3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok"

Átírás

1 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára? A a vállalat vezérigazgatójának utasítása B a piaci kamatláb változása C a kötvényben meghatározott feltételek 2 Az alábbi típusú portfoliók közül melyik jár a legmagasabb kockázattal? A a kiegyensúlyozott portfolió B a klasszikus portfolió C a növekedési portfolió 3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 4 Hosszú távon az alábbiak közül milyen típusú befektetés várható hozama lehet nagyobb? A a bankbetété B az államkötvényé C a részvényé 5 Az alábbiak közül - az általános megítélés szerint - melyik tekinthető a legkockázatosabb befektetésnek? A az állampapír befektetési alap B a döntően részvényekbe fektető befektetési alap C a vállalati kötvényekbe fektető befektetési alap 6 Az alábbi meghatározások közül melyik IGAZ az ún. pénzügyi piac fogalmára? A A pénzügyi piac a pénz előállításának helyszíne. B A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne. C A pénzügyi piac a megtakarítások keletkezésének helyszíne. 7 Ha a különböző befektetési lehetőségeket a várható hozam szempontjából növekvő sorrendbe állítjuk, az alábbiak közül melyik a jó felsorolás? A részvény, kincstárjegy, bankbetét B vállalati kötvény, államkötvény, bankbetét, részvény C bankszámla követelés, államkötvény, vállalati kötvény, részvény 8 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy nettó eszközértéke kiszámításának módját! A a portfólió eszközértéke a befektetési alapot terhelő összes kötelezettség B a portfólió eszközértéke + a befektetési alapot terhelő összes kötelezettség C a portfólió eszközértéke + a befektetési alap összes követelése 9 Az alábbiak közül mit tekintünk a pénzügyi piac feladatának? A A megtakarítások felhasználói és a megtakarítók közötti csere közvetítését. B Az áruk és szolgáltatások felhasználók közötti elosztását. C A direkt gazdaságirányítási rendszer működtetését. 10 Az alábbi típusú portfóliók közül melyiket tekintik a legkevésbé kockázatosnak? A a kiegyensúlyozott portfólió B a klasszikus portfólió C a növekedési portfólió

2 11 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési alap hozamát! A Az alap tőkenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezelő a kezelési szabályzat szerint a befektetési jegy tulajdonosok számára kifizetni köteles. B Az alap tőkenövekményének azon fix része, amit a befektetési alapkezelő a forgalmazók részére a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) szerint kifizetni köteles. C Az alap tőkenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezelő a letétkezelő részére kifizetni köteles. 12 Mit értünk portfóliókezelés alatt? A a kockázatszétterítést B a kockázat porlasztását C befektetési csomag létrehozását különböző pénzügyi eszközökből 13 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy tulajdonosát megillető jogokat! A A befektetési alap hozamából való részesedés. B Az alapkezelőtől napi tájékoztatás kérése. C Az alapkezelő felszámolása esetén extra hozam követelése. 14 Az alábbiak közül melyikre hat közvetlenül a jegybanki alapkamat változása? A a lekötött bankbetét kamatlábára B az államkötvény árfolyamára C a részvény osztalékára 15 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyik tartozik a polgári jog szempontjából a vagyontárgyak közé? A a bankszámla B a biztosítási szerződés C az ingatlan 16 Mikor jött létre Magyarországon az állampapírok ún. elsődleges forgalmazói rendszere? A Közvetlenül a rendszerváltás után, januárjában. B januárjában. C A Budapesti Értéktőzsde alapítását követő 2. negyedévben. 17 Az általános szabályok szerint milyen időtávban gondolkodjon az, aki részvényekbe fektet? A Minél rövidebb időben, lehetőleg pár napban. B Mivel a középtávú befektetésnél lehet a legnagyobb a hozam, így 1-5 éves időtávban. C Hosszú távú befektetéseknél érdemes részvényekbe fektetni. 18 Az alábbiak közül melyik piac teszi lehetővé a befektetők tulajdonában lévő, korábban kibocsátott értékpapírok adásvételét? A a másodlagos értékpapírpiac B az elsődleges értékpapírpiac C a Közös Piac 19 Az alábbiak közül mi a pénzügyi piac feladata? A A pénzügyi piac feladata a gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz. B A pénzügyi piac feladata a mezőgazdaságban keletkező megtakarított pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz. C A pénzügyi piac feladata a pénzügyi szektorban keletkező megtakarítások eljuttatása a felhasználókhoz. 20 Mit tekintenek a részvénybefektetések előnyének? A jelentős kockázattal jár B fix kamatjövedelmet biztosít C hosszabb távon magasabb hozam realizálható

3 21 Az adózással, a tartalékolással és a befektetésekkel kapcsolatos kérdésekben az alábbiak közül melyik jogterület szabályai a mérvadók? A pénzügyi jog B Polgári Törvénykönyv C társasági jog 22 Minek nevezik azt a csomag -ot (eredetileg tárcá -t), amit az egyes befektetők által birtokolt különböző típusú (kockázatú, hozamú stb.) értékpapírokból és más pénzügyi eszközökből állítanak össze? A portfólió B tőzsdeindex C díjtartalék 23 Az alábbiak közül kik tartoznak a gazdaság alapvető nagy szereplői közé? A a lakosság (háztartások) B a vállalatok vagy más néven üzleti szektor C mindkettő 24 A pénzügyi piac elsődleges feladata: A A gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), tőkék eljuttatása a felhasználókhoz. B A gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), tőkék eljuttatása a bankokhoz, biztosítókhoz C A gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök (szélesebb értelemben vett megtakarítások), tőkék eljuttatása a lakossághoz. 25 Melyik szektorban bevételek az adók? A állami szektorban B lakossági szektorban C vállalati szektorban 26 Mit fejez ki az ún. pozitív reálkamat? A A ténylegesen kifizetett kamat nagyságát. B A felkamatoztatott összeg vásárlóerejének a növekedését. C A nominál kamat és az infláció különbségét 27 Az alábbiak közül mivel lehet leginkább csökkenteni a befektetés kockázatát? A Azzal, ha csak egyfajta részvényt vásárolunk. B Azzal, ha csak államkötvényt vásárolunk. C Befektetési jegyet vásárolunk 28 Mit jelent a likviditás? A kintlévőség B elszámolás C elszámolhatóság D azonnali fizetőképesség 29 A gazdaság szereplőit három nagy csoportba oszthatjuk: a lakosságra, a vállalatokra vagy más néven üzleti szektorra és az államra. A igaz B hamis

4 30 Mit értünk a pénzügyi matematikában tőkén? A Azt a pénzmennyiséget, amit időszakonként a hitelintézet a hozzá betett, felhalmozott pénz után fizet, mint annak használati díját. B Százalékban kifejezett pénzmennyiséget a kamathoz képest időszakonként, általában évente. C Azt a pénzmennyiséget, amelyet a tulajdonos másra (általában egy hitelintézetre) bízott, hogy forgassa és kamatoztassa. 31 Az OTC (over-the- counter) piac. A szervezett tőkepiac B nem illetve kis mértékben szabályozott piac C az árutőzsde 32 Az értékpapírpiacnak és a pénzpiacnak nincsen közös eleme. 33 Mi NEM jellemzi az állami, társadalombiztosítási rendszert az alábbiak közül? A a felek szabad döntésén alapul B közjogi, társadalmi kategória C írásbeliség nem kötelező 34 A felsoroltak közül melyik NEM tartozik az egyéni öngondoskodás formái közé? A önkéntes nyugdíjpénztári tagság B üzleti biztosítások C állami nyugdíjrendszer 35 Mi jellemzi az állami, társadalombiztosítási rendszert az alábbiakban felsoroltak közül? A törvényileg kötelező, nincs írásbeliség B pénzügyi szemléletű, a nyereségorientáltság dominál C szerződéssel, vagy tagsági viszony alapján jön létre 36 Melyik fogalom NEM tartozik a társadalombiztosítás jellemzői közé? A az írásbeliség kötelező B szociális célú C törvényileg kötelező 37 Mi a diverzifikáció? A A befektetendő pénz megosztása többféle befektetési forma között. B A portfolió hozamának növelése. C A részvénysúlyos befektetés kötvénysúlyos befektetésbe való átirányítása. 38 A tőzsdei kereskedelem során a spekulánsok ténylegesen meg akarják szerezni a szerződésben szereplőtermékeket, árukat. 39 Melyik az a gazdasági szereplő, aki legfőbb hitelfelvevőként jelenik meg az értékpapírpiacon? A külföld B háztartások C állam 40 A nettó hozamráta a költségekkel csökkentett, befektetett tőkén felüli pénzbevétel a befektetett tőke százalékában kifejezve.

5 Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (hitelintézet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi vállalkozás, biztosítók,befektetési szolgáltatók, befektetési alapkezelők) 1 A befektetési alapkezelő az alábbiak közül mely tevékenységet végzi a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) alapján? A A befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését, kezelését végzi, megállapítja a nettó eszközértéket, továbbá vezeti az alap bankszámláját és értékpapírszámláját. B A befektetési döntések meghozatalában nyújt segítséget tanácsadóként. C Befektetési döntéseket hoz, befekteti a befektetési alap vagyonát a törvénynek és az alapkezelési szabályzatnak megfelelően. 2 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a bank minimális tőkekövetelményét! A A tevékenységi körtől függ. B 2 milliárd forint. C 1 milliárd forint. 3 Az alábbiak közül melyik NEM a pénzügyi közvetítőrendszer szereplője? A a bankrendszer B a biztosítók C az állam 4 Az alábbiak közül melyek a hitelintézetek fajtái? A bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek B bankok, biztosítótársaságok, szakosított hitelintézetek, takarékszövetkezetek C központi bank, kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok 5 Az alábbiak közül melyik állítás NEM igaz az intézményi befektetőkre? A A kockázatmegosztás. B A nagy volumen. C Az, hogy kizárólag részvénytársasági formában működhetnek. 6 Milyen összefüggést lát az alábbiak közül egy befektetésnél a hozam és a kockázat között? A az alacsonyabb kockázat általában alacsonyabb hozamot eredményez B minél alacsonyabb a kockázat, annál magasabb a hozam-elvárás C semmilyen összefüggés sincs 7 Befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás végzéséhez szükséges-e a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye? A Igen, minden esetben. B Nem. C Igen, kivéve, ha erre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete egyedi felmentést ad. 8 Befektetési szolgáltatási tevékenységet ha törvény eltérően nem rendelkezik végezhet-e befektetési vállalkozáson és hitelintézeten, bizonyos tevékenységek tekintetében a befektetési alapkezelőn kívül más piaci szereplő? A Igen, bárki. B Nem. C Igen, a biztosítók. 9 A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) értelmében befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül-e a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett portfólió-kezelés? A Igen. B Nem. C Nem, kivéve, ha azt hitelintézet végzi.

6 10 Az alábbi megállapítások közül melyiket tekintik általában IGAZNAK a kötvényekbe fektető befektetési alapokra? A A kötvényekbe fektető befektetési alapok kockázatos befektetések. B A kötvényekbe fektető befektetési alapok kockázatmentes befektetések. C A kötvényekbe fektető befektetési alapok relatíve biztonságos befektetések. 11 A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) értelmében befektetési szolgáltatási tevékenységnek illetve kiegészítő szolgáltatásnak minősül-e a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett befektetési hitel nyújtása? A Igen. B Nem. C Nem, kivéve, ha hitelintézet végzi. 12 Az alábbiak közül a bank mely tevékenységeit nevezzük ún. passzív műveleteknek? A a hitelnyújtást B a betétgyűjtést C a számlavezetést 13 A pénzügyi közvetítőrendszert alapvetően a következő szereplők alkotják: A pénzügyi intézmények ( bankok); Befektetési szolgáltatók (tőkepiac); Biztosítók; Nyugdíj- és egészségpénztárak. B a pénzügyi vállalkozások (Pl.: gépjármű finanszírozók) Befektetési szolgáltatók (tőkepiac). C Befektetési szolgáltatók (tőkepiac); Biztosítók; Nyugdíj- és egészségpénztárak. 14 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer feladata? A összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal kapcsolatosak. B a megtakarítók, és az állam közötti kapcsolatot adja hozzá. C a gazdaságban felhalmozódó pénzfeleslegeket oda közvetíti, ahol a gazdaság növekedéséhez felhasználásukra szükség van. 15 Melyik NEM a pénzügyi közvetítőrendszer szereplője? A nyugdíjpénztár B termelőszektor C lízingtársaság 16 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer feladata? A segítse a felek egymásra találását, összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal, kockázattal, futamidővel kapcsolatosak. B segítse a felek egymásra találását. C összehangolja a legkülönfélébb elvárásokat, melyek a hozammal kapcsolatosak. 17 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer alapvető tevékenysége? A a lakosságnál fellelhető szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik szereplőtől a másikig. B a lakosságnál fellelhető szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik banktól a másikig. C a gazdaságban fellelhető szabad pénzeszközöket áramoltatják egyik szereplőtől a másikig. 18 Kérem, válassza ki a bank fogalmát az alábbiak közül! A A bank fogalmába beletartozik minden kereskedelmi bank és a Magyar Nemzeti Bank. B A bank pénzügyi vállalkozás, mely a pénzügyi szolgáltatások teljes körének felét végezheti. C A bank az a hitelintézet, amely a saját tőkéjét meghaladó mértékben gyűjt betétet és más visszafizetendő pénzeszközt a nyilvánosságtól, hitelt és pénzkölcsönt nyújt, illetve pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását végzi.

7 19 Mi a pénzügyi közvetítőrendszer hozzáadott értéke? A a gazdaságban felhalmozott pénzfeleslegeket oda közvetíti, ahol a gazdaság növekedéséhez a felhasználásukra szükség van. B nincs hozzáadott értéke a pénzügyi folyamatokhoz, mivel az állam szerepe a domináns ebben. C a pénzügyi rendszer csak a haszonra törekszik és nem a pénz áramoltatására. 20 A pénzügyi közvetítőrendszer egyik szereplője a biztosító. A igaz B hamis 21 A pénzügyi közvetítő intézmények és a befektetők közötti kapcsolat fontos szereplője A az állam. B a pénzügyi tanácsadók. C a reklámok. 22 Mi szolgálja a befektetők visszafizetési biztonságát a befektetési alapok esetében? A Nincs biztonság a befektetési alapok esetében sem. B A letétkezelő felügyeli a meglévő vagyont és tájékoztatást ad az alap piaci értékéről. C Az állam vállal garanciát a befektetési alapok biztonságáért. 23 Melyik állítás hamis? A A befektetési alapok egyik csoportját képezik az ingatlanalapok. B Az alapkezelő vállalja a befektetési alap megszervezését és működését. C A befektetési alapokban jellemzően az intézményi befektetők helyezik el a tőkéjüket. 24 A biztosítótársaságok szerepe jelentős az intézményi befektetők körében, mivel nagy volumenű, hosszú távra befektethető tőkével rendelkeznek Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bankok), a jegybank és a kereskedelmi bankok feladatai és szolgáltatásai 1 Mi a bankok feladata az alábbiak közül? A a hitelintézetek számláinak vezetése B a megtakarítók és megtakarítások közötti közvetítés C elkülöníteni a különböző kockázatú ügyfeleket 2 Az alábbiak közül milyen jogi formában működik a Magyar Nemzeti Bank? A részvénytársasági formában B köztestület formájában C kormányhivatalként 3 Az alábbiak közül melyik a magyar bankközi devizapiacon kialakult kamatráta? A a BUBOR B a LIBOR C a RMAX 4 Az alábbiak közül melyik állítás NEM IGAZ az ún. kamatmarzsra? A A bank ebből képezi a nyereségét és a törvény által előírt tartalékot. B A hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége. C A bank hirdetményein kötelező feltüntetni.

8 5 A bankrendszer melyik alábbi szereplőjére IGAZ, hogy egy adott országban csak ő bocsáthat ki nyomtatott és vert pénzt? A a szakosított hitelintézetre B a központi bankra C a kereskedelmi bankra 6 Az alábbiak közül ki határozza meg a jegybanki alapkamatot? A a Bankszövetség B a BAMOSZ C a Magyar Nemzeti Bank 7 Az alábbiak közül a banki működés melyik fajtájához soroljuk a betétgyűjtést? A aktív B passzív C semleges 8 Mi a feladata az alábbiak közül a Magyar Nemzeti Banknak? A a hitelintézetek számláinak vezetése B a megtakarítók és megtakarítások közötti kapcsolat lebonyolítása C elkülöníteni a különböző kockázatú ügyfeleket 9 Az alábbiak közül melyik szerve a Magyar Nemzeti Banknak? A Monetáris Tanács B Ügyvezetőség 10 Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a magyarországi bankok tevékenységére? A A bankok tevékenységét Magyarországon kizárólag a Magyar Nemzeti Bank felügyeli. B A bankok tevékenységét Magyarországon kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyeli. C A bankok tevékenységét Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank mellett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is felügyeli. 11 Ki a Monetáris Tanács elnöke? A a Magyar Nemzeti Bank elnöke B a köztársasági elnök C a kormányfő 12 Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a kétszintű bankrendszerre? A A központi bank ugyanúgy kiszolgálja a vállalkozásokat, magánszemélyeket, állami intézményeket, mint a többi bank. B A bankok kereskedelmi és befektetési funkciókat is betöltenek. C A központi bank felügyeli a bankok működését, míg a vállalkozásokat, magánszemélyeket, állami intézményeket a bankok szolgálják ki. 13 Az alábbiak közül mit jelent a kétszintű bankrendszer? A A központi bank a jegybanki funkciók mellett közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodókkal. B A központi bank nem áll kapcsolatban a gazdálkodókkal, csak a kereskedelmi bankokkal. C A központi bank a többi hitelintézetet két szintre sorolja: eltérően kezeli az ún. A, és az ún. B besorolású hitelintézeteket. 14 Az alábbiak közül melyik művelet NEM TARTOZIK a bank ún. semleges műveletei közé? A a bankszámlák közötti átutalás B a bankszámla-hitelezés C a bankszámla-vezetés

9 15 Az alábbiak közül mi az ún. kamatmarzs? A A hitelkamatok és a betéti kamatok különbsége. B A hitelkamatok és a bank nyereségének különbsége C A betéti és a látra szóló kamatok különbsége. 16 Az alábbiak közül melyik állítás NEM IGAZ a mai magyar bankrendszerre? A kétszintű B univerzális C specializált 17 Melyek az alábbiak közül a bankok funkciói? A Árfolyam-politikai döntések meghozatala. B Arany- és devizatartalékok menedzselése. C A hitelezéshez szükséges betétgyűjtés. 18 Az alábbiak közül mi a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának célja? A Az, hogy befolyásolja a pénz- és hitelkínálatot, valamint a pénz- és hitelkeresletet. B Az, hogy támogassa a kormány árfolyampolitikáját. C Az, hogy közigazgatási aktusaival biztosítsa Magyarországon a pénzügyi intézményrendszer stabilitását. 19 Az alábbiak közül melyik a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladata? A vállalkozások részére hitel nyújtása B betét gyűjtése a lakosságtól C a monetáris politika meghatározása és megvalósítása 20 Amennyiben olyan körülmény áll fenn, amely miatt a hitelintézet működése a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyezteti, a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézetnek a monetáris finanszírozás tilalmának betartásával nyújthat-e rendkívüli hitelt? A Igen. B Nem. C Nem, kivéve, ha erre az Alkotmánybíróság kötelezi a Magyar Nemzeti Bankot. 21 Hitelnyújtáskor a hitelfelvevő ügyfél jövőbeli pénzét jelenbeli pénzre cseréli. B Nem 22 Az egyszintű bankrendszer az, ahol: A a központi bank a jegybanki feladatokat és a kereskedelmi banki tevékenységeket egyaránt ellátja; B a központi bank csak a bankrendszer második szintjén álló kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban, C gazdálkodókkal az üzleti-pénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják 23 A kétszintű bankrendszer az, ahol: A a központi bank a jegybanki feladatokat és a kereskedelmi banki tevékenységeket egyaránt ellátja B a központi bank csak a bankrendszer második szintjén álló kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban, a gazdasági egységekkel viszont nem; a gazdálkodókkal az üzleti-pénzügyi kapcsolatokat a kereskedelmi bankok, valamint a pénzintézetek tartják. C gazdálkodókkal az üzleti-pénzügyi kapcsolatokat a központi bank tartja. 24 Ki(k) dönt(enek) a jegybanki alapkamat mértékéről? A a Pénzügyminiszter B az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága C az MNB Monetáris Tanácsa

10 25 Mit nevezünk bankrendszernek? A A bankrendszert egy adott országon belül a bankok összessége alkotja. B A bankrendszert egy adott országon belül a bankok, és biztosítók összessége alkotja. C A bankrendszert egy adott országon belül a bankok, biztosítók, befektetési szolgáltatók összessége alkotja. 26 Ki bocsátja ki a készpénzt? A a készpénzt adott országban a jegybank (az állam központi bankja) bocsátja ki B a készpénzt adott országban a kereskedelmi bank bocsátja ki C a készpénzt adott országban a kereskedelmi bank (az államközponti bankja) bocsátja ki 27 Mit jelent a számlapénz? A egy bankkal szembeni, készpénzre szóló követelés B bankjegy, vagy érme C egy biztosítóval szembeni követelés 28 Magyarországon ki látja el a jegybanki funkciókat? A a Magyar Nemzeti Bank B OTP Bank és a Kereskedelmi és Hitelbank közösen C a mindenkori kormány 29 A bank főleg az ügyfeleitől származó forrást kölcsönzi tovább a hitelfelvevőnek. 30 A jegybank és az üzleti bankok pénzteremtése között semmilyen különbség nincs. 31 Magyarországon mióta van kétszintű bankrendszer? A 1945 B 1990 C Ki teremtheti a forgalomba kerülő pénzállományt? A kereskedelmi (üzleti) bankok B Pénzügyminisztérium C a jegybank és a kereskedelmi (üzleti) bankok 33 A gazdaságpolitika alakításába a jegybanknak nincs beleszólása Értékpapír fogalma, fajtái 1 Mi a jelenlegi gyakorlatban az állampapírok legjellemzőbb értékesítési módszere az alábbiak közül? A az aukció B a folyamatos, napi kibocsátás C az éves kibocsátás 2 A pénzpiac rövid lejáratú kölcsönök, értékpapírok és egyéb ügyletek piaca, ahol az időtáv néhány órától, egy évig terjedhet. A Hamis B Igaz

11 3 Az alábbiak közül hogyan határozzuk meg a befektetési jegy árfolyamát? A Az 1 jegyre jutó nettó eszközértékkel. B Az 1 jegyre jutó bruttó eszközértékkel. C A bruttó eszközérték osztva az értékelési napok számával és megszorozva a befektetési jegyek darabszámával. 4 Az alábbiak közül milyen jogviszonyról szóló értékpapír a kötvény? A A kötvény ingadozó hozamú tagsági jogról szóló értékpapír. B A kötvény tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő értékpapír C A kötvény hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír. 5 Az alábbi értékpapírok közül melyiknek az alapjogviszonya tagsági jog? A a közraktári jegyé B a váltóé C a részvényé 6 Az átruházhatóság szempontjából az értékpapírokat az általános szabályok szerint hogyan lehet kiállítani? A kizárólag névre szólóan B kizárólag bemutatóra szólóan C bemutatóra szólóan vagy névre szólóan 7 Az alábbi értékpapírok közül - az általános szabályok alapján - melyik kamatozó? A a törzsrészvény B a kötvény C a befektetési jegy 8 Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeire? A A nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei bármikor visszaválthatóak. B A nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei csak lejáratkor válthatóak vissza. C A nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei csak minden év december 31-én válthatóak vissza. 9 Ha a kibocsátó a zárt körben forgalomba hozott értékpapírt dematerializált formában állította elő, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról utóbb rendelkezhet-e? A Igen, minden korlátozás nélkül. B Nem, a dematerializált értékpapír nem alakítható át nyomdai úton előállított értékpapírrá. C Általában nem, kivéve, ha erre a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyt ad. 10 Az alábbiak közül milyen jogot fejeznek ki a részvények? A hiteljogviszonyt B tagsági jogot C a befektetési alaphoz viszonyított nagyságrendi viszonyt 11 Az alábbiak közül mit fejez ki a kötvény? A hitelviszonyt B tulajdonviszonyt C a befektetési alaphoz viszonyított nagyságrendi viszonyt 12 Az alábbiak közül milyen jogok illetik meg a részvényest? A kamat, elővásárlási és ellenőrzési jogok B tagsági, vagyoni és kisebbségi jogok C gazdasági, szerződéses és fogyasztói jogok

12 13 Az alábbiak közül melyik értékpapír NEM állampapír? A az államkötvény B a kincstárjegy C a befektetési jegy 14 Kérem, az alábbiak közül válassza ki az állampapír definícióját! A Az állampapír az állam adósságát megtestesítő értékpapír. B Az állampapír tagsági jogot megtestesítő értékpapír. C Az állampapír vállalati tulajdonjogot megtestesítő értékpapír. 15 Kérem, az alábbiak közül válassza ki a befektetési jegy definícióját! A a befektetési jegy az állam adósságát megtestesítő értékpapír B a befektetési jegy tulajdoni részesedést, tagsági jogot jelentő befektetés C a befektetési jegy pénzkövetelésre szóló, befektetési jellegű értékpapír 16 Az alábbiak közül milyen alapjogviszonyról kiállított értékpapír a részvény? A Hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír. B Ingadozó hozamú értékpapír. C Tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír. 17 A diszkontkincstárjegy A egy éven túli lejáratú értékpapír. B az állam adósságának fedezésére kibocsátott értékpapír. C az MNB által kibocsátott értékpapír. 18 Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ az értékpapírok jogi fogalmára? A Az értékpapír a kiállító feltétlen és egyoldalú kötelezettségvállalása. B Az értékpapír olyan szerződés, aminek alapján a befektető vagyoni jogokat gyakorolhat. C Az értékpapír olyan közokirat, aminek alapján a befektetőt közvetlen pénzkövetelés illeti meg a kibocsátóval szemben. 19 Kérem, az alábbiak közül jelölje meg a részvény általános definícióját! A a részvény tagsági jogot megtestesítő értékpapír B a részvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír C a részvény az állam adósságát megtestesítő értékpapír 20 Kérem, az alábbiak közül válassza ki, ki lehet az állampapírok kibocsátója! A a részvénytársaság B az állam, a jegybank vagy az Európai Központi Bank C a befektetési alap 21 Az alábbiak közül melyik minősül hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak? A az osztalékelsőbbségi részvény B a jegyzési jogot biztosító kötvény C a kárpótlási jegy 22 Kérem, az alábbiak közül válassza ki azt az állampapírt, ami 1 éven túli lejáratú is lehet! A a diszkont kincstárjegy B a kamatozó kincstárjegy C az államkötvény 23 Az alábbiak közül mit nevezünk diszkont-kincstárjegynek? A Az éves kamatozású állampapírokat. B Az 1 évnél hosszabb futamidejű, változó kamatozású államkötvényeket. C Az 1 évnél rövidebb futamidejű, nem kamatozó állami adósságpapírokat.

13 24 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a lejárat nélküli értékpapírokat! A Részvény B Állampapír C Váltó 25 Az alábbiak közül melyik csoportba sorolható a részvény? A a részvény rövid, egy évnél rövidebb lejáratú értékpapír B a részvény hosszú, 5 évnél hosszabb futamidejű értékpapír C a részvény lejárat nélküli értékpapír 26 Az alábbi értékpapírok közül melyik tartozik a hitelviszonyt megtestesítők közé? A a részvény B a jelzáloglevél C a közraktári jegy 27 Az alábbiak közül mi jellemzi az ún. aranyrészvény -t? A Az, hogy minden törzsrészvényest ugyanazok a jogok illetik meg. B Az, hogy a birtokosának igenlő szavazata nélkül a társaság közgyűlésén adott kérdésekben nem lehet döntést hozni. C Az, hogy ezt a fajta részvényt csak a részvénytársaság dolgozói vásárolhatják meg. 28 Az alábbiak közül mi jellemzi az ún. átváltoztatható kötvény -t? A Az, hogy a lejárat előtt a kamat nagysága megváltoztatható. B Az, hogy a kamatozó kötvény nem kamatozó kötvényre váltható át. C Az, hogy a kötvény a futamideje alatt a kibocsátó részvényére váltható át. 29 Minek a rövidítése a KELER Zrt.? A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság B Közösségi Értékpapír Elszámolás Zártkörűen Működő Részvénytársaság C Központi Értékpapír Keletkeztető Zártkörűen Működő Részvénytársaság 30 Az alábbiak közül mi a részvény általános jellemzője? A a részvény fix kamatozású értékpapír B a részvény határozott futamidejű értékpapír C a részvény tagsági jogot megtestesítő értékpapír 31 Az alábbiak közül melyik NEM értékpapír? A a lekötött betét B a kötvény C a befektetési jegy 32 Értékpapír az alábbiak közül milyen követelésről vagy jogról állítható ki? A Kizárólag pénzkövetelésről. B Pénzkövetelésről, tagsági joggal kapcsolatosan, továbbá dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról. C Pénzkövetelésről és tulajdonjogról. 33 A zárt körben forgalomba hozott sorozatpapírok az alábbiak közül milyen formában állíthatók elő? A Kizárólag okirati formában. B Kizárólag dematerializált értékpapírként. C A kibocsátó döntése alapján nyomdai úton, okiratként, vagy dematerializált értékpapírként.

14 34 Az alábbiak közül milyen előállítási formában lehet nyilvánosan forgalomba hozni értékpapírt (az állampapír kivételével)? A Kizárólag dematerializált értékpapír formájában. B Kizárólag nyomdai úton előállított okiratként. C A kibocsátó döntése alapján akár nyomdai úton előállított okiratként, akár pedig dematerializált okirat formájában. 35 A kötvényt az alábbiak közül melyik csoportba soroljuk? A pénzkövetelést megtestesítő értékpapírok B részesedést megtestesítő értékpapírok C tagsági jogot megtestesítő értékpapírok 36 Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a diszkontkincstárjegyre? A A diszkontkincstárjegy az államkötvényeknél mindig olcsóbban vásárolható. B A diszkontkincstárjegy árfolyama mindig meghaladja a névértéket. C A diszkontkincstárjegy árfolyama lejáratig nem éri el a névértéket. 37 A dematerializált értékpapír esetében a tulajdonos nevét és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat mi tartalmazza? A maga az értékpapír B az értékpapírszámla C a részvénykönyv 38 Az alábbiak közül mit nevezünk osztaléknak? A a részvények összes nyereségét B a részvények szétosztott nyereségét C a kötvények összes nyereségét 39 Kérem, az alábbiak közül válassza ki azt az állampapírt, amelynek a futamideje NEM haladhatja meg az 1 évet! A a kamatozó részvény B az államkötvény C a diszkont kincstárjegy 40 Az alábbiak közül milyen értéken történik a részvények kibocsátása? A kibocsátási értéken B osztalékértéken C árfolyamértéken 41 Kérem, az alábbiak közül jelölje meg a kötvény definícióját! A a kötvény vállalati tulajdonjogot megtestesítő értékpapír B a kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír C a kötvény az állam adósságát megtestesítő értékpapír 42 Az alábbiak közül mely értékpapír után fizethető - az általános szabályok szerint - osztalék? A a kötvény után B a befektetési jegy után C a részvény után 43 Az alábbiak közül melyik minősül tagsági jogot megtestesítő értékpapírnak? A az átváltoztatható kötvény B a befektetési jegy C a visszaváltható részvény

15 44 Melyik minősül hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak az alábbiak közül? A a kamatozó részvény B az átváltozatható kötvény C a közraktári jegy árujegy része 45 Az alábbiak közül mit nevezünk befektetési jegynek? A Az állam hosszú lejáratú adósságát megtestesítő értékpapírt. B A vállalat rövid lejáratú adósságának kiegyenlítésére szóló értékpapírt. C A befektetési alapkezelő közreműködésével a befektetési alap által kibocsátott értékpapírt. 46 Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a diszkont-kincstárjegyről? A A diszkont kincstárjegy 1 éven túli lejáratú kamatozó állampapír. B A diszkont kincstárjegy 1 éven belüli lejáratú nem kamatozó állampapír. C A diszkont-kincstárjegy 1 éven belüli lejáratú kamatozó állampapír. 47 Az általános szabályok szerint mit ígér a kötvényben a kötvénykibocsátó a befektetőnek? A tőke visszafizetést és kamatfizetést B szavazatelsőbbségi jogot C osztalékot 48 Az alábbiak közül mi a különbség a kötvény és a részvény között? A a kötvény kibocsátója az állam, míg a részvényé a vállalat B a kötvényeknek nincs, míg a részvényeknek van másodlagos forgalmazása C a kötvény hitelviszonyt, a részvény pedig tagsági jogot megtestesítő értékpapír 49 Az alábbiak közül melyik kifejezés NEM kötődik az államkötvényhez? A az árfolyam B az osztalék C a kamat 50 Mi a részvény jellemzője? A Egy éven túli fix lejáratú értékpapír B Tagsági jogokat (tulajdonosi minőséget) megtestesítő értékpapír C Változó kamatozású értékpapír 51 A diszkontkincstárjegy A egy éven túli lejáratú értékpapír. B az állam likviditási célú hiteleinek fedezésére kibocsátott értékpapír. C az MNB által kibocsátott értékpapír. 52 A fix kamatozású értékpapír árfolyamát nem befolyásolja a banki kamatok változása. 53 Az értékpapírok kibocsátása az elsődleges pénzügyi piacon történik. 54 Az egy évnél hosszabb lejáratú állampapírokat általában államkötvényeknek hívjuk. A igaz B hamis 55 A felsoroltak közül melyik értékpapírnak nincs lejárati ideje? A kötvény B diszkont kincstárjegy C részvény

16 56 A kötvények kibocsátó szerint lehetnek államkötvények, önkormányzati, nemzetközi szervezetek által kibocsátott és vállalati kötvények. A igaz B hamis 57 A Keler Rt. az értékpapírok, és a származékos tőzsdei ügyletek pénzforgalmának feldolgozását végzi. A igaz B hamis 58 A kötvényhez kapcsolódóan milyen jövedelemre tehet szert a birtokosa? A kamatbevétel és osztalék B árfolyamnyereség és osztalék C kamatbevétel és árfolyamnyereség 59 A dematerizált értékpapír nem kerül nyomtatásra, hanem elektronikus formában tartják nyilván. A igaz B hamis 60 A bankbetét a hitelintézeteknél elhelyezett pénz, amely után a hitelintézet osztalékot fizet. A igaz B hamis 61 A bankbetét a hitelintézeteknél elhelyezett pénz, amely után a hitelintézet kamatot fizet. A igaz B hamis 62 A lekötött betétet nem, vagy csak a kamat teljes vagy jelentős részének elvesztése árán lehet feltörni. A igaz B hamis 63 Melyik NEM értékpapír? A kamatozó kincstárjegy B biztosítási kötvény C közraktárjegy 64 A részvény lehet A diszkont B elsőbbségi C változó kamatozású 65 Az állampapírok kibocsátója lehet: A MNB B kereskedelmi bank C nyugdíjpénztár 66 Az állampapírok kibocsátója NEM lehet: A MNB B Magyar Állam C nyugdíjpénztár 67 Az értékpapírban foglalt jog alapján az értékpapírokat a következő csoportokba osztjuk: A állampapírok, pénztárjegyek, letéti jegyek, váltó, kötvény B pénzügyi vállalkozások (Pl.: gépjármű finanszírozók) befektetési szolgáltatók (tőkepiac) C pénzkövetelést megtestesítő, részesedést megtestesítő, áruval kapcsolatos jogot megtestesítő

17 68 Áruval kapcsolatos jogot megtestesítő értékpapír például: A állampapírok, pénztárjegyek, letéti jegyek, váltó, kötvény B a közraktárjegy, pénztárjegyek C közraktárjegy, hajóraklevél, jelzáloglevél. 69 Az értékpapírokat hogyan csoportosíthatjuk, a forgalom helye szerint? A tőzsdén értékesített értékpapír; tőzsdén kívül (OTC piacon) értékesített értékpapír B zártkörű, (csak a meghívottak vásárolhatnak), nyilvános (bárki vásárolhat az adott értékpapírból) C bemutatóra szóló, névre szóló, rendeletre szóló 70 Az értékpapírokat hogyan csoportosítjuk, fizikai megjelenése szerint? A bemutatóra szóló, névre szóló, rendeletre szóló B zártkörű, nyilvános C materializált, dematerializált 71 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek NEM tartoznak a pénzügyi eszközök közé? A lakástakarék-pénztári megtakarítás B befektetési jegy C ingóság 72 A kötvényt névérték alatt NEM lehet kibocsátani. 73 A részvénytársaság részvényt névérték alatt, illetve névérték felett is kibocsáthat. 74 Egy adott részvénytársaság saját részvényeit NEM vásárolhatja meg. 75 A részvény megvásárlásával A vállalkozóvá válunk. B megszerezhetjük a vállalati vagyon egy részének a tulajdonjogát. C az értékpapír kibocsátójának kölcsönt adunk. 76 Miért állíthatjuk, hogy a kötvény kockázata alacsonyabb a részvényénél? A azért mert, a kötvényt az állam bocsátja ki, B azért, mert a részvényekkel a tőzsdén kereskednek, C azért, mert a kötvény pénzáramlása matematikailag kiszámítható. 77 Mi az értékpapír kibocsátásának legfőbb célja? A a tőke bevonása gazdasági tevékenység végzéséhez B az államháztartás hiányának csökkentése C lakossági kölcsön felvétele 78 Melyik állítás igaz a kötvényre? A tulajdonosa a vállalkozó adózott eredményéből osztalékot kap B részesedési viszonyt testesít meg C hitelviszonyt testesít meg 79 A kötvény megvásárlásával A az értékpapír kibocsátójának hitelt nyújtunk B kisebb kockázatot vállalunk, mintha bankba tennénk a pénzünket C vállalkozóvá válunk D megszerezhetjük a vállalati vagyon egy részének tulajdonjogát

18 80 A kötvény és a részvény abban különbözik egymástól, hogy az egyik általában hosszú lejáratú, a másik pedig rövid lejáratú. 81 A törzsrészvényekhez kapcsolódóan milyen jövedelemre tehet szert a birtokosa? A kamatbevételre és osztalékra B árfolyamnyereségre C árfolyamnyereségre és osztalékra D kamatbevételre 82 A részvénybefektetés hozama mindig az osztalék. 83 Az elvárt hozam és a likviditás egymással egyenesen arányos. 84 A felsoroltak közül melyik NEM értékpapír? A szállítólevél B váltó C kárpótlási jegy 85 Miből keletkezik a diszkont-kincstárjegyek hozama, ha megtartjuk a lejáratig? A a kibocsátáskor meghatározott mértékű, adott időközönként fizetett kamatokból B a vételi és eladási ár különbözetéből C a névérték és a vételi árfolyamok különbségéből 86 Melyik állítás igaz? A diszkont-kincstárjegyet nem bocsátanak ki névérték feletti árfolyamon B az államkötvényt mindig éven belüli lejárattal bocsátják ki C az állampapírok nemcsak hitelviszonyt testesítenek meg 87 Mi a befektetési jegy? A a befektetési alap által kibocsátott értékpapír B a unit linked biztosítások befektetési egysége C egy kötvényekből és/vagy részvényekből álló portfólió Tőzsde fogalma és szerepe 1 Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a BUX indexről? A A BUX index a Budapesti Értéktőzsde indexe, amelyet a kosarában szereplő részvények árfolyamából számolnak. B A BUX index a naptári éven belüli hátralévő futamidejű fix kamatozású magyar államkötvények indexe. C A BUX index a részvény befektetési alapok indexe, amelyet 85%-ban a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyamából, 15%-ban 1 évnél rövidebb futamidejű állampapírok árfolyamából számolnak ki. 2 Az alábbi megállapítások közül melyik IGAZ a másodlagos értékpapír piacról? A A másodlagos piac az, ahol megvásárolják az értékpapírokat. B A másodlagos piac kizárólag az, ahol jegyzik az értékpapírokat. C A másodlagos piac az, ahol a befektetők tulajdonában lévő értékpapírok gazdát cserének.

19 3 A következő definíció az alábbiak közül melyik intézmény meghatározása: helyettesíthető tömegáruk koncentrált piaca, ahol a kereskedelem szervezett keretek között, meghatározott szokványok szerint történik? A a központi szerződő félé B a központi elszámolóházé C a tőzsdéé 4 Mi az értékpapírok koncentrált piacának neve? A árutőzsde B központi értéktár C értéktőzsde 5 A tőzsdei részvények árfolyamának ingadozása melyik kockázati kategóriába tartozik az alábbiak közül? A piaci kockázat B inflációs kockázat C vissza nem fizetési kockázat 6 Mikor alakult újra után Magyarországon az értéktőzsde? A 1990-ben B 1996-ban C 1993-ban 7 Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ az ún. elsődleges értékpapír piacról? A Az elsődleges piac az, ahol kibocsátáskor megvásárolják (jegyzik) az értékpapírokat. B Az elsődleges piac az, ahol a befektetők tulajdonában lévő értékpapírok gazdát cserélnek. C Az elsődleges piac a tőzsde, azaz a koncentrált piac. 8 Az alábbi állítások közül melyik NEM IGAZ a BUX indexre? A Az indexben a piaci értéküknek megfelelő arányban vannak képviseltetve a hazai vállalatok. B Évente kétszer felülvizsgálják az index kosarát. C 100 vezető hazai részvény árfolyammozgását méri. 9 Az alábbiak közül mit mutatnak meg a tőzsdei részvényindexek? A a részvények osztalékának alakulását B a részvények hozamának alakulását C az indexkosárban lévő részvények árfolyam-alakulását 10 Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ a befektetés hozamáról? A Egy befektetés hozamán a befektetési időszak alatt elért jövedelem és a befektetett tőke különbségét értjük. B Egy befektetés hozamán a befektetett időszak alatt elért többletjövedelem és a befektetett tőke különbségét értjük. C Egy befektetés hozamán a befektetési időszak alatt elért összes jövedelem és a teljes befektetett összeg (tőke, költségek) különbségét értjük. 11 Az értéktőzsdén melyik eszközzel NEM LEHET kereskedni az alábbiak közül A értékpapírral B devizával C energiahordozóval 12 Mit jelent az árfolyam? A az árfolyam a részvény nyeresége B az árfolyam maga a hozam C az árfolyam a részvény aktuális piaci értéke

20 13 A hatályos magyar szabályozás alapján kinek van joga a tőzsdén üzletet kötni? A a tőzsdei kereskedő cégek által felhatalmazott üzletkötőnek B bárkinek, aki szeretné befektetni a megtakarításait C csak a tőzsdén jegyzett részvényt kibocsátó társaságok brókereinek 14 Milyen időközönként változik meg az ún. BUX kosár összetétele? A negyedévente B évente C évente kétszer 15 Az árutőzsdén melyik eszközzel NEM LEHET kereskedni az alábbiak közül? A nyersanyaggal B mezőgazdasági termékekkel C értékpapírral, a közraktári jegy kivételével 16 Az alábbiak közül melyik állítás NEM IGAZ a tőzsdeindexről? A A tőzsdeindex a tőzsde alapvető mozgásáról folyamatos tájékoztatást ad. B A tőzsdeindex a tőzsde általános hangulatát, tendenciáját jelzi. C A tőzsdeindexet a média nem fogadja el, mert nem megbízható. 17 Az alábbiak közül melyik állítás IGAZ az OTC (over-the-counter) piacról? A az OTC (over-the-counter) a tőzsdén kívüli ügyletkötés B az OTC (over-the-counter) az értékpapír-tőzsdén történő ügyletkötés C az OTC (over-the-counter) piac az árutőzsdén történő ügyletkötés 18 Az alábbiak közül mit jelent az ún. BUX kosár? A A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett valamennyi részvény, melyből a BUX index árfolyam-változását számítják ki. B A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvényből kiválasztott részvény, melyből a BUX index árfolyam változását számítják ki. C Egy elméleti portfólió, amelynek árfolyama reprezentálja a Budapesti Értéktőzsdén szereplő részvények árfolyam változását. 19 Az alábbiak közül mit jelent az ún. BUX kosár? A A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett valamennyi részvény, melyből a BUX index árfolyam-változását számítják ki. B A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvényekből kiválasztott minimum 12 maximum 25 részvény, melyekből képzett portfólióból számítják a BUX index értékét. C A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvényekből kiválasztott minimum 25 maximum 50 részvény, melyekből képzett portfólióból számítják a BUX index értékét. 20 A tőzsdei kereskedésben bármelyik megtakarító közvetlenül megjelenhet. 21 Mi a portfolió? A a befektetendő pénz megosztása többféle befektetési forma között B befektetési csomag C egyedi kockázatok csökkentése diverzifikáció által 22 Az alábbiak közül melyik tekinthető ideális befektetési formának a befektető elvárása alapján? A a legnagyobb hozamot produkáló befektetés, nagy kockázattal B a nagy hozammal, kis kockázattal és magas likviditással rendelkező befektetés C a nagy hozamú, és általában kis kockázatú befektetések, ha kicsi a likviditásuk

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./ 1. Pénzügyi piacok és részpiacok Pénzügyi piacok szerepe a gazdaságban: Pénzügyi rendszer: olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé teszi a

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

PÉNZÜGYI PIAC. 1. Pénzügyi közvetítésről általában 2. Pénzügyi piacok intézményei 3. Pénzügyi piaci eszközök

PÉNZÜGYI PIAC. 1. Pénzügyi közvetítésről általában 2. Pénzügyi piacok intézményei 3. Pénzügyi piaci eszközök PÉNZÜGYI PIAC 1. Pénzügyi közvetítésről általában 2. Pénzügyi piacok intézményei 3. Pénzügyi piaci eszközök Pénzügyi piac szerepe PÉNZÜGYI PIAC - Megtakarítók és felhasználók összehozása A pénzügyi piac

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelõ: Letétkezelõ: Forgalmazó: Erste Alapkezelõ Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP rövidített tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 2009.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-318 2012.október

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben