Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez"

Átírás

1 Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2., cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély száma: I/E-2491/2004 (703/1997/F), kelte: , honlap: a továbbiakban: Takarékszövetkezet) és a vele üzleti kapcsolatba lépı ügyfél kijelentik, hogy egymással hitel/kölcsönügyletre vonatkozó egyedi szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) jött létre. A Szerzıdésben megnevezett felek, így a Takarékszövetkezet, valamint az aláíró ügyfelek - ügyletbeli minıségüktıl függetlenül - (a továbbiakban: Adós) kijelentik, hogy a Szerzıdés rendelkezéseit a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt rendelkezésekkel együtt alkalmazva magukra nézve kötelezı érvényőnek tekintik, és aláírásukkal elfogadják. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez, melynek szabályait magára nézve kötelezınek ismeri el, jogait azzal összhangban gyakorolja és kötelezettségeit annak megfelelıen teljesíti. 1. Fogalmak: BUBOR: (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori elıírásai szerint állapítanak meg. Elıtörlesztési díj: a Szerzıdésben megállapított teljesítési határidı elıtti részleges vagy teljes törlesztés esetén járó, a Takarékszövetkezet oldalán felmerülı, az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó és objektíve indokolt költségek. Eseti igazolások, számlaegyenlegek díja: minden olyan esetben felszámításra kerül, amikor az Adós a hitel/kölcsönügyletével kapcsolatosan kimutatásokat, elszámolásokat kér (pl. egyenlegközlés fennálló tartozásról). Hitelígérvény kiadási díj: a hitelígérvény kiadásával egy idıben esedékes díj, a hitelösszeg meghatározott százalékában vagy határozott összegben kerül megállapításra. Fogyasztó: az a természetes személy Adós, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı célok érdekében eljárva vesz igénybe valamely pénzügyi szolgáltatást. Folyósítási díj: a Szerzıdésben a folyósított kölcsön/ igénybevett hitelösszeg százalékában vagy konkrét összegben meghatározott, a Takarékszövetkezetnél a folyósítással közvetlen összefüggésben felmerülı eljárási és adminisztrációs költségek megtérítésére szolgáló díj, melynek megfizetése az elsı folyósítással illetve az aktuális lehívással egyidejőleg esedékes. Megfizetése - eltérı megállapodás hiányában - oly módon történik, hogy a Takarékszövetkezet az aktuális lehívás összegét a folyósítási díj összegével csökkenti. Hirdetmény: az egyes Szerzıdésekhez kapcsolódó azon dokumentum, melyben az adott Szerzıdés alapján a Takarékszövetkezet által az ügyfélnek nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó kondíciók (kamat, díj, költség) feltüntetésre kerülnek. Hitelbírálati díj: A Takarékszövetkezet eltérı megállapodás hiányában az Adós által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért díjat számít fel, melynek mértékét a kérelmezett hitel/kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben határozza meg. A hitelbírálati díj mértékét az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. A hitelbírálati díj megfizetése új ügylet esetén a hitelkérelem benyújtásakor, meglévı ügylet megújítása esetén a megújítást követı elsı folyósításkor (illetve folyószámlahitel esetén a hitelkeret megújításakor) teljes összegben esedékes. A hitelkérelem elutasítása esetén nem téríthetı vissza, elfogadás esetén az egyéb díjakba nem beszámítható. Hiteldíj: a hitelezı által ismert minden olyan - a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendı - ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerzıdés kapcsán megfizet. Jelzáloghitelszerzıdés esetén a Takarékszövetkezet az Adós szerzıdésszerő teljesítése esetén nem számít fel a kamaton felül rendszeresen fizetendı kamat jellegő díjat vagy költséget, és a szerzıdés megkötésekor nem kínál korlátozott idıtartamra kedvezményes kamatot. Hitelkamat: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. Honlap: a Takarékszövetkezet honlapja a "www.bakitakarek.hu" alatt elérhetı weboldal. Jelzáloghitel: a Fogyasztó részére ingatlanra alapított, jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitel/kölcsön. Kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendı kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész, amelynek éves százalékban kifejezett értéke az Adóssal való megállapodás alapján, egyedi (kockázati) döntéssel kerül a Takarékszövetkezet által meghatározásra.. Kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató, amely a Szerzıdésben kerül meghatározásra és amelynek a Szerzıdésekben történı alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen honlapján közzétette (www.mnb.hu). Kamatforduló: a következı kamatperiódusra érvényes kamat rögzítésének napját jelenti. Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású Szerzıdés esetén a referencia-kamatláb mértékét a Szerzıdésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelı idıközönként a Kamatperiódus elsı napját megelızı hónap utolsó 1 / 9

2 munkanapja elıtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja a Takarékszövetkezet. A legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített Ügyleti Kamat esetén az új Kamatperiódus elsı napját jelenti. Kamatperiódus: az a Szerzıdésben meghatározott idıtartam, amely alatt a kamat mértéke a Takarékszövetkezet által egyoldalúan nem változtatható meg. Az elsı kamatperiódus kölcsönszerzıdés esetében a kölcsön folyósítása napján, hitelkeret szerzıdés esetében a Hitelkeret megnyílásának napján kezdıdik és a Szerzıdésben meghatározott idıtartam utolsó napjáig tart.minden további kamatperiódus az elızı kamatperiódus utolsó napját követı elsı napon kezdıdik és a következı kamatperiódus utolsó napján, illetve az utolsó kamatperiódus esetében a Kölcsön lejáratának napján végzıdik. Havi/negyedéves kamatperiódus esetén, ha a hónap/negyedév utolsó napja nem banki munkanapra esik, akkor a hónap/negyedév utolsó napjára esı kamatot is meg kell fizetni a kamatfizetési napot követı elsı munkanapon. Kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a Takarékszövetkezet által nem befolyásolható, tıle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkezı változást objektív módon kifejezı, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhetı viszonyszám, amely a Szerzıdésben kerül meghatározásra és, amelynek a Szerzıdésekben történı alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen honlapján közzétette (www.mnb.hu). Késedelmi kamat: az a Szerzıdésben és a Hirdetményben meghatározott mértékő kamat, melyet az Adós az általa az esedékességkor a Takarékszövetkezetnek meg nem fizetett összeg után köteles a késedelem idejére fizetni. Kezelési költség: a Szerzıdésben a hitelösszeg százalékában vagy konkrét összegben meghatározott díj, megfizetése a Szerzıdésben rögzített idıpontban esedékes. Központi hitelinformációs rendszer (KHR): olyan zárt rendszerő adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körő lehetıvé tétele, valamint a pénzügyi intézmények (referenciaadat-szolgáltatók) biztonságosabb mőködése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elısegítése. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzıdés: ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett megkötött olyan hitel-, illetıleg kölcsönszerzıdés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bıvítése, korszerősítése vagy felújítása, illetve amelynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget. Referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhetı mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Takarékszövetkezetnek nincs ráhatása. A Takarékszövetkezet által a forintban nyújtott Kölcsön esetében alkalmazott referencia-kamatláb a belföldi bankközi pénzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatláb, amelynek a Szerzıdésekben történı alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen honlapján közzétette. A különbözı futamidejő BUBOR-ok közül az adott ügyletre alkalmazandót a Szerzıdés tartalmazza. Rendelkezésre tartási díj: a Szerzıdésben az Adós rendelkezésére tartott, le nem hívott hitelrész /kölcsön, illetve igénybe nem vett hitelkeret százalékában meghatározott díj, melynek megfizetése eltérı megállapodás hiányában a rendelkezésre tartási idıszak alatt minden naptári hónap végén, illetve a Szerzıdés megszőnésekor esedékes. A rendelkezésre tartási díj felszámításának kezdı idıpontja a hitel/kölcsön igénybe vételi lehetıség megnyílásának a Szerzıdésben rögzített idıpontja, végsı idıpontja az igénybevételi lehetıség utolsó napját megelızı nap, illetve a tényleges igénybevétel (folyósítás) napját megelızı nap. Rendkívüli levelezés díja: az Adós kérésére, az Adós részére a jogszabály vagy a Szerzıdés rendelkezése alapján rendszeresen megküldött értesítéseket és tájékoztatásokat meghaladóan megküldött levelek ügyviteli költségeivel összefüggésben felmerülı, a Takarékszövetkezet által felszámításra kerülı költségek, amelynek mértéke a Hirdetményben kerül meghatározásra(pl. fizetési felszólító levelek díja). Rendkívüli ügyintézési díj: szerzıdésmódosítást nem igénylı, a jogszabály vagy a Szerzıdés rendelkezése alapján történı normál ügyintézést meghaladó, az Adós kérésére végzett tevékenység díja (pl. végtörlesztés, hitelkiváltás). Rögzített hitelkamat: a Szerzıdésben, annak megkötésekor meghatározott, a teljes futamidıre vonatkozó egy, vagy a futamidı részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az idıszakra tekinthetı rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a Szerzıdésben a százalékos mértéke meghatározásra került. Szerzıdéskötési díj: a szerzıdés megkötésével egy idıben esedékes díj, általában a hitelösszeg meghatározott százalékában vagy határozott összegben a Szerzıdésben kerül megállapításra. Szerzıdésmódosítási díj: az Adóssal megkötött Szerzıdés, illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerzıdések aláírását követıen végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerzıdés(ek) bármely feltételét, és/vagy idıtartamát érintı változtatás (ideértve a prolongálást, futamidı hosszabbítást, szerzıdés megújítást, fizetési átütemezést, fedezetcserét is) esetén a Takarékszövetkezet szerzıdésmódosítási díjat számít fel, kivéve a Takarékszövetkezet által végrehajtott egyoldalú szerzıdésmódosítási, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb eseteket. Mértéke szerzıdésmódosításonként a módosítással érintett összeg százalékában vagy határozott összegben kerül megállapításra, megfizetése a szerzıdésmódosítás aláírásakor esedékes. 2 / 9

3 Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Adós számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését. Teljes hiteldíj mutató (THM): a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. A fogyasztónak nyújtott hitel/kölcsön teljes hiteldíj mutatója a szerzıdéskötés idıpontjában nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét, hitelkártya-szerzıdéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, vagy a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjármővet) megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott kölcsönre - amennyiben a hitel folyósítása közvetlenül a hitellel érintett termék értékesítıjének, a szolgáltatás nyújtójának történik -, valamint a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozó teljes hiteldíj mutató pedig a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. A teljes hiteldíj mutató mértékére vonatkozó fenti rendelkezések alkalmazásánál az érintett naptári félévet megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Ügyleti kamat: A Szerzıdésben megállapodott mértékő hitelkamat, amely rögzített kamatként vagy változó, referencia kamatlábhoz kötött kamatként kerül meghatározásra. Referencia kamatlábhoz kötött kamat esetében az adott ügyletre alkalmazott érvényes referencia-kamatláb (kamatbázis) és az egyedileg meghatározott kamatfelár összege alkotja az ügyleti kamatot. A referencia-kamatlábhoz kötött kamat a referencia kamat változásához igazodóan kamatperiódusonként automatikusan változik, kamatperióduson belül rögzített. A Szerzıdésben a Takarékszövetkezet a szerzıdéskötés napja szerinti tárgyhóra, vagy az elsı kamatperiódusra érvényes ügyleti kamat mértéket tünteti fel, melytıl a folyósítás napján a folyósítás napja szerinti kamatperiódusra irányadó referencia-kamatláb, és annak megfelelıen a ténylegesen felszámításra kerülı ügyleti kamat mértéke eltérhet. Az ügyleti kamatot a Takarékszövetkezet a folyósított kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az elsı kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelızı nap. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Adós a kölcsönt lejárat elıtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napját megelızı napig számítja fel. A kamatszámítás a következı képlet alapján történik: KAMAT= fennálló tıketartozás x naptári napok száma x kamatláb % 360 x 100 Zárlati díj: a naptári év utolsó munkanapján, a mindenkori állomány alapján kerül felszámításra. 2. Egyoldalú szerzıdésmódosítás 2.1. A Takarékszövetkezet a Szerzıdés bármely feltételét jogosult módosítani, ha a módosítás az Adós számára nem kedvezıtlen A Takarékszövetkezet az Adós számára hátrányosan kizárólag a Szerzıdésben megállapított hitelkamatot, kamatfelárat, költséget és díjat módosíthatja egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható. Ha a Szerzıdés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetıvé, a Takarékszövetkezet ezt - a szerzıdéses kötelezettsége részeként - a Szerzıdésben foglalt szabályok betartásával az Adós javára mindenkor érvényesíti. Ha a Szerzıdés vagy az ÁSZF eltérıen nem rendelkezik a Takarékszövetkezet az e pont szerinti egyoldalú módosításról annak hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal értesíti az Adóst a Szerzıdésben meghatározott módon Kamat vagy kamatfelár módosítása esetén az új Kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelızı 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg a Takarékszövetkezet A Takarékszövetkezet a Szerzıdés futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal, az egyes kamatperiódusok lejárta után a) a hitelkamatot legfeljebb a Szerzıdésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a kamatfelárat legfeljebb a Szerzıdésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. Ha a Hitelintézet a kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetıvé tett mértéknél kedvezıbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a késıbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendı kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja A Szerzıdés kamatfeltételeinek módosítása esetén a Takarékszövetkezet - a referencia-kamatláb módosulásának esetét kivéve - a kamatperiódus lejártát megelızı legalább 90 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerzıdésben meghatározott Tartós Adathordozón tájékoztatja az Adóst a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékérıl, 3 / 9

4 b) a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek várható összegérıl, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényérıl A Takarékszövetkezet a Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású Szerzıdés esetén a referencia-kamatláb mértékét a Szerzıdésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelı idıközönként, a fordulónapot megelızı hónap utolsó munkanapja elıtt két nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja. A referencia kamatláb változásából eredı kamatváltozás nem minısül egyoldalú kamatmódosításnak A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Takarékszövetkezet az Adóst rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról A Takarékszövetkezet a Szerzıdésben rögzített költségeket azok felmerülésekor, a díjakat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos idıponttal módosíthatja A Szerzıdésben rögzített díjakat a Takarékszövetkezet legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elızı évi éves fogyasztói árindex mértékével jogosult megemelni Díj vagy költség módosítás esetén a Takarékszövetkezet a hatálybalépést megelızı legalább 30 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerzıdésben meghatározott Tartós Adathordozón közli a fogyasztóval a) a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét, b) a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek várható összegét, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényét A Szerzıdés kamatfeltételeinek, díj vagy költség elemeinek módosításával kapcsolatos tájékoztatást a Takarékszövetkezet egyidejőleg az Ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikusan is elérhetıvé teszi honlapján A és a pontban írt szabályok nem vonatkoznak fizetési számlához kapcsolódó számlahitelre. A számlahitel Ügyleti Kamata és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és költséget - az Adós számára kedvezıtlen módosítása esetén a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal köteles tájékoztatni az Adóst papíron vagy más tartós adathordozón a módosítás tényérıl, a fizetési kötelezettség új mértékérıl, a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek összegérıl, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényérıl Állami kamattámogatással nyújtott hitel esetén a hitelkamatot, díjat vagy költséget érintı módosítást a módosítás hatályba lépését megelızıen legalább 15 nappal, hirdetményben teszi közzé a Takarékszövetkezet Ha az új kamatperiódusban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az Adósra hátrányosan változik, az Adós jogosult a Szerzıdés költség- és díjmentes felmondására. Az Adósnak a felmondást a kamatperiódus lejártát megelızı 60 nappal közölnie kell a Takarékszövetkezettel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós fennálló teljes tartozását legkésıbb a kamatperiódus utolsó napján a Takarékszövetkezetnek megfizesse. Ha az Adós írásban a Szerzıdést nem mondja fel, vagy a Szerzıdés az elıbbiek szerint nem tekintendı felmondottnak, úgy a módosítást az Adós által elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési idıponttól kezdıdıen a módosított mértékő Ügyeleti Kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési idıpontot megelızı idıszakra megállapított Ügyleti Kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti A fizetési számlához kapcsolódó hitelszerzıdés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén az Adós a Szerzıdést 30 napos határidıvel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerzıdést határozott idıre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés idıpontjáig felszámítható szerzıdés szerinti hitelkamatait a felmondási határidı leteltéig a Takarékszövetkezetnek visszafizeti. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az Adós által írásban a módosítás hatálybalépése elıtt benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. 3. Futamidı hosszabbítás 3.1. Jelzáloghitel esetén a futamidı meghosszabbításáért a Takarékszövetkezet nem jogosult semmilyen, általa megállapított mértékő díjat, jutalékot vagy költséget felszámítani, amennyiben a futamidı meghosszabbítására öt éven belül nem került sor Jelzáloghitel esetében az Adós, amennyiben a szerzıdése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább kilencven napos késedelemben van, a futamidı alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidı meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a Takarékszövetkezet alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Ebben az esetben a díjak, költségek, jutalékok vonatkozásában az e pontban foglaltakat kell alkalmazni. 4. Törlesztés 4.1. Adós köteles a kölcsön összegén felül a Szerzıdésben, az ÁSZF-ben, illetve a kölcsönre vonatkozó takarékszövetkezeti Hirdetményben meghatározott típusú és mértékő kamatok, díjak és költségek megfizetésére A Szerzıdésben meghatározott kamat, költség és egyéb díjak megfizetése eltérı megállapodás hiányában az Adós Szerzıdés megkötésekor, annak aláírásával adott felhatalmazása alapján oly módon történik, hogy azok esedékes összegével a Takarékszövetkezet az Adós nála vezetett fizetési számláját az esedékesség napján 4 / 9

5 megterheli és a számlán található egyenleget a takarékszövetkezeti követelés kiegyenlítésére könyveli; e beszedési megbízás végrehajtása a teljes esedékes tartozás megfizetéséig - tehát egy részének megfizetését követıen is - tart. Amennyiben a hiteldíj esedékessége munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja az ezt követı elsı munkanap. Ha a Takarékszövetkezetnél nem köteles számlát vezetni az Adós, így a törlesztést nem a fentiek alapján teljesíti, a kamat, költség és egyéb díjfizetési kötelezettségének a Szerzıdésben megjelölt hitelszámlára való jóváírással köteles eleget tenni Az Adós a kölcsön összegét és járulékait (kamat, díj, költség) a Szerzıdésben meghatározott teljesítési idıpontokban (esedékességkor) és törlesztési összegekben tartozik megfizetni. Ha valamely fizetési kötelezettség esedékessége olyan napra esik, amely nem banki munkanap, akkor a teljesítés napja az ezt követı elsı banki munkanap Az Adós a Szerzıdés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számláját - az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést követıen, de még a számlatulajdonos által kezdeményezett megbízásokat megelızı sorrendben - a Szerzıdés szerint esedékes bármely összeggel - kölcsöntıke-, kamat vagy egyéb díj - megterhelje, azaz a lejárt követelést beszámítás útján kiegyenlítse az Adós ez irányú további külön rendelkezése (felhatalmazása) nélkül is. Amennyiben a követelés csak részben kerül kiegyenlítésre, az esedékes összegek tekintetében részteljesítés történik, a fennmaradó részösszeg tekintetében pedig a fenti, terhelésre és beszámításra vonatkozó megbízás tovább él Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa teljesített befizetések - a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelıen - elsısorban a költségekre, majd a késedelmi kamatra, ezt követıen a lejárt és esedékes ügyleti kamatra és rendszeresen fizetendı díjra, végül az esedékes tıketartozásra kerülnek elszámolásra Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsön folyósítására nem a Szerzıdés megkötésével egyidejőleg kerül sor, a Takarékszövetkezet jogosult a Szerzıdésben megjelölt törlesztı részletek összegét átszámítani, és az elsı törlesztı részlet esedékességének idıpontját a Szerzıdésben rögzített idıponttól eltérıen meghatározni. A Takarékszövetkezet az átszámított törlesztı részletek összegét, valamint az elsı törlesztı részlet esedékességének idıpontját köteles az Adóssal írásban közölni. Az Adós tudomásul veszi, hogy törlesztési kötelezettségét ez esetben a Szerzıdésben rögzítettektıl eltérıen a Takarékszövetkezet által átszámított összegben és módon a kiküldött értesítıben ezen írásban közölt feltételek szerint köteles teljesíteni. 5. Elıtörlesztés 5.1. Az Adósnak lehetısége van a kölcsönt a Szerzıdésben rögzített esedékesség, illetve lejárat elıtt a Takarékszövetkezetnek visszafizetni A Takarékszövetkezet az Adós részleges vagy teljes elıtörlesztése esetén az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségeinek Adós általi megtérítésére jogosult, legfeljebb a jogszabályban írt mértékben, és az abban írt esetek kivételével Az elıtörlesztés nem mentesíti az Adóst a szerzıdésben vállalt havi törlesztı részletek rendszeres, és Szerzıdésben megjelölt idıpontokban történı megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az elıtörlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Takarékszövetkezet - az idıközbeni elıtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal. 6. Fizetési késedelem 6.1. A Takarékszövetkezet az Adós fizetési késedelme esetén jogosult a késedelem Szerzıdésben, ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeit érvényesíteni A Takarékszövetkezet az Adósnak a késedelembe esést követıen írásban fizetési felszólítást küld, melyben közli a lejárt megfizetendı és a késedelem okán keletkezett tartozás összegét, és tájékoztatást arról, hogy amennyiben az Adós a felszólításban megjelölt határidıre sem teljesít, a késedelmi kamat felszámításán kívül a nem fizetés mely egyéb jogkövetkezményei kerülhetnek alkalmazásra Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára fizetési kötelezettségét a Szerzıdés szerint nem tejesíti, illetve a törlesztéshez szükséges forint fedezetet az esedékesség/lejárat napjára fizetési számláján nem biztosítja, úgy az ezt követı naptól a Takarékszövetkezet a lejárt kölcsön tıke összege után, illetve felmondás esetén a felmondáskor egy összegben esedékessé váló tartozás összege után is késedelmi kamatként számolja fel az ügyleti - folyószámlahitel esetén kényszerhitel - kamaton felül a Szerzıdésben, ennek hiányában az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetményben közzétett mértékő, késedelem esetére járó kamatfelárat (késedelmi kamatot). Az Adós az ügyleti kamat helyett kényszerhitel-kamatot köteles fizetni - mivel a Takarékszövetkezet hitelt kénytelen folyósítani az Adós fizetésének elmaradása miatt - számlahitel felmondása esetén a felmondás napjától, a teljes tartozás összege után, illetve a hitelkeret teljes összegének igénybe vételét követıen, azon felül keletkezı, fedezet hiányában tartozásként felmerülı összeg alapján, melynek mértékét a Szerzıdés vagy az aktuális Hirdetmény határozza meg. 5 / 9

6 A Takarékszövetkezet a szerzıdés felmondásakor jogosult az akkor fennálló ügyleti kamattartozást tıkésíteni, összevonni az esedékes tıketartozással, és az így kialakult összeg után késedelmi kamatot (amely ügyleti kamatból és késedelem esetére járó kamatfelárból áll) felszámítani, amelyet Adós a tartozás teljes rendezéséig - a hitel lejáratát vagy a szerzıdés felmondását követıen is - köteles fizetni a Takarékszövetkezet részére Az Adóssal szemben fennálló lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülı valamennyi költséget az Adós köteles viselni A lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdés vagy pénzügyi lízingszerzıdés esetében a szerzıdés felmondását követı kilencvenedik napot követıen a Takarékszövetkezet az Adós nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat nem számít fel a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot, költséget, díjat meghaladó összegben Az Adós tudomásul veszi, hogy a lejárt kölcsön összegének az Adós bármely fizetési számlájáról történı beszedésével összefüggésben felmerült összes többletköltség kizárólag az Adóst terheli. Devizaszámláról történı beszedés esetén a konverzió a terhelendı fizetési számla devizanemének a beszedés napján a jogszabály által meghatározott árfolyamon történik. 7. Biztosítékok; az Adós kötelezettségvállalásai 7.1. Az Adós fizetési kötelezettségei biztosítékául a Szerzıdésben meghatározott fedezetek azaz Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek szolgálnak, melyek érvényesítésének módját és következményeit a Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı biztosítéki szerzıdések a továbbiakban: Biztosítéki Szerzıdés/ek - tartalmazzák Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerzıdés alapján folyósítandó kölcsön és járulékai fedezeteként szolgáló vagyontárgyakra biztosítási szerzıdést köt, vagy - amennyiben már rendelkezik vagyonbiztosítási szerzıdéssel a fennálló biztosítási szerzıdését módosítja, melyrıl biztosítóját azzal a tartalommal értesíti, hogy a biztosított vagyontárgyat a Takarékszövetkezet javára zálogjoggal terhelte meg, a Takarékszövetkezetet pedig teljesítési utasításra jogosultként jelöli meg. A fenti követelményeknek megfelelı biztosítási szerzıdést az Adós a Szerzıdésben meghatározott idıpontban, ennek megjelölése hiányában legkésıbb a Szerzıdés aláírását követı 5 (öt) munkanapon belül köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani, annak a Szerzıdésben megjelölt idıpontig, ennek hiányában haladéktalanul történı igazolásával, hogy a biztosított vagyontárgy zálogjoggal való megterhelésérıl és a Takarékszövetkezet teljesítési utasításra jogosulti státuszáról szóló értesítést a biztosító társaság elfogadta. Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a fentieket az érintett biztosítónál a biztosító közvetlen megkeresése útján bármikor ellenırizhesse, akár a Szerzıdés biztosítónak történı megküldésével. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási jogviszonyt a kölcsön teljes visszafizetéséig fenntartja, és annak fennállását, valamint a Takarékszövetkezet felszólítására a biztosítási díj megfizetésének rendszerességét folyamatosan igazolja. Valamely biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy helyébe lép és a hitelfedezet kiegészítésére szolgál, amely felett a Takarékszövetkezetnek óvadéki joga keletkezik, a Takarékszövetkezet követelését meghaladó összeg az Adóst illeti meg. Az Adós hozzájárul, hogy a biztosítási összeg közvetlenül a Takarékszövetkezet mint kedvezményezett által megjelölt elkülönített számlára kerüljön folyósításra. Az Adós, illetve a biztosítéknyújtó kérésére a Takarékszövetkezet a biztosítékul szolgáló fedezeti vagyontárgy helyébe lépett biztosítási összeget a fedezeti vagyontárgy helyreállítása céljából akkor engedi ki az óvadékból, ha ez a Takarékszövetkezet Adóssal szembeni követelése kielégítését nem veszélyezteti, és a fedezeti vagyontárgy helyreállítását az Adós, illetve biztosítéknyújtó számlával igazolja. Amennyiben a káresemény következtében a fedezeti vagyontárgy megsemmisül, vagy olyan mértékben károsodik, hogy az eredeti állapot a fedezeti érték csökkenése nélkül nem állítható helyre, a Takarékszövetkezet jogosult az Adóssal szemben a Szerzıdést felmondani, és a biztosítási összeget - elszámolási kötelezettséggel - a felmondással lejárttá tett követelése törlesztésére fordítani Az Adós kijelenti, hogy az általa eddig felvett, illetve a jövıben felvételre kerülı hitelek biztosítékai nem nyújtanak kedvezıbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezıknek, mint amilyet az Adós a Szerzıdésben a Takarékszövetkezet számára biztosít Az Adós kijelenti, hogy a hitel futamideje alatt a hitel/kölcsön biztosítékul szolgáló ingó vagy ingatlan vagyontárgyait, egyéb eszközeit kivéve, ha a Takarékszövetkezet ehhez kifejezetten, írásban hozzájárul - nem adja el, nem adja bérbe, lízingbe, nem apportálja vagy bármilyen egyéb módon nem bocsátja más rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli meg Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerzıdéssel kapcsolatban felmerült és felmerülı fizetési kötelezettségeit mindenkor legalább azonos módon kezeli minden más jelenlegi és jövıbeli kötelezettségeivel, valamint kijelenti, hogy amennyiben a jövıben a Szerzıdés szerinti kölcsön és járulékainak teljes visszafizetése elıtt a Takarékszövetkezet írásbeli hozzájárulásával más, harmadik személynek a tıle felvett hitel fedezetéül kedvezıbb biztosítékot nyújt, mint amilyet a Szerzıdés alapján a Takarékszövetkezetnek nyújtott, akkor ezen kedvezıbb biztosítékot a Takarékszövetkezet számára is egyidejőleg írásban felajánlja. 6 / 9

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Hatályos: 2015. augusztus 14. napjától A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.,

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Üzletszabályzat 11.b.sz. melléklete Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.......sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Az Általános Üzletszabályzatban( a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Szerződésszám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti szerződésszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályba lépés napja :2015.február 01. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Általános Üzletszabályzat 9. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Jelzáloghitel és Folyószámla Hitelkeret

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására - nyújtott, jelzáloggal

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki.

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki. Üzletszabályzat melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására

Részletesebben

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki.

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki. .. Üzletszabályzat /.. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására

Részletesebben

...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok. Fogyasztóknak nyújtott deviza alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01.

Általános Szerződési Szabályok. Fogyasztóknak nyújtott deviza alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01. 1 5. számú melléklet Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott deviza alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására - nyújtott, jelzáloggal

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet

Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01-től Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében alkalmazandó ÁSZSZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási hitel, Szabad felhasználású jelzáloghitel és Ingatlan célú hitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben