MKB Általános Biztosító Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Általános Biztosító Zrt."

Átírás

1 BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VM10072 Hatályos: tôl

2 MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (FB1403) TARTALOMJEGYZÉK I. A felelôsségbiztosítások általános szerzôdési feltételei A Biztosítási esemény A biztosítási szerzôdés hatálya Kizárások a kockázatviselés körébôl Biztosítási összeg A biztosítás díja A kárbejelentés, a Biztosító szolgáltatásának különös szabályai A Biztosító mentesülése A járadék tôkésítésének és a tôkeérték megállapításának szabályai II. A felelôsségbiztosítások különös szerzôdési feltételei A. Az általános- és szolgáltatás felelôsségbiztosítás A kockázatviselés tárgya Kizárások a kockázatviselés körébôl Biztosított kockázatok Biztosítható kockázatok A Biztosító mentesülése B. A termékfelelôsség biztosítás A kockázatviselés tárgya A biztosítási szerzôdés hatálya Kizárások a kockázatviselés körébôl A biztosítási fedezet kiterjesztése a kiterjesztett termékfelelôsség biztosítás A Biztosító mentesülése C. A munkáltatói felelôsségbiztosítás A kockázatviselés tárgya A biztosítási szerzôdés hatálya Kizárások a kockázatviselés körébôl A Biztosító mentesülése D. A környezetszennyezési felelôsségbiztosítás A kockázatviselés tárgya A biztosítási szerzôdés hatálya Kizárások a kockázatviselés körébôl Fedezeti kiterjesztések A Biztosító mentesülése Hatályos: tôl

3 A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (FB1403) A felelôsségbiztosítás jelen általános és különös biztosítási feltételei az MKB Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételeinek elválaszthatatlan része, mely a felelôsségbiztosításokra vonatkozó speciálisan alkalmazandó feltételeket írja le. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az MKB Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei továbbá a Polgári Törvénykönyv és a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. I. A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény 1.1. A biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, és sérelemdíj iránti igény, amelyet a magyar jog szerint jelen szerzôdés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a Biztosítottat a Biztosító biztosítási díj fizetése ellenében jelen feltételben, a különös feltételekben és a záradékokban meghatározottak szerint mentesíti Biztosítási eseménynek minôsül továbbá a Biztosított ellen felhozott nem megalapozott károk elhárításában való segítségnyújtás költségeinek fedezése 1.3. A sorozatkárok egy biztosítási eseménynek minôsülnek. Sorozatkárnak tekintendôk az egyazon károkozói magatartásból, illetve okból eredô, valamint az azonos okra visszavezethetô, de eltérô vagy azonos idôpontokban bekövetkezett károk, ha az ok és okozat közötti összefüggés jogi, gazdasági vagy mûszaki vonatkozásban fennáll. 2. A biztosítási szerzôdés hatálya A vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.1. Területi hatály: A jelen szerzôdés alapján a Biztosító Európa földrajzi területén, valamint az Európai Unió államaiban okozott és bekövetkezett biztosítási események kapcsán nyújt szolgáltatást Idôbeli hatály A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatályba lépése elôtt legkorábban egy éven belül okozott, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt bekövetkezett és a Biztosító részére a biztosítási szerzôdés megszûnését követô 30 napon belül bejelentett biztosítási eseményekre terjed ki, feltéve, hogy külön feltétel eltérôen nem rendelkezik Jelen feltétel alkalmazása szempontjából a károkozás idôpontja az a nap, amikor a kárt elôidézô cselekmény megtörtént. Amennyiben a károkozás mulasztással valósul meg, a károkozás idôpontja az a nap, amikor a mulasztást még a kár bekövetkezése nélkül pótolni lehetett volna; Személyi sérüléses károk tekintetében a kár bekövetkezésének idôpontja: Halál esetén a halál beállta. Testi sérülés esetén a sérülés idôpontja, még akkor is, ha utóbb halálhoz vezet. Egészségkárosodás esetén a károsodás idôpontja. Egészségromlás (lassú lefolyású személyi sérüléses kár) esetén vitás esetben amikor az orvos elsô alkalommal megállapította az egészségkárosodást; Dologi károk tekintetében a kár bekövetkezésének idôpontja a károsodás idôpontja; Sorozatkár bekövetkezésének idôpontja a sorozat elsô káreseményének idôpontja; Sérelemdíj esetén a bekövetkezés idôpontja az alapul szolgáló dologi kár vagy személyi sérülés bekövetkezésének idôpontja a kár bejelentésének idôpontja az a nap, amikor a káresemény bekövetkeztérôl szóló írásos biztosítotti nyilatkozatot a Biztosító igazolható módon kézhez vette. 3. Kizárások a kockázatviselés körébôl A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF1403) 11. pontja az alábbiakkal egészül ki: 2

4 3.1. Nem fedezi a biztosítás a Biztosított saját kárát és a Biztosított hozzátartozóinak okozott károkat. Jogi személy, polgári jogi jogalanyisággal rendelkezô nem jogi személy szervezet, valamint cselekvôképtelen és korlátozottan cselekvôképes személyek Biztosított esetén a törvényes képviselôje és annak hozzátartozója a Biztosítottal és annak hozzátartozójával azonos elbírálás alá esik; nem természetes személy Biztosított esetében a tulajdonosoknak okozott kárt; a Biztosított érdekeltségébe tartozó jogi személynek, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezetnek okozott kárt; egy biztosítási fedezet alá tartozó több Biztosított esetén a Biztosítottak egymásnak okozott kárát; azt a kárt, amelyért a Biztosított nem a biztosítási szerzôdésben meghatározott minôségében felel; azt a kárt, amely a Biztosított jogszabályban meghatározott felelôsségénél szigorúbb, szerzôdésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségen alapul; azon károkat, melyeket a Biztosított (vagy olyan személy, akinek a magatartásáért felelôs) bûncselekménnyel ide értve többek között a becsületsértést és a rágalmazást is okoz; közigazgatási jogkörben okozott károkat; a szerzôdés megerôsítésének többletszankcióit (kötbér, foglaló), bírságot, pénzbüntetést, valamint az egyéb büntetô jellegû költségeket, kártérítéseket és sérelemdíjat, valamint a károkozó ezzel kapcsolatos képviseleti költségeit; tisztán pénzügyi veszteségeket; a személyi jogok megsértésébôl eredô károkat, és a sérelemdíjat, amennyiben nem biztosítási eseménnyel kapcsolatban merülnek fel; a szabadalomhoz, védjegyhez kötött jogok megsértésébôl eredô károkat; gépjármû- vagy vízi jármû üzemeltetésével okozott károkat; légi jármûvek, repülôterek üzembentartója minôségben okozott károkat, légi jármûvek (alkatrészei és tartozékai) tervezésébôl, gyártásából, forgalomba hozatalából, karbantartásából, javításából eredô károkat; a többletkárt, ha a Biztosított a Biztosító felhívása ellenére nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének; a vér, vérkészítmények és vértranszfúziós berendezések által okozott károkat; bányászati tevékenységgel okozott károkat; géntechnikával módosított organizmusok, géntechnikai munkák által okozott károkat; azon bármely természetû károkat, amelyeket közvetlenül vagy közvetve a spongiform encephalopathiák csoportjába tartozó megbetegedések vagy szindrómák, azok mutációi illetve következményei okoznak, ezek nyomán keletkeznek vagy ezek következtében lépnek fel. Ilyen például a BSE/Bovine Spongiform Encephalopathy (szarvasmarhák szivacsos agysorvadása), a Scrapie (surlókór), a TME/Transmissible Mink Encephalopathy (nyércek encephalopathiája), a CWD/Chronic Wasting Diesease (krónikus senyvesztô betegség), a CJD/Creutzfeldt-Jakob-betegség, a GSS/Gerstmann-Sträussler-Scheinker-kór, a kuru és az FFI/Fatal Familiar Insomnia (fatális familiáris inszomnia); azon bármely természetû károkat, amelyeket közvetlenül vagy közvetve a humán immundeficiencia vírus (Human Immundeficiency Virus = HIV), annak mutációi vagy annak változatai okoznak, illetve azon károkat, amelyeket a szerzett immunhiány szindróma (Acquired Immune Deficiency Syndrome = AIDS) vagy elnevezéstôl független hasonló természetû állapot vagy szindróma okoz; madár- és sertésinfluenza által okozott károkat; gyúlékony és éghetô anyagokra vonatkozó hatósági elôírások, rendelkezések be nem tartásából eredô károkat valamint robbanóanyag szállítása, nagykereskedelmi célú raktározása miatt bekövetkezett károkat; nitro-glycerin és egyéb robbanóanyag gyártásával, raktározásával, szállításával, töltésével és egyéb kezelésével kapcsolatos károkat; gázok, és/vagy nyomás alatt konténerben tárolt anyagok, bután, metán, propán, és egyéb likvid gázok, toxikus alkotórészek, toxikus hulladékok gyártásával, raktározásával, szállításával, töltésével és egyéb kezelésével kapcsolatos károkat (ideértve a munkáltatói felelôsséget is); elektronikus adatok átvitelébôl, átadásából eredô felelôsségi károkat, amely alatt értendô: adatok hibás, nem megfelelô tárolása illetve eltûnése, adatbiztonság, adatok visszaállításának kárai, bizalmas adatok és információ átvitele, adatok módosulásának és felhasználhatatlansága miatti károk; az elmaradt hasznot (kivéve a magánszemély elmaradt rendszeres jövedelmét), profitkiesést, valamint a tárgyak használatának kimaradásából, termeléskiesésbôl, vagy szolgáltatás leállásából eredô károkat; 3

5 mágneses és elektromágneses mezô és sugárzás által okozott károkat; 3.2. Nem terjed ki a biztosítás továbbá a Biztosított külföldi székhelyû vagy telephelyû fióktelepei, kereskedelmi képviseletei és az érdekeltségébe tartozó külföldi székhelyû vagy telephelyû vállalkozások tevékenységébôl eredô kártérítési kötelezettségekre és sérelemdíjra; azon kártérítési és sérelemdíj megfizetése iránti kötelezettség teljesítésére, mely tekintetében a Biztosítót a kár felmérésében, rendezésében, a jogalap tisztázásában vagy egyéb a kár rendezésével kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében a külföldi állam vagy hatóság akadályozza. 4. Biztosítási összeg 4.1. A Biztosító a kárt a biztosítási ajánlaton, illetve a biztosítási kötvényben feltüntetésre kerülô biztosítási eseményenkénti és biztosítási idôszakra szóló biztosítási összeg mértékének megfelelôen téríti meg A biztosítási eseményenkénti (káronkénti) biztosítási összeg az egy biztosítási eseménnyel összefüggésben a Biztosító szolgáltatásának szabályai szerint kifizethetô legmagasabb összeg A biztosítási idôszakra megállapított biztosítási összeg az egy biztosítási idôszakban okozott károk kapcsán bekövetkezett biztosítási eseményekre a Biztosító szolgáltatásának szabályai szerint összesen kifizethetô összeg A szublimit, többfajta felelôsségbiztosítás együttes megkötése esetén az egyes felelôsségbiztosítási módozatokra, a biztosítási eseményenkénti és biztosítási idôszakra szóló limiten belül meghatározott, az adott felelôsségi módozatra biztosítási eseményenként és/vagy biztosítási idôszakonként kifizethetô legmagasabb összeg Ha a Biztosított a biztosítási idôszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt vele szemben írásban támasztott kártérítési, illetve sérelemdíj megfizetésére irányuló igényt csak a következô biztosítási idôszakban, de a kárbejelentésre elôírt határidôn belül jelenti be a Biztosítónak, a Biztosító fizetési kötelezettségének mértékére a Biztosító szolgáltatásának szabályaiban foglaltakra figyelemmel nem a folyó biztosítási idôszakra megállapított biztosítási összeg, hanem a biztosítási esemény bekövetkezésének idôszakára esô, illetôleg a még fennmaradó biztosítási összeg az irányadó Abban az esetben, ha a károkozás és a kár bekövetkezése idején különbözô kárlimitek vannak érvényben, akkor a kár szempontjából a bekövetkezés idôpontjában érvényes limitet kell figyelembe venni A biztosítási összeget a Biztosító által biztosítási szolgáltatásként fizetett összeg akkor sem haladhatja meg, ha a térítési kötelezettség több Biztosítottat terhel, illetve több személy lép fel kártérítési vagy sérelemdíj iránti igénnyel. Amennyiben több személy lép fel kártérítési vagy sérelemdíj iránti igénnyel és a káreseményenkénti biztosítási összeg valamennyi kártérítési követelés illetve elfogadott/megítélt sérelemdíj kielégítésére nem elegendô, a Biztosító a károsultaknak az ôket ért kár arányában fizet kártérítést, illetve sérelemdíjat A Magyarország területén kívül okozott, bekövetkezett és érvényesített károk esetében a biztosítási eseményenkénti biztosítási összeg csökken a Biztosító azon költségeivel, melyek a kár felmérése, rendezése, a jogalap tisztázása vagy egyéb a kár rendezésével kapcsolatos kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel. 5. A biztosítás díja 5.1. A biztosítási díjat a Biztosító által kért adatok figyelembevételével a Biztosító kockázatarányosan, eltérô megállapodás hiányában biztosítási idôszakonként, határozott idôtartamú szerzôdések esetén a határozott idôtartamra állapítja meg. Egy évnél hosszabb határozott idôtartamra kötött szerzôdés esetén a felek megállapodhatnak abban, hogy a Biztosító a díjat ne a szerzôdés teljes idôtartamára, hanem évenként határozza meg. Elôzetes fedezetvállalás esetén, annak idôtartamára a biztosítási díjat a Biztosító egyedileg állapítja meg A kockázat elvállalását és a biztosítási díj képzését befolyásoló tényezôk: a Biztosított által végzett tevékenység(ek); az igényelt, káreseményenkénti és biztosítási idôszakonkénti biztosítási összeg; a területi hatály; fedezeti kiterjesztések; 4

6 az önrészesedés mértéke; a biztosítás idôtartama; a biztosítási díj fizetésének gyakorisága és módja; az árbevétel az alábbiak szerint kettôs könyvvitel esetén az értékesítés nettó árbevétele a szerzôdés kezdônapját megelôzô utolsó lezárt üzleti évben; egyszeres könyvvitel esetén a végleges pénzbevételek és elszámolt bevételek összege a szerzôdés kezdônapját megelôzô utolsó lezárt üzleti évben; egyéni vállalkozó és magánszemély esetén az utolsó lezárt üzleti év vállalkozói bevétele (jövedelme); a munkabér az alábbiak szerint kettôs és egyszeres könyvvitel esetén a bérköltség és a bérjárulékok összege a szerzôdés kezdônapját megelôzô utolsó lezárt üzleti évben; egyéni vállalkozó és magánszemély esetén a bér és járulékai összege a szerzôdés kezdônapját megelôzô utolsó lezárt üzleti év adóbevallása alapján; évre visszamenôleg a Biztosított által okozott károk adatai (kárelôzmény); a Biztosító kérésére a Szerzôdô által a kockázat felméréséhez megadott egyéb adatok; a veszélyközösség jellemzôi A biztosított tevékenység(ek)et a Biztosított cégjegyzékében felsorolt tevékenységei alapján kell meghatározni. A Szerzôdô valamennyi biztosítani kívánt tevékenységét köteles megnevezni. A biztosítási kötvényen meg nem nevezett tevékenységek, illetve az ezen tevékenységek folytatása során okozott károk nem biztosítottak A Szerzôdô az elsô biztosítási idôszakra vonatkozó biztosítási díj meghatározásához szükséges adatokat cégszerûen aláírt adatközlô/kérdôív kitöltésével vagy ezzel egyenértékû, a kért adatokat tartalmazó más nyilatkozattal köteles a Biztosítónak megadni A Szerzôdô a soron következô biztosítási idôszakra vonatkozó, a és pontban felsorolt, a díjszámítás alapját képezô (utolsó lezárt üzlet-/naptári évre vonatkozó) aktualizált adatokat, valamint az esetleges egyéb módosításokra vonatkozó nyilatkozatát cégszerûen aláírt adatközlô kitöltésével, vagy ezzel egyenértékû, a szükséges adatokat tartalmazó más nyilatkozattal a biztosítási évforduló napját megelôzô hónap 1. napjáig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani A 5.2. pontban felsorolt adatok változása a biztosítási díj változását vonhatja maga után. 6. A kárbejelentés, a Biztosító szolgáltatásának különös szabályai Az MKB Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF1403) 18. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 6.1. A kárbejelentés A kárbejelentésnek az MKB Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF1403) 18.3 pontjában leírtakon túlmenôen tartalmaznia kell: a biztosítási kötvény számát; a káresemény idôpontját és rövid leírását; a kár jellegét, mértékét (a megállapított vagy becsült értéket); a károkozás helyét és idôpontját; a kárbejelentésig megtett és tervezett intézkedések leírását, azok célját; a károsult(ak) nevét, lakcímét (székhelyét); a károsult(ak) kárigényének összegét; a sérült hozzájárulását olyan adatok tekintetében, amelyek átadásához vagy ahhoz, hogy azokat a Biztosító kezelhesse a sérült hozzájárulása szükséges (személyes adatok védelme); a sérült személy(ek) nevét, személyi adatait, a sérülés leírását és mértékét, a sérült(ek) kárigényét; a károsodott dolgok (létesítmények, eszközök) és tulajdonosuk megnevezését; a Biztosított felelôsségének elismerésére vagy elutasítására vonatkozó nyilatkozatát; az esetleges hatósági eljárás számát, az eljáró hatóság megjelölését, a hozott határozatot; az elôzô biztosítási évben megvalósult, a díjszámítás alapját képezô adatot (pl. átlagos alkalmazotti létszám, éves nettó árbevétel); a Biztosítottat képviselô személy nevét, címét, telefonszámát, a képviseleti jogot igazoló meghatalmazás egy eredeti példányát; ha a bejelentés üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, a titokgazda hozzájárulását ahhoz, hogy a Biztosító a titkot megismerje, és az arra vonatkozó adatokat kezelje; ha a Biztosító rendelkezésére bocsátott információ üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, akkor a rendelkezésre bocsátott titok kezelésére vonatkozó szabályokat, belsô utasításokat A Biztosított köteles a kárügy rendezéséhez a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, a Biztosítót segíteni az okozott kár összegének a megállapításában, a kár rendezésében, illetve a jogalap nélküli kárigények érvényesítésének elhárításában. 5

7 A Biztosított köteles lehetôvé tenni, hogy a kár okát, bekövetkezésének körülményeit, mértékét, a Biztosítottat terhelô kártérítés és a sérelemdíj megfizetése terjedelmét a Biztosító szakértôje megvizsgálja Amennyiben a Biztosított kárbejelentési kötelezettségét neki felróható okból késedelmesen teljesíti, a késedelmes bejelentésre visszavezethetô többletterheket a Biztosító nem viseli A Biztosító szolgáltatása A Biztosító a biztosítási összeg mértékéig a biztosítási eseménnyel összefüggésben megtéríti a károsultat ért mindazon károkat, melyért a Biztosított megtérítési felelôsséggel tartozik, így különösen a károsult ténylegesen felmerülô dologi kárát, azaz a megsemmisült, megsérült, eltûnt vagy használhatatlanná vált tárgy értékét, vagy a károkozó körülmény folytán a károsult dologban beállott értékcsökkenést; mindazt a kárpótlást és költséget, mely a károsultat ért dologi hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges; személyi sérüléses kár esetén az elmaradt vagyoni elônyt; a fentiekben leírt dologi és/vagy személyi sérüléses károk következtében elôálló vagyoni (pénzügyi) veszteségeket; valamint személyiségi jogot ért hátrányt, ami sérelemdíj megfizetése iránti igényt keletkeztethet a kockázatba vont felelôsségi károk járulékait, így a kamatot, valamint a biztosítási eseménnyel összefüggésben a Biztosított ellen indított peres eljárás költségeit, a Biztosított képviseletét ellátó ügyvéd munkadíját és készkiadásait és a káresemény jogalapjának vagy összegszerûségének megállapítása érdekében felkért szakértô költségét, ha e költségek a Biztosító útmutatásai alapján vagy elôzetes hozzájárulásával merültek fel; a Biztosítottat terhelô társadalombiztosítási megtérítési igényeket Ha a Biztosítottnak jogszabály vagy bírói rendelkezés folytán kártérítési vagy sérelemdíj fizetési kötelezettsége fedezetére biztosítékot vagy letétet kell adnia, a Biztosító erre oly mértékben köteles, mint a kártérítésre, illetve a sérelemdíj megfizetésére Amennyiben több személy közösen okoz kárt és a Biztosított felelôssége a többi károkozó személlyel együtt egyetemleges, a Biztosító helytállási kötelezettsége csak a Biztosított felróhatóságának mértékéig terjed. Ha a károkozók felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani, akkor a Biztosító úgy teljesít, mintha a kár a károkozók között egyenlô arányban oszlana meg Kárrendezés A Biztosított és a károsult egyezsége, a Biztosított felelôsségét elismerô nyilatkozata, kártérítési, sérelemdíj megfizetésére irányuló igényének teljesítése a Biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha a Biztosító ahhoz elôzetesen hozzájárult, vagy azt utólagosan tudomásul vette, a bírósági marasztalása pedig csak akkor, ha a Biztosító a perben részt vett, a Biztosított képviseletérôl gondoskodott vagy ezekrôl lemondott Nem hivatkozhat a Biztosító arra, hogy a károsult követelésének a Biztosított által történt elismerése, teljesítése vagy az azzal kapcsolatos egyezsége vele szemben hatálytalan, ha a követelés nyilvánvalóan megalapozott A Biztosító a megállapított szolgáltatási összeget a károsultnak fizeti. A Biztosított csak annyiban követelheti, hogy a Biztosító az ô kezéhez fizessen, amennyiben a károsult követelését ô egyenlítette ki Ha a Biztosított a vele szemben támasztott kártérítési és sérelemdíj iránti igények miatti felelôsségét vagy összegszerû helytállási kötelezettsége mértékét nyilvánvalóan megalapozatlanul vitatja, a Biztosító jogosult a károsultnak teljesíteni. Az alaptalan tagadás többletköltségei a Biztosítottat terhelik; ha azokat a Biztosító viselte, a Biztosított azokat neki visszafizetni tartozik Amennyiben a Biztosító számára fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása vált lehetetlenné, kötelezettsége nem áll be A Biztosító a Biztosított kérésére a pontban részletezett költségeket megelôlegezheti A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a kár rendezéséhez szükséges összes okirat beérkezését követô 15 napon belül esedékes. 7. A Biztosító mentesülése 7.1. A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános biztosítási feltételeiben (ÁSZF1403) 22. pontjában felso- 6

8 rolt eseteken kívül súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül, így a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a kár a Biztosítottnak 2,5 ezrelék véralkoholszintet meghaladó súlyosan ittas vagy kábító hatású szertôl befolyásolt állapotával közvetlen okozati összefüggésben keletkezett; a Biztosított engedély nélkül vagy hatáskörének, feladatkörének túllépésével végzett tevékenysége során okozta a kárt; a Biztosított a jogszabályokban, egyéb kötelezô rendelkezésekben megkívánt személyi és tárgyi feltételek hiányában folytatja tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrehatott; a Biztosított azonos károkozási körülményekkel visszatérôen okozott kárt, és a Biztosító felhívása ellenére a károkozási körülményt nem szüntette meg, noha az megszüntethetô lett volna; a Biztosítottat a Biztosító vagy harmadik személy, írásban a biztosítási esemény bekövetkezésének lehetôségére figyelmeztette, és a kár ezután a szükséges intézkedés hiányában következett be; bíróság jogerôs határozata állapítja meg a súlyosan gondatlan károkozás tényét. 8. A járadék tôkésítésének és a tôkeérték megállapításának szabályai 8.1. Járadékfizetési kötelezettség esetén mind a Biztosító, mind a szerzôdô fél, mind a károsult kezdeményezheti a járadék egyösszegû megváltását (tôkésítését). Az egyösszegû megváltásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak tényét és összegét mind a Biztosító, mind a szerzôdô fél, mind pedig a károsult elfogadja Amennyiben a Biztosító szolgáltatásként járadékot fizet, a járadék tôkésítését az évi magyar nôi néphalandósági tábla alapján állapítja meg a szerzôdésben rögzített biztosítási összegbôl még rendelkezésre álló összeg erejéig. 7

9 II. A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSOK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI Az MKB Multivédelem vállalkozásbiztosítás jelen felelôsségbiztosítási része automatikusan fedezetet nyújt a biztosított általános- és szolgáltatói károkozásra az alábbi A részben részletezettek szerint. A biztosítás a Szerzôdô választása szerint kiterjeszthetô a B., C. és D. részben leírt termékfelelôsség- és/vagy munkáltatói- és/vagy környezetszennyezési felelôsségbiztosítási fedezetekre. A. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS Jelen kiegészítô feltétel alapján kötött biztosítási szerzôdés vonatkozásában a felelôsségbiztosítás általános feltételeit az e pontba foglalt kiegészítésekkel kell megfelelôen alkalmazni. 1. A kockázatviselés tárgya 1.1 Általános felelôsség biztosítás Az általános felelôsségbiztosítás keretében a Biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint megtéríti azokat a szerzôdésen kívül okozott személyi sérüléses károkat és dologi károkat, valamint a fenti és pontokban meghatározott biztosítási eseményekbôl eredô sérelemdíjat, melyeket a Biztosított a biztosítási szerzôdésben meghatározott minôségében okoz, és amelyekért a magyar jog szabályai szerint felelôsséggel tartozik Jelen feltétel alkalmazása szempontjából szerzôdésen kívül okozott kárnak az minôsül, ha a Biztosított a biztosított tevékenység folytatása (az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése) során, illetve azzal összefüggésben olyan személynek okoz kárt, akivel a biztosítási szerzôdésben meghatározott tevékenységével kapcsolatban nincs szerzôdéses jogviszonyban, vagy aki nem igénybevevôje a Biztosított által nyújtott szolgáltatásnak; a Biztosított a biztosított tevékenység folytatása (az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése) során, illetve azzal összefüggésben olyan személynek okoz kárt, akivel a biztosítási szerzôdésben meghatározott tevékenységével kapcsolatban szerzôdéses jogviszonyban van, azonban a kárt nem a szerzôdés teljesítése során és nem is azzal összefüggésben okozta Szolgáltatás felelôsség biztosítás Szolgáltatás felelôsségbiztosítás keretében a Biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint megtéríti a Biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a Biztosított szerzôdéses partnereit (a szolgáltatás igénybevevôit) ért azon dologi és személyi sérüléses károkat, valamint az és pontokban meghatározott biztosítási eseményekbôl eredô sérelemdíjat, amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint felelôsséggel tartozik. 2. Kizárások a kockázatviselés körébôl 2.1. A felelôsségbiztosítások általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül (I. fejezet 3. pont) az általánosés szolgáltatás felelôsségbiztosítás nem fedezi a szerzôdésszegéssel okozott dologi károkat (kivéve a hibás teljesítést lsd. II. fejezet A. rész 1.2. pontot); a környezetszennyezô tevékenységgel okozott károkat; a termékfelelôsségi károkat (azon károkat, melyek megtérítésére a Biztosított, mint valamely termék gyártója, forgalmazója köteles); a Biztosítottat, mint munkáltatót a Munka Törvénykönyve alapján terhelô kártérítési kötelezettségeket, és sérelemdíj iránti igényeket; szavatosság, jótállás, garancia alapján fennálló kötelezettségek teljesítését és az azzal összefüggésben felmerülô költségeket és egyéb kiadásokat (a hibás szolgáltatás kijavításával, újbóli teljesítésével kapcsolatban felmerülô költségek és egyéb kiadások); a tisztítással eltávolítható szennyezôdési károkat; tanácsadási tevékenységgel kapcsolatos károkat; az alvállalkozónak okozott kárt; a Biztosított által bérelt, haszonbérelt, használatba átvett építôipari gépek használata által okozott károk; a Biztosítottat terhelô azon kártérítési kötelezettségeket, és sérelemdíj iránti igényeket melyek a Biztosított alvállalkozójának a tevékenységébôl erednek; 8

10 gépjármûmosók, benzinkutak, gépjármûjavító mûhelyek, szervizek, és gépjármû gumiszerelés során a gépjármûvekben okozott károkat; a Biztosítottat rendezvényszervezôi minôségében terhelô kártérítési kötelezettségeket, és sérelemdíj iránti igényeket; felszín alatti és -feletti vezetéken/vezetékekben okozott károkat; a fuvarozás, szállítmányozás, valamint szállítmányozási tevékenységhez kapcsolódó bér- és átmeneti raktározás során okozott károkat; az építmények lebontásából, lebontása céljából történt robbantásból eredô károkat; az építôipari tevékenység során okozott károkat, beleértve az építôipari cégek által, tevékenységük keretében az állványzat felállítása és/vagy használata során okozott károkat; idegen kulcsok elveszése által okozott károkat; fodrász, pedikûrös, kozmetikus, manikûrös vagy szolárium szalon üzemeltetôje által a szolgáltatás igénybevevôjének, a foglakozási és szakmai szabályok felróható módon történô megszegésével okozott károkat; a karbantartási és/vagy javítási tevékenység során okozott károkat; bármely szakmai felelôsség körébe vonható károkat; a növényorvos által engedélyezett és naplózott permetezési tevékenységgel a növénykultúrában a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, birtokosainak, használóinak okozott károkat; a közútkezelô vagy -fenntartó külön jogszabályban meghatározott útkarbantartói kötelezettségének elmulasztásával okozott károkat; az ingatlan alátámasztásainak gyengítése, eltávolítása, rezgése, vagy megépítésének elmulasztása miatt az ingatlan tulajdonosainak, birtokosainak, használóinak okozott károkat; a vásári szórakoztatás, vidámpark, kalandpark, mûködtetése, üzemeltetése során okozott károkat. 3. Biztosított kockázatok Az FB1403 szerzôdési feltételek II. fejezet A rész. 1. pontjában foglaltak alapján biztosítási eseménynek minôsülnek különösen, de nem kizárólagosan a következôkben felsoroltak, mégpedig az alábbi meghatározások szerinti tartalommal. Az alábbi felsorolás a szerzôdési feltételek jobb megértését, átláthatóságát szolgálja Épület- és telektulajdonosi felelôsségbiztosítás Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított beépített és beépítetlen (ide nem értve a repülôtereket) telkek házés/vagy telektulajdonosaként, illetve ilyen minôségében (ideértve bérbeadói, haszonélvezôi minôséget is) okozott károkra Épületüzemeltetôi felelôsségbiztosítás Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított által üzemeltetett, fenntartott épületekben ideértve az épület-berendezési és épületgépészeti (felvonók, fûtô-, elektromos-, víz-, gázberendezések) tárgyakat annak helyiségeiben, építményeiben, reklámberendezéseiben okozott dologi károkra és az ebbôl eredô sérelemdíjra Ingatlan bérlôjének felelôsségbiztosítása A biztosítás fedezetet nyújt azokra a dologi károkra, és az ebbôl eredô sérelemdíjra, melyeket a Biztosított az általa bérelt ingatlanban okoz Nem terjed ki a Biztosító kockázatviselése azonban a káresemény miatt az ingatlan bérbeadásának megszüntetésébôl, szüneteltetésébôl származó gazdasági hátrányokra (pl. termeléskiesés, többletköltség vagy egyéb veszteség); azokra a károkra, melyek abból erednek, hogy a bérlô a bérelt ingatlanon jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat végzett vagy végeztetett, amelyekhez a bérbeadó vagy a hatóság engedélye lett volna szükséges, és azokra a költségekre, melyek a bérlôt ebben az esetben az eredeti állapot helyreállítása kapcsán terhelik; azon személyek által okozott károkra, akik a biztosított bérlôvel kötött szerzôdés alapján használják a bérlet tárgyát vagy annak bármilyen részét, tartozékát (pl. albérlet); azokra a károkra, melyek a bérelt ingatlanban az elhasználódás, kopás és a rendszeres igénybevétel miatt keletkeztek A Biztosított köteles a bérleti szerzôdést írásban megkötni és a kárbejelentéshez csatolni Bérbeadói felelôsség A biztosítás fedezetet nyújt azokra a dologi károkra, és az ebbôl eredô sérelemdíjra, melyeket a Biztosított a biztosítási szerzôdésben megjelölt bérlemények bérbeadójaként, a bérleti szerzôdés megszegésével a bérlônek okoz, és amelyet megtéríteni köteles. 9

11 A Biztosított köteles a bérleti szerzôdést írásban megkötni és a kárbejelentéshez csatolni Építtetôi felelôsség Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított által építtetôként a saját épületen/ingatlanon végrehajtott építési munkálatok során okozott károkra, feltéve, hogy a Biztosított a tervezést, a kivitelezést és az építésvezetést harmadik személynek kiadja Nem önjáró gépek A biztosítás fedezetet nyújt azokra a károkra, melyeket a Biztosított az általa használt és/vagy üzemeltetett nem önjáró gépekkel (pl. építési munkagép, forgó toronydaru, egyéb daruk és munkagépek, emelôgépek és egyéb ki- és berakodást végzô berendezések), azok használata során okozott Gépjármûvek, vontatók, önjáró munkagépek Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított saját tulajdonában lévô vagy általa üzemeltetett, használt, a kötelezô gépjármû biztosításra vonatkozó szabályok hatálya alá nem tartozó önjáró munkagépei, lassú jármûvei által okozott károkra, amelyet a gépjármû a forgalomban való részvétele nélkül okoz Állatok által okozott károk A biztosítás fedezetet nyújt azokra a károkra melyekért a Biztosított állattartói minôségében felel, különös tekintettel az ôrzô-védô állat tartásából eredô károkra. A biztosítási fedezet nem terjed ki, harci kutyák, tenyészállatok és vadállatok tartására Takarítási tevékenység Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított által folytatott takarítási tevékenység végzése során abban az ingatlanban, bútorokban és épületgépészeti tárgyakban okozott dologi károkra, és az ebbôl eredô sérelemdíjra, melyekre a Biztosított szolgáltató tevékenysége irányult Garázsok és parkolók/parkolóhelyek Jelen biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított saját tulajdonú biztosított földterületén létesített garázsok és parkolók/parkolóhelyek karbantartása és üzemeltetése során okozott károkra, akkor is, ha a területet nemcsak a Biztosított alkalmazottai, látogatói stb. használják Megôrzésre átvett idegen vagyontárgyak (Letét) A biztosítás fedezetet nyújt a Biztosítottnál letétbe helyezett dolgok megsérülésébôl, megsemmisülésébôl, elveszésébôl, eltulajdonításából eredô károkra. A biztosítási fedezet csak az olyan dolgokban keletkezett károkra vonatkozik, melyeket a szállóvendég a szobájában helyezett el a biztosítási kötvényen feltüntetett limit mértékéig; a károsult az arra kijelölt lezárt vagy ôrzéssel védett helyen helyezett el vagy a károsult olyan személynek adott át, akit annak átvételére jogosultnak tarthatott A biztosítási fedezet akkor terjed ki értéktárgyakra, értékpapírokra és készpénzre, ha a Biztosított azokat elismervény ellenében átvette és a Biztosított a keletkezett kárért felelôsséggel tartozik Fedezi a biztosítás a pontban foglaltak szerint az üzem területén elhelyezett ingóságokban bekövetkezett károkat, melyeket a Biztosított javítás, bérmunka, bérfeldolgozás vagy hasonló céllal vett át valamint a Biztosított által bérelt, haszonbérelt, kölcsönvett vagy egyéb jogcímen felelôs megôrzésében vagy használatában lévô idegen tárgyakban okozott dologi károkat Ruhatárban elhelyezett tárgyak elveszésébôl, eltulajdonításából, cseréjébôl eredô kártérítési kötelezettségekre és sérelemdíj iránti igényekre csak akkor terjed ki a Biztosító kockázatviselése, ha a ruhatár üzemideje alatt azt folyamatosan ôrizték Nem terjed ki a Biztosító kockázatviselése azonban számítógépekben, gépjármûvekben keletkezett károkra, a Biztosított üzemterületén tárolt javításra átvett valamint bérelt, haszonbérelt, kölcsönvett gépjármûvekben okozott károkra Reklámtáblák által okozott károk A biztosítás fedezetet nyújt az idegen területen kihelyezett reklámcélokat szolgáló berendezések, pl. transzparensek, reklámtáblák, kiállítási polcok, szekrények, fénycsövek által okozott károkra. 10

12 3.13. Kiállításokon való részvétel A biztosítás fedezetet nyújt a Biztosított konferenciákon, vásárokon, kiállításokon történô részvétele során okozott károkra Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított által Európa földrajzi területén valamint az Európai Unió államain kívül okozott károkra Vagyontárgyak elveszése, sérülése, megsemmisülése A biztosítási fedezet kiterjed a biztosítási kötvényen megjelölt limit mértékéig az alkalmazottak, látogatók, partnerek, ügyfelek személyes vagyontárgyainak elvesztésébôl, sérülésébôl valamint megsemmisülésébôl származó dologi károkra és az ebbôl eredô sérelemdíjra A biztosítási fedezet kiterjed továbbá a biztosítási kötvényen megjelölt limit mértékéig az idegen személyek és csoportok gyárlátogatása, bejárása során bekövetkezett károkra is, ideértve az üzemi tevékenység és a gyártott termék bemutatása során keletkezett károkat Leparkolt gépjármûvek dologi kára esetén a fedezet csak abban az esetben érvényes, ha az üzem bekerített területén parkolóhely áll rendelkezésre vagy az üzem területén kívül áll megfelelô hely rendelkezésre a parkoláshoz A biztosítási fedezet fennállásának további feltétele, hogy a parkolási terület állandó megfigyelés alatt áll vagy az üzem területe és a parkoló megfelelô védelemmel felszerelt, idegen személyek használata és belépése ellen, valamint a parkolás elvárt gondossággal történt és a gépjármûvet a parkolást követôen bezárták A fedezet nem terjed ki a mobil telekommunikációs eszközök, készpénz, értékpapírok, betétkönyvek, egyéb készpénz nélküli fizetési eszközök, pl. bankkártyák, hitelkártyák valamint okmányok, csekkek, ékszer és egyéb értéktárgyak elveszésére, megsemmisülésére vagy rongálódására Üzemi rendezvények A biztosítás fedezetet nyújt az üzemen belüli és üzemen kívüli rendezvényeken, ünnepeken, tanfolyamokon okozott károkra Be- és kirakodás Jelen biztosítás fedezetet nyújt a be- és kirakodás során különösen konténerekben, szárazföldi- és vízi jármûvekben okozott károkra A konténerek szárazföldi- és vízi jármûre történô beés kiemelése során a konténerekben okozott kár akkor is biztosított, ha a konténereket be- és kiemelési céllal, daruval vagy emelôgéppel mozgatják, vízi vagy szárazföldi jármûvekre vagy azokról emelik fel/le A fedezet nem vonatkozik a konténerekre, ha a konténer a fuvarozási szerzôdés tárgya. Nem biztosítottak továbbá a konténerek és gépjármûvek rakományában okozott károk Vezetékekben, kábelekben okozott károk Jelen biztosítás fedezetet nyújt a földvezetékekben, kábelekben, felszín alatti csatornákban, vízvezetékekben, gázcsövekben, egyéb vezetékekben, úgymint légvezetékekben, felsô vezetékekben okozott károkra, amennyiben ezek nem építôipari tevékenység következtében keletkeztek A biztosítási fedezet kiterjed a fenti vezetékeken végzett tevékenység során okozott károkra A földalatti közmûvekben okozott károkra (pl. villany-, gáz-, csatorna- és távközlési vezetékekben okozott kár) a biztosítási fedezet abban az esetben terjed ki, ha a Biztosított a tevékenység megkezdésekor rendelkezett közmûtérképpel, s a közmûtérképen a földalatti közmû nem volt feltüntetve Üzleti utazás Jelen biztosítási fedezet kiterjed az üzleti utazás során okozott károkra, beleértve kereskedelmi tevékenység alapján (pl. üzleti tárgyalás céljából) kibérelt teremben okozott dologi károkat és az ebbôl eredô sérelemdíjat Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított által Európa földrajzi területén valamint az Európai Unió államain kívül okozott károkra is Szolgáltatás tárgyában okozott károk A biztosítási fedezet kiterjed azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a Biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul. 11

13 Nem terjed ki a biztosítás a szolgáltatás tárgyának olyan káraira, melyek a szolgáltatás megkezdésekor már sérültek, hibásak, elhasználódottak voltak vagy egyéb okból cserére szorultak; esztétikai és korszerûségi hibákból származó kártérítési és sérelemdíj iránti igényekre; gépjármûben okozott károkra. 4. Biztosítható kockázatok A jelen 4. pontban leírt fedezeti kiterjesztések (biztosítható kockázatok) csak abban az esetben részei a biztosítási fedezetnek, ha abban a felek egyedileg és írásban kifejezetten megállapodnak Karbantartás, javítás Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed üzletszerû tevékenység keretében végzett karbantartás, javítás során okozott károkra Kiterjed a biztosítási fedezet hegesztés, forrasztás, leégetés által okozott égés és robbanás károkra is, amelyek gyújtógázzal (autogen) vagy elektromos árammal végzett hegesztés és forgácsolás során illetve forrasztóeszközökkel végzett munka vagy bármilyen gázgyújtóval végzett forrasztás, festékégetés, befagyott csôvezetékek olvasztása, felmelegítése közben keletkeztek A fedezet nem terjed ki gépjármûjavító mûhelyek, szervizek tevékenysége során az átvett gépjármûvekben okozott károkra Építôipari tevékenység során okozott károk Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodtak, a Biztosító megtéríti a Biztosított építôipari tevékenysége (beleértve az építtetôi tevékenységet is) során okozott károkat Jelen biztosítási fedezet kiterjed a biztosított építôipari társaságok által, tevékenységük keretében, állványzat felállítása és/vagy használata során okozott károkra is Építôipari tevékenység esetében sem terjed ki a Biztosító kockázatviselése a a földalatti közmûvekben okozott károkra (pl. villany-, gáz-, csatorna- és távközlési vezetékekben okozott kár), ha a Biztosított az építési tevékenység megkezdésekor nem rendelkezett a kivitelezéshez szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezô közmûtérképpel; vagyontárgyakban, talajban, épületekben vibráció vagy teherhordó elemek eltávolítása vagy meggyengítése miatt bekövetkezett károkra; az épületekben keletkezett repedéskárokra, függetlenül attól, hogy azok veszélyeztetik-e az épület állékonyságát és használóinak biztonságát vagy sem; a tetôszigetelés javítása során szél és csapadék által okozott károkra, ha az ideiglenes (PVC fólia) fedés elmarad, az ideiglenes fedés vízelvezetése nem megoldott, a szigetelés lebontásának idôszakára a zárófödém alatti szinten a nedvességre érzékeny gyárberendezések, készletek, ingóságok védelmét (pl. fóliával) nem végzik el; robbantás és egyéb bontás során okozott károkra; 4.3. Robbantással okozott károk Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított által végzett építôipari bontási és robbantási tevékenységre A Biztosító robbantási és/vagy egyéb bontási tevékenységgel kapcsolatos kockázatviselése nem terjed ki azonban az okozott károkra, ha a robbantási munkákat nem arra illetékes szakértô irányítja és nem szakképzett robbantómester végzi, a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint; illetve azokra a dologi károkra, melyek bekövetkezésével az elôírt biztonsági intézkedések betartásának ellenére számolni kell A biztosítási fedezet nem vonatkozik azonban a robbantandó épület/építmény helyétôl számított 150 méteres körzeten belül és bontás esetén a bontásra ítélt épület/építmény magasságának megfelelô kerületû körben bekövetkezô károkra Rendezvényszervezôi tevékenység Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a Biztosító megtéríti mindazt a személyi sérüléses és dologi kárt, valamint az ebbôl eredô sérelemdíjat, melyet a Biztosított, mint rendezvény szervezôje a rendezvény részt- 12

14 vevôinek (pl. versenyzôk, rendezvényen fellépôk, kiállítók), nézôknek és harmadik személyeknek a rendezvény idôtartama alatt, annak helyszínén okozott Kiterjed a biztosítási fedezet azokra a vagyontárgyakra is, melyeket a rendezvényen részt vevôk magukon hordanak, illetve poggyászként magukkal visznek Kiterjed a biztosítási védelem a sportrendezvényen részt vevô sportolót terhelô kártérítési kötelezettségekre és sérelemdíj iránti igényekre is Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a Biztosító kockázatviselése a kiállított tárgyakban, a rendezvény lebonyolítására szolgáló dolgokban (pl. a rendezvény megrendezése céljából igénybe vett ingatlanban), a kiállítási installációban keletkezett károkra; tûzijátékok, lovas-rendezvények lebonyolítására; gépjármûvek, légi-, vízi jármûvek által okozott károkra Gépjármûmosók Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított által üzemeltetett gépjármûmosók használata során a szolgáltatás igénybevevôjének gépjármûvében okozott dologi károkra Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a Biztosító kockázatviselése az antennában, visszapillantó tükörben, légterelôben keletkezett károkra; a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû Biztosított általi átvételét megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak; a gépjármû mosásánál átadott indító kulcs másolásából eredô károkra; lopáskárokra; az autóban hagyott vagyontárgyak sérülésébôl, elveszésébôl, megsemmisülésébôl eredô károkra Benzinkutak Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított által üzemanyag, olaj, víz, levegô ellenôrzése, utántöltése során (vagy hibás teljesítés következtében) gépjármûvekben okozott dologi károkra és az ebbôl eredô sérelemdíjra Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a Biztosító kockázatviselése a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû Biztosított általi átvételét (a Biztosított által nyújtott szolgáltatás igénybevételét) megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak Gépjármûjavító mûhelyek, szervizek Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított által az alábbi szolgáltatások nyújtására átvett gépjármûvekben a szolgáltatás nyújtása során vagy hibás teljesítése következtében okozott dologi károkra és az ebbôl eredô sérelemdíjra: gépjármû ápolása (kenés, zsírozás, olaj, hûtô- és fékfolyadék szintjének ellenôrzése, utántöltése és cseréje), gépjármûvek idôszakos mûszaki szemléje és garanciális átvizsgálása, gépjármûvek diagnosztikai ellenôrzése, beszabályozása, gépjármûvek javítása, átalakítása, gépjármû fôdarabok, részegységek felújítása, fényezés, alváz- és üregvédelem, gépjármûvek villamossági szerelése Kiterjed a biztosítási fedezet a jármû telephelyen belüli mozgatása során okozott károkra is Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a Biztosító kockázatviselése a gépjármû jogtalan használata során keletkezett károkra; esztétikai és korszerûségi hibákból származó kártérítési és sérelemdíj iránti igényekre, a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû Biztosított általi átvételét megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak; lopáskárokra; az autóban hagyott vagyontárgyak sérülésébôl, elveszésébôl, megsemmisülésébôl eredô károkra Gépjármû gumiszerelés Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított által abroncsok ellenôrzése, kerék-, abroncs- és tömlôcsere munkálatok végzése során (vagy hibás teljesítése következtében) okozott dologi károkra és az ebbôl eredô sérelemdíjra. 13

15 Kiterjed a biztosítási fedezet a jármû telephelyen belüli mozgatása során okozott károkra is Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a Biztosító kockázatviselése a gépjármû jogtalan használata során keletkezett károkra; esztétikai és korszerûségi hibákból származó kártérítési és sérelemdíj iránti igényekre; a gépjármû olyan szerkezeti részének káraira, melyek a gépjármû Biztosított általi átvételét megelôzôen már sérültek, hibásak, elhasználódottak vagy egyéb okból cserére szorulnak lopáskárokra; az autóban hagyott vagyontárgyak sérülésébôl, elveszésébôl, megsemmisülésébôl eredô károkra Alvállalkozók biztosítása Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított által jogosan igénybevett és a Biztosított által közvetlenül megbízott alvállalkozó tevékenységébôl eredô, a Biztosítottat terhelô kártérítési kötelezettségekre és sérelemdíj iránti igényekre Amennyiben az alvállalkozó az általa okozott kár fedezetére felelôsségbiztosítási szerzôdéssel rendelkezik, a Biztosító helytállási kötelezettsége jelen szerzôdés alapján csak akkor és csak annyiban áll fenn, amikor és amennyiben az alvállalkozó biztosítási szerzôdése a kárt nem fedezi Jelen külön feltétel alapján sem terjed ki a biztosítási fedezet az alvállalkozóval szemben az alvállalkozó munkavállalói által érvényesített kártérítési és sérelemdíj iránti igényekre Bérelt gépek által okozott károk Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított által bérelt, haszonbérelt, vagy használatra átvett építôipari gépek használatából eredô károkra, de nem fedezett a bérelt, haszonbérelt, vagy használatra átvett gépeken vagy gépekben okozott károkat. 5. A Biztosító mentesülése 5.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül (FB1403 I. fejezet 7. pont) súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül, így a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a kár a tevékenységre vonatkozó egészségügyi, egészségvédelmi elôírások megszegése miatt következett be; a kár a Biztosított által üzemeltetett épületre vonatkozó építkezési és karbantartási szabályok megszegése miatt következett be; a kárt a szolgáltatás fokozottan veszélyes tulajdonsága idézte elô, s errôl a fokozott veszélyrôl a Biztosított a szolgáltatás igénybevevôjének tájékoztatást, felhívást nem adott. B. A TERMÉKFELELÔSSÉG BIZTOSÍTÁS Jelen Kiegészítô feltétel alapján kötött biztosítási szerzôdés vonatkozásában a felelôsségbiztosítás általános feltételeit az e feltételbe foglalt kiegészítésekkel kell megfelelôen alkalmazni. 1. A kockázatviselés tárgya 1.1. Jelen B részben leírt biztosítási feltételek alapján fennálló felelôsségbiztosítási szerzôdés keretében a Biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint mentesíti a Biztosítottat, mint a biztosítási ajánlaton megnevezett termék gyártóját, importálóját, forgalmazóját a termék hibája által a Biztosítón és a Biztosítotton kívüli személynek okozott olyan személyi sérüléses károk és dologi károk az és pontokban leírt biztosítási eseményekbôl eredô sérelemdíj megtérítése alól, amelyekért a Biztosított a termékfelelôsségre vonatkozó jogszabályok szerint felelôsséggel tartozik A biztosított termékek ugyanazon hibájára visszavezethetô károk (sorozatkárok) egy káreseménynek tekintendôk Jelen szerzôdés alkalmazása szempontjából gyártó: a végtermék, a résztermék, az alapanyag elôállítója, valamint aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztetô jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; hibás a termék, ha nem nyújtja azt a biztonságot, mely általában elvárható. 14

16 2. A biztosítási szerzôdés hatálya A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF1403) 9. pontja, valamint a felelôsségbiztosítás általános szerzôdési feltételei (I. fejezet) 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.1. Idôbeli hatály A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatályba lépése elôtt legkorábban egy éven belül gyártott termékkel okozott, a biztosítási szerzôdés hatálya alatt bekövetkezett és a Biztosító részére a biztosítási szerzôdés megszûnését követô 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki, feltéve, hogy külön feltétel eltérôen nem rendelkezik. 3. Kizárások a kockázatviselés körébôl 3.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül nem fedezi a termékfelelôsség biztosítás a környezetveszélyeztetô tevékenységgel okozott károkat; magában a hibás termékben keletkezett károkat; jótállás, garancia, szavatosság alapján fennálló kötelezettségek teljesítését és az azzal összefüggésben felmerülô költségeket és egyéb kiadásokat (pl. a hibás termék kijavításával, kicserélésével, hibátlan termékkel való pótlásával kapcsolatban felmerülô költségek és egyéb kiadások); a hibás termék felülvizsgálatra, javításra, szervizelésre, cserére vagy a forgalomból való kivonásra történô visszahívásának, továbbá a megsemmisítésének költségeit; azokat a károkat, amelyek a termékre vonatkozó felhasználási, kezelési, karbantartási utasítások hiányából, illetve hibáiból (beleértve a fordítói hibákat is) állnak elô; olyan termékekkel összefüggésben támasztott kártérítési igényeket, valamint sérelemdíj iránti igényt, melyek gyártása nem a mindenkori tudományos és mûszaki ismeretek ismeretanyagának betartásával történt; a gyártás dátumának megtévesztô vagy hibás feltüntetésébôl eredô károkat A Biztosító nem téríti meg továbbá kizárólag a károsult közrehatása, cselekedete, mulasztása miatt bekövetkezett károkat; azokat a hibákat, amelyek a termék forgalomba hozatalának idején a tudomány és technika állása szerint nem voltak felismerhetôek ; azokat a károkat, amelyeknél a termék hibájának oka a jogszabály vagy kötelezô hatósági elôírás alkalmazása, betartása; a forgalomba hozatalt követôen keletkezett hibák által okozott károkat; károkat, amelyeket már a forgalomba hozatalkor ismert termékhiba okoz; a termék fizikai és kémiai tulajdonságait megváltoztató a rendeltetésszerû használaton vagy tovább feldolgozáson kívül esô, szándékos beavatkozás következtében keletkezett károkat; alapanyaggyártó esetén a végtermék szerkezete, illetve összetétele által okozott károkat; alapanyaggyártó esetében a végterméket gyártó utasítása miatt keletkezett károkat; oltóanyagok, vakcinák, gyógyszer, gyógyhatású készítmények, vérkészítmények által okozott károkat; mindenfajta dohány, illetve dohányipari termék által okozott károkat; fegyverek, robbanóanyagok gyártásából, forgalmazásából eredô károkat; hibás termék javításával, hibátlan termékkel történô cserével, pótlással kapcsolatban felmerült költségeket, kiadásokat; reklámmal, hirdetéssel okozott károkat; a termék nem rendeltetésszerû használatából keletkezett károkat A Biztosító kockázatviselési nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a hibás terméknek más termékkel harmadik személy továbbiakban felhasználó által történô egyesítése, összevegyítése, e termékbe történô beépítése, feldolgozása folytán magában az új termékben keletkeznek vagy a felhasználónak személyisérülésen és dologi káron kívül egyéb kárt okoz; a termék harmadik személy továbbiakban felhasználó által történô tovább feldolgozása folytán az új termékben és a felhasználónál keletkezô személyi sérülésen és dologi káron kívül egyéb károkra; azokra a károkra, melyek abból erednek, hogy a Biztosított által gyártott termék gyártására szolgáló munkagép a gép hibája miatt hibás terméket állít elô, vagy a munkagéppel a terméket elôállítani nem lehet, és ez a hibás terméket elôállító felhasználónak személyi sérülésen és dologi káron kívül egyéb kárt okoz; azokra a személyi sérülésen és dologi káron kívül egyéb károkra, melyek abból erednek, hogy a hibás ingó termék ingatlan alkotórészévé vált. 15

17 3.4. Más termékfelelôsség biztosítás által fedezett károkat jelen kötvény csak annyiban fedezi, amennyiben a más biztosító fedezete az adott káreseményre nem terjed ki. 4. A biztosítási fedezet kiterjesztése A kiterjesztett termékfelelôsség biztosítás Amennyiben ebben a felek kifejezetten megállapodnak, a termékfelelôsség biztosítás pótdíj fizetése ellenében kiterjed az alábbiakban felsorolt és részletezett biztosítási eseményekre is: 4.1. Fedezi a biztosítás azokat a károkat, melyek a Biztosított által gyártott hibás terméknek más termékkel 3. személy továbbiakban felhasználó által történô egyesítése, összevegyítése, e termékbe történô beépítése, feldolgozása folytán magában az új termékben keletkeznek vagy a felhasználónak tisztán pénzügyi veszteséget okoznak. A biztosítás jelen pont alapján kizárólag az alábbi tisztán pénzügyi veszteségeket fedezi: a hibás termék felhasználása miatt a felhasználónak a végtermékre fordított költségeit, vagy a végtermék gazdaságilag, mûszakilag indokolt javításával, módosításával kapcsolatban utólagosan felmerült költségeket, ideértve a Biztosított által gyártott, a felhasználó által már beszerelt hibás termék kiszerelési, eltávolítási költségeit, valamint annak pótlására az új termék beszerelési költségeit (kivéve a beszerzett termék árát és szállítási költségeit), vagy az értékkülönbözetet, ha a végtermék árengedménnyel, csökkentett értéken értékesíthetô és a hibás termék miatt a felhasználónál a gépekben és az üzemi berendezésekben felmerült le- és felszerelési, valamint tisztítási költségeket Az 4.1. pont alapján térül az ingatlan alkotórészévé vált hibás ingó termék által okozott tisztán pénzügyi veszteség Fedezi a biztosítás azokat a károkat, melyek a Biztosított által gyártott hibás terméknek 3. személy továbbiakban felhasználó által történô tovább feldolgozása folytán az új termékben keletkeznek vagy a felhasználónak tisztán pénzügyi veszteséget okoznak. A biztosítás jelen pont alapján kizárólag az alábbi tisztán pénzügyi veszteségeket fedezi: a hibás termék felhasználása miatt a felhasználónak a végtermékre fordított költségeit, vagy a végtermék gazdaságilag, mûszakilag indokolt javításával, módosításával kapcsolatban utólagosan felmerült költségeket, vagy az értékkülönbözetet, ha a végtermék árengedménnyel, csökkentett értéken értékesíthetô és a hibás termék miatt a felhasználónál a gépekben és az üzemi berendezésekben felmerült le- és felszerelési, valamint tisztítási költségeket Fedezi a biztosítás azokat a károkat, melyek abból erednek, hogy a Biztosított által gyártott valamely termék gyártására szolgáló munkagép hibás terméket állít elô a gép hibája miatt vagy a munkagéppel a terméket elôállítani nem lehet és ez a munkagépet felhasználó harmadik személynek tisztán pénzügyi veszteséget okoz. A biztosítás jelen pont alapján kizárólag az alábbi tisztán pénzügyi veszteségeket fedezi: a felhasználónak a hibás munkagéppel gyártott hibás termék elôállítására fordított költségeit, vagy amennyiben a hibás munkagéppel gyártott hibás termék javítási, többletráfordítási költséggel értékesíthetô, akkor a többletköltségeket, ha az jogi, gazdasági és mûszaki szempontból indokolt, vagy az értékkülönbözetet, ha a végtermék árengedménnyel, csökkentett értéken értékesíthetô és a hibás termék miatt a felhasználónál a gépekben és az üzemi berendezésekben felmerült le és felszerelési, valamint tisztítási költségeket Nem nyújt kártérítést a Biztosító, ha a végtermék (elôállított termék) javítás, módosítás nélkül olyan áron kerül értékesítésre, mintha a Biztosított hibátlan terméket gyártott volna Nem nyújt kártérítést a Biztosító a termékvisszahívás költségeire függetlenül attól, hogy a termékvisszahívást a Biztosított vagy harmadik fél (hatóság) kezdeményezte. 5. A Biztosító mentesülése 5.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben (FB1403 I. fejezet 7. pont) felsorolt eseteken kívül súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül, így a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a kár a termékre vonatkozó egészségügyi, egészségvédelmi elôírások megszegése miatt következett be; a kárt olyan termék okozta, amelynek forgalomból való kivonását (visszahívását) hatóság elrendelte és a Biztosított visszahívási kötelezettségét nem teljesítette; 16

18 a kárt a termék fokozottan veszélyes tulajdonsága idézte elô, s errôl a veszélyrôl a Biztosított tájékoztatást, felhívást nem adott. C. A MUNKÁLTATÓI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS Jelen Kiegészítô feltétel alapján kötött biztosítási szerzôdés vonatkozásában a felelôsségbiztosítás általános feltételeit az e feltételbe foglalt kiegészítésekkel kell megfelelôen alkalmazni. 1. A kockázatviselés tárgya 1.1. Jelen Kiegészítô feltétel alapján megkötött felelôsségbiztosítási szerzôdés keretében a Biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint fedezetet nyújt azokra a kártérítési követelésekre, és sérelemdíjra, amelyeket a Biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági jogviszonyban) álló személyek (beleértve a kölcsönzött munkaerôt is) valamint szakmai gyakorlat során tanulók munkabalesete miatt és címén a Biztosítottal szemben támasztanak, és amelyekért a magyar jog szerint felelôsséggel tartozik Fedezetet nyújt a biztosítás a Biztosítottal munkaviszonyban álló személyek munkabalesete miatt a Biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosítási megtérítési követelésekre is Jelen feltétel alkalmazása szempontjából munkabalesetnek minôsül az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, függetlenül annak helyétôl és idôpontjától Szervezett munkavégzésnek tekintendô a tanulói jogviszonyban a gyakorlati képzés során végzett munka is. Ennek megfelelôen a tanmûhelyben, laboratóriumban, gyakorlati munka során bekövetkezett baleset munkabalesetnek minôsül. 2. A biztosítási szerzôdés hatálya A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF1403) 9. pontja, valamint a felelôsségbiztosítás általános szerzôdési feltételei (I. fejezet) 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.1. Idôbeli hatály A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a Biztosító részére a biztosítási szerzôdés megszûnését követô 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki. 3. Kizárások a kockázatviselés körébôl 3.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben (FB1403 I. fejezet 3. pont) felsorolt eseteken kívül nem fedezi a biztosítás a foglalkozási megbetegedésbôl eredô, valamint a foglalkozási megbetegedésnek nem minôsülô, de munkahelyi, munkaköri ártalom miatt támasztott kártérítési igényeket és sérelemdíjat; kizárólag a munkavállaló elháríthatatlan magatartása (pl. sérült ittassága, bódulatot keltô szer hatása) által okozott károkat; munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, munkavállaló által engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli jármûhasználat, munkahelyi rendbontás során keletkezett károkat; munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, pl. megbízás, vállalkozói szerzôdés keretében végzett munka során bekövetkezett károkat; közhasznú és közcélú munkavégzés, közmunka, társadalmi munkavégzés során bekövetkezett károkat; a munkavállalót a munkahelyére menet vagy a munkahelyérôl való távozás során bekövetkezett balesetbôl eredô kárigényeket kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt szállítóeszközén történt. 4. A Biztosító mentesülése 4.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül (FB1403 I. fejezet 7. pont ) súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül, így a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a baleset ugyanazon munkavédelmi szabály be nem tartása miatt következett be ismételten; a bíróság határozatának megállapítása szerint, a baleset a munkavédelmi szabályok súlyosan gondatlan megsértése miatt következett be; a munkaügyi felügyelôség súlyos munkavédelmi szabálysértés elkövetése miatt a munkáltatót jelentôs (kirívó) összegû pénzbírsággal sújtja. 17

19 D. KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS Jelen Kiegészítô feltétel alapján kötött biztosítási szerzôdés vonatkozásában a felelôsségbiztosítás általános feltételeit az e feltételbe foglalt kiegészítésekkel kell megfelelôen alkalmazni. 1. A kockázatviselés tárgya 1.1. Jelen Kiegészítô feltétel alapján megkötött felelôsségbiztosítási szerzôdés keretében a Biztosító a szerzôdésben megállapított mértékben és feltételek szerint mentesíti a Biztosítottat olyan környezetveszélyeztetô tevékenységgel (mulasztással) okozott károk megtérítése alól, amelyekért a Biztosított a magyar magánjog szerint kártérítési felelôsséggel tartozik, feltéve, hogy a kár bekövetkezte elôre nem látható, hirtelen, váratlan és balesetszerû volt, továbbá a normális üzemi folyamattól eltérô eseményre volt visszavezethetô Jelen feltétel alkalmazása szempontjából környezetveszélyeztetésnek minôsül az a tevékenység vagy mulasztás, amely környezetkárosodást idéz elô. A környezetkárosodás a környezetben illetve valamely környezeti elemben (pl. föld, levegô, víz, élôvilág) közvetlenül vagy közvetve bekövetkezô, mérhetô, jelentôs kedvezôtlen változás. 2. A biztosítási szerzôdés hatálya A Multivédelem vállalkozásbiztosítás általános szerzôdési feltételei (ÁSZF1403) 9. pontja, valamint a felelôsségbiztosítás általános szerzôdési feltételei (FB1403) I. fejezet 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2.1. Idôbeli hatály A Biztosító kockázatviselése a biztosítási szerzôdés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a Biztosító részére a biztosítási szerzôdés megszûnését követô 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki. 3. Kizárások a kockázatviselés körébôl 3.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül nem fedezi a biztosítás magukban a környezetkárosodást elôidézô dolgokban keletkezett kárt; a lassú, folyamatos vagy rendszeresen ismétlôdô, továbbá a nem hirtelen és elôre nem látható módon bekövetkezett károkat; az útrongálási és a növényi kultúrákban okozott letaposási károkat; vegyszerezéssel, vegyszerszórással okozott károkat; hulladéklerakó vagy hulladéktároló mûködtetése során okozott károkat; a Biztosított szennyvíztelepe által okozott károkat; azon károkat, amelyek abból erednek, hogy a Biztosított a biztosítási szerzôdés kezdetét követôen földterületet szerzett vagy földtulajdonhoz jutott és a szerzés idôpontjában már fennállt a környezetszennyezés; olyan károkat, amelyek az üzem mûködéséhez elkerülhetetlen, szükséges környezeti beavatkozásból erednek. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a Biztosított bizonyítja, hogy környezeti beavatkozás idôpontjában a technika állása szerint az ilyen jellegû károk lehetôségét nem kellett ismernie; a biztosítás hatályba lépése elôtt okozott károkat; bányakárt; talajvíz rétegének illetve annak talajvíz lefolyási, áramlási viszonyaiban bekövetkezô károkat; termékfelelôsség körében okozott károkat; a Biztosított alvállalkozói által okozott károkat természeti (ökológiai) rendszerekben bekövetkezett károk. (A természeti (ökológiai) rendszerek jelentik az élô szervezetek, életközösségeik, valamint ezek élettelen környezetének dinamikus és természetes egységét az évi LIII. törvény szerint.) biológiai sokféleség felbomlásával okozott károk (A biológiai sokféleség az élôvilág változatosságát jelenti, amely magában foglalja az élô szervezetek genetikai (fajon belüli), valamint a fajok és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét az évi LIII. törvény szerint.) környezeti elem által nyújtott szolgáltatás kimaradásából, romlásából eredô kár. (Környezeti elem által nyújtott szolgáltatás alatt értendô az évi LIII. törvény szerint a környezeti elemnek más környezeti elem vagy társadalom (köz) érdekében ellátott funkciója.) 18

20 4. Fedezeti kiterjesztések A fenti 1. pontban foglalt biztosítási eseményeknek tekinti a Biztosító a 3. pontban foglalt kizárások értelemszerû alkalmazásával az alábbi fedezeti kiterjesztést abban az esetben, ha a felek egyedileg és írásban kifejezetten megállapodnak Amennyiben a felek ebben írásban kifejezetten megállapodnak, a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított alvállalkozója tevékenységébôl eredô kártérítési kötelezettségekre. 5. A Biztosító mentesülése 5.1. A felelôsségbiztosítás általános feltételeiben felsorolt eseteken kívül (FB1403 I. fejezet 7. pont) súlyosan gondatlan károkozásnak minôsül, így a Biztosító mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a Biztosítottat jogszabályba, illetve hatósági határozatba foglalt, a környezet védelmét szolgáló elôírás súlyos megszegése vagy az azokban megállapított határértékek túllépése miatt környezetvédelmi bírsággal sújtották. MKB Általános Biztosító Zrt. 19

AZ ÁLTALÁNOS- ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (FEL1007)

AZ ÁLTALÁNOS- ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (FEL1007) MKB Általános Biztosító Zrt. Capital Square 1133 Budapest, Váci út 76. Telefon: (1) 886 6900 Fax: (1) 886 6909 www.mkbb.hu BIZTOSÍTÓ AZ ÁLTALÁNOS- ÉS SZOLGÁLTATÁS FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZÔDÉSI

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás különös szerzôdési feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás különös szerzôdési feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás különös szerzôdési feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS FEL1403 Hatályos: 2014.03.15-tôl AZ MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ÁLTALÁNOS ÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt.

MKB Általános Biztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VK 10048 Hatályos: 2011. január 1-tôl A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt.

MKB Általános Biztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VK 10006 VK 10006 A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei 1/5 AHE-11650/3P A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2015) MJK: AVIPLL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector merülésvezetők, búvár-oktatók és a kapcsolódó túrák

Részletesebben

Kiegészítő munkavállalói felelősségbiztosítás feltételei

Kiegészítő munkavállalói felelősségbiztosítás feltételei Kiegészítő munkavállalói felelősségbiztosítás feltételei Hatályos: 2011. február 15-étől Nysz.: 14643 Tartalomjegyzék I. fejezet: Biztosítási esemény... 3 II. fejezet: Biztosítottak... 3 III. fejezet:

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1007 AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF/FELELÔSSÉG/1007 Biztosítónk

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1)

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1) I. Fejezet ÁLTALÁNOS POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGBIZTOSITÁS A biztosítási esemény 1) Az általános polgári jogi biztosítási szerződés alapján a felelősségbiztosítási esemény olyan véletlen, váratlan (balesetszerű)

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2008) MJK: AVIPLL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 2 Tartalomjegyzék Általános felelősségbiztosítási szerződési feltételek (ÁFSZ)... 3 I. Biztosított....

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1403 Hatályos: 2014.03.15-tôl ZRT. AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVITPL 001-2016) MJK: AVITPL 001-2016 Érvényes: 2016. február 01-től 1/5 1.) Jelen különös feltétel alapján a Biztosító

Részletesebben

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK... 1 II. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, ÉRTÉKELÉSI IDŐSZAK, ALULBIZTOSÍTÁS... 2 III. ÖNRÉSZESEDÉS, TÉRÍTÉSI IDŐSZAK... 2 IV. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK,

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1403 Hatályos: 2014.03.15-tôl ZRT. AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás

Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás Különös biztosítási feltételek Termékfelelősség-biztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

k.) Biztosított: A beteggel közvetlen jogviszonyba kerülő egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos, illetve a velük jogviszonyba került

k.) Biztosított: A beteggel közvetlen jogviszonyba kerülő egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos, illetve a velük jogviszonyba került Az egészségügyi szolgáltatók és szabadfoglalkozású orvosok szakmai felelősségbiztosításának minimumfeltételeiről Az egészségügyi szolgáltatók és a szabadfoglalkozású orvosok kártérítési felelősségének

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

Külön feltételek. 1. Biztosított. 2. Felelősségi területek

Külön feltételek. 1. Biztosított. 2. Felelősségi területek Tervezői & kivitelezői felelősségbiztosítás a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet szerinti, egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületek tervezői, kivitelezői számára Külön feltételek Jelen Külön feltételekben

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

SÍ ÉS SNOWBOARD-OKTATÓK, ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK SZERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

SÍ ÉS SNOWBOARD-OKTATÓK, ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK SZERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR SÍ ÉS SNOWBOARD-OKTATÓK, ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK SZERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI Jelen feltétel ellenkező szerződéses kikötések hiányában a Groupama Garancia

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem Összeállította: Sallai András Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szereplői Állam Szabályozás Finanszírozás Ellenőrzés Jogok Ha a termék megfelel CE jelölést kap CE jelöléssel kell ellátni az EU-ban a

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

HEGY- ÉS SPORTMÁSZÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

HEGY- ÉS SPORTMÁSZÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR HEGY- ÉS SPORTMÁSZÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector hegy- és sportmászók szakmai felelősségbiztosítási szerződése (a továbbiakban: Protector szerződés)

Részletesebben

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél Kártérítési felelősség Kártérítési jog Dr. Kenderes Andrea Ptk. 339. -361. Kontraktuális Szerződésszegés Deliktuális Szerződésen kívüli károkozás Lényegében azonosak Ptk. 339. Aki másnak jogellenesen kárt

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör:

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör: Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű

Részletesebben

Szálláshely-szolgáltatók felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek

Szálláshely-szolgáltatók felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Szálláshely-szolgáltatók felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek 1/11 AHE-10295/2 1. Biztosítási esemény 1.1. A biztosítási esemény (káresemény), biztosított tevékenységek 1.1.1. Jelen különös

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes biztosítási ügynökök felelősségbiztosításának feltételei

Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes biztosítási ügynökök felelősségbiztosításának feltételei Biztosítási alkuszok, szaktanácsadók és többes ügynökök felelősségbiztosításának feltételei Rt. GENERALI PROVIDENCIA Biztosító 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel: 301-7100 Fax: 269-3996 I. fejezet Biztosítási

Részletesebben

A mellékelt tájékoztatóban megtalálja a fentiekre vonatkozó részleteket.

A mellékelt tájékoztatóban megtalálja a fentiekre vonatkozó részleteket. Tisztelt Ügyfelünk! Mint azt Ön is tudja, az Ön által, cégünktől bérelt gép biztosított. Biztosító partner: Allianz Hungria Zrt. A biztosítási keretszerződésünk kiterjed: vandalizmusra, lopásra és törésre.

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános Felelõsségbiztosítási Feltételgyûjtemény

Általános Felelõsségbiztosítási Feltételgyûjtemény Feltételek Általános Felelõsségbiztosítási Feltételgyûjtemény Általános Felelõsségbiztosítási Feltételek (ÁFF) Kiegészítõ Felelõsségbiztosítási Feltételek (KFF) A. rész Tevékenységi Felelõsségbiztosítás

Részletesebben

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás. Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151

Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás. Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151 Üzemszünet-biztosítás Kiegészítő biztosítás Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-43151 Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. (a továbbiakban:

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZGAZDASÁGI IRODA ADÓCSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf: 23., Telefon: (62) 530-100, Fax: (62) 530-191 ADATLAP Magánszemély (egyéni

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény), biztosított

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL )

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL ) FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004) BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK 1.) a) A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a Biztosított helyett megtéríti a Biztosított által vállalkozói

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) adó, bírság, pótlék mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (HDI-USKV)

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (HDI-USKV) KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (HDI-USKV) T a r t a l o m j e g y z é k Környezetszennyezési helyreállítási költségek biztosítása

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN ELŐADÓ: DR. KOVÁCS ZSOLT XXIII. ALTENBURGER GYULA SZIMPÓZIUM BALATONVILÁGOS, 2013. MÁJUS 31. A KONTRAKTUÁLIS ÉS A DELIKTUÁLIS FELELŐSSÉG

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

UNION-MOZAIK. Általános felelõsségbiztosítás. Különös Biztosítási Feltételek

UNION-MOZAIK. Általános felelõsségbiztosítás. Különös Biztosítási Feltételek UNION-MOZAIK Általános felelõsségbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek Jelen biztosítási szabályzatban foglalt feltételek eltérõ szerzõdéses kikötések hiányában az UNION Biztosító Rt. (a továbbiakban:

Részletesebben

KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK LÉGIKÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK LÉGIKÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK LÉGIKÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA Jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17546

Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17546 Általános felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17546 Tartalomjegyzék Általános felelősségbiztosítási feltételek (ÁFF)... 4 I. A biztosítási szerződés alanyai....4

Részletesebben

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5

felcím kezesi biztosítása ALCÍM Ügyfél-tájékoztató AHE - 13659/5 1/5 Közúti felcím árufuvarozók kezesi biztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 A biztosítási díj összege egy biztosítási idõszakon belül a biztosító által egyoldalúan nem módosítható. Kivételes esetben, ha

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉS- BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB517 JELŰ ÉPÍTÉS- ÉS SZERELÉSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai 2014. november 17. Általános szabályok Fogalma Hibás teljesítési vélelem Jogkövetkezmények Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai A kötelezett

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Ügyiratszám: /20. Érkezett: Ügyintéző: ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a)

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános felelõsségbiztosítási feltételek (ÁFF)...5. Kiegészítõ felelõsségbiztosítási feltételek (KFF)...

Ügyféltájékoztató...3. Általános felelõsségbiztosítási feltételek (ÁFF)...5. Kiegészítõ felelõsségbiztosítási feltételek (KFF)... Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3 Általános felelõsségbiztosítási feltételek (ÁFF).....................................................5

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: SZOLGFEL )

SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: SZOLGFEL ) SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: SZOLGFEL 001 2007) I). BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK 1.) a) A QBE ATLASZ Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a Biztosított helyett megtéríti a Biztosított által vállalkozói

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Felelősségbiztosítási feltétel a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének tagjaira

Felelősségbiztosítási feltétel a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének tagjaira Felelősségbiztosítási feltétel a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének tagjaira I. fejezet Biztosítási esemény 1. A biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

UNION-MOZAIK. Általános felelõsségbiztosítás. Különös Biztosítási Feltételek

UNION-MOZAIK. Általános felelõsségbiztosítás. Különös Biztosítási Feltételek UNION-MOZAIK Általános felelõsségbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek Jelen biztosítási szabályzatban foglalt feltételek eltérõ szerzõdéses kikötések hiányában az UNION Biztosító Rt. (a továbbiakban:

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618 Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17618 Tartalomjegyzék Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (SZFF)... 3 I. A biztosítási szerződés alanyai....3

Részletesebben

Speciális felelősségi alakzatok. Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár tanév I. félév

Speciális felelősségi alakzatok. Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár tanév I. félév Speciális felelősségi alakzatok Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár 2016-17. tanév I. félév Speciális felelősségi alakzatok Fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség Ptk. 6:535. - 6:539. Felelősség

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Építészeti-műszaki tervezésre, Tervezői művezetésre Tervellenőri tevékenységre,

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Építészeti-műszaki tervezésre, Tervezői művezetésre Tervellenőri tevékenységre, Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Építészeti-műszaki tervezésre, Tervezői művezetésre Tervellenőri tevékenységre, AHE-11836/3 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2015. január 1-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2015. január 1-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben