A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke"

Átírás

1 A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: A jelen Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött Szerzıdéshez kapcsolódó, annak elválaszthatatlan részét képezı általános szerzıdési feltételeket. Ezek rendelkezései jogilag kötelezik mind a Takarékszövetkezetet, mind az Ügyfelet kivéve, ha a Felek a Szerzıdésben másként rendelkeznek. A Takarékszövetkezet rögzíti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez. Erre tekintettel a Takarékszövetkezet a Magatartási Kódex rendelkezéseinek kötelezı érvénnyel aláveti magát és annak elıírásait szem elıtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Magatartási Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthetı a Takarékszövetkezet honlapján (www.lakitelektakarek.hu), illetve a Takarékszövetkezet kirendeltségein az Ügyfél kérésére a magyar nyelvő szövege ingyenesen hozzáférhetı. 1. Fogalmak A jelen ÁSZF-ben és azon Szerzıdésekben, amelyeknek a jelen ÁSZF részét képezi, az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak: "Adós": az a Fogyasztónak minısülı természetes személy, aki a Takarékszövetkezettel kölcsönszerzıdést vagy hitelkeret-szerzıdést (a továbbiakban együttesen: Szerzıdés) köt. "ÁSZF": a jelen Általános Szerzıdési Feltételek. Biztosítéknyújtó : a hitel/kölcsön biztosítékát nyújtó, a Takarékszövetkezettel külön okiratba vagy a hitelszerzıdésbe foglalt biztosítéki szerzıdést kötı készfizetı kezes, valamint zálog-kötelezett. "BUBOR"(Budapest Interbank Offered Rate): az az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatláb, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori elıírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelı oldalán) BUBOR-ként megjelenik. Egyenlegigazolás díja : az Adós kérésére kiállított igazolásokhoz kapcsolódóan felszámításra kerülı díj, ide nem értve a Takarékszövetkezet által az Adós részére díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettségmentesen kiállítandó törlesztési táblázatot. "Elıtörlesztési díj": a Szerzıdésben megállapított teljesítési határidı elıtti részleges vagy teljes elıtörlesztés esetén, a Szerzıdésben meghatározott feltételek szerint és a Hirdetményben meghatározott mértékben az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendı díj. "Felügyeleti Hatóság": a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. "Fogyasztó": az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı célok érdekében eljáró természetes személy.

2 Fogyasztó által fizetendı teljes összeg : a hitel teljes összege és a hitel teljes díja. A Szerzıdésben: Adós által fizetendı teljes összeg. "Folyósítási jutalék": a Szerzıdésben vagy a Hirdetményben a folyósított Kölcsön százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékő díj, melynek megfizetése az elsı folyósítással egyidejőleg esedékes. "Hitelkeret": a Hitelkeret-szerzıdés alapján a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátott összeg, melynek terhére és erejéig a Takarékszövetkezet kölcsönt nyújt a Számlatulajdonosnak. "Hitelkeret-szerzıdés": a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között létrejött fizetési számlához kapcsolódó Számlahitel szerzıdés, valamint óvadékként elhelyezett összeg keretével biztosított fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerzıdés. "Hirdetmény": az egyes Szerzıdésekhez kapcsolódó azon dokumentum, mely(ek)ben az adott Szerzıdés alapján a Takarékszövetkezet által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó kondíciók (kamat, díj, költség) feltüntetésre kerülnek. Ezeket a HIRDETMÉNY a Lakiteleki Takarékszövetkezet lakossági hiteleinek kondícióiról (a továbbiakban: Hirdetmény) tartalmazza. Hitel teljes díja : a hitelezı által ismert minden olyan - a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendı - ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerzıdés kapcsán megfizet. "Hitelbírálati díj": a Takarékszövetkezet által a benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért felszámított és az Ügyfél által megfizetendı díj, melynek mértéke a kérelmezett Kölcsön összegének százalékában vagy konkrét összegben a Hirdetményben kerül meghatározásra "Honlap": a Lakiteleki Takarékszövetkezet hivatalos honlapja: "Hpt.": a Takarékszövetkezetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény. Jegybanki alapkamat : a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa által, az ár- és pénzügyi stabilitás fenntartása céljából meghatározott irányadó kamatláb. Jelzáloghitel : a fogyasztó részére ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett nyújtott hitel. "Kamat": az ügyleti kamat és a késedelmi kamat. "Kamatfelár": az az éves százalékban kifejezett érték, mely egyedi (kockázati) döntéssel kerül a Takarékszövetkezet által meghatározásra. "Kamatperiódus": az a Szerzıdésben meghatározott idıtartam, amely alatt az ügyleti kamat mértéke egyoldalúan a Takarékszövetkezet által nem változtatható meg. Az elsı kamatperiódus Kölcsönszerzıdés esetében a Kölcsön folyósítása napján, Hitelkeret-szerzıdés esetében a Hitelkeret megnyílásának napján kezdıdik, és a Szerzıdésben meghatározott idıtartam utolsó napjáig tart. Minden további kamatperiódus az elızı kamatperiódus utolsó napját követı elsı napon kezdıdik és a következı kamatperiódus utolsó napján, illetve az utolsó kamatperiódus esetében a Kölcsön lejáratának napján végzıdik. Kamattámogatás : az ügyleti kamaton (nettó) felül felszámított kamat, melyet az ügyfél helyett a Magyar Állam fizet meg a hitelt folyósító Takarékszövetkezetnek. "Kezelési költség": a Szerzıdésben és a Hirdetményben a folyósítandó Kölcsön összegének százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékő díj, amely a Kölcsön elsı folyósításakor (egyszeri kezelési költség) esedékes

3 Késedelmi kamat : az a Szerzıdésben és a Hirdetményben meghatározott mértékő kamat, melyet az Ügyfél az esedékességkor a Takarékszövetkezetnek meg nem fizetett összeg után köteles a késedelem idejére fizetni. KÉR : A Takarékszövetkezet által a Szerzıdés megkötéséhez kötelezıen elıírt, a Signal Biztosító Zrt. által forgalmazott Kölcsönfedezeti élet- és rokkantságbiztosítás. Az Adós halála vagy meghatározott mértéket meghaladó balesetbıl eredı tartós egészségkárosodása esetén a Biztosító a biztosítási összeg erejéig az Adós helyett teljesít. A konkrét feltételeket a biztosítási szerzıdés és a kölcsönszerzıdés tartalmazza. Központi hitelinformációs rendszer (KHR) : az a zárt rendszerő adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körő lehetıvé tétele, valamint a pénzügyi intézmények (referenciaadat-szolgáltatók) biztonságosabb mőködése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elısegítése. "Kölcsön": a Kölcsönszerzıdésben megjelölt, a Takarékszövetkezet által az Adósnak visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott pénzösszeg, továbbá a Hitelkeret terhére és erejéig a Takarékszövetkezet által a Számlatulajdonosnak nyújtott összeg. "Kölcsönszerzıdés" jelenti a Jelzáloghitel, valamint a Személyi Kölcsön termékekre vonatkozó kölcsönszerzıdést. Lakáscélú jelzáloghitel : olyan jelzáloghitel, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bıvítése, korszerősítése vagy felújítása. LIBOR ( London Interbank Offered Rate ): Londoni bankközi piac adott devizában irányadó, referencia hitelkamatlába. "Magatartási Kódex": a piaci önszabályozás keretében 2009-ben létrehozott megállapodás és szabály-együttes, amely a lakosság részére nyújtott hitelezési tevékenység teljes körében alkalmazandó és követendı magatartási szabályokat határozza meg azon pénzügyi szervezetek számára, amelyek a kódexet aláírják és magukra nézve kötelezınek ismerik el. "Oklista : az alábbi 2.3 pontban található feltételek, illetve körülmények. "Referencia-kamatláb": bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhetı mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Takarékszövetkezetnek nincs ráhatása. A Takarékszövetkezet által a forintban nyújtott Kölcsön esetében alkalmazott referencia-kamatláb a belföldi bankközi pénzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatláb, vagy a jegybanki alapkamatláb, illetve a kamattámogatású lakáscélú hitelek esetében az ÁKK Zrt. által közzétett állampapírpiaci hozamok súlyozott számtani átlaga. A Takarékszövetkezet által devizában nyújtott Kölcsön esetében alkalmazott referencia-kamatláb a kölcsön devizanemében irányadó LIBOR kamatláb. Az alkalmazott referencia-kamatlábat a hirdetmények és az egyedi szerzıdések tartalmazzák. "Rendkívüli levelezési díj": a Takarékszövetkezet részérıl az Adósnak, illetve a Biztosítéknyújtónak címzett, egyoldalú hitelezıi írásbeli nyilatkozatok (felszólító, felmondó levél, törlesztırészlet, kamat, költség, díj módosítása) közlésével kapcsolatos, a Hirdetményben meghatározott mértékő díj. A törlesztési táblázat megküldéséhez kapcsolódóan a Takarékszövetkezet rendkívüli levelezési díjat nem számít fel. "Rendelkezésre tartási díj": a Hitelkeret-szerzıdés alapján, a Számlatulajdonos rendelkezésére tartott, általa igénybe nem vett Hitelkeret százalékában, a Hirdetményben meghatározott mértékő, a Számlatulajdonos által a Takarékszövetkezetnek megfizetendı díj, melynek megfizetése eltérı megállapodás hiányában a rendelkezésre tartási idıszak alatt minden naptári hónap végén, illetve a Hitelkeret-szerzıdés megszőnésekor esedékes. A rendelkezésre tartási díj felszámításának kezdı idıpontja a Hitelkeret megnyílásának napja, végsı idıpontja az igénybevételi lehetıség utolsó napját megelızı nap, illetve a tényleges igénybevétel (folyósítás) napját megelızı nap

4 "Rendkívüli ügyintézési díj": a Hirdetményben meghatározott mértékő, az Ügyfél által, a kérésére történı, szerzıdésmódosítást nem igénylı, egyedi ügyintézéskor fizetendı díj "Számlatulajdonos": az a Fogyasztónak minısülı természetes személy, aki a Takarékszövetkezettel Hitelkeret-szerzıdést köt. "Szerzıdés": a Kölcsönszerzıdés és a Hitelkeret-szerzıdés. "Szerzıdésmódosítási díj": az Ügyféllel megkötött Szerzıdés, illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerzıdések aláírását követıen végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerzıdés(ek) bármely feltételét és/vagy idıtartamát érintı változtatás (ideértve a futamidı hosszabbítást, fedezetcserét, adóskiengedés a kötelembıl stb. is) esetén a Takarékszövetkezet által felszámított díj. Mértéke szerzıdésmódosításonként a módosítással érintett összeg százalékában vagy konkrét összegben kerül megállapításra, megfizetése a szerzıdésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére - eltérı megállapodás hiányában - a Hirdetmény az irányadó. "Takarékszövetkezet": Lakiteleki Takarékszövetkezet (székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.; cégjegyzékszám: ; tevékenységi engedély száma: 805/1997/F. sz. ÁPTF határozat). Tartós adathordozó jelenti azt az eszközt, amely az Ügyfél számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését. Teljes hiteldíj mutató (THM) : az a belsı kamatláb, amely mellett az Ügyfél által visszafizetendı tıke és teljes hiteldíj egyenlı az Ügyfél által a Kölcsön folyósításáig bezárólag a Kölcsönnel kapcsolatban - a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérıl szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításának képletét a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérıl szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelet és annak alapján a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek ill. hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. "Ügyfél": az Adós, a Számlatulajdonos és a Biztosítéknyújtó. "Ügyleti kamat": a Szerzıdésben meghatározott mértékő kamat, melyet az Ügyfél fizet a Takarékszövetkezetnek. Az ügyleti kamatot a Takarékszövetkezet a mindenkor fennálló Kölcsön tıkeösszege után naptári napokra számítja fel. Az elsı kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap az utolsó törlesztést megelızı nap. Az utolsó kamatfizetés a Kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Ügyfél a Kölcsönt lejárat elıtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a Kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A Takarékszövetkezet az ügyleti kamatot a tényleges visszafizetés napját megelızı napig számítja fel. Az ügyleti kamat lehet fix mértékő, vagy változó. A változó kamat lehet Referencia-kamatlábhoz kötött, vagy egyedileg változtatható. A Referencia-kamatlábhoz kötött ügyleti kamat esetében az ügyleti kamat mértéke megegyezik az adott ügyletre alkalmazott érvényes Referenciakamatláb és az egyedileg meghatározott kamatfelár összegével. A Referencia-kamatlábhoz kötött kamat a Referencia-kamatláb változásához igazodóan kamatperiódusonként automatikusan változik, kamatperióduson belül rögzített. A Szerzıdésben a Takarékszövetkezet a szerzıdéskötés napján az elsı kamatperiódusra érvényes ügyleti kamat mértéket tünteti fel, melytıl a folyósítás napján a folyósítás napja szerinti kamatperiódusra irányadó Referencia-kamatláb és annak megfelelıen a ténylegesen felszámításra kerülı ügyleti kamat mértéke eltérhet. Zárlati költség": a Takarékszövetkezet által az Ügyfél részére megnyitott hitelszámla után és a hitelszámlán a folyósításkor fennálló tıketartozás összege alapján megállapításra kerülı, a Hirdetményben meghatározott mértékő költség, mely a kölcsön zárásakor, az utolsó törlesztéssel esedékes

5 2. A Szerzıdés egyoldalú módosítása A Takarékszövetkezet az Adóssal kötött Kölcsönszerzıdésben kikötött kamatot, díjat, illetve költséget érintı egyoldalú szerzıdésmódosítást a Magatartási Kódex, valamint a Hpt (3)-(4) bekezdéseinek megfelelıen készített árazási elvek alapján, ezen elvek figyelembe vételével hajtja végre. Az árazási elvek üzleti titoknak minısülnek és az ügyfelek felé nem nyilvánosak, azonban az árazási elvek megfelelıségét és alkalmazásának gyakorlatát a Felügyelet ellenırizheti. Az ellenırzés során a Felügyelet figyelembe veszi a Magatartási Kódex rendelkezéseit is. A Takarékszövetkezet kölcsönszerzıdést egyoldalúan nem módosít új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerzıdésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül nem kerül módosításra. Amennyiben a meghatározott kamatváltozásokból adódó törlesztı részlet változása az 500,- Ft-ot nem haladja meg, úgy a Takarékszövetkezet a kamatperiódusonként szükséges kamatmódosítás elvégzése mellett - a törlesztı részletet nem módosítja. A Takarékszövetkezet a referenciakamat változásából eredı törlesztı részleteket a kamatperiódustól eltérıen - évente vizsgálja felül és szükség esetén módosítja, melyrıl az Ügyfelet írásban is értesíti törlesztési táblázat formájában. Kamattámogatású hitelek esetében, a támogatott személy kamattámogatásra csak le nem járt tıketartozása után jogosult. Lejárt tıketartozásnak a kölcsönszerzıdés felmondása miatt esedékessé vált tıketartozás, valamint a fel nem mondott kölcsönszerzıdésbıl eredı lejárt tıketartozás minısül, amelynek fizetési (törlesztési) késedelme a 30 napot meghaladja. Lejárt tıketartozás esetén az ügyfélnek a hitel bruttó kamatát (nettó kamat + kamattámogatás) kell megfizetnie. A Takarékszövetkezet az Ügyfél számára kedvezıen bármikor módosíthatja egyoldalúan az Ügyféllel kötött Szerzıdés feltételeit. A módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Takarékszövetkezet az Ügyfelek számára elektronikus úton is elérhetıvé teszi A Takarékszövetkezet tárgyi ( ingatlan ) fedezet nélküli hitel- és kölcsönszerzıdés esetében kizárólag a kamatot, díjat, vagy költséget jogosult egyoldalúan, Ügyfél számára kedvezıtlenül - referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredı kamatváltozás kivételével módosítani abban az esetben, ha a szerzıdés a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetére ezt lehetıvé teszi. Az Ügyfél számára kedvezıtlen egyoldalú módosítást referenciakamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredı kamatváltozás kivételével - a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal hirdetményben közzéteszi és errıl, valamint a törlesztı részlet ebbıl adódó változásáról az érintett ügyfeleket ugyanezen határidıt betartva postai úton, vagy más a szerzıdésben meghatározott tartós adathordozón is értesíti. A Takarékszövetkezet a módosítással kapcsolatos tájékoztatást elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé teszi. A kamaton felül fizetendı egyéb díjat, költséget a Takarékszövetkezet a már megkötött hitelszerzıdések vonatkozásában évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elızı évi éves fogyasztói árindex mértékében emeli

6 A Takarékszövetkezet árazási elveit írásban rögzítette, a kölcsönszerzıdésben meghatározott kamat, díj, költség, Adósra nézve kedvezıtlen módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: a) A jogi, szabályozói környezet változása: - a Takarékszövetkezet tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó vagy azt érintı jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelezı egyéb szabályozók megváltozása; - közteher (pl. Adó-) fizetési kötelezettségének növekedése; - a kötelezı tartalékolási szabályok kedvezıtlen változása; - a lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszőnése. b) A pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása: - a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása; - a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; - a pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása; - a tıke- és pénzpiaci kamatlábak változása; - a bankközi hitelkamatok változása; - a fogyasztói árindex változása; - az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása. c) A Takarékszövetkezet mőködési feltételeinek megváltozása: - az Ügyfélért vállalt kockázat tényezıinek a Takarékszövetkezet megítélése szerinti változása, ideértve az Ügyfél hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is; - a lakossági kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezıinek változása; - a Takarékszövetkezet kockázati kamatfelárának emelkedése; - mőködési költségek növekedése. d) Az ügyfél vagy az ügylet kockázatának megváltozása: - az Ügyfél banki minısítésének változása; - az ügylet számított kockázatának változása; - az Ügyfél késedelmes teljesítése. Az ügyleti kamat, késedelmi kamat, díj, költség vagy egyéb szerzıdési feltétel Ügyfél számára kedvezıtlen módosítása esetén a referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével - az Ügyfél a módosítás hatálybalépése elıtt írásban, a módosítás hatályba lépésének napjáig benyújtott nyilatkozatban jogosult a szerzıdés díjmentes felmondására. Felmondás esetén köteles az Ügyfél az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ha az Adós a módosítás hatálybalépéséig írásban a szerzıdést nem mondja fel, úgy a Takarékszövetkezet/Hitelezı az értesítésben meghatározott hatálybalépési idıponttól kezdıdıen a módosított mértékő ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani 2.2. A fogyasztóval, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett kötött kölcsönszerzıdések esetében a kamat változó, referencia kamatlábon alapul. A Takarékszövetkezet az ügyfél által fizetendı kamatfelár mértékét a hirdetményben foglaltaknak megfelelıen, egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül kizárólag az alábbi esetekben módosítja: a) ha a fogyasztó egyhavi törlesztırészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy b) ha a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a Takarékszövetkezetre engedményezett vagyonbiztosítást a Takarékszövetkezet postai úton vagy más, - 6 -

7 a szerzıdésben meghatározott közvetlen módon történı értesítése ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti. A fentiek szerint alkalmazandó ún. büntetı kamatfelár mértékét a mindenkor érvényes lakossági Ft és deviza hitel hirdetmény tartalmazza. A büntetı kamatfelárat a Takarékszövetkezet jogosult az a) esetben a 46. naptól, b) esetben a felszólításban megjelölt határidı eredménytelen elteltét követı naptól felszámítani. A késedelembe esést megelızı kamatfelár mérték az elmaradások maradéktalanul és ügyfél által igazolt módon történı teljesülésének naptári negyedévét követı hónap 10. napjáig kerül visszaállításra. A kamaton felül nem rendszeresen fizetendı egyéb díjat, költséget a Takarékszövetkezet a már megkötött hitelszerzıdések vonatkozásában évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elızı évi éves fogyasztói árindex mértékében emeli és arról az Ügyfelet a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal hirdetmény útján tájékoztatja A fogyasztóval kötött deviza alapú hitel-, vagy kölcsön szerzıdések esetében a Takarékszövetkezet kizárólag azokat a költségeket és díjakat számítja fel devizában, amelyek az adott szerzıdés teljesítésének és fenntartásának érdekében a deviza forrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ide értve a kamat jellegő kezelési költséget és a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással kapcsolatos költséget, amennyiben a Takarékszövetkezetet terhelı biztosítási díj is deviza alapú. A Takarékszövetkezet nem számít fel a fogyasztó számára devizában a szerzıdéskötéssel, a levelezéssel, a kimutatások és igazolások elıállításával, az ügyfelek látogatásával, a hitel monitoringgal, a felmondással, a fedezet értékbecslésével és cseréjével, a szerzıdés módosításával, a nem a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással, továbbá a hitelszerzıdés ügyintézésével és a kapcsolódó hitelszámla lezárásával kapcsolatos díjat és költséget. 3. Elıtörlesztés Elıtörlesztésre vonatkozó közös szabályok 3.1 Az Adós a Takarékszövetkezethez intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult a Kölcsön és járulékai teljes, vagy részleges elıtörlesztésére. 3.2 Elıtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet csökkenti a Kölcsön teljes díját az elıtörlesztett részlet vonatkozásában a Kölcsönszerzıdés eredeti lejárata szerint fennmaradó idıtartamára vonatkozó ügyleti kamattal és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. 3.3 Amennyiben az elıtörlesztés összege nem elegendı a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az elıtörlesztés összegébıl elıször a befizetés napjáig felmerült díjat, költséget, majd a kamatot kell elszámolni és csak az ezt követıen fennmaradt összeget lehet tıke elıtörlesztésre fordítani. 3.4 Az elıtörlesztett összeg alapján az elıtörlesztést követı hónaptól esedékes törlesztı részletek összege ha a felek eltérıen nem állapodnak meg újraszámításra kerül, az új törlesztési feltételekrıl a Takarékszövetkezet írásban értesíti az Adóst. 3.5 Az elıtörlesztés nem mentesíti az Adóst a Kölcsönszerzıdésben vállalt, illetve új törlesztırészlet megállapítása esetén az errıl szóló értesítésben közölt havi törlesztı részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az elıtörlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Takarékszövetkezet - az idıközbeni elıtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal

8 3.6 Elıtörlesztésnél a Takarékszövetkezet szerzıdésmódosítási díjat nem számít fel. 3.7 A Takarékszövetkezet az elıtörlesztési díjat (soron kívüli törlesztés díja) a évi CLXII. Törvény alapján határozta meg. A díjakat részletesen a HIRDETMÉNY a Lakiteleki Takarékszövetkezet lakossági hiteleinek kondícióiról tartalmazza. 3.8 Amennyiben a Takarékszövetkezet a Jelzáloghitel biztosítékát képezı ingatlan értékének felülvizsgálata során megállapítja, hogy a hitelfedezeti érték alapján az ingatlanra adható maximális hitel összegét az Adós fennálló tıketartozása 6 hónapon keresztül folyamatosan meghaladja, úgy a Takarékszövetkezet jogosult olyan összegő elıtörlesztésére az Adóst felszólítani, amely ahhoz szükséges, hogy a fedezettség szintje helyreálljon. Az Adós a felszólítás kézhezvételét követı 15 napon belül köteles az elıtörlesztést teljesíteni. Ezen elıtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet nem számít fel elıtörlesztési díjat. Amennyiben arról a Felek megállapodnak, úgy az elıbbi esetben lehetıség van arra is, hogy az Adós pótlólagos biztosítékot ajánljon fel a Takarékszövetkezet részére. 4. A Szerzıdés megszüntetése 4.1. A Takarékszövetkezet azonnali hatályú felmondási joga A Takarékszövetkezet jogosult a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, ha a. a Kölcsönre/Hitelkeretre nyújtott biztosíték értéke jelentısen csökkent és azt az Ügyfél a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki; b. az Ügyfél vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a Kölcsön visszafizetésének lehetıségét; c. az Ügyfél hitelképtelenné válik; d. az Ügyfél a Takarékszövetkezetet a Kölcsön/Hitelkeret összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a Kölcsön/Hitelkeret összegének megállapítását befolyásolta; e. az Ügyfél a Kölcsön/Hitelkeret fedezetével, biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére - akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Szerzıdésben vállalt vagy jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi; f. a Kölcsön visszafizetése - a fedezetek értékcsökkenése, az Ügyfél fizetıképességének, illetve fizetıkészségének megváltozása következtében - veszélyeztetve van; g. az Adós a fenti 3.8 pontban meghatározott kötelezı elıtörlesztésre vonatkozó felszólításnak a felszólításban megjelölt határidıig nem tesz eleget; h. az Ügyfél más, a Szerzıdésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott súlyos szerzıdésszegést követ el; i. a Szerzıdésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb esetekben. Felmondási okot jelentı egyéb súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha az Ügyfél - a Szerzıdésben foglalt, és a szerzıdésszerő teljesítés szempontjából lényeges kötelezettségének - így különösen fizetési kötelezettségének - esedékességkor nem tesz eleget; - a Takarékszövetkezetnél vagy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását a kölcsönigénylésen nem, vagy nem a valóságnak megfelelıen tüntette fel; - a Szerzıdésben vagy az Üzletszabályzatban ekként meghatározott egyéb tények, események, körülmények

9 4.1.2 A Szerzıdés azonnali hatályú felmondása esetén az Ügyfél a felmondás idıpontjában még fennálló teljes tartozása esedékessé válik, és azt köteles a Takarékszövetkezetnek egy összegben haladéktalanul megfizetni A fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdés esetében a szerzıdés felmondását követı kilencvenedik napot követıen a Takarékszövetkezet a fogyasztó nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számít fel a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben Az Ügyfél a Szerzıdés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a Szerzıdés felmondása esetén a felmondás idıpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számláját külön megbízása nélkül a Takarékszövetkezet a jelen rendelkezés alapján megterhelje Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál a követelés behajtása érdekében, különösen bírósági végrehajtást kezdeményezhet, dönthet a követelés értékesítésérıl, illetve külsı céget is megbízhat a követelés érvényesítésével. Ezen eljárások eredményeként az Ügyfél - a vállalt kötelezettség és a nyújtott biztosíték jellegétıl függıen ingatlanát, ingó vagyontárgyait, vagy akár teljes vagyonát is elveszítheti Az Ügyfél elállási/felmondási joga Az Ügyfél jogosult a Személyi Kölcsön és a Számlahitel esetében a szerzıdéstıl, annak aláírása napjától számított 14 napon belül, indoklás nélkül elállni, amennyiben a Kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Ügyfél ezen szerzıdéseket az aláírásának napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja, amennyiben a Kölcsönt a Takarékszövetkezet már folyósította. Az Ügyfél elızı bekezdésben foglalt elállási/felmondási jogát határidıben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidı lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Takarékszövetkezetnek elküldi. Az Ügyfél a felmondásra vonatkozó nyilatkozatának Takarékszövetkezet részére történt elküldését követıen haladéktalanul, de legkésıbb 30 napon belül köteles a felvett Kölcsön összegét, valamint a Kölcsön folyósításának idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig felszámítható, a vonatkozó szerzıdés szerint megállapított ügyleti kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni Az Ügyfél elállási/felmondási jogának gyakorlása azt a Kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerzıdést is felbontja, amely a Takarékszövetkezet által vagy egy harmadik fél és a Takarékszövetkezet elızetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 5. Kézbesítési és tájékoztatási szabályok 5.1. A Felek az egymáshoz intézett nyilatkozatokat írásban kötelesek megtenni és az egymásnak megküldendı nyilatkozatokat, értesítéseket, tájékoztatásokat, stb. - amennyiben a Szerzıdés vagy a jelen ÁSZF eltérıen nem rendelkezik - postai úton, közvetlen kézbesítés útján (személyesen vagy futárral) kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére

10 5.2. Mindegyik fél köteles az új értesítési címét haladéktalanul írásban bejelenteni a másik félnek, ha az értesítési címe megváltozott. A Felek értesítési címének mindaddig, amíg annak megváltozását az adott személy írásban nem jelentette be, az utolsóként megadott értesítési cím, ennek hiányában pedig a Szerzıdésben feltüntetett székhely (cím) minısül A közvetlen kézbesítés útján eljuttatott nyilatkozatot akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a nyilatkozat átvételét a címzett írásban elismerte. Az átvétel elismertnek minısül akkor is, ha az elismerést (a) a Takarékszövetkezet esetében az ügyfélforgalom számára nyitva álló (b) helyiségében dolgozó alkalmazottja tette; Ügyfél esetében a vele együtt élı cselekvıképes közeli hozzátartozója vagy élettársa tette A Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a nyilatkozatban foglaltakat, ha arra a kézhezvételtıl számított 8 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás Az 5.4. pontban meghatározott szabályok nem vonatkoznak a Felek számára jogot, kötelezettséget keletkeztetı, törlı, ezek mértékét megváltoztató nyilatkozatokra. Azokat a küldeményeket, amelyek kézbesítésének tényéhez jogkövetkezmény főzıdik, a Felek könyvelt küldeményként, tértivevénnyel kötelesek postára adni. Azon írásbeli nyilatkozatokat, melyek az Ügyfél Szerzıdésben rögzített, változás esetén az Ügyfél által írásban bejelentett levelezési címére, illetve a Takarékszövetkezet Szerzıdésben rögzített lakcímre (levelezési címére) tértivevényes és ajánlott levélpostai küldeményként szabályszerően postára adtak, a címzettel közöltnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthetı nem volt, vagy azokról a címzett nem szerzett tudomást a küldeménynek az elsı postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második kísérletének napjától számított 5. munkanapon, ha ez sem állapítható meg vagy a kézbesítés második megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte Egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy a fentiek szerint kézbesítettnek tekintendı nyilatkozatról nem szerzett tudomást A nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a felek értesítést vagy dokumentumot küldenek egymás részére A Referencia-kamatláb változásáról a Takarékszövetkezet Hirdetmény útján tájékoztatja az Ügyfelet A Takarékszövetkezet a Szerzıdésben valamint jogszabályban meghatározott esetekben Hirdetmény útján is tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A Takarékszövetkezet a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, a nyitvatartási idıszak alatt, valamint a Honlapon hozzáférhetıvé teszi. 6. Egyéb rendelkezések 6.1. A Felügyeleti hatóság neve és székhelye: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt A Takarékszövetkezet jogosult a lejárt, meg nem fizetett tartozást az Ügyféllel szemben közjegyzıi úton, annak kizártsága esetén bírósági úton érvényesíteni, ideértve a közvetlen bírósági végrehajtási eljárás indítását

11 6.3. A jelen szerzıdésbıl eredı jogvitáik elbírálására felek alávetik magukat a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen ÁSZF Ügyfél általi elfogadása feltétele annak, hogy a Takarékszövetkezet az Ügyfél részére fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretet, kölcsönt vagy egyéb hitellel kapcsolatos szolgáltatást nyújtson. A Takarékszövetkezet az ÁSZF egy példányát elfogadás céljából minden Ügyfélnek rendelkezésére bocsátja, egyébként az ÁSZF a Takarékszövetkezet kirendeltségeiben a szokásos hivatali órák alatt megtekinthetı, valamint elérhetı a Takarékszövetkezet honlapján (www.lakitelektakarek.hu). Lakiteleki Takarékszövetkezet

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.03.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II. Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitel számlaszám: CB szám: Ügyintézı aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Hévíz és Vidéke. kirendeltsége (székhely: 8380 Hévíz,

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében . Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben