Minôségköltségek a radiológiában: az ismételt vizsgálatok költségei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minôségköltségek a radiológiában: az ismételt vizsgálatok költségei"

Átírás

1 MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS, MINÔSÉGFEJLESZTÉS Minôségköltségek a radiológiában: az ismételt vizsgálatok költségei Kis Zsuzsanna BEVEZETÉS A szerzô célja a minôségköltség fogalmának és fajtáinak bemutatása az egészségügyi szolgáltatásokban, ezen belül a radiológiai tevékenységekben, továbbá a minôségköltségek arányának becslése saját és irodalmi adatok alapján. Vizsgálja a minôségköltségek csökkentésének lehetôségeit. ANYAG ÉS MÓDSZEREK A szerzô egy korábbi multicentrikus tanulmány alapján saját felmérést végzett a megismételt radiológiai vizsgálatokból származó többletfilm-felhasználás kapcsán keletkezô veszteség meghatározására. Az 1000 német pontra jutó veszteség alapján kiszámította a hibás szolgáltatások országos szintû költségét is. EREDMÉNYEK A saját rövid felmérés alapján egy év alatt forint+áfa került kifizetésre a megismételt vizsgálatokból származó többletfilm-felhasználás miatt. Az adott idô alatt teljesített vizsgálati pontszám alapján kiszámítható az 1000 pontra jutó veszteségszázalék. Ily módon országos szinten 2002-ben több mint 300 millió forintba kerültek a megismételt röntgenvizsgálatok. KÖVETKEZTETÉSEK A hibás szolgáltatások kapcsán keletkezô költségek és ezek révén az anyagi és erkölcsi veszteségek aránya indokolja, hogy mindig törekedni kell ezek felkutatására és csökkentésére. Eszközként a minôségbiztosítás és minôségfejlesztés segít, folyamataink helyes indikátorokkal történô ellenôrzése és elemzése révén a javító tevékenységek körvonalazódnak, a költségek csökkennek, emellett a minôség javul. Ez jogos elvárás a szolgáltatásokat vásárló biztosító és a betegek részérôl is. Quality cost in radiology: the cost of repeated examinations INTRODUCTION The aim of the author is to describe the definition and types of quality cost in the health care services especially in the field of radiology. The proportion of the quality cost is based on the author's data and data from the literature. The ways of reduction of the quality cost is also discussed. MATERIAL AND METHODS The author made a research based on a prior multicentric study to determine the loss derived from the excessive use of films used during the repeated radiological examination. The cost of wrong services nationwide is calculated on the basis of the loss per 1000 German point. RESULTS Our short research showed that Ft HUF + VAT per year was paid because of the excessive use of the films during the repeated examination points within the given period of time. The loss percentage per 1000 German points can be calculated based on the points generated during a given time. In this way there was more than 300 million HUF spent on defective services nationwide in CONCLUSION The cost of defective services and resulting moral and financial losses justify the need for finding and reducing the costs. Quality control and quality improvement can be used to achieve the aims of controlling the processes by the right indicators. By discussing them the processes will improve, the costs will be lower and quality also improves. The patients and insurance companies who buy our services also have the same expectations. minôségköltség, hibamegelôzési költség, értékelési vizsgálati költség, hibaköltség, indikátor, technológiaelemzés, hatásosság, hatékonyság, hasznosság quality cost, failure prevention cost, cost of analysis and evaluation, failure cost, indicator, technological assesment, effectiveness, efficiency, utility DR. KIS ZSUZSANNA (levelezési cím/correspondence): Markhot Ferenc Megyei Kórház, Radiológiai Osztály/Markhot Ferenc County Hospital, Department of Radiology; 3301 Eger, Pf A cikk a Szegedi Tudományegyetem orvos-közgazdász szakán a szerzô által készített (2004) szakdolgozat kivonata. Konzulens: dr. Varga Piroska. 240 Érkezett: január 10. Elfogadva: szeptember 23.

2 Minôségköltségek alatt azon költségek öszszességét értjük, amelyek a rossz minôségû szolgáltatások elkerülése, megelôzése, kijavítása során keletkeznek. Tágabb értelemben a fogalom mindazon költségeket is magában foglalja, amelyek a rossz minôségû szolgáltatásból származó közvetlen és közvetett veszteségeket jelentik 1, 2. A minôségköltség az egészségügy valamennyi szereplôjét egyaránt sújtja, értelmezhetô a szolgáltató, a beteg és a biztosító szempontjából egyaránt; számszerûsíthetô része viszonyítható az egészségügyre fordított összes kiadáshoz, ezáltal a veszteség általánosan társadalmi szinten is értelmezhetô. Dolgozatom elsô részében ismertetem a minôségköltségek felosztását, megpróbálom megkeresni ezek megfelelôit a hazai radiológiai diagnosztikai folyamatokban. Ezt követôen bemutatom azt a vizsgálatot, amelyet a Markhot Ferenc Megyei Kórház Radiológiai Osztályán végeztem a megismételt radiológiai vizsgálatokkal járó pluszköltségek és veszteségek feltárására kórházi szinten és országos szinten egyaránt. A MINÔSÉGKÖLTSÉGEK FAJTÁI A minôségköltségek ismerete, felosztása, keletkezésük helye fontos arra nézve, hogy hogyan csökkenthetjük azokat. Az ISO :1994 szabvány a szakasza alapján az alábbi minôségköltségfajtákat ismerjük 3. Hibamegelôzési költségek A hibamegelôzési költségek a minôségügyi rendszer kialakításának és mûködtetésének költségeit jelentik. Itt értelmezhetôk egy újabb, korszerûbb radiológiai módszer bevezetésével kapcsolatos költségek, amelyekkel a régi módszer veszteséges szolgáltatásai csökkenthetôk. Tankönyvek, szakfolyóiratok, továbbképzések költségei, amelyek a szaktudás bôvítését célozzák, ezáltal a hibamegelôzést segítik. Értékelési vizsgálati költségek Az értékelési vizsgálati költségek az ellenôrzési folyamatok során felmerülô költségek, például a radiológiában a karbantartási és szervízdíjak, amelyekkel stabil, azonos szintû gépi hátteret biztosítunk. Ilyen költség a mammográfiában mûködtetett minôségkontroll költsége is vagy a beszállítók ellenôrzésére fordított összegek. Külsô hibaköltségek A hibaköltségek a bekövetkezett hibák kijavításánál keletkezô költségek. Külsô hibaköltségek: az olyan költségek, amelyek a termékek vagy szolgáltatások minôségi követelményeinek nem teljesítésébôl a kiszállítás után keletkeznek ISO 9004/6.3.2.b 3. Ilyen költség lehet az olyan megismételt vizsgálat, amelyet például a beteg nyomására végzünk el. Ez elsôdlegesen a beteg elégedetlenségébôl, bizalmatlanságából vagy hozzáértésének hiányából fakadhat. Az ismétlés ténye a vizsgálatot végzô intézmény szempontjából rejtett lehet, hiszen minden radiológiai munkahely törekszik arra, hogy fölösleges vizsgálatot ne végezzen el. Az ilyen vizsgálatok kiküszöbölésében többek között a biztosítónak van óriási felelôssége, az ô feladata is lenne a korrekt ellenôrzés mûködtetése. Az ismétlések felderítését az egységes informatikai rendszer hiánya is akadályozza. Az így felmerülô költség a teljes diagnosztikai kasszát terheli, nem az intézményt, ezért is lenne elemi érdeke a biztosítónak az ellenôrzés. A külsô hibaköltségek közé sorolhatjuk az intézményeket sújtó kártérítési perekben megítélt öszszegeket, illetve a média tevékenysége révén keletkezô, az ellátás kapcsán felmerülô hibák idô elôtti publicitása miatt az intézményeket sújtó bizalom- és hitelvesztésbôl származó veszteségeket. A garanciális szabály értelmezése is bevételi veszteségeket okozhat az intézményeknek, hiszen a betegek kórházi kezelésüket követôen visszakerülhetnek ugyanabba az intézménybe, aminek a rossz minôségû gyógyítótevékenységen túl egyéb okai is lehetnek. Az adminisztratív hibák, a számítástechnikai rendszerek rugalmatlansága sok esetben az intézménynek okoznak bevételkiesést. Számtalanszor elôfordult a korábbi években, hogy a sürgôsséggel beszállított és CT-vizsgálatra került beteg a vizsgálatot követô 24 órán belül elhalálozott. Sajtó, rádió elôtt ismert volt ez a tény, és egyszerûen a számítástechnikai rendszer hibája okozta a késôbbi bonyodalmakat, amelynek az erkölcsi veszteségen túl többek között az is következménye volt, hogy az elvégzett vizsgálatot a biztosító nem finanszírozta. Három hónappal késôbb ugyan volt mód a korrekcióra, M AGYAR R ADIOLÓGIA 2005;79(5):

3 ami jelentôs pluszmunkát igényelt a beteg vizsgálati körülményeinek felderítését illetôen, de az erkölcsi veszteséget senki nem kompenzálta. A fekvôbeteg-gyógyintézeti kezelést követô 24 órán belül elvégzett járóbeteg-vizsgálatok, amennyiben összefüggenek a kórházi kezeléssel, járóbetegvizsgálatként nem finanszírozhatók. Ugyanígy a felvétel elôtt 24 órán belül végzett járóbeteg-vizsgálatok sem. Az így elvégzett vizsgálatoknak is számos oka lehet, amelyek között szervezési problémák, az informatikai háttér hiánya is állhat. Amennyiben elvégezzük ezeket, és nem kerülnek finanszírozásra, költségeink duplázódnak, részben a vizsgálat költségei terhelik az intézményt, részben bevételkiesés keletkezik. Belsô hibaköltségek Belsô hibaköltségek az olyan költségek, amelyeknél az adott szolgáltatás végeredménye kifogástalan minôségû, de a részfolyamatokban hiba van. A hibátlan, megfelelô minôség csak pótlólagos tevékenységekkel érhetô el, és közben veszteségek keletkeznek. A rossz minôségû röntgen- vagy ultrahangvizsgálat, amelyet a késôbbiekben ugyanabból a klinikai okból meg kell ismételni, tetemes költséget jelent minden intézménynek. Ezek a költségek részben konkrét veszteségek, részben a kijavításuknál jelentkezô újabb vizsgálatok költségeit jelentik. költségek hibák okozta veszteség gyártási költség a minôségszabályozás költsége gazdasági egyensúly összköltség 100% hibás a kivitelezés minôsége nincs hibás 1. ábra. A gyártási összköltség és a minôség összefüggése Engedéllyel átvéve. Forrás: A minôségbiztosítás és -irányítás célja és feladata 3 A minôségjavítás költségei és a megtakarítás közötti összefüggés Nincs hibátlan termék és szolgáltatás, a minôség javítása érdekében egy határon túl nincs értelme pótlólagos költségeket áldozni a rossz minôség kijavítására, hiszen a hiba százszázalékosan nem küszöbölhetô ki. A minôségszabályozásra fordított költségek és a rossz minôségû szolgáltatások révén keletkezô veszteségek ritkán kerülnek górcsô alá. Megtalálható egy olyan gazdasági egyensúly, ami mellett a szolgáltató összköltsége a legalacsonyabb amellett, hogy a hibás szolgáltatás ugyan nincs kiküszöbölve, de minimálisan alacsony szinten van. E fölött a pont fölött a minôség javítására fordított költségeink jelentôsen és gyorsan emelkednének 3 (1. ábra). A NYAG ÉS MÓDSZER A Markhot Ferenc Megyei Kórház Radiológiai Osztályának III. részlegén, ahol traumatológiai és belgyógyászati profilú radiológiai tevékenység folyik, egy korábbi multicentrikus tanulmány vizsgálati módszerével 4 azonos felmérést végeztem a megismételt radiológiai vizsgálatokra vonatkozóan. A vizsgálathoz ennek a szélesebb felmérésnek az adatlapját használtam, azzal a különbséggel, hogy a felmérés az ultrahangvizsgálatokra nem terjedt ki. A felmérés április közötti, kéthetes intervallumot érintette, amelyben kilenc munkanap és öt hétvégi ügyeleti ellátást nyújtó nap volt. Megismételt vizsgálatnak tekintettünk minden olyan vizsgálatot, amely három napon belül történt ugyanazon a betegen, ugyanazzal a klinikai iránydiagnózissal, és emellett a beteg állapotában lényeges változás nem állt be. Az adatlap kitöltését a vizsgálatot értékelô orvos vagy a felvételeket elkészítô röntgenasszisztensek végezték. Az adatlapok feldolgozása során saját adatainkat elemeztük, és azonos szempontok alapján összehasonlítottuk a korábbi multicentrikus tanulmány eredményeivel. Az értékelés kiterjedt az ismételt vizsgálatok arányára, az ismétlések feltételezett okaira, vizsgáltuk a vizsgálat idôpontja délelôtti, délutáni, illetve ügyeleti ellátás és az ismétlések közötti viszonyt, elemeztük betegeink kor szerinti összetételét a teljes betegcsoporton belül és az ismételt vizsgálatok vonatkozásában. Igyekeztünk az ismétlések hátterében lévô okokat felderíteni. A fenti okok elemzésén túl elsôdleges célunk a többletfilm-felhasználás kapcsán keletkezô többlet- 242 Kis Zsuzsanna: Minôségköltségek a radiológiában: az ismételt vizsgálatok költségei

4 1. táblázat. A vizsgált betegek kor és nem szerinti megoszlása Kor Férfi Nô Összesen 14 év alatti éves éves éves éves év feletti Összesen táblázat. Rontott filmek megoszlása Rontott filmek Darab Méret (m 2 ) méret szerint cm 5 0, cm 9 0, cm 9 0, cm 12 0, cm 13 1, cm 3 0,3600 Összesen 51 4, táblázat. A megismételt vizsgálatok kor és nem szerinti megoszlása Kor Férfi Nô Összesen 14 év alatti év feletti Összesen költség kimutatása volt saját intézményünkben, egy évre vonatkoztatva. Az ismétlési ráta, a röntgenfilm ára és az adott idôszak teljesített pontjainak alapján kiszámolható az 1000 pontra jutó veszteség százalékban. Ennek alapján a veszteség nominális értéke is meghatározható országos szinten. E REDMÉNYEK A vizsgált kéthetes intervallum alatt 1029 járó és fekvô beteg röntgenvizsgálata történt meg. Az 1029 beteg közül 41 betegnél kellett a röntgenfelvételeket valamilyen ok miatt megismételni, ami betegszámra vetítve 3,98%-os ismétlési rátát jelent. Betegeink kor szerinti elemzése mutatja, hogy a részlegen nagyobb számban kerülnek vizsgálatra a traumatológiai profil miatt fiatalabb betegek, ezzel szemben az ismételt vizsgálatok között nagyobb arányban találkozunk 14 év alatti és 70 év fölötti betegekkel. Ez a tény mutatja, hogy a gyerekek és az idôs emberek vizsgálatait sokkal gondosabban kell elôkészíteni (1., 2. táblázat). A délelôtti nagyobb betegforgalmú mûszakokban 4. táblázat pontra jutó rontott film költsége beszerzési áron, áfa nélkül Év Ft/m 2 Ft/1000 pont , , , ,22 és ügyeleti idôszakban az ismétlések gyakoribbak voltak. Rögzítésre került az ismétlések hátterében feltételezett ok is. Három nagy csoportot képeztünk: az egyik a beállítási hiba, amely 18 betegnél fordult elô. Géphiba öt esetben adódott okként, ezeknél a vizsgálatoknál nem keletkezett értékelhetô felvétel. Egyéb okot 18 betegnél jelöltünk meg; ezek döntô többségében 14 eset expozíciós hibát állapítottunk meg (alul- vagy túlexponált felvételek), mozgáséletlen vagy kilégzés alatti felvétel kettô volt. Az egyéb okok között olyan sajnálatos ténnyel is szembe kellett nézni, mint az osztályra kiadott film mûtét elôtti elkallódása, ami két esetben fordult elô. Az ismétlések okainak felderítése mellett elsôdleges célom az ismétlésekbôl származó többletfilmköltség kiszámítása volt. Minden ismétlésnél rögzítettük a rontott filmek darabszámát és méretét, amelyet a 3. táblázat mutat. A röntgenfilmek beszerzési árát 2000-ig visszamenôleg kaptam meg a kórház beszerzési osztályától. A filmek átlagárát adom meg. Az adott kéthetes idôszak alatt az 1029 beteg vizsgálata kapcsán WHO-pontteljesítményt jelentettünk a járó- és fekvôbetegtérítési kategóriában, a fekvôbeteg-vizsgálatokat is a járó betegek után kapott WHO-pontok alapján értékeltük. Ilyen pontszám mellett közel 4% ismétlé- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2005;79(5):

5 5. táblázat. Becsült veszteség a megismételt röntgenvizsgálatok következtében, forintban, évente Év Járóbeteg- Fekvôbeteg- Összesen Veszteség pont pont Ft-ban táblázat. Járóbeteg-ellátás átlagos pontértéke forintban októberig lebegtetett 0,83 Ft/pont október július fix 0,87 Ft/pont augusztus október fix 0,98 Ft/pont november-december fix 1 Ft/pont 7. táblázat. A bevételek és a veszteség aránya Év Összes pont Forint/ Bevétel Veszteség Veszteség pont százalékban 1000 pontra , , , , , , ,22 8. táblázat. Képalkotó vizsgálatok 1000 lakosra jutó járó beteg jelentett pontértékei Év Esetszám Beavatkozás Pontszám Egy esetre jutó átlagos pontszám Forrás: Gyógyinfok járóbeteg-szakmánkénti statisztika si ráta ismeretében 4,1118 négyzetméter film fogyott fölöslegesen, aminek teljes beszerzési költsége 950 Ft/m 2 árral számolva összesen 3905,45 Ft +áfa. Ezeknek az adatoknak az alapján kiszámítható az elmúlt évek vesztesége a teljesített pontszámokhoz viszonyítva. A vizsgált idôszak teljesítményeit az elmúlt év teljesítményadataival vettük arányosnak. Ennek alapján az 1000 pontra jutó négyzetméter-veszteség átlagosan 0,0034 m 2, amibôl kiszámítható az 1000 pontra jutó forintveszteség is (4. táblázat). Az egy év alatt teljesített járóés fekvôbeteg-vizsgálatok pontszámai alapján intézményi szinten megállapítható a pontos veszteség, ami forint körüli összeg, áfa nélkül (5. táblázat). Ugyanez a számítás elvégezhetô a hazai röntgendiagnosztikai tevékenységekre vonatkoztatva is, ehhez azonban a veszteségeinket a bevételekhez is viszonyítanunk kell. A bevételek számításánál a fekvôbeteg-ellátásban nyújtott teljesítményeket is a járóbeteg-pontértékek alapján számoltam (6., 7. táblázat). A bevétel számításánál egy éven belül az átlagos pont/forint értéket változatlannak vettem, többek között azért is, mert a havi teljesítmények adatai nem álltak rendelkezésemre. A veszteség százalékos arányának meghatározásánál az alacsony értékek miatt csak az 1000 pontra vonatkoztatott érték értelmezhetô. A Gyógyinfok adatai alapján ig becsültem az 1000 pontra jutó veszteségszázalék alapján a hazai forintveszteséget, amely az ismételt röntgenvizsgálatok többletfilm-felhasználásának következménye. A Gyógyinfok adataiból is csak ezt a három évet használtam fel, mivel a korábbi évek adatközlése nem mondható következetesnek és összehasonlíthatónak (8., 9. táblázat). A jelentett járóbeteg-pontszámok alapján, saját adatainkat figyelembe véve (4% körüli ismétlési ráta), a bevételekbôl a fölöslegesen felhasznált filmekre fordított forintokat mutatja a 9. táblázat. Igaz ugyan, hogy a keletkezett veszteség mint minôségköltség nem éri el a szakirodalomban jelzett 25%-ot, de figyelembe kell venni, hogy a filmköltség minôségköltségeinknek csak nagyon kicsi része lehet. 244 Kis Zsuzsanna: Minôségköltségek a radiológiában: az ismételt vizsgálatok költségei

6 9. táblázat. Kalkulált veszteség Év Pontszám/1000 lakos Pont/forint Bevétel forintban Veszteségszázalék/ Veszteség forintban 1000 pont , , , , , , táblázat. Az egészségbiztosítási alap kiadásainak nominális értéke (M Ft) és a kalkulálható minôségköltség Év Járóbeteg- 20% minôség- Fekvôbeteg- 20% minôség- CT-MR kassza 20% minôségkassza költség kassza költség költség , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Forrás: Medinfo június 5. M EGBESZÉLÉS A minôségköltségek a mindennapi radiológiai tevékenységek során keletkezô költségek, amelyek elemzése fontos az egészségügy mindhárom szereplôje szempontjából. Sok-sok forint megy veszendôbe azáltal, hogy a biztosító amúgy is szûkös forrásait hibás vizsgálatokra fordítja, a szolgáltatást nyújtó fajlagos költségei jelentôsen emelkedhetnek, de károsodik a beteg is, aki nagyobb sugárdózist szenved el, vagy hosszabb idôre kiesik a munkából. Mindezek mutatják, hogy a minôségköltségek csökkentése nagyságrendjük és sok más szempont miatt is fontos. Az egészségügyi szolgáltatások tekintetében nem találtam teljes körû felmérést a minôségköltségekre vonatkozóan, de szakirodalmi adatok szerint termékgyártóknál a minôségköltség az összköltség 18 22%-a, míg szolgáltatóknál körülbelül 33 37% körüli lehet 3, más szerzô adatai alapján a ráfordítások 25%-át jelenti 5. Ha ilyen nagy arányú minôségköltséggel számolunk, akkor a három nagy egészségügyi kasszát illetôen tetemes többletkiadások és veszteségek keletkezhetnek minden egészségügyi szolgáltatónál. Ha feltételezzük, hogy az egészségbiztosítási alap kiadásai teljes egészében az egészségügyi szolgáltatások összköltségét jelentik, és megtakarítás, nyereség sehol sem képzôdik, akkor jelentôs összeggel számolhatunk mint minôségköltséggel. A Medinfo adatbázisa alapján ig visszamenôleg 20% minôségköltséggel számolva éves szinten a 10. táblázatban részletezett költségek merülhetnek fel. A minôségfejlesztés révén, jó minôségû szolgáltatás mellett, lesznek megtakarítások, amit befektetésre, fejlesztésre fordíthatnak majd az intézmények. Különösen nagy ennek a jelentôsége a felülrôl zárt kasszák miatt is, hiszen a több elvégzett vizsgálatnak több költsége és több minôségköltsége is lesz, így az egyes költségelemek aránya torzulni fog, az olyan költségek emelkedése miatt, ami a hibás, rossz minôségû szolgáltatásokból fakad. Általában véve a minôségköltségek jelentôs részét a hibaköltségek teszik ki, ezért ezeknek a hibáknak a feltárásával lehet a legnagyobb költségmegtakarítást elérni. A külsô és belsô hibaköltségek becsült aránya az összes minôségköltségen belül egyes szerzôk szerint 40 80% is lehet 1. Minôségköltség keletkezhet többek között a rosszul kitöltött röntgenvizsgálati kérôlapok vagy a rosszul elôkészített vizsgálatok miatt, amiknek könnyen számszerûsíthetô többletköltségein túl alternatív költségei is vannak. Az ismétlésekbôl származó hosszabb ápolási és hosszabb várakozási idôk miatt a szolgáltató elesik bevételeinek egy részétôl, mivel üzemidejének adott részét hibás tevékenységre fordítja. A minôségköltségek csökkentése fontos; eszköze M AGYAR R ADIOLÓGIA 2005;79(5):

7 LÁTHATÓ REJTETT Mi a diagnózis? beteg- panaszok adminisztratív és elszámolási hibák munkabér vegyszer- és filmköltség megismételt vizsgálatok a helyettesítô vizsgálat ára túlápolás valós és alternatív költsége rossz hírnév hosszú elôjegyzési idô elöregedett géppark elavult gépek nehézkes cseréje nem megfelelô betegtájékoztatás szakemberhiány túlterhelt radiológusok felkészületlen szakemberek munkatársak korösszetétele feszült munkahelyi légkör harc a formális és az informális vezetô között bér- és presztízsharc a dolgozók között frusztrált dolgozók rosszul szervezett folyamatok hiányzó szakmai protokollok és egységes szemlélet nagy értékû készülék betanításának hiányosságai gyorsan változó törvények megkésett végrehajtási utasítások nehézkes információáramlás összhang hiánya a radiológia és a klinikum között a beteg állapota finanszírozás anomáliái mentôs szállítás nehézségei, idôzítése nem a klinikai panasznak megfelelô vizsgálatkérés, rosszul kitöltött kérôlap 2. ábra. Minôségköltségek és a keletkezésükhöz vezetô okok jéghegy a minôségfejlesztés, minôségmenedzsment. A helyes indikátorok megválasztásával folyamataink ellenôrizhetôk, a hibák okai felderíthetôk, így a javító tevékenység is körvonalazódik. A helyes indikátor megválasztása kulcskérdés. Jó indikátornak bizonyult az általunk használt ismétlési ráta, de ugyanígy használható a rontott filmek folyamatos monitorozása, betegelégedettségi kérdôívek feldolgozása vagy az elôjegyzési idôk követése is. Megfelelô indikátor lehetne a sok fórumon vitatott vizsgálati normaidô meghatározása és betartása, a munkaidôkorlát és a személyi feltételek Mi a radiológus problémája? mindenkori biztosítása is. Fontos lenne ennek betartása azért is, mert szakmánkban a technika és a tudás fejlôdésének ellenére az elmúlt 50 évben a hibák száma alig csökkent, 2 20%-ra tehetô. Ezeknek a hibáknak a 80%-a percepciós hiba. Csökkenthetôk lennének a minôségköltségek a protokollok, az ellenôrzô listák, a mentori rendszer bevezetésével is. Ellenôrzô listák ma már számos tankönyvben találhatók. Saját eredményünkkel szemben a szakirodalomban valamivel nagyobb, de hasonló nagyságrendû, maximálisan 8-10% körüli 4, 6 ismételt vizsgálatról számolnak be. Érdekes a két cikk írásának ideje is, amely azt mutatja, hogy 16 év különbséggel, a technika fejlôdése ellenére sem csökkent jelentôsen az ismételt vizsgálatok aránya. Az 1987-ben írt cikk szerint 10% körül volt 7, míg a 2003-ban született dolgozat szerint átlagosan három kórház adatait figyelembe véve 7,93% volt 6. Egyes szerzôk becsülik az ismétlésekbôl származó megnövekedett betegdózist is 7, 8. Az ismétlések okainak elemzésével a javító tevékenység körvonalazódását hangsúlyozza több szerzô 3, 4, 9, 10. Az ismétlések miatt megnövekedett betegvárakozási idô, a csökkenô betegáteresztô képesség kiküszöbölésére mások az ismételt vizsgálatok címkés jelölését vezették be, ezáltal megkönnyítették az ismétlések okainak feltárását és megoldották azok folyamatos monitorozását. Ezzel elérték az ismétlések számszerû csökkenését is 8. Az ismétlések okainak felderítését egy másik cikk szerzôi kártyás rendszerrel oldották meg. A kártyák alapján a röntgenvizsgálatok 0,25%-ánál valamilyen problémát mutattak ki a vizsgált periódus öt éve alatt. A cikk szerzôi is kiemelik az ismétlések miatt növekvô betegdózist, aminek gyermekkórház lévén még nagyobb jelentôsége van Kis Zsuzsanna: Minôségköltségek a radiológiában: az ismételt vizsgálatok költségei

8 Egy több mint 20 évvel ezelôtt írt cikk szerzôi rámutatnak arra, hogy a minôségbiztosítás segítségével az ismétlések okai felderíthetôk, ami a hibák kiküszöbölését segíti a javító tevékenység meghatározása mellett 12. K ÖVETKEZTETÉSEK Dolgozatomban egy olyan, a kórházi osztályokon és diagnosztikai egységekben dolgozók által kevéssé szívlelt területet próbáltam megvilágítani, mint a minôségbiztosítás és a minôségmenedzsment, amelynek nem az az elsôdleges célja, hogy a betegellátásban részt vevôk munkáját adminisztratív terhekkel nehezítse, hanem hogy eszköz legyen a kezükben a jobb minôségû szolgáltatások biztosításához. A minôségköltségek megismerésével, amelyek között sok látható és még több rejtett költséggel kell számolni 1, és saját szakmai területemen alig ismert költségek, egy olyan költségtényezôre irányítottam rá a figyelmet, amelynek csökkentésével a minôség javítása mellett az intézmények és az egész magyar egészségügy jelentôs megtakarításhoz juthat, és emellett számos más elônye is származik belôle (2. ábra). Láthatjuk, hogy a radiológiában többek között a radiológiai géppark árát a megismételt vizsgálatokban fizetjük meg, de ehhez hasonló számos más tényezô is újbóli említést érdemel, mint a rosszul, a klinikai adatokat illetôen hiányosan kitöltött kérôlap, a rosszul elôkészített vizsgálat, a klinikai képnek nem megfelelô vizsgálat. Ezekbôl a tevékenységekbôl a betegnek, a biztosítónak és a szolgáltatónak egyaránt kára származik. Ezeknek a költségeknek a korrekt elemzése csak akkor lenne lehetséges, ha ismernénk az egyes vizsgálati típusok pontos költségszerkezetét, tudnánk, hogy ezek a vizsgálatok mennyibe kerülnek egy dunántúli, egy budapesti vagy egy egri kórházban, ismernénk azt, hogy a vizsgálatok mennyibe kerülnek, ha 20 éves és mennyibe, ha egyéves gépekkel végzik ôket. Értékelhetnénk a megismételt vizsgálatok többletköltségeit aszerint is, hogy digitális vagy analóg rendszerû radiológiai osztályon végezték ôket. A jelenlegi rendszerben a költségeket csak a fentrôl zárt kasszához viszonyíthatjuk, az egészen belül értékelhetjük a feleslegesen ráfordított erôforrásokat, felismerve azt a tényt, hogy minél több vizsgálatot végzünk, annál nagyobb lesz a megismételt vizsgálatok miatti nominális többletkiadás csökkenô vagy változatlan bevétel mellett, és a nagyobb vizsgálati számból adódóan nagyobb ráfordítás mellett. Igaznak gondolom ezt a tényt akkor is, amikor ugyan a járóbeteg-ellátás fix díjas, az egyes HBCs-khez tartozó súlyszámok is adottak, de a jelenlegi 98%-os teljesítménylimit korlátot szab minden bevételnek. Irodalom 1. Horváthné dr. Dobos É. Minôség-költség az egészségügyben. Egészségügyi Menedzsment 1999;1: Kuczmann F. Minôség minden áron? I. rész. Minôség és megbízhatóság. 1998;32(2): Róth A, Huják A, Varga L. Minôségbiztosítás és irányítás célja és feladata. Minôségbiztosítás és irányítás az ISO 9000 alapján. 3. rész fejezet. 4. Varga PE, Belicza É, Sík E, Nagy Gy. Quality indicators in radiology management: a method development study. European Congress of Radiology Scientific Sessions B Minôségügyi rendszerek. Hallgatói kézikönyv, I. kötet Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Szolgáltatás és Menedzsment Világbanki Program Al-Malky MA, Abulfaraj WH, Bhuiyan SI, Kinsara AA. A study on radiographic repeat rate data of several hospital. Jeddah Radiat Prot Dosimetry 2003;103(4): Rogers KD, Metthews IP, Roberts CJ. Variation in repeat rates between 18 radiology departments. Br J Radiol 1987; 60(713): Kofler JM, Mohlke ML, Vrieze TJ. Technics for measuring radiographic repeat rates. Health Phys 1999;76(2): Belicza É, Zékány Zs. A minôség fogalmi rendszere az egészségügyben. EMIKK füzetek, 17. sz. Debrecen: Shively CM. Quality in management. Radiology Imaging Economics. com (homepage on the internet) Los Angeles: The Journal of Imaging Technology Management (cited 2004 Apr 19). Available from: ImagingEconomics.com/library/ asp. 11. Gallet JM, Reed MH, Hladly J. A novel quality assurance method in a university teaching paediatric radiology department. Br J Radiol 2000;73(872): Curtis DJ, Jones RL. Quality assurance in repeat film. Crit Rev Diagn Imaging 1981;14(4): M AGYAR R ADIOLÓGIA 2005;79(5):

A minőség gazdasági hatásai

A minőség gazdasági hatásai 5. A minőség gazdasági hatásai 5.1 A minőség költségei A minőség költségeit három nagy csoportra oszthatjuk: az első csoportot a minőség érdekében tett megelőző jellegű intézkedések költségei, a másodikat

Részletesebben

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen MOTTÓ Kevesebb időbe telik valamit jól csinálni, mint megmagyarázni, hogy miért nem

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások

A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások A labordiagnosztika finanszírozása és a tervezett változtatások Molnár Attila OEP GYMEF főosztályvezető helyettes molnarat@oep.hu Szeged, 2005 május 25. Az érdekrendszerek szorításában Laborszakmai érdekek

Részletesebben

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke 2003 járó díjcsökkentés, szabálykönyv szigorítás, teljesítmény határérték 2004 TVK, egynapos sebészet 2005 Járó és fekvő kassza összenyitása, díjharmonizáció 2006 Labor

Részletesebben

TestLine - Minőségmenedzsment vizsga Minta feladatsor

TestLine - Minőségmenedzsment vizsga Minta feladatsor műtéttel kapcsolatban előforduló leggyakoribb valós nemkívánatos esemény (1 helyes 1. válasz) 0:51 gyszerű beteg tévesztés terápia tévesztés informed consent (tájékozott beleegyezés) hiánya oldaliság tévesztés

Részletesebben

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása Molnár Attila Főosztályvezető helyettes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyító-Megelőző Ellátási Főosztály molnar.at@oep.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MARGIT KÓRHÁZ ÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI, KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET ÁTADÁS ÁTVÉTELE PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A MARGIT KÓRHÁZ ÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI, KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET ÁTADÁS ÁTVÉTELE PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ Pásztó Semmelweis u. 15-17. Szám: 263-15/2012 ELŐTERJESZTÉS A MARGIT KÓRHÁZ ÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI, KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET ÁTADÁS ÁTVÉTELE PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Intézmények Gazdasági Szolgálata 9400 Sopron, Magyar u. 19. Levelezési cím: 9400 Sopron, Pf. 42 Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: titkarsag@igsz.t-online.hu 2. sz. melléklet Éves ellenőrzési jelentés a 2009.

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS

SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS 6. óra SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁS Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi

Részletesebben

Esettanulmány Folyamatköltség-számítás

Esettanulmány Folyamatköltség-számítás Esettanulmány Folyamatköltség-számítás Az erős versenyben gyorsan növekvő árak és költségek nyomása miatt egyre fontosabb tudni, hogy a közvetlen költségeken kívül milyen közvetett költségek terhelik a

Részletesebben

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció?

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A MARKETING ESZKÖZEI Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A hatékony marketingkommunikáció kérdései nem érnek véget a B2B ügyletekkel. Hol lehet megtakarítást elérni? Hogyan érhetünk el

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001

Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Az akkreditációs rendszer kialakításának helyzete TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Dr. Belicza Éva szakmai vezető / GYEMSZI egyetemi docens / SE EMK DEMIN, 2013. május 31. Miért? Mit? Ki? Hogyan? Mikor? Miből?

Részletesebben

Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok. XXIX. Betegbiztonsági Fórum június 12.

Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok. XXIX. Betegbiztonsági Fórum június 12. Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok XXIX. Betegbiztonsági Fórum 2014. június 12. Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az adott ellátási formára specifikus standardok

Részletesebben

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L 2010. JANUÁR 01. 2010. DECE M B E R 31. ID ŐS ZAKRÓL BUDAÖ R S, 2011-04-11. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor, Dr. Margitai Barnabás, Gáll Tibor) (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A projekt költségeinek mérése, a, felosztása Költség Költségnek tekintjük a tevékenység

Részletesebben

Egészségügyi kockázatok integrált kezelésének számítógéppel támogatott gyakorlata

Egészségügyi kockázatok integrált kezelésének számítógéppel támogatott gyakorlata Egészségügyi kockázatok integrált kezelésének számítógéppel támogatott gyakorlata Balatonalmádi, 2015. 09. 17. Dr. Horváth Zsolt, egyetemi adjunktus Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar AZ

Részletesebben

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI DEMIN XI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, A SZOCÁLIS ELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGIPAR MINŐSÉGI HELYZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Ahhoz, hogy valami megváltozzon: valamit meg kell változtatni. ( Hegel) DEMIN X. - DEMIN

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Területi egyenlőtlenségek I.

Területi egyenlőtlenségek I. Finanszírozás A Kórház szaklap melléklete AZ OEP AKTÍV FEKVŐBETEG SZAKELLÁTÁSI KASSZA IGÉNYBEVÉTELE Területi egyenlőtlenségek I. T anulmányunk célja, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT Master of Arts 1 International Hotel Management and Hotel Companies Management SWOT analysis & evaluation How and for what to use SWOT 1 Stratégiai térképkészítés 2 Stratégiai térkép Kik a vállalat legfontosabb

Részletesebben

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma

Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével. - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egyes logisztikai feladatok megoldása lineáris programozás segítségével - bútorgyári termelési probléma - szállítási probléma Egy bútorgyár polcot, asztalt és szekrényt gyárt faforgácslapból. A kereskedelemben

Részletesebben

Tárgyszavak: minőségbiztosítás; hibalehetőség; hibamódelemzés; egészségügy.

Tárgyszavak: minőségbiztosítás; hibalehetőség; hibamódelemzés; egészségügy. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.6 2.1 FMEA: valami régi és valami új az egészségügyben Tárgyszavak: minőségbiztosítás; hibalehetőség; hibamódelemzés; egészségügy. A kockázatelemzés

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 1 Vezetői összefoglaló 3 2 Bevezetés 10 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 4 Az egységköltség-alapú elszámolás kialakításának intézményi feltételei 14 4.1 A támogatott képzési piac és

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés Epidemiológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés Epidemiológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA MORAUSZKI Kinga posztgraduális képzésben résztvevő hallgató Debreceni Egyetem, ATC Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2375-06 Diagnosztizálás monitorozás előkészítés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2375-06 Diagnosztizálás monitorozás előkészítés modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben

Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS, MINÔSÉGFEJLESZTÉS Eredeti közlemény Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben S IX SIGMA A RADIOLÓGIÁBAN Dévai Tünde, Pálinszki András, Balázs György, Doros Attila BEVEZETÉS

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények

POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények Dr. Seres Erika SZTE ÁOK Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet Synlab Hungary Kft. továbbképzés Bevezetés A betegágy melletti Point-of-Care

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18478554 8621 06 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Medicinus Alapítvány 6933 Nagylak, Gyár u. 1. Telefon: +36 70 310 73 70 http://www.medicinus.org Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon Prof. Dr. Nagy Erzsébet Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Hazai Nemzeti Referencia Laboratóriumok

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012. Név:... Kód:...... Eredmény:..... STATISZTIKA I. VIZSGA; NG KM ÉS KG TQM SZAKOKON MINTAVIZSGA Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Szobatakarításának lépései Átlagos ciklusidő 23,4 perc 30 darabból álló minta alapján

Szobatakarításának lépései Átlagos ciklusidő 23,4 perc 30 darabból álló minta alapján Szobatakarításának lépései Átlagos ciklusidő 23,4 perc 30 darabból álló minta alapján 6,4 2,1 4,3 1,6 4,3 6,2 1,2 Ágynemű lehúzása Ágyazás Fürdőszoba kitakarítása Portörlés Minibár ellenőrzése Porszívózás

Részletesebben

Lehetséges-e rendszerszerű minőségfejlesztés a neonatológiai sürgősségi ellátásban?

Lehetséges-e rendszerszerű minőségfejlesztés a neonatológiai sürgősségi ellátásban? Lehetséges-e rendszerszerű minőségfejlesztés a neonatológiai sürgősségi ellátásban? Széll András dr., Dudás Gábor, Somogyvári Zsolt dr. Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat Prekoncepciók Megnövekedett

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

KEOP-5.6.0/E/ Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Energia-megtakarítást célzó röntgen készülékek beszerzése a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Kedvezményezett: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr A megvalósult projekt elért eredményei, fejlesztései

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára. Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára. Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam Mat1 Javítási-értékelési útmutató MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

Országos on-line várólista nyilvántartó rendszer K I S S Z S O L T

Országos on-line várólista nyilvántartó rendszer K I S S Z S O L T Országos on-line várólista nyilvántartó rendszer O R S Z Á G O S E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R K I S S Z S O L T Előzmények Várólista nyilvántartás az EBF működtetésében 2010. augusztusig

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

JAK -Járó Kontrolling

JAK -Járó Kontrolling JAK -Járó Kontrolling Kontrolling, finanszírozási benchmark minden járóbeteg ellátónak BSoft Informatikai Kft. Bakallár Sándor ügyvezető igazgató 1.JAK BSoft bemutatkozás Szoftver fejlesztés az egészségügyben

Részletesebben

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt

Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés. Katonai Zsolt Klinikai kockázatelemzésre épülő folyamatfejlesztés Katonai Zsolt A szabvány alapú MIR logikája mérhető célok meghatározása folyamatok azonosítása kölcsönhatások elemzése a kívánt eredmény elérése és kockázatok

Részletesebben

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista 1. Régiók (1. Budapest, Pest megye, Dunántúl; 2. Dél-Magyarország; 3. Észak-Magyarország.) 2. Főállású-e az egyéni vállalkozó dummy (1 heti legalább

Részletesebben

A betegbiztonság ára. dr. Belicza Éva IX. BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM június 3.

A betegbiztonság ára. dr. Belicza Éva IX. BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM június 3. A betegbiztonság ára dr. Belicza Éva IX. BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM http://hsmtc.hu/kutatas/neves/betegbiztonsagi-forum 2010. június 3. Miért foglalkozzunk vele? Példa: egy kórház elemzése szerint egy eszköz

Részletesebben

ACTIF Aktív határmenti együttműködés a női infertilitás kezelésében

ACTIF Aktív határmenti együttműködés a női infertilitás kezelésében ACTIF Aktív határmenti együttműködés a női infertilitás kezelésében Vezető Partner: Temesvári Sürgősségi Klinikai Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Részleg Projekt Partner: Szegedi Tudományegyetem Szülészeti

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola Minőség fogalma (üzleti) 1 egy termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak összessége amelyek meghatározott vagy elvárható

Részletesebben