Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke"

Átírás

1 Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerzıdésben (továbbiakban: Szerzıdés) nevezett Adós kijelenti, hogy a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt általános szerzıdési feltételeket megismerte, ezen feltételeket megtárgyalás és közös értelmezés után magára nézve kötelezı érvényőnek tekinti, és az ÁSZF rendelkezéseit annak aláírásával elfogadja. Jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a fogyasztóknak nyújtott jelzáloghitelekre. A Kondorosi Takarékszövetkezet (továbbiakban: Hitelintézet) csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez, melynek szabályait magára nézve kötelezınek ismeri el, és a jelen ÁSZF-ben foglalt jogait azzal összhangban gyakorolja és kötelezettségeit annak megfelelıen teljesíti. 1. Fogalmak A Hitelezési Üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF-ben - külön, eltérı rendelkezés hiányában - az Üzletszabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak. Adós: az a Fogyasztónak minısülı természetes személy, aki a Hitelintézettel kölcsönszerzıdést köt. Általános tájékoztató: jelenti a fogyasztónak nyújtott hitelrıl szóló évi CLXII. törvény mellékletében meghatározott tartalmú, a Hitelintézet által az adott Terméknek az Ügyfél számára ajánlott, személyre szabott a Hitelszerzıdés induló feltételeit tartalmazó tájékoztatót. ÁSZF: jelenti a jelen Általános Szerzıdési Feltételeket. Biztosítéknyújtó: jelenti a hitel/kölcsön biztosítékát nyújtó, a Hitelintézettel biztosítéki szerzıdést kötı készfizetı kezest valamint a zálogkötelezettet. BUBOR: (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori elıírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelı oldalán) BUBOR-ként megjelenik. Esedékesség: jelenti az Adós Hitelszerzıdés szerinti fizetési kötelezettségeire meghatározott teljesítési napot, ideértve a törlesztı részletek, kamatok, díjak, költségek megfizetésére elıírt fizetési határnapot. Amennyiben az esedékesség munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja eltérı megállapodás hiányában az ezt követı elsı munkanap. Felügyeleti hatóság: a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.). Fizetési számla: a fizetési mőveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát és a pénzforgalmi számlát is. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerzıdés: olyan hitelszerzıdés, amellyel a Hitelintézet a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát az fogyasztó rendelkezésére. Fogyasztási kölcsön: jelenti a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjármővet) megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez Fogyasztó részére nyújtott kölcsönt és a Fogyasztó részére nyújtott 1

2 felhasználási célhoz nem kötött kölcsönt. Fogyasztó: az a természetes személy ügyfél, aki a szakmája, az önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva vesz igénybe valamely pénzügyi szolgáltatást. Folyósítási Jutalék: jelenti a Hitelszerzıdésben vagy a Hirdetményben a folyósított Kölcsön százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékő, a Hiteli tézet a folyósítással közvetlenül összefüggésben felmerülı eljárási és adminisztráció költségek megtérítésére szolgáló díjat, melynek megfizetése az elsı folyósítással egyidejőleg esedékes. Forrásköltség: azt az összesített költségszintet jelenti (ideértve a kamat-, swap- és egyéb járulékos költségeket), amely mellett az adott idıszakban, adott pénznemben, adott lejáratra a Hitelintézet refinanszíroztatni tudja magát. Hirdetmény/Kondíciós lista: jelen ÁSZF használatában, a Hitelintézet üzlethelyiségeiben kifüggesztett, valamint a Hitelintézet honlapján (www.kondorositakarek.hu) közzétett tájékoztató a Hitelintézet fogyasztónak nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó kondíciók (kamat, díj, költség) feltüntetésre kerülnek. Hitel: a hitelintézet kötelezettségvállalása arra, hogy a Hitelszerzıdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén kölcsönt folyósít a rendelkezésre tartott hitelkeret terhére. Hitel elszámolási számla: a Hitelintézet által az Adós részére nyitott azon számla, melyre az Adós a Kölcsönt a Hitelszerzıdésben meghatározott feltételek szerint és részletekben törleszti. Hitelintézet: a Kondorosi Takarékszövetkezet (székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14. cégjegyzékszám: ; tevékenységi engedély száma: 800/1997/F. számú) Hitelkamat: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. Hitelkeret: jelenti a Hitelkeret-szerzıdés alapján a Hitelintézet által a Számlatulajdonos fizetési számláján rendelkezésére bocsátott összeget, melynek terhére és erejéig a Hitelintézet kölcsönt nyújt a Számlatulajdonosnak. Hitelkeret -szerzıdés: jelenti a Hitelintézet és a Számlatulajdonos között létrejött fizetési számlához kapcsolódó Számlahitel szerzıdést egységes egészként valamennyi mellékletével, a Hirdetményt és a jelen ÁSZF-et. Hitelszerzıdés: a Polgári Törvénykönyvrıl szóló törvényben meghatározott hitelszerzıdés és kölcsönszerzıdés, ide nem értve az olyan szerzıdést, amely alapján folyamatos szolgáltatásnyújtás, vagy azonos termék, azonos mennyiségben történı értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít. Hitel teljes díja: a hitelezı által ismert minden olyan - a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendı - ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerzıdés kapcsán megfizet. Honlap: jelenti a weboldalt. Hpt.: jelenti a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényt. Jegybanki alapkamat: a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa által, az ár- és pénzügyi stabilitás fenntartása céljából meghatározott irányadó kamatláb. Kamatfelár: jelenti a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendı kamatot, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrészt, amely éves százalékban kifejezett értéke az Adóssal való megállapodás alapján, egyedi (kockázati) döntéssel kerül a Hitelintézet által meghatározásra. Kamatfelár-változtatási mutató: A Felügyelet által honlapján közzétett Kamatfelár-változtatási mutatók közül az adott ügyletre alkalmazandót a Hitelszerzıdés tartalmazza. A Hitelintézet a Felügyelet honlapján közzétett Kamatfelár-változtatási mutatók közül az alábbi mutatót alkalmazza: H4F, 4. számú kamatfelár-változtatási mutatót; a mutató (H4F3) változatát, ahol 3 éves kamatperiódus, és a megegyezı futamidejő hozamok értendık a képletben. H4F=(ákk t+1 -BIRS t+1 )-(ákk t -BIRS t )+KT i 2

3 ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a kamatperiódus fordulónapja elıtti 120. nap hónapját megelızı 3 hónapban az ÁKK referenciakamat, illetve BIRS 3-havi számtani átlaga. Kamatfizetési nap: Hitelszerzıdésben kerül meghatározásra. Eltérı megállapodás hiányában minden naptári hónap/negyedév utolsó napját jelenti. Amennyiben bármely kamatfizetési nap nem banki munkanapra esik, akkor a kamatfizetési napnak az ezt követı banki munkanap minısül. Kamatforduló: a következı kamatperiódusra érvényes kamat rögzítésének napját jelenti. Referenciakamatlábhoz kötött kamatozású Hitelszerzıdés esetén, a referencia-kamatláb mértékét a Hitelszerzıdésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelı idıközönként a Kamatperiódus elsı napját megelızı hónap utolsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes referenciakamatlábhoz igazítja a Hitelezı legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített Ügyleti Kamat esetén az új Kamatperiódus elsı napját. Kamatperiódus: A kamatperiódus hossza a Hitelszerzıdésben kerül meghatározásra, amely alatt az ügyleti kamat mértéke egyoldalúan a hitelintézet által nem változtatható meg. Az elsı kamatperiódus Hitelszerzıdés esetében a hitel folyósítása napján, Hitelkeret-szerzıdés esetében a Hitelkeret megnyílásának napján kezdıdik, és a folyósítás napját követı elsı kamatfordulóig tart, illetve minden további kamatperiódus az elızı kamatperiódus utolsó napját követı elsı napon kezdıdik és a következı kamatperiódus utolsó napján, illetve az utolsó kamatperiódus esetében a kölcsön lejáratának napján végzıdik. Havi/negyedéves kamatperiódus esetén, ha a hónap/negyedév utolsó napja nem banki munkanapra esik, akkor a hónap/negyedév utolsó napjára esı kamatot is meg kell fizetni a kamatfizetési napot követı elsı munkanapon. Késedelmi kamat: jelenti azt a Hitelszerzıdésben és a Hirdetményben meghatározott mértékő kamatot, melyet az Adós az esedékességkor a Hitelintézetnek meg nem fizetett összeg után köteles a késedelem idıtartamára fizetni. Központi hitelinformációs rendszer (KHR): olyan zárt rendszerő adatbázis, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelıs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elımozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. Kölcsön: jelenti a Kölcsönszerzıdésben megjelölt, a Hitelintézet által az Adósnak visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott pénzösszeget, továbbá a Hitelkeret terhére és erejéig a Hitelintézet által a Számlatulajdonosnak nyújtott összeget. Kölcsönszerzıdés: jelenti a Személyi Kölcsön termékekre vonatkozó kölcsönszerzıdést. Magatartási Kódex : az a piaci önszabályozás keretében létrehozott megállapodás és szabály együttes, amely lakosság részére nyújtott pénzügyi szolgáltatás (hitel/kölcsön, pénzügyi lízing) tevékenységi ágazat vonatkozásában követendı magatartási szabályokat határozza meg azon pénzügyi szervezetek számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezınek ismerik el a Hitelintézet a Kódex rendelkezéseinek kötelezı érvénnyel alávette magát és a Kódex elıírásait szem elıtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Magatartási Kódex február 1. napjától hatályos teljes szövege magyar nyelven megtekinthetı a Hitelintézet honlapján, illetve a fiókokban az Ügyfél kérésére ingyenesen hozzáférhetı. Referencia-kamatláb: jelenti bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhetı mindenkori kamatlábat, amelynek mértékére a Hitelintézetnek nincs ráhatása. A Hitelintézet által a forintban nyújtott hitel/kölcsönök esetében alkalmazott referencia-kamatláb a belföldi bankközi pénzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatláb, amelynek a Hitelszerzıdésekben történı alkalmazhatóságát a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen honlapján közzétette. A felügyelet által honlapján közzétett Referencia-kamatlábak közül az adott ügyletre alkalmazandót a Hitelszerzıdés tartalmazza. A Hitelintézet a Felügyelet honlapján közzétett a Referencia-kamatlábak közül az éven túli fogyasztási kölcsönök esetében a 3 havi BUBOR kamatlábát tekinti referencia-kamatlábnak, melyet a kamatperiódus elsı napját megelızı hónap utolsó munkanapja elıtt két nappal érvényes 3 havi BUBOR értéke határozza meg. Referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel szerzıdések esetén a Hitelintézet az ügyleti kamat mértékét a választott referencia-kamatláb futamidejének megfelelı idıközönként, tehát 3 havonta igazítja a fordulónapot megelızı hónap utolsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz. 3

4 Tartós adathordozó: jelenti azt az eszközt, Adós számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adatcéljának megfelelı ideig történı tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését. Teljes hiteldíj mutató, THM : jelenti a hitel teljes díjának arányát a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. A THM számításánál a Hitelintézet az arra vonatkozó külön jogszabályban 1 meghatározottak szerint az általa ismert minden olyan ellenszolgáltatást figyelembe vesz, amelyet a fogyasztó a hitel/kölcsönszerzıdés kapcsán megfizet. THM maximum: A Hitelintézet részérıl az Adósnak nyújtott kölcsön jogszabályban meghatározott módon számított THM mértéke nem haladhatja meg az adott hiteltermék típusra elıírt maximális nagyságot (THM plafont) 2. A THM Maximum az érintett naptári félévet megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének és a jogszabályban-százalékpontban meghatározott mértéknek összege. Ügyfél: jelenti az Adóst, a Számlatulajdonost, és a Biztosítéknyújtót. Ügyleti kamat: a Hitelszerzıdésben meghatározott mértékő hitelkamat, amely lehet változó vagy rögzített. 2. A felszámítható hiteldíj (kamatok, díjak, költségek) Az Adós a hitel/kölcsön szolgáltatásért hiteldíjat köteles fizetni, mely magában foglalja a Hitelszerzıdésben meghatározott ügyleti kamatot, valamint a Hitelszerzıdésben és eltérı megállapodás hiányában - az ÁSZF-ben meghatározott díjakat, költségeket és egyéb járulékos fizetési kötelezettségeket Ügyleti kamat: jelenti a Hitelszerzıdésben meghatározott mértékő hitelkamatot, melyet az Adós a folyósított Kölcsön összege után fizet a Hitelintézetnek. Az Ügyleti Kamatot a Hitelintézet a folyósított Kölcsön összege után naptári napokra számítja fel. Az elsı kamatnap a folyósítás napja, az utolsó kamatnap a törlesztést megelızı nap. Az utolsó kamatfizetés a Kölcsön lejáratának a napján esedékes. Ha az Adós a Kölcsönt lejárat elıtt fizeti vissza, az ügyleti kamat a Kölcsön visszafizetésének a napján válik esedékessé. A Hitelintézet az Ügyleti Kamatot a tényleges visszafizetés napját megelızı napig számítja fel. A Hitelszerzıdésben a Hitelintézet a szerzıdéskötés napja szerinti tárgyhóra, vagy az elsı Kamatperiódusra Referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén az elsı referencia-kamatláb periódusra érvényes Ügyleti Kamat mértéket tünteti fel, melytıl a folyósítás napján a folyósítás napja szerinti, a ténylegesen felszámításra kerülı ügyleti kamat mértéke eltérhet Hitelkamat: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg Rögzített hitelkamat: a Hitelszerzıdésben, annak megkötésekor meghatározott, a teljes futamidıre vonatkozó egy, vagy a futamidı részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az idıszakra tekinthetı rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a Hitelszerzıdésben a százalékos mértéke meghatározásra került Változó hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minısül rögzített hitelkamatnak Hitelbírálati díj: A Hitelintézet eltérı megállapodás hiányában az Adós által benyújtott hitelkérelem hitelbírálati eljárásáért díjat számít fel. A hitelbírálati díj mértékét az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. A hitelbírálati díj megfizetése új ügylet esetén a hitelkérelem benyújtásakor, meglévı ügylet megújítása esetén a megújítást követı elsı folyósításkor teljes összegben esedékes. A hitelkérelem elutasítása esetén a már megfizetett hitelbírálati díj nem téríthetı vissza, elfogadás esetén az egyéb díjakba nem beszámítható Eseti Igazolások, Számlaegyenlegek Díja: jelenti az Ügyfél kérésére kiállított igazolásokhoz kapcsolódóan felszámításra kerülı díjat, ide nem értve a Hitelintézet által az Ügyfél részére díj-, költség-, és egyéb fizetési-kötelezettség mentesen kiállítandó dokumentumokat. (pl. törlesztési 1 A THM számítására a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az irányadó. 2 A THM maximális mértékére vonatkozóan a fogyasztónak nyújtott hitelrıl szóló évi CLXII. törvény 17/A. elıírásai az irányadóak. 4

5 táblázat). Mértékére és megfizetésének idıpontjára - eltérı megállapodás hiányában - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó Éves Zárlati Díj: a Hitelintézet által az Ügyfél részére megnyitott hitelszámla után, a Hirdetményben meghatározott mértékő díjat, mely minden naptári év Hirdetményben megjelölt napján esedékes Kezelési költség:a Hitelszerzıdésben a mindenkori fennálló hitelösszeg százalékában vagy konkrét összegben meghatározott díj, megfizetése a hitelszerzıdésben rögzített idıpontokban esedékes. Mértékére eltérı megállapodás hiányában az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó hatályos Hirdetmény az irányadó Rendelkezésre tartási díj: a jelenti a Hitelszerzıdés alapján, a Számlatulajdonos rendelkezésére tartott, általa igénybe nem vett Hitelkeret százalékában a Hirdetményben meghatározott, azonban a százalékban meghatározott Ügyleti Kamat 50%-ánál nem magasabb mértékő, a Számlatulajdonos által a Hitelintézetnek megfizetendı díjat, melynek megfizetése eltérı megállapodás hiányában a rendelkezésre tartási idıszak alatt minden naptári hónap végén, illetve a Hitelszerzıdés megszőnésekor esedékes. A rendelkezésre tartási jutalék felszámításának kezdı idıpontja a Hitelkeret megnyílásának napja, végsı idıpontja az igénybevételi lehetıség utolsó napját megelızı nap, illetve a tényleges igénybevétel (folyósítás) napját megelızı nap Folyósítási díj: jelenti a Hitelszerzıdésben vagy a Hirdetményben a folyósított Kölcsön százalékában vagy konkrét összegben meghatározott mértékő, a Hitelintézetnél a folyósítással közvetlenül összefüggésben felmerülı eljárási és adminisztráció költségek megtérítésére szolgáló díjat, melynek megfizetése az elsı folyósítással egyidejőleg esedékes. Mértéke nem lehet magasabb a folyósított összeg 1%-ánál, és nem haladhatja meg a forintot Szerzıdéskötési díj: a Hitelszerzıdésben kerül megállapításra. Amennyiben a Felek másképp nem állapodnak meg, mértékére az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó Szerzıdésmódosítási díj: az Adóssal megkötött Hitelszerzıdés illetve az ahhoz kapcsolódó esetleges biztosítéki szerzıdések aláírását követıen végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a szerzıdés (ek) bármely feltételét, és/vagy idıtartamát érintı változtatás (ideértve a prolongálást, futamidı hosszabbítást, szerzıdés megújítást, fizetési átütemezést, fedezetcserét is) esetén a Hitelintézet szerzıdésmódosítási díjat számít fel, kivéve a Hitelintézet által végrehajtott egyoldalú szerzıdésmódosítási eseteket. Megfizetése a szerzıdésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére - eltérı megállapodás hiányában - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetmény az irányadó Rendkívüli Levelezési Díj: jelenti az Ügyfél kérésére, az Ügyfél részére a jogszabály vagy a Hitelszerzıdés rendelkezése alapján rendszeresen megküldött értesítéseket és tájékoztatásokat meghaladóan megküldött levelek ügyviteli költségeivel összefüggésben felmerülı költségek Hitelintézet által a Hirdetményben meghatározott idıpontba és összegben felszámításra kerülı, díját. A törlesztési táblázat megküldéséhez kapcsolódóan a Hitelintézet rendkívüli levelezési díjat nem számít fel Rendkívüli Ügyintézési Díj: jelenti a Hirdetményben meghatározott összegő, az Ügyfél által a kérésére, a jogszabály vagy a Hitelszerzıdés rendelkezése alapján történı normál ügyintézést meghaladó, de szerzıdésmódosítást nem igénylı, egyedi ügyintézéskor fizetendı díjat Kamat-, díj-, költség fizetések teljesítése: a Hitelszerzıdésben meghatározott kamat, költség és egyéb díjak megfizetése eltérı megállapodás hiányában az Adós Hitelszerzıdés megkötésekor adott felhatalmazása alapján, oly módon történik, hogy azok esedékes összegével a Hitelintézet az Adós nála vezetett fizetési számláját az esedékesség napján megterheli. Amennyiben a hiteldíj esedékessége munkaszüneti napra esik, úgy az esedékesség napja az ezt követı elsı munkanap Elıtörlesztési Díj: jelenti a Hitelszerzıdésben megállapított teljesítési határidı elıtti részleges vagy teljes elıtörlesztés esetén, a Hitelszerzıdésben és/vagy meghatározott feltételek szerint és mértékben, a Hitelintézetnél az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Adós által a Hitelintézetnek megfizetendı díjat. 5

6 3. A kölcsönök hiteldíjának meghatározása 3.1. A Hitelintézet a hiteldíj mértékének meghatározását a Hpt.-nek, az Fhtv.-nek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek a kölcsönök árazására vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre A Hitelintézet - a 3. és 4. pontban meghatározott kivétellel a Fogyasztó számára nem nyújt olyan hitelt, amelynek Teljes Hiteldíj Mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét A mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjármővet) megvásárlásához és szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott hitelek (áruhitelek) esetében, amennyiben a hitel folyósítása közvetlenül az áruhitellel érintett termék értékesítıjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának történik, a Teljes Hiteldíj Mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét A kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek esetében a Teljes Hiteldíj Mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét Referencia-kamatlábhoz kötött Hitelszerzıdés esetén a kamat mértékét a választott referencia-kamatláb futamidejének megfelelı idıközönként kell a referencia-kamatláb periódus fordulónapját megelızı hónap utolsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes referenciakamatlábhoz igazítani A teljes hiteldíj mutató mértékére vonatkozó fenti rendelkezések alkalmazásánál az érintett naptári félévet megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 4. Egyoldalú szerzıdésmódosítás 4.1. A Hitelintézet a Hitelszerzıdés bármely feltételét jogosult módosítani, ha a módosítás az Adós számára nem kedvezıtlen. Az Adós számára nem kedvezıtlen egyoldalú szerzıdésmódosítást a Hitelintézet az Üzletszabályzata vagy az Általános Szerzıdési Feltételek módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben az Üzletszabályzat vagy az Általános Szerzıdési Feltételek vonatkozó rendelkezése válik a Hitelszerzıdés részévé. A Hitelintézet ezen, Ügyfél számára nem kedvezıtlen módosítást amennyiben jogszabály eltérıen nem rendelkezik, legkésıbb annak hatálybalépését megelızı banki munkanapon, Hirdetményben teszi közzé Az Adós számára hátrányosan kizárólag a Hitelszerzıdésben megállapított Ügyleti Kamat, Kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, az Üzletszabályzatban, a jelen ÁSZF-ben és a Hitelszerzıdésben meghatározott feltételek szerint. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható Ha a Hitelszerzıdés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetıvé, a Hitelintézet ezt - a szerzıdéses kötelezettsége részeként - a Hitelszerzıdésben foglalt szabályok betartásával az Adós javára mindenkor érvényesíti A referencia-kamatlábhoz kötött Ügyleti Kamat esetén a Hitelintézet az Adóst rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a Referencia-kamatláb változásáról Az új Kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelızı 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg a Hitelintézet A Hitelintézet a Hitelszerzıdés futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes Kamatperiódusok lejárta után: 6

7 a) az Ügyleti Kamatot legfeljebb a Hitelszerzıdésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a Kamatfelárat legfeljebb a Hitelszerzıdésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja Ha a Hitelintézet a kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelárváltoztatási mutató által lehetıvé tett mértéknél kedvezıbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a késıbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt - annak erejéig - a csökkentendı kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja A Szerzıdés kamatfeltételeinek módosítása esetén a Hitelintézet a Kamatperiódus lejártát megelızı legalább 90 nappal papíron, vagy más a Hitelszerzıdésben meghatározott Tartós Adathordozón tájékoztatja az Adóst a) az új Kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy Kamatfelár mértékérıl, b) a módosítást követıen fizetendı törlesztı részletek várható összegérıl, és ha ennek kapcsán a törlesztı részletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényét Ha a Hitelszerzıdésében meghatározott Kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a Kamatfelár mértéke az újabb Kamatperiódusban az Adósra hátrányosan változik, az Adós a Hitelszerzıdés költség- és díjmentes felmondására jogosult. A felmondást az Adósnak a Kamatperiódus lejártát megelızı 60 nappal kell közölnie a Hitelintézettel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós a fennálló tartozását legkésıbb a Kamatperiódus utolsó napján a Hitelintézet részére teljesítse A Hitelintézet a Hitelszerzıdésben megállapodott költségeket azok felmerülésekor, a díjakat pedig évente egy alkalommal április 1. napjával, hatályos idıponttal módosíthatja. A Hitelszerzıdésben megállapodott díjakat a Hitelintézet legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett elızı évi éves fogyasztói árindex mértékével jogosult megemelni A kamaton kívüli díj vagy költség módosítás esetén a módosítást a Hitelintézet a hatálybalépést megelızı legalább 30 nappal papíron, vagy más a Hitelszerzıdésben meghatározott Tartós Adathordozón közli az Adóssal a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és a 8. b) pontja szerinti tájékoztatást Ha a Szerzıdés eltérıen nem rendelkezik a Hitelintézet a 2. pont szerinti egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal értesíti az Adóst a Hitelszerzıdésben meghatározott módon A Hitelszerzıdés kamatfeltételeinek, díj vagy költség elemeinek módosításával kapcsolatos tájékoztatást a Hitelintézet egyidejőleg az Ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikusan is elérhetıvé teszi honlapján. 5. Törlesztés 5.1. Az Adós a kölcsön összegét és járulékait (kamat, díj, költség) a Hitelszerzıdésben meghatározott teljesítési idıpontokban és törlesztési összegekben tartozik megfizetni. Ha valamely fizetési kötelezettség esedékessége olyan napra esik, amely nem banki munkanap, akkor a teljesítés napja az ezt követı elsı banki munkanap Az Adós fizetési kötelezettségét - eltérı megállapodás hiányában - a Hitelszerzıdésben feltüntetett fizetési számlájáról köteles teljesíteni, ennek megfelelıen köteles a fizetési számláját legalább a Hitelszerzıdés szerint esedékes összeg erejéig feltölteni legkésıbb az esedékesség napjáig Az Adós a Hitelszerzıdés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a Hitelintézetnél vezetett bármely fizetési számláját a Hitelszerzıdés szerint bármely esedékes összeggel megterhelje az Adós ez irányú további külön rendelkezése (felhatalmazása) nélkül is. 7

8 6. Elıtörlesztés 6.1. Az Adós a Hitelintézethez intézett, erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor jogosult a kölcsön és járulékai teljes, vagy részleges elıtörlesztésére Elıtörlesztés esetén a Hitelintézet csökkenti a kölcsön teljes díját az elıtörlesztett részlet vonatkozásában a Hitelszerzıdés eredeti lejárata szerint fennmaradó idıtartamára vonatkozó Ügyleti Kamattal és az azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással Amennyiben az elıtörlesztés összege nem elegendı a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az elıtörlesztés összegébıl elıször a befizetés napjáig felmerült költséget, díjat, majd a kamatot (Késedelmi és Ügyleti kamatot ebben a sorrendben) kell elszámolni, és csak az ezt követıen fennmaradt összeget lehet tıke elıtörlesztésre fordítani Az elıtörlesztett összeg alapján az elıtörlesztést követı hónaptól esedékes törlesztı részletek összege ha a felek eltérıen nem állapodnak meg újraszámításra kerül Az elıtörlesztés nem mentesíti az Adóst a Hitelszerzıdésben vállalt havi törlesztı részletek rendszeres megfizetése alól, kivéve, ha az Adós az elıtörlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette. A teljes tartozás kiegyenlítésekor a Hitelintézet - az idıközbeni elıtörlesztések figyelembevételével - elszámol az Adóssal Elıtörlesztésnél a Hitelintézet Szerzıdésmódosítási Díjat nem számít fel/felszámít A Hitelintézet az Adós részleges vagy teljes elıtörlesztése esetén az elıtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos, és objektíve indokolt költségeinek Adós általi megtérítésére az alábbi korlátozásokkal jogosult, ha az elıtörlesztés olyan idıszakra esik, amikor a kamat rögzített: az Adós által megtérítendı költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg egy százalékát, ha az elıtörlesztés idıpontja és a kölcsön Hitelszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartam az egy évet meghaladja; az Adós által megtérítendı költségek mértéke nem haladhatja meg az elıtörlesztett összeg fél százalékát, ha az elıtörlesztés idıpontja és a kölcsön Hitelszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartam az egy évet nem haladja meg; az Adós által megtérítendı költségek nem haladhatják meg az elıtörlesztés idıpontja és a kölcsön Hitelszerzıdés szerinti lejáratának idıpontja közötti idıtartamra az Adós által fizetendı kamat összegét az elıtörlesztés idıpontjában érvényes feltételek figyelembevételével Nem számítható fel elıtörlesztési díj abban az esetben, ha az elıtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerzıdés alapján történt, továbbá ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Adós által teljesített elıtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot. 7. Fizetési késedelem 7.1. A Hitelintézet az Adós fizetési késedelme esetén jogosult a késedelem Hitelszerzıdésben, ÁSZFben és a hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeit érvényesíteni. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben az esedékesség/lejárat napjára fizetési kötelezettségét a Szerzıdés szerint nem tejesíti, illetve a törlesztéshez szükséges forint fedezetet az esedékesség/lejárat napjára fizetési számláján nem biztosítja, úgy az ezt követı naptól a Hitelintézet a lejárt kölcsön és hiteldíj tartozás (tıke, kamat, díj, költség) összege után késedelmi kamatot számít fel. Mértéke az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetményben közzétett mértékő késedelmi kamat. A Hitelintézet legfeljebb olyan mértékő késedelmi kamatot számíthat fel a késedelem idıtartamára, amely nem haladja meg a Hitelszerzıdésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét, de legfeljebb, a Hitelszerzıdésekben meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértékét A Hitelintézet az Adósnak a késedelembe esést követıen írásban fizetési felszólítást küld, melyben közli a lejárt megfizetendı tartozás összegét, ügyleti kamat és a késedelmi kamat mértékét, és tájékoztatást arról, hogy amennyiben az Adós a felszólításban megjelölt határidıre sem teljesít, a 8

9 Hitelszerzıdésben és az adott kölcsönügyletre vonatkozó hirdetményben meghatározott késedelmi kamat felszámításán kívül a nem fizetés mely egyéb jogkövetkezményei kerülhetnek alkalmazásra Az Adóssal szemben fennálló lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülı valamennyi költséget az Adós köteles viselni. A Hitelintézet a követelés érvényesítésével felmerült és általa megfizetett költségeket jogosult a megfizetéssel egyidejőleg tıkésíteni, és ettıl a naptól kezdıdıen, az így megállapított tıkeösszeg után késedelmi kamatot felszámítani Az Adós a Hitelszerzıdés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy a Hitelintézet a nála vezetett bármely számláját az esedékes, de az Adós által meg nem fizetett összeggel az esedékesség napját követıen megterhelje. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségeit az esedékesség napján nem, vagy csak részben teljesíti, a Hitelintézet jogosult az Adós elızetes értesítése nélkül az Adós bármely, Hitelintézetnél vezetett fizetési számláját a lejárt összeg erejéig megterhelni, azaz a lejárt követelést beszámítás útján kiegyenlíteni Az Adós tudomásul veszi, hogy a lejárt kölcsön összegének az Adós bármely fizetési számlájáról történı beszedésével összefüggésben felmerült összes többletköltség kizárólag az Adóst terheli. Devizaszámláról történı beszedés esetén a konverzió a terhelendı fizetési számla devizanemének a beszedés napján a Hitelintézet által jegyzett deviza középárfolyamon történik. 8. Biztosítékok; az Adós kötelezettségvállalásai 8.1. Az Adós fizetési kötelezettségei biztosítékául a Hitelszerzıdésben meghatározott fedezetek azaz Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek szolgálnak, melyek érvényesítésének módját és következményeit a Hitelszerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı biztosítéki szerzıdések a továbbiakban: Biztosítéki Szerzıdés/ek - tartalmazzák Az Adós köteles a Hitelszerzıdés alapján folyósítandó kölcsön és járulékai fedezeteként szolgáló, a Hitelintézet zálogjogával terhelt ingó és/vagy ingatlan vagyonra (továbbiakban: fedezeti vagyontárgy) új, de legalább a kölcsön forintban kifejezett induló összege és három hónapra számított járulékai összegének megfelelı értékére vagyonbiztosítási szerzıdést kötni. A fenti követelményeknek megfelelı biztosítási szerzıdést az Adós a Hitelszerzıdés aláírását megelızıen köteles a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani. A Hitelintézet értesíti a biztosító társaságot arról, hogy a fedezeti vagyontárgyon zálogjoga van, és erre tekintettel a fedezeti vagyontárgy értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a biztosított vagyontárgy helyébe lép vagy a hitelfedezet kiegészítésére szolgál. A biztosító társaság az értesítést követıen a biztosítási szerzıdés alapján kifizetendı összeget kizárólag a zálogjogosult részére teljesítheti A Hitelintézet zálogjogával terhelt vagyontárgy helyébe lépı biztosítási összeg, kártérítés, kártalanítás vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés felett a Hitelintézet a Szerzıdésbıl eredıen az Adóssal szemben fennálló követelése biztosítékául óvadéki jog illeti meg, a fennálló követelést meghaladó összeg az Adóst illetve a Biztosítéknyújtót illeti Az Adós illetve a Biztosítéknyújtó kérésére a Hitelintézet a biztosítékul szolgáló fedezeti vagyontárgy helyébe lépett biztosítási összeget a fedezeti vagyontárgy helyreállítása céljából akkor engedi ki az óvadékból, ha ez a Hitelintézet Adóssal szembeni követelése kielégítését nem veszélyezteti, és a fedezeti vagyontárgy helyreállítását az Adós illetve Biztosítéknyújtó számlával igazolja. Amennyiben a káresemény következtében a fedezeti vagyontárgy megsemmisül, vagy olyan mértékben károsodik, hogy az eredeti állapot a fedezeti érték csökkenése nélkül nem állítható helyre, a Hitelintézet jogosult az Adóssal szemben a Hitelszerzıdést felmondani, és a biztosítási összeget - elszámolási kötelezettséggel - a felmondással lejárttá tett követelése törlesztésére fordítani Az Adós felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a biztosítási díj fizetését és a biztosítási szerzıdés fennállását az érintett biztosítónál a biztosító közvetlen megkeresése útján bármikor ellenırizhesse, akár a Szerzıdés biztosítónak történı megküldésével. Az Adós köteles a biztosítási jogviszonyt a kölcsön teljes visszafizetéséig fenntartani, és annak fennállását, valamint a Hitelintézet felszólítására a biztosítási díj megfizetésének rendszerességét folyamatosan igazolni Ingatlanfedezet esetén az ingatlan kisajátításáért kapott kártalanítás vagy az erre vonatkozó követelés a biztosítékul szolgáló ingatlan helyébe lép Az Adós kijelenti, hogy az általa eddig felvett, illetve a jövıben felvételre kerülı hitelek biztosítékai nem nyújtanak kedvezıbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezıknek, mint amilyet az Adós a Hitelszerzıdésben a Hitelintézet számára biztosít. 9

10 Az Adós kijelenti, hogy a hitel futamideje alatt a hitel/kölcsön biztosítékául szolgáló vagyontárgyait, egyéb eszközeit kivéve, ha a Hitelintézett ehhez kifejezetten, írásban hozzájárul - nem adja el, nem adja bérbe, lízingbe, nem apportálja, vagy bármilyen egyéb módon nem bocsátja más rendelkezésére, valamint semmilyen módon nem terheli meg (negativ pledge - negatív biztosítéki záradék) Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelszerzıdéssel kapcsolatban felmerült és felmerülı fizetési kötelezettségeit mindenkor legalább azonos módon kezeli minden más jelenlegi és jövıbeli kötelezettségeivel, valamint kijelenti, hogy amennyiben a jövıben a Hitelszerzıdés szerinti kölcsön és járulékainak teljes visszafizetése elıtt a Hitelintézet írásbeli hozzájárulásával más, harmadik személynek a tıle felvett hitel fedezetéül kedvezıbb biztosítékot nyújt, mint amilyet a Szerzıdés alapján a Hitelintézetnek nyújtott, akkor ezen kedvezıbb biztosítékot a Hitelintézet számára is egyidejőleg írásban felajánlja (pari passu egyenrangúsági záradék) Amennyiben a biztosítékok értékében a hitel/kölcsön futamideje alatt 10%-ot elérı fedezeti értékcsökkenés következik be, a Hitelintézet a hitel/kölcsön fedezettségének helyreállítására további fedezetek nyújtására szólíthatja fel az Adóst. Amennyiben az Adós a Hitelintézet felszólítására a hitel/kölcsön fedezeteit nem egészíti ki, a Hitelintézet megilleti az azonnali hatályú felmondás joga Ha a kölcsön biztosítékaként felajánlott bármely vagyontárgyat érintıen végrehajtási eljárás indul, vagy végrehajtási cselekmény kerül foganatosításra, illetve ha a biztosítéknyújtóval szemben csıd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, akkor a Hitelintézet jogosult a Hitelszerzıdést azonnali hatállyal felmondani, és a Hitelszerzıdésbıl eredı teljes követelését lejárttá tenni Az Adós a Hitelszerzıdés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy amennyiben a Hitelszerzıdés szerinti lejáratkor még fennálló tartozását a Hitelintézetnek nem fizeti meg, a pénzforgalomról szóló évi LXXXV. törvényben meghatározott, elsıbbséggel teljesítendı fizetési megbízásokat (hatósági átutalás, átutalási végzés) követıen, de minden más fizetési megbízást megelızıen a Hitelintézet a tartozás összegével bármelyik, a Hitelszerzıdésben megjelölt forint/deviza fizetési számláját beszedési megbízás alkalmazásával megterhelje Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a más hitelintézetnél vezetett számlái vonatkozásában a számlavezetı hitelintézet által elfogadott formában a Hitelintézet részére a Hitelszerzıdés megkötésével egyidejőleg, általa aláírva átadja a Hitelszerzıdésben megjelölt fizetési számlái ellen a beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó a kölcsön és járulékai teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható - nyilatkozatait Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig csak a Hitelintézet haladéktalan, írásbeli tájékoztatása mellett nyit újabb fizetési számlát. Vállalja továbbá, hogy e fizetési számlák tekintetében a Hitelintézetet, mint beszedési megbízás benyújtására jogosultat bejelenti a fizetési számlát vezetı pénzforgalmi szolgáltatónak, és az ezt igazoló, a számlavezetı által befogadott a kölcsön és járulékai teljes megfizetéséig az Adós által egyoldalúan vissza nem vonható felhatalmazó nyilatkozatát a számla megnyitását követı 5 (öt) munkanapon belül eljuttatja a Hitelintézethez Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelszerzıdésbıl eredı teljes tartozásainak kiegyenlítéséig a Hitelintézet hozzájárulása nélkül nem ad harmadik személynek (hitelintézetnek, gazdálkodó szervezetnek, egyéb jogi- vagy nem jogi személynek, vagy természetes személynek) felhatalmazást beszedési megbízás benyújtására a Hitelintézetnél vezetett fizetési számláira A Hitelszerzıdéshez kapcsolódó, jelen 8. pontban meghatározott biztosítékokra és a felhatalmazásokra vonatkozóan az Adós által vállalt kötelezettségek megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül, melynek alapján a Hitelintézet jogosult a Hitelszerzıdést azonnali hatállyal felmondani és az Adós szerzıdéses kötelezettségeit lejárttá tenni. 9. Ellenırzés 9.1. A Hitelintézet jogosult Adós fizetıképességét, pénzügyi helyzetét és a biztosítékokat folyamatosan ellenırizni. Az ellenırzési jog különösen az Adós jövedelmi- vagyoni-, pénzügyi helyzetére vonatkozó azon adatok és tények bekérését, illetve helyszíni ellenırzését jelentik, amelyek alapján az Adós Hitelintézet általi minısítése elvégezhetı, teherviselı képessége megítélhetı és fizetıképességének alakulása nyomon követhetı. Csoportfinanszírozás esetén a Hitelintézet ellenırzési joga az ügyfélcsoportba tartozó vállalkozásokra, természetes személyekre is kiterjed Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelszerzıdés fennállása alatt más hitelintézettıl csak a Hitelintézet elızetes, írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe hitelt, illetıleg kölcsönt, vállalhat 10

11 garanciát vagy kezességet, köthet pénzügyi lízingszerzıdést vagy vállalhat más ilyen típusú kötelezettséget. Az Adós köteles továbbá a Hitelintézetet haladéktalanul, írásban tájékoztatni a szerzıdéskötést követıen keletkezett minden további, ebbe a körbe tartozó olyan kötelezettségvállalásáról, amely fizetıképességét alapvetıen befolyásolja Az Adós a Hitelszerzıdés aláírásával egyidejőleg külön teljes bizonyító erejő magánokiratban felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a Hitelszerzıdésbıl származó tartozása teljes megfizetéséig köztartozásairól, így különösen adó, vám és jövedék (NAV), társadalombiztosítási (TB), tartozásairól az illetékes hatóságoktól minden további hozzájárulása vagy felhatalmazása nélkül információt kérhessen, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a megkeresett hatóság - az Adós minden további hozzájárulása vagy felhatalmazása nélkül - az általa nyilvántartott Adós tartozásokról adatot szolgáltasson a Hitelintézet részére Hitelintézetet megilleti az Adós, illetve biztosítékot nyújtó harmadik személy által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellenırzési joga Az Adós a Hitelintézet fedezetellenırzési jogának biztosítása érdekében az alábbi kötelezettségeket vállalja: a.) Amennyiben a biztosítékul szolgáló vagyontárgyak értékének megállapításához szakértı igénybevétele szükséges, az Adós a Hitelintézet által elfogadott független értékbecslıvel szerzıdést köt a fedezetek felülvizsgálatának elvégzésérıl legfeljebb éves gyakorisággal. Amennyiben az Adós nem közvetlenül köt szerzıdést az értékbecslıvel, úgy a Hitelszerzıdés aláírásával felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy a fedezetek felülvizsgálatát a maga nevében rendelje meg, és a lakóingatlan piaci értékét legalább háromévente, lakóingatlannak nem minısülı ingatlan piaci értékét legalább évente egyszer, jelentıs változásoknak kitett ingatlanpiac esetén ennél gyakrabban felülvizsgálja, s ennek költségét az Adósra hárítsa. Az Adós amennyiben a felek Hitelszerzıdésben másképp nem állapodnak meg az értékbecslés költségét az értékbecslı által kiállított számla alapján az értékbecslınek határidıben megfizeti. Ha az Adós az értékbecslés díját megfizeti, jogosult az elkészült értékbecslés üzleti titkot nem tartalmazó részét megismerni, és annak egy példányát megtartani. Amennyiben az Adós az értékbecsléssel kapcsolatos kötelezettségeit írásbeli felszólításra sem teljesíti, az a Hitelszerzıdés azonnali hatályú felmondására ad jogalapot. b.) Az Adós a Hitelintézet felhívására évente legfeljebb két alkalommal köteles saját költségére a biztosítékul szolgáló zálogtárgyakról, illetve a megterhelt vagyonról a zálogjogi nyilvántartás aktuális adatait tartalmazó eredeti közjegyzıi tanúsítványt, vagy ezek hiteles kiadmányát becsatolni. Amennyiben a Hitelintézet felhívására ezen dokumentumok nem kerülnek becsatolásra, úgy az Adós felhatalmazza a Hitelintézetet, hogy az eredeti közjegyzıi tanúsítvány, vagy ezek hiteles kiadmányának beszerzésérıl gondoskodjon, s ennek költségét az Adósra hárítsa. Az Adós tudomásul veszi, hogy a beszerzés költsége annak felmerülésekor azonnal esedékessé válik, és a Hitelintézett a beszerzés költségének összegével a felmerülése napján azonnal megterheli az Adós nála vezetett fizetési számláját vagy az Adós nevén megnyitott hitelintézeti hitel-elszámolási technikai számlát. Amennyiben az Adós a fedezetellenırzéssel kapcsolatos kötelezettségeit írásbeli felszólításra sem teljesíti, az a Hitelszerzıdés azonnali hatályú felmondására ad jogalapot. 10. Tájékoztatási kötelezettségek 10.1.Hitelszerzıdést megkötését megelızıen a Hitelintézet, a mindenkor hatályos ÁSZF, a Hirdetmény, a vonatkozó jogszabály szerinti elızetes tájékoztatási kötelezettségének az ezt tartalmazó formanyomtatvány átadásával, a vonatkozó szerzıdésminta rendelkezésre bocsátásával tájékoztatja az Ügyfelet. Az Ügyfél aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy a jogszabályban szabályozott tájékoztatást megkapta Az Adóssal fennálló jogviszony alatt a Hitelintézet a mindenkor hatályos Általános Szerzıdési Feltételekben tájékoztatja Ügyfeleit a termék mindazon lényeges jellemzıirıl, amit az egyedi szerzıdés nem tartalmaz A Hitelintézet az egyes szolgáltatások Díjai, kamatai fajtáiról, mértékérıl, esedékességérıl, az egyes szolgáltatások teljesítési határideje szempontjából figyelembe vehetı befogadási idıpontról, a szolgáltatások teljesítésének idıtartamáról a mindenkor hatályos Hirdetményben tájékoztat. 11

12 10.4. Az ÁSZF és Hirdetmény jelen ÁSZF 1. pontjában írtak szerint áll az Ügyfelek rendelkezésére, illetve a Hitelintézet azok bármelyikét az Ügyfél kérésére bármikor ingyenesen rendelkezésére bocsátja A Hitelintézet a Hitelszerzıdés fennállása alatt az Adós kérésére tájékoztatást ad a tartozásról törlesztési táblázat formájában a díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettségmentesen A törlesztési táblázat a törlesztı részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tıke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét - ideértve díjat, jutalékot, költséget - elkülönítetten tartalmazza. Ha a hitelkamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot, költséget - a hitelszerzıdésben meghatározottak szerint változhat, a törlesztési táblázatban egyértelmően és tömören jelezni kell, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás idıpontjáig érvényesek A hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, jutalékot és költséget - módosítása esetén a Hitelintézet az Adóst a módosítás hatálybalépését megelızıen a 4. pontban írt módon tájékoztatja A Hitelszerzıdés elektronikus okirati formában való megkötése esetén a fenti rendelkezések a következıképp módosulnak. A Hitelintézet a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatást elektronikus úton is teljesítheti. A kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatás a Hitelintézet papíron vagy más Tartós adathordozón teljesítheti azzal, hogy a közlési határidı nem vagy késedelmes teljesítése - a Fogyasztó Ügyfél számára hátrányos módosítás esetén - jogvesztı A Hitelintézet a módosítással kapcsolatos tájékoztatást elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a Fogyasztó Ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikusan is elérhetıvé teszi A fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerzıdés esetén Hitelintézet díj-, költség vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen az Adóst papíron a következı adatokról tájékoztatja, a Felek által a Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerzıdésben rögzített gyakoriságban: a.) arról az idıtartamról, amelyre a tájékoztatás vonatkozik, b.) a hitel lehívásának összegérıl és a lehívás idıpontjáról, c.) a tájékoztatást megelızı legutóbbi tájékoztatás idıpontjáról és ezen idıpontban fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegrıl, d.) a tájékoztatás idıpontjában fennálló, a fizetési számlához kapcsolódó hitelegyenlegrıl, e.) a teljesített törlesztés összegérıl és a teljesítés idıpontjáról, f.) a hitelkamatról, g.) a felmerült hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot, költséget -, h.) a törlesztés minimális összegérıl, ilyen kikötés esetén A Hitelintézet a Hitelszerzıdésben valamint jogszabályban meghatározott esetekben hirdetmény útján is tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A Hitelintézet a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, a nyitvatartási idıszak alatt, valamint a Honlapon hozzáférhetıvé teszi Az Adósnak a kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig haladéktalanul értesítenie kell a Hitelintézetet az alábbi tények és események bekövetkezésérıl, a hitel/kölcsön visszafizetését érintı körülmények megváltozásáról: a. ) végrehajtási eljárás kezdeményezése az Adós ellen; b.) ha a biztosítékot nem az Adós, hanem harmadik személy - biztosítéknyújtó - nyújtja, a Szerzıdés bármely biztosítékát érintı végrehajtási, illetve a biztosítéknyújtóval szemben kezdeményezett végrehajtási-, csıd- vagy felszámolási eljárásról; c.) bármilyen hatósági vagy bírósági határozatról - függetlenül attól, hogy az jogerıs-e -, amely az Adós számára az Adós Hitelintézettel szemben fennálló kölcsöntartozásának 10%-át (tíz százalékát) meghaladó fizetési kötelezettséget ír elı; d.) bármely, az Adóssal, illetve a biztosítéknyújtóval szemben foganatosított végrehajtási cselekményrıl; e.) az Adós teherviselı képességét befolyásoló körülményekben, jövedelmi, vagyoni, pénzügyi helyzetében bekövetkezett változásokról f.) az Adós által olyan társaságban szerzett tulajdonosi részesedésrıl, amely társaság szintén hitelezési kapcsolatban áll a Hitelintézettel, amennyiben az Adós errıl tudomást szerez; 12

13 g.) az Adósnak harmadik személlyel szemben fennálló 30 (harminc) napon túli, lejárt fizetési kötelezettségérıl; h.) az Adós Szerzıdés megkötése idıpontjában tehermentes vagyontárgyainak megterhelésérıl vagy biztosítékul adásáról; i.) a Hitelintézet és az Adós közötti szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintıen bekövetkezett változásokról, a tudomásszerzést követı 5 (öt) munkanapon belül; j.) az Adós 9.2. pontban foglalt kötelezettségvállalásairól. Az Adós jelen pontban írt tájékoztatási kötelezettségei elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısül, melynek alapján a Hitelintézet jogosult a Hitelszerzıdést azonnali hatállyal felmondani és az Adós szerzıdéses kötelezettségeit lejárttá tenni. 11. Központi Hitelinformációs Rendszer A Hitelszerzıdés aláírásával az Ügyfél megerısíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerrıl szóló - a Hitelszerzıdés elválaszthatatlan részét képezı mellékletben foglalt - tájékoztatást a Hitelszerzıdés megkötését megelızıen megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerzıdéskötés elıtt aláírta. 12. A Szerzıdés megszüntetése, felmondása A Szerzıdés megszüntetése az Adós részérıl Ha az új kamatperiódusban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az Adósra hátrányosan változik, az Adós jogosult a Hitelszerzıdés költség- és díjmentes felmondására. Az Adósnak a Felmondást a kamatperiódus lejártát megelızı 60 nappal közölnie kell a Hitelintézettel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós fennálló teljes tartozását legkésıbb a kamatperiódus utolsó napján a Hitelintézetnek megfizesse Ha az Adós írásban a Hitelszerzıdést nem mondja fel, vagy a Hitelszerzıdés az elıbbiek szerint nem tekintendı felmondottnak, úgy a módosítást az Adós által elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Hitelintézet az értesítésben meghatározott hatálybalépési idıponttól kezdıdıen a módosított mértékő Ügyeleti Kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési idıpontot megelızı idıszakra megállapított Ügyleti Kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti A fizetési számlához kapcsolódó hitelszerzıdés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén az Adós a Hitelkeret-szerzıdést 30 napos határidıvel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerzıdést határozott idıre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha az Adós a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés idıpontjáig felszámítható szerzıdés szerinti hitelkamatait a felmondási határidı leteltéig a Hitelintézetnek visszafizeti. Ebben az esetben a Hitelintézet az Adós által írásban a módosítás hatálybalépése elıtt benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak Az Adós a határozatlan idejő hitelszerzıdést bármikor felmondhatja egy hónapos felmondási idıvel A Szerzıdés megszüntetése a Hitelintézet részérıl A Hitelszerzıdés felmondását megelızıen a Hitelintézet az Adósnak, a Kezesnek és a személyes adósnak nem minısülı Zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja az Adós, a Kezes, illetve a Zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendı kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendı további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre A Hitelszerzıdésben illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szerzıdésszegési események bekövetkezte/fennállta esetén a Hitelintézet jogosult - a rendeltetésszerő joggyakorlás elvének megfelelıen, az adott körülmények által megengedett mértékben az Adós érdekeit lehetıség szerint figyelembe véve a Hitelszerzıdést azonnali hatállyal felmondani és a fennálló hitel/kölcsön tartozást egy összegben lejárttá tenni A Hitelintézet azonnali hatállyal jogosult felmondani a Hitelszerzıdést, ha: 13

14 a.) az Adós körülményeiben lényeges kedvezıtlen változás állt be és az Adós a felszólítás ellenére nem nyújt megfelelı biztosítékot; b.)az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy jövedelemi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintı olyan körülmény felmerül, amely veszélyezteti az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Hitelszerzıdésben, vagy a Biztosítéki Szerzıdésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; c.)az Adós a Hitelintézetet megtévesztette, amennyiben ez a szerzıdés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d.)az Adósnak valamely Szerzıdésben tett nyilatkozata, vagy az általa a Hitelintézetnek adott jövedelmi-, jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve az Adós a Hitelintézetet bármely egyéb módon megtéveszti; e.)az Adós a fizetıképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; f.)az Adós fedezet elvonására irányuló magtartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetıségét g.)a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetısége jelentısen csökkent és azt az Adós a Hitelintézet felszólítására nem egészíti ki, h.)az Adós a Hitelszerzıdés alapján fizetendı bármely törlesztı részletet, kamatot, díjat egyéb megfizetendı összeget esedékességkor elmulaszt megfizetni, és azt a Hitelintézet által az Adósnak megküldött felszólításra sem teljesíti; i.)az Adós más, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Hitelszerzıdésben meghatározott súlyos szerzıdésszegést követ el; j.)a Szerzıdésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb esetekben. Felmondási okot jelentı egyéb súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha az Ügyfél (i) a Hitelszerzıdésben foglalt, és a szerzıdésszerő teljesítés szempontjából lényeges kötelezettségének - így különösen fizetési kötelezettségének - esedékességkor nem tesz eleget; (ii) a Hitelintézetnél vagy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását a kölcsönigénylésen nem, vagy nem a valóságnak megfelelıen tüntette fel; (iii) a Hitelszerzıdésben vagy az Üzletszabályzatban ekként meghatározott egyéb tények, események, körülmények Hitelintézet jogosult a Hitelszerzıdést az Adós megfelelı biztosíték adására történı felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Adós megfelelı biztosíték nyújtására nem képes A Hitelintézet a Hitelszerzıdés felmondását az Adósnak, a Kezesnek és a személyes adósnak nem minısülı Zálogkötelezettnek is megküldi Az Adóssal szemben fennálló lejárt követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülı valamennyi költséget az Adós köteles viselni. A Hitelintézet a követelés érvényesítésével felmerült és általa megfizetett költségeket jogosult a megfizetéssel egyidejőleg tıkésíteni, és ettıl a naptól kezdıdıen, az így megállapított tıkeösszeg után Késedelmi Kamatot felszámítani Elállási jog Az Adós jogosult a Hitelszerzıdéstıl annak aláírása napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni amennyiben a kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Adós a Hitelszerzıdés aláírásának napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a Hitelszerzıdést, amennyiben a Kölcsönt a Hitelintézet már folyósította Az Adós elızı bekezdésben foglalt elállási/felmondási jogot határidıben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben az Adós erre vonatkozó nyilatkozatát a határidı lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Hitelintézetnek elküldi Az Adós a felmondásra vonatkozó nyilatkozatának Hitelintézet részére történt elküldését követıen haladéktalanul, de legkésıbb 30 napon belül köteles a felvett Kölcsön összegét, valamint a Kölcsön folyósításának idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig felszámítható, a Hitelszerzıdés szerint megállapított Ügyleti Kamatot a Hitelintézetnek megfizetni Az Ügyfél elállási/felmondási jogának gyakorlása azt a Kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerzıdést is felbontja, amely a Hitelintézet által vagy egy harmadik fél és a Hitelintézet elızetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. 14

15 13. Kézbesítési szabályok A szerzıdı felek az egymáshoz intézett nyilatkozatokat írásban kötelesek megtenni, és az egymásnak megküldendı nyilatkozatokat, értesítéseket, tájékoztatásokat stb. - amennyiben a Hitelszerzıdés vagy a jelen ÁSZF eltérıen nem rendelkezik - postai úton, közvetlen kézbesítés útján (személyesen vagy futárral) vagy telefax útján kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére, illetve az általa megadott faxszámra Mindegyik fél köteles az új értesítési címe közlésével haladéktalanul írásban bejelenteni a másik félnek, ha az értesítési címe megváltozott. A Felek értesítési címének mindaddig, amíg annak megváltozását az adott személy írásban nem jelentette be, az utolsóként megadott értesítési cím, ennek hiányában pedig a Szerzıdésben feltüntetett cím minısül A közvetlen kézbesítés útján eljuttatott nyilatkozatot akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a nyilatkozat átvételét a címzett írásban elismerte. Az átvétel elismertnek minısül akkor is, ha az elismerést (a) a Hitelintézet esetében az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében dolgozó alkalmazottja tette; (b) Ügyfél esetében a vele együtt élı, cselekvıképes, közeli hozzátartozója vagy élettársa tette A Hitelintézet jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a nyilatkozatban foglaltakat, ha arra a kézhezvételtıl számított 8 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás Az 13.4 pontban meghatározott szabályok nem vonatkoznak a Felek számára jogot, kötelezettséget keletkeztetı, törlı, ezek mértékét megváltoztató nyilatkozatokra. Azokat a küldeményeket, amelyek kézbesítésének tényéhez jogkövetkezmény főzıdik, a Felek könyvelt küldeményként, tértivevénnyel kötelesek postára adni. A jelen pont szerinti postai úton megküldött küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a nyilatkozatot nem vette át, a tudomásszerzés idıpontja a.) ha nem kereste jelzéssel érkezik vissza: a kézbesítés megkísérlését követı 10. munkanap, b.) ha átvételt megtagadta jelzéssel érkezik vissza: a kézbesítés megkísérlésének napja, c.) ha cím nem azonosítható, címzett ismeretlen, elköltözött, kézbesítés akadályozott vagy bejelentve: meghalt jelzéssel érkezik vissza, a visszakézbesítés napja A telefax útján elküldött értesítés a küldı fél telefax activity reportjában szereplı idıpontban tekintendı kézbesítettnek Egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy a fentiek szerint kézbesítettnek tekintendı nyilatkozatról nem szerzett tudomást Az Ügyfél saját felelısségére köteles gondoskodni arról, hogy az értesítést a megjelölt telefonszámon mőködı telefaxra a Hitelintézet mindenkor képes legyen elküldeni Az Ügyfél ez irányú igénye esetén a Hitelintézet az értesítéseket/közléseket az Ügyfél által a Szerzıdésben meghatározott címre is elküldi A nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a felek értesítést vagy dokumentumot küldenek egymás részére A Hitelintézet a Hitelszerzıdésben valamint jogszabályban meghatározott esetekben hirdetmény útján is tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A Hitelintézet a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, a nyitvatartási idıszak alatt, valamint a Honlapon hozzáférhetıvé teszi. 14. Egyéb rendelkezések A Hitelintézet elızetes, írásbeli hozzájárulása nélkül az Adós a Szerzıdésbıl eredı jogait másra nem engedményezheti, illetve kötelezettségeit tartozásátvállalás útján nem ruházhatja át. 15

16 14.2. A Hitelintézet jogosult a Szerzıdésbıl eredı jogait, követeléseit, az Ügyfél elızetes engedélye nélkül részben vagy egészben engedményezni, átruházni. Az engedményezés megtörténtérıl a Hitelintézet az Ügyfelet írásban tájékoztatja Amennyiben a Hitelintézet nem érvényesít a Szerzıdés alapján ıt megilletı valamely jogot, vagy ilyen jog gyakorlásával késlekedik, vagy azokat csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Hitelintézet errıl a jogáról lemond A Hitelintézet a Szerzıdés elıkészítése és megkötése során az Ügyfél azonosítását eredeti iratok, okmányok vagy ezek hiteles másolata alapján végzi, és jogosult azokról az Ügyfél kifejezett tiltása hiányában másolatot készíteni A Szerzıdés eltérı megállapodás hiányában - a szerzıdı felek általi együttes aláírás napján lép hatályba Amennyiben a Szerzıdésrıl idegen nyelvő példány is készül, akkor értelmezési vita esetén a Szerzıdés magyar nyelvő változata az irányadó Az ÁSZF rendelkezései mind az Adósra, mind a Hitelintézetre nézve kötelezıek, de a Szerzıdésben azoktól kölcsönös egyetértéssel írásban el lehet, térni amennyiben az nem ütközik a Magatartási Kódex illetve valamely jogszabály rendelkezéseibe. Ha a Szerzıdés egyedi rendelkezései és az ÁSZF-ben írt szerzıdési feltételek között eltérés van, úgy az egyedi szerzıdéses rendelkezések az irányadók A szerzıdı felek megállapodnak, hogy amennyiben a Hitelszerzıdés nem kerül közokiratba foglalásra és a náluk lévı szerzıdési példányok között eltérés van, úgy a Hitelintézet által ırzött példány rendelkezéseit fogadják el irányadónak A Szerzıdés aláírásával az Adós megerısíti, hogy a személyes adatait érintı adatkezelésre vonatkozó, a Szerzıdés mellékletét képezı tájékoztatást a Szerzıdés megkötését megelızıen megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerzıdéskötés elıtt aláírta A Szerzıdés, az ÁSZF, valamint a Hirdetmény alatt a Hitelszerzıdés aláírásakor hatályos szerzıdés, ÁSZF, valamint Hirdetmény illetve azoknak a Hitelintézet által a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII., valamint a évi LXXVIII. Fair Bank törvénynek megfelelı módon végrehajtott egyoldalú, illetve a felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendı Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerzıdésbıl eredı vitáikat megkísérlik polgári peres eljáráson kívül, tárgyalásos úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Szerzıdés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszőnésével, továbbá a szerzıdésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Számlatulajdonos Pénz-és Tıkepiaci Állandó Választott bírósághoz fordulhat, vagy a Magyar Nemzeti Bank mellett mőködı Pénzügyi Békéltetı Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltetı Testületnél kezdeményezett eljárás esetén a Hitelintézet a jogvita összes körülményeit mérlegelve dönt arról, hogy az eljárásnak aláveti-e magát. Jelen ÁSZF hatálybalépését követıen, az ÁSZF rendelkezéseit érintı, a hitelintézetek által kötelezıen alkalmazandó jogszabályváltozás esetén, az új illetve a módosító jogszabályi rendelkezés automatikusan az ÁSZF részévé válik. A jelen ÁSZF aláírásával Adós, Biztosítéknyújtó (Készfizetı kezes) kijelenti, hogy a Hitelintézet Üzletszabályzatát, annak tartalmát megismerte és elfogadja. Kelt:.,..év hó nap Adós Kondorosi Takarékszövetkezet 16

17 ... Adóstárs... Készfizetı kezes Elıttünk, mint tanúk elıtt: 1.) Név: Lakcím: 2.) Név: Lakcím: aláírás aláírás 17

II. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetében

II. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetében II. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II. Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Hatályos: 2015. augusztus 14. napjától A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztóknak nyújtott forint kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2., cégjegyzékszáma: 20-02-050064, tevékenységi

Részletesebben

2.) Szerződés alapján felszámítható valamennyi kamat, díj, költség fajta felsorolása és definiálása

2.) Szerződés alapján felszámítható valamennyi kamat, díj, költség fajta felsorolása és definiálása 1 1.) Fogalmak Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01.

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Adós: az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a Hitelintézettel kölcsönszerződést köt.

Adós: az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a Hitelintézettel kölcsönszerződést köt. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott fizetési számához kapcsolódó hitelkeret típusú forint kölcsön ügyletek esetében (Hatályos: 2015.

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos 2015. július 6.

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos 2015. július 6. .....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos 2015. július 6. napjától A fenti hitel

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Standard és Joker Személyi Kölcsön esetén

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Standard és Joker Személyi Kölcsön esetén A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Standard és Joker Személyi Kölcsön esetén A jelen ÁSZF magában foglalja

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Takarék Folyószámlahitel sz. Folyószámlahitel Szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adós: az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a Hitelintézettel kölcsönszerződést köt.

Adós: az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a Hitelintézettel kölcsönszerződést köt. .....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos 2015. április 10.

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2011. augusztus 23.

Hatálybalépés napja: 2011. augusztus 23. A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez (Classic és Classic Prémium Személyi Kölcsön, Király

Részletesebben

Hatályos: 2015. augusztus 12.-től a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és Takarékbank Zrt. által jóváhagyott formában

Hatályos: 2015. augusztus 12.-től a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és Takarékbank Zrt. által jóváhagyott formában Hatályos: 2015. augusztus 12.-től a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és Takarékbank Zrt. által jóváhagyott formában Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő

Részletesebben

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel ügyletek esetében Hatályos 2015. július 6.

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel ügyletek esetében Hatályos 2015. július 6. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel ügyletek esetében Hatályos 2015. július 6. napjától A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében . Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében (Számlahitel)

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében (Számlahitel) Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 1.számú függelék 4372 Nyírbéltek, Kossuth út 16. Engedélyszám:837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997.november 27. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1.

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Pénzügyi Üzletszabályzat / I melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke 1 Általános Üzletszabályzat 11.b. sz. melléklete Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: 1. számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret típusú forint ügyletek esetében Hatályos: 2015. augusztus 11. naptól

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27.

Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

Általános Szerzıdési Szabályok forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerzıdési Szabályok forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Szabályok forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerzıdésben

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályba lépés napja :2015.február 01. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01-től Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében alkalmazandó ÁSZSZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 20.

Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 20. Általános Üzletszabályzat 9. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Jelzáloghitel és Folyószámla Hitelkeret

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01-től Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. február 01-től Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében alkalmazandó ÁSZSZ

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Üzletszabályzat 11.b.sz. melléklete Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. július 06.

Hatálybalépés napja: 2015. július 06. 1 Üzletszabályzat 5. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. július 06. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Számlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 4/3. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Szerződésszám: sz. szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti szerződésszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Az Általános Üzletszabályzatban( a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.......sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 2. számú melléklete Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésben

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Általános Üzletszabályzat 9. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Jelzáloghitel és Folyószámla Hitelkeret

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok. Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében hatályos 2015. február 01-től

Általános Szerződési Szabályok. Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében hatályos 2015. február 01-től Hiteliktatószám:.....sz. szerződés. számú melléklete Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében hatályos 2015. február 01-től A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról hatályos 2010. december 13 -tól a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Üzletszabályzat melléklete Kölcsönszám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti kölcsönszámú

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben