KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT"

Átírás

1 KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi egységvezető Kazincbarcika, május 20.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig értékelést, beszámolót köteles készíteni. A beszámolót települési önkormányzat esetén a Képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Gyámhivatalának. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Kazincbarcika Város Képviselő-testülete a szociális alapfeladatok ellátására feladat-ellátási szerződések megkötéséről szóló 180/2013. (IX.02.) számú határozatával fogadta el a szociális alapfeladatok tárgykörében kötött feladat-ellátási szerződéseket (jelen szerződések a mai napig hatályosak), melynek keretében Kazincbarcika város mellett Berente és Tardona településeken is ellátja a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: KSzSzK) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi egysége a gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátást. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását és a beszámoló elfogadását. Kazincbarcika, május 20. 1

3 Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről Bevezetés A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulniuk a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. A gyermekjóléti szolgáltatást Kazincbarcikán kívül a korábbi évekhez hasonlóan - Berente és Tardona községekben is ellátta a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: KSzSzK) intézményi egysége, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a 2013-ban megkötött, jelenleg is hatályos feladat-ellátási szerződések szerint. Az intézmény Gyermekjóléti Szolgálat egysége összehangolva az egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A szolgáltatás feladata: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát és megteszi a szükséges intézkedést, elkészíti a védelembe vett gyermek egyéni gondozási nevelési tervét, segíti a nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátássát, felkérésre környezettanulmányt készít, vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket. A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási feladatai: alapellátás keretében történő családgondozás, védelembe vételi intézkedés előkészítése, javaslattétel, védelembe vett gyermekek és családjaik gondozása, javaslattétel ideiglenes hatályú elhelyezésre, átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartás, örökbefogadás esetében környezettanulmány készítése, javaslat tétel az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történő nyújtása során az eseti gyám személyére. 2

4 Az alkalmazott jogszabályok A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet Forgalmi adatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál Az ellátási esetek száma: Gondozás Település Tanácsadás Alapellátásban Védelembe vétel keretében Utógondozás Szakellátásban élő Kazincbarcika Berente Tardona Összesen: számú táblázat Az ellátási esetek száma 2015-ben Az ellátási esetek száma összességében a három ellátott települést figyelembe véve az előző évben tapasztaltakhoz képest jelentős változást nem mutat. 3

5 ELLÁTÁSI ESETEK SZÁMA Tanácsadás Alapellátás Védelembe vétel Utógondozás Szakellátás K A Z I N C B A R C I K A B E R E N T E T A R D O N A Ö S S Z E S E N 1. számú grafikon Az ellátási esetek száma 2015-ben Kazincbarcikán az előző évhez képest a gondozottak száma nem változott. Tapasztalatink szerint az esetek összetettebbek lettek; egyre súlyosabb problémákkal találkozunk (lakhatási problémák, életvitel, szenvedélybetegség, családon belüli bántalmazás, magatartás, teljesítményzavar, elhanyagolás). A veszélyeztetettség növekvő tendenciát mutat. Berentén az esetszámok indokolták, hogy a évben is két családgondozó lássa el a gyermekjóléti feladatokat, ezzel együtt az eltöltött szolgáltatási idő is az előző évben már megnövelt szinten maradt. Tardonán az előző évhez képest az esetek száma jelentősen nem változott. Kazincbarcika Berente Tardona Összesen Önkéntes (gyermek kezdeményezte) Szülővel közösen Gyermekjóléti szol. (szervezeti egység) által kezdeményezett Jelzőrendszer által kezdeményezett Együttműködésre kötelezett (hatóság által kötelezett) A gyámhatóság által kezdeményezett Összesen: számú táblázat Az ellátási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint (fő) 2015-ben 4

6 2. számú grafikon Az ellátási esetek számának megoszlása a kapcsolatfelvétel módja szerint 2015-ben Az első kapcsolatfelvétel módja szerint a jelzőrendszer által kezdeményezett kapcsolatfelvétel a legnagyobb arányú. Az előző évekhez mérten továbbra is növekvő tendenciaként mutatkozik a szülő gyermekkel közösen történő segítségkérések száma. A legkevesebb százalékban még mindig a gyermek által önkéntesen kezdeményezett kapcsolatfelvétel jelenik meg. Ez abból adódhat, hogy a kisebb gyermekek korukból kifolyólag sem képesek önállóan segítséget kérni. A kamaszok pedig inkább már eltitkolják problémáikat. Egyre összetettebb problémákkal jelennek meg a családok a szolgálatnál, ami komplex felkészülést vár el az intézmény dolgozóitól. 5

7 A jelzőrendszer által küldött jelzések száma Megnevezés Kazincbarcika Berente Tardona Összesen Egészségügyi szolgáltató Védőnői jelzés Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat Átmeneti gondozást biztosítók Közoktatási intézmény Rendőrség Ügyészség, bíróság Pártfogó felügyelet Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet Állampolgár Önkormányzat vagy járási gyámhivatal Összesen: számú táblázat A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2015 A táblázatból megállapítható, hogy Kazincbarcikán a Gyermekjóléti Szolgálathoz érkező írásos jelzések nagy része továbbra is a köznevelési intézményekből (óvodák, általános iskolák, középiskolák), illetve a járási gyámhivatalokból érkezik. A családgondozók szakmai munkáját, tudását megbecsülik, értékelik. A település szakembereivel, a jelzőrendszer tagjaival az együttműködés kiváló. Jelzési kötelezettségeiknek eleget tesznek, a családgondozók segítségét kérik, és elfogadják. Jelentősen több mint kétszeresére növekedett a rendőrségi jelzések száma a évhez mérten. Az emelkedés annak tudható be, hogy január 1-től hatályba lépett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. évi törvény 68/D.-a a megelőző pártfogás elrendeléséről: A gyámhatóság a bűncselekmény vagy az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt indult védelembe vétel iránti eljárásban, vagy a már fennálló védelembe vétel mellett a nyomozó hatóságnak a bűncselekmény vagy a szabálysértési hatóságnak a szabálysértés elkövetéséről tájékoztató, a gyámhatóság felé tett jelzését követően megkeresi a pártfogó felügyelői szolgálatot környezettanulmány és a gyermek veszélyeztetettségének bűnmegelőzési szempontú kockázatértékelése (a továbbiakban: kockázatértékelés) beszerzése céljából. ( ) A pártfogó felügyelői szolgálat és a gyermekjóléti 6

8 szolgálat együttműködik a környezettanulmány és a kockázatértékelés elkészítésében, beszerzésében. Berentén és Tardonán a jelzőrendszer tagjaival az együttműködés folyamatos, jelzési kötelezettségeiknek eleget tesznek. A Védőnői Szolgálat munkatársával szoros az együttműködés. Jelzőrendszer által küldött jelzések száma Egészségügyi szolgáltató Ebből védőnői jelzés Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 30% 0% 2% 4% 1% Átmeneti gondozást biztosítók Köznevelési intézmény Rendőrség 3% 0% 0% 3% 0% 9% 48% Ügyészség, bíróság Pártfogó felügyelet Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet Állampolgár Önkormányzat járási gyámhivatal 3. számú grafikon A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2015-ben A legtöbb jelzés a köznevelési intézményekből érkezett. A jelzések jelentős mértékben a gyermekek iskolai igazolatlan mulasztásait tartalmazzák. A jelzések száma együtt jár a családlátogatások, és így a segítő beszélgetések magas számával. A szociális segítő munka során feltárásra kerülnek a családok diszfunkciós zavarai, és annak megoldási lehetőségei. 7

9 Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint Megnevezés Kazincbarcika Berente Tardona Összesen Anyagi (megélhetési, lakhatás, stb.) Gyermeknevelési Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus (szülők egymásközti, szülőgyermek közti) Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek Összesen számú táblázat A kezelt problémák száma, típusa 2015-ben Tevékenység kezelt probléma típusa szerint Anyagi (megélhetési, lakhatás, stb.) Gyermeknevelési 14% 3% 0% 3% 6% 5% 1% Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar 22% Családi konfliktus (szülők egymásközti, szülő-gyermek közti) Szülők vagy a család életvitele 36% 10% Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek 4. számú grafikon A kezelt problémák száma, típusa 2015-ben 8

10 Kazincbarcikán hasonlóan, mint az előző évben a legfőbb kezelt probléma a szülők, valamint a család nem megfelelő életvitele, a szülői elhanyagolás, valamint a gyermekek magatartás- és teljesítményzavarai voltak. Sajnos továbbra is jelen van lakhatási, anyagi probléma, valamint a családon belüli bántalmazás is. Tardonán az előző évhez képest az esetek száma jelentősen nem változott. Fő problémaként jelentkezett a szülői elhanyagolás. Az esetkezelés jellege jellemzően: családlátogatás, segítő beszélgetés. Berentén fő problémaként jelentkezett az életvitel problémái, a magatartászavar, a szenvedélybetegségek. A szülői elhanyagolás jelentős mértékben csökkent, az előző évhez képest. A gondozási folyamatok eredményességét bizonyítja, hogy több esetben is sor kerülhetett a védelembe vétel megszüntetésére. A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai Megnevezés Kazincbarcika Berente Tardona Összesen Információnyújtás Tanácsadás Segítő beszélgetés Hivatalos ügyekben való közreműködés Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel Felülvizsgálati tárgyaláson való részvételek Pszichológiai tanácsadás Elhelyezési értekezleten való részvétel Konfliktuskezelés Szakmaközi megbeszélés 6 6 Esetkonferencia Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés Adományozás Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása Összesen számú táblázat A szakmai tevékenység adatai 2015-ben 9

11 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének számadatai önmagukért beszélnek. A segítő beszélgetések és a családlátogatások magas száma kifejezi mely beavatkozási, segítségnyújtási forma alkalmazására kerül sor a legtöbbször. Az információnyújtás magas száma biztosítékot jelenthet a világban való eligazodás képességének fejlesztéséhez hez képest a segítő beszélgetések és az egyszeri tanácsadások száma jelentősen megemelkedett. Több család vette igénybe a pszichológusi tanácsadást az előző évekhez képest. A törvényi szabályozásnak megfelelően a gyermekek bántalmazása, elhanyagolása miatt érkező jelzéseket a családgondozók zártan kezelik. 5. számú grafikon A szakmai tevékenység adatai 2015-ben A Gyermekjóléti Szolgálat fő szakmai tevékenységei, csak úgy, mint a évben is a segítő beszélgetések, a hivatalos ügyekben való közreműködés és a családlátogatások voltak. A szakmai tevékenységek száma az előző évekhez mérten továbbra is emelkedést mutat. 10

12 Kapcsolattartási ügyelet A szolgáltatás célja: a gyermekek válás után is kapcsolatban maradjanak szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel. Ha a gyermeknek ez az alapvető joga valamilyen ok miatt nem biztosított, mi mediátori segítséget, semleges helyet, a gyermek számára természetes környezetet (játékokkal berendezett szobát), szakemberek és önkéntes segítők munkáját tudjuk felajánlani a cél érdekében. Szolgáltatásunk mindenki számára nyitott, aki kapcsolattartási problémákkal küszködik. Az ügyeletet igénybevevők önkéntesen, vagy a gyámhivatalok, bíróságok révén kerülnek kapcsolatba szakembereinkkel. Az ügyelet beindítása óta folyamatosan informáljuk tájékoztató és szóróanyaggal a lakosságot és a kapcsolattartás szabályozásával foglalkozó hatóságokat (gyámhivatalok, bíróságok). Rendszeresen együttműködünk ezekkel az intézményekkel, egymást kölcsönösen tájékoztatjuk, szükség szerint esetmegbeszéléseket szervezünk. Jelenleg az alábbi célcsoportok vették/veszik igénybe szolgáltatásainkat: elvált szülő gyermek, nagyszülő unoka, vér szerinti szülő átmeneti nevelésbe vett gyermek Egyre több olyan eset kerül hozzánk, amelyben a kapcsolattartás szabályozva van ugyan, de azok betartása tekintetében viták vannak az érintettek között. A konfliktusok feloldása érdekében már 15. éve havi két alakalommal szombatonként 9-12 óra között kapcsolattartási ügyeletet biztosítunk. Nemcsak helyiségek rendelkezésre bocsátásával, hanem személyiségfejlesztő, rendszerszemléletű, a gyermek érdekeinek figyelembevételével, a mediáció módszerét is alkalmazva működünk együtt a családokkal. A kapcsolattartási ügyeletet intézményi egységünk munkatársai biztosítják (2 fő mediátor, 15 fő önkéntes segítő). Év Gyermekek száma Családok száma Szakemberek száma mediátor, 14 segítő mediátor, 16 segítő mediátor, 15 segítő mediátor, 15 segítő mediátor, 15 segítő 6. számú táblázat A kapcsolattartási ügyelet adatai 11

13 Növekvő igény mutatkozik a kapcsolattartási ügyelet szolgáltatásainak igénybevételére. Évek óta növekszik az igénybevevő családok és gyermekek száma. Ennek sajnálatos oka, hogy napjainkban egyre növekszik a felbomló családi közösségek száma. A megromlott, illetve megszakadt szülő-gyermek kapcsolat fenntartása, javítása, ápolása érdekében biztosítjuk szolgáltatásunkat. Örvendetes, hogy a hivatalos szervek egyre többször kérik véleményünket, az egyes esetekben a határozat meghozatala előtt is konzultálnak munkatársainkkal tartalmi kérdésekről. Az intézmény egyéb szolgáltatásai 1. Pszichológiai tanácsadás A szolgáltatás ingyenes, igénybevételéhez előzetes időpont egyeztetés szükséges. Ideje: Kéthetente keddi napokon 8 és 12 óra között. 2. Jogi tanácsadás A szolgáltatás ingyenes, igénybevételéhez előzetes időpont egyeztetés szükséges. Ideje: Minden héten hétfőn és csütörtökön óra között 3. Gyermekcsoportok, szabadidős tevékenységek A tanítási szünetek idején szervezett formában nyitott csoportot szerveztünk a játszótereken csellengő gyermekek számára. Sok résztvevővel, szülők bevonásával sikeresnek ítéljük meg a programot. Örvendetes, hogy felkérésünket elfogadva a rendőrségi és a mentős bemutató után a tűzoltók is nagy sikert arattak. Szabadidős elfoglaltság biztosítása gyermekek, fiatalok számára az év során a nyári iskolai szünetben valósult meg. Összességében több mint 200 gyermek vett részt. Herbolyán továbbra is népszerű a játszószoba. A szervezett foglalkozásokon kézműveskedésre, közös játékra, sportra nyílik lehetőség. Az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub tagjai több alkalommal tartottak játszóházi foglalkozást, korrepetálást, ajándékokat gyűjtöttek, élelmiszeradományt biztosítottak. Tervezzük az együttműködés folytatását, további programok megvalósítását. A programok kivitelezésében nagy lelkesedéssel vállaltak részt a munkatársak, kihasználva mindazon nevelési lehetőségeket, amelyeket a kötetlen együttlét és a csoport ereje ad a résztvevőknek. A évben próbálkoztunk először Erzsébet tábor szervezésével. Rendkívül jól sikerült a program, 18 gyermek és két kísérő töltött feledhetetlen napokat Balatonberényben. 12

14 4. Mosókonyha használat A szolgáltatás ingyenes (Herbolya városrészen élő lakosok számára) Ideje: munkanapok 8 és 16 óra között (előzetes egyeztetés szükséges) 5. Tisztasági fürdő használat (zuhanyozási lehetőség) A szolgáltatás ingyenes (Herbolya városrészen élő lakosok számára) Ideje: munkanapok 8 és 16 óra között (előzetes egyeztetés szükséges) Intézményi felújítási munkák Örvendetes, hogy az év első hónapjaiban felújítási munkák zajlottak az intézményben, megtörtént a teljes körű festés, burkolás, illetve szaniter tárgyak részleges cseréje, új vízmelegítők beépítése. Munkánkat nagymértékben segíti, hogy számítástechnikai eszközparkunk állománya megújult. Ellenőrzések Vezetői ellenőrzések A munkatervnek megfelelően történt a dokumentációs tevékenység ellenőrzése. (forgalmi naplók, terepnaplók, esetnaplók). A munkakezdés ellenőrzése folyamatosan valósult meg. Külső ellenőrzés Szolgálatunknál a évben: Április hónapban a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének módszertani ellenőrzésére került sor. A személyi, tárgyi feltételeket, az intézmény működését szabályozó dokumentumokat, a gyermekek, felnőttek esetében keletkezett iratanyagot formai, tartalmi szempontból ellenőrizték. A jegyzőkönyv hiányosságokat nem tartalmaz, rögzítésre került, hogy az esetnaplók szakmailag megfelelőek, pontosak, alaposak. Elismerő szavakkal összegezték a tapasztaltakat. 13

15 Továbbképzések Kommunikációs, attitűdformáló és érzékenyítő képzés helyszín: Kazincbarcika időtartam: 2 nap résztvevő: 1 fő Területi együttműködési program záró rendezvény helyszín: Kazincbarcika időtartam: 1 nap résztvevő: 2 fő Legyen más a szenvedélyed! drogprevenciós műhely helyszín: Miskolc időtartam: 1 nap résztvevő: 2 fő Védőfaktorok a családok erősítésében - tanfolyam helyszín: Sajószentpéter időtartam: 4 nap résztvevő: 5 fő Szociálpolitikus képzés egyetemi diploma megszerzése helyszín: Szeged időtartam: 2 év résztvevő: 1 fő Szakmai konferenciák A jelzőrendszer tagjaival kapcsolatunk továbbra is megfelelő. A szakmai tanácskozás, valamint a szakmaközi megbeszélések eredményesek voltak. Napjainkban hatalmas problémát jelent a fiatalok körében egyre jobban terjedő drogfogyasztás. Ennek visszaszorítása és megelőzése érdekében kerestük azon formákat, amelyek segítséget nyújthatnak. A rendőrséggel együttműködve drog prevenciós, interaktív előadásra került sor szülők számára. A program kibővítéséhez anyagi forrásokra lenne szükség a jövőben. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 15. (7) bekezdése szerint a Gyermekjóléti Szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez. A jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését. Áttekintik a település alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. Hat alkalommal szerveztünk szakmaközi megbeszélést, melyeken a jelzőrendszer egy adott területén dolgozó szakemberek részvételére számítottunk. Ezek a kisebb körben megrendezésre került tanácskozások rendkívül hasznosnak bizonyultak a közös együttműködés szempontjából. 14

16 Sor került a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusok, a gondozónők eszmecseréjére, a védőnői szolgálat, a rendőrkapitányság munkatársaival a pártfogó felügyelőkkel történő egyeztetésre, hatósági feladatokat ellátó szakemberekkel történő konzultációra. Egyéb konferencián való részvétel: Társadalompolitikai változások, szociálpolitikai válaszok szakmai konferencia - MACSGYOE helyszín: Siófok időtartam: 3 nap résztvevő: 2 fő Prevenciós lehetőségek és a jelzőrendszer szakmai kerekasztal BAZ M. KH. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály helyszín: Miskolc időtartam: 1 nap résztvevő: 2 fő Várható változások a gyermekvédelemben 2016-ban területi egyeztető fórum - Gyermekjóléti Központ Miskolc helyszín: Miskolc időtartam: 1 nap résztvevő: 4 fő Terepgyakorlat biztosítása 2015-ben Eszterházy Károly Főiskola Eger szociálpedagógus 2 fő 7. számú táblázat Terepgyakorlat év törvényi változásai A évben a törvényi változások alapvetően megváltoztatják a gyermekvédelem rendszerét. Kazincbarcikán január 1-től megalakult a Család- és Gyermekjóléti Központ, és a Családés Gyermekjóléti Szolgálat. Felkészülés a jogszabályi változásokra 2015-ben: o Szakmai fórumokon, konferencián való részvétel (Miskolc, Siófok, Budapest) 15

17 o Kapcsolatfelvétel a járás területén működő gyermekjóléti szolgálatokkal (2 alkalommal: jogszabályok értelmezése, egyeztetések, szakmai vita) o Szakmai viták, egyeztetések, a munkatársak felkészülése (team munka, önképzés, javaslatok tanulmányozása) A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatai: járás területét lefedve 22 településen hatóság-közeli tevékenységet lát el, mint javaslat tétel védelembe vételre, megelőző pártfogóra, ideiglenes hatályú elhelyezésre, nevelésbe vételre, családba fogadásra, harmadik személynél történő elhelyezésre, családba fogadó gyám kirendelésre, tankötelezettség teljesítésének előmozdítása, gondozási helyének megváltoztatása, a gyermek családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására. (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet 28. ) a gyermekjóléti központ a járás területét lefedve speciális szolgáltatásokat biztosít, mint kapcsolatügyelet, kórházi szociális munka, iskolai szociális munka, készenléti szolgálat, jogi tájékoztatás nyújtás és pszichológiai tanácsadás (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet , a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi törvény 40/A. ) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai: családsegítés keretében biztosítani kell szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutás megszervezését, családgondozást. Közösségfejlesztő programok szervezését, egyéni és csoportos készségfejlesztést, kríziskezelést. (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv.) veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet. Esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervez, a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben évente legalább 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést szervez, február 28- ig éves szakmai tanácskozást szervez, valamint március 31-ig jelzőrendszeri intézkedési tervet készít. (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 16

18 intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet 9. ) Jövőre vonatkozó javaslatok A gyermekvédelmi feladatok ellátása kiemelkedő terület mind az állam, mind a helyi önkormányzatok és gyermekek védelmét ellátó szervek, személyek számára. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége során együttműködik a családdal és a jogszabályban meghatározottak szerint elősegíti a gyermek családban történő nevelkedését. A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, melynek egyik fontos eleme az iskolai szünetekben a gyermekek foglalkoztatása. Ennek a jövőben is megteremtjük a feltételeit. A pályázati lehetőségeket a továbbiakban is igyekszünk lehetőségeinkhez mérten maximálisan kihasználni. Az elmúlt években tett javaslataink a jövőre vonatkozóan is érvényesek. A gyermekvédelmi munkát nagymértékben segítené, ha a településünkön működne: helyettes szülői hálózat gyermekek átmeneti otthona családok átmeneti otthona. Kazincbarcika, május

19 Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (V. 20.) határozata a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolójáról Kazincbarcika Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolóját. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: május Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának történő megküldésére. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: május

KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a 214. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó intézményi

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó intézményi egységvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÉSZÍTETTE:KÁDÁR ANIKÓ 2016.05.27. B E R E T T Y Ó - K Ö R Ö S T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S S Z O C I Á L I S S Z O L G Á L T A T Ó K Ö

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére Tárgyalja

Részletesebben

Gyöngyös, február 26.

Gyöngyös, február 26. Gyöngyös, 2016. február 26. ÚJ STRUKTÚRA 2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti keretben működtethető. Települési önkormányzat feladatköre az általános

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

2015. november 4-i rendes nyílt ülésére

2015. november 4-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/ 22-22/2015. Tárgy: Az integrált családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ügye. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 4-i rendes nyílt ülésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat BESZÁMOLÓJA a 2013-as évben végzett tevékenységéről

A Gyermekjóléti Szolgálat BESZÁMOLÓJA a 2013-as évben végzett tevékenységéről Tarna menti Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálat 3350 Kál, Fő út felső 11-13. A Gyermekjóléti Szolgálat BESZÁMOLÓJA a 2013-as évben végzett tevékenységéről Készítette: Peténé Pintér Erzsébet Családgondozó

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet 7. sz. melléklet Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Telefon: 06/66 483-339 email: margareta@vivamail.hu 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. Telefon:

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE Témafelelős:Baski Zsuzsanna Tárgy: Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának elfogadására Véleményező bizottság: - KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti keretben működtethető. Települési önkormányzat

2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti keretben működtethető. Települési önkormányzat 2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti keretben működtethető. Települési önkormányzat feladatköre az általános segítő feladatok biztosítása család

Részletesebben

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak 2015. évi tevékenységéről Újhartyán Városban Intézményünk a 2015. évben is társulás keretében működtette a három szociális alapellátást (étkeztetést,

Részletesebben

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERV 2012-es év tevékenységéről Eger, 2012. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1. Gyermekjóléti alapellátások célja... 2 2. Gyermekjóléti szolgáltatás... 2 3. Gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5516 Körösladány, Wenckheim Béla u. 1. Tel./fax: 06-66/475-125 E-mail: klcssgyj@gmail.com

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Demográfiai mutatók. Település neve Állandó lakosok száma (fő) 18 éven aluliak száma (fő) Velem 363 54 1. számú táblázat

Demográfiai mutatók. Település neve Állandó lakosok száma (fő) 18 éven aluliak száma (fő) Velem 363 54 1. számú táblázat Beszámoló a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata által Kőszeg - hegyalja térségében Velemben végzett tevékenységről 2010. A védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. szeptember 16. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A család- és gyermekjóléti központon belül a feladatmegosztás a központ és a szolgálat feladatait ellátó önálló szakmai egységek között áll fenn.

A család- és gyermekjóléti központon belül a feladatmegosztás a központ és a szolgálat feladatait ellátó önálló szakmai egységek között áll fenn. ÚJ SZERVEZETI FORMA 2016. január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy szervezeti keretben működtethető. Települési önkormányzat feladatköre az általános segítő feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben