Bevezetés a nyelvtudományba. 9. A nyelvek sokfélesége A nyelvrokonság. Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a nyelvtudományba. 9. A nyelvek sokfélesége A nyelvrokonság. Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék"

Átírás

1 Bevezetés a nyelvtudományba 9. A nyelvek sokfélesége A nyelvrokonság Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék

2 Hány nyelv van a világban? 4 5 ezer körül (szélsıségesebb becslések: 3 10 ezer körül) Bizonytalanságok ismeretlen területek népek eltőnése nyelvrıl vagy nyelvjárásról van-e szó dán svéd norvég flamand holland déli német (pl. déli alemann Svájcban) horvát szerb kínai (nyolc fı csoport)

3 Nyelv vagy nyelvjárás? Forrás: D. Crystal: A nyelv enciklopédiája

4 A nyelv eredete A) Monogenezis egyetlen kulturális evolúció eredménye (egyetlen ısnyelv ) (nyelvi univerzálék bizonyító ereje?) B) Poligenezis több ısnyelv ; feltehetı konvergencia nyelvi univerzálék Párizsi Nyelvészeti Társaság, 1866

5 A nyelvek összehasonlítása A) Tipológiai osztályozás az emberi nyelv felépítési lehetıségei, pl.: a magánhangzókészlet jellege, nagysága zöngés : zöngétlen oppozíció a mássalhangzóknál csettintı hangok hangsúlyfajták alapszórendi típusok (SOV, SVO, VOS, VSO) kötött vagy szabad szórend alanyi : tárgyas ragozás stb. August von Schlegel ( )

6 1. izoláló (analitikus/elszigetelı) nyelvek kínai, koreai, thai, ÉNy-Afrika egyszótagú szavak alak nem változik zenei hangsúly kötött szórend pekingi kínai Wô mǎi júzi chī. Én venni narancs enni.? angol The boy saw a man. A fiú lát múlt egy férfi tárgyeset The man saw a boy. A férfi lát múlt egy fiú tárgyeset

7 2. agglutináló (ragozó) nyelvek uráli nyelvek (pl. magyar, finn), török nyelvek, mongol, japán, bantu nyelvek (pl. szuahéli), amerikai indián (pl. kecsua), óceániai nyelvek, hindi, örmény tıszavakhoz képzık és ragok jelentések, mondatbeli viszonyok egy morféma egy jelentés m. ír-hat-t-ad cipı-i-d-et tör. ev-im-de ház-am-ban ev-ler-den ház-ak-tól at-ım-da lov-am-on a zenei hangsúly ritka

8 altípus (? vagy önálló típus): inkorporáló (bekebelezı/poliszintetikus) nyelvek é-amerikai indián, eszkimó (inuit), ausztrál bennszülött nyelvek egy (hosszú) szóalak egy mondat eszkimó illu ház illu-liuq házat építeni illu-liuqati egy társsal házat építeni illuliuqatigiguma-vagit téged kívánlak társul házat építeni Veled szeretnék házat építeni. (Fodor István nyomán)

9 3. hajlító (flektáló nyelvek) indogermán (indoeurópai) nyelvek (német, orosz, latin, görög stb.) sémi hámi nyelvek (arab, héber, berber stb.) ragok, képzık és tıhangváltás: grammatikai viszonyok, lexikális funkció egy alakhoz több nyelvtani funkció lat. amo szeretek ama - re fn. igenév kijel., jelen, cselekvı, E/1. gör. e - philé - sza (έφίλησα) megszerettem phileō (φιλέω) szeretek kijel., múlt (aorisztosz), cselekvı, E/1. (az aláhúzott hangokon van a hangsúly)

10 ném. ang. or. binden köt ich band kötöttem (praeteritum imperfectum) ich habe gebunden kötöttem (praesens perfectum) der Band kötet die Bände kötetek der Bund szövetség, kötelék come jön came come swim úszik swam swum knyiga könyv knyigu könyvet v knyige könyvben Magyar könyv-el-ı-i-k-nek: agglutinálás (alapvetıen és tipikusan) víz vize-t, kéz keze-k: flexió meg-lát-hat-ta-lak: inkorporáció

11 B) Genetikai osztályozás történeti nyelvészet (18. sz. vége) Sir William Jones ( ) Wilhelm von Humboldt ( ) Friedrich von Schlegel ( ) Jacob Grimm ( ) August Schleicher ( )

12 X nyelv változásai rendszeres összehasonlítás A, B, C stb. nyelvekéivel formai hasonlóságok és eltérések korábbi állapot rekonstruálása belsı rekonstrukció összefüggeszthetı nyelvek rokon nyelvek (van közös ısük) Nyelvrokonság (genetikai összefüggés): olyan élı vagy már kihalt nyelvek összefüggése, amely korábbi nyelvi állapotokra vezethetı vissza folyamatosan, tendenciaszerően és rendszerszerően ismert alapnyelvek latin olasz, francia, spanyol, portugál, román stb. (~ ógörög) óind (szanszkrit: Kr. e. 4. sz., Pānini)

13 C) Areális összehasonlítás földrajzi kapcsolat, szoros(abb) együttélés, inkább tipológiai egyezés albán (indoeurópai önálló ág) veláris illabiális mgh. bolgár (szláv) jövı idı akar jelentéső igével román (újlatin) végartikulus (fn. után álló determináns): alb. mik barát mik-u a barát bolg. kniga könyv kniga-ta a könyv rom. om férfi om-ul a férfi (trák illír nyelvi alapréteg [szubsztrátum]?)

14 Az indoeurópai nyelvek rokonsága Forrás: Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek

15 Az indoeurópai nyelvek rokonsága Forrás: Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek

16 Mássalhangzó-megfelelések Forrás: Honti László (fıszerk.): A nyelvrokonságról

17

18

19

20 (Cser András nyomán) német Tochter, angol daughter, svéd dotter, holland dochter, gót dauhtar lánya vkinek német [t] angol [d] svéd [d] holland [d] gót [d] ısgermán *[d]

21 Forrás: Honti László (fıszerk.): A nyelvrokonságról

22

23 Az újlatin nyelvek rokonsága Forrás: Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek

24 Az uráli nyelvcsalád A magyar nyelv rokonítási kísérletei a középkor óta: latin, héber, görög; német, török; sumér, japán, maori, bantu nyelvek, kelta nyelvek, etruszk stb. Naiv, laikus nyelvhasonlítás. Friedrich Wilhelm Radloff (1837, Berlin 1918, Szentpétervár) turkológus, etnográfus Attól, hogy valaki madár, még nem ornitológus.

25 Az uráli nyelvcsalád Forrás: Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv

26 Az uráli nyelvek rokonsága Forrás: Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek

27 A nyelvrokonság bizonyíthatósága Küzdelem a véletlennel m. fej, fı ~ ójapán pó kalász [fgr. *p- > m. f-; finn pää, vogul päηk] m. gatya ~ ógörög kata alá m. száj ~ viszaján (Fülöp-szk.) asay m. ház ~ ném. Haus m. ki ~ fr. qui véletlen és rendszertelen egyezések

28 Hangutánzó, hangulatfestı és gyermeknyelvi szavak m. kakukk ~ ném. Kuckuck, fr. coucou, orosz kukuska m. kopog ~ ném. klopfen, holland kloppen m. hopp ~ ném. hopp, cseh hop m. dada ~ oszm.-tör. dadı anya; nagynéni román népnyelvi dadă ua. ó, ej, eh, au: indulatszók

29 Szavak vizsgálata (etimológia, szóeredeztetés) hangalak és jelentés magyar finn magyar finn fej pää száz sata fa puu ház kota fél pelkää víz vete fon pun méz mete ház kota három kolme kı kive kéz kesi

30 had 1055, Tihanyi Alapítólevél (TA.): hodu (utu rea) finn kunta, vogul χōnt: < *fgr. kunta fgr. *kota > ház *kolme > három *kutte > hat (számnév) fgr. *k + veláris mgh. > m. h-

31 fgr. *kunta > TA. hodu > mai m. had Halotti Beszéd (HB.) pur > por, munda > mondá u > o TA. bukur > bokor nyíltabbá Königsbergi Töredék (KT.) fugua > fogva válás szláv. ném. potok > m. patak pop > m. pap kosa > m. kasza Bock > m. bak o > a nyíltabbá válás

32 *fgr. kunta > m. had fgr. *anta > m. ad *pentǭ > m. fed *künte > köd zöngésülés és denazalizáció Jelentések m sereg u. háború csoport fgr. * nemzetség; törzs; közösség törzs finn község, egyházközség vogul háború; sereg

33 Hangalakok és jelentések szabályszerő megfeleltethetısége, bár nincs teljesen egybevágó azonosság!!! Képtelen egyeztetések török balık m. hal fn. kulak fül bulat felhı sumér bar, paar ragyogó m. fehér, verı(fény) bar magvas bérc ge egy lugar király László, Lukács (sumer b ~ m. f, v, p, sz; sumer d ~ m. d, t, gy, ty, c, z, sz)???

34 Mely szavak jöhetnek számításba? kizáró mővelıdéstörténeti kritériumok banán, kukorica, film, menedzser stb. Alapszókészlet: alapvetı fogalmak, jelentések, viszonyok testrésznevek: fej, fog, fül, kéz, szem, szív rokonságnevek: anya, atya, fiú, öcs egyszerő számnevek: kettı, három, öt, húsz, száz névmástövek folytatásai: én, te, ki, az; hol, tova, most alapvetı cselekvések: van, lesz, él, megy, ad, e(szik), foly(ik) természeti jelenségek: ég fn., tél, ısz, víz, jég, hó csapadék, kı állat- és növénynevek: daru, fogoly, lúd, nyúl; fa, fenyı, fő kb. 700 tı(szó) sok ezernyi szó (és jelentés)

35 Forrás: Pusztai Ferenc (fıszerk.): Magyar értelmezı szótár folyadék, folyam, folyás, folyat, folydogál, folyékony, folyó, folyondár, folytán, folytat, folyton (+ ezek további származékai; összetételek)

36 Nyelvtan alapnyelvi személyesnévmás-tövek birtokos személyjelek: m. háza-m osztják χote-m háza-d mordvin kudo-t mordvin ava-m anyám, ava-mok anyánk igei személyragok: m. olvaso-m vogul mińnē-m mennék felszólító mód jele fgr. *-k- > ısm. *-γ- (hátsó, zöngés, réshang) > mai -jmordvin, finn: -kosztják: -i feltételes mód jele: fgr. -nvm. men-ne vogul miń-nē-m mennék finn men-ne-e talán megy cseremisz tol-ne-m jönni szeretnék, jönni akarok

37 múlt idı jele fgr. * -j- >> ısm. *-i- > [V+ *-i- > kettıshangzó > hosszú mgh./rövidülés] óm. -á/-é ~ -a/-e: ad-á ~ ad-a fokjel finn men-i men-e anto-i ada fgr. *-mp- > (zöngésülés és denazalizáció következtében) -b(b)- m. nagyo-bb, (régies, választékos) erıs-b finn iso-mpi nagyobb vanhe-mpi öregebb (vanha öreg )

38 habeo-s szerkezet hiánya ném. Ich habe einen Sohn. / ang. I have a son. m. DAT + van + NOM (Nekem) Van egy fiam. finn: Minulla on talo. (minulla = minä én adessivusi esete) Nálam van ház. Nekem van házam. páros testrészek egyike fél m. fél szem vogul sam-pāl finn silmä-puoli (m. félszemő ~ ném. einäugig tkp. egyszemő )

39 számnévi jelzıs szerkezetben a fınév egyes számban áll m. három hal vog. χūrəm χūl finn kolme kala(a) (e. sz. part.) (ném. drei Fische, ang. three fishes) hely- és egyéb viszonyok névutók (posztpzíciók) és határozóragok m. asztal alatt ném. unter dem Tisch elöljárószók asztal-on ang. on the table (prepozíciók)

40 alapszórend: S O V (alany tárgy/határozó ige) m. Ági könyvet olvas. Ági holnap érkezik. osztják ŏχsar-ĭkĭ jǥχlal ĭśməślĭ róka-koma embereit kérdezte A róka kérdezte az embereket. A nyelvrokonság bizonyítékai: hangmegfelelések a magyar nyelv az uráli finnugor nyelvtani hasonlóságok nyelvcsalád (kb. 24 millió beszélı) alapszókincs legnagyobb tagja

41 Forrás: Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai

42 Forrás: Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai

43 Forrás: D. Crystal: A nyelv enciklopédiája

44 Forrás: Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai

45 Ajánlott irodalom: Benkı Loránd (fıszerk.): A magyar nyelv történeti etimológiai szótára 1 3. Akadémiai Kiadó, Bp., Benkı Loránd (fıszerk.): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen 1 2. Akadémiai Kiadó, Bp., Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai. Universitas Kiadó, Bp., Honti László (fıszerk.): A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Tinta Könyvkiadó, Bp., Hutterer Miklós: A germán nyelvek. Gondolat Kiadó, Bp., Rédei Károly (szerk.): Uralisches etymologisches Wörterbuch 1 2. Akadémiai Kiadó, Bp., Rédei Károly: İstörténetünk kérdései. A dilettáns nyelvhasonlításról. Balassi Kiadó, Bp., Raskó István: Honfoglaló gének. Medicina Könyvkiadó, Bp., Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Gondolat Kiadó, Bp., Uralonet (MTA Nyelvtudományi Intézet) (kiépítés folyamatban)

10. A NYELVEK SOKFÉLESÉGE

10. A NYELVEK SOKFÉLESÉGE 10. A NYELVEK SOKFÉLESÉGE 1. Szinte amióta felfedezték az emberek, hogy a magukén kívül más nyelvek is vannak a világon, azóta próbálnak rájönni, miért is van ez így, és hogyan keletkezhettek a különbözô

Részletesebben

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA

É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA É. KISS KATALIN, GERSTNER KÁROLY, HEGEDŰS ATTILA Fejezetek a magyar nyelv történetéből egyetemi jegyzet ISBN 978 963. Piliscsaba, 2013. 1 Fejezetek a magyar nyelv történetéből Egyetemi jegyzet magyar szakos

Részletesebben

akkor most kinek a nyelvrokona a magyar?

akkor most kinek a nyelvrokona a magyar? akkor most kinek a nyelvrokona a magyar? Prószéky Gábor MorphoLogic http://www.morphologic.hu Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar http://www.itk.ppke.hu Tartalom A

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanári útmutató 4 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia

Részletesebben

A kota és a ház. I./ Adatgyőjtés

A kota és a ház. I./ Adatgyőjtés A kota és a ház Az emberiség ısidık óta védekezik a természet viszontagságai ellen. Természetes búvóhelyek hiányában maga készítette menedékeit, épített maga köré különbözı anyagokból, szükségletének megfelelı

Részletesebben

Hozzászólás a -val/-vel rag eredetéhez

Hozzászólás a -val/-vel rag eredetéhez Kisebb közlemények 73 Hozzászólás a -val/-vel rag eredetéhez 1. A magyar instrumentalis-comitativus -val/-vel ragjának eredetével foglalkozó kutatás több feltevést eredményezett, és ennek köszönhetıen

Részletesebben

Papp István Magyar nyelvtörténet

Papp István Magyar nyelvtörténet Papp István Magyar nyelvtörténet PAPP ISTVÁN MAGYAR NYELVTÖRTÉNET Kézirat Debrecen, 2014 A magyar nyelvű változat az Unkarin kielen historia (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Tietolipas 54. Helsinki,

Részletesebben

Grammatikai gyakorlókönyv

Grammatikai gyakorlókönyv Grammatikai gyakorlókönyv (mintaelemzésekkel és segédanyagokkal) Szerkesztette: P. Lakatos Ilona Szerzők: Bényei Ágnes P. Csige Katalin P. Lakatos Ilona Minya Károly Szabó G. Ferenc Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Szófajok a grammatikában *

Szófajok a grammatikában * 452 Mátai Mária characterised by (1) the openness of the terminological stock; (2) orientation towards classical languages in coining new terms; (3) and susceptibility to conceptual refashioning of terms

Részletesebben

Internetes lesipuskázás erôs hátszélben

Internetes lesipuskázás erôs hátszélben Internetes lesipuskázás erôs hátszélben Átlépve a 80. életév küszöbét, az ember csalódásokkal, fájó tapasztalatokkal felvértezve általában közönyösen szemléli környezetének reagálásait a tetteire, írásaira

Részletesebben

Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei. Cser Ferenc

Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei. Cser Ferenc Gyökerek Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei származásáról. Cser Ferenc Melbourne 2000 Cser Ferenc, 2000 A borító terve: Fodor Sándor, Melbourne Az első borítón: a székely rovásírás (e)gy

Részletesebben

II. Czuczor Fogarasi-konferencia

II. Czuczor Fogarasi-konferencia II. Czuczor Fogarasi-konferencia A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 2. Sorozatszerkesztő: Pécsi Györgyi Szerkesztette: Horváth Katalin A dolgozatokat lektorálták: Balázs Géza, Havas Ferenc,

Részletesebben

Az ısmagyar SOV-tıl az ómagyar (TQF)VSO-ig É. Kiss Katalin

Az ısmagyar SOV-tıl az ómagyar (TQF)VSO-ig É. Kiss Katalin Az ısmagyar SOV-tıl az ómagyar (TQF)VSO-ig É. Kiss Katalin 1. Bevezetés Írásom célja annak a változásnak a dokumentálása és magyarázata, mely a magyar mondat alapszórendjében az ómagyar korra illetve részben

Részletesebben

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

ASHKATAN B CHUN LEZUKUNA, SZKÍTA B HUN NYELVKÖNYV!

ASHKATAN B CHUN LEZUKUNA, SZKÍTA B HUN NYELVKÖNYV! ASHKATAN B CHUN LEZUKUNA, SZKÍTA B HUN NYELVKÖNYV! Előszó: Az elmúlt évtizedekben (két évszázadban?) a Société Arménienne de Zarytos (örmény nevén: Zertasakan Hajkakan Miouthioun, v. Zertasiantz

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

RÁLÁTÁS. A Rálátás Szerkesztősége, a Rhédey Kastély a Közművelődés Szolgálatában Alapítvány Kuratóriuma RÁLÁTÁS

RÁLÁTÁS. A Rálátás Szerkesztősége, a Rhédey Kastély a Közművelődés Szolgálatában Alapítvány Kuratóriuma RÁLÁTÁS RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

A -né asszonynévképző

A -né asszonynévképző Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék A -né asszonynévképző Témavezető: Dr. Rácz Anita egyetemi adjunktus Készítette: Kazamér Éva III. évf. magyar szak Debrecen, 2009

Részletesebben

Édes Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM. Tihanyi Lajos: Móricz Zsigmond 1917

Édes Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM. Tihanyi Lajos: Móricz Zsigmond 1917 A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes Anyanyelvünk 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Deme László, Kiss Jenõ, Korzenszky Richárd írása Bencédy József: Nyelvünk értékei

Részletesebben

Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet. az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maïarský jazyk

Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet. az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára. Maïarský jazyk Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet MAGYAR NYELV az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára Maïarský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Az itatóspapírtól a leánynyelvekig

Az itatóspapírtól a leánynyelvekig Kiss Károly Az itatóspapírtól a leánynyelvekig (Egy fantasztikus elmélet a magyar nyelv jellegéről és eredetéről) Régebben gyakran lapozgattam Bárczi Géza szófejtő szótárát. Feltűnt, hogy a finnugornak

Részletesebben

Magyar generatív történeti mondattan

Magyar generatív történeti mondattan Magyar generatív történeti mondattan MAGYAR GENERATÍV TÖRTÉNETI MONDATTAN Szerkesztette É. Kiss Katalin AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült Írták Bácskai-Atkári

Részletesebben

Budapest, 1990. márc. 13. Körtvélyessy Antal okl. közg. nyugd. darukezelő

Budapest, 1990. márc. 13. Körtvélyessy Antal okl. közg. nyugd. darukezelő Mélyen tisztelt Professzor Úr! Az MTA Nyelvtudomány Intézetében, a Szentháromság utcában, 1234/82. ügyiratszám alatt van egy írásom, amit Önnek küldtem elolvasás és értékelés céljából. 1982. május 25-i

Részletesebben

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001.

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Mikes International Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Internet: www.federatio.org/mikes_int.html Email: mikes_int@federatio.org P.O.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV LEÍRÁSÁNAK PROBLÉMÁI A SZLOVÁK ANYANYELVŐEK OKTATÁSÁBAN A POZSONYI COMENIUS EGYETEMEN 1

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV LEÍRÁSÁNAK PROBLÉMÁI A SZLOVÁK ANYANYELVŐEK OKTATÁSÁBAN A POZSONYI COMENIUS EGYETEMEN 1 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, V. évfolyam, 1. szám, (2010) pp. 169-182. A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV LEÍRÁSÁNAK PROBLÉMÁI A SZLOVÁK ANYANYELVŐEK OKTATÁSÁBAN A POZSONYI COMENIUS EGYETEMEN

Részletesebben

VALLÁSI KIFEJEZÉSEK ETIMOLÓGIÁJA

VALLÁSI KIFEJEZÉSEK ETIMOLÓGIÁJA VALLÁSI KIFEJEZÉSEK ETIMOLÓGIÁJA Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.3.) A magyar bibliai és egyházi zsargon több olyan kifejezést is használ, amelyek a mai közhasználatból kikoptak, vagy más jelentést

Részletesebben

Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára

Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára Vörös Éva Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára Doktori Értekezések 1. sz. Szerk. Jakab László. ISSN 1416-0455 ISBN 963 472 125 9 TARTALOM Bevezetés A források és az anyaggyűjtés

Részletesebben

A heterogén többes szám

A heterogén többes szám 464 Szolcsányi Ákos SUMMARY Batár, Levente Offence as a speech act This paper introduces offence as a new kind of speech act. We can consider it to be the opposite of compliment. The author suggests that

Részletesebben