Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez"

Átírás

1 Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2., cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély száma: I/E-2491/2004 (703/1997/F), kelte: , honlap: a továbbiakban: Takarékszövetkezet) és a vele üzleti kapcsolatba lépı ügyfél kijelentik, hogy egymással hitel/kölcsönügyletre vonatkozó egyedi szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) jött létre. A Szerzıdésben megnevezett felek, így a Takarékszövetkezet, valamint az aláíró ügyfelek - ügyletbeli minıségüktıl függetlenül - (a továbbiakban: Adós) kijelentik, hogy a Szerzıdés rendelkezéseit a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt rendelkezésekkel együtt alkalmazva magukra nézve kötelezı érvényőnek tekintik, és aláírásukkal elfogadják. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez, melynek szabályait magára nézve kötelezınek ismeri el, jogait azzal összhangban gyakorolja és kötelezettségeit annak megfelelıen teljesíti. 1. Fogalmak: BUBOR: (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori elıírásai szerint állapítanak meg. Elıtörlesztési díj: a Szerzıdésben megállapított teljesítési határidı elıtti részleges vagy teljes törlesztés esetén járó, a Takarékszövetkezet oldalán felmerülı, az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó és objektíve indokolt költségek. Eseti igazolások, számlaegyenlegek díja: minden olyan esetben felszámításra kerül, amikor az Adós a hitel/kölcsönügyletével kapcsolatosan kimutatásokat, elszámolásokat kér (pl. egyenlegközlés fennálló tartozásról). Hitelígérvény kiadási díj: a hitelígérvény kiadásával egy idıben esedékes díj, a hitelösszeg meghatározott százalékában vagy határozott összegben kerül megállapításra. Fogyasztó: az a természetes személy Adós, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı célok érdekében eljárva vesz igénybe valamely pénzügyi szolgáltatást. Folyósítási díj: a Szerzıdésben a folyósított kölcsön/ igénybevett hitelösszeg százalékában vagy konkrét összegben meghatározott, a Takarékszövetkezetnél a folyósítással közvetlen összefüggésben felmerülı eljárási és adminisztrációs költségek megtérítésére szolgáló díj, melynek megfizetése az elsı folyósítással illetve az aktuális lehívással egyidejőleg esedékes. Megfizetése - eltérı megállapodás hiányában - oly módon történik, hogy a Takarékszövetkezet az aktuális lehívás összegét a folyósítási díj összegével csökkenti. Hirdetmény: az egyes Szerzıdésekhez kapcsolódó azon dokumentum, melyben az adott Szerzıdés alapján a Takarékszövetkezet által az ügyfélnek nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó kondíciók (kamat, díj, költség) feltüntetésre kerülnek. Hitelbírálati díj: A Takarékszövetkezet eltérı megállapodás hiányában az Adós által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért díjat számít fel, melynek mértékét a kérelmezett hitel/kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben határozza meg. A hitelbírálati díj mértékét az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. A hitelbírálati díj megfizetése új ügylet esetén a hitelkérelem benyújtásakor, meglévı ügylet megújítása esetén a megújítást követı elsı folyósításkor (illetve folyószámlahitel esetén a hitelkeret megújításakor) teljes összegben esedékes. A hitelkérelem elutasítása esetén nem téríthetı vissza, elfogadás esetén az egyéb díjakba nem beszámítható. Hiteldíj: a hitelezı által ismert minden olyan - a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendı - ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerzıdés kapcsán megfizet. Jelzáloghitelszerzıdés esetén a Takarékszövetkezet az Adós szerzıdésszerő teljesítése esetén nem számít fel a kamaton felül rendszeresen fizetendı kamat jellegő díjat vagy költséget, és a szerzıdés megkötésekor nem kínál korlátozott idıtartamra kedvezményes kamatot. Hitelkamat: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. Honlap: a Takarékszövetkezet honlapja a "www.bakitakarek.hu" alatt elérhetı weboldal. Jelzáloghitel: a Fogyasztó részére ingatlanra alapított, jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitel/kölcsön. Kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendı kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész, amelynek éves százalékban kifejezett értéke az Adóssal való megállapodás alapján, egyedi (kockázati) döntéssel kerül a Takarékszövetkezet által meghatározásra.. Kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató, amely a Szerzıdésben kerül meghatározásra és amelynek a Szerzıdésekben történı alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen honlapján közzétette (www.mnb.hu). Kamatforduló: a következı kamatperiódusra érvényes kamat rögzítésének napját jelenti. Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású Szerzıdés esetén a referencia-kamatláb mértékét a Szerzıdésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelı idıközönként a Kamatperiódus elsı napját megelızı hónap utolsó 1 / 9

2 munkanapja elıtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja a Takarékszövetkezet. A legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített Ügyleti Kamat esetén az új Kamatperiódus elsı napját jelenti. Kamatperiódus: az a Szerzıdésben meghatározott idıtartam, amely alatt a kamat mértéke a Takarékszövetkezet által egyoldalúan nem változtatható meg. Az elsı kamatperiódus kölcsönszerzıdés esetében a kölcsön folyósítása napján, hitelkeret szerzıdés esetében a Hitelkeret megnyílásának napján kezdıdik és a Szerzıdésben meghatározott idıtartam utolsó napjáig tart.minden további kamatperiódus az elızı kamatperiódus utolsó napját követı elsı napon kezdıdik és a következı kamatperiódus utolsó napján, illetve az utolsó kamatperiódus esetében a Kölcsön lejáratának napján végzıdik. Havi/negyedéves kamatperiódus esetén, ha a hónap/negyedév utolsó napja nem banki munkanapra esik, akkor a hónap/negyedév utolsó napjára esı kamatot is meg kell fizetni a kamatfizetési napot követı elsı munkanapon. Kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a Takarékszövetkezet által nem befolyásolható, tıle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkezı változást objektív módon kifejezı, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhetı viszonyszám, amely a Szerzıdésben kerül meghatározásra és, amelynek a Szerzıdésekben történı alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen honlapján közzétette (www.mnb.hu). Késedelmi kamat: az a Szerzıdésben és a Hirdetményben meghatározott mértékő kamat, melyet az Adós az általa az esedékességkor a Takarékszövetkezetnek meg nem fizetett összeg után köteles a késedelem idejére fizetni. Kezelési költség: a Szerzıdésben a hitelösszeg százalékában vagy konkrét összegben meghatározott díj, megfizetése a Szerzıdésben rögzített idıpontban esedékes. Központi hitelinformációs rendszer (KHR): olyan zárt rendszerő adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körő lehetıvé tétele, valamint a pénzügyi intézmények (referenciaadat-szolgáltatók) biztonságosabb mőködése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elısegítése. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerzıdés: ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett megkötött olyan hitel-, illetıleg kölcsönszerzıdés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bıvítése, korszerősítése vagy felújítása, illetve amelynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget. Referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhetı mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Takarékszövetkezetnek nincs ráhatása. A Takarékszövetkezet által a forintban nyújtott Kölcsön esetében alkalmazott referencia-kamatláb a belföldi bankközi pénzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatláb, amelynek a Szerzıdésekben történı alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen honlapján közzétette. A különbözı futamidejő BUBOR-ok közül az adott ügyletre alkalmazandót a Szerzıdés tartalmazza. Rendelkezésre tartási díj: a Szerzıdésben az Adós rendelkezésére tartott, le nem hívott hitelrész /kölcsön, illetve igénybe nem vett hitelkeret százalékában meghatározott díj, melynek megfizetése eltérı megállapodás hiányában a rendelkezésre tartási idıszak alatt minden naptári hónap végén, illetve a Szerzıdés megszőnésekor esedékes. A rendelkezésre tartási díj felszámításának kezdı idıpontja a hitel/kölcsön igénybe vételi lehetıség megnyílásának a Szerzıdésben rögzített idıpontja, végsı idıpontja az igénybevételi lehetıség utolsó napját megelızı nap, illetve a tényleges igénybevétel (folyósítás) napját megelızı nap. Rendkívüli levelezés díja: az Adós kérésére, az Adós részére a jogszabály vagy a Szerzıdés rendelkezése alapján rendszeresen megküldött értesítéseket és tájékoztatásokat meghaladóan megküldött levelek ügyviteli költségeivel összefüggésben felmerülı, a Takarékszövetkezet által felszámításra kerülı költségek, amelynek mértéke a Hirdetményben kerül meghatározásra(pl. fizetési felszólító levelek díja). Rendkívüli ügyintézési díj: szerzıdésmódosítást nem igénylı, a jogszabály vagy a Szerzıdés rendelkezése alapján történı normál ügyintézést meghaladó, az Adós kérésére végzett tevékenység díja (pl. végtörlesztés, hitelkiváltás). Rögzített hitelkamat: a Szerzıdésben, annak megkötésekor meghatározott, a teljes futamidıre vonatkozó egy, vagy a futamidı részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az idıszakra tekinthetı rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a Szerzıdésben a százalékos mértéke meghatározásra került. Szerzıdéskötési díj: a szerzıdés megkötésével egy idıben esedékes díj, általában a hitelösszeg meghatározott százalékában vagy határozott összegben a Szerzıdésben kerül megállapításra. Szerzıdésmódosítási díj: az Adóssal megkötött Szerzıdés, illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerzıdések aláírását követıen végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerzıdés(ek) bármely feltételét, és/vagy idıtartamát érintı változtatás (ideértve a prolongálást, futamidı hosszabbítást, szerzıdés megújítást, fizetési átütemezést, fedezetcserét is) esetén a Takarékszövetkezet szerzıdésmódosítási díjat számít fel, kivéve a Takarékszövetkezet által végrehajtott egyoldalú szerzıdésmódosítási, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb eseteket. Mértéke szerzıdésmódosításonként a módosítással érintett összeg százalékában vagy határozott összegben kerül megállapításra, megfizetése a szerzıdésmódosítás aláírásakor esedékes. 2 / 9

3 Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Adós számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését. Teljes hiteldíj mutató (THM): a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. A fogyasztónak nyújtott hitel/kölcsön teljes hiteldíj mutatója a szerzıdéskötés idıpontjában nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét, hitelkártya-szerzıdéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, vagy a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjármővet) megvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott kölcsönre - amennyiben a hitel folyósítása közvetlenül a hitellel érintett termék értékesítıjének, a szolgáltatás nyújtójának történik -, valamint a kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozó teljes hiteldíj mutató pedig a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. A teljes hiteldíj mutató mértékére vonatkozó fenti rendelkezések alkalmazásánál az érintett naptári félévet megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Ügyleti kamat: A Szerzıdésben megállapodott mértékő hitelkamat, amely rögzített kamatként vagy változó, referencia kamatlábhoz kötött kamatként kerül meghatározásra. Referencia kamatlábhoz kötött kamat esetében az adott ügyletre alkalmazott érvényes referencia-kamatláb (kamatbázis) és az egyedileg meghatározott kamatfelár összege alkotja az ügyleti kamatot. A referencia-kamatlábhoz kötött kamat a referencia kamat változásához igazodóan kamatperiódusonként automatikusan változik, kamatperióduson belül rögzített. A Szerzıdésben a Takarékszövetkezet a szerzıdéskötés napja szerinti tárgyhóra, vagy az elsı kamatperiódusra érvényes ügyleti kamat mértéket tünteti fel, melytıl a folyósítás napján a folyósítás napja szerinti kamatperiódusra irányadó referencia-kamatláb, és annak megfelelıen a ténylegesen felszámításra kerülı ügyleti kamat mértéke eltérhet. Az ügyleti kamatot a Takarékszövetkezet a folyósított kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az elsı kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelızı nap. Az utolsó kamatfizetés a kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Adós a kölcsönt lejárat elıtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napját megelızı napig számítja fel. A kamatszámítás a következı képlet alapján történik: KAMAT= fennálló tıketartozás x naptári napok száma x kamatláb % 360 x 100 Zárlati díj: a naptári év utolsó munkanapján, a mindenkori állomány alapján kerül felszámításra. 2. Egyoldalú szerzıdésmódosítás 2.1. A Takarékszövetkezet a Szerzıdés bármely feltételét jogosult módosítani, ha a módosítás az Adós számára nem kedvezıtlen A Takarékszövetkezet az Adós számára hátrányosan kizárólag a Szerzıdésben megállapított hitelkamatot, kamatfelárat, költséget és díjat módosíthatja egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható. Ha a Szerzıdés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetıvé, a Takarékszövetkezet ezt - a szerzıdéses kötelezettsége részeként - a Szerzıdésben foglalt szabályok betartásával az Adós javára mindenkor érvényesíti. Ha a Szerzıdés vagy az ÁSZF eltérıen nem rendelkezik a Takarékszövetkezet az e pont szerinti egyoldalú módosításról annak hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal értesíti az Adóst a Szerzıdésben meghatározott módon Kamat vagy kamatfelár módosítása esetén az új Kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelızı 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg a Takarékszövetkezet A Takarékszövetkezet a Szerzıdés futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal, az egyes kamatperiódusok lejárta után a) a hitelkamatot legfeljebb a Szerzıdésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a kamatfelárat legfeljebb a Szerzıdésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. Ha a Hitelintézet a kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetıvé tett mértéknél kedvezıbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a késıbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendı kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja A Szerzıdés kamatfeltételeinek módosítása esetén a Takarékszövetkezet - a referencia-kamatláb módosulásának esetét kivéve - a kamatperiódus lejártát megelızı legalább 90 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerzıdésben meghatározott Tartós Adathordozón tájékoztatja az Adóst a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékérıl, 3 / 9

4 b) a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek várható összegérıl, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényérıl A Takarékszövetkezet a Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású Szerzıdés esetén a referencia-kamatláb mértékét a Szerzıdésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelı idıközönként, a fordulónapot megelızı hónap utolsó munkanapja elıtt két nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja. A referencia kamatláb változásából eredı kamatváltozás nem minısül egyoldalú kamatmódosításnak A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Takarékszövetkezet az Adóst rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról A Takarékszövetkezet a Szerzıdésben rögzített költségeket azok felmerülésekor, a díjakat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos idıponttal módosíthatja A Szerzıdésben rögzített díjakat a Takarékszövetkezet legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elızı évi éves fogyasztói árindex mértékével jogosult megemelni Díj vagy költség módosítás esetén a Takarékszövetkezet a hatálybalépést megelızı legalább 30 nappal feladott postai küldeményben, vagy más a Szerzıdésben meghatározott Tartós Adathordozón közli a fogyasztóval a) a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét, b) a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek várható összegét, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényét A Szerzıdés kamatfeltételeinek, díj vagy költség elemeinek módosításával kapcsolatos tájékoztatást a Takarékszövetkezet egyidejőleg az Ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikusan is elérhetıvé teszi honlapján A és a pontban írt szabályok nem vonatkoznak fizetési számlához kapcsolódó számlahitelre. A számlahitel Ügyleti Kamata és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és költséget - az Adós számára kedvezıtlen módosítása esetén a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal köteles tájékoztatni az Adóst papíron vagy más tartós adathordozón a módosítás tényérıl, a fizetési kötelezettség új mértékérıl, a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek összegérıl, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényérıl Állami kamattámogatással nyújtott hitel esetén a hitelkamatot, díjat vagy költséget érintı módosítást a módosítás hatályba lépését megelızıen legalább 15 nappal, hirdetményben teszi közzé a Takarékszövetkezet Ha az új kamatperiódusban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az Adósra hátrányosan változik, az Adós jogosult a Szerzıdés költség- és díjmentes felmondására. Az Adósnak a felmondást a kamatperiódus lejártát megelızı 60 nappal közölnie kell a Takarékszövetkezettel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós fennálló teljes tartozását legkésıbb a kamatperiódus utolsó napján a Takarékszövetkezetnek megfizesse. Ha az Adós írásban a Szerzıdést nem mondja fel, vagy a Szerzıdés az elıbbiek szerint nem tekintendı felmondottnak, úgy a módosítást az Adós által elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési idıponttól kezdıdıen a módosított mértékő Ügyeleti Kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési idıpontot megelızı idıszakra megállapított Ügyleti Kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti A fizetési számlához kapcsolódó hitelszerzıdés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén az Adós a Szerzıdést 30 napos határidıvel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerzıdést határozott idıre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés idıpontjáig felszámítható szerzıdés szerinti hitelkamatait a felmondási határidı leteltéig a Takarékszövetkezetnek visszafizeti. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az Adós által írásban a módosítás hatálybalépése elıtt benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. 3. Futamidı hosszabbítás 3.1. Jelzáloghitel esetén a futamidı meghosszabbításáért a Takarékszövetkezet nem jogosult semmilyen, általa megállapított mértékő díjat, jutalékot vagy költséget felszámítani, amennyiben a futamidı meghosszabbítására öt éven belül nem került sor Jelzáloghitel esetében az Adós, amennyiben a szerzıdése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább kilencven napos késedelemben van, a futamidı alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidı meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a Takarékszövetkezet alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Ebben az esetben a díjak, költségek, jutalékok vonatkozásában az e pontban foglaltakat kell alkalmazni. 4. Törlesztés 4.1. Adós köteles a kölcsön összegén felül a Szerzıdésben, az ÁSZF-ben, illetve a kölcsönre vonatkozó takarékszövetkezeti Hirdetményben meghatározott típusú és mértékő kamatok, díjak és költségek megfizetésére A Szerzıdésben meghatározott kamat, költség és egyéb díjak megfizetése eltérı megállapodás hiányában az Adós Szerzıdés megkötésekor, annak aláírásával adott felhatalmazása alapján oly módon történik, hogy azok esedékes összegével a Takarékszövetkezet az Adós nála vezetett fizetési számláját az esedékesség napján 4 / 9

5 megterheli és a számlán található egyenleget a takarékszövetkezeti követelés kiegyenlítésére könyveli; e beszedési megbízás végrehajtása a teljes esedékes tartozás megfizetéséig - tehát egy részének megfizetését követıen is - tart. Amennyiben a hiteldíj esedékessége munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja az ezt követı elsı munkanap. Ha a Takarékszövetkezetnél nem köteles számlát vezetni az Adós, így a törlesztést nem a fentiek alapján teljesíti, a kamat, költség és egyéb díjfizetési kötelezettségének a Szerzıdésben megjelölt hitelszámlára való jóváírással köteles eleget tenni Az Adós a kölcsön összegét és járulékait (kamat, díj, költség) a Szerzıdésben meghatározott teljesítési idıpontokban (esedékességkor) és törlesztési összegekben tartozik megfizetni. Ha valamely fizetési kötelezettség esedékessége olyan napra esik, amely nem banki munkanap, akkor a teljesítés napja az ezt követı elsı banki munkanap Az Adós a Szerzıdés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számláját - az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést követıen, de még a számlatulajdonos által kezdeményezett megbízásokat megelızı sorrendben - a Szerzıdés szerint esedékes bármely összeggel - kölcsöntıke-, kamat vagy egyéb díj - megterhelje, azaz a lejárt követelést beszámítás útján kiegyenlítse az Adós ez irányú további külön rendelkezése (felhatalmazása) nélkül is. Amennyiben a követelés csak részben kerül kiegyenlítésre, az esedékes összegek tekintetében részteljesítés történik, a fennmaradó részösszeg tekintetében pedig a fenti, terhelésre és beszámításra vonatkozó megbízás tovább él Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa teljesített befizetések - a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelıen - elsısorban a költségekre, majd a késedelmi kamatra, ezt követıen a lejárt és esedékes ügyleti kamatra és rendszeresen fizetendı díjra, végül az esedékes tıketartozásra kerülnek elszámolásra Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsön folyósítására nem a Szerzıdés megkötésével egyidejőleg kerül sor, a Takarékszövetkezet jogosult a Szerzıdésben megjelölt törlesztı részletek összegét átszámítani, és az elsı törlesztı részlet esedékességének idıpontját a Szerzıdésben rögzített idıponttól eltérıen meghatározni. A Takarékszövetkezet az átszámított törlesztı részletek összegét, valamint az elsı törlesztı részlet esedékességének idıpontját köteles az Adóssal írásban közölni. Az Adós tudomásul veszi, hogy törlesztési kötelezettségét ez esetben a Szerzıdésben rögzítettektıl eltérıen a Takarékszövetkezet által átszámított összegben és módon a kiküldött értesítıben ezen írásban közölt feltételek szerint köteles teljesíteni. 5. Elıtörlesztés 5.1. Az Adósnak lehetısége van a kölcsönt a Szerzıdésben rögzített esedékesség, illetve lejárat elıtt a Takarékszövetkezetnek visszafizetni A Takarékszövetkezet az Adós részleges vagy teljes elıtörlesztése esetén az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségeinek Adós általi megtérítésére jogosult, legfeljebb a jogszabályban írt mértékben, és az abban írt esetek kivételével Az elıtörlesztés nem mentesíti az Adóst a szerzıdésben vállalt havi törlesztı részletek rendszeres, és Szerzıdésben megjelölt idıpontokban történı megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az elıtörlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Takarékszövetkezet - az idıközbeni elıtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal. 6. Fizetési késedelem 6.1. A Takarékszövetkezet az Adós fizetési késedelme esetén jogosult a késedelem Szerzıdésben, ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeit érvényesíteni A Takarékszövetkezet az Adósnak a késedelembe esést követıen írásban fizetési felszólítást küld, melyben közli a lejárt megfizetendı és a késedelem okán keletkezett tartozás összegét, és tájékoztatást arról, hogy amennyiben az Adós a felszólításban megjelölt határidıre sem teljesít, a késedelmi kamat felszámításán kívül a nem fizetés mely egyéb jogkövetkezményei kerülhetnek alkalmazásra Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára fizetési kötelezettségét a Szerzıdés szerint nem tejesíti, illetve a törlesztéshez szükséges forint fedezetet az esedékesség/lejárat napjára fizetési számláján nem biztosítja, úgy az ezt követı naptól a Takarékszövetkezet a lejárt kölcsön tıke összege után, illetve felmondás esetén a felmondáskor egy összegben esedékessé váló tartozás összege után is késedelmi kamatként számolja fel az ügyleti - folyószámlahitel esetén kényszerhitel - kamaton felül a Szerzıdésben, ennek hiányában az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetményben közzétett mértékő, késedelem esetére járó kamatfelárat (késedelmi kamatot). Az Adós az ügyleti kamat helyett kényszerhitel-kamatot köteles fizetni - mivel a Takarékszövetkezet hitelt kénytelen folyósítani az Adós fizetésének elmaradása miatt - számlahitel felmondása esetén a felmondás napjától, a teljes tartozás összege után, illetve a hitelkeret teljes összegének igénybe vételét követıen, azon felül keletkezı, fedezet hiányában tartozásként felmerülı összeg alapján, melynek mértékét a Szerzıdés vagy az aktuális Hirdetmény határozza meg. 5 / 9

6 A Takarékszövetkezet a szerzıdés felmondásakor jogosult az akkor fennálló ügyleti kamattartozást tıkésíteni, összevonni az esedékes tıketartozással, és az így kialakult összeg után késedelmi kamatot (amely ügyleti kamatból és késedelem esetére járó kamatfelárból áll) felszámítani, amelyet Adós a tartozás teljes rendezéséig - a hitel lejáratát vagy a szerzıdés felmondását követıen is - köteles fizetni a Takarékszövetkezet részére Az Adóssal szemben fennálló lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülı valamennyi költséget az Adós köteles viselni A lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdés vagy pénzügyi lízingszerzıdés esetében a szerzıdés felmondását követı kilencvenedik napot követıen a Takarékszövetkezet az Adós nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat nem számít fel a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot, költséget, díjat meghaladó összegben Az Adós tudomásul veszi, hogy a lejárt kölcsön összegének az Adós bármely fizetési számlájáról történı beszedésével összefüggésben felmerült összes többletköltség kizárólag az Adóst terheli. Devizaszámláról történı beszedés esetén a konverzió a terhelendı fizetési számla devizanemének a beszedés napján a jogszabály által meghatározott árfolyamon történik. 7. Biztosítékok; az Adós kötelezettségvállalásai 7.1. Az Adós fizetési kötelezettségei biztosítékául a Szerzıdésben meghatározott fedezetek azaz Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek szolgálnak, melyek érvényesítésének módját és következményeit a Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı biztosítéki szerzıdések a továbbiakban: Biztosítéki Szerzıdés/ek - tartalmazzák Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerzıdés alapján folyósítandó kölcsön és járulékai fedezeteként szolgáló vagyontárgyakra biztosítási szerzıdést köt, vagy - amennyiben már rendelkezik vagyonbiztosítási szerzıdéssel a fennálló biztosítási szerzıdését módosítja, melyrıl biztosítóját azzal a tartalommal értesíti, hogy a biztosított vagyontárgyat a Takarékszövetkezet javára zálogjoggal terhelte meg, a Takarékszövetkezetet pedig teljesítési utasításra jogosultként jelöli meg. A fenti követelményeknek megfelelı biztosítási szerzıdést az Adós a Szerzıdésben meghatározott idıpontban, ennek megjelölése hiányában legkésıbb a Szerzıdés aláírását követı 5 (öt) munkanapon belül köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani, annak a Szerzıdésben megjelölt idıpontig, ennek hiányában haladéktalanul történı igazolásával, hogy a biztosított vagyontárgy zálogjoggal való megterhelésérıl és a Takarékszövetkezet teljesítési utasításra jogosulti státuszáról szóló értesítést a biztosító társaság elfogadta. Az Adós felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a fentieket az érintett biztosítónál a biztosító közvetlen megkeresése útján bármikor ellenırizhesse, akár a Szerzıdés biztosítónak történı megküldésével. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási jogviszonyt a kölcsön teljes visszafizetéséig fenntartja, és annak fennállását, valamint a Takarékszövetkezet felszólítására a biztosítási díj megfizetésének rendszerességét folyamatosan igazolja. Valamely biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy helyébe lép és a hitelfedezet kiegészítésére szolgál, amely felett a Takarékszövetkezetnek óvadéki joga keletkezik, a Takarékszövetkezet követelését meghaladó összeg az Adóst illeti meg. Az Adós hozzájárul, hogy a biztosítási összeg közvetlenül a Takarékszövetkezet mint kedvezményezett által megjelölt elkülönített számlára kerüljön folyósításra. Az Adós, illetve a biztosítéknyújtó kérésére a Takarékszövetkezet a biztosítékul szolgáló fedezeti vagyontárgy helyébe lépett biztosítási összeget a fedezeti vagyontárgy helyreállítása céljából akkor engedi ki az óvadékból, ha ez a Takarékszövetkezet Adóssal szembeni követelése kielégítését nem veszélyezteti, és a fedezeti vagyontárgy helyreállítását az Adós, illetve biztosítéknyújtó számlával igazolja. Amennyiben a káresemény következtében a fedezeti vagyontárgy megsemmisül, vagy olyan mértékben károsodik, hogy az eredeti állapot a fedezeti érték csökkenése nélkül nem állítható helyre, a Takarékszövetkezet jogosult az Adóssal szemben a Szerzıdést felmondani, és a biztosítási összeget - elszámolási kötelezettséggel - a felmondással lejárttá tett követelése törlesztésére fordítani Az Adós kijelenti, hogy az általa eddig felvett, illetve a jövıben felvételre kerülı hitelek biztosítékai nem nyújtanak kedvezıbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezıknek, mint amilyet az Adós a Szerzıdésben a Takarékszövetkezet számára biztosít Az Adós kijelenti, hogy a hitel futamideje alatt a hitel/kölcsön biztosítékul szolgáló ingó vagy ingatlan vagyontárgyait, egyéb eszközeit kivéve, ha a Takarékszövetkezet ehhez kifejezetten, írásban hozzájárul - nem adja el, nem adja bérbe, lízingbe, nem apportálja vagy bármilyen egyéb módon nem bocsátja más rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli meg Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerzıdéssel kapcsolatban felmerült és felmerülı fizetési kötelezettségeit mindenkor legalább azonos módon kezeli minden más jelenlegi és jövıbeli kötelezettségeivel, valamint kijelenti, hogy amennyiben a jövıben a Szerzıdés szerinti kölcsön és járulékainak teljes visszafizetése elıtt a Takarékszövetkezet írásbeli hozzájárulásával más, harmadik személynek a tıle felvett hitel fedezetéül kedvezıbb biztosítékot nyújt, mint amilyet a Szerzıdés alapján a Takarékszövetkezetnek nyújtott, akkor ezen kedvezıbb biztosítékot a Takarékszövetkezet számára is egyidejőleg írásban felajánlja. 6 / 9

7 7.6. Amennyiben a biztosítékok értékében a hitel/kölcsön futamideje alatt a hitel pénznemében számítva 10%-ot elérı fedezeti értékcsökkenés következik be, a Takarékszövetkezet a hitel/kölcsön fedezettségének helyreállítására további fedezetek nyújtására szólíthatja fel az Adóst. Amennyiben az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására a hitel/kölcsön fedezeteit nem egészíti ki, a Takarékszövetkezetet megilleti az azonnali hatályú felmondás joga Adós a más pénzintézetnél vezetett fizetési számlája terhére, a Takarékszövetkezet elızetes írásbeli hozzájárulásával visszavonható felhatalmazó levélben beszedésre ad megbízást a Takarékszövetkezet javára, amelybıl való kielégítésre az Adós részérıl felmerülı szerzıdésszegı magatartás esetén van lehetıség. Adós vállalja, hogy a más pénzintézethez benyújtott és a pénzintézet igazoló ellenjegyzésével ellátott beszedési megbízási jog gyakorlására történı felhatalmazását tartalmazó nyilatkozat egy példányát a Szerzıdésben megjelölt idıpontig, ennek hiányában a Szerzıdés aláírását követı 5 napon belül a Takarékszövetkezetnek átadja. Adós vállalja továbbá, hogy a Szerzıdés hatálya alatt nyitott újabb fizetési számlái tekintetében a pénzintézet irányában a fenti bejelentési kötelezettségének az elızıek szerint részletezett módon haladéktalanul eleget tesz. Fentiek elmulasztása vagy a kötelezett létezı fizetési számlájának eltitkolása esetén az Adós szerzıdésszegést követ el, amely alapján a Takarékszövetkezet a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja A biztosítékokra és a felhatalmazásokra vonatkozóan, illetve azokkal kapcsolatban az Adós által vállalt kötelezettségek megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül, melynek alapján a Takarékszövetkezet jogosult a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondani és az Adós szerzıdéses kötelezettségeit lejárttá tenni A felek megállapítják, hogy a Szerzıdést vagy annak biztosítéki szerzıdését aláíró készfizetı kezesre és más kötelezettre a jelen ÁSZF összes rendelkezését értelemszerően alkalmazni kell, az Adós megnevezés alatt ıket is érteni kell A Szerzıdést vagy annak biztosítéki szerzıdését aláíró készfizetı kezes aláírásával egyetemleges készfizetı kezességet vállal a Takarékszövetkezet javára, az Adós tartozásának megfizetéséért. A készfizetı kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a Takarékszövetkezet elsı írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidın belül, az Adós szerzıdésszerően kiegyenlítésre nem került teljes tartozását megfizeti a Takarékszövetkezet javára, tekintettel arra, hogy készfizetı kezesként az Adóssal egy sorban köteles a tartozás megfizetésére, és nem követelheti, hogy a Takarékszövetkezet azt elsısorban az Adóstól igényelje. Kijelenti, hogy a Szerzıdés feltételeit ismeri, és tudomásul veszi. 8. Ellenırzés 8.1. A Takarékszövetkezet jogosult Adós fizetıképességét, pénzügyi helyzetét és a biztosítékokat folyamatosan ellenırizni. Az ellenırzési jog különösen az Adós jövedelmi-, vagyoni-, pénzügyi helyzetére vonatkozó azon adatok és tények bekérését, illetve helyszíni ellenırzését jelentik, amelyek alapján az Adós Takarékszövetkezet általi minısítése elvégezhetı, teherviselı képessége megítélhetı és fizetıképességének alakulása nyomon követhetı Ügyfélcsoporttal szembeni kötelezettségvállalás esetén a Takarékszövetkezet ellenırzési joga az ügyfélcsoportba tartozó vállalkozásokra, természetes személyekre is kiterjed A Takarékszövetkezetet megilleti az Adós, illetve biztosítékot nyújtó harmadik személy által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellenırzési joga. Adós köteles a Takarékszövetkezet, illetve megbízottja számára a fedezetellenırzési jogának gyakorlásához szükséges feltételeket biztosítani, az ellenırzés lefolytatását elısegíteni. Adós a Szerzıdés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a fedezetek felülvizsgálatát a maga nevében rendelje meg, s ennek költségét az Adósra hárítsa. Ha az Adós az értékbecslés díját megfizeti, jogosult az elkészült értékbecslés üzleti titkot nem tartalmazó részét megismerni, és annak egy példányát megtartani. Amennyiben az Adós az értékbecsléssel kapcsolatos kötelezettségeit írásbeli felszólításra sem teljesíti, az a Szerzıdés azonnali hatályú felmondására ad jogalapot. 9. Értesítési kötelezettségek 9.1. Adósnak a kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig haladéktalanul értesítenie kell a Takarékszövetkezetet az alábbi tények és események bekövetkezésérıl, a hitel/kölcsön visszafizetését érintı körülmények megváltozásáról: - végrehajtási eljárás kezdeményezése az Adós ellen; - ha a biztosítékot nem az Adós, hanem harmadik személy - biztosítéknyújtó - nyújtja, a Szerzıdés bármely biztosítékát érintı végrehajtási, illetve a biztosítéknyújtóval szemben kezdeményezett végrehajtási-, csıd- vagy felszámolási eljárásról; - bármilyen hatósági vagy bírósági határozatról - függetlenül attól, hogy az jogerıs-e -, amely az Adós számára az Adós Takarékszövetkezettel szemben fennálló kölcsöntartozásának 10%-át (tíz százalékát) meghaladó fizetési kötelezettséget ír elı; - bármely, az Adóssal, illetve a biztosítéknyújtóval szemben foganatosított végrehajtási cselekményrıl; - teherviselı képességét befolyásoló körülményekben, jövedelmi, vagyoni, pénzügyi helyzetében bekövetkezett változásokról; 7 / 9

8 - az Adós által olyan társaságban szerzett tulajdonosi részesedésrıl, amely társaság szintén hitelezési kapcsolatban áll a Takarékszövetkezettel, amennyiben az Adós errıl tudomást szerez; - az Adósnak harmadik személlyel szemben fennálló 30 (harminc) napon túli, lejárt fizetési kötelezettségérıl; - az Adós Szerzıdés megkötése idıpontjában tehermentes vagyontárgyainak megterhelésérıl vagy biztosítékul adásáról; - a Takarékszövetkezet és az Adós közötti szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintıen bekövetkezett változásokról, a tudomásszerzést követı 5 (öt) munkanapon belül A fenti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısül, melynek alapján a Takarékszövetkezet jogosult a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondani és az Adós szerzıdéses kötelezettségeit lejárttá tenni Amennyiben a kölcsön futamideje a 12 (tizenkét) hónapot meghaladja, a Takarékszövetkezet évente, az ügyleti év lezárását követıen írásban tájékoztatja az Adóst a felszámított kamatok és a kezelési költség összegérıl, a jóváírások összegérıl és elszámolásáról, továbbá a fennálló kölcsöntartozás, az érvényes kamat-, díj- és költség mértékek, valamint a kölcsön lejáratáig hátralévı futamidı alapján kiszámított, a következı ügyleti évtıl esedékes havi törlesztı részlet összegérıl. Az elsı ügyleti év a kölcsön folyósításával kezdıdik. Amennyiben az Adós 8 (nyolc) napon belül írásban nem emel kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik. 10. Központi Hitelinformációs Rendszer A Szerzıdés és az erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával az Adós megerısíti, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl (az abban kezelt adatokról és a jogorvoslatról) szóló - a Szerzıdés és az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezı - tájékoztatást a Szerzıdés megkötését megelızıen átvette megismerte és tudomásul vette. 11. A Szerzıdés megszüntetése A Szerzıdésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szerzıdésszegési események bekövetkezte/fennállta esetén a Takarékszövetkezet jogosult - a rendeltetésszerő joggyakorlás elvének megfelelıen, az adott körülmények által megengedett mértékben, az Adós érdekeit lehetıség szerint figyelembe véve a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondani és a fennálló hitel/kölcsön tartozást egy összegben lejárttá tenni A Takarékszövetkezet azonnali hatállyal jogosult felmondani a Szerzıdést, ha: - a kölcsönnek a Szerzıdésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; - az Adós a kölcsönösszeget a Szerzıdésben meghatározott céltól eltérıen használja; - az Adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetıségét; - az Adós hitelképtelenné válik; - az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy jövedelemi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintı olyan körülmény felmerül, amely veszélyezteti az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerzıdésben, vagy a biztosítéki szerzıdésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; - az Adós a Takarékszövetkezetet a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének megállapítását befolyásolta; - az Adósnak valamely Szerzıdésben tett nyilatkozata, vagy az általa a Takarékszövetkezetnek adott jövedelmi-, jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve az Adós a Takarékszövetkezetet bármely egyéb módon megtéveszti vagy az adatok kezelését engedélyezı nyilatkozatát visszavonja; - az Adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére - akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Szerzıdésben vállalt vagy jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi; - az Adós a Szerzıdés alapján fizetendı bármely törlesztı részletet, kamatot, díjat egyéb megfizetendı összeget esedékességkor elmulasztja megfizetni; - az Adós a Szerzıdésben vállalt, és az Adós szerzıdésszerő teljesítése szempontjából lényeges kötelezettségét nem vagy nem szerzıdésszerően teljesíti, kivéve, ha a Takarékszövetkezet egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerzıdésszerő teljesítésre, illetve a teljesítésre póthatáridıt biztosított és errıl az Adóst írásban értesíti; - az Adós olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely a Takarékszövetkezet kockázati megítélése szerint veszélyezteti a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségei teljesítését; - az Adós, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen végrehajtási- vagy - gazdálkodó szervezet biztosítéknyújtó esetén - csıd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik; 8 / 9

9 - az Adós, az Adóssal egy ügyfélcsoportba tartozó vállalkozás, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a Takarékszövetkezettel, a Takarékszövetkezet érdekeltségi körébe tartozó, illetve a Takarékszövetkezet által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal, vagy bármely hitelintézettel/ gazdálkodó szervezettel kötött bármely szerzıdését jelentıs mértékben megszegi, és ezzel a Szerzıdés teljesítését, a hozzá kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetıségét veszélyezteti; - a biztosítéki szerzıdés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetısége, kikényszeríthetısége csökken vagy megszőnik; - az Adós más, az ÁSZF-ben, illetve a Szerzıdésben vagy jogszabályban meghatározott súlyos szerzıdésszegést követ el A Takarékszövetkezet jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tıke- és/vagy járuléktartozást az Adóssal szemben bírósági úton behajtani vagy azt adósságbeszedéssel foglalkozó gazdasági társaságnak értékesíteni. 12. Kézbesítési szabályok A szerzıdı feleknek egymás közötti kapcsolattartásuk során a Szerzıdésben, ennek hiányában a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni. 13. Egyéb rendelkezések A Takarékszövetkezet elızetes, írásbeli hozzájárulása nélkül az Adós a Szerzıdésbıl eredı jogait másra nem engedményezheti, illetve kötelezettségeit tartozásátvállalás útján nem ruházhatja át A Takarékszövetkezet jogosult a Szerzıdésbıl eredı jogait az Adós elızetes engedélye nélkül részben vagy egészben engedményezni, átruházni. Az engedményezés megtörténtérıl a Takarékszövetkezet az Adóst írásban tájékoztatja Amennyiben a Takarékszövetkezet nem érvényesít a Szerzıdés alapján ıt megilletı valamely jogot, vagy ilyen jog gyakorlásával késlekedik, vagy azokat csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Takarékszövetkezet errıl a jogáról lemond Amennyiben a Szerzıdésrıl idegen nyelvő példány is készül, akkor értelmezési vita esetén a Szerzıdés magyar nyelvő változata az irányadó Az ÁSZF rendelkezései mind az Adósra, mind a Takarékszövetkezetre nézve kötelezıek, de a Szerzıdésben azoktól kölcsönös egyetértéssel írásban el lehet térni amennyiben az nem ütközik a Magatartási Kódex, illetve valamely jogszabály rendelkezéseibe A szerzıdı felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerzıdés nem kerül közokiratba foglalásra és a náluk lévı szerzıdési példányok között eltérés van, úgy a Takarékszövetkezet által ırzött példány rendelkezéseit fogadják el irányadónak A Szerzıdés aláírásával az Adós megerısíti, hogy a személyes adatait érintı adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatot a Szerzıdés megkötését megelızıen megismerte és annak tudomásul vétele jeleként aláírta Az Adós a Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet üzletszabályzatát, annak tartalmát megismerte és elfogadja. 9 / 9

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Hatályos: 2015. augusztus 14. napjától A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.,

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Hatályos: április 05. napjától

Hatályos: április 05. napjától Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletei esetében Hatályos: 2016. április 05. napjától Az Általános

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2016. Március 21 napjától 1.) Fogalmak Az Endrőd és

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1/a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek Hatályos: 2016.szeptember

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

II. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetében

II. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetében II. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II. Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

2.) Szerződés alapján felszámítható valamennyi kamat, díj, költség fajta felsorolása és definiálása

2.) Szerződés alapján felszámítható valamennyi kamat, díj, költség fajta felsorolása és definiálása 1 1.) Fogalmak Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01.

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. Mellékletek:

Tisztelt Ügyfelünk! MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. Mellékletek: Tisztelt Ügyfelünk! A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) 33. -a értelmében a hitelező köteles az Általános Szerződési Feltételeit és az ezt magukba foglaló

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

Hatályos: év március hó 21. napjától

Hatályos: év március hó 21. napjától Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret típusú forint kölcsön ügyletek esetében 1.) Fogalmak Hatályos: 2016. év március hó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott lakáscélú forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott lakáscélú forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott lakáscélú forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Hatályos: 2016. szeptember 18. napjától A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben

Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben Nyirb6lteki Körzeti Taka16kszövetkezet 4372 Nyirb6ltek, Kossuth üt 16. Enged6f yszäm:837 11997 lf. szämü hatärozat Enged6fy kelte: 1997.november 27, 7.szäm(t mel16klet Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerzıdés 1. számú függeléke. Általános Szerzıdési Szabályok Gazdahitel esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerzıdés 1. számú függeléke. Általános Szerzıdési Szabályok Gazdahitel esetében 80/2009. számú ügyviteli utasítás 6. számú melléklete Hiteliktatószám:.....sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Szabályok Gazdahitel esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról hatályos 2010. december 13 -tól a hivatalosan közzétett

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Hatályos: 2015. augusztus 12.-től a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és Takarékbank Zrt. által jóváhagyott formában

Hatályos: 2015. augusztus 12.-től a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és Takarékbank Zrt. által jóváhagyott formában Hatályos: 2015. augusztus 12.-től a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és Takarékbank Zrt. által jóváhagyott formában Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben