10. A NYELVEK SOKFÉLESÉGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10. A NYELVEK SOKFÉLESÉGE"

Átírás

1 10. A NYELVEK SOKFÉLESÉGE 1. Szinte amióta felfedezték az emberek, hogy a magukén kívül más nyelvek is vannak a világon, azóta próbálnak rájönni, miért is van ez így, és hogyan keletkezhettek a különbözô nyelvek. Igaz, a magyarázatok indítóokai régebben egészen mások voltak. A monda szerint i. e. 650 körül egy egyiptomi fáraó két csecsemôt neveltetett föl egy pásztorral, szigorúan meghagyva neki, hogy ne beszéljen a gyerekek elôtt. Így kívánta kideríteni, milyen nyelven szólalnak meg elôször a fáraó szerint ez a nyelv lehetett ugyanis a legôsibb. A bibliai Bábel torony közmondásos története a nyelvek különbözôségét igyekezett megokolni. A magyar nyelv múltbeli héber és mai sumer rokonítói nyelvünk ôsi voltát törekedtek bizonygatni. Körülbelül 3-4 ezer nyelvrôl tudunk, amit most is használnak vagy valamikor beszéltek a világon. S tekintet nélkül arra, hogy egymilliárdnyian beszélik-e, mint a kínait, vagy pedig csak egyetlen ember, mint a 70-es években a szibériai kamassz nyelvet, minden nyelv teljes, egyenrangú és önálló egész, amely elsô látásra minden vonásában különbözik a többi nyelv túlnyomó többségétôl. Hogyan lehet rendet vágni az eltéréseknek ebben a rengetegében? Milyen alapon lehet a nyelveket egymással összehasonlítani? Az egyik válasz a nyelvek történetének kutatásából következik: ha két nyelvrôl kimutatható, hogy valaha egy nyelv különbözô változataiként léteztek, vissza kell menni a közös ôsig, és fel kell tárni a történetileg magyarázható szabályos változásokat. Ezek a változások azután megmutatják a hasonlóságok és eltérések mértékét és természetét is. 2. Amint a nyelvi változásban, a nyelvhasonlításban is a hangmegfelelések ötlenek leginkább szembe. Az újlatin nyelvek esetében, mivel még elôdjüket, a klasszikus latint is ismerjük, viszonylag könnyû dolgunk van. A francia és az olasz nyelv megfelelô szavaiban például a népi latin szókezdô k hangja a táblázatban bemutatott változásokon ment át. (A középsô példákat a klasszikus latinból adtuk meg, a kiejtést hozzávetôlegesen tüntetjük fel az írott formák alatt: az a n orrhangzós a-t jelöl, az u a félig ejtett u utáni a-t.) 138

2 10.1. táblázat. Példák az újlatin nyelvek rokonságára Olasz Latin Francia costa costa côte kosztá kosztá kot oldal corpo corpus corps korpo korpusz kor test chiave clavis clef kiáve klávisz klé kulcs croce crux croix krócse kruksz kr u á kereszt cantare cantare chanter kántáre kántáre sa n té énekelni caro carus cher káro kárusz ser kedves cera cera cire csérá kérá szir viasz cento centum cent csento kentumsza n száz città civitas cité csittá kívitász szité község 10. A nyelvek sokfélesége Az olasz és francia példákban a szókezdô hangok nem közvetlenül feleltethetôk meg egymásnak, hanem azokon az eltérô hangváltozási szabályokon át, amelyek a mindkettô közvetlen elôzményét jelentô népi latinból eltérô irányokba vitték az eredeti szókezdô k-t. A franciában az elülsô nyelvállású magánhangzók (i, e) elôtt a k végül is sz-re módosult, az olaszban viszont cs-re. Továbbá a franciában rövid vagy hosszú á elôtt a k-ból s lett. Az olasz viszont az összes mássalhangzó és hátul képzett magánhangzó elôtt megôrizte a k hangot. 139

3 III. A NYELV VÁLTOZATAI Az újlatin nyelvek rokonsága a napnál is világosabb, hiszen fejlôdésük szinte a szemünk elôtt zajlott le: történeti dokumentumok, a fennmaradt elôzmény, a latin és a szabályosan eltérô ugyanolyan vagy hasonló jelentésû szavak mind egyszerre bizonyítják e tényt. 3. Amikor nincs írásos emlékünk a közös ôsrôl és mondanunk sem kell, hogy ez az általános eset, de a hasonló jelentésû szavak hangalakja ugyanilyen módon mutat szabályos eltéréseket, szintén biztonsággal feltételezhetjük, hogy létezhetett egy olyan alapnyelv, amelyre az e szavakat tartalmazó nyelveket visszavezethetjük. Hasonlítsuk össze a táblázat adatait (csak a mai kiejtést jelöljük ismét hozzávetôlegesen) táblázat. Példák a germán nyelvek hasonlóságára Jelentés Angol Holland Német Dán Svéd ház ha u sz hö ü sz ha u sz hú g sz húsz egér ma u sz mö ü sz ma u sz mú g sz músz kint a u t ö ü sz a u sz ú g dz út Ennél persze sokkal több akár az efféle, akár a más típusú megfelelés, amely egy nyelven belül azonos, a nyelvek között szabályszerû sémába rendezôdik. Ésszerû tehát feltenni, hogy a mai angol, holland, német, dán és svéd (és még jó néhány) nyelv egy közös ôsgermán nyelv nyelvjárásaiként kezdte önálló életét, e nyelvek mai hangrendszerének egymástól való eltéréseit a közös ôsgermán hangrendszer szabályszerû történeti változásai magyarázzák. De milyen lehetett a szavak ôsgermán nyelvi formája? Amikor ezeket a szóalakokat a kutatók visszaállítják, rekonstruálják, akkor az egyes nyelvek történetének adataiból és a hangváltozások általános törvényszerûségeibôl kiindulva feltevéseket fogalmaznak meg, amelyekre közvetlen bizonyítékokat valószínûleg sohasem lehet majd találni, hiszen például ôsgermán nyelvi emlék szinte kizárt, hogy létezzék. A táblázat szavainak esetében valószínûnek tartják, hogy az ôsgermán formák *húsz, *músz és *út voltak (a csillag itt nem helytelen, hanem feltett, azaz nem adatolt szót jelöl). Az újlatin és a germán (valamint a szláv) nyelvek rokonságát valójában soha nem is volt szükséges nagy tudományos apparátussal bizonygatni, olyannyira hasonlítanak egymásra. A nyelvek történeti összehasonlításának tana, amely az önálló nyelvtudomány megjelenését is jelentette, az óind irodalmi nyelv, a szanszkrit felfedezésével kezdôdött. A XIX. század elejétôl fogva egyre világosabbá vált, hogy sok európai és néhány, Indiában és környékén beszélt nyelv mai és korábbról adatolható hasonlóságai nem lehetnek véletlenek. Lássunk három példát (10.3. táblázat). 140

4 10.3. táblázat. Példák az indoeurópai nyelvek rokonságára 10. A nyelvek sokfélesége Nyelv anya halál, meghal hét óangol módormordhorszeofon latin mátermorti szeptem óind mátár mr, mará szaptá tokhár mácar örmény mair ógörög mátermortósz heptá óír máthir ír marth szecht ófelnémet moutermord szíbun lett máte ószláv mati mireti szedmi litván mote n albán motre walesi marw Ha az eltérések nagyobbak is, továbbra is rendszeresek. Ez késztette a XIX. századi nyelvészeket arra, hogy egy közös indoeurópai alapnyelvre vezessék vissza a felsorolt nyelveket. Eszerint az alapnyelv az egyes népcsoportok elvándorlása, elszigetelôdése következtében tagolódott szét különálló nyelvcsaládokra, majd a népek további története során önálló nyelvekre. Néhány nyelvcsaládot, illetve nyelvet kiemelve a nyelveknek ezt a származástörténetét a táblázatban mutatjuk be. 4. Az indoeurópai nyelvek összehasonlítása nagy lendületet adott a több ezer éves írott emlékekkel nem rendelkezô nyelvek és nyelvcsaládok összefüggésének kutatásaihoz. Így találtak egyre több bizonyítékot a magyar nyelv finnugor, illetve tágabb körben uráli rokonságára. A táblázatban foglaljuk össze a megfeleléseket (kiejtés szerinti alakokban). Természetesen a nyelvhasonlítás az uráli nyelvek esetében is a szabályos hangmegfeleléseket keresi, s ennek nyomán állítja fel hipotéziseit az alapnyelvi hangrendszerrôl. Hadd adjunk erre is egyetlen példát, melyben két ugor nyelvet vetünk össze (10.1. ábra). Még ebbôl az igencsak vázlatos nyelvhasonlításból is kiderül: voltak hangváltozási szabályok, melyekben a vogul és a magyar egyenlôen vett részt (a rövidülés), és voltak olyanok is, amelyeket már csak a magyar önálló történetére tehetünk fel (zárhangból réshanggá változás). Ilyen jellegû meggondolások alapján az uráli nyelvek története és rokonsága is ábrázolható a már ismert sémában (10.6. táblázat). 141

5 III. A NYELV VÁLTOZATAI táblázat. Az indoeurópai nyelvek rokonsága INDOEURÓPAI Nyelvcsalád i. e i. e i. e./i. u. i. u Ma ind védikus klasszikus hindi, urdu szanszkrit szanszkrit bengáli indoiráni az Aveszta afgán, iráni nyelve pehlevi perzsa, kurd északi lengyel, cseh keleti orosz szláv ukrán, belorusz déli óegyházi bolgár, szláv szerbhorvát keleti gót északi óészaki norvég germán izlandi óangol angol, nyugati ófelnémet német klasszikus vulgáris portugál latin latin spanyol itáliai francia olasz román mükénéi homéroszi koiné újgörög görög görög klasszikus görög 142

6 FINNUGOR SZAMOJÉD UGOR FINN-PERMI táblázat. Példák az uráli nyelvek hasonlóságára 10. A nyelvek sokfélesége Nyelvcsalád Nyelv magyar te két szem fa megy/ tél kô/köv menobi- vogul kit sem -pa men- tel kô ugor osztják kät szem men- tal kev permi zürjén te k-ik szin pu mun- t-il ki votják ton k-ik szin pu m-in- tol kô cseremisz tenj kot szinze pu mij- tel kü finn- mordvin ton kafta szeljme telje kev volgai finn szinä kakszi szilmä pú mene- talvi kivi lapp ton k-ikt csalbme manna taleve északi nganaszan tona sziti szew fȧ men- nyenyec szigye szew minjdéli szelkup tan szitte szei pó min- MAGYAR szó hang szabály kéz hab k h elöl képzett magánhangzó elôtt megmarad hátul képzett magánhangzó elôtt réshanggá változik feltett alapnyelvi hang k VOGUL szabály hang szó jelentés kát kéz k kup hullám száz tél fa z t f szó belsejében zöngés réshanggá változik szát száz szó elején t t megmarad täl tél szó elején réshanggá változik -pa fa megmarad ravasz róka v szó belsejében zöngés réshanggá változik p p finn repo róka lök öt epe k t p rövidül rövidül -kk- -tt- -ppk t p läkwi ät tép csúszik öt epe ábra. Szabályos hangmegfelelések ugor nyelvek között 143

7 III. A NYELV VÁLTOZATAI táblázat. Az uráli nyelvek rokonsága i. e i. e i. e i. e./i. u közfinn finn alapnyelv finn- észt volgai alapnyelv lapp volgai mordvin finn- nyelvek permi cseremisz alapnyelv permi votják finnalapugor nyelv zürjén alap nyelv ugor ôsmagyar ómagyar magyar alapnyelv ôs- vogul uráli obi-ugor osztják alapnyelv északi nyenyec szamojéd szamojéd nganaszan alapnyelv déli szelkup szamojéd Természetesen nemcsak a nyelvek hangrendszere változott. Már az elôzô fejezetben is bemutattuk, hogy a módosulások a nyelv minden szintjét érintik éppen ezért ütközik néha oly nagy nehézségbe a szabályszerûségek feltárása. A birtokos jelölése például jelentôs mértékben különbözik az egyes uráli nyelvekben; mégis az egyezô vonások sokkal fontosabbak: minden nyelv végsô soron személyes névmásra visszavezethetô elemmel jelöli a birtokost a birtokon a magyar példáknak megfelelô rendben: kez-em, kez-ed, kez-e, kez-ünk, keze-tek, kez-ük. Azonos vonása e nyelveknek az is, hogy a páros testrészekre (szem, fül, láb stb.) egyes számmal utalnak (például Fáj a fülem, de nem: *Fájnak a füleim), és a számnevek után is egyes számú fôneveket használnak (például három kép, és nem: *három képek) szemben például az indoeurópai nyelvekkel. 5. A nyelvhasonlításnak e módszereit nem csak az írásos történettel rendelkezô nyelvekre lehet alkalmazni. Az eddig idézettekhez hasonló összefüggéseket a világ számos nyelvében felismertek. Az érdekesség kedvéért most két, a fentiektôl és egymástól is távol esô nyelvcsoportok közti megfeleléssort mutatunk be (10.7. és táblázat). 144

8 10. A nyelvek sokfélesége táblázat. Nyugati ausztronéz nyelvek Nyelv Feltételezett ausztronéz alap- Jelentés tagalog jávai batak nyelvi forma (Fülöp-szk.) (Szumátra) választ píli g pilik pili pilik hiány orr kúlaη iluη kuraη iruη huraη iguη kulaη iguη táblázat. Algonkin nyelvek Nyelv Jelentés fox potavatomi boldog vagyok nekesateszi nkösatösz ô boldog kesatesziva ksatszö borz sekakva skak nô ihkveva kve A fox és a potavatomi az amerikai indián nyelvek algonkin csoportjába tartozik, melyeket eredetileg az Észak-Amerika keleti felében élô ôslakók beszéltek. A kérdés már most az, hogy e kettô közül melyik tükrözi jobban a feltehetô eredeti állapotot. Mivel írásos adataink nincsenek, elvben egyaránt szóba jöhet bármelyik, hiszen mind a hangbetoldás (skak sekakva), mind a hangkiesés (sekakva skak) érvényes és valószínû lehetôség a nyelvek történetében. Hogy mégis a fox nyelvû szavakról gondolhatjuk, hogy közelebb állnak az eredeti állapothoz, az onnan következik, hogy a potavatomiból nem tudunk egy olyan szabályt megadni, amely a különbözô betoldandó magánhangzókat egyöntetûen megnevezné. Fordítva viszont egyszerûbb dolgunk van: a hangok kiejtését egyetlen szabály magyarázhatja. Ez persze így csupán feltevés. De annyi közvetett bizonyítékunk mindenesetre van, hogy az algonkin nyelvek e csoportja mind a fox nyelvre hasonlít e tekintetben. Ilyen módon tehát a legtöbb nyelv rokonsági viszonyait is meg lehet állapítani: ezt mutatjuk be a ábrán, amely a nagyobb nyelvcsaládokat helyezi el a világtérképen. 6. A nyelvek azonban legtöbbször egyáltalán nem úgy változnak mint a fajok: legfeljebb tovább osztódnak új fajokra más fajokkal sohasem keveredhetnek. A nyelveket beszélô népek viszont történetük során gyakran keveredtek más népekkel, beleolvadtak azokba, átvették nyelvüket, vagy csak nyelvi rétegeket vettek át tôlük mindez sokkal bonyolultabbá teszi a nyelvek közötti összefüggések kutatását. 145

9 III. A NYELV VÁLTOZATAI ábra. A nagyobb nyelvcsaládok 146

10 10. A nyelvek sokfélesége 147

11 III. A NYELV VÁLTOZATAI A délkelet-ázsiai nyelveknek (thai, kínai, vietnami stb.) azt a vonását például, hogy a hanglejtés fonémáját (lásd a Hangok címû fejezetet) egyaránt használják, noha eltérô nyelvcsaládokba tartoznak, azzal magyarázzák, hogy egymással tartósan érintkeztek. Érdekes hasonlóságokat találtak a Balkán környékén beszélt különféle nyelvcsaládokba tartozó nyelvek között is. A szláv nyelvek közé sorolt bolgárban, az újlatin románban és az önálló csoportot alkotó albánban például egyformán a fônév mögött van a határozott névelô : bolgár: trup-at test a, konj-at ló a ; román: om-ul férfi a, munte-le hegy a ; albán: mik-a barát a, djal-i fiú a. Újabb genetikai kutatások, amelyek során az adott nyelveket beszélô közösségekbôl válogatott személyek génállományát hasonlítják össze, nagyobb vonalaiban alátámasztják a nyelvészeknek az egyes nyelvcsaládokról szóló feltevéseit. A gének közös eredetét és az idô síkjára vetített eltéréseit megállapító tudósok azon a nézeten vannak, hogy a mai ember kb ezer évvel ezelôtt alakult ki Közép-Afrikában és onnan három nagyobb kiáramlással hozta létre a ma jórészt a kontinens déli és nyugati részében beszélt afrikai nyelvcsoportot, illetve az ázsiai irány kettéválásával kb ezer évvel ezelôtt a ma az egyenlítô körül és attól délre Óceániától Madagaszkárig tartó övezetben beszélt nyelvcsoportokat (mint például az ausztronéz nyelveket), illetve az eurázsiainak nevezhetô összes többit, beleértve az indoeurópait, az urálit, az akkor még szárazföldi hidat képezô Bering-szoroson Amerikába átvándorolt késôbb indiánoknak nevezett ôslakosok nyelveit (mint az algonkin nyelveket), és így tovább. Ez a genetikai kutatás azt is jól ki tudja mutatni, hogy a nyelvészek által rokontalannak tartott nyelveknek, mint például a Spanyolország északkeleti sarkában és Franciaország ezzel szomszédos területén honos baszknak a beszélôi genetikailag is szigetet alkotnak, és valószínûleg az indoeurópai nyelveket beszélô hódítók betelepedése elôtti európai ôslakók leszármazottai. Jóllehet a nyelvészek többnyire gyanakodva szemlélik a több tízezer évre vonatkozó feltevéseket és nem szívesen állnak a különféle nyelvcsaládok rokonításai mellé, amennyiben a módszer a már bizonyítottnak tekinthetô nyelvrokonságok esetében ezekkel azonos eredményre jut, akkor érdemes próbálkozni a pusztán nyelvészeti eszközökkel a nagy idôbeli távolság és a nyelveknek a génekhez képest rohamos változása miatt a múlt ködébe veszô kapcsolódásokkal is. 7. Mindeddig olyan hasonlóságokat vizsgáltunk a nyelvek között, amelyek ésszerûen belátható, szinte kézenfekvô okokkal voltak magyarázhatók. Természetes ugyanis a hasonlóság, ha egyazon tôrôl származó, egymással rokon nyelvek között mutatkozik, s az is természetes, ha a huzamosabb ideig tartó egymás mellett élés, a nyelvi érintkezés következtében jönnek létre hasonlóságok a nyelvek között. Mutatnak-e azonban egyezéseket, hasonlóságokat olyan nyelvek, melyek közt rokoni kapcsolat nem föltételezhetô, s földrajzilag is igen távol élnek beszélôi egymástól, s így egymásra sem hathattak? Igen, léteznek ilyen hasonlóságok. Már a XIX. században, amikor megfelelô mennyiségû ismeret gyûlt össze a távoli földrészeken beszélt nyelvekrôl is, kimutattak ilyen hasonlóságokat. Mivel akkoriban a szót tekintették a nyelv 148

12 10. A nyelvek sokfélesége alapegységének, a szavak alkatában, felépítésük természetében fedeztek fel szabályosságokat, nyelvek csoportjaira jellemzô tulajdonságokat (ezek közül néhányat más szempontból már a Szavak címû fejezetben is érintettünk). Aszerint, hogy a nyelvek milyen eszközökkel fejezik ki a nyelvtani viszonyítást, megkülönböztettek elszigetelô (izoláló), ragozó (agglutináló) és hajlító (flektáló) nyelveket. Az elszigetelô nyelvek mint például a kínai vagy olyan kelet-ázsiai nyelvek, mint a thai, a burmai vagy a khmer szavai többnyire egyszótagú tövek, amelyekben a nyelvtani viszonyok kifejezésekor, a mondatokban semmiféle változás nem történik. Az ilyen nyelvek a nyelvtani viszonyokat a szavak sorrendjével fejezik ki. A kínaiban például a tövek következô sorrendje: wo én kaoszu mondani ni te azt jelenti: én mondom neked ; a ni kaoszu wo sorrend viszont ezt: te mondod nekem. A ragozó nyelvek szavaiban a tô elé vagy mögé ragadnak különféle szóelemek (morfémák), melyek a nyelvtani viszonyokat jelölik. A török nyelvekben vagy jó néhány amerikai indián nyelvben, de a mi nyelvünkben is ez a grammatikai viszonyok kifejezésének egyik legfôbb módja. A magyarban csak kivételesen halmozható annyi szóelem egyetlen szó keretei közé, mint a megszentségteleníthetetlenségeskedéseiteket szószörnyetegbe, de van néhány olyan nyelv (ezeket a ragozó nyelvek szélsôséges típusaként bekebelezô nyelveknek is nevezik), ahol tipikusan a mondat összes nyelvtani viszonyát egyetlen szó közegében jelölik. A Nem érti, amit mondok összetett mondat például a takelma indián nyelvben így alakul: Anijokkoinehdek. (Szóelemenkénti fordításban: ani- nem ; -jokkoi- tud ; -ne- mond ; -h- -ás ; -dek enyém.) A nyelvek harmadik típusában, a hajlító vagy idegen szóval flektáló típusban a mondatbeli viszonyokat és a szavak jelentésváltozatait a szótövek hangjainak megváltozása jelöli. Tekintsük példaként az alábbi német szóalakváltozatokat jelentéseikkel együtt (további példákat a Szavak címû fejezetben adtunk): sprechen spricht sprach gesprochen Spruch Sprüche beszélni beszél beszélt beszélve mondás mondások Egy-egy nyelv többféle típus jegyeit is viselheti kisebb-nagyobb mértékben, s története során fokozatosan átalakulhat egyik típusból a másik típusba. 8. Nemcsak a szó, hanem a mondat alkata is mutat szabályosságokat, hasonlóságokat a különbözô rokonságilag és területileg egymástól távol álló nyelvekben. Az esetjelölések (alany-, tárgy- stb.) azonosítása vagy a szórend rögzített volta alapján, másrészt az alany nyelvtani kategóriájának a cselekvô fogalmával való rendszeres (bár nem kizárólagos) azonosíthatósága folytán minden nyelvben meg lehet állapítani az alapvetô mondatrészeket: az alanyt, az állítmány igéjét, a tárgyat stb. Hasonlóképpen meg lehet mondani, milyen típusú 149

13 III. A NYELV VÁLTOZATAI jelzôs szerkezetet, mellékmondatokat stb. használ az illetô nyelv. Amikor pedig már eddig eljutunk, megint csak meglepô következtetésekhez érkezhetünk el. A fôbb mondatrészek (alany, ige, tárgy) elvben hatféleképpen helyezkedhetnének el, a világ nyelvei alapszórendjükben mégis csak négy változatot használnak ki (kezdôbetûkkel rövidítve): A-I-T, A-T-I, I-T-A, I-A-T. Úgy látszik továbbá, hogy ezeken belül is két jellegzetes típus van: az IGE TÁRGY, illetve a TÁRGY IGE sorrendet következetesen használó nyelvek. A típusok felállítása nem üres játék: a mondatrészek rendje ugyanis szoros kapcsolatban látszik lenni egy csomó további sorrendi sajátossággal. Lássunk erre is példát: egyik forrásunk a szingaléz, amelyet Sri Lankában (Ceylonban) beszélnek és A-T-I sorrendû nyelv; a másik az ír nyelv, amely I-A-T rendû. (Egyébként mindkettô az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozik.) táblázat. Szórendi típusok SZINGALÉZ 1. Alap- Jón ballave däkka. Chonaic Seán an madadh. szórend János (a) kutyát látta. Látta János a kutyát. A T I I A T 2. Jelzôs Jón tadi ballave däkka. Chonaic Seán an madadh mór. szerkezet János (a) nagy kutyát látta. Látta János a kutyát nagy. MELLÉKNÉV FÕNÉV FÕNÉV MELLÉKNÉV 3. Vonatkozó Mas kápu ballave Jón Chonaic Seán an mellékmondat däkka. madadh a d ith an fheoil. Húst evett kutyát János Látta János a kutyát, amely evett látta. húst. MONDAT FÕNÉV FÕNÉV MONDAT 4. Kérdôszó Jón ballave däkka de? An bhfaca Seán an madadh? János kutyát látta vajon? Vajon látta János a kutyát? MONDAT KÉRDÕSZÓ KÉRDÕSZÓ MONDAT 5. Összetett daha tune, daha hate trí déag, seacht déag számnevek tíz három, tíz hét három tíz, hét tíz 6. Névutó janéle indela ón fhuinneog vagy elöljáró ablak -ból -ból ablak ÍR Nem folytatjuk, ebbôl is látszik: minden fordítva van az egyikben a másikhoz képest. De hiszen nem is ez az igazán érdekes az illetô nyelvtípusok számára, hanem inkább az, hogy egyformán fordítva legyen: a szingalézben minden módosító értelmû kifejezés megelôzi a módosítottat, az írben min- 150

14 10. A nyelvek sokfélesége den módosító értelmû kifejezés követi a módosítottat. Ha pedig a mondat központi eleme az ige, akkor a mondatrészek az ige szempontjából módosító értelmûek, s így válik igazán érthetôvé e két ellentétes rend. 9. Az eddig elmondottakból úgy tûnhetik, hogy anyanyelvünket, a magyart (de még az általunk jobban ismert idegen nyelveket, az oroszt, a németet, az angolt és a többit is) nehéz a fönt felsorolt szóalak szerinti vagy mondatrend szerinti típus valamelyikébe egyértelmûen belesorolni. Hiszen kivételszerûen emlegettük a mintegy 15 szóelemet tartalmazó szószörnyeteget, s bár mondatbeli szavaink tipikusan több, egymáshoz ragasztott morfémát tartalmaznak, nyelvünk esetenként hajlító eszközzel is él (például szép, szebb; hó, havat stb.), s tudunk oly mondatot is alkotni, amely tövek egymásutánjából áll, s ha ugyanezeket a töveket más sorrendbe állítjuk, más jelentésû szószerkezetet kapunk vagyis föllelhetjük az izoláló típus jegyeit is nyelvünkben sok lány szép, ill. sok szép lány). Mondatrend tekintetében pedig az elôzôekben felsorolt hat mutató közül a magyar a 2., az 5. és a 6. tulajdonság tekintetében egyértelmûen a szingalézhez hasonlítható, viszont ha alapvetô mondatrészeinek sorrendjét tekintjük, a közlés igényeitôl függôen, különbözô hangsúlyozással szinte bármely sorrend elôfordulhat benne. Vonatkozó mellékmondatait megalkothatjuk a szingalézhez és az írhez is hasonló módon; ami pedig a kérdôszó helyét illeti, az -e kérdôszócska a szingalézhez hasonló helyet foglal el a kérdô mondatokban, a vajon viszont az ír rendet követi, vagyis tipikusan a mondat élén áll. Azt jelenti-e mindez, hogy a típussajátosságok csak egyes nyelvekre érvényesek, mások nem követik ôket? Nem, másképp áll a helyzet. A nyelvek összehasonlítása révén fölfedezett nyelvi típusok az összefüggéseknek, szerkezeti sajátosságoknak olyan nyalábjai, amelyek révén az egyes nyelveket tanulmányozó ember szabályszerûségeket tud megállapítani a nyelvek közt. Ritka az a nyelv, amely szélsôségesen tiszta típust valósít meg (mint például a bekebelezô nyelvek, avagy a mondatrészek sorrendje tekintetében a szingaléz, illetve az ír nyelv), s ez érthetô is, hiszen minden nyelv minden idôben változik azoknak a tulajdonságoknak a tekintetében is, amelyeket egy-egy nyelvi típus jellegzetes jegyeként emelünk ki. Hogy végül is jogosak-e azok a nyelvi típusok, amelyeket ily módon a nyelvész a nyelvek összehasonlítása révén elvon, absztrahál, azt onnan tudhatjuk meg, hogy sikerül-e segítségükkel a nyelvek állapotát és változását kielégítôen, szabályokba foglalva megmagyarázni. A magyar nyelv látszólagos összevisszasága rögtön logikussá, érthetôvé válik, ha történetileg tekintjük. A finnugor, illetve uráli nyelvcsaládhoz tartozó nyelvek mai állapotának összehasonlításából, valamint más módszerekkel feltárt történeti elôzményeibôl kiderül, hogy ôsibbek, régibb állapotot ôriznek azok a típussajátosságok, amelyek a szingaléz mondatrész-sorrendi jegyeket követik, s új fejlemények azok, amelyek ettôl eltérnek. A típussajátosságok segítségével így azután meghatározhatjuk, hol tart nyelvünk a típusok közötti változás folyamatában. 151

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI A tanóra célja: Az óra a őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben

Részletesebben

Negyedik házi feladat

Negyedik házi feladat Negyedik házi feladat Név: Gyenese Péter Évfolyam: ELTE BTK magyar BA I. évfolyam Kurzuskód: BBN-MNY-232/3 Tárgynév: A magyar nyelv finnugor alapjai Oktató: Salánki Zsuzsa 1. Példa + magyarázat a belső

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása

IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása I. A korszakolás általános kérdései I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés. Nyelvek története: sok tízezer év I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés.

Részletesebben

TARTALOM. I. fejezet Az indoeurópai nyelvcsalád

TARTALOM. I. fejezet Az indoeurópai nyelvcsalád TARTALOM Tartalom... Ábrák jegyzéke Rövidítések.., Előszó I. fejezet Az indoeurópai nyelvcsalád 1. Az indoeurópai nyelvcsalád fogalmának kialakulása 1. 1. A nyelvek osztályozásának apológiái módszere (17);

Részletesebben

A magyar nyelv történetének korszakai

A magyar nyelv történetének korszakai A magyar nyelv történetének korszakai I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés. Nyelvek története: sok tízezer év de: nyelvtörténet módszereivel néhány ezer év vizsgálható de: különböző mértékben

Részletesebben

1. Az EmbEr és A nyelv 1.1. A nyelv kialakulása 1.2. A világ nyelvei holt nyelv 1.3. rokon nyelvek családfaelmélet ősnyelv utódnyelv

1. Az EmbEr és A nyelv 1.1. A nyelv kialakulása 1.2. A világ nyelvei holt nyelv 1.3. rokon nyelvek családfaelmélet ősnyelv utódnyelv 1. Az ember és a nyelv 1.1. A nyelv kialakulása Sokféleképpen próbálták már magyarázni, miért és hogyan jött létre az emberi nyelv, végleges álláspont azonban a mai napig sincs. A különféle állatcsoportok

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

Schmidt József. A nyelv és a nyelvek

Schmidt József. A nyelv és a nyelvek Schmidt József A nyelv és a nyelvek Schmidt József A nyelv és a nyelvek Bevezetés a nyelvtudományba 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Ez a kis mű a művelt nagyközönség számára készült bevezetés a nyelvtudományba,

Részletesebben

Fejlesztı neve: MAGASI ANDRÁS. Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI

Fejlesztı neve: MAGASI ANDRÁS. Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI Fejlesztı neve: MAGASI ANDRÁS Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: Az óra a magyar őstörténet

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Hogyan állapítható meg két vagy több nyelv rokonsága? Írta: Fejes László január 30. péntek, 20:47 - Módosítás: november 01.

Hogyan állapítható meg két vagy több nyelv rokonsága? Írta: Fejes László január 30. péntek, 20:47 - Módosítás: november 01. Míg a közeli nyelvek rokonsága könnyen megállapítható (a hasonlóság olyan mértékű is lehet, hogy e nyelvek beszélői több-kevesebb nehézséggel meg is értik egymást), a távolabbi rokonságban álló nyelvek

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

BESTUFS Jó gyakorlati példák a városi teherszállításban

BESTUFS Jó gyakorlati példák a városi teherszállításban BESTUFS Best Urban Freight Solutions www.bestufs.net BESTUFS Jó gyakorlati példák a városi teherszállításban Horvátth Balázs, TRANSMAN Kft. BESTUFS szeminárium, Budapesti Közlekedési Múzeum, 2008. február

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Petőfi S. János Benkes Zsuzsa A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Analitikus szövegmegközelítésről akkor beszélünk, amikor az elemzést nem készítik elő

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

1. A nyelv története

1. A nyelv története 1.1. A világ nyelveinek bölcsője 1. A nyelv története Gondolkoztál már azon, hogy hány nyelv létezhet a világon? Melyik ma létező nyelv lehet egy ún. ősnyelv örököse? Létezhetett-e egyáltalán egy minden

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában

Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában ÁLTALÁNOS MŰVEK 001 Tudomány és ismeretek általában 001.89 A tudomány és a tudományos munka szervezése 002 Dokumentáció, könyvek, írásművek. 003 Írástörténet

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 5. A nyelvtörténeti rekonstrukció alapjai. Jelentéstan. 2016. március 30. Összehasonlító rekonstrukció: alapok A történeti rekonstrukció klasszikus

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida

OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK. Készítette: Dobi Frida OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAK Készítette: Dobi Frida JÖVEVÉNYSZAVAK A jövevényszavak és az idegen szavak között a határt nem lehet megvonni. Jövevényszavaknak azokat az idegen nyelvből jött szavakat nevezzük, melyek

Részletesebben

2. A mássalhangzó-rendszerrel kapcsolatos problémák

2. A mássalhangzó-rendszerrel kapcsolatos problémák 2. A mássalhangzó-rendszerrel kapcsolatos problémák honnan ismerhető meg? kikövetkeztetés a) ómagyar kor nyelvemlékei b) rokon nyelvek sajátosságai c) ősmagyar kor jövevényszavai 1. ősmagyar kor elejének

Részletesebben

A nyelvhasonlítás alapfogalmai Készítették: Oszkó Beatrix Sipos Mária Várnai Zsuzsa

A nyelvhasonlítás alapfogalmai Készítették: Oszkó Beatrix Sipos Mária Várnai Zsuzsa A nyelvhasonlítás alapfogalmai Készítették: Oszkó Beatrix Sipos Mária Várnai Zsuzsa Köszönetet mondunk Bakró-Nagy Marianne-nak és Mus Nikolettnek értékes javaslataikért! Bevezetés Az alábbiakban olyan

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ NYELVI TÉRKÉPE II.

AZ EURÓPAI UNIÓ NYELVI TÉRKÉPE II. AZ EURÓPAI UNIÓ NYELVI TÉRKÉPE II. SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK TÉRKÉPÉSZ SZAKIRÁNY Készítette: Molnár Nikolett Témavezető: Klinghammer István, egyetemi tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz-

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

Rátki Zoltán IS - SE. Őfelsége a (Magyar) Nyelv 01 - IO

Rátki Zoltán IS - SE. Őfelsége a (Magyar) Nyelv 01 - IO Rátki Zoltán IS - SE Őfelsége a (Magyar) Nyelv 01 - IO ŐS ÉLŐ SZÓ régészeti feltárás A magyar nyelv elve csodája lényege legfőbb csodája rejtelme üzenete A (magyar) nyelv elve 2000-2004-ig összeállt a

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010

KIS BOTANIKAI LATIN. Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A növényfajok nomenklaturájának szabályai BARTHA DÉNES 2010 KIS BOTANIKAI LATIN Dióhéjban a latin nyelvről A latin nyelv eredete és szerkezete Dióhéjban a

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

Nyelvtörténet. A nyelv szinkrón és diakrón változásai. A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont

Nyelvtörténet. A nyelv szinkrón és diakrón változásai. A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont Nyelvtörténet A nyelv szinkrón és diakrón változásai A nyelvtudomány két vizsgálati módszere: leíró (szinkrón) és történeti (diakrón) szempont a) szinkrónia: a nyelv időbeli egysége, egy bizonyos időpontban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 2. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Az egyszerű mondat szerkezete (É. Kiss 1992) a fő összetevők lehetséges sorrendje: Imre ismeri Erzsit. Erzsit ismeri Imre. Imre Erzsit ismeri.

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás Felvételi előkészítő magyar nyelvből 1. foglalkozás SZÖVEG BESZÉD Mondatok Szószerkezetek Szavak Szóelemek Hangok N Y E L V A kommunikáció tájékoztatást, közlést, felhívást és információcserét jelent.

Részletesebben

EVOLÚCIÓ, AZ EMBER EVOLÚCIÓJA Szathmáry Eörs

EVOLÚCIÓ, AZ EMBER EVOLÚCIÓJA Szathmáry Eörs EVOLÚCIÓ, AZ EMBER EVOLÚCIÓJA Szathmáry Eörs Biológiai szempontból az evolúció nem más, mint a replikátorok populációjában lezajló, generációkon átívelő folyamat, amelynek során a replikátorokat jellemző

Részletesebben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A magyar állampolgárság Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Témavezető:

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés

Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Fazakas Emese Teret hódító igekötőink és a nyelvművelés Arra az évtizedek óta állandóan felmerülő kérdésre, hogy szükségünk van-e a magyar nyelv ápolására, művelésére, háromféle választ adhatunk: egyáltalán

Részletesebben

Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó

Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó Csík Tibor: Egy közgyűjtemény és használó I. rész Minden intézmény számára elsőrendű fontosságú, hogy munkájáról visszajelzést kapjon, szolgáltatás nyújtójaként ismerje használóit és azok igényeit. Különösen

Részletesebben

Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL, EMILE) az európai iskolákban

Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL, EMILE) az európai iskolákban Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL, EMILE) az európai iskolákban A fordítást az EURYDICE Magyarországi Képviselet készíttette és gondozta az angol nyelvű változatból. Eurydice Az európai oktatási információs

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 9. A nyelvek sokfélesége A nyelvrokonság. Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék

Bevezetés a nyelvtudományba. 9. A nyelvek sokfélesége A nyelvrokonság. Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Bevezetés a nyelvtudományba 9. A nyelvek sokfélesége A nyelvrokonság Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Hány nyelv van a világban? 4 5 ezer körül (szélsıségesebb becslések: 3 10 ezer körül) Bizonytalanságok

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: és Kép forrása: szabadon használható fotók.

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás:  és  Kép forrása:  szabadon használható fotók. Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: http://hu.wikipedia.org/ és http://www.sulinet.hu/ Kép forrása: http://www.sxc.hu, szabadon használható fotók. Szövegtípus: magyarázó szöveg Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő A munkaköri,

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ 6. ÉVFOLYAM JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2003 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Olvasás javítókulcs 6. évfolyam Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ OLVASÁS 1. BLOKK

Részletesebben

Balázs Géza Anyanyelvi világképünk

Balázs Géza Anyanyelvi világképünk Balázs Géza Anyanyelvi világképünk 1. A világ nyelvi képe Mind az amerikai, mind pedig az európai nyelvtudományban a világ nyelvi képe fogalom kutatásának sokféle hagyománya van. Az alapkérdés az, hogy

Részletesebben

FORDÍTÁSI TEVÉKENYSÉG CSONGRÁD MEGYE ÜGYÉSZI SZERVEI RÉSZÉRE

FORDÍTÁSI TEVÉKENYSÉG CSONGRÁD MEGYE ÜGYÉSZI SZERVEI RÉSZÉRE FORDÍTÁSI TEVÉKENYSÉG CSONGRÁD MEGYE ÜGYÉSZI SZERVEI RÉSZÉRE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/34 Vállalkozási keretszerződés kötése a Csongrád Megyei Főügyészség, valamint a hozzá tartozó 6 szervezeti

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

DÍJSZABÁS Érvényes: 2012. december 1-től ÁLTALÁNOS FORDÍTÁSI DÍJAK

DÍJSZABÁS Érvényes: 2012. december 1-től ÁLTALÁNOS FORDÍTÁSI DÍJAK 1. oldal DÍJSZABÁS Érvényes: 2012. december 1-től ÁLTALÁNOS FORDÍTÁSI DÍJAK Nyelvi kategória Forrásnyelv Célnyelv Szavankénti ár (1) Oldalankénti ár (2) normál határidő esetén (3) 1. kategória: Alap angol,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A kultúra megjelenése és átörökítése a szociális tanulás formáira támaszkodik. A kultúra lényegi jellemzője az ismeretek felhalmozása, melyhez találmányokra,

Részletesebben

Nyelv és gondolkodás

Nyelv és gondolkodás Nyelv és gondolkodás Egyetemes és egyéni Mennyiben befolyásolja a nyelv a gondolkodásunkat, és fordítva, mennyiben határozza meg az emberi gondolkodás a nyelvünket? Hasonlóságok és különbségek minden szinten

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd III. SZÖVEGTAN 2. A SZÖVEG SZINTAKTIKAI KAPCSOLÓELEMEI Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd össze, szövegösszetartó elemekre van szükség. Amikor szöveget alkotsz, szinte önkéntelenül

Részletesebben

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

... és amit kihagytunk a nyelvi cikkből

... és amit kihagytunk a nyelvi cikkből ... és amit kihagytunk a nyelvi cikkből Tordai Renáta, Andréka Hajnal, Németi István Habár azzal az ígérettel zártuk a nyelvről szóló cikket, hogy nemsokára már a relativitás elméletét kezdjük felépíteni,

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára. Tisztelt Szülők!

Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára. Tisztelt Szülők! Tájékoztatás a gyermeküket első évfolyamra beírató szülők számára Tisztelt Szülők! Mint Önök bizonyára jól tudják, az első évfolyamosok beiratkozására április 28-30. között kerül sor az állami fenntartású

Részletesebben

Az ómagyar hangrendszer és a főbb hangváltozások

Az ómagyar hangrendszer és a főbb hangváltozások Az ómagyar hangrendszer és a főbb hangváltozások Az ómagyar kori magánhangzó-rendszer több lényeges ponton eltér a mai állapottól. Érdemes felidézni, hogy a mai magyar köznyelvben 14 magánhangzó van, 7

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) Mire jó az első és második személy?

Részletesebben

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Szerepváltozások A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Bukodi Erzsébet Az utóbbi néhány évtizedben a modern társadalmak legtöbbjében a házasság nélküli együttélés deviáns

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben