SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 [Ide írhatja a szöveget] Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Közoktatási típusú sportiskolai módszertani központ Comenius I partnerközpontú intézmény 8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2. Telefon: központ 88 / , titkárság, igazgató: 88 / Fax: 88 / OM

2 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: Az intézmény működését meghatározó alapdokumentumok Az intézmény működését meghatározó további dokumentumok A SZMSZ hatálya Az SZMSZ közzététele, nyilvánosságra hozása, a felülvizsgálat módja INTÉZMÉNYI ALAPADATOK Az intézményi azonosítók Az intézmény alapító és fenntartó szerve, jogállása, képviselete: A kiadmányozás rendje AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA A gazdálkodás módja Az intézmény gazdálkodási helyzete AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE ÉS AZ AZT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK Ellátandó szakfeladatok, az intézmény jogosultságai Az intézmény jelképei, bélyegzőlenyomatai AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE Az intézmény típusa Az intézmény felelős vezetője Eljárásrend Az intézményvezető közvetlen munkatársai Igazgató-helyettesek A középvezetők (munkaközösség-vezetők) Kibővített iskolavezetőség A vezetők kapcsolattartási rendje A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje A vezetők helyettesítési rendje A vezetők iskolában való benntartózkodásának rendje AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK, ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK RENDJE Az iskolaközösség Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje A nevelőtestület A nevelőtestület és működési rendje A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje A szakmai munkaközösségek, hatáskörük és kapcsolattartásuk rendje A belső kapcsolattartás általános formái és rendje Dolgozói érdekképviseleti szervek A tanulói közösségek és kapcsolattartásuk rendje A diákönkormányzat és a működéséhez szükséges feltételek biztosítása A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formája Az iskolagyűlés A rendszeres tájékoztatás egyéb formái A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG, ÉS A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A szülői munkaközösség A szülői közösséggel való kapcsolattartás A szülők szóbeli tájékoztatási rendje A szülők írásbeli tájékoztatási rendje Az iskolaszék Az iskolaszék és az iskola kapcsolattartási rendje Az iskolaszék szülői fogadóórái AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás rendszere Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere Fogászat

3 8.4 Az iskola és más külső szervezetek kapcsolatának rendszere AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE A tanév helyi rendje Az intézmény nyitva tartása A tanulók fogadásának rendje, az intézményi felügyelet rendszabályai Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával A tanulók munkarendje, a házirend A napközis, iskolaotthonos és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei Az egyéb, tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje Az egyéb, tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, célja és időkerete A tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos egyéb szervezési kérdések Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások A MINDENNAPOS TESTEDZÉS FORMÁI, ÉS RENDJE A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai Az intézmény hagyományos kulturális, sport és ünnepi rendezvényei A hagyományápolás további formái A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDJE Az egészséges életmódra nevelés A GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK, ELŐÍRÁSOK, INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A DOHÁNYZÁS INTÉZMÉNYI SZABÁLYAI A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Az iskolai tankönyvrendelés rendje A FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI Fegyelmi eljárás Egyeztető eljárás EGYÉB RENDELKEZÉSEK Vagyonnyilatkozat Reklámtevékenység szabályai Vállalkozási tevékenység Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok MELLÉKLETEK ZÁRADÉK

4 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése értelmében, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a tanulói jogok érvényesülése, a szülők, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az alábbi szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) alkotta. A nevelőtestület a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő fogadta el: 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, tartalma A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A SZMSZ az intézmény által kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszereit tartalmazza. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 1.2 A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: 2011/CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végre- hajtásáról a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) még hatályos részei a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. ( II.13.) Korm. rendelet még hatályos részei 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: R.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet (továbbiakban: R.) még hatályos részei a tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X.26.), és a 243/2003. (XII.17.) Korm. Rendelet még hatályos részei 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet a Kerettantervek bevezetéséről a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról évi XXII. törvény a munkatörvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási -4-

5 intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó a pedagógus- továbbképzésről és szakvizsgáról szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. Rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V.18.) OM-GyISM rendelet SNI-s gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a SNI-s tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005.(III.10.) OM rendeletet módosító 22/2006.(V.22.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) 16/2013. (II.28) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 26/1997. (XII.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. Rendelet, ill. az ezt módosító 180/2011.(IX.2.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM-rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. Törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények az államháztartásról szóló CXCV. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény valamint minden egyéb jogszabály, amely a nevelési-oktatási intézmények működésére vonatkozik 1.3 Az intézmény működését meghatározó alapdokumentumok Az intézmény jogszerű működését az VI. 22. keltezésű alapító okirat, és az ezzel való nyilvántartásba vétel biztosítja. Az intézmény tartalmi működését a pedagógiai program határozza meg, amely a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettantervi rendelet, valamint az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait. A központi szabályzókat figyelembe véve az intézmény elkészítette a programok és a tantervek helyi, speciális adaptációját, amely a kompetencia alapú oktatásra épít, és önálló arculatot ad az iskolának. A pedagógiai program tartalmazza a Nkt. 26. és R ban meghatározott nevelő-oktató munka intézményi tevékenységrendszerét. -5-

6 Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti, ill. a későbbiekben módosítja, ha az aktuális feladatok ezt szükségessé teszik. 1.4 Az intézmény működését meghatározó további dokumentumok - Házirend - Kollektív szerződés - Közalkalmazotti szabályzat - Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat - Irat- és ügykezelési szabályzat - Tanügyigazgatás rendje - Ügyeleti rend - Számítástechnikai és szoftvervédelmi szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat - Tűzriadó terv - Katasztrófavédelmi részterv - Kockázatértékelés - Egyéb belső szabályzatok - Továbbképzési terv 1.5 A SZMSZ hatálya A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az iskola valamenynyi alkalmazottjára és tanulójára kötelező. A hatálya kiterjed az intézménnyel egyéb jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. Megszegése estén az igazgató saját jogkörében eljárva intézkedhet. A szervezeti és működési szabályzat előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken azok ideje alatt. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba, határozatlan időre szól. 1.6 Az SZMSZ közzététele, nyilvánosságra hozása, a felülvizsgálat módja Az SZMSZ nyilvánosságát az intézmény honlapján való megjelenés biztosítja. Az iskola szervezeti és működési szabályzatának elhelyezése az alábbi módon történik. SZMSZ, helye Tárolási módja Példányszám Igazgatói iroda Nyomtatott és elektronikus 1 pl. Ig.hely. irodák Nyomtatott és elektronikus 1-1 pl. Titkárság Nyomtatott és elektronikus 1 pl. Tanári Nyomtatott 1 pl. Könyvtár Nyomtatott 1 pl. Fenntartó Nyomtatott és elektronikus 1 pl. -6-

7 A dokumentumok nyomtatott, papír alapú példánya az intézmény könyvtárában minden nap délután nyitvatartási idejében megtekinthetők. A nyomtatott formát az igazgató által hitelesített formában kell elhelyezni a könyvtárban. A felülvizsgálatra, módosításra okot szolgáltat: a jogszabályi változások, a feltételek alapvető változása, a feladatok megváltozása, az iskolával szemben támasztott követelmények módosulása, újabb szakfeladatok, szakok indítása. A felülvizsgálatért az intézmény vezetője felel. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA A tájékoztatás-kérés, a megismertetés és a tájékoztatás formája, rendje Az iskola pedagógiai programját az igazgató által hitelesített másolati példányban az iskolai könyvtárban úgy kell elhelyezni, hogy azokat a szülők és a tanulók a könyvtár nyitvatartási idejében bármikor szabadon megtekinthessék. A dokumentumok egy példánya megtalálható a titkárságon is, annak nyitvatartási idejében. A pedagógiai program elhelyezése PP helye Tárolási módja Példányszám A példány sorszáma Igazgatói iroda Nyomtatott és elektronikus 1 pl. 1. Ig.hely. irodák Nyomtatott és elektronikus 2 pl Titkárság Nyomtatott és elektronikus 1 pl. 4. Tanári Nyomtatott 1 pl 5. Könyvtár Nyomtatott 1 pl. 6. Fenntartó Nyomtatott 1 pl INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 2.1 Az intézményi azonosítók Az iskola neve: Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2. Telefonszáma: Porta: Titkárság, igazgató: Fax: Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény típusa: Többcélú intézmény Törzskönyvi nyilvántartási száma: OM azonosítója: Adó-nyilvántartási száma: TEÁOR száma: -7-

8 Művészeti oktatás telephelye: - Iskola alaptevékenységei: Iskola szervezeti egységei általános iskola alapfokú művészetoktatás közoktatás keretében folytatott sportiskolai ellátás általános iskola (alsó és felső tagozat) alapfokú művészetoktatási intézmény gondnokság Évfolyamok száma: az általános iskolában 8 évfolyam, a művészeti iskolában 12 évfolyam. A kötelező felvétel ellátása: a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola b) osztályaiban - A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola július 1. napjával a megszűnt Jókai Mór Általános Iskola jogutódja a 148/2007. (04.20.) számú Kt. határozat szerint. - A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a szeptember 1. napjával megszűnt Bocskai István Általános Iskola (8183 Papkeszi, Fő u. 3.) jogutódja a 230/2008.(08.21.) és a 231/2008.(08.21) számú Kt. határozat szerint /2012. (05.22.) Kt. határozat szerint Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, Litér Község Önkormányzatának kérését támogatja és biztosítja a gyermekek világnézettől független iskolai ellátását a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben /2012. (05.22.) Kt. határozat szerint Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, Királyszentistván Község Önkormányzatának kérését támogatja és biztosítja a gyermekek világnézettől független iskolai ellátását a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: általános iskola: 352 fő művészeti iskola: 450 fő 2.2 Az intézmény alapító és fenntartó szerve, jogállása, képviselete: Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: - Alapító neve: Balatonfűzfő Város Önkormányzata címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Az intézmény fenntartó szerve: Klebersberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u Balatonalmádi Tankerület Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u

9 Az intézmény működtetője: Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Városgondnoksága 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8. Az intézmény: önálló jogi személy A közoktatási intézmény képviselője a nemzeti köznevelési törvény 68. (1) szerint kinevezett intézményvezető. Az alapító okirat száma, kelte Az iskola alapító okiratának kelte: június 22. Az alapító okirat módosításainak kelte: május július március június október augusztus június augusztus augusztus június szeptember május szeptember december június 19. Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató, közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: A kiadmányozás rendje Az intézmény egyes gazdasági és minden szakmai, oktatási ügyiratait cégszerű aláírással kell ellátni. A cégszerű aláírás: az igazgató aláírása (vagy távolléte esetén az aláírásra jogosult igazgató-helyettes) és az intézmény körpecsétje. -9-

10 3 AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA 3.1 A gazdálkodás módja Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót és a működtetőt terhelik. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ 3/2013. (II.11) szabályzata rendelkezik a beszerzések lebonyolításáról. 3.2 Az intézmény gazdálkodási helyzete A fenntartó és működtető szervnek kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközről. Kiadással kapcsolatos teendők Érvényesítésre akkor kerül sor, ha a kötelezettségvállalásban foglaltak teljesültek a munkavégzés megtörtént; a megrendelt szolgáltatást elvégezték, illetve a megrendelt anyag/eszköz leszállításra és bevételezésre került, ezután meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének jogosságát, a teljesítésről minőségi, mennyiségi átvétellel, vagy más módon kell meggyőződni. Meg kell vizsgálni a kiállított számlát olyan szempontból, hogy a kötelezettségvállalás alapján történt-e a teljesítés, a jogszabály szerint jogos-e a követelés, az átvételnek megfelelő-e a számlázás, a számla számszakilag megfelelő-e, a vásárolt eszköz nyilvántartásba vétele, felhasználása igazolhatóan bizonyítható-e, az elvégzett szolgáltatás alapján kiállított számla teljesítése igazolt-e. A kifizetés alapjául szolgáló bizonylatot alaki és tartalmi szempontból kell vizsgálni. A bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei: a bizonylat megnevezése és sorszáma, a bizonylatot kiállító gazdálkodó megnevezése, a bizonylat kiállításának időpontja, a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása, vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi és minőségi - a gazdasági művelet jellegétől, könyvviteli elszámolás rendjétől függően értékbeli adatai, a gazdasági műveletet elrendelő személy, vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy aláírása; a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő aláírása, a bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik. A titkárság feladatai az intézmény gazdálkodásában Az iskolatitkár feladata a térítési díjak, tandíjak beszedése, a nyilvántartások pontos naprakész vezetése. -10-

11 A titkárság együttműködik a fenntartó és működtető szervezettel a vagyonnyilvántartásban A titkárság beszámol és adatokat szolgáltat a felettes szervek részére A titkárság köteles az intézményvezetőjét hiteles, pontos adatokkal ellátni, és minden jelentős eseményről azonnal tájékoztatni. Az iskolatitkár feladata a postai ügyiratok iktatása, irattárazása, szabadságok nyilvántartása, telefonok kezelése. 4 AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE ÉS AZ AZT MEGHATÁ- ROZÓ JOGSZABÁLYOK Az intézmény alaptevékenysége az alapító okiratában megállapított nyolc évfolyamos általános iskolai nevelés és oktatás ellátása, melynek keretében a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai tanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. A közoktatási típusú sportiskola részt vesz a Pedagógiai Programban meghatározott sportágakban az utánpótlás nevelésében, a sportban tehetséges tanulók kiválasztásában. Felkészít a szakirányú továbbtanulásra, illetve megalapozza az egészséges életmódra való igényt. Az iskola az alaptevékenysége végrehajtása során gondoskodik a tanulók napközbeni ellátásáról, felügyeletéről, étkeztetéséről, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokról, a tehetséggondozásról és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a közoktatási törvény és más jogszabályok a nevelésioktatási intézményeknek előírnak. Az intézmény tornatermét jelenleg bérbe adhatja az iskolai sportkörök működésének biztosítása mellett. Alapfeladat az alapfokú művészetoktatás, melynek keretében művészeti nevelés és oktatás folyik. Az oktatás megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Művészeti iskolában a művészeti ágak, tanszakok, a felvehető maximális létszám tanszakonként, telephelyenkénti bontásban: Balatonfűzfő Papkeszi Összesen Zeneművészeti ág: Klasszikus zene: Furulya 20 fő 4 fő 24 fő Fuvola 10 fő 1 fő 11 fő Gordonka 10 fő 2 fő 12 fő Harsona 9 fő 2 fő 11 fő Hegedű 8 fő 2 fő 10 fő Klarinét 10 fő 1 fő 11 fő Kürt 18 fő 4 fő 22 fő Magánének 17 fő 5 fő 22 fő Oboa 3 fő 1 fő 4 fő Szaxofon 5 fő 2 fő 7 fő Szolfézs 30 fő 15 fő 45 fő Trombita 17 fő 5 fő 22 fő Tuba 5 fő 1 fő 6 fő Zongora 40 fő 8 fő 48 fő -11-

12 Elektroakusztikus zene Szintetizátor-keyboard 28 fő 7 fő 35 fő Zeneművészeti ág összesen: 230 fő 60 fő 290 fő Táncművészeti ág: Néptánc 60 fő 60 fő Táncművészeti ág összesen: 60 fő 60 fő Képző-és iparművészeti ág: Vizuális alapismeretek Festészet 70 fő 30 fő 100 fő Képző-és iparműv.ág össz: 100 fő 100 fő Mindösszesen: 390 fő 60 fő 450 fő A tanszakok között a létszám átcsoportosítható. Székhelyen ellátott feladat: Nyolc évfolyamos általános iskolai alapfokú nevelés és oktatás ellátása nappali munkarend szerint az 1-8. évfolyamon. Alapfokú művészetoktatás a fentiekben meghatározottak szerint. Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Köznevelés keretében folytatott sportiskolai ellátás Telephelyen ellátott feladat: Alapfokú művészetoktatás a fentiekben meghatározottak szerint. 4.1 Ellátandó szakfeladatok, az intézmény jogosultságai Alapvető tevékenységei, szakfeladatai: iskolai intézményi étkeztetés általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Az intézmény azon SNI-s gyermekeket látja el, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Az intézmény azon SNI-s gyermekeket látja el, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágban általános iskolai napközi otthoni nevelés -12-

13 általános iskolai tanulószobai nevelés iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Kisegítő tevékenységei, szakfeladatai: nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az intézmény jogosultságai: - Bizonyítványok kiállítása - Végzettség tanúsítása - Másodlat kiadása térítés ellenében 4.2 Az intézmény jelképei, bélyegzőlenyomatai Az intézmény zászlója A Balatonfűzfő Város Önkormányzata által adományozott lobogó. A zászló használatának szabályozása: Tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen A névadóval kapcsolatos rendezvények megnyitásakor Iskolai ünnepélyeken (október 23. és március 15. megemlékezések) Ballagáson Városi ünnepélyeken való részvételkor, amennyiben legalább két tanulócsoport részt vesz Állami ünnepeken Az embléma képe Az embléma használatának szabályozása: Az intézmény hivatalos levelezése során használatos levélpapírokon, borítékokon Intézményi dokumentumokon Az intézményben kapható elismeréseken Az intézményhez tartozást kifejező jelvényen, pólón és egyéb tárgyakon A bélyegzők leírása, lenyomata A későbbi fenntartói utasítások szerint. -13-

14 5 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 5.1 Az intézmény típusa Az intézmény a Nkt. 7. (2) alapján többcélú intézmény. Az intézmény egy általános és egy alapfokú művészeti iskola szervezeti egységből áll. A pedagógiai munkát az iskolatitkár segíti. A gondnokságon adminisztrációs és technikai dolgozók segítik a mindennapi intézményi működést. A többcélú intézményben egy szervezeti és működési szabályzatot, egy pedagógiai programot, egy házirendet kell készíteni. A többcélú intézményben a pedagógiai program alapján a különböző tevékenységeket folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják. Az intézmény szervezeti felépítését a szervezeti rajz tartalmazza (1. sz. melléklet). 5.2 Az intézmény felelős vezetője Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét az igazgató-helyettesek közreműködésével látja el. A vezető személye, jogköre Az intézmény vezetője csak a hatályos jogszabályok által előírt feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetői megbízás legfontosabb követelménye: az intézmény típusának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga és a pedagógus munkakörben való határozatlan idejű alkalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat. Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával, döntése előtt azonban be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek és a diákönkormányzatnak a véleményét. Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a Nkt. valamint a fenntartó határozza meg. Az intézményvezető kiemelt feladatai a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a hatályos jogszabályok alapján, a nevelési-oktatási intézmény képviselete, együttműködés biztosítása az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a szülők és a diákok képviselőjével és a diákönkormányzattal, a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésének irányítása, -14-

15 a döntés az egyetértési kötelezettség megtartásával az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem, csak tartós távolléte vagy egyéb akadályoztatása esetén helyettesíthető feladatok: tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése, az átruházott munkáltatói jogkör gyakorlása, tűz- és bombariadó próba elrendelése, fenntartó előtti képviselet. Az intézményvezető felelőssége Az intézmény vezetője (igazgatója) a Nkt.-nek és egyéb jogszabálynak megfelelően felelős: az intézmény szakszerű és törvényes működésért a takarékos gazdálkodásért a pedagógiai munkáért az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működéséért a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért a tanulóbalesetek megelőzéséért a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezéséért és a tankönyvrendelés lebonyolításáért a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért a tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó, különbözeti, javító, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) lebonyolításáért és rendjéért a nevelő- és oktató munkához a következő tanévben szükséges tankönyvekre, tanulmányi segédletekre, taneszközökre, ruházati és más felszerelésekre vonatkozó szülői tájékoztatásért Az intézményvezető munkájának értékelése A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülői munkaközösség a vezetői megbízás 2. és 4. évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Eljárásrend Az intézményvezető ütemezett teljesítményértékelését a Nkt. 69. (4) írja elő. A vezetőt a tantestület a Vezetői értékelőlap kitöltésével értékeli. -15-

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014 Szervezeti és működési szabályzat 1 AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gönczy Pál Általános Iskola OM-azonosító: 031104 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Lázár Ervin Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 Módosítva: 2014.09.10. Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: PÁL LÁSZLÓNÉ Intézményvezető

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 7 1.1 A

Részletesebben

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető 3. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 3.

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1.

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1.

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1. Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. A szervezeti

Részletesebben