I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPL I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPL I"

Átírás

1 I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPL I A) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK 1. Pénzügyi piac fogalma 1. (1 ) Az alábbiak közül mely tényez k hatnak a kötvények árfolyamára? A a vállalat vezérigazgatójának utasítása B a piaci kamatláb változása C a kötvényben meghatározott feltételek 2. (2) Az alábbi típusú portfoliók közül melyik jár a legmagasabb kockázattal? A a kiegyensúlyozott portfolió B a klasszikus portfolió C a növekedési portfolió 3. (3) Az alábbi befektetési lehet ségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapír B az ékszer C az ingatlan 4. (4) Hosszú távon az alábbiak közül milyen típusú befektetés várható hozama lehet nagyobb? A a bankbetété B az államkötvényé C a részvényé 5. (5) Az alábbiak közül az általános megítélés szerint - melyik tekinthet a legkockázatosabb befektetésnek? A az állampapír befektetési alap B a dönt en részvényekbe fektet befektetési alap C a vállalati kötvényekbe fektet befektetési alap 6. (6) Az alábbi meghatározások közül melyik IGAZ az ún. pénzügyi piac fogalmára? A A pénzügyi piac a pénz el állításának helyszíne. B A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne. C A pénzügyi piac a megtakarítások keletkezésének helyszíne. 7. (7) Ha a különböz befektetési lehet ségeket a várható hozam szempontjából növekv sorrendbe állítjuk, az alábbiak közül melyik a jó felsorolás? A részvény, kincstárjegy, bankbetét B vállalati kötvény, államkötvény, bankbetét, részvény C bankszámla követelés, államkötvény, vállalati kötvény, részvény 8. (8) Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy nettó eszközértéke kiszámításának módját!

2 A a portfólió eszközértéke a befektetési alapot terhel összes kötelezettség B a portfólió eszközértéke + a befektetési alapot terhel összes kötelezettség C a portfólió eszközértéke + a befektetési alap összes követelése 9. (9) Az alábbiak közül mit tekintünk a pénzügyi piac feladatának? A A megtakarítások felhasználói és a megtakarítók közötti csere közvetítését. B Az áruk és szolgáltatások felhasználók közötti elosztását. C A direkt gazdaságirányítási rendszer m ködtetését. 10. (10) Az alábbi típusú portfóliók közül melyiket tekintik a legkevésbé kockázatosnak? A a kiegyensúlyozott portfólió B a klasszikus portfólió C a növekedési portfólió 11. (11) Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési alap hozamát! A Az alap t kenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezel a kezelési szabályzat szerint a befektetési jegy tulajdonosok számára kifizetni köteles. B Az alap t kenövekményének azon fix része, amit a befektetési alapkezel a forgalmazók részére a t kepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) szerint kifizetni köteles. C Az alap t kenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezel a letétkezel részére kifizetni köteles. 12. (12) Mit értünk portfóliókezelés alatt? A a kockázatszétterítést B a kockázat porlasztását C befektetési csomag létrehozását különböz pénzügyi eszközökb l 13. (13) Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy tulajdonosát megillet jogokat! A A befektetési alap hozamából való részesedés. B Az alapkezel t l napi tájékoztatás kérése. C Az alapkezel felszámolása esetén extra hozam követelése. 14. (14) Hosszú távon az alábbiak közül milyen típusú befektetés kockázatát tekintik nagyobbnak? A a bankbetétét B az államkötvényét C a részvényét 15. (15) Az alábbi befektetési lehet ségek közül melyek tartoznak a polgári jog szempontjából a vagyontárgyak közé? A a bankszámla B a biztosítási szerz dés C az ingatlan 16. (16) Mikor jött létre Magyarországon az állampapírok ún. els dleges forgalmazói rendszere?

3 A Közvetlenül a rendszerváltás után, januárjában. B januárjában. C A Budapesti Értékt zsde alapítását követ 2. negyedévben. 17. (17) Az általános szabályok szerint milyen id távban gondolkodjon az, aki részvényekbe fektet? A Minél rövidebb id ben, lehet leg pár napban. B Mivel a középtávú befektetésnél lehet a legnagyobb a hozam, így 1 5 éves id távban. C Hosszú távú befektetéseknél érdemes részvényekbe fektetni. 18. (18) Az alábbiak közül melyik piac teszi lehet vé a befektet k tulajdonában lév, korábban kibocsátott értékpapírok adásvételét? A a másodlagos értékpapírpiac B az els dleges értékpapírpiac C a Közös Piac 19. (19) Az alábbiak közül mi a pénzügyi piac feladata? A A pénzügyi piac feladata a gazdaságban keletkez szabad pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz. B A pénzügyi piac feladata a mez gazdaságban keletkez megtakarított pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz. C A pénzügyi piac feladata a pénzügyi szektorban keletkez megtakarítások eljuttatása a felhasználókhoz. 20. (20) Mit tekintenek a részvénybefektetések el nyének? A jelent s kockázattal jár B fix kamatjövedelmet biztosít C hosszabb távon magasabb hozam realizálható 21. (21) Az adózással, a tartalékolással és a befektetésekkel kapcsolatos kérdésekben az alábbiak közül melyik jogterület szabályai a mérvadók? A pénzügyi jog B Polgári Törvénykönyv C társasági jog 22. (22) Minek nevezik azt a csomag -ot (eredetileg tárcá -t), amit az egyes befektet k által birtokolt különböz típusú (kockázatú, hozamú stb.) értékpapírokból és más pénzügyi eszközökb l állítanak össze? A portfólió B t zsdeindex C díjtartalék 23. (23) Az alábbiak közül kik tartoznak a gazdaság alapvet nagy szerepl i közé? A a lakosság (háztartások) B a vállalatok vagy más néven üzleti szektor C mindkett

4 24. (24) A pénzügyi piac els dleges feladata: A A gazdaságban keletkez szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), t kék eljuttatása a felhasználókhoz. B A gazdaságban keletkez szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), t kék eljuttatása a bankokhoz, biztosítókhoz C A gazdaságban keletkez szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), t kék eljuttatása a lakossághoz. 25. (25) Melyik szektorban bevételek az adók? A állami szektorban B lakossági szektorban C vállalati szektorban 2. Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (hitelintézet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi vállalkozás, biztosítók, befektetési szolgáltatók, befektetési alapkezelők) 26. (1 )A befektetési alapkezel az alábbiak közül mely tevékenységet végzi a t kepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) alapján? A A befektetési alap tulajdonában lév értékpapírok letéti rzését, kezelését végzi, megállapítja a nettó eszközértéket, továbbá vezeti az alap bankszámláját és értékpapírszámláját. B A befektetési döntések meghozatalában nyújt segítséget tanácsadóként. C Befektetési döntéseket hoz, befekteti a befektetési alap vagyonát a törvénynek és az alapkezelési szabályzatnak megfelel en. 27. (2) Kérem, válassza ki az alábbiak közül a bank minimális t kekövetelményét! A A tevékenységi kört l függ. B 2 milliárd forint. C 1 milliárd forint. 28. (3) Az alábbiak közül melyik NEM a pénzügyi közvetít rendszer szerepl je? A a bankrendszer B a biztosítók C az állam 29. (4) Az alábbiak közül melyek a hitelintézetek fajtái? A bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek B bankok, biztosítótársaságok, szakosított hitelintézetek, takarékszövetkezetek C központi bank, kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok 30. (5) Az alábbiak közül melyik állítás nem igaz az intézményi befektet kre? A A kockázatmegosztás.

5 B A nagy volumen. C Az, hogy kizárólag részvénytársasági formában m ködhetnek. 31. (6) Milyen összefüggést lát az alábbiak közül egy befektetésnél a hozam és a kockázat között? A az alacsonyabb kockázat általában alacsonyabb hozamot eredményez B minél alacsonyabb a kockázat, annál magasabb a hozam elvárás C semmilyen összefüggés sincs 32. (7) Befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészít szolgáltatás végzéséhez szükséges-e a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye? A Igen, minden esetben. B Nem. C Igen, kivéve, ha erre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egyedi felmentést ad. 33. (8) Befektetési szolgáltatási tevékenységet ha törvény eltér en nem rendelkezik végezhet-e befektetési vállalkozáson és hitelintézeten, bizonyos tevékenységek tekintetében a befektetési alapkezel n kívül más piaci szerepl? A Igen, bárki. B Nem. C Igen, a biztosítók. 34. (9) A befektetési vállalkozásokról és az árut zsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) értelmében befektetési szolgáltatási tevékenységnek min sül e a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett portfólió-kezelés? A Igen. B Nem. C Nem, kivéve, ha azt hitelintézet végzi. 35. (10) Az alábbi megállapítások közül melyiket tekintik általában IGAZNAK a kötvényekbe fektet befektetési alapokra? A A kötvényekbe fektet befektetési alapok kockázatos befektetések. B A kötvényekbe fektet befektetési alapok kockázatmentes befektetések. C A kötvényekbe fektet befektetési alapok relatíve biztonságos befektetések. 36. (11) A befektetési vállalkozásokról és az árut zsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) értelmében befektetési szolgáltatási tevékenységnek illetve kiegészít szolgáltatásnak min sül-e a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett befektetési hitel nyújtása? A Igen. B Nem. C Nem, kivéve, ha hitelintézet végzi. 37. (12) Az alábbiak közül a bank mely tevékenységeit nevezzük ún. passzív m veleteknek? A a hitelnyújtást

6 B a betétgy jtést C a számlavezetést 38. (13) A pénzügyi közvetít rendszert alapvet en a következ szerepl k alkotják: A pénzügyi intézmények ( bankok); Befektetési szolgáltatók (t kepiac); Biztosítók; Nyugdíj- és egészségpénztárak. B a pénzügyi vállalkozások (Pl.: gépjárm finanszírozók) Befektetési szolgáltatók (t kepiac). C Befektetési szolgáltatók (t kepiac); Biztosítók; Nyugdíj és egészségpénztárak. 39. (14) Mi a pénzügyi közvetít rendszer hozzáadott értéke? A összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal kapcsolatosak. B a megtakarítók és az állam közötti kapcsolatot adja hozzá. C a gazdaságban felhalmozódó pénzfeleslegeket oda közvetíti, ahol a gazdaság növekedéséhez felhasználásukra szükség van. 40. (15) Melyik NEM a pénzügyi közvetít rendszer szerepl je? A nyugdíjpénztár B termel szektor C lízingtársaság 41. (16) Mi a pénzügyi közvetít rendszer feladata? A segítse a felek egymásra találását, összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal, kockázattal, futamid vel kapcsolatosak. B segítse a felek egymásra találását. C összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal kapcsolatosak. 42. (17) Mi a pénzügyi közvetít rendszer alapvet tevékenysége? A a lakosságnál fellelhet szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik szerepl t l a másikig. B a lakosságnál fellelhet szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik banktól a másikig. C a gazdaságban fellelhet szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik szerepl t l a másikig.

7 3. Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bankok), a jegybank és a kereskedelmi bankok feladatai és szolgáltatásai 43. (1) Mi a bankok feladata az alábbiak közül? A a hitelintézetek számláinak vezetése B a megtakarítók és megtakarítások közötti közvetítés C elkülöníteni a különböz kockázatú ügyfeleket 44. (2) Az alábbiak közül milyen jogi formában m ködik a Magyar Nemzeti Bank? A részvénytársasági formában B köztestület formájában C kormányhivatalként 45. (3) Az alábbiak közül melyik a magyar bankközi devizapiacon kialakult kamatráta? A a BUBOR B a LIBOR C a RMAX 46. (4) Az alábbiak közül melyik állítás NEM IGAZ az ún. kamatmarzsra? A A bank ebb l képezi a nyereségét és a törvény által el írt tartalékot. B A hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége. C A bank hirdetményein kötelez feltüntetni. 47. (5) A bankrendszer melyik alábbi szerepl jére IGAZ, hogy egy adott országban csak bocsáthat kinyomtatott és vert pénzt? A a szakosított hitelintézetre B a központi bankra C a kereskedelmi bankra 48. (6) Az alábbiak közül ki határozza meg a jegybanki alapkamatot? A a Bankszövetség B a BAMOSZ C a Magyar Nemzeti Bank 49. (7) Az alábbiak közül a banki m ködés melyik fajtájához soroljuk a betétgy jtést? A aktív B passzív C semleges 50. (8) Mi a feladata az alábbiak közül a Magyar Nemzeti Banknak? A a hitelintézetek számláinak vezetése B a megtakarítók és megtakarítások közötti kapcsolat lebonyolítása C elkülöníteni a különböz kockázatú ügyfeleket

8 51. (9) Az alábbiak közül a Magyar Nemzeti Banknak mely szervei vannak? A igazgatóság B Monetáris Tanács C ügyvezet ség 52. (10) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a magyarországi bankok tevékenységére? A A bankok tevékenységét Magyarországon kizárólag a Magyar Nemzeti Bank felügyeli. B A bankok tevékenységét Magyarországon kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyeli. C A bankok tevékenységét Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank mellett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is felügyeli. 53. (11) Ki a Monetáris Tanács elnöke? A a Magyar Nemzeti Bank elnöke B a köztársasági elnök C a kormányf 54. (12) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a kétszint bankrendszerre? A A központi bank ugyanúgy kiszolgálja a vállalkozásokat, magánszemélyeket, állami intézményeket, mint a többi bank. B A bankok kereskedelmi és befektetési funkciókat is betöltenek. C A központi bank felügyeli a bankok m ködését, míg a vállalkozásokat, magánszemélyeket, állami intézményeket a bankok szolgálják ki. 55. (13) Az alábbiak közül mit jelent a kétszint bankrendszer? A A központi bank a jegybanki funkciók mellett közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodókkal. B A központi bank nem áll kapcsolatban a gazdálkodókkal, csak a kereskedelmi bankokkal. C A központi bank a többi hitelintézetet két szintre sorolja: eltér en kezeli az ún. A, és az ún. B besorolású hitelintézeteket. 56. (14) Az alábbiak közül melyik m velet NEM TARTOZIK a bank ún. semleges m veletei közé? A a bankszámlák közötti átutalás B a bankszámla hitelezés C a bankszámla-vezetés 57. (15) Az alábbiak közül mi az ún. kamatmarzs? A A hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége. B A hitelkamatok és a bank nyereségének különbsége. C A betéti és a látra szóló kamatok különbsége. 58. (16) Az alábbiak közül melyik állítás NEM IGAZ a mai magyar bankrendszerre? A kétszint B univerzális

9 C specializált 59. (17) Melyek az alábbiak közül a bankok funkciói? A Árfolyam politikai döntések meghozatala. B Arany és devizatartalékok menedzselése. C A hitelezéshez szükséges betétgy jtés. 60. (18) Az alábbiak közül mi a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának célja? A Az, hogy befolyásolja a pénz és hitelkínálatot, valamint a pénz és hitelkeresletet. B Az, hogy támogassa a kormány árfolyampolitikáját. C Az, hogy közigazgatási aktusaival biztosítsa Magyarországon a pénzügyi intézményrendszer stabilitását. 61. (19) Az alábbiak közül melyik a Magyar Nemzeti Bank alapvet feladata? A vállalkozások részére hitel nyújtása B betét gy jtése a lakosságtól C a monetáris politika meghatározása és megvalósítása 62. (20) Amennyiben olyan körülmény áll fenn, amely miatt a hitelintézet m ködése a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyezteti, a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetnek a monetáris finanszírozás tilalmának betartásával nyújthat e rendkívüli hitelt? A Igen. B Nem. C Nem, kivéve, ha erre az Alkotmánybíróság kötelezi a Magyar Nemzeti Bankot. 63. (21) Hitelnyújtáskor a hitelfelvev ügyfél jöv beli pénzét jelenbeli pénzre cseréli. A Igaz B Nem 64. (22) Az egyszint bankrendszer az, ahol: A a központi bank a jegybanki feladatokat és a kereskedelmi banki tevékenységeket egyaránt ellátja; B a központi bank csak a bankrendszer második szintjén álló kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban, C gazdálkodókkal az üzleti pénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják 65. (23) A kétszint bankrendszer az, ahol: A a központi bank a jegybanki feladatokat és a kereskedelmi banki tevékenységeket egyaránt ellátja B a központi bank csak a bankrendszer második szintjén álló kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban, a gazdasági egységekkel viszont nem; a gazdálkodókkal az üzletipénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják. C gazdálkodókkal az üzleti pénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják.

10 4. Értékpapír fogalma, fajtái 66. (1) Mi a jelenlegi gyakorlatban az állampapírok legjellemz bb értékesítési módszere az alábbiak közül? A az aukció B a folyamatos, napi kibocsátás C az éves kibocsátás 67. (2) A pénzpiac rövid lejáratú kölcsönök, értékpapírok és egyéb ügyletek piaca, ahol az id táv néhány órától, egy évig terjedhet. A Hamis B Igaz 68. (3) Az alábbiak közül hogyan határozzuk meg a befektetési jegy árfolyamát? A Az 1 jegyre jutó nettó eszközértékkel. B Az 1 jegyre jutó bruttó eszközértékkel. C A bruttó eszközérték osztva az értékelési napok számával és megszorozva a befektetési jegyek darabszámával. 69. (4) Az alábbiak közül milyen jogviszonyról szóló értékpapír a kötvény? A A kötvény ingadozó hozamú tagsági jogról szóló értékpapír. B A kötvény tulajdonosi jogviszonyt megtestesít értékpapír C A kötvény hiteljogviszonyt megtestesít értékpapír. 70. (5) Az alábbi értékpapírok közül melyiknek az alapjogviszonya tagsági jog? A a közraktári jegyé B a váltóé C a részvényé 71. (6) Az átruházhatóság szempontjából az értékpapírokat az általános szabályok szerint hogyan lehet kiállítani? A kizárólag névre szólóan B kizárólag bemutatóra szólóan C bemutatóra szólóan vagy névre szólóan 72. (7) Az alábbi értékpapírok közül az általános szabályok alapján melyik kamatozó? A a törzsrészvény B a kötvény C a befektetési jegy 73. (8) Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a nyíltvég befektetési alapok befektetési jegyeire?

11 A A nyíltvég befektetési alapok befektetési jegyei bármikor visszaválthatóak. B A nyíltvég befektetési alapok befektetési jegyei csak lejáratkor válthatóak vissza. C A nyíltvég befektetési alapok befektetési jegyei csak minden év december 31-én válthatóak vissza. 74. (9) Ha a kibocsátó a zárt körben forgalomba hozott értékpapírt dematerializált formában állította el, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá alakította át, annak nyomdai úton történ el állításáról utóbb rendelkezhet-e? A Igen, minden korlátozás nélkül. B Nem, a dematerializált értékpapír nem alakítható át nyomdai úton el állított értékpapírrá. C Általában nem, kivéve, ha erre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyt ad. 75. (10) Az alábbiak közül milyen jogot fejeznek ki a részvények? A hiteljogviszonyt B tagsági jogot C a befektetési alaphoz viszonyított nagyságrendi viszonyt 76. (11) Az alábbiak közül mit fejez ki a kötvény? A hitelviszonyt B tulajdonviszonyt C a befektetési alaphoz viszonyított nagyságrendi viszonyt 77. (12) Az alábbiak közül milyen jogok illetik meg a részvényest? A kamat, el vásárlási és ellen rzési jogok B tagsági, vagyoni és kisebbségi jogok C gazdasági, szerz déses és fogyasztói jogok 78. (13) Az alábbiak közül melyik értékpapír NEM állampapír? A az államkötvény B a kincstárjegy C a befektetési jegy 79. (14) Kérem, az alábbiak közül válassza ki az állampapír definícióját! A Az állampapír az állam adósságát megtestesít értékpapír. B Az állampapír tagsági jogot megtestesít értékpapír. C Az állampapír vállalati tulajdonjogot megtestesít értékpapír. 80. (15) Kérem, az alábbiak közül válassza ki a befektetési jegy definícióját! A a befektetési jegy az állam adósságát megtestesít értékpapír B a befektetési jegy tulajdoni részesedést, tagsági jogot jelent befektetés C a befektetési jegy pénzkövetelésre szóló, befektetési jelleg értékpapír 81. (16) Az alábbiak közül milyen alapjogviszonyról kiállított értékpapír a részvény? A Hiteljogviszonyt megtestesít értékpapír.

12 B Ingadozó hozamú értékpapír. C Tagsági jogviszonyt megtestesít értékpapír. 82. (17) A diszkontkincstárjegy A egy éven túli lejáratú értékpapír. B az állam adósságának fedezésére kibocsátott értékpapír. C az MNB által kibocsátott értékpapír. 83. (18) Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ az értékpapírok jogi fogalmára? A Az értékpapír a kiállító feltétlen és egyoldalú kötelezettségvállalása. B Az értékpapír olyan szerz dés, aminek alapján a befektet vagyoni jogokat gyakorolhat. C Az értékpapír olyan közokirat, aminek alapján a befektet t közvetlen pénzkövetelés illeti meg a kibocsátóval szemben. 84. (19) Kérem, az alábbiak közül jelölje meg a részvény általános definícióját! A a részvény tagsági jogot megtestesít értékpapír B a részvény hitelviszonyt megtestesít értékpapír C a részvény az állam adósságát megtestesít értékpapír 85. (20) Kérem, az alábbiak közül válassza ki, ki lehet az állampapírok kibocsátója! A a részvénytársaság B az állam, a jegybank vagy az Európai Központi Bank C a befektetési alap 86. (21) Az alábbiak közül melyik min sül hitelviszonyt megtestesít értékpapírnak? A az osztalékels bbségi részvény B a jegyzési jogot biztosító kötvény C a kárpótlási jegy 87. (22) Kérem, az alábbiak közül válassza ki azt az állampapírt, ami 1 éven túli lejáratú is lehet! A a diszkont kincstárjegy B a kamatozó kincstárjegy C az államkötvény 88. (23) Az alábbiak közül mit nevezünk diszkont kincstárjegynek? A Az éves kamatozású állampapírokat. B Az 1 évnél hosszabb futamidej, változó kamatozású államkötvényeket. C Az 1 évnél rövidebb futamidej, nem kamatozó állami adósságpapírokat. 89. (24) Kérem, válassza ki az alábbiak közül a lejárat nélküli értékpapírokat! A részvény B állampapír C váltó

13 90. (25) Az alábbiak közül melyik csoportba sorolható a részvény? A a részvény rövid, egy évnél rövidebb lejáratú értékpapír B a részvény hosszú, 5 évnél hosszabb futamidej értékpapír C a részvény lejárat nélküli értékpapír 91. (26) Az alábbi értékpapírok közül melyik tartozik a hitelviszonyt megtestesít k közé? A a részvény B a jelzáloglevél C a közraktári jegy 92. (27) Az alábbiak közül mi jellemzi az ún. aranyrészvény -t? A Az, hogy minden törzsrészvényest ugyanazok a jogok illetik meg. B Az, hogy a birtokosának igenl szavazata nélkül a társaság közgy lésén adott kérdésekben nem lehet döntést hozni. C Az, hogy ezt a fajta részvényt csak a részvénytársaság dolgozói vásárolhatják meg. 93 (28) Az alábbiak közül mi jellemzi az ún. átváltoztatható kötvény -t? A Az, hogy a lejárat el tt a kamat nagysága megváltoztatható. B Az, hogy a kamatozó kötvény nem kamatozó kötvényre váltható át. C Az, hogy a kötvény a futamideje alatt a kibocsátó részvényére váltható át. 94 (29) Minek a rövidítése a KELER Zrt.? A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkör en M köd Részvénytársaság B Közösségi Értékpapír Elszámolás Zártkör en M köd Részvénytársaság C Központi Értékpapír Keletkeztet Zártkör en M köd Részvénytársaság 95 (30) Az alábbiak közül mi a részvény általános jellemz je? A a részvény fix kamatozású értékpapír B a részvény határozott futamidej értékpapír C a részvény tagsági jogot megtestesít értékpapír 96 (31) Az alábbiak közül melyik NEM értékpapír? A a lekötött betét B a kötvény C a befektetési jegy 97 (32) Értékpapír az alábbiak közül milyen követelésr l vagy jogról állítható ki? A Kizárólag pénzkövetelésr l. B Pénzkövetelésr l, tagsági joggal kapcsolatosan, továbbá dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról. C Pénzkövetelésr l és tulajdonjogról. 98 (33) A zárt körben forgalomba hozott sorozatpapírok az alábbiak közül milyen formában állíthatók el?

14 A Kizárólag okirati formában. B Kizárólag dematerializált értékpapírként. C A kibocsátó döntése alapján nyomdai úton, okiratként, vagy dematerializált értékpapírként. 99 (34) Az alábbiak közül milyen el állítási formában lehet nyilvánosan forgalomba hozni értékpapírt (az állampapír kivételével)? A Kizárólag dematerializált értékpapír formájában. B Kizárólag nyomdai úton el állított okiratként. C A kibocsátó döntése alapján akár nyomdai úton el állított okiratként, akár pedig dematerializált okirat formájában. 100 (35) A kötvényt az alábbiak közül melyik csoportba soroljuk? A pénzkövetelést megtestesít értékpapírok B részesedést megtestesít értékpapírok C tagsági jogot megtestesít értékpapírok 101 (36) Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a diszkontkincstárjegyre? A A diszkontkincstárjegy az államkötvényeknél mindig olcsóbban vásárolható. B A diszkontkincstárjegy árfolyama mindig meghaladja a névértéket. C A diszkontkincstárjegy árfolyama lejáratig nem éri el a névértéket. 102 (37) A dematerializált értékpapír esetében a tulajdonos nevét és az egyértelm azonosítására szolgáló adatokat mi tartalmazza? A maga az értékpapír B az értékpapírszámla C a részvénykönyv 103 (38) Az alábbiak közül mit nevezünk osztaléknak? A a részvények összes nyereségét B a részvények szétosztott nyereségét C a kötvények összes nyereségét 104 (39) Kérem, az alábbiak közül válassza ki azt az állampapírt, amelynek a futamideje NEM haladhatja meg az 1 évet! A a kamatozó részvény B az államkötvény C a diszkont kincstárjegy 105 (40) Az alábbiak közül milyen értéken történik a részvények kibocsátása? A kibocsátási értéken B osztalékértéken C árfolyamértéken

15 106 (41) Kérem, az alábbiak közül jelölje meg a kötvény definícióját! A a kötvény vállalati tulajdonjogot megtestesít értékpapír B a kötvény hitelviszonyt megtestesít értékpapír C a kötvény az állam adósságát megtestesít értékpapír 107 (42) Az alábbiak közül mely értékpapír után fizethet az általános szabályok szerint osztalék? A a kötvény után B a befektetési jegy után C a részvény után 108 (43) Az alábbiak közül melyik min sül tagsági jogot megtestesít értékpapírnak? A az átváltoztatható kötvény B a befektetési jegy C a visszaváltható részvény 109 (44) Melyik min sül hitelviszonyt megtestesít értékpapírnak az alábbiak közül? A a kamatozó részvény B az átváltozatható kötvény C a közraktári jegy árujegy része 110 (45) Az alábbiak közül mit nevezünk befektetési jegynek? A Az állam hosszú lejáratú adósságát megtestesít értékpapírt. B A vállalat rövid lejáratú adósságának kiegyenlítésére szóló értékpapírt. C A befektetési alapkezel közrem ködésével a befektetési alap által kibocsátott értékpapírt. 111 (46) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a diszkont kincstárjegyr l? A A diszkont kincstárjegy 1 éven túli lejáratú kamatozó állampapír. B A diszkont kincstárjegy 1 éven belüli lejáratú nem kamatozó állampapír. C A diszkont kincstárjegy 1 éven belüli lejáratú kamatozó állampapír. 112 (47) Az általános szabályok szerint mit ígér a kötvényben a kötvénykibocsátó a befektet nek? A t ke visszafizetést és kamatfizetést B szavazatels bbségi jogot C osztalékot 113 (48) Az alábbiak közül mi a különbség a kötvény és a részvény között? A a kötvény kibocsátója az állam, míg a részvényé a vállalat B a kötvényeknek nincs, míg a részvényeknek van másodlagos forgalmazása C a kötvény hitelviszonyt, a részvény pedig tagsági jogot megtestesít értékpapír 5 Tőzsde fogalma és szerepe 114 (1) Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a BUX indexr l?

16 A A BUX index a Budapesti Értékt zsde indexe, amelyet a kosarában szerepl részvények árfolyamából számolnak. B A BUX index a naptári éven belüli hátralév futamidej fix kamatozású magyar államkötvények indexe. C A BUX index a részvény befektetési alapok indexe, amelyet 85% ban a Budapesti Értékt zsdén forgalmazott részvények árfolyamából, 15% ban 1 évnél rövidebb futamidej állampapírok árfolyamából számolnak ki. 115 (2) Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a másodlagos értékpapír piacról? A A másodlagos piac az, ahol megvásárolják az értékpapírokat. B A másodlagos piac kizárólag az, ahol jegyzik az értékpapírokat. C A másodlagos piac az, ahol a befektet k tulajdonában lév értékpapírok gazdát cserének. 116 (3) A következ definíció az alábbiak közül melyik intézmény meghatározása: helyettesíthet tömegáruk koncentrált piaca, ahol a kereskedelem szervezett keretek között, meghatározott szokványok szerint történik? A a központi szerz d félé B a központi elszámolóházé C a t zsdéé 117 (4) Mi az értékpapírok koncentrált piacának neve? A árut zsde B központi értéktár C értékt zsde 118 (5) A t zsdei részvények árfolyamának ingadozása melyik kockázati kategóriába tartozik az alábbiak közül? A piaci kockázat B inflációs kockázat C vissza nem fizetési kockázat 119 (6) Mikor alakult újra után Magyarországon az értékt zsde? A 1990-ben B 1996-ban C 1993-ban 120 (7) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ az ún. els dleges értékpapír piacról? A Az els dleges piac az, ahol kibocsátáskor megvásárolják (jegyzik) az értékpapírokat. B Az els dleges piac az, ahol a befektet k tulajdonában lév értékpapírok gazdát cserélnek. C Az els dleges piac a t zsde, azaz a koncentrált piac. 121 (8) Az alábbi állítások közül melyik NEM IGAZ a BUX indexre? A Az indexben a piaci értéküknek megfelel arányban vannak képviseltetve a hazai vállalatok.

17 B Évente kétszer felülvizsgálják az index kosarát. C 100 vezet hazai részvény árfolyammozgását méri. 122 (9) Az alábbiak közül mit mutatnak meg a t zsdei részvényindexek? A a részvények osztalékának alakulását B a részvények hozamának alakulását C az indexkosárban lév részvények árfolyam alakulását 123 (10) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a befektetés hozamáról? A Egy befektetés hozamán a befektetési id szak alatt elért jövedelem és a befektetett t ke különbségét értjük. B Egy befektetés hozamán a befektetett id szak alatt elért többletjövedelem és a befektetett t ke különbségét értjük. C Egy befektetés hozamán a befektetési id szak alatt elért összes jövedelem és a teljes befektetett összeg (t ke, költségek) különbségét értjük. 124 (11) Az értékt zsdén melyik eszközzel NEM LEHET kereskedni az alábbiak közül A értékpapírral B devizával C energiahordozóval 125 (12) Mit jelent az árfolyam? A az árfolyam a részvény nyeresége B az árfolyam maga a hozam C az árfolyam a részvény aktuális piaci értéke 126 (13) A hatályos magyar szabályozás alapján kinek van joga a t zsdén üzletet kötni? A a t zsdei keresked cégek által felhatalmazott üzletköt nek B bárkinek, aki szeretné befektetni a megtakarításait C csak a t zsdén jegyzett részvényt kibocsátó társaságok brókereinek 127 (14) Milyen id közönként változik meg az ún. BUX kosár összetétele? A negyedévente B évente C évente kétszer 128 (15) Az árut zsdén melyik eszközzel NEM LEHET kereskedni az alábbiak közül? A nyersanyaggal B mez gazdasági termékekkel C értékpapírral, a közraktári jegy kivételével 129 (16) Az alábbiak közül melyik állítás NEM IGAZ a t zsdeindexr l? A A t zsdeindex a t zsde alapvet mozgásáról folyamatos tájékoztatást ad. B A t zsdeindex a t zsde általános hangulatát, tendenciáját jelzi.

18 C A t zsdeindexet a média nem fogadja el, mert nem megbízható. 130 (17) Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ az OTC (over-the-counter) piacról? A az OTC (over-the-counter) a t zsdén kívüli ügyletkötés B az OTC (over-the-counter) az értékpapír t zsdén történ ügyletkötés C az OTC (over-the-counter) piac az árut zsdén történ ügyletkötés 6. A bankszerűen működő pénzintézetek tevékenységei (takarékszövetkezetek, szakosított hitelintézetek) 131 (1) Az alábbiak közül melyiket tekintik ún. bankszer en m köd intézménynek? A a biztosítótársaságot B a nyugdíjalapokat C a lízingtársaságot 132 (2) Mi a kamatmarzs? A A kamatos kamat jelenértéke B A hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége C Az aktív bankügyletek nyeresége 133 (3) Az alábbi szervezetek közül melyik jogosult betét gy jtésére? A bármelyik pénzügyi vállalkozás B a befektetési vállalkozás C a hitelintézet 134 (4) Az alábbi tevékenységek közül melyik min sül a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) szerinti pénzügyi szolgáltatásnak, illetve kiegészít pénzügyi szolgáltatásnak? A ingatlan forgalmazás B befektetési jegyek forgalmazása C betét gy jtése 7. Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fő szolgáltatásai (önkéntes egészségpénztár, magánnyugdíjpénztár (kötelező), önkéntes nyugdíjpénztár) 135 (1) Az önkéntes egészségpénztár szolgáltatásait egy tagsági jogosultsággal A az egész család használhatja, ha be lettek jelentve. B csak a tagdíjat fizet jogosult a használatra. C az a munkáltató jogosult a használatra, aki átvállalta a díjfizetést. 136 (2) A tag halála esetén mi történik az egészségpénztári számlaegyenleggel? A Örökölhet az öröklés szabályai szerint. B Visszautalják társadalombiztosítási rendszerbe.

19 C Csak akkor kaphatja meg az örökös, ha is tagja valamelyik magánnyugdíjpénztárnak. 137 (3) Milyen tartalékból finanszírozza m ködését a magánnyugdíjpénztár? A m ködési tartalék B likviditási tartalék C fedezeti tartalék 138 (4) Milyen rendszerben m ködnek a magánnyugdíjpéntárak? A felosztó kirovó B t kefedezeti C várományfedezeti 139 (5) Örökölhet -e az önkéntes nyugdíjpénztár élethosszig szóló járadéka? A igen B nem C csak akkor, ha a tag megjelölt kedvezményezettet 140 (6) Lehetséges-e az átlépés egyik magánnyugdíjpénztárból a másikba? A Ha a munkavállaló egyszer már döntött valamely magánnyugdíjpénztár mellett, már nem tud váltani, nyugdíjba vonulásig ennek a pénztárnak lesz a tagja. B Haz hónap elteltével bármikor. C 10 évente egyszer lehet pénztárt váltani. 141 (7) Magánnyugdíjpénztári tagság kötelez A a 35 év alatti pályakezd knek. B minden munkavállalónak. C mindenkinek akinek önkéntes magánnyugdíjpéntári tagsága van. 142 (8) Milyen tartalékban van a pénztári tag pénze nyilvántartva az önkéntes nyugdíjpénztárban? A m ködési tartalék B likviditási tartalék C fedezeti tartalék 143 (9) Milyen tartalékból finanszírozza fizet képességének fenntartását a magánnyugdíjpénztár? A m ködési tartalék B likviditási tartalék C fedezeti tartalék 144 (10) Milyen tartalékból finanszírozza fizet képességének fenntartását az önkéntes nyugdíjpénztárban? A m ködési tartalék B likviditási tartalék C fedezeti tartalék

20 145 (11) Melyik intézményi befektet r l szól a következ idézet "A tag életének aktív szakaszában rendszeres befizetéseket teljesít. Amikor nyugdíjba vonul, a nevezett intézményi befektet rendszeres nyugdíjat folyósít számára, melynek fedezete a tag által korábban teljesített befizetésekb l és ezek hozamaiból áll."? A befektetési alap B vagyonbiztosító C nyugdíjpénztár 146 (12) Lehet-e több önkéntes nyugdíjpénztárnak tagja a magánszemély? A igen B nem C maximum 2 pénztár tagja lehet 147 (13) Önkéntes nyugdíjpénztári tag a 10 éves várakozási id letelte után felveheti külön csak a hozamot, és az adómentes? A Felveheti, és az adómentes. B Felveheti, de adót kell utána fizetni. C Csak t kével együtt veheti fel és adóköteles. 148 (14) A Pénztárak Garancia Alapja A felügyeli a pénztárak m ködését. B szabályozza a pénztári befektetéseket. C ha a pénztár 5 napon belül nem tud fizetni, helyette szolgáltat. 149 (15) Az egészségpénztárak pénzbeli szolgáltatása lehet A kiegészít szakellátás. B gyógyszerek. C egyéni egészségvédelmi programok. 150 (16) A magánnyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozódott megtakarítás A a pénztár tulajdona, mely - m ködési költségekkel csökkentve a nyugdíja vonulást követ en a magánnyugdíjpénztári szolgáltatás fedezetéül szolgál. B a pénztártag tulajdona, mely - m ködési költségekkel csökkentve - a nyugdíjba vonulást követ en a magánnyugdíjpénztári szolgáltatás fedezetéül szolgál. C a pénztártag tulajdona, mely - hozamokkal növelten a nyugdíjba vonulást követ en a magánnyugdíjpénztári szolgáltatás fedezetéül szolgál. 151 (17) A 35 év alatti pályakezd A önkéntes döntése alapján válhat magánnyugdíjpénztár taggá. B számára nem kötelez a magánnyugdíjpénztár tagság, amennyiben a tagdíj alapjául szolgáló jövedelme a minimálbér másfélszeresét nem éri el. C törvény alapján köteles magánnyugdíjpénztárt választani.

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től I. VIZSGTÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS IZTOSÍTÁSI PI SZEREPLŐI ) PÉNZÜGYI PIOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTTÁSIK 1. Pénzügyi

Részletesebben

E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k. (közzétételi változat) Tartalom

E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k. (közzétételi változat) Tartalom iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k (közzétételi változat) Tartalom I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2001. december 25., kedd TARTALOMJEGYZÉK 2001: CXX. tv. Oldal A t ókepiacról........................................... 11515 154.

Részletesebben

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELS Ő RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELS Ő RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Az Országgyű lés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése,

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA

A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA A PIACRA JUTÁS LEHET SÉGEI A MEZ GAZDASÁGI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA Szerkesztette: Paksi András Ábrahám Csaba, GEO-SIVO Kft. Lektor: Dr. Dimény Judit Szerz k: Paksi András Ábrahám Csaba Sorozatszerkeszt : dr.

Részletesebben

A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő:

A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Alapkezelő: Forgalmazó: Letétkezelő: A Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely:

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési szabályzat

Tájékoztató és Kezelési szabályzat Tájékoztató és Kezelési szabályzat 2014 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

*A Concorde CEE SmallCap Származtatott Befektetési Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! A Tpt. 273. (1) szerinti nettó pozíciók korrigált

*A Concorde CEE SmallCap Származtatott Befektetési Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! A Tpt. 273. (1) szerinti nettó pozíciók korrigált CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2008. január *A Concorde CEE SmallCap Származtatott Befektetési

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2014.01.31 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./ 1. Pénzügyi piacok és részpiacok Pénzügyi piacok szerepe a gazdaságban: Pénzügyi rendszer: olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé teszi a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása

Részletesebben

Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS -

Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS - Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS - Ismertet pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l BEVEZETÉS

Részletesebben