sújtja. D. RÉSZ KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS Jelen kiegészítô feltétel alapján kötött biztosítási szerzôdés vonatkozásában a felelôsségbiztosítás általános feltételeit az e feltételbe foglalt kiegészítésekkel kell megfelelôen alkalmazni. 1. A kockázatviselés tárgya 1.1. Jelen kiegészítô feltétel alapján megkötött felelôsségbiztosítási szerzôdés keretében a biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint mentesíti a biztosítottat olyan környezetveszélyeztetô tevékenységgel (mulasztással) okozott károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szerint kártérítési felelôsséggel tartozik, feltéve, hogy a kár bekövetkezte elôre nem látható; hirtelen, váratlan és balesetszerû volt, továbbá a normális üzemi folyamattól eltérô eseményre volt visszavezethetô Jelen feltétel alkalmazása szempontjából környezetveszélyeztetésnek minôsül az a tevékenység vagy mulasztás, amely környezetkárosodást idéz elô. A környezetkárosodás a környezetben, illetve valamely környezeti elemben (pl.: föld, levegô, víz, élôvilág) közvetlenül vagy közvetve bekövetkezô, mérhetô, jelentôs kedvezôtlen változás. 2. Kizárások a kockázatviselés körébôl 2.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül nem fedezi a biztosítás magukban a környezetkárosodást elôidézô dolgokban keletkezett kárt; 18

AZ ÁLTALÁNOS- ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (FEL1007)

AZ ÁLTALÁNOS- ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (FEL1007) MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ AZ ÁLTALÁNOS- ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás különös szerzôdési feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás különös szerzôdési feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás különös szerzôdési feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS FEL1403 Hatályos: 2014.03.15-tôl AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt.

MKB Általános Biztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VK 10048 Hatályos: 2011. január 1-tôl A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt.

MKB Általános Biztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VM10072 Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

Részletesebben

Kiegészítő munkavállalói felelősségbiztosítás feltételei

Kiegészítő munkavállalói felelősségbiztosítás feltételei Kiegészítő munkavállalói felelősségbiztosítás feltételei Hatályos: 2011. február 15-étől Nysz.: 14643 Tartalomjegyzék I. fejezet: Biztosítási esemény... 3 II. fejezet: Biztosítottak... 3 III. fejezet:

Részletesebben

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 2 Tartalomjegyzék Általános felelősségbiztosítási szerződési feltételek (ÁFSZ)... 3 I. Biztosított....

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1)

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1) I. Fejezet ÁLTALÁNOS POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGBIZTOSITÁS A biztosítási esemény 1) Az általános polgári jogi biztosítási szerződés alapján a felelősségbiztosítási esemény olyan véletlen, váratlan (balesetszerű)

Részletesebben

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector merülésvezetők, búvár-oktatók és a kapcsolódó túrák

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei 1/5 AHE-11650/3P A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2008) MJK: AVIPLL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás

Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2015) MJK: AVIPLL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1007 AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF/FELELÔSSÉG/1007 Biztosítónk

Részletesebben

Általános Felelõsségbiztosítási Feltételgyûjtemény

Általános Felelõsségbiztosítási Feltételgyûjtemény Feltételek Általános Felelõsségbiztosítási Feltételgyûjtemény Általános Felelõsségbiztosítási Feltételek (ÁFF) Kiegészítõ Felelõsségbiztosítási Feltételek (KFF) A. rész Tevékenységi Felelõsségbiztosítás

Részletesebben

HEGY- ÉS SPORTMÁSZÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

HEGY- ÉS SPORTMÁSZÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR HEGY- ÉS SPORTMÁSZÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector hegy- és sportmászók szakmai felelősségbiztosítási szerződése (a továbbiakban: Protector szerződés)

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SÍ ÉS SNOWBOARD-OKTATÓK, ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK SZERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

SÍ ÉS SNOWBOARD-OKTATÓK, ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK SZERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR SÍ ÉS SNOWBOARD-OKTATÓK, ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK SZERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI Jelen feltétel ellenkező szerződéses kikötések hiányában a Groupama Garancia

Részletesebben

Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes biztosítási ügynökök felelősségbiztosításának feltételei

Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes biztosítási ügynökök felelősségbiztosításának feltételei Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes ügynökök felelősségbiztosításának feltételei Rt. GENERALI PROVIDENCIA Biztosító 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem Összeállította: Sallai András Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szereplői Állam Szabályozás Finanszírozás Ellenőrzés Jogok Ha a termék megfelel CE jelölést kap CE jelöléssel kell ellátni az EU-ban a

Részletesebben

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK... 1 II. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, ÉRTÉKELÉSI IDŐSZAK, ALULBIZTOSÍTÁS... 2 III. ÖNRÉSZESEDÉS, TÉRÍTÉSI IDŐSZAK... 2 IV. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános felelõsségbiztosítási feltételek (ÁFF)...5. Kiegészítõ felelõsségbiztosítási feltételek (KFF)...

Ügyféltájékoztató...3. Általános felelõsségbiztosítási feltételek (ÁFF)...5. Kiegészítõ felelõsségbiztosítási feltételek (KFF)... Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3 Általános felelõsségbiztosítási feltételek (ÁFF).....................................................5

Részletesebben

k.) Biztosított: A beteggel közvetlen jogviszonyba kerülő egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos, illetve a velük jogviszonyba került

k.) Biztosított: A beteggel közvetlen jogviszonyba kerülő egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos, illetve a velük jogviszonyba került Az egészségügyi szolgáltatók és szabadfoglalkozású orvosok szakmai felelősségbiztosításának minimumfeltételeiről Az egészségügyi szolgáltatók és a szabadfoglalkozású orvosok kártérítési felelősségének

Részletesebben

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVITPL 001-2016) MJK: AVITPL 001-2016 Érvényes: 2016. február 01-től 1/5 1.) Jelen különös feltétel alapján a Biztosító

Részletesebben

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél Kártérítési felelősség Kártérítési jog Dr. Kenderes Andrea Ptk. 339. -361. Kontraktuális Szerződésszegés Deliktuális Szerződésen kívüli károkozás Lényegében azonosak Ptk. 339. Aki másnak jogellenesen kárt

Részletesebben

Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

Külön feltételek. 1. Biztosított. 2. Felelősségi területek

Külön feltételek. 1. Biztosított. 2. Felelősségi területek Tervezői & kivitelezői felelősségbiztosítás a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet szerinti, egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületek tervezői, kivitelezői számára Külön feltételek Jelen Külön feltételekben

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör:

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör: Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű

Részletesebben

A mellékelt tájékoztatóban megtalálja a fentiekre vonatkozó részleteket.

A mellékelt tájékoztatóban megtalálja a fentiekre vonatkozó részleteket. Tisztelt Ügyfelünk! Mint azt Ön is tudja, az Ön által, cégünktől bérelt gép biztosított. Biztosító partner: Allianz Hungria Zrt. A biztosítási keretszerződésünk kiterjed: vandalizmusra, lopásra és törésre.

Részletesebben

Szálláshely-szolgáltatók felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek

Szálláshely-szolgáltatók felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Szálláshely-szolgáltatók felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek 1/11 AHE-10295/2 1. Biztosítási esemény 1.1. A biztosítási esemény (káresemény), biztosított tevékenységek 1.1.1. Jelen különös

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Felelősségbiztosítási feltétel a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének tagjaira

Felelősségbiztosítási feltétel a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének tagjaira Felelősségbiztosítási feltétel a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének tagjaira I. fejezet Biztosítási esemény 1. A biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése,

Részletesebben

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL )

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL ) FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004) BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK 1.) a) A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a Biztosított helyett megtéríti a Biztosított által vállalkozói

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1403 Hatályos: 2014.03.15-tôl ZRT. AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai 2014. november 17. Általános szabályok Fogalma Hibás teljesítési vélelem Jogkövetkezmények Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai A kötelezett

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5 Közúti felcím árufuvarozók kezesi biztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható. Kivételes esetben, ha

Részletesebben

UNION-MOZAIK. Általános felelõsségbiztosítás. Különös Biztosítási Feltételek

UNION-MOZAIK. Általános felelõsségbiztosítás. Különös Biztosítási Feltételek UNION-MOZAIK Általános felelõsségbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek Jelen biztosítási szabályzatban foglalt feltételek eltérõ szerzõdéses kikötések hiányában az UNION Biztosító Rt. (a továbbiakban:

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1403 Hatályos: 2014.03.15-tôl ZRT. AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (HDI-USKV)

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (HDI-USKV) KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (HDI-USKV) T a r t a l o m j e g y z é k Környezetszennyezési helyreállítási költségek biztosítása

Részletesebben

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény), biztosított

Részletesebben

UNION-MOZAIK. Általános felelõsségbiztosítás. Különös Biztosítási Feltételek

UNION-MOZAIK. Általános felelõsségbiztosítás. Különös Biztosítási Feltételek UNION-MOZAIK Általános felelõsségbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek Jelen biztosítási szabályzatban foglalt feltételek eltérõ szerzõdéses kikötések hiányában az UNION Biztosító Rt. (a továbbiakban:

Részletesebben

KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK LÉGIKÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK LÉGIKÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK LÉGIKÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA Jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17546

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17546 Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17546 Tartalomjegyzék Általános felelősségbiztosítási feltételek (ÁFF)... 4 I. A biztosítási szerződés alanyai....4

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ügyvédek szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk!

Ügyfél-tájékoztató* az ügyvédek szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Ügyfél-tájékoztató* az ügyvédek szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ügyvédek szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű termékünket.

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004)

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) I). BIZTOSÍTOTTAK 1.) Jelen biztosítási szabályzat értelmében biztosított a Könyvelői tevékenységet végző - szerződésben megnevezett

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN ELŐADÓ: DR. KOVÁCS ZSOLT XXIII. ALTENBURGER GYULA SZIMPÓZIUM BALATONVILÁGOS, 2013. MÁJUS 31. A KONTRAKTUÁLIS ÉS A DELIKTUÁLIS FELELŐSSÉG

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz. Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17614 Tartalomjegyzék Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2 HÍRLEVÉL A szerződésszegési szabályok változása az új Ptk.-ban 2014 / 2 I. rész A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely sok tekintetben megváltoztatta a korábbi Ptk.,

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

Speciális felelősségi alakzatok. Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár tanév I. félév

Speciális felelősségi alakzatok. Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár tanév I. félév Speciális felelősségi alakzatok Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár 2016-17. tanév I. félév Speciális felelősségi alakzatok Fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség Ptk. 6:535. - 6:539. Felelősség

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF)

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14196 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Egészségügyi és szociális tevékenység

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

Állategészségügyi tevékenység felelősségbiztosításának általános feltételei. Hatályos: június 9-étől. Nysz.: 18802

Állategészségügyi tevékenység felelősségbiztosításának általános feltételei. Hatályos: június 9-étől. Nysz.: 18802 Állategészségügyi tevékenység felelősségbiztosításának általános feltételei Hatályos: 2016. június 9-étől Nysz.: 18802 Tartalomjegyzék Állategészségügyi tevékenység felelősségbiztosításának általános feltételei

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05)

START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05) START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05) Az Argosz Biztosító Rt. /a továbbiakban: Biztosító/ vállalja, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében e Szabályzatnak megfelelő módon és mértékben

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1)

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1) II. Fejezet TERMÉKFELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS (Claims-Made) 1. A biztosítás tárgya Az AIG Europe S. A. Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban Biztosító) az Általános Biztosítási Szabályzat, a Vállalkozók Összetett

Részletesebben