2009. évi beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. évi beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE"

Átírás

1 CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság 1016 Budapest, Naphegy tér emelet Tel: Cégjegyzékszám: Adóigazgatási szám: évi beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Budapest, március 12. I. 1

2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1. Általános adatok A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság december 28-án alakult EPIGRÁF Befektetési és Tanácsadó Rt. néven. A társaság alapítói belföldi magánszemélyek voltak, akik 10 millió Ft készpénzzel hozták létre a társaságot tıl a tulajdonosi szerkezet megváltozott, a magánszemélyek mellett gazdasági társaságok is tulajdont szereztek cégünkben év végére ismét 100%-ban természetes személyek tulajdonába került a cég. A társaság jegyzett tıkéje ( napjától) 50 millió Ft. A részvények Ft névértékőek. A vállalkozás október 7-i hatállyal döntött a cég nevének illetve a telephelynek a változásáról. A Társaság közgyőlése szeptember l.-napján hozott határozata a Társaság oly módon való szétválásáról döntött, hogy a CODEX Értéktár és Értékpapír Részvénytársaságból egy kft. váljon ki, a kiválást követıen pedig a CODEX Értéktár és Értékpapír Rt. mint fennmaradó társaság változatlan tevékenységgel és formában mőködjön tovább. A szétválás napján (Cg cégjegyzékszámú határozat) megtörtént. A társaság tulajdonosai 2006-ban közgyőlési határozatukkal a társaság alaptıkéjét 10 millió forinttal, 60 millió forintra emelték, melyet a cégbíróság szeptember 7-én bejegyzett. A Társaság 2006-ban a nevét is megváltoztatta és a törvényi elıírásoknak megfelelıen felvette a Zrt. illetve a Zártkörően mőködı részvénytársaság megnevezést a cégnevében. A Társaság tagjai a november 6-i Közgyőlésen a jegyzett tıke felemelésérıl döntöttek. A cégbíróság január 22-n bejegyezte a törzstıke felemelését 60 millió Ft-ról 200 millió Ft-ra. A részvények változatlanul Ft névértékőek március 31-n ,- eft alaptıkével alakult, a cégbíróság által április 08-án jegyzett CODEX IT Korlátolt felelısségő társaság 100%-os tulajdoni hányaddal a vállalkozás leányvállalata. Társaságunk a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló, november 17-én elfogadott 2007 évi CXXXVIII. törvény (Bszt) szerinti befektetési szolgáltatási és kiegészítı szolgáltatási tevékenységei (a Felügyelet által még a Tpt. alapján engedélyezett, de a Bszt. szerinti alábbi tevékenység-meghatározásoknak megfelelı tevékenységei): 5. (1) bek. a-c./, e/ és g./ pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységek [vagyis megbízás felvétele és továbbítása és megbízás végrehajtása az ügyfél javára megnevezéső bizományosi tevékenységek, továbbá saját számlás kereskedési és befektetési tanácsadási tevékenység, valamint pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül megnevezéső értékpapír-forgalmazói tevékenység], és 5. (2) a-b./, d./, e-f./ és h./ pontjában meghatározott kiegészítı szolgáltatási tevékenységek [vagyis a) a pénzügyi eszköz letéti ırzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton elıállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, d) a tıkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggı kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, e) a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történı saját számlás kereskedés, f) a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, valamint h) a Bszt. 6. e)- g), j) és k) pontjaiban foglalt származtatott ügyletek közül az üzletszabályzatában szereplı származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítı szolgáltatás tevékenységek végzésére a befektetési eszközök teljes körére kiterjedıen jogosult. A Társaság a fenti befektetési szolgáltatási és kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenységeken kívül kizárólag részvénykönyv vezetést végezhet. Ügyfeleink intézmények, befektetési társaságok, részvénytársaságok és magánszemélyek. 2

3 2. A számviteli politika fıbb vonásai A Társaság számviteli politikája a számvitelrıl szóló évi C. törvény, illetve a befektetési vállalkozások könyvvezetésének és éves beszámoló készítésének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Beszkr.) alapján készült. A szabályozás csak az elızı pontban felsorolt befektetési szolgáltatási és kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenységek számviteli elszámolására terjed ki. Beszámoló A Társaság könyvvezetése kettıs könyvviteli rendszerben történik. Az éves beszámoló elkészítése szempontjából az üzleti év megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja december 31. A mérleg zárásának idıpontja a tárgyévet követı év február 28. napja. A Társaság - könyvvizsgálóval felülvizsgáltatott - éves beszámolót készít. Az éves beszámoló részei: A típusú mérleg, A típusú eredménykimutatás, kiegészítı melléklet, mely tartalmazza a Cash flow kimutatást is, üzleti jelentés. Az üzleti jelentés kivételével az éves beszámolót a Társaság törvényben meghatározott módon a Cégbíróságnál letétbe helyezi. PSZÁF jelentések A vállalkozásunknak minden hónap utolsó napjára vonatkozóan a PSZÁF részére jelentést kell készítenie. A jelentések alátámasztására az eszköz- és forrásszámlákat, valamint költség- és eredményszámlákat le kell zárni, azok egyenlegét meg kell állapítani, továbbá a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kimutatott mérlegen kívüli nyilvántartásokról összesítést kell készíteni. Biztosítani kell, hogy az analitikus nyilvántartások rendelkezésre álljanak. A számviteli nyilvántartások havi, illetve negyedéves zárása során az alábbi zárlati munkálatokat kell elvégezni: 1. havi zárási munkálatok: - elhatárolások elszámolása, - analitikus nyilvántartások összesítése, fıkönyvi feladások a fıkönyv felé, - értékcsökkenés elszámolása, - fıkönyvi kivonat elkészítése, - a még nem teljesített, pénzmozgással nem rendezett azonnali bizományi ügyletek miatt fennálló követelések és kötelezettségek könyvviteli nyilvántartásokból való kivezetése és a 0.Nyilvántartási számlák számlaosztályba való felvétele, - a forgóeszköznek minısülı értékpapírok havi átértékelése és az ahhoz kapcsolódó, árfolyam veszteségre képzett céltartalék elszámolása, 2. negyedéves zárási munkálatok. - az eszközök minısítése alapján az értékvesztések és a visszaírások elszámolása, 3. éves zárási munkálatok. - a devizaeszközök és devizában fennálló kötelezettségek, valamint a devizaárfolyam változáshoz igazított forintra szóló eszközök és kötelezettségek átértékelése, továbbá az árfolyamkülönbözetek elszámolása. Általános forgalmi adó A vállalakozás mint értékpapír bizományos a évi CXXVII tv. az általános forgalmi adó törvény 86 1 bekezdés f pontban foglaltak alapján az egyéb befektetési tevékenység (letétkezelés, letétırzés, zárolás, feloldás) kivételével alapvetıen tárgyi adómentes befektetési tevékenységet folytatott 2009-ben is. Önellenırzés Az önellenırzés (ellenırzés) által feltárt hibák vonatkozásában az alábbi minısítési kategóriákat alkalmazzuk: jelentıs összegő a hiba, ha egy adott üzleti évet érintıen feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 százalékát; 3

4 nem jelentıs összegő a hiba: ha egy adott üzleti évet érintıen feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értéknek együttes (elıjeltıl független) összege nem haladja meg a jelentıs összegő hiba fentiekben rögzített értékhatárát; lényeges a hiba, ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások következtében a (hiba feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott) saját tıke értéke 20 százalékkal változik (nı vagy csökken). A jelentıs összegő hibák esetében az (ön)ellenırzés eredményét a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, a korábbi évekre vonatkozóan feltárt hibák miatt újra összeállított beszámolót ismételten közzé kell tenni. Az (ön)ellenırzés során feltárt hibák eredményre, az eszközök és források állományára gyakorolt hatását (évenkénti bontásban) a kiegészítı mellékletben be kell mutatni. Devizás tételek értékelése A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott árfolyam az MNB által közzétett hivatalos árfolyam. Jelentıs az árfolyamkülönbözet, ha az átértékelések együttes, elıjel nélküli összege meghaladja a devizás (vevı, értékpapír, stb.) állomány nyilvántartási értékének 5%-át. Tartós jellegőek az egy éven túl jelentkezı, állandó, szigorúan növekvı vagy csökkenı tendenciát mutató folyamatok. Értékhelyesbítés és a valós értéken történı értékelés módszerével nem él a vállalkozás. Immateriális javak, tárgyi eszközök Jelentıs összegő a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbség, ha a piaci érték 20%-kal tér el a könyv szerinti értéktıl. Nem jelentıs a maradványérték, ha értéke kisebb az eredeti bekerülési érték 20%-ánál. Jelentıs a terven felüli értékcsökkenés, ha a mérlegtételt 20%-kal módosítja. Lényeges eszköz az az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi, és nagyobb 4 millió Ft-nál. Meghatározó jelentıségő tárgyi eszköz (ingatlan, mőszaki és egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármő) az az eszköz, amely értéke a mérlegtétel 20%-át képezi és meghaladja a 4 milló Ft-ot. Az értékhatár alatti (100 eft alatti) eszközöket a használatbavétel napján egy összegben értékcsökkenési leírásként kell elszámolni. Értékcsökkenés Terv szerinti értékcsökkenés megállapítása, elszámolása a jelentıs maradványértékkel csökkentett aktivált érték alapján, lineáris leírással történik az üzembe helyezés, használatbavétel napjától. Az értékcsökkenés elszámolására havonta kerül sor. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb piaci értéküknél. A megrongálódott, megsemmisült, feleslegessé vált, hiányzó eszközök (csökkentett használati értékő eszköznél a tényleges használati értékig) után is terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Nem számolható el értékcsökkenés a maradványértéket elért, illetve a már teljesen leírt eszközöknél. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét visszaírással csökkenteni kell, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz mérlegkészítés idıpontjában ismert és várható - piaci értéke tartósan és jelentısen meghaladja a könyv szerinti értéket. Értékvesztés illetve visszaírása Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére adott elılegek esetében - követelésekhez hasonlóan értékvesztést kell elszámolni, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen meghaladja a piaci értéket. 4

5 Amennyiben az értékvesztés elszámolásának oka részben vagy egészben megszőnt, az értékvesztést (legfeljebb a bekerülési érték összegéig) vissza kell írni. Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök között a mérlegben azokat az eszközöket (részesedés, értékpapír, adott kölcsön, tartósan lekötött bankbetét) kell kimutatni, amelyeket a vállalkozás azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, illetve kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenırzési lehetıséget érjen el. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését szintén a befektetett pénzügyi eszközök között kell a mérlegben kimutatni. A nyilvántartásokban elkülönítetten kell kimutatni a kapcsolt vállalkozásokban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetéseket és a kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott kölcsönöket. A részesedések között a könyvviteli nyilvántartásokban elkülönítetten kell kimutatni: a tızsde által megállapított egyszeri belépési díj befizetett összegét, más befektetési vállalkozásban való részesedést, az olyan vállalkozásban való 5%-ot meghaladó közvetlen részesedést, amelynek 5%-ot meghaladó közvetlen részesedése van más befektetési vállalkozásban. É r t é k e l é s i s z e m p o n t o k A kamatozó értékpapírok bekerülési értéke nem tartalmazhatja a felhalmozott kamat összegét. Lényeges eszköz az az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi, és nagyobb 4 millió Ft-nál. Jelentıs összegő a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbség, ha a piaci érték 20%-kal tér el a könyv szerinti értéktıl. Értékvesztés A befektetett pénzügyi eszközök után értékvesztést kell elszámolni, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen meghaladja a piaci értéket. Értékvesztés visszaírás Amennyiben a befektetett pénzügyi eszközök mérlegkészítéskor piaci értéke jelentısen és tartósan magasabb, mint könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést (legfeljebb a bekerülési érték összegéig) visszaírással csökkenteni kell. Külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése és az értékvesztés visszaírása A külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközöknél az értékvesztést és az értékvesztés visszaírását mindig devizában kell megállapítani, majd az alkalmazott devizaárfolyamon kell azt forintra átszámítva meghatározni, majd az árfolyamváltozás hatását megállapítani. Értékvesztés és visszaírásának elszámolása Az értékvesztést és visszaírását negyedévente és a mérlegkészítéskor kell elszámolni. A tızsde által meghatározott egyszeri belépési díj után értékvesztés nem számolható el. Követelések Követelések azok a befektetési- és kiegészítı befektetési szolgáltatási, illetve a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésekbıl jogszerően eredı, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozás által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódnak, ideértve a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket is. A követelések rövid lejáratúak, általában egy éven belüliek, a befektetés nem tartós céllal történik. A követelések között elkülönítetten kell kimutatni a kapcsolt vállalkozásokkal valamint az egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásokkal szembeni követeléseket. Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból eredı követelésként kell kimutatni a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenység (bizományosi és ügynöki tevékenység) után felszámított díjakra vonatkozó követelések összegét. 5

6 a megbízásra végzett kiegészítı befektetési szolgáltatási tevékenység (letéti ırzés) után felszámított díjakra vonatkozó követelések összegét az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeknek a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a mérleg fordulónapján fennálló Tartozik egyenlegének összegét. az egyéb üzleti tevékenységbıl eredı követeléseket, ideértve a befektetési tanácsadás után felszámított díjakból eredı követeléseket is. Az elszámolóházi tevékenységet végzı szervezettel szembeni követelésként kell kimutatni az értékpapír letéti ırzés, az értékpapír letétkezelés, az értékpapír számlakezelés, a központi értékpapír számlakezelés és az egyéb elszámolóházi tevékenységet segítı, kiegészítı tevékenységek igénybevételével összefüggı követeléseket. É r t é k e l é s i s z e m p o n t o k A/ Befektetési szolgáltatásból származó követelések A befektetési szolgáltatásból származó követeléseket negyedévenként a jövıben várható veszteségek felbecsülésével - minısíteni kell. Minısítés Az egyes partnerekkel, ügyfelekkel szemben fennálló, összesített követelések minısítését A vállalkozás kintlévıségeinek, befektetéseinek, mérlegen kívüli tételeinek minısítési és értékelési szabályzatai között szereplı IV. Eszközminısítési szabályzat -ban rögzített módon egyszerősített módszerrel, illetve egyedi minısítéssel kell végezni. A tárgyévet megelızı évben a befektetési szolgáltatási tevékenység eredményének 4 %o-ét (2009. évben Ft) meg nem haladó követeléseket egyszerősített módon, az ezt meghaladó összegő követeléseket pedig egyedi minısítési módszerrel kell minısíteni. 1. Egyszerősített minısítés: Amennyiben a partnerekre, ügyfelekre összesített követelések összege nem éri el a megelızı év nettó árbevételének a 4%o-át ( forint összeghatárt), akkor az értékvesztés elszámolása a következı, az egyes minısítési kategóriákhoz rendelt százalékos mutató alapján történik: Kategória Kockázati minısítés Problémamentes 0 % Külön figyelendõ 10 % Átlag alatti 30 % Kétes 70 % Rossz 100 % 2. Egyedi minısítés A forint értékhatárt meghaladó, ügyfelekre összesített követelések egyedileg meghatározott értékvesztését úgy kell meghatározni, hogy az értékvesztés állománya, azaz a halmozott értékvesztés és a bruttó könyv szerinti érték vagy a halmozott értékvesztés és a bekerülési érték hányadosa a meghatározott sávokon belül legyen. A kockázati súlyok kategóriánkén Kategória Kockázati minısítés Problémamentes 0 % Külön figyelendı Legfeljebb 10% Átlag alatti 10% felett, de legfeljebb 30% Kétes 30% felett, de legfeljebb 70% Rossz 70% felett 6

7 Értékvesztés Az egyszerősített illetve egyedi minısítés alapján kell a befektetési szolgáltatások körébe tartozó követelések után az értékvesztést elszámolni. Az értékvesztést a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai között kell elszámolni az egyéb befektetési szolgáltatási ráfordításokkal szemben. Értékvesztés visszaírása Amennyiben a vevı, az ügyfél, az adós minısítése alapján a követelés várhatóan megtérülı összege meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. A visszaírt értékvesztést az üzleti évben elszámolt értékvesztés összegéig a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai között az egyéb befektetési szolgáltatási ráfordítások csökkenéseként kell elszámolni. A visszaírás üzleti évben elszámolt értékvesztést meghaladó összegét az egyéb befektetési szolgáltatási bevételek között kell elszámolni. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi (választott árfolyamon számított) értékét. Külföldi pénzértékre szóló követeléseknél az értékvesztést és az értékvesztés visszaírását mindig devizában kell megállapítani, majd az alkalmazott devizaárfolyamon kell azt forintra átszámítva meghatározni, majd az árfolyamváltozás hatását megállapítani. Értékvesztés (visszaírás) elszámolása Az értékvesztést és visszaírását negyedévente és a mérlegkészítéskor kell elszámolni. Ha a negyedévi zárásig, mérlegkészítésig befolyik a követelés, akkor nem lehet értékvesztést elszámolni! B/ Nem befektetési jellegő követeléseket a mérlegkészítéskor kell értékelni. A vevı, az adós minısítése (Sztv. 54. ) alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti - veszteségjellegő - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentıs összegő. Amennyiben a vevı, az adós minısítése alapján a követelés várhatóan megtérülı összege jelentısen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi (választott árfolyamon számított) értékét. Jelentıs a követelés könyv szerinti értéke és várható megtérülése közötti különbözet, ha a várható megtérülés összege 20%-ban eltér a könyv szerinti értéktıl. A devizában fennálló követeléseknél az értékvesztést és az értékvesztés visszaírását mindig devizában kell megállapítani, majd az alkalmazott devizaárfolyamon kell azt forintra átszámítva meghatározni, majd az árfolyamváltozás hatását megállapítani. A követeléseket egyedileg kell értékelni. Értékpapírok C/ A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A forgóeszközök között értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokat, illetve tulajdoni részesedést jelentı befektetéseket kell kimutatni. 7

8 Az eszközcsoporton belül elkülönítetten kell nyilvántartani a kapcsolt és az egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokban meglévı forgatási célból vásárolt befektetéseket, a visszavásárolt saját részvényeket, valamint az elszámolóháznál pénzügyi fedezetként letétbe helyezett értékpapírokat. A kamatozó értékpapírok bekerülési értéke nem tartalmazhatja a felhalmozott kamat összegét. Jelentıs összegő az árfolyamkülönbözet, ha a külföldi pénzértékre szóló értékpapír állomány átértékelésének együttes, elıjel nélküli összege meghaladja a nyilvántartási érték 5%-át. Jelentıs összegő a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbség, ha a piaci érték 20%-kal tér el a könyv szerinti értéktıl. Saját értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása A saját részvényekre, a saját üzletrészekre értékvesztést kell elszámolni, ha annak elszámolása indokolt. É r t é k e l é s i s z e m p o n t o k A forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat havonta és az év végén, a mérleg fordulónapján értékelni kell. Az értékelés alapján elszámolt értékpapír-felértékelés összegét a befektetési szolgáltatás bevételein belül a kereskedelmi tevékenység bevételei között, az értékpapír leértékelés összegét a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításain belül a kereskedelmi tevékenység ráfordításai között kell elszámolni. A) Tızsdén forgalmazott értékpapírok Az eladási célra beszerzett, belföldi értékpapírtızsdén forgalmazott értékpapírokat havonta a zárás napján, illetve a mérleg fordulónapján kell értékelni, mégpedig a hó utolsó napján, illetve a mérleg fordulónapján érvényes, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a hó utolsó napját, illetve a mérleg fordulónapját megelızı forgalmi nap tızsdei átlagárait (átlagárfolyamait) alkalmazva. Ha valamely értékpapírnak az elızıekben meghatározott napokon nem volt tızsdei forgalma, akkor annak a tızsdei napnak az átlagárát (átlagárfolyamát) kell alkalmazni, amely napon legutoljára az adott értékpapírra volt tızsdei üzletkötés. A külföldi pénznemben kibocsátott, eladási célra beszerzett külföldi tızsdén forgalmazott értékpapírokat az alábbiak szerint kell értékelni: külföldi tızsdén, vagy más intézményes keretek között forgalmazott értékpapírnál a helyi súlyozott átlagárat (átlagárfolyamot), vagy - ahol ez nincs a legnagyobb megajánlott árat (árfolyamot) kell figyelembe venni a megfelelı hivatalos tızsdei jegyzékbıl, illetve meghirdetett árfolyamlistából. A diszkont értékpapírok értékelésekor alkalmazott hazai és külföldi tızsdei átlagárakat (átlagárfolyamokat) a vételár és a névérték közötti különbözetnek az értékpapír beszerzésétıl (illetve kibocsátási idıpontjától) az értékelés idıpontjáig - illetve az értékelés szempontjából figyelembe vett utolsó tızsdei kereskedési napig idıarányosan elszámolt összegével csökkentett értéken kell figyelembe venni. B/ Nem tızsdei értékpapírok Részesedések piaci értékének meghatározásánál az alábbiakat kell figyelembe venni: a gazdasági társaság tartós piaci megítélése, a piaci megítélés tendenciája, a befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett tızsdei, tızsdén kívüli árfolyama, annak tartós tendenciája, a megszőnı gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülı összeg, a gazdasági társaság saját tıkéje és a jegyzett tıkéje, illetve a befektetés könyv szerinti értéke és névértéke aránya, kiegészítve a könyvön kívüli jogok és kötelezettségek hatásaival. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír piaci értékének megállapításánál az alábbiakat kell figyelembe venni: az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tızsdei, tızsdén kívüli árfolyama, piaci értéke, annak tartós tendenciája, az értékpapír kibocsátójának piaci megítélése, a piaci megítélés tendenciája, illetve az, hogy a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor a névértéket (és a felhalmozott kamatot) várhatóan megfizeti-e, illetve milyen arányban fizeti majd meg. 8

9 A külföldi pénznemben kibocsátott, eladási célra beszerzett értékpapíroknál, amelyek külföldi tızsdei vagy más intézményes keretek között nem forognak, csak a mérlegfordulónapi átértékelést kell alkalmazni és ahhoz a beszerzéskori devizaértéket kell figyelembe venni. A devizaértéket az alkalmazott árfolyamon kell átszámolni. Pénzeszközök A pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzeszközöket és a csekkeket, továbbá a bankbetéteket foglalják magukban. A készpénzforgalom lebonyolítására házipénztárt (forint-, illetve valutapénztár) kell létesíteni. A házipénztártól elkülönítve, pénztárszerően kell kezelni a bróker-pénztárat és a vállalkozás döntése szerint egyes megbízásokhoz kapcsolódó, - az ügylet jellegétıl függı esetenkénti készpénzforgalmat is. A vállalkozás köteles pénzeszközeit a pénztár kivételével bankszámlán tartani. Az elszámolási betétszámla a pénzforgalom lebonyolítására szolgál, mely forint vagy devizaszámla lehet. A pénzeszközök között elkülönítetten kell kimutatni az elszámolóház által vezetett tızsdeforgalmi számlán lévı pénzeszközöket az analitikus nyilvántartás keretében biztosítva a saját és ügyfél pénzeszköz megkülönböztetését, illetve az elkülönített betétszámlák között a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódóan a befektetési vállalkozáshoz átutalt, ügyfeleket megilletı pénzösszegnek tızsdeforgalmi számlára át nem utalt, - a Tpt (3) bekezdés szerint banknál vezetett letéti számlán tartott összegét. A fıkönyvi könyvelés vagy az analitikus nyilvántartáskeretében biztosítani kell, hogy a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódóan az ügyfeleket megilletı pénzösszeg ügyfelekre összesítetten naprakészen megállapítható legyen: a) a tızsdeforgalmi számlán lévı, b) a banknál vezetett letéti számlán lévı, c) a pénztárban lévı, d) ügyfélszámla szerzıdés hiányában az elszámolási betétszámlán lévı pénzösszeg részletezésben. É r t é k e l é s i s z e m p o n t o k A pénzeszközök bekerülési értéke a forintban, illetve valutában (devizában) az alkalmazott (MNB által hivatalosan közzétett ) árfolyammal átszámított forintértéken meglévı pénzeszköz, függetlenül attól, hogy bankszámlán vagy házipénztárban van. A valutapénztárba kerülı valutát, a devizaszámlára kerülı devizát a bekerülés napjára vonatkozó alkalmazott (MNB által hivatalosan közzétett) árfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásokba felvenni. A forintért vásárolt valutát, devizát a ténylegesen fizetett összegben kell nyilvántartásba venni, és ennek alapján kell a nyilvántartási árfolyamot meghatározni. Idıbeli elhatárolások Idıbeli elhatárolásként elkülönítetten - kell a mérlegben kimutatni az évek közötti költség és ráfordítás, valamint az árbevétel arányos megosztását. Az idıbeli elhatárolások olyan helyesbítı könyvelések, amelyek a vállalkozás (üzleti évben kimutatott) eredményét növelik vagy csökkentik. Ezek lehetnek hozamokat (bevételeket) növelı és költségeket, ráfordításokat csökkentı tételek. Az aktív idıbeli elhatárolások közül a követelés jellegő tételekre értékvesztést kell elszámolni, amennyiben a könyv szerinti érték tartósan és jelentıs összeggel magasabb a piaci értéknél, illetve annak összege az adós minısítése alapján várhatóan nem térül meg. A befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó elhatárolásokat a befektetési szolgáltatásnyújtásból származó követelésekre és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint kell értékelni és utánuk az értékvesztést elszámolni. Amennyiben a piaci érték jelentısen és tartósan magasabb, mint a könyv szerinti érték, a különbözetet a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásával csökkenteni kell. A visszaírás csak a korábban elszámolt értékvesztés erejéig történhet. 9

10 Céltartalékok A céltartalék képzése egyedi értékelésen alapszik. Az alábbi kötelezettségekre, költségekre kell céltartalékot képezni: Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék, ezen belül o Értékpapír-felértékelés nyereségének az értékpapír-leértékelés veszteségét meghaladó összegében céltartalékot kell képezni a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai között elkülönítetten a kereskedelmi tevékenység ráfordításaival szemben. A hóvégi értékeléskor ilyen címen képzett céltartalékot a következı hónap elején, az üzleti év mérlegfordulónapján ilyen címen képzett céltartalékot az üzleti évet követı év elsı havi zárását megelızıen teljes összegében fel kell használni, amelyet a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei között elkülönítetten a kereskedelmi tevékenység bevételeivel szemben kell elszámolni. o A devizaszámlán lévı devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló beruházáshoz, vagyoni értékő jog megszerzéséhez kapcsolódó hiteltartozások, illetve devizakötvény kibocsátásból származó tartozások idıbelileg elhatárolt, halasztott ráfordításként kimutatott, nem realizált árfolyamvesztesége fedezetére céltartalékot kell képezni. Amennyiben a halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget meg kell szüntetni, akkor a képzett céltartalékot is meg kell szüntetni. A várható költségekre és a jövıbeni költségekre képzett céltartalékot a költség összegének 100%-ában képezzük. A forgalmazási célra beszerzett értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalékot a 251/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 8. (1) írja elı. Kötelezettségek Kötelezettségek azok az ügyfelekkel szembeni befektetési, kiegészítı befektetési szolgáltatással kapcsolatos, illetve szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésekbıl eredı, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek az ügyfél, a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelezı, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képezı eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak. É r t é k e l é s i s z e m p o n t o k A devizás kötelezettségeket a számviteli politikában rögzített, illetve január 01-én az adóhatósághoz bejelentett módon az MNB által hivatalosan közzétett T-1 napi árfolyamon kell értékelni. A kötelezettségek egyes csoportjain belül külön mérlegsorban kell kimutatni minden kapcsolt vállalkozással (anyavállalat, leányvállalatok, közös vezetéső vállalkozások, társult vállalakozások), illetve az egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségeket, függetlenül azok konkrét jogcímétıl. A fizetendı kamatként elszámolt különbözetbıl a tárgyévet követı üzleti év(ek)et terhelı összeget az aktív idıbeli elhatárolások között kell állományba venni, és idıarányosan kell elszámolni. A/ Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek között kell kimutatni minden olyan kapott kölcsönt, amelyet ténylegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátottak,. Bevonható a vállalkozás adósságának rendezésébe, a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok elıtti legutolsó helyen áll, azt a vállalkozás felszámolása vagy csıdje esetén csak a többi hitelezı kielégítése után kell kiegyenlíteni, a kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy a jövıbeni eseményektıl függ, de eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú, törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerzıdésben kikötött felmondási idı elıtt nem lehetséges. B/ Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség - a hitelezıvel kötött szerzıdés szerint - az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, a mérleg fordulónapját követı egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség. 10

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Debrecen, 2011. június 07. Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán igazgatóság

Részletesebben

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 63 A jogszabály mai napon hatályos állapota 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. 1 1 9 5 1 7 6 6 6 5 2 3 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 2 6 1 Cégjegyzékszám AEGON Magyarország Befektetési

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítı melléklete 2012. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítı

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

SEMMELWEIS EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA SEMMELWEIS EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezetés... 3 II. Szabályzat célja... 3 III. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Társulási Iroda ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 01-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TARTALMA 3 II. ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI 3 1. A mérlegben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 96 Hatály: 2009.X.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 2000. évi C. törvény a számvitelrıl A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2014. február 27. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2015. február 20. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben