MKB Általános Biztosító Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Általános Biztosító Zrt."

Átírás

1 BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VK Hatályos: január 1-tôl

2

3 A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (FB1101) VK Hatályos: január 1-tôl

4 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI Biztosítási esemény A biztosítási szerzôdés hatálya Kizárások a kockázatviselés körébôl Biztosítási összeg A biztosítás díja A kárbejelentés, a biztosító szolgáltatásának különös szabályai A biztosító megtérítési igénye... 8 II. FEJEZET: A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSOK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI... 8 A RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS A kockázatviselés tárgya Kizárások a kockázatviselés körébôl Biztosított kockázatok Biztosítható kockázatok A biztosító megtérítési igénye B RÉSZ: TERMÉKFELELÔSSÉG BIZTOSÍTÁS A kockázatviselés tárgya A biztosítási szerzôdés hatálya Kizárások a kockázatviselés körébôl A biztosítási fedezet kiterjesztése Kiterjesztett termékfelelôsség biztosítás A biztosító megtérítési igénye C RÉSZ: MUNKÁLTATÓI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS A kockázatviselés tárgya A biztosítási szerzôdés hatálya Kizárások a kockázatviselés körébôl A biztosító megtérítési igénye D RÉSZ: KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS A kockázatviselés tárgya Kizárások a kockázatviselés körébôl Fedezeti kiterjesztések A biztosító megtérítési igénye

5 A felelôsségbiztosítás jelen általános és különös biztosítási feltételei az MKB Általános Biztosító Zrt. vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételeinek elválaszthatatlan része, mely a felelôsségbiztosításokra vonatkozó speciálisan alkalmazandó feltételeket írja le. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei továbbá a Polgári Törvénykönyv és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jelen felelôsségbiztosítási általános szerzôdési feltételek az MKB Általános Biztosító Zrt.-vel kötött valamennyi felelôsségbiztosítási szerzôdésre alkalmazandó általános és különös szerzôdési feltételeket tartalmazzák. I. FEJEZET A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény 1.1. A biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint jelen szerzôdés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító biztosítási díj fizetése ellenében jelen feltételben, a kiegészítô feltételekben és a külön feltételekben meghatározottak szerint mentesíti Biztosítási eseménynek minôsül továbbá a biztosított ellen felhozott nem megalapozott károk elhárításában való segítségnyújtás A sorozatkárok egy biztosítási eseménynek minôsülnek. Sorozatkárnak tekintendôk az egyazon károkozói magatartásból, illetve okból eredô, valamint az azonos okra visszavezethetô, de eltérô vagy azonos idôpontokban bekövetkezett károk, ha az ok és okozat közötti összefüggés jogi, gazdasági vagy mûszaki vonatkozásban fennáll. 2. A biztosítási szerzôdés hatálya A vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.1. Területi hatály A jelen szerzôdés alapján a biztosító Európa földrajzi területén, valamint az Európai Unió államaiban okozott és bekövetkezett káresemények kapcsán nyújt szolgáltatást Idôbeli hatály A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatályba lépése elôtt legkorábban egy éven belül okozott, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt bekövetkezett és a biztosító részére a biztosítási szerzôdés megszûnését követô 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki, feltéve, hogy külön feltétel eltérôen nem rendelkezik Jelen feltétel alkalmazása szempontjából a károkozás idôpontja az a nap, amikor a kárt elôidézô cselekmény megtörtént. Amennyiben a károkozás mulasztással valósul meg, a károkozás idôpontja az a nap, amikor a mulasztást még a kár bekövetkezése nélkül pótolni lehetett volna; Személyi sérüléses károk tekintetében a kár bekövetkezésének idôpontja: Halál esetén a halál beállta. Testi sérülés esetén a sérülés idôpontja, még akkor is, ha utóbb halálhoz vezet. Egészségkárosodás esetén a károsodás idôpontja. Egészségromlás (lassú lefolyású személysérüléses kár) esetén vitás esetben amikor az orvos elsô alkalommal megállapította az egészségkárosodást; dologi károk tekintetében a kár bekövetkezésének idôpontja a károsodás idôpontja; sorozatkár bekövetkezésének idôpontja a sorozat elsô káreseményének idôpontja; a kár bejelentésének idôpontja az a nap, amikor a káresemény bekövetkeztérôl szóló írásos biztosítotti nyilatkozatot a biztosító kézhez vette; személysérüléses kár az, ha valaki meghal, egészségkárosodást vagy testi sérülést szenved; dologi kár az, ha valamilyen tárgy megsemmisül, megsérül vagy használhatatlanná válik; tisztán pénzügyi veszteségek azok a károk, amelyek nem személysérüléses károk (halál, egészségkárosodás vagy testi sérülés), nem dologi károk (tárgy megsérülése, megsemmisülése, eltûnése, használhatatlanná válása), és nem is ilyen károkra vezethetôk vissza. Dolognak számít a pénz és az értékpapír is. 3

6 3. Kizárások a kockázatviselés körébôl A vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei 8. pontja az alábbiakkal egészül ki: 3.1. Nem fedezi a biztosítás a biztosított saját kárát és a biztosított Ptk b) pontjában felsorolt hozzátartozóinak okozott károkat. Szervezetek, valamint cselekvôképtelen és korlátozottan cselekvôképes személyek törvényes képviselôje és annak hozzátartozója a biztosítottal és annak hozzátartozójával azonos elbírálás alá esik; a biztosított jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet által a tulajdonosainak okozott kárt; a biztosított tulajdonában lévô jogi személynek, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezetnek okozott kárt; több biztosított esetén a biztosítottak egymásnak okozott kárát; azt a kárt, amelyért a biztosított nem a biztosítási szerzôdésben meghatározott minôségében felel; azt a kárt, amely a biztosított jogszabályban meghatározott felelôsségénél szigorúbb, szerzôdésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségen alapul; azon károkat, melyeket a biztosított (vagy olyan személy, akinek a magatartásáért felelôs) bûncselekménnyel okoz; az államigazgatási jogkörben okozott károkat; a szerzôdést biztosító mellékkötelezettségeket (pl. kötbér), bírságot, pénzbüntetést, valamint az egyéb büntetô jellegû költségeket és kártérítéseket, valamint a károkozó ezzel kapcsolatos képviseleti költségeit; tisztán pénzügyi veszteségeket; a rágalmazás, becsületsértés, hitelrontás, személyi jog megsértésébôl eredô károkat, valamint bármilyen diszkriminációból eredô károkat (ideértve a birtokháborítást, zaklatást); a szabadalomhoz, védjegyhez kötött jogok megsértésébôl eredô károkat; gépjármû- vagy vízi jármû üzemeltetésével okozott károkat; légi jármûvek, repülôterek üzembentartója minôségben okozott károkat, légi jármûvek (alkatrészei és tartozékai) tervezésébôl, gyártásából, forgalomba hozatalából, karbantartásából, javításából eredô károkat; a többletkárt, ha a biztosított a biztosító felhívása ellenére nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének; a vér, vérkészítmények és vértranszfúziós berendezések által okozott károkat; bányászati tevékenységgel okozott károkat; géntechnikával módosított organizmusok, géntechnikai munkák által okozott károkat; azon bármely természetû károkat, amelyeket közvetlenül vagy közvetve a spongiform encephalopathiák csoportjába tartozó megbetegedések vagy szindrómák, azok mutációi illetve következményei okoznak, ezek nyomán keletkeznek vagy ezek következtében lépnek fel. Ilyen például a BSE/Bovine Spongiform Encephalopathy (szarvasmarhák szivacsos agysorvadása), a Scrapie (surlókór), a TME/Transmissible Mink Encephalopathy (nyércek encephalopathiája), a CWD/Chronic Wasting Diesease (krónikus senyvesztô betegség), a CJD/Creutzfeldt-Jakob-betegség, a GSS/Gerstmann-Sträussler-Scheinker-kór, a kuru és az FFI/Fatal Familiar Insomnia (fatális familiáris inszomnia); azon bármely természetû károkat, amelyeket közvetlenül vagy közvetve a humán immundeficiencia vírus (Human Immundeficiency Virus = HIV), annak mutációi vagy annak változatai okoznak, illetve azon károkat, amelyeket a szerzett immunhiány szindróma (Acquired Immune Deficiency Syndrome = AIDS) vagy elnevezéstôl független hasonló természetû állapot vagy szindróma okoz madár- és sertésinfluenza által okozott károkat; gyúlékony és éghetô anyagokra vonatkozó hatósági elôírások, rendelkezések be nem tartásából eredô károkat valamint robbanóanyag szállítása, nagykereskedelmi célú raktározása miatt bekövetkezett károkat; nitro-glycerin és egyéb robbanóanyag gyártásával, raktározásával, szállításával, töltésével és egyéb kezelésével kapcsolatos károkat; gázok, és/vagy nyomás alatt konténerben tárolt anyagok, bután, metán, propán, és egyéb likvid gázok, toxikus alkotórészek, toxikus hulladékok gyártásával, raktározásával, szállításával, töltésével és egyéb kezelésével kapcsolatos károkat (ideértve a munkáltatói felelôsséget is); elektronikus adatok átvitelébôl, átadásából eredô felelôsségi károkat, amely alatt értendô: adatok hibás, nem megfelelô tárolása illetve eltûnése, adatbiztonság, adatok visszaállításának kárai, bizalmas adatok és információ átvitele, adatok módosulásának és felhasználhatatlansága miatti károk; az elmaradt haszon, profitkiesés, valamint a tárgyak használatának kimaradásából, termeléskiesésbôl, vagy szolgáltatás leállásából eredô károkat; 4

7 mágneses és elektromágneses mezô és sugárzás által okozott károkat; 3.2. Nem terjed ki a biztosítás továbbá a biztosított külföldi székhelyû, telephelyû vállalkozásainak (pl. kirendeltség, fióktelep) tevékenységébôl eredô kártérítési kötelezettségekre; azon kártérítési kötelezettség teljesítésére, mely tekintetében a biztosítót a kár felmérésében, rendezésében, a jogalap tisztázásában vagy egyéb a kár rendezésével kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében a külföldi állam vagy hatóság akadályozza. 4. Biztosítási összeg 4.1. A biztosító a kárt a biztosítási ajánlaton és a biztosítási kötvényen feltüntetésre kerülô biztosítási eseményenkénti és biztosítási idôszakra szóló biztosítási összeg mértékének megfelelôen téríti meg A biztosítási eseményenkénti biztosítási összeg az egy biztosítási eseménnyel összefüggésben a biztosító szolgáltatásának szabályai szerint kifizethetô legmagasabb összeg. biztosítási idôszakban jelenti be a biztosítónak, a biztosító fizetési kötelezettségének mértékére a biztosító szolgáltatásának szabályaiban foglaltakra figyelemmel nem a folyó biztosítási idôszakra megállapított biztosítási összeg, hanem a biztosítási esemény bekövetkezésének idôszakára esô, illetôleg a még fennmaradó biztosítási összeg az irányadó A biztosítási összeget a biztosító által kártérítés címén fizetett összeg akkor sem haladhatja meg, ha a térítési kötelezettség több biztosítottat terhel, illetve több személy lép fel kártérítési igénnyel. Amennyiben több személy lép fel kártérítési igénnyel és a káreseményenkénti biztosítási összeg valamennyi kártérítési követelés kielégítésére nem elegendô, a biztosító a károsultaknak az ôket ért kár arányában fizet kártérítést A Magyarország területén kívül okozott, bekövetkezett és érvényesített károk esetében a biztosítási eseményenkénti biztosítási összeg csökken a biztosító azon költségeivel, melyek a kár felmérése, rendezése, a jogalap tisztázása vagy egyéb a kár rendezésével kapcsolatos kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel A szublimit, többfajta felelôsségbiztosítás együttes megkötése esetén az egyes felelôsségbiztosítási módozatokra, a biztosítási eseményenkénti és biztosítási idôszakra szóló limiten belül meghatározott, az adott felelôsségi módozatra biztosítási eseményenként és/vagy biztosítási idôszakonként kifizethetô legmagasabb összeg A biztosítási idôszakra megállapított biztosítási összeg az egy biztosítási idôszakban okozott károk kapcsán bekövetkezett biztosítási eseményekre a biztosító szolgáltatásának szabályai szerint összesen kifizethetô összeg Abban az esetben, ha a károkozás és a kár bekövetkezése idején különbözô kártérítési limitek vannak érvényben, akkor a kár szempontjából a bekövetkezés idôpontjában érvényes limitet kell figyelembe venni Ha a biztosított a biztosítási idôszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt vele szemben írásban támasztott kártérítési igényt csak a következô 5. A biztosítás díja 5.1. A biztosítási díjat a biztosító által kért adatok figyelembevételével a biztosító kockázatarányosan, eltérô megállapodás hiányában biztosítási idôszakonként határozza meg. Egy évnél hosszabb határozott idôtartamra kötött szerzôdés esetén a felek megállapodhatnak abban, hogy a biztosító a díjat ne a szerzôdés teljes idôtartamára, hanem évenként határozza meg A kockázat elvállalását és a biztosítási díj képzését befolyásoló tényezôk: a biztosított által végzett tevékenység(ek); az igényelt, káreseményenkénti és biztosítási idôszakonkénti biztosítási összeg; a területi hatály; fedezeti kiterjesztések; az önrészesedés mértéke; a biztosítás idôtartama; a biztosítási díj fizetésének gyakorisága és módja; 5

8 az árbevétel az alábbiak szerint kettôs könyvvitel esetén az értékesítés és/vagy szolgáltatásból származó nettó árbevétel a szerzôdés kezdônapját megelôzô utolsó lezárt üzleti évben; egyszeres könyvvitel esetén az árbevétel összege a szerzôdés kezdônapját megelôzô utolsó lezárt üzleti évben; egyéni vállalkozó és magánszemély esetén az utolsó lezárt naptári év adóbevallásában szereplô elkülönülten adózó jövedelmek közül a fizetô vendéglátás átalányadó alapja, és/vagy az egyéni vállalkozó átalányadó alapja, és/vagy a mezôgazdasági kistermelô átalányadó alapja, és/vagy forrásadó jövedelem; a munkabér az alábbiak szerint kettôs és egyszeres könyvvitel esetén a bérköltség és a bérjárulékok összege a szerzôdés kezdônapját megelôzô utolsó lezárt üzleti évben; egyéni vállalkozó és magánszemély esetén a bér és járulékai összege a szerzôdés kezdônapját megelôzô utolsó lezárt üzleti év adóbevallása alapján; évre visszamenôleg a biztosított által okozott károk adatai (kárelôzmény); a biztosító kérésére a szerzôdô által a kockázat felméréséhez megadott egyéb adatok; a veszélyközösség jellemzôi A biztosított tevékenység(ek)et a biztosított cégjegyzékében felsorolt tevékenységei alapján kell meghatározni. A biztosított és/vagy a szerzôdô valamennyi biztosítani kívánt tevékenységét köteles megnevezni. A meg nem nevezett tevékenységek, illetve az ezen tevékenységek folytatása során okozott károk nem biztosítottak A biztosított az elsô biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási díj meghatározásához szükséges adatokat cégszerûen aláírt adatközlô/kérdôív kitöltésével vagy ezzel egyenértékû, a kért adatokat tartalmazó más nyilatkozattal köteles a biztosítónak megadni A biztosított a soron következô biztosítási idôszakra vonatkozó, a és pontban felsorolt, a díjszámítás alapját képezô (utolsó lezárt üzlet-/naptári évre vonatkozó) aktualizált adatokat, valamint az esetleges egyéb módosításokra vonatkozó nyilatkozatát a biztosítási évforduló napját megelôzô hónap 1. napjáig köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani Az 5.2. pontban felsorolt adatok változása a biztosítási díj változását vonhatja maga után. 6. A kárbejelentés, a biztosító szolgáltatásának különös szabályai A vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei 14. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 6.1. A kárbejelentés a biztosítási kötvény számát; a káresemény idôpontját és rövid leírását; a kár jellegét, mértékét (a megállapított vagy becsült értéket); a károkozás helyét és idôpontját; a kárbejelentésig megtett és tervezett intézkedések leírását, azok célját; a károsult(ak) nevét, lakcímét (székhelyét); a károsult(ak) kárigényének összegét; a sérült hozzájárulását olyan adatok tekintetében, amelyek átadásához vagy ahhoz, hogy azokat a biztosító kezelhesse a sérült hozzájárulása szükséges (adatvédelem); a sérült személy(ek) nevét, személyi adatait, a sérülés leírását és mértékét, a sérült(ek) kárigényét; a károsodott dolgok (létesítmények, eszközök) és tulajdonosuk megnevezését; a biztosított felelôsségének elismerésére vagy elutasítására vonatkozó nyilatkozatát; az esetleges hatósági eljárás számát, az eljáró hatóság megjelölését, a hozott határozatot; az elôzô biztosítási évben megvalósult, a díjszámítás alapját képezô adatot (pl. átlagos alkalmazotti létszám, éves árbevétel); a biztosítottat képviselô személy nevét, címét, telefonszámát, a képviseleti jogot igazoló meghatalmazás egy eredeti példányát; ha a bejelentés üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, a titokgazda hozzájárulását ahhoz, hogy a biztosító a titkot megismerje, és az arra vonatkozó adatokat kezelje; ha a biztosító rendelkezésére bocsátott információ üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, akkor a rendelkezésre bocsátott titok kezelésére vonatkozó szabályokat, belsô utasításokat. 6

9 A felsorolt okiratokon kívül a biztosítottnak és a károsultnak a bizonyítás általános szabályai szerint bármilyen arra alkalmas módon lehetôsége van a biztosítási esemény és a keletkezett kár mértékének bizonyítására A biztosított köteles a kárügy rendezéséhez a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, a biztosítót segíteni az okozott kár összegének a megállapításában, a kár rendezésében, illetve a jogalap nélküli kárigények érvényesítésének elhárításában A biztosított köteles lehetôvé tenni, hogy a kár okát, bekövetkezésének körülményeit, mértékét, a biztosítottat terhelô kártérítés terjedelmét a biztosító szakértôje megvizsgálja Amennyiben a biztosított kárbejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a késedelmes bejelentésre visszavezethetô többletterheket a biztosító nem viseli A kártérítés A biztosító a biztosítási összeg mértékéig a biztosítási eseménnyel összefüggésben megtéríti kártérítés címén a károsultat ért mindazon károkat, melyért a biztosított kártérítési felelôsséggel tartozik, így különösen; a károsult ténylegesen felmerülô dologi kárát, azaz a megsemmisült, megsérült vagy használhatatlanná vált tárgy értékét, vagy a károkozó körülmény folytán a károsult dologban beállott értékcsökkenést; mindazt a kárpótlást és költséget, mely a károsultat ért dologi hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges; személyi sérüléses kár esetén az elmaradt vagyoni elônyt, valamint a fentiekben leírt dologi és/vagy személyi sérüléses károk következtében elôálló vagyoni (pénzügyi) veszteségeket; a kockázatba vont felelôsségi károk járulékait, így a kamatot, valamint a biztosítási eseménnyel összefüggésben a biztosított ellen indított peres eljárás költségeit, feltéve, hogy a biztosító a perben részt vett vagy a perben való részvételrôl lemondott. A biztosító megtéríti a biztosított képviseletét ellátó ügyvéd munkadíját és készkiadásait és a káresemény jogalapjának vagy összegszerûségének megállapítása érdekében a biztosító elôzetes jóváhagyása alapján felkért szakértô költségét; a biztosítottat terhelô társadalombiztosítási megtérítési igényeket; a kárenyhítés körébe esô költségeket akkor, amennyiben azok eredményre vezettek Ha a biztosítottnak jogszabály vagy bírói rendelkezés folytán kártérítési kötelezettsége fedezetére biztosítékot vagy letétet kell adnia, a biztosító erre oly mértékben köteles, mint a kártérítésre Amennyiben több személy közösen okoz kárt és a biztosított felelôssége mással egyetemleges, a biztosító helytállási kötelezettsége csak a biztosított felróhatóságának mértékéig terjed. Ha a károkozók felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani, akkor a biztosító úgy teljesít, mintha a kár a károkozók között egyenlô arányban oszlana meg Kárrendezés A biztosított és a károsult egyezsége, a biztosított felelôsségét elismerô nyilatkozata a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha azt a biztosító tudomásul vette, a bírósági marasztalása pedig csak akkor, ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított képviseletérôl gondoskodott vagy ezekrôl lemondott Ha a biztosító a károsulttal történt megegyezéssel vagy egyéb módon a kárt rendezni tudja, azonban az ügy lezárása a biztosított magatartása miatt meghiúsul, a biztosító a megegyezés szerint fizetendô kártérítési összeget a károsult részére rendelkezésre tartja mindaddig, amíg a biztosított nem rendelkezik, illetve az ügy el nem évül. A biztosított magatartása miatt felmerülô többletkárt, költséget, kamatot a biztosító nem fedezi A biztosító a megállapított kártérítési összeget a károsultnak fizeti. A biztosított csak annyiban követelheti, hogy a biztosító az ô kezéhez fizessen, amennyiben a károsult követelését ô egyenlítette ki Amennyiben a biztosító számára fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása vált lehetetlenné, kötelezettsége nem áll be A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a kár rendezéséhez szükséges összes okirat beérkezését követô 15 napon belül esedékes. 7

10 7. A biztosító megtérítési igénye 7.1. A biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha a kárt a biztosított szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta Jelen szerzôdés alkalmazása szempontjából súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül különösen, ha a biztosított azonos károkozási körülményekkel visszatérôen okozott kárt, és a biztosító felhívása ellenére a károkozási körülményt nem szüntette meg, noha az megszüntethetô lett volna; a biztosítottat a biztosító vagy harmadik személy írásban a biztosítási esemény bekövetkezésének lehetôségére figyelmeztette, és a kár ezután a szükséges intézkedés hiányában következett be a kárért felelôs személy a kárt ittas vagy bódító hatású szer hatása alatt lévô állapotban okozta és ez a tény a károkozásban közrehatott; a biztosított engedély nélkül vagy hatáskörének, feladatkörének túllépésével végzett tevékenysége során okozta a kárt; a biztosított a jogszabályokban, egyéb kötelezô rendelkezésekben megkívánt személyi és tárgyi feltételek hiányában folytatja tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrehatott; bíróság jogerôs határozata állapítja meg a súlyosan gondatlan károkozás tényét; 8. A járadék tôkésítésének és a tôkeérték megállapításának szabályai 8.1. Járadékfizetési kötelezettség esetén mind a biztosító, mind a szerzôdô fél, mind a károsult kezdeményezheti a járadék egyösszegû megváltását (tôkésítését). Az egyösszegû megváltásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak tényét és összegét mind a biztosító, mind a szerzôdô fél, mind pedig a károsult elfogadja Amennyiben a biztosító kártérítésként járadékot fizet, a járadék tôkésítését az évi magyar nôi néphalandósági tábla alapján állapítja meg a szerzôdésben rögzített biztosítási összegbôl még rendelkezésre álló összeg erejéig. II. FEJEZET A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSOK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A vállalkozásbiztosítás jelen felelôsségbiztosítási része automatikusan fedezetet nyújt a biztosított általános és szolgáltatói károkozására az alábbi A. részben részletezettek szerint. A biztosítás a szerzôdô/biztosított választása szerint kiterjeszthetô a B., C. és D. részben leírt termékfelelôsség- és/vagy munkáltatóiés/vagy környezetszennyezési felelôsségbiztosítási fedezetekre. A. RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS Jelen kiegészítô feltétel alapján kötött biztosítási szerzôdés vonatkozásában a felelôsségbiztosítás általános feltételeit az e pontba foglalt kiegészítésekkel kell megfelelôen alkalmazni. 1. A kockázatviselés tárgya 1.1. Általános felelôsségbiztosítás Az általános felelôsségbiztosítás keretében a biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint megtéríti azokat a személysérüléses károkat és szerzôdésen kívül okozott dologi károkat, melyeket a biztosított a biztosítási szerzôdésben meghatározott minôségében okoz, és amelyekért a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelôsséggel tartozik. 8

11 Jelen feltétel alkalmazása szempontjából szerzôdésen kívül okozott kárnak csak az minôsül, ha: a biztosított a biztosított tevékenység folytatása (az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése) során, illetve azzal összefüggésben olyan személynek okoz kárt, akivel a biztosítási szerzôdésben meghatározott tevékenységével kapcsolatban nincs szerzôdéses jogviszonyban, vagy aki nem igénybevevôje a biztosított által nyújtott szolgáltatásnak; a biztosított, a biztosítási szerzôdésben megjelölt tevékenység folytatójaként ezen vállalkozás épületeinek ideértve az épület-berendezési és épületgépészeti (felvonók, fûtô-, elektromos-, víz-, gázberendezések) tárgyakat helyiségeinek, építményeinek, reklámberendezéseinek fenntartója és üzemben tartója minôségében okoz kárt Szolgáltatás felelôsségbiztosítás Szolgáltatás felelôsségbiztosítás keretében a biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint megtéríti a biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerzôdéses partnereit (a szolgáltatás igénybevevôit) ért azon dologi károkat, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelôsséggel tartozik. 2. Kizárások a kockázatviselés körébôl 2.1. A felelôsségbiztosítások általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül (I. fejezet 3. pont) az általános és szolgáltatás felelôsségbiztosítás nem fedezi a szerzôdésszegéssel okozott dologi károkat; a környezetszennyezô tevékenységgel okozott károkat; a termékfelelôsségi károkat (azon károkat, melyek megtérítésére a biztosított, mint valamely termék gyártója, forgalmazója köteles); a biztosítottat, mint munkáltatót a Munka Törvénykönyve alapján terhelô kártérítési kötelezettségeket; a szavatosság, jótállás, garancia alapján fennálló kötelezettségek teljesítését és az azzal összefüggésben felmerülô költségeket és egyéb kiadásokat (a hibás szolgáltatás kijavításával, újbóli teljesítésével kapcsolatban felmerülô költségek és egyéb kiadások); a tisztítással eltávolítható szennyezôdési károkat; a tanácsadási tevékenységgel kapcsolatos károkat; az alvállalkozónak okozott kárt; a biztosított által bérelt, haszonbérelt, használatba átvett építôipari gépek használata által okozott károkat; a biztosítottat terhelô azon kártérítési kötelezettségeket, melyek a biztosított alvállalkozójának a tevékenységébôl erednek; a gépjármûmosók, benzinkutak, gépjármûjavító mûhelyek, szervizek, és gépjármû gumiszerelés során a gépjármûvekben okozott károkat; a biztosítottat rendezvényszervezôi minôségében terhelô kártérítési kötelezettségeket; a felszín alatti és feletti vezetéken/vezetékekben okozott károkat; a fuvarozás, szállítmányozás, valamint szállítmányozási tevékenységhez kapcsolódó bér- és átmeneti raktározás során okozott károkat; az építmények lebontásából, lebontása céljából történt robbantásból eredô károkat; az építôipari tevékenység során okozott károkat, beleértve az építôipari cégek által, tevékenységük keretében az állványzat felállítása és/vagy használata során okozott károkat; a késedelemmel okozott károkat; idegen kulcsok elveszése által okozott károkat; a karbantartási és/vagy javítási tevékenység során okozott károkat; bármely szakmai felelôsség körébe vonható károkat; a növényorvos által engedélyezett és naplózott permetezési tevékenységgel a növénykultúrában a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, birtokosainak, használóinak okozott károkat; a közútkezelô vagy -fenntartó külön jogszabályban meghatározott útkarbantartói kötelezettségének elmulasztásával okozott károkat; az ingatlan alátámasztásainak gyengítése, eltávolítása, rezgése, vagy megépítésének elmulasztása miatt az ingatlan tulajdonosainak, birtokosainak, használóinak okozott károkat; a vásári szórakoztatás, vidámpark, kalandpark, mûködtetése, üzemeltetése során okozott károkat. 3. Biztosított kockázatok Jelen általános felelôsségbiztosítás fenti 1. pontjában foglaltak alapján biztosítási eseménynek minôsülnek különösen, de nem kizárólagosan a következôkben felsoroltak, mégpedig az alábbi meghatározások szerinti tartalommal. 9

12 3.1. Épület- és telektulajdonosi felelôsség Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosított beépített és beépítetlen (ide nem értve a repülôtereket) telkek ház- és/vagy telektulajdonosaként, illetve ilyen minôségében (ideértve, bérbeadói, haszonélvezôi minôséget is) okozott károkra. bérlemények bérbeadójaként, a bérleti szerzôdés megszegésével a bérlônek okoz, és amelyet megtéríteni köteles A biztosított köteles a bérleti szerzôdést írásban megkötni és a kárbejelentéshez csatolni Építtetôi felelôsség 3.2. Épületüzemeltetôi felelôsség Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosított által üzemeltetett, fenntartott épületekben ideértve az épületberendezési és épületgépészeti (felvonók, fûtô-, elektromos-, víz-, gázberendezések) tárgyakat annak helyiségeiben, építményeiben, reklámberendezéseiben okozott károkra Ingatlan bérlôinek felelôsségbiztosítása A biztosítás fedezetet nyújt azokra a dologi károkra, melyeket a biztosított az általa bérelt ingatlanban okoz A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azonban a káresemény miatt az ingatlan bérbeadásának megszüntetésébôl, szüneteltetésébôl származó gazdasági hátrányokra (pl. termeléskiesés, többletköltség vagy egyéb veszteség); azokra a károkra, melyek abból erednek, hogy a bérlô a bérelt ingatlanon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat végzett vagy végeztetett, amelyekhez a bérbeadó vagy a hatóság engedélye lett volna szükséges, és azokra a költségekre, melyek a bérlôt ebben az esetben az eredeti állapot helyreállítása kapcsán terhelik; azon személyek által okozott károkra, akik a biztosított bérlôvel kötött szerzôdés alapján használják a bérlet tárgyát vagy annak bármilyen részét, tartozékát (pl. albérlet); azokat a károkat, melyek a bérelt ingatlanban az elhasználódás, kopás és a rendszeres igénybevétel miatt keletkeztek A biztosított köteles a bérleti szerzôdést írásban megkötni és a kárbejelentéshez csatolni Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosítási ajánlatban és kötvényen feltüntetett beruházási összeget meg nem haladó mértékû, a biztosított által építtetôként a saját épületen/ingatlanon végrehajtott építési munkálatok során okozott károkra, feltéve, hogy a biztosított a tervezést, a kivitelezést és az építésvezetést harmadik személynek kiadja Amennyiben az építkezési beruházás értéke a kötvényben feltüntetett értéket meghaladja, a biztosító kockázatviselése nem áll be Nem önjáró gépek A biztosítás fedezetet nyújt azokra a károkra, melyeket a biztosított az általa használt és/vagy üzemeltetett nem önjáró gépekkel (pl. építési munkagép, forgó toronydaru, egyéb daruk és munkagépek, emelôgépek és egyéb ki- és berakodást végzô berendezések), azok használata során okozott Gépjármûvek, vontatók, önjáró munkagépek Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosított saját tulajdonában lévô vagy általa üzemeltetett, használt, a kötelezô gépjármû biztosításra vonatkozó szabályok hatálya alá nem tartozó önjáró munkagépei, lassú jármûvei által okozott károkra, amelyet a gépjármû a forgalomban való részvétele nélkül okoz Állatok által okozott károk A biztosítás fedezetet nyújt azokra a károkra melyekért a biztosított állattartói minôségében felel, különös tekintettel az ôrzô-védô állat tartásából eredô károkra. A biztosítási fedezet nem terjed ki harci kutyák, tenyészállatok és vadállatok tartására Bérbeadói felelôsség 3.9. Takarítási tevékenység A biztosítás fedezetet nyújt azokra a dologi károkra, melyeket a biztosított a biztosítási szerzôdésben megjelölt Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosított által folytatott takarítási tevékenység végzése során abban az 10

13 ingatlanban, bútorokban és épületgépészeti tárgyakban okozott dologi károkra, melyekre a biztosított szolgáltató tevékenysége irányult a biztosított üzemterületén tárolt javításra átvett, valamint bérelt, haszonbérelt, kölcsönvett gépjármûvekben okozott károkra Garázsok és parkolók/parkolóhelyek Reklámtáblák által okozott károk Jelen biztosítás fedezetet nyújt a biztosított saját tulajdonú biztosított földterületén létesített garázsok és parkolók/parkolóhelyek karbantartása és üzemeltetése során okozott károkra, akkor is, ha a területet nemcsak a biztosított alkalmazottai, látogatói stb. használják Megôrzésre átvett idegen vagyontárgyak (Letét) A biztosítás fedezetet nyújt a biztosítottnál letétbe helyezett dolgok megsérülésébôl, megsemmisülésébôl, elveszésébôl, eltulajdonításából eredô károkra. A biztosítási fedezet csak az olyan dolgokban keletkezett károkra vonatkozik, melyeket a szállóvendég a szobájában helyezett el a biztosítási kötvényen feltüntetett limit mértékéig; a károsult az arra kijelölt lezárt vagy ôrzéssel védett helyen helyezett el vagy a károsult olyan személynek adott át, akit annak átvételére jogosultnak tarthatott A biztosítási fedezet akkor terjed ki értéktárgyakra, értékpapírokra és készpénzre, ha a Biztosított azokat elismervény ellenében átvette és a Biztosított a keletkezett kárért felelôsséggel tartozik Fedezi a biztosítás a pontban foglaltak szerint az üzem területén elhelyezett ingóságokban bekövetkezett károkat, melyeket a biztosított javítás, bérmunka, bérfeldolgozás vagy hasonló céllal vett át, valamint a biztosított által bérelt, haszonbérelt, kölcsönvett vagy egyéb jogcímen felelôs megôrzésében vagy használatában lévô idegen tárgyakban okozott dologi károkat Ruhatárban elhelyezett tárgyak elveszésébôl, eltulajdonításából, cseréjébôl eredô kártérítési kötelezettségekre csak akkor terjed ki a biztosító kockázatviselése, ha a ruhatár üzemideje alatt azt folyamatosan ôrizték Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése azonban számítógépekben, gépjármûvekben keletkezett károkra; A biztosítás fedezetet nyújt az idegen területen kihelyezett reklámcélokat szolgáló berendezések, pl. transzparensek, reklámtáblák, kiállítási polcok, szekrények, fénycsövek által okozott károkra Kiállításokon való részvétel A biztosítás fedezetet nyújt a biztosított konferenciákon, vásárokon, kiállításokon történô részvétele során okozott károkra Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által Európa földrajzi területén valamint az Európai Unió államain kívül okozott károkra is Vagyontárgyak elveszése, sérülése, megsemmisülése A biztosítási fedezet kiterjed a biztosítási kötvényen megjelölt limit mértékéig az alkalmazottak, látogatók, partnerek, ügyfelek személyes vagyontárgyainak elvesztésébôl, sérülésébôl, valamint megsemmisülésébôl származó dologi károkra A biztosítási fedezet kiterjed továbbá a biztosítási kötvényen megjelölt limit mértékéig az idegen személyek és csoportok gyárlátogatása, bejárása során bekövetkezett károkra is, ideértve az üzemi tevékenység és a gyártott termék bemutatása során keletkezett károkat Leparkolt gépjármûvek dologi kára esetén a fedezet csak abban az esetben érvényes, ha a parkolásra az üzem bekerített területén parkolóhely áll rendelkezésre vagy az üzem területén kívül áll megfelelô hely rendelkezésre a parkoláshoz A biztosítási fedezet fennállásának további feltétele, hogy a parkolási terület állandó megfigyelés alatt áll vagy az üzem területe és a parkoló megfelelô védelemmel felszerelt, idegen személyek használata és belépése ellen, valamint 11

14 a parkolás elvárt gondossággal történt és a gépjármûvet a parkolást követôen bezárták Jelen biztosítás fedezetet nyújt a földvezetékekben, kábelekben, felszín alatti csatornákban, vízvezetékekben, gázcsövekben, egyéb vezetékekben, úgymint légvezetékekben, felsô vezetékekben okozott károkra, amennyiben ezek nem építôipari tevékenység következtében keletkeztek A biztosítási fedezet kiterjed a fenti vezetékeken végzett tevékenység során okozott károkra A földalatti közmûvekben okozott károkra (pl. villany-, gáz-, csatorna- és távközlési vezetékekben okozott kár) a biztosítási fedezet abban az esetben terjed ki, ha a biztosított a tevékenység megkezdésekor rendelkezett közmûtérképpel, s a közmûtérképen a földalatti közmû nem volt feltüntetve A fedezet nem terjed ki a mobil telekommunikációs eszközök, készpénz, értékpapírok, betétkönyvek, egyéb készpénz nélküli fizetési eszközök, pl. bankkártyák, hitelkártyák, valamint okmányok, csekkek, ékszer és egyéb értéktárgyak elveszésére, megsemmisülésére vagy rongálódására Üzleti utazás Jelen biztosítási fedezet kiterjed az üzleti utazás során okozott károkra, beleértve kereskedelmi tevékenység alapján (pl.: üzleti tárgyalás céljából) kibérelt teremben okozott dologi károkra Üzemi rendezvények A biztosítás fedezetet nyújt az üzemen belüli és üzemen kívüli rendezvényeken, ünnepeken, tanfolyamokon okozott személyi sérüléses és dologi károkra Be- és kirakodás Jelen biztosítás fedezetet nyújt a be- és kirakodás során különösen konténerekben, szárazföldi- és vízi jármûvekben okozott károkra A konténerek szárazföldi és vízi jármûre történô be- és kiemelése során a konténerekben okozott kár akkor is biztosított, ha a konténereket be- és kiemelési céllal, daruval vagy emelôgéppel mozgatják, vízi vagy szárazföldi jármûvekre vagy azokról emelik fel/le. A fedezet azonban nem vonatkozik a konténerekre, ha a konténer a fuvarozási szerzôdés tárgya Nem biztosítottak továbbá a konténerek és gépjármûvek rakományában okozott károk Vezetékekben, kábelekben okozott károk Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által Európa földrajzi területén, valamint az Európai Unió államain kívül okozott károkra Szolgáltatás tárgyában okozott károk A biztosítási fedezet kiterjed azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul Nem terjed ki a biztosítás a szolgáltatás tárgyának olyan káraira, melyek a szolgáltatás megkezdésekor már sérültek, hibásak, elhasználódottak voltak vagy egyéb okból cserére szorultak; esztétikai és korszerûségi hibákból származó kártérítési igényekre; gépjármûben okozott károkra. 4. Biztosítható kockázatok A fedezeti kiterjesztések csak abban az esetben részei a biztosítási fedezetnek, ha abban a felek egyedileg és írásban kifejezetten megállapodnak Kulcsok elveszése Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed azon kártérítési igényekre, melyek kulcsok és zárszerkezetek (beleértve a központi és mesterkulcsokat is, valamint a kódkártyákat, ha ezek a kulcs szerepét töltik be) cseréjének szükségessé válása miatt állnak elô, az elveszés okán tett átmeneti intézkedések költségeire, valamint kulcs elveszésétôl számított legfeljebb 14 napig az objektum védelmének érdekében hozott biztonsági intézkedések költségeire a biztosítási kötvényen megjelölt biztosítási összeg mértékéig. 12

15 A biztosítási fedezet nem terjed ki a kulcs elvesztésbôl származó következményi károkra (pl. lopásra) és nem terjed ki az értéktárak, értékmegôrzôk (pl. páncélszekrény) kulcsainak és bútorkulcsok, valamint egyéb ingóságok kulcsainak elvesztésére Karbantartás, javítás Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed üzletszerû tevékenység keretében végzett karbantartás, javítás során okozott károkra Kiterjed a biztosítási fedezet hegesztés, forrasztás, leégetés által okozott égés és robbanás károkra is, amelyek gyújtógázzal (autogen) vagy elektromos árammal végzett hegesztés és forgácsolás során, illetve forrasztóeszközökkel végzett munka vagy bármilyen gázgyújtóval végzett forrasztás, festékégetés, befagyott csôvezetékek olvasztása, felmelegítése közben keletkeztek, feltéve, hogy a munkákat a hatályos jogszabályoknak megfelelôen, a szükséges engedélyek birtokában végezték A fedezet nem terjed ki gépjármûjavító mûhelyek, szervizek tevékenysége során az átvett gépjármûvekben okozott károkra Építôipari tevékenység során okozott károk Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a biztosító megtéríti a biztosított építôipari tevékenysége (beleértve az építtetôi tevékenységet is) során okozott károkat Építôipari tevékenység esetében sem terjed ki a biztosító kockázatviselése a a föld alatti közmûvekben okozott károkra (pl.: villany-, gáz-, csatorna- és távközlési vezetékekben okozott kár), ha a biztosított az építési tevékenység megkezdésekor nem rendelkezett a kivitelezéshez szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezô közmûtérképpel; vagyontárgyakban, talajban, épületekben vibráció vagy teherhordó elemek eltávolítása vagy meggyengítése miatt bekövetkezett károkra; az épületekben keletkezett repedéskárokra, függetlenül attól, hogy azok veszélyeztetik-e az épület állékonyságát és használóinak biztonságát vagy sem; a tetôszigetelés javítása során szél és csapadék által okozott károkra, ha az ideiglenes (PVC fólia) fedés elmarad; az ideiglenes fedés vízelvezetése nem megoldott; a szigetelés lebontásának idôszakára a zárófödém alatti szinten a nedvességre érzékeny gyárberendezések, készletek, ingóságok védelmét (pl. fóliával) nem végzik el; robbantás és egyéb bontás során okozott károkra Jelen biztosítási fedezet kiterjed a biztosított építôipari társaságok által, tevékenységük keretében, állványzat felállítása és/vagy használata során okozott károkra is Robbantással okozott károk Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által végzett építôipari bontási és robbantási tevékenységre A biztosító robbantási és/vagy egyéb bontási tevékenységgel kapcsolatos kockázatviselése nem terjed ki azonban az okozott károkra, ha a robbantási munkákat nem arra illetékes szakértô irányítja és nem szakképzett robbantómester végzi, a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint, illetve azokra a dologi károkra, melyek bekövetkezésével az elôírt biztonsági intézkedések betartásának ellenére számolni kell A biztosítási fedezet nem vonatkozik azonban a robbantandó épület/építmény helyétôl számított 150 méteres körzeten belül és bontás esetén a bontásra ítélt épület/építmény magasságának megfelelô kerületû körben bekövetkezô károkra Rendezvényszervezôi tevékenység Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosító megtéríti mindazt a személysérüléses és dologi kárt, melyet a biztosított, mint rendezvény szervezôje a rendezvény résztvevôinek (pl.: versenyzôk, rendezvényen fellépôk, kiállítók), nézôknek és harmadik személyeknek a rendezvény idôtartama alatt, annak helyszínén okozott Kiterjed a biztosítási fedezet azokra a vagyontárgyakra is, melyeket a rendezvényen résztvevôk magukon hordanak, illetve poggyászként magukkal visznek. 13

16 Kiterjed a biztosítási védelem a sportrendezvényen résztvevô sportolót terhelô kártérítési kötelezettségekre is Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosító kockázatviselése a kiállított tárgyakban, a rendezvény lebonyolítására szolgáló dolgokban (pl.: a rendezvény megrendezése céljából igénybe vett ingatlanban), a kiállítási installációban keletkezett károkra; tûzijátékok, lovas-rendezvények lebonyolítására; gépjármûvek, légi, vízi jármûvek által okozott károkra Gépjármû mosók Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által üzemeltetett gépjármû mosók használata során a szolgáltatás igénybevevôjének gépjármûvében okozott dologi károkra Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosító kockázatviselése az antennában, visszapillantó tükörben, légterelôben keletkezett károkra; a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû biztosított általi átvételét megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak; a gépjármû mosásánál átadott indító kulcs másolásából eredô károkra; lopáskárokra az autóban hagyott vagyontárgyak sérülésébôl, elveszésébôl, megsemmisülésébôl eredô károkra Benzinkutak 4.8. Gépjármûjavító mûhelyek, szervizek Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által az alábbi szolgáltatások nyújtására átvett gépjármûvekben a szolgáltatás nyújtása során vagy hibás teljesítése következtében okozott dologi károkra: gépjármû ápolása (kenés, zsírozás, olaj, hûtôés fékfolyadék szintjének ellenôrzése, utántöltése és cseréje); gépjármûvek idôszakos mûszaki szemléje és garanciális átvizsgálása; gépjármûvek diagnosztikai ellenôrzése, beszabályozása; gépjármûvek javítása, átalakítása; gépjármû fôdarabok, részegységek felújítása; fényezés; alváz- és üregvédelem; gépjármûvek villamossági szerelése Kiterjed a biztosítási fedezet a jármû telephelyen belüli mozgatása során okozott károkra is Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosító kockázatviselése a gépjármû jogtalan használata során keletkezett károkra; esztétikai és korszerûségi hibákból származó kártérítési igényekre; a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû biztosított általi átvételét megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak lopáskárokra; az autóban hagyott vagyontárgyak sérülésébôl, elveszésébôl, megsemmisülésébôl eredô károkra Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által üzemanyag, olaj, víz, levegô ellenôrzése, utántöltése során (vagy hibás teljesítés következtében) gépjármûvekben okozott dologi károkra Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosító kockázatviselése a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû biztosított általi átvételét (a biztosított által nyújtott szolgáltatás igénybevételét) megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak Gépjármû gumiszerelés Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által abroncsok ellenôrzése, kerék-, abroncs- és tömlôcsere munkálatok végzése során (vagy hibás teljesítése következtében) okozott dologi károkra Kiterjed a biztosítási fedezet a jármû telephelyen belüli mozgatása során okozott károkra is Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosító kockázatviselése 14

17 a gépjármû jogtalan használata során keletkezett károkra; esztétikai és korszerûségi hibákból származó kártérítési igényekre; a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû biztosított általi átvételét megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak lopáskárokra; az autóban hagyott vagyontárgyak sérülésébôl, elveszésébôl, megsemmisülésébôl eredô károkra Alvállalkozók biztosítása Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által jogosan igénybevett és a biztosított által közvetlenül megbízott alvállalkozó tevékenységébôl eredô, a biztosítottat terhelô kártérítési kötelezettségekre Amennyiben az alvállalkozó az általa okozott kár fedezetére felelôsségbiztosítási szerzôdéssel rendelkezik, a biztosító helytállási kötelezettsége jelen szerzôdés alapján csak akkor és csak annyiban áll fenn, amikor és amennyiben az alvállalkozó biztosítási szerzôdése a kárt nem fedezi Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosítási fedezet az alvállalkozóval szemben az alvállalkozó munkavállalói által érvényesített kártérítési igényekre Bérelt gépek által okozott károk Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a biztosított által bérelt, haszonbérelt, vagy használatra átvett építôipari gépek használatából eredô károkra, de nem fedezett a bérelt, haszonbérelt, vagy használatra átvett gépeken vagy gépekben okozott károk. 5. A biztosító megtérítési igénye 5.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül (7. pont) súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül, így a biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha: a kár a tevékenységre vonatkozó egészségügyi, egészségvédelmi elôírások megszegése miatt következett be; a kár a biztosított által üzemeltetett épületre vonatkozó építkezési és karbantartási szabályok megszegése miatt következett be; a kárt a szolgáltatás fokozottan veszélyes tulajdonsága idézte elô, s errôl a fokozott veszélyrôl a biztosított a szolgáltatás igénybevevôjének tájékoztatást, felhívást nem adott. B. RÉSZ TERMÉKFELELÔSSÉG BIZTOSÍTÁS Jelen kiegészítô feltétel alapján kötött biztosítási szerzôdés vonatkozásában a felelôsségbiztosítás általános feltételeit az e feltételbe foglalt kiegészítésekkel kell megfelelôen alkalmazni. 1. A kockázatviselés tárgya 1.1. Jelen B. részben leírt biztosítási feltételek alapján fennálló felelôsségbiztosítási szerzôdés keretében a biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint mentesíti a biztosítottat, mint a biztosítási ajánlaton megnevezett termék gyártóját, importálóját, forgalmazóját a termék hibája által a biztosítón és a biztosítotton kívüli személynek okozott olyan személysérüléses károk és dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a termékfelelôsségre vonatkozó jogszabályok szerint felelôsséggel tartozik A biztosított termékek ugyanazon hibájára visszavezethetô károk (sorozatkárok) egy káreseménynek tekintendôk. 15

18 1.3. Jelen szerzôdés alkalmazása szempontjából gyártó: a végtermék, a résztermék, az alapanyag elôállítója, valamint aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztetô jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; hibás a termék, ha nem nyújtja azt a biztonságot, mely általában elvárható azokat a károkat, amelyek a termékre vonatkozó felhasználási, kezelési, karbantartási utasítások hiányából, illetve hibáiból (beleértve a fordítói hibákat is) állnak elô; olyan termékekkel összefüggésben támasztott kártérítési igényeket, melyek gyártása nem a mindenkori tudományos és mûszaki ismeretek ismeretanyagának betartásával történt; 2. A biztosítási szerzôdés hatálya A vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei 6.2. pontja, valamint a felelôsségbiztosítási általános szerzôdési feltételek (I. fejezet) 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.1. Idôbeli hatály A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatályba lépése elôtt legkorábban egy éven belül gyártott termékkel okozott, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt bekövetkezett és a biztosító részére a biztosítási szerzôdés megszûnését követô 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki, feltéve, hogy külön feltétel eltérõen nem rendelkezik a gyártás dátumának megtévesztô vagy hibás feltüntetésébôl eredô károkat A biztosító nem téríti meg továbbá kizárólag a károsult közrehatása, cselekedete, mulasztása miatt bekövetkezett károkat; azokat a hibákat, amelyek a termék forgalomba hozatalának idején a tudomány és technika állása szerint nem voltak felismerhetôek; azokat a károkat, amelyeknél a termék hibájának oka a jogszabály vagy kötelezô hatósági elôírás alkalmazása, betartása; 3. Kizárások a kockázatviselés körébôl 3.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül nem fedezi a termékfelelôsség biztosítás a forgalomba hozatalt követôen keletkezett hibák által okozott károkat; azokat a károkat, amelyeket már a forgalomba hozatalkor ismert termékhiba okoz; a környezetveszélyeztetô tevékenységgel okozott károkat; magában a hibás termékben keletkezett károkat; jótállás, garancia, szavatosság alapján fennálló kötelezettségek teljesítését és az azzal összefüggésben felmerülô költségeket és egyéb kiadásokat (pl.: a hibás termék kijavításával, kicserélésével, hibátlan termékkel való pótlásával kapcsolatban felmerülô költségek és egyéb kiadások); a hibás termék felülvizsgálatra, javításra, szervizelésre, cserére vagy a forgalomból való kivonásra történô visszahívásának, továbbá a megsemmisítésének költségeit; a termék fizikai és kémiai tulajdonságait megváltoztató a rendeltetésszerû használaton vagy tovább feldolgozáson kívül esô, szándékos beavatkozás következtében keletkezett károkat; alapanyaggyártó esetén a végtermék szerkezete, illetve összetétele által okozott károkat; alapanyaggyártó esetében a végterméket gyártó utasítása miatt keletkezett károkat; az oltóanyagok, vakcinák, gyógyszer, gyógyhatású készítmények, vérkészítmények által okozott károkat; mindenfajta dohány, illetve dohányipari termék által okozott károkat; 16

19 a fegyverek, robbanóanyagok gyártásából, forgalmazásából eredô károkat; a hibás termék javításával, hibátlan termékkel történô cserével, pótlással kapcsolatban felmerült költségeket, kiadásokat; a reklámmal, hirdetéssel okozott károkat; 4.1. Fedezi a biztosítás azokat a károkat, melyek a biztosított által gyártott hibás terméknek más termékkel 3. személy továbbiakban felhasználó által történô egyesítése, összevegyítése, e termékbe történô beépítése, feldolgozása folytán magában az új termékben keletkeznek vagy a felhasználónak személysérülésen és dologi káron kívüli egyéb kárt okoznak. A biztosítás jelen pont alapján kizárólag az alábbi károkat fedezi: a termék nem rendeltetésszerû használatából keletkezett károkat a hibás termék felhasználása miatt a felhasználónak a végtermékre fordított költségeit, vagy 3.3. A biztosító kockázatviselése nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a hibás terméknek más termékkel harmadik személy továbbiakban felhasználó által történô egyesítése, összevegyítése, e termékbe történô beépítése, feldolgozása folytán magában az új termékben keletkeznek vagy a felhasználónak személysérülésen és dologi káron kívül egyéb kárt okoz; a termék harmadik személy továbbiakban felhasználó által történô tovább feldolgozása folytán az új termékben és a felhasználónál keletkezô személysérülésen és dologi káron kívül egyéb károkra; azokra a károkra, melyek abból erednek, hogy a biztosított által gyártott termék gyártására szolgáló munkagép a gép hibája miatt hibás terméket állít elô vagy a munkagéppel a terméket elôállítani nem lehet, és ez a hibás terméket elôállító felhasználónak személysérülésen és dologi káron kívül egyéb kárt okoz; azokra a személysérülésen és dologi káron kívül egyéb károkra, melyek abból erednek, hogy a hibás ingó termék ingatlan alkotórészévé vált Más termékfelelôsség biztosítás által fedezett károkat jelen kötvény csak annyiban fedezi, amennyiben a más biztosító fedezete az adott káreseményre nem terjed ki a végtermék gazdaságilag, mûszakilag indokolt javításával, módosításával kapcsolatban utólagosan felmerült költségeket, ideértve a biztosított által gyártott, a felhasználó által már beszerelt hibás termék kiszerelési, eltávolítási költségeit, valamint annak pótlására az új termék beszerelési költségeit (kivéve a beszerzett termék árát és szállítási költségeit), vagy az értékkülönbözetet, ha a végtermék árengedménnyel, csökkentett értéken értékesíthetô és a hibás termék miatt a felhasználónál a gépekben és az üzemi berendezésekben felmerült le- és felszerelési, valamint tisztítási költségeket A 4.1. pont alapján térül az ingatlan alkotórészévé vált hibás ingó termék által okozott személysérülésen és dologi káron kívüli egyéb kár Fedezi a biztosítás azokat a károkat, melyek a biztosított által gyártott hibás terméknek 3. személy továbbiakban felhasználó által történô tovább feldolgozása folytán az új termékben keletkeznek vagy a felhasználónak személysérülésen és dologi káron kívüli egyéb kárt okoznak. A biztosítás jelen pont alapján kizárólag az alábbi károkat fedezi: a hibás termék felhasználása miatt a felhasználónak a végtermékre fordított költségeit, vagy 4. A biztosítási fedezet kiterjesztése Kiterjesztett termékfelelôsség biztosítás Amennyiben ebben a felek kifejezetten megállapodnak, a termékfelelôsség biztosítás pótdíj fizetése ellenében kiterjed az alábbiakban felsorolt és részletezett biztosítási eseményekre: a végtermék gazdaságilag, mûszakilag indokolt javításával, módosításával kapcsolatban utólagosan felmerült költségeket, vagy az értékkülönbözetet, ha a végtermék árengedménnyel, csökkentett értéken értékesíthetô és 17

20 a hibás termék miatt a felhasználónál a gépekben és az üzemi berendezésekben felmerült le- és felszerelési, valamint tisztítási költségeket Fedezi a biztosítás azokat a károkat, melyek abból erednek, hogy a biztosított által gyártott valamely termék gyártására szolgáló munkagép hibás terméket állít elô a gép hibája miatt vagy a munkagéppel a terméket elôállítani nem lehet és ez a munkagépet felhasználó harmadik személynek személysérülésen és dologi káron kívüli egyéb kárt okoz. A biztosítás jelen pont alapján kizárólag az alábbi károkat fedezi: a felhasználónak a hibás munkagéppel gyártott hibás termék elôállítására fordított költségeit, vagy amennyiben a hibás munkagéppel gyártott hibás termék javítási, többletráfordítási költséggel értékesíthetô, akkor a többletköltségeket, ha az jogi, gazdasági és mûszaki szempontból indokolt, vagy az értékkülönbözetet, ha a végtermék árengedménnyel, csökkentett értéken értékesíthetô és 4.5. Nem nyújt kártérítést a biztosító, ha a végtermék (elôállított termék) javítás, módosítás nélkül olyan áron kerül értékesítésre, mintha a biztosított hibátlan terméket gyártott volna Nem nyújt kártérítést a biztosító a termékvisszahívás költségeire függetlenül attól, hogy a termékvisszahívást a biztosított vagy harmadik fél (hatóság) kezdeményezte. 5. A biztosító megtérítési igénye 5.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül, így a biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha: a kár a termékre vonatkozó egészségügyi, egészségvédelmi elôírások megszegése miatt következett be; a kárt olyan termék okozta, amelynek forgalomból való kivonását (visszahívását) hatóság elrendelte és a biztosított visszahívási kötelezettségét nem teljesítette; a hibás termék miatt a felhasználónál a gépekben és az üzemi berendezésekben felmerült le- és felszerelési, valamint tisztítási költségeket a kárt a termék fokozottan veszélyes tulajdonsága idézte elô, s errôl a veszélyrôl a biztosított tájékoztatást, felhívást nem adott. C. RÉSZ MUNKÁLTATÓI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS Jelen kiegészítô feltétel alapján kötött biztosítási szerzôdés vonatkozásában a felelôsségbiztosítás általános feltételeit az e feltételbe foglalt kiegészítésekkel kell megfelelôen alkalmazni Fedezetet nyújt a biztosítás a biztosítottal munkaviszonyban álló személyek munkabalesete miatt a biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosítási megtérítési követelésekre is. 1. A kockázatviselés tárgya 1.1. Jelen kiegészítô feltétel alapján megkötött felelôsségbiztosítási szerzôdés keretében a biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint fedezetet nyújt azokra a kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági jogviszonyban) álló személyek (beleértve a kölcsönzött munkaerôt is), valamint szakmai gyakorlat során tanulók munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak, és amelyekért a magyar jog szerint kártérítési felelôsséggel tartozik Jelen feltétel alkalmazása szempontjából munkabalesetnek minôsül az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, függetlenül annak helyétôl és idôpontjától Szervezett munkavégzésnek tekintendô a tanulói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett munka is. Ennek megfelelôen a tanmûhelyben, laboratóriumban, gyakorlati munka során bekövetkezett baleset munkabalesetnek minôsül. 18

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1007 AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF/FELELÔSSÉG/1007 Biztosítónk

Részletesebben

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14195 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Általános felelősségbiztosítási feltételek (ÁFF)... 5 Kiegészítő felelősségbiztosítási

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek

Általános biztosítási feltételek www.allianz.hu Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Felelősségbiztosítások AHE-10352/5P A jelen általános biztosítási feltételek azon általános rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF)

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Érvényes: 2004. január 1-jétõl Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2008) ARV 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01-től 1/24 ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött szerzôdés alapján az OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) hivatalos magyar pénznemben, önrészesedés

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 1/6 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Nysz.: 16485 Az Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015)

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015) ATLASZ ELECTRONIC - Feltétel ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015) ELECTRONIC 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/97 ATLASZ ELECTRONIC

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Az OTP Csoport partnere RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2117/1 A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött

Részletesebben

Családi Biztosítás. Általános feltételek

Családi Biztosítás. Általános feltételek Családi Biztosítás A Családi Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96.

K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96. K&H Általános Biztosító Rt. K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96. Jelen vagyonbiztosítási szabályzat azokat az általános feltételeket tartalmazza, amelyeket a K&H

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42 44. TeleCenter: (06-40) 200-250 Ezen általános feltételek alapján a Generali-Providencia Biztosító

Részletesebben

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 2 I. Szerzôdô, Biztosított... 2 II. A szerzôdés létrejötte... 2 III. A kockázatviselés kezdete... 2 IV. A biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szer zô dé si fel té te lek a Raiffeisen Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott bank kár tyá val ren del ke zôk kül föl di uta zá sá ra szó ló biz to sí tá sá hoz 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben