SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértésével, a nevelőtestület elfogadó határozatával született meg április 15. napján, Szekszárdon. SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

2 1. Általános rendelkezések 1.1. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja Az SZMSZ meghatározza a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ intézményünk Pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapját az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek alkotják: A közoktatásról szóló mód évi LXXIX. törvény, A mód. 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX tv. végrehajtásáról, A mód 277/1997. (XII.22) Korm rendelet a Pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről, A mód. 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról, A szakképzésről szóló mód évi LXXVI. törvény, A mód. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, A tankönyvpiac rendjéről szóló mód évi XXXVII. törvény, A mód évi XXII tv. A Munka Törvénykönyvéről, A közalkalmazottak jogállásáról szóló mód évi XXXIII. Törvény, A mód. 138/1992. (X.8.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, A mód. 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről, A mód évi XXXVIII tv. Az államháztartásról, A mód. 217/1998. (XII.30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről, A mód. 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, A mód. 193/2003. (XI.26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

3 A mód. 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, A 44/2007. (XII.29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól, A mód. 4/2002. (II.26.) OM r. Az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól, 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről, 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, A mód. 26/2001. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről, A mód. 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről, A mód évi CXXV tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, A mód évi I. tv. a sportról Alapelvek A közoktatási feladatok végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet. A közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez. Ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára legkedvezőbben választva döntsenek. A közoktatás működtetésében, a feladatok végrehajtásában a gyermekekkel, tanulóval kapcsolatos döntések, intézkedések meghozatalakor az egyenlő bánásmód követelményét kötelező megtartani. SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

4 Az egyenlő bánásmód követelménye alapján minden gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban. Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit orvosolni kell, amely azonban nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, csorbításával A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzatban és mellékleteit képező egyéb szabályzatokban foglaltak megismerése, betartása és betartatása feladata és kötelessége az intézmény minden dolgozójának, az intézmény tanulóinak. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése és betartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával. A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződnek a jogelőd intézmények előző Szervezeti és Működési Szabályzatai. Az SZMSZ felülvizsgálatát kétévente el kell végezni. Felülvizsgálati cikluson belüli módosításra a nevelőtestület, illetve a főigazgató vagy az igazgatótanács kezdeményezésére kerülhet sor. Az SZMSZ, ill. módosításának elfogadásáról kétharmados többséggel kell dönteni Az intézmény meghatározása, tevékenysége Az intézmény általános jellemzői Az intézmény neve: Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ) Az intézmény a rövidebb Szent László Szakképző Iskola név használatára is jogosult. Székhely: Szent László Szakképző Iskola Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u Kollégium: Lánykollégium 7100 Szekszárd, Bencze Ferenc. u. 7. SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

5 7090 Tamási, Szabadság u. 9. Fiúkollégium 7100 Szekszárd, Augusz Imre u Tamási, Deák Ferenc u Fiú-lány kollégium 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44. Szolgáltató és Felnőttképzési Központ 7100 Szekszárd, Széchenyi u Tagintézmények: Egészségügyi- Szociális Szakképző Tagintézmény 7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u Vendéglátó Szakképző Tagintézmény 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény 7100 Szekszárd, Szent László u Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény 7150 Bonyhád, Perczel Mór u Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák Ferenc u Általános Iskolai Tagintézmény 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. Gazdasági szervezet: 7100 Szekszárd, Széchenyi u Bonyhád, Széchenyi tér Tamási, Deák Ferenc u Alapító okirat kelte, száma Kelte: június 6. Száma: 45/2008. (VI.6.) Kgy. határozat SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

6 Állami feladatként ellátott alaptevékenység, kisegítő és kiegészítő tevékenységek Alapfokú oktatás, szakmai középfokú oktatás Vállalkozási feladatok, tevékenységek Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 85.5 Egyéb oktatás Kulturális képzés Máshová nem sorolt (M.n.s.) egyéb oktatás Az alap- és kiegészítő feladatok forrásai normatív állami támogatás, helyi önkormányzat saját bevételeiből hozzájárulás, az intézmény saját bevételei Feladatmutatók megnevezése és köre Szakfeladat Feladatmutató megnevezése száma Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, Tanulók oktatás létszáma(fő) Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Tanulók létszáma(fő) Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, Tanulók oktatás létszáma(fő) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali Tanulók rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása létszáma(fő) Iskolarendszerű Szakközépiskolai felnőtt oktatás felnőttoktatásban résztvevők létszáma (fő) Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Tanulók létszáma(fő) SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

7 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali Tanulók rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása létszáma(fő) Szakiskolai felnőttoktatás Iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevők létszáma (fő) Nappali rendszerű, szakképesítés Tanulók megszerzésére felkészítő iskolai oktatás létszáma(fő) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali Tanulók rendszerű, szakképesítés megszerzésére létszáma(fő) felkészítő iskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő Tanulók iskolarendszerű felnőttoktatás létszáma(fő) Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Tanulók/hallgatók létszáma (fő) Oktatásban Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, résztvevők vizsgáztatás létszáma (fő) Oktatásban Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, résztvevők vizsgáztatás létszáma (fő) Képzésben Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs résztvevők képzése létszáma (fő) Foglalkozásokon Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás résztvevők (szorgalmi időben) létszáma (fő) Kollégiumi Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás elhelyezésben részesülők létszáma (fő) Kollégiumi Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás elhelyezésben sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók részesülők számára létszáma (fő) Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása Tanulók/hallgatók SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

8 létszáma (fő) Üdültetés Létszám (fő) Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi étkezést igénybevevők létszáma (fő) Kollégiumi intézményi közétkeztetés Intézményi étkezést igénybevevők létszáma (fő) Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Intézményi Intézményi étkeztetés kiegészítő étkezést tevékenységként igénybevevők létszáma (fő) Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Közoktatási intézményekben végzett vállalkozási tevékenységek Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek Múzeumi tevékenység Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Diáksport Máshova nem sorolt kulturális tevékenység SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

9 Számlaszám és az ÁFA alanyiság kérdése Számlavezető pénzintézet: OTP Bank NyRt. Elszámolási számla: Vállalkozási tevékenység elkülönített számla: TIOK pályázat elkülönített számla: Szakképzési hozzájárulás elkülönített számla: Pályázati pénzeszközök elkülönített számla: Deviza számla (euró): HEFOP elkülönített számla: Az iskola ÁFA alany. Adószáma: A költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó szervezet Nincs A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírásokat felsőbb jogszabályok, utasítások, a fenntartó költségvetési rendeletei és belső szabályzatok határozzák meg. SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

10 2. Az intézmény irányítási - szervezeti struktúrája 2.1. Az intézmény szerkezete, szervezeti, és működési egységek felépítése, feladat- és hatáskörök Az iskola szervezeti rendszere funkcionális felépítésű, a szakmai feladatellátáshoz igazodik. A szervezeti egységek, vezetői szintek meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. A szervezeti egységek feladatait, működési rendjét, a dolgozói feladatokat és hatásköröket egyéb szabályzatok, igazgatói utasítások, illetve munkaköri leírások tartalmazzák. Az intézmény szervezeti egységei: Az intézményi feladatellátás döntően Bonyhád, Szekszárd, Tamási városokhoz kötődik mintegy bázisháromszöget alkotva. Székhely intézmény szakközépiskolai terület szakiskolai terület szakképzési terület Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény szakközépiskolai terület szakképzési terület Vendéglátó Szakképző Tagintézmény szakközépiskolai terület szakiskolai terület szakképzési terület Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény szakközépiskolai terület szakiskolai terület szakképzési terület Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény szakközépiskolai terület szakiskolai terület szakképzési terület Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény szakközépiskolai terület szakképzési terület SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

11 Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény szakközépiskolai terület szakiskolai terület szakképzési terület Általános Iskolai Tagintézmény általános iskolai terület Kollégium Szekszárd fiú kollégium Szekszárd lány kollégium Tamási fiú kollégium Tamási lány kollégium Bonyhád fiú-lány kollégium Szolgáltató és Felnőttképzési Központ Szolgáltató terület Felnőttképzési terület Titkársági és HR csoport Minőségirányítási csoport Informatikai csoport Belső Ellenőrzési Iroda Gazdasági szervezet Pénzügyi-számviteli csoport Műszaki csoport Üzemeltetési csoport Élelmezési csoport Az intézmény szervezeti felépítését az 1-4. sz. függelék tartalmazza. SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

12 2.2. Az intézmény vezetősége Főigazgatóság főigazgató, általános főigazgató-helyettes, szakmai-fejlesztési főigazgató-helyettes, nevelési főigazgató-helyettes, stratégiai főigazgató-helyettes, gazdasági főigazgató-helyettes Intézményegység-vezetők Székhely Intézmény igazgató, Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény igazgató, Vendéglátó Szakképző Tagintézmény igazgató, Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény igazgató, Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény igazgató, Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény igazgató, Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény igazgató, Általános Iskolai Tagintézmény igazgató, Kollégium vezető, Szolgáltató és Felnőttképzési Központ vezető, Az igazgatótanács Az intézmény igazgatótanácsát a főigazgatóság tagjai és az intézményegységek vezetői alkotják Az intézményegységek vezetőségi tagjai igazgató, vezető, az igazgatóhelyettes(ek), vezető-helyettes(ek), gyakorlati oktatásvezető, minőségügyi vezető Az intézmény vezetője, a főigazgató Az intézmény élén az főigazgató áll, aki vezetői tevékenységét a magasabb vezető, és vezető beosztású dolgozók közreműködésével látja el. SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

13 Feladat és jogkörét a Közoktatásról szóló mód évi LXXIX. Tv., valamint a törvény végrehajtására kiadott a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló mód. 11/1994. (VI. 8.) MKM. rendelet szabályozza. Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az főigazgató rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. Az főigazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: az intézmény képviselete, az intézményi nevelőtestület vezetése, az intézményi nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a közalkalmazottak feletti teljes munkáltatói jog gyakorlása, a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása a költségvetés alapján, a folyamatos belső ellenőrzés, együttműködés az érdekképviseleti szervekkel: a Közalkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezet TISZK szintű képviselőivel, az Iskolaszék képviselőivel, a TISZK diákönkormányzattal ( TISZK DÖK), együttműködés a fenntartóval a jogszabályban rögzítettek szerint. SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

14 A főigazgató hatáskörében átruházott jogok A főigazgató a jogszabályokban meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

15 Átruházott jog gyakorlója/szint Szolgáltató általános szakmai- nevelési stratégiai és Átruházott jog főigazgat ó- főigazgat ó- főigazgat ó- főigazgat ó- igazgató kollégiumvezető Felnőttkép zési helyettes helyettes helyettes helyettes Központ vezető szakmai, pedagógiai, nevelési tevékenység irányítása és ellenőrzése TISZK TISZK TISZK intézmény egység óratervek felülvizsgálata és karbantartása TISZK TISZK TISZK intézmény egység tanulói jogviszony létesítése intézmény intézménye és megszüntetése egység gység tanulmányi versenyek intézmény szervezése egység érettségi, szakmai és egyéb vizsgák előkészítésével és megszervezésével TISZK TISZK intézmény egység kapcsolatos tevékenység elméleti és gyakorlati képzés tervezése, felügyelete a szakképzésben TISZK intézmény egység SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

16 tantárgyfelosztás elkészítése TISZK TISZK iskolaadminisztrációs szoftver működtetése intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának, valamint a pedagógus értékelési rendszer működtetése magántanulók, sajátos nevelési igényű tanulók felmentése, egyéb felmentések kiállítása TISZK intézményegység helyi csoportjának irányítása tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása TISZK TISZK intézmény egység intézmény egység intézmény egység intézmény egység intézmény egység intézmény egység intézmény egység intézmény egység intézménye gység intézménye gység intézménye gység SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

17 Iskolaszék szervezési, adminisztrációs segítése tandíj /térítési díj fizetési kötelezettség megállapítása, határozat elkészítése gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása tanulók jogainak gyakorlásához szükséges feltételek garantálása kapcsolattartás az intézményegység diákönkormányzatának képviselőivel kapcsolattartás a TISZK diákönkormányzatának képviselőjével szülői, tanulói kérelmek elbírálása, megválaszolása TISZK TISZK TISZK intézmény egység intézmény egység intézmény egység intézmény egység intézmény egység SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

18 A vezetők közötti feladatmegosztás A Szent László Szakképző Iskolában a feladatellátás az intézményegységekben folyik. Az intézmény irányítását a főigazgatóság végzi. Az iskolák élén igazgatók, a Kollégium és az Szolgáltató és Felnőttképzési Központ élén vezető áll. Ők koordinálják az intézményegységekben folyó munkát és irányítják a területek munkáját Főigazgató-helyettesek A főigazgató-helyettesek a főigazgató irányítása alatt munkaköri leírásuk szerint koordinálják az intézmény működését Igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatás-vezető Az igazgatóhelyettes(ek), a gyakorlatioktatás-vezető tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással kölcsönösen együttműködve látják el. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége ezen túlmenően jelentési és beszámolási kötelezettség mellett - mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. A gyakorlati oktatás-vezető tevékenységét az igazgató irányítása alatt látja el. Feladat-és hatásköre mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz Gazdasági főigazgató-helyettes Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben a főigazgatót annak akadályoztatása esetén helyettesíti. A pedagógus vezetők távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti a főigazgatót az iskola működésével kapcsolatos, valamint az előzetesen megbeszélt és halaszthatatlan ügyekben. Az intézmény gazdálkodását érintő valamennyi témában kötelezettségvállalás esetén ellenjegyzési, kifizetések esetén utalványozási jogkörrel rendelkezik. Felelősséggel tartozik: a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért, a számviteli, pénzügyi, adó- és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, a belső ellenőrzés megszervezéséért, az intézményi bevételek növelésének elősegítéséért, SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

19 a felújítási, karbantartási feladatok megoldásáért, a térítési díjak, a tandíjak megállapításának előkészítéséért a felügyeleti szerv iránymutatásainak figyelembevételével, a befizetések ellenőrzéséért, a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések betartásáért és betartatásáért. Az épületeink adottságai miatt rendkívüli helyzetben (pl. baleset, életveszély, bűneset, bombariadó, stb.), a közvetlen veszély elhárításában a jelenlevő (vagy legközelebb levő) vezetőnek azonnal intézkedni kell az erre vonatkozó szabályzat ismeretében (ld. Munkavédelmi, Tűzvédelmi Szabályzat). Az esetet azonnal jelentenie kell az igazgatónak, főigazgatónak A vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje A főigazgatót távollétében - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében (munkáltatói jogkör), valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az általános főigazgató-helyettes helyettesíti. A főigazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább 30 napnak megfelelő folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben a főigazgató helyettesítését a gazdasági főigazgató-helyettes látja el. A főigazgató és az általános főigazgató-helyettes egyidejű akadályoztatása esetén - csak az azonnali intézkedést követelő esetekben - a helyettesítés az alábbi sorrendben történik: szakmai-fejlesztési főigazgató-helyettes, nevelési főigazgató-helyettes stratégiai főigazgató-helyettes. A gazdasági főigazgató-helyettes tartós távolléte esetén helyettesítését a gazdasági vezető-helyettes, mindkettő akadályoztatása esetén a pénzügyi és számviteli csoportvezető látja el. Az intézményt az APEH, VPOP kivételével mindenütt a főigazgató képviseli, az APEHnél, VPOP-nál a gazdasági főigazgató-helyettes meghatalmazott a képviseletre. A főigazgató távollétében az általános főigazgató-helyettes veszi át a képviseletet. A gazdasági főigazgató-helyettes távollétében a gazdasági vezető-helyettes, az ő akadályoztatása esetén a pénzügyi és számviteli csoportvezető képviseli. SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

20 Az intézményegység-vezetőket távollétükben az intézményegység-vezetőség tagjai helyettesítik a munkaköri leírásokban rögzített helyettesítési rendnek megfelelően A gazdasági szervezet felépítése, ellátandó feladatok Az intézmény, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyetlen gazdálkodási szervezettel rendelkezik. A gazdasági szervezet a tevékenységek decentralizálásának jegyében a bázisháromszög településein csoportjainak megfelelően látja el feladatait, a székhely központi irányításával. Az intézménynek meg kell oldania a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, a fenntartással, a működtetéssel, a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz-kezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetünkre kiterjedő feladatokat. Az intézmény gazdasági szervezetének felépítése áttekinthető a 3. számú függelékben A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartás A vezetők és a szervezeti egységek (lásd. 1. számú függelék) közötti kapcsolattartást a vezetők közötti feladatmegosztás és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje szabályozza. Minden tanév kezdetekor főigazgatói utasítás tartalmazza az intézményegységvezetőkhöz tartozó dolgozók nevét. A több intézményegységben és a kollégiumban feladatellátást végző dolgozókkal kapcsolatban, a vezetők között folyamatos egyeztetés szükséges. A szervezeti egységek munkájukat a vezetőik irányítása alatt végzik. Kapcsolattartásuk a vezetővel folyamatos. A szervezeti egységekben dolgozóknak vannak intézményi szintű feladatai is, ezeket a vezetők közötti munkamegosztásban a kijelölt vezető irányítja. A szervezeti egység véleményét, érdekeit a vezető képviseli a vezetőségi értekezleteken. Az iskola további vezetőivel a kapcsolattartás történhet személyesen, -ben, telefonon. SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

21 2.6. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás A szervezeti egységek munkájukat a kijelölt vezető irányítása alatt végzik. A feladatok többségének ellátása a szervezeti egységen belül történik, azonban a szervezeti egységek munkájának összehangoltan kell folyni. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás fórumai: nevelőtestületi értekezletek, nevelőtestületi küldöttek értekezletei, intézményegységi nevelőtestületi értekezletek, intézményi szintű munkaközösségi értekezletek, intézményegységi munkaközösségi értekezletek, intézményi szintű munkaközösség-vezetői értekezletek, intézményegység szintű munkaközösség-vezetői értekezletek Az iskolai közösségek és a vezetők közötti kapcsolattartás A vezetőség, a nevelőtestület és a nem pedagógus alkalmazottak kapcsolattartása A nevelőtestület és a nem pedagógus alkalmazottak különböző közösségeinek kapcsolattartása a főigazgató segítségével a megbízott pedagógus vezetők, a gazdasági vezető és a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: főigazgatósági értekezletek, igazgatótanácsi értekezletek, intézményegység vezetőségi értekezletek, kibővített intézményegység vezetőségi értekezletek (résztvevők: vezetőség, DÖK segítő tanár, munkaközösség vezetők/szakmagazdák, KT, szakszervezet képviselője, kollégiumi egység vezető, IPR felelős, stb) munkaközösségi megbeszélések, hasonló működési körű munkaközösségek vezetőinek értekezletei, megbeszélés az érdekképviseleti szervekkel, KT, Szakszervezetek, stb, kollégiumi nevelőtanári megbeszélések, egyéb értekezletek, mikroértekezletek (pl.: egy csoportot nevelők értekezletei), gazdasági szervezet csoportvezetőinek értekezletei, különböző - adott probléma köré szerveződő megbeszélések. SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

22 A vezetőség az aktuális feladatokról a tanári-nevelői szobákban és egyéb helyen elhelyezett hirdetőtáblákon, intraneten, ben, értekezleten, illetve a munkaközösségi megbeszéléseken értesíti a nevelőket, munkatársakat. A vezetők az irányításuk alá tartozó dolgozók kérdéseit, véleményét, javaslatait kötelesek a vezetőség, főigazgatóság, igazgatótanács felé közvetíteni A vezetők, nevelők és a tanulók kapcsolattartása Az intézmény egészének életéről, az aktuális feladatokról a főigazgató vagy nevelési főigazgató-helyettes a diákközgyűlésen vagy a diákönkormányzat vezetőségi ülésein ad tájékoztatást. Az intézményegység-vezető vagy helyettese az intézményegység szintű rendezvényeken tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének. Az osztályfőnökök osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának formái: osztályfőnöki óra keretében, osztályképviselőkön keresztül, diákközgyűlésen, diákönkormányzat vezetőségi ülésein, egyénileg osztályfőnökükhöz vagy az igazgatóhoz, főigazgatóhoz fordulva. Kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban közölhetik. Az egyéni megbeszélések időpontját előre egyeztetni kell A vezetők, nevelők és a szülők kapcsolattartása Az intézmény a közoktatási törvénynek megfelelően a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezlet, egyéni tájékoztatása pedig a fogadóórákon történik. A szülői értekezletek és a pedagógusok fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza. Természetesen ezekben az időpontokban az illetékes vezetők is jelen vannak és a szülők rendelkezésére állnak. A kapcsolattartás formája: osztályszintű szülői értekezlet, fogadóóra, SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

23 iskolai rendezvények, ellenőrző könyv, szeptemberi részletes írásos tájékoztató az adott tanítási év és a házirend legfontosabb tudnivalóiról. A szülői értekezletek rendje: Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként kettő, az iskolai munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök (a kollégiumban a csoportvezető) vezetésével. A tanév első szülői értekezletén a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az iskola igazgatója, az osztályfőnök és a szülői szervezet képviselője a tanulóközösségben felmerülő problémák megoldására. A 9. osztályos, illetve végzős (középiskolás) tanulók szülei a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást gyermekük osztályfőnökétől. A tanév elején valamennyi szülőt írásban tájékoztatjuk az adott tanítási év és a házirend legfontosabb tudnivalóiról. A szülői fogadóórák rendje: Az intézmény tanévenként legalább 3 alkalommal szülői fogadóórát tart. Októbernovemberben és februárban közvetlenül a szülői értekezletet követően, áprilisban szülői értekezlet nélkül. A fogadóórák tanéven belüli elosztását az éves munkaterv tartalmazza. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal. Az intézmény főigazgatóját, az iskola igazgatóját vagy a vezetés bármely tagját a tanuló szülője, osztály vagy évfolyam szülői képviselője írásban vagy előzetes, telefonon történt egyeztetés után felkeresheti problémájával Az Iskolaszék és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje Az intézményben a nevelő és oktató munka segítésére, az intézmény működésében érdekelt szervezetek együttműködésének előmozdítására valamint az iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletéért Iskolaszék működik, melybe a szülők, a nevelőtestület SZLTISZK_SZMSZ_ oldal, összesen: 124

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo. Köövveessssii Errzzsséébeett Baapttiissttaa Szzaakköözzéépiisskoollaa,, Szzaakiisskoollaa ééss Giimnáázziium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. A köznevelési intézmény alapadatai III.

Részletesebben

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 1 TARTALOM I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM - SZMSZ 2009

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM - SZMSZ 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJAI:...3 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI, TÉRBELI ÉS IDŐBELI HATÁLYA:...3

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012 T a r t a l o m j e g y z é k 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 1.1.1.

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom SZMSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TERESKE 2013 Tartalom 1. Az SZMSZ re vonatkozó hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek 2. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 3. Az intézmény alapadatai 4. Az iskola szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 titkarsag.hjg@enternet.hu OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tiszaföldvár,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.26. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, a Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben