ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA"

Átírás

1 ETEL MAGYARORSZÁG TÁVKÖZLÉSI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhető a weblapon, illetve az etel Magyarország Távközlési Kft. ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Kazinczy utca ). Az ÁSZF aktuális változatáról felvilágosítást a , illetve a 1222 ügyfélszolgálati telefonszámon lehet kérni január

2 TARTALOMJEGYZÉK I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK...5 II. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE...5 III. II.1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI...5 II.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁS ESETÉN...6 A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA...7 III.1. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA...7 III.2. ELŐFIZETŐ HÍVÓSZÁMÁNAK MEGVÁLTOZÁSA...7 III.3. ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT MEGVÁLTOZÁSA (ÁTHELYEZÉS)...7 III.4. VÁLTOZÁS ELŐFIZETŐ SZEMÉLYÉBEN...8 III.5. EGYEDI SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSA...8 IV. A SZERZŐDÉS HATÁLYA...8 IV.1. IV.2. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE...8 A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE...8 V. ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI...10 VI. V.1. ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS TŰRÉSE, HIBAELHÁRÍTÁS LEHETŐVÉ TÉTELE...10 V.2. A TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK...10 V.3. SZOLGÁLTATÓ ÉRTESÍTÉSE ADATVÁLTOZÁSRÓL...11 V.4. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ KIFIZETÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE...11 V.5. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK TOVÁBBADÁSA ÉS ÁTENGEDÉSE...12 SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI...12 VI.1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS HIBABEJELENTŐ SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE, HIBAELHÁRÍTÁS..12 VI.2. SZÁMLÁZÁS ÉS SZÁMLAREKLAMÁCIÓ...14 VI.3. A SZOLGÁLTATÁSOK ÚTJÁN TOVÁBBÍTOTT KÖZLEMÉNYEK ÉS KÍSÉRŐADATOK TITKOSSÁGA, AZ ELŐFIZETŐ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE ÉS AZ ADATBIZTONSÁG...16 VI.4. SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉÉRT...18 VII. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA...18 VII.1. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA...18 VII.2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI...19 VII.3. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA, EGYIRÁNYÚSÍTÁS...19 VII.4. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK SZÜNETELÉSE...20 VIII. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK...20 VIII.1. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA...20 VIII.2. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGE...22 VIII.3. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉVES ÁTLAGOS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA...23 IX. KEZELŐI SZOLGÁLTATÁSOK...24

3 X. A KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK...24 X.1. HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ÉS ESETI KIMUTATÁS...24 X.2. TARTÓS HÍVÁSKORLÁTOZÁS...24 X.3. DÍJINDÍTÓ JEL DÍJSZÁMLÁLÁSHOZ...24 X.4. HÍVÓSZÁM AZONOSÍTÁSA ÉS LETILTÁSA...24 X.5. TELEFONKÖNYV...25 XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK...25 XI.1. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ...25 XI.2. ÉRTESÍTÉS...25 XI.3. VIS MAIOR ESEMÉNY...25 FÜGGELÉKEK...26

4 A jelen általános szerződési feltételek az etel Magyarország Kft. távbeszélő előfizetői szerződésének részét képezi, és mint ilyen az etel Magyarország Kft. távbeszélő szolgáltatás nyújátására kötött egyedi előfizetői szerződésével együtt kell értelmezni. A NYÚJTANI KÍVÁNT NYILVÁNOS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS RÖVID ISMERTETÉSE Az etel Magyarország Kft. vállalja, hogy az előfizetői által indított helyi, távolsági és nemzetközi távbeszélő hívásokat lebonyolítja, végződteti. A távbeszélő szolgáltatásokat bérelt vonali hozzáférésen, betárcsázás és hívókártya útján, valamint a helyi hívások végződtetése kivételével szolgáltató előválasztás útján lehet igénybe venni. Az etel Magyarország Kft. nem biztosítja az előfizető elérhetőségét, még akkor sem, ha Előfizető bérelt vonalon kapcsolódik Szolgáltató hálózatához. Az etel Magyarország Kft. a távbeszélő szolgáltatást Magyarország teljes területén nyújtja szerződéses előfizetői részére. A szolgáltatást természetes és jogi személyek, valamint egyéb szervezetek is igénybe vehetik, de szolgáltató az előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatások kivételével természetes személlyel csak akkor köt szerződést, ha az előfizető a szolgáltatást üzleti vagy intézményi előfizetőként, szakmai vagy gazdasági tevékenységi körében kívánja igénybe venni. A szolgáltatás igénybe vételének műszaki feltétele a vonatkozó szabványoknak megfelelő interfészű távközlő berendezés. A nyújtott távbeszélő szolgáltatás olyan jelátviteli- és irányítási szolgáltatás, amelynek során beszéd valós idejű, közvetlen átvitele és kapcsolása történik úgy, hogy az előfizető hálózati végponthoz kapcsolt távközlő végberendezéséről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az azonosítók nemzeti felosztási tervében ( ANFT - ben) meghatározott választási eljárás útján lehetséges. Ha előfizető a távbeszélő szolgáltatásokat szolgáltató előválasztás útján veszi igénybe, az etel Magyarország Kft. az előfizető választása szerint a belföldi távolsági és/vagy a nemzetközi hívások végződtetését biztosítja. Az etel Magyarország Kft.a helyi hívások végződtetését nem biztosítja.

5 I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1. ÁSZF A jelen általános szerződési feltételek. 2. Díjszabás Szolgáltatónak a Szolgáltatásokra vonatkozóan közzétett díjszabása, amelynek a Szerződés megkötésékor hatályos változatát Szolgáltató az Egyedi Szerződéshez csatolta. 3. Egyedi Szerződés A Szolgáltató és az Előfizető között kötött egyedi előfizetői szerződés, amely az ÁSZF feltételeivel együtt alkotja a Szerződést. 4. Előfizető a Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások előfizetője. 5. Fél, Felek Előfizető vagy Szolgáltató, illetve Előfizető és Szolgáltató együttesen. 6. Szerződés Előfizetői szerződés távbeszélő szolgáltatás nyújtására, amelynek részét képezi az ÁSZF és az Egyedi Szerződés. 7. Szolgáltatási Díj A Szolgáltatások nyújtásának a Díjszabásban meghatározott ellenértéke, ide nem értve az Előfizető által a Szerződés megszegésével vagy azon kívül Szolgáltatónak okozott károk megtérítését. 8. Szolgáltató etel Magyarország Kft., Budapest, 1075, Kazinczy utca , adószáma , cégjegyzékszáma Cg Szolgáltatások Az ÁSZF szerint nyújtott alapszolgáltatások (jelátviteli és irányítási szolgáltatások) és kiegészítő szolgáltatások. 10. Vis Maior Esemény Az érintett Fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. II. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE II.1. A Szerződés megkötésének feltételei 1. A Szerződést a Felek vagy írásban köthetik meg, vagy ráutaló magatartással. A Szerződést ráutaló magatartással akkor köthetik meg a Felek, ha Előfizető az előre fizetett díjú hívókártyára írt hívószámot felhívta, és a hívókártyán lévő azonosító kódot (PIN-kód) arra alkalmas (DTMF üzemmódú) készüléken megadta. Az előre fizetett díjú hívókártyát előfizető a Szolgáltató hivatalos viszonteladóinál vásárolhatja meg. 2. Természetes személlyel a Szolgáltató csak abban az esetben köt írásbeli szerződést, ha az Előfizető a szerződéskötéskor úgy nyilatkozik, hogy az előfizetői szolgáltatást nem egyéni előfizetőként (vagyis üzleti vagy intézményi előfizetőként) kívánja igénybe venni.

6 3. Ráutaló magatartással kötött szerződés esetén az a természetes személy előfizető, aki az előfizetői szolgáltatást gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe, Szolgáltató ügyfélszolgálatán szóban vagy írásban bejelentheti igényét arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató őt egyéni előfizetőként (fogyasztóként) kezelje. Az Előfizető erre vonatkozó jogát a Szerződés megkötésétől számított 15 napon belül gyakorolhatja. Az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatot Előfizető a bejelentéssel megegyező módon vonhatja vissza vagy módosíthatja. 4. A Szerződés írásbeli megkötésével együtt a Szolgáltató köteles az Előfizető részére a Szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF egy példányát Előfizetőnek átadni. Ráutaló magatartással kötött szerződés esetén a hívókártya tartalmazza az ÁSZF elérhetőségét. 5. A Szerződés írásbeli létrejöttéhez az Előfizető következő adataira van szükség: a) Előfizető neve (cégneve), b) Előfizető írásbeli képviseletére jogosult személy neve, c) székhelyének címe, d) értesítési cím, e) adóigazgatási szám és cégjegyzékszám (ha Előfizető cégjegyzékben nyilván van tartva), f) bankszámlaszám, g) kapcsolattartó neve, telefonszáma, telefaxszáma, h) előfizetői hozzáférési pont (bérelt vonal vagy tárcsázó berendezés) helye és telefonszáma. II.2. Szerződéskötés szolgáltatóválasztás esetén 1. Szolgáltató előválasztás útján továbbítja Előfizető belföldi távolsági és/vagy nemzetközi hívásait, ha Előfizető a Függelékben meghatározott előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató előfizetője. 2. Szolgáltatóválasztás esetén a Szerződést Előfizető írásban kötheti meg. 3. A Szerződés megkötésével együtt az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy 4. a) az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató továbbítsa a Szolgáltató részére az Előfizető nevét, a II.1.5 pontban meghatározott adatokat, az előfizető telefonszámát, valamint ha Előfizetőnek tartozása van - ennek tényét, illetve b) Szolgáltató az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató részére továbbítsa az Előfizető azonosításához szükséges adatok és Előfizető szerződéskötési szándékát (lásd még VII.1.4), 5. Ha az Előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, erről szerződéskötéskor köteles tájékoztatni a Szolgáltatót.

7 6. Előfizetőnek az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatóval, illetve más szolgáltatóval szolgáltatóválasztással a belföldi távolsági és/vagy nemzetközi hívások továbbítására kötött szerződése a szolgáltatóválasztás műszaki megvalósításával együtt megszűnik vagy ha a választás azt nem érinti teljes egészében módosul. III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA III.1. Az ÁSZF egyoldalú módosítása 1. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtásának változó műszaki feltételeire tekintettel Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan akkor megváltoztatni, ha erről az Előfizetőt a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal előre értesítette. 2. Szolgáltató nem köteles az Előfizetőt az ÁSZF azon módosításairól 15 nappal előre értesíteni, amely módosítások új szolgáltatás bevezetése miatt válnak szükségessé, és amely módosítások a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket nem érintik. 3. Előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal egy országos napilapban két alkalommal feladott közlemény útján értesíti az Előfizetőt, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatán az ÁSZF módosításáról tájékoztatást ad. III.2. Előfizető hívószámának megváltozása Szolgáltató a Szolgáltatások keretében Előfizető részére nem biztosítja Előfizető elérhetőségét az ANFT-ben meghatározott választási eljárás útján, azaz Szolgáltató Előfizető részére előfizetői hívószámot nem biztosít. III.3. Előfizetői hozzáférési pont megváltozása (áthelyezés) 1. Ha Előfizető bérelt vonalon csatlakozik Szolgáltató hálózatához, és az Előfizető azon a területen belül, ahol Szolgáltató lehetővé teszi a Szolgáltatások igénybe vételét az Egyedi Szerződés szerinti előfizetői hozzáférési pontot meg kívánja változtatni ( áthelyezés ), Szolgáltató köteles Előfizetőt az áthelyezés várható költségeiről, és annak végrehajtásának ütemezéséről az áthelyezés kérelmezésének kézhezvételétől számított 5 napon belül értesíteni. 2. Az áthelyezés végrehajtásának műszaki lehetőségei függvényében az áthelyezés költségeinek kifizetésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató köteles az áthelyezést teljesíteni. 3. A Szolgáltató az áthelyezés költségein túl egyéb díjat nem számol fel. 4. Ha Előfizető tárcsázó berendezés útján csatlakozik Szolgáltató hálózatához, és az Előfizető azon a területen belül, ahol Szolgáltató lehetővé teszi a Szolgáltatások igénybe vételét az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését kéri, az áthelyezést Szolgáltató az áthelyezés kérésétől számított 30 napon belül köteles teljesíteni.

8 III.4. Változás Előfizető személyében 1. Ha az Előfizető személyében az előfizetői hozzáférési pont helyének megváltozása nélkül, szerződéses vagy más jogutódlás következtében változás következik be, Szolgáltató az alábbi feltételek megvalósulása esetén hozzájárul az Egyedi Szerződés jogutódra történő átírásához. 2. Szolgáltató az átírás kérelmezésétől számított 8 napon belül értesíti (lásd ÁSZF XI.2) a jogutódot arról, hogy a jogutód személyében biztosítva látja-e az előfizetői kötelezettségek teljesítését. Ha a Szolgáltató az előfizetői kötelezettségek teljesítését csak bizonyos további feltételek teljesülése esetén látja biztosítottnak (vagyoni biztosíték, igazolások), az értesítéssel egyidejűleg ezekről a feltételekről is tájékoztatja a jogutódot. 3. Ha a Szolgáltató az átírás teljesítését vállalja, az átírási díj teljesítésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató az átírást végrehajtja. Ha a Szolgáltató e határidőt az átírási díj teljesítétől számított 60 napon túl sem teljesíti, a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni. III.5. Egyedi Szerződés feltételeinek módosítása Felek az Egyedi Szerződést csak kölcsönös megegyezés alapján, írásban módosíthatják. IV. A SZERZŐDÉS HATÁLYA IV.1. A Szerződés hatályba lépése 1. Az előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatásra kötött Szerződés a Szerződés megkötésének időpontjában (a PIN-kód beütésével) lép hatályba. 2. Az írásban megkötött Szerződés az Egyedi Szerződésben meghatározottak szerint lép hatályba. 3. Ha az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szerződés hatályba lépésének ideje az Egyedi Szerződés aláírásának napja. IV.2. A Szerződés megszűnése 1. A Szerződés megszűnik a) a határozott időtartamra létrejött Szerződés a határozott időtartam lejártával, feltéve, hogy a Felek a Szerződést nem hosszabbítják meg, b) előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén a hívás bontásával, c) bármely Fél rendkívüli felmondásával; d) bármely Fél rendes felmondásával; e) bármely Fél jogutód nélküli megszűnésével, halálával; f) a Felek közös megegyezésével; g) ha ugyanaz a személy lesz a Szolgáltató és az Előfizető.

9 2. Amennyiben Szolgáltató a Díjszabás szerint Előfizetőnek díjkedvezményt adott arra tekintettel, hogy Előfizető hosszabb tartamú Szerződés megkötését vállalta, de a későbbiekben a Szerződés az Egyedi Szerződésben meghatározott hosszabb időtartam lejárta előtt az Előfizető érdekkörébe tartozó okból megszűnik, Előfizető köteles a díjkedvezményt a Díjszabásban meghatározott módon Szolgáltatónak a Szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül Szolgáltató számlája ellenében visszafizetni. 3. Szolgáltató 6 hónapnál rövidebb időre határozott idejű Szerződést nem köt. 4. Ha a Szerződés megszűnésekor bármely Félnek a másik Féllel szemben száz forintnál kisebb összegű követelése van, ezúton lemond ezen összegre vonatkozó igényéről. 5. A Szerződés felmondása akkor hatályos, ha azt az egyik Fél kézbesítője útján közvetlenül, vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítették a másik Félhez. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az nem kereste vagy átvételt megtagadta jelzéssel érkezett vissza. A felmondásnak tartalmaznia kell: a) a felmondás indokát (ha a Fél a felmondás indokolására köteles), b) a Szolgáltató felmondása esetén a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, c) ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor a IV pontban foglaltakat is.a. 6. Rendes felmondás IV Előfizető bármikor jogosult a határozatlan időtartamú Szerződést indokolás nélkül felmondani. A felmondási idő 8 nap. IV Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződést 60 napos felmondási idővel felmondani. 7. Rendkívüli felmondás IV Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, az előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. A szerződésszegés megszűnéséről az előfizetői szerződés hatályának fennmaradásáról a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni. IV Szolgáltató jogosult a Szerződést 15 napos határidővel felmondani, ha az Előfizető az előzetes írásbeli felszólításban megjelölt határnapra sem szünteti meg az alábbi szerződésszegéseket: a) Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és ezt a szerződésszegést a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést (értesítést, lásd ÁSZF XI.2) követően sem szünteti meg; b) Előfizető a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést követően sem teszi lehetővé, hogy Szolgáltató a Szerződés feltételei szerint a bejelentett hibák kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze;

10 c) Előfizető a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést követően is Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti (továbbadja) a Szolgáltatásokat, vagy azokat továbbra is a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. IV A szolgáltató hálózatának rendeletetésszerű működését akadályozó vagy veszélyeztető tevékenységnek minősül különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségi jelöléssel vagy hatósági engedéllyel nem rendelkező, illetve nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezéseket csatlakoztatott, vagy a Szolgáltató tulajdonában lévő végberendezéseket vagy a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges előfizetői végberendezéseket nem rendeltetésszerűen, illetve a Szerződés feltételei szerint üzemelteti, vagy azokat Szerződésbe ütköző módon átalakítja. IV A Szolgáltató az előfizetői szerződést 45 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes Szolgáltatási Díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető írásbeli értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. 8. Előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén Szolgáltató előfizetőt a szerződésszegésről, valamint a Szerződés felmondásáról a távbeszélő szolgáltatás igénybe vételével egyidejűleg gép hang vagy más jelzés útján is jogosult értesíteni (a távközlési előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. (3) bekezdése). 9. Ha Vis Maior Esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. V. ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI V.1. Ellenőrzés és karbantartás tűrése, hibaelhárítás lehetővé tétele Előfizető a Szolgáltatásokban bekövetkező esetleges hibák kijavítása érdekében köteles a Szolgáltató vagy képviselője részére lehetővé tenni az előfizetői hozzáférési pont ellenőrzését, a feltárt hibák elhárítását, illetve a szükséges karbantartás elvégzését. V.2. A távközlési berendezések használatával kapcsolatos kötelezettségek 1. Ha Előfizető Szolgáltató hálózatához kapcsolódik, Előfizető csak megfelelőségi jelöléssel rendelkező vagy a HÍF által engedélyezett végberendezést használhat a Szolgáltatások igénybevételéhez, az előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakozó vonalszakasznak vagy hálózatnak eleget kell tennie a vonatkozó műszaki előírásoknak. 2. Ha Előfizető Szolgáltató hálózatához bérelt vonalon vagy tárcsázó berendezésen kapcsolódik, az előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakoztatott berendezések és a Szolgáltató által telepített egyéb berendezések folyamatos tápáram ellátásáról, megfelelő üzemeltetési körülményeiről, valamint azok vagyonvédelméről Előfizető gondoskodik.

11 3. Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonában, de Előfizető használatában lévő végberendezéseket rendeltetésszerűen, a Szerződésnek valamint a gyártó utasításainak (kezelési útmutatónak, használati kézikönyvnek) megfelelően használni. 4. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy a rendeltetésellenes vagy szerződésszegő használatból eredő minden kárért Előfizető felelős. 5. Előfizető nem jogosult a Szolgáltató tulajdonában álló berendezések működésébe beavatkozni vagy az ilyen berendezések működését más módon korlátozni. Ennek megsértése esetén Előfizető teljes kártérítési felelőséggel tartozik. 6. Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonában álló vagy a Szolgáltató által a Szolgáltatások igénybe vételének biztosítása végett telepített berendezések nem megfelelő működéséről és az ebből fakadó minőségromlásról Szolgáltatót értesíteni. V.3. Szolgáltató értesítése adatváltozásról 1. Előfizető az Egyedi Szerződésben foglalt adatainak, így például a számlázási címének vagy kapcsolattartó személyének megváltozásáról köteles Szolgáltatót a változástól számított 8 napon belül értesíteni (az értesítés módjáról lásd ÁSZF XI.2). 2. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét arra, hogy e kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért Előfizető felelőséggel tartozik. V.4. Szolgáltatási Díj kifizetésének kötelezettsége 1. A Szolgálatási Díj egyszeri díjból (bekapcsolási díj), rendszeres előfizetői díjból (alapdíjból), forgalomtól függő díjból (forgalmi díjból), valamint egyszeri egyéb szolgáltatási díjból állhat. 2. Előfizető köteles a kiállított számla alapján a Díjszabásban foglaltak szerint kiszámított Szolgáltatási Díjat kifizetni. 3. A fizetési kötelezettségek teljesítésének határideje az adott számla megérkezésétől számított 15 nap, amelyet banki átutalással kell teljesíteni Szolgáltató számla szerinti bankszámlaszámára. 4. Ha Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott számlázási időszakra tekintettel nem kapja időben kézhez a számlát, köteles azt a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni. 5. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató jogosult Előfizetőnek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani. 6. Előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén Előfizető a díjat Szolgáltató hivatalos viszonteladójának fizeti meg a hívókártya megvásárlásával.

12 V.5. A Szolgáltatások igénybevételének továbbadása és átengedése 1. Előfizető Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül nem adhatja tovább a Szolgáltatásokat, és nem engedélyezheti annak használatát üzleti alapon harmadik személy részére. 2. Előfizető Szolgáltató felé felelős minden olyan személyért, aki a Szolgáltatásokat az előfizetői hozzáférési pontról veszi igénybe, függetlenül attól, hogy ezt az Előfizető nem engedélyezte vagy arról nem szerzett tudomást. VI. SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI VI.1. Ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat működtetése, hibaelhárítás 1. Szolgáltató a hét minden napján 24 órában telefonon ingyenesen elérhető hibabejelentő- és ügyfélszolgálatot működtet (a továbbiakban: ügyfélszolgálat ). 2. Előfizető a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszát az ügyfélszolgálaton írásban, ben vagy telefaxon jelentheti be. 3. Ha Előfizető a panaszt telefonon vagy személyesen jelenti be, köteles azt a VI.1.2 pontban meghatározott módon is Szolgáltatóhoz benyújtani. Szolgáltató erről Előfizetőt a panasz bejelentésekor tájékoztatja. 4. Szolgáltató a panaszról hibalapot állít ki, amelyen feltünteti a problémával kapcsolatos intézkedéseket, és azok eredményét. Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni. 5. Szolgáltató a VI.1.2 pontban meghatározott módon tett hibabejelentést Előfizető részére visszaigazolja, és azt a rögzítésen túl is nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: a) az Előfizető értesítési címe vagy más hasonló célú azonosítója, b) az Előfizető hívószáma vagy más azonosítója, c) a hibajelenség leírása, d) a hibabejelentés időpontja (év, hónap, nap, óra, perc), e) a hiba oka, f) a hiba elhárításának módja és időpontja (év, hónap, nap, óra, perc), g) a hiba elhárítását végző személy neve, h) az Előfizető értesítésének módja és időpontja. 6. Szolgáltató az elismert hiba elhárítását amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik munkanapokon 8-16 óra között négy órán belül megkezdi, munkanapon kívüli napokon óra között nyolc órán belül megkezdi.

13 7. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indokolással értesíti az előfizetőt arról, hogy a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel, b) a hiba kijavítását megkezdte; c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére az adott időszakra vonatkozóan nem számít fel rendszeres előfizetői díjat, ha a hiba folytán a Szolgáltatások nem érhetőek el, vagy a rendszeres előfizetői díj és a forgalomtól függő díj 90 %-át számítja csak fel, ha a Szolgáltatások elérhetőek, de azokat a meghatározott minőségi célértékekhez képest 5 %-kal csökkentett értékben képes csak teljesíteni; d) a hiba elhárítását befejezte. 8. Ha az Előfizető a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, jogosult a Hírközlési Területi Hivatal minőségfelügyeleti eljárásának megindítását kérni. 9. Szolgáltató a Szolgáltatások előírt átlagos rendelkezésre állásának biztosítása érdekében 24 órás műszaki felügyeleti rendszert működtet. 10. Amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, a hiba elhárítását Szolgáltató a hiba prioritásától függően az alábbi határidőn belül végzi el, egy éven belül az esetek 95 %- ban. Az alábbi határidők harmadik fél vagy az Előfizető közreműködését nem igénylő esetekben irányadóak. A hibaelhárítás ideje a hibaelhárítás megkezdésétől a hibaelhárítás befejezésének a hibalapon bejegyezett időpontjáig tart. Prioritás Probléma jellege 1 A Szolgáltató hatáskörében lévő átviteli utak kiesése alternatív utak nélkül. Hibaelhárítási idő 4 óra Tárcsázó berendezés működési hibája. Kapcsoló központ, illetve annak részegységének meghibásodása. Adott hívási irányok nem elérhetőek, illetve nem használhatóak. 2 Szolgáltató hatáskörében lévő átviteli utak kiesése alternatív utakkal. 12 óra Tárcsázó berendezés működési hibája backup biztosítása mellett. Kapcsoló központ, illetve annak részegységének meghibásodása backup biztosítása mellett.

14 11. A Szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb (munkanapokat számítva) 72 órán belül kijavítani. A határidő nem teljesítése esetén a Szolgáltató a hiba bejelentése esetén kötbér fizetésére köteles, a hiba bejelentésétől számított 72 órától a hiba elhárításáig. 12. Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. 13. Ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által a VIII. pontban vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben (a meghatározott minőségi célértékekhez képest 5 %-kal csökkentett értékben) képes csak igénybe venni, a Szolgáltató a kötbér felét köteles megfizetni. 14. A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az az Előfizető választása szerint az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. VI.2. Számlázás és számlareklamáció 1. Szolgáltató kijelenti, hogy számlázási rendszere zárt, illetéktelen külső személyek a számlázási rendszerhez nem férhetnek hozzá, és a számlázási rendszere megfelel a pénzügyi és számviteli előírásoknak. 2. Szolgáltató biztosítja, hogy a Szolgáltató általi, a Díjszabásban meghatározott díjazás alapját képező idő a kapcsolat létrejötte és bontása között ne haladja meg a végpontok közötti beszéd- vagy adatkapcsolat fennállásának tényleges idejét hívó oldali bontásnál 1 másodperccel, hívott oldali bontásnál 90 másodperccel. 3. Szolgáltató a Szolgáltatási Díjat a Díjszabásban és az Egyedi Szerződésben meghatározott módon, a Díjszabásban és az Egyedi Szerződésben meghatározott díjak alapján utólag számlázza Előfizetőnek. 4. Szolgáltató köteles az írásbeli díjreklamációt azonnal nyilvántartásba venni és azt 30 napon belül kivizsgálni. Abban az esetben, ha Előfizető (előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén a díjreklamációt tevő személy) vitatja a Szolgáltató által megállapított Szolgáltatási Díj összegét, Szolgáltatónak bizonyítania kell, hogy az előfizetői hozzáférési pont amennyiben Szolgáltató ilyet biztosít megfelel a hálózat védelmére vonatkozó előírásoknak (MSZ :1992, MSZ :1...3.), valamint, hogy a Szolgáltatási Díj számításának módjában nem volt hiba.

15 5. A díjreklamáció megvizsgálására vonatkozó határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató nem jogosult a Szerződést a díjfizetés elmaradása indokával felmondani. 6. Ha az Előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a szolgáltatóhoz, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el öt napon belül, a díjreklamációval érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. 7. Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az előfizetőt megillető kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. 8. Ha Szolgáltató az Előfizető (előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén a díjreklamációt tevő személy, e pont alkalmazásában a továbbiakban: Előfizető) reklamációját nem, vagy csak részben fogadja el, köteles az Előfizetőt a reklamáció vizsgálatának lezárását követő 15 napon belül (előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén írásban) értesíteni a reklamáció elutasításáról, illetve arról, hogy a reklamációt csak részben tudja elfogadni, valamint köteles az Előfizetőt értesíteni (tájékoztatni) arról, hogy a) a reklamáció elutasítása miatt az Előfizető a Hírközlési Területi Hivatalhoz fordulhat avégett, hogy a Hírközlési Terület Hivatal Szolgáltatónál vizsgálatot folytasson a reklamációval kapcsolatban; b) a jogvitát polgári eljárás keretében érvényesítheti: a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál fizetési meghagyás kibocsátását kérheti, ha a vitatott követelés összege a kettőszázezer forintot nem haladja meg, egyéb esetekben pedig hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz vagy a Fővárosi Bírósághoz (vagy más illetékes rendes bírósághoz) keresetlevelet nyújthat be. 9. Az Előfizető kérésére a Szolgáltató külön díj fizetése nélkül ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad az Előfizető által (előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén a díjreklamációt tevő személy által azonosított hívókártyáról) a már feldolgozott hívott számokról, a hívások időpontjáról és időtartamáról, ha Előfizető írásban nyilatkozik arról, hogy a hívásrészletezésben foglalt adatok megismeréséhez a Szolgáltatások minden rendszeres felhasználója hozzájárulását adta. A nyilatkozat tartalmát, valódiságát a Szolgáltató nem vizsgálja, azért kizárólag Előfizető tartozik felelőséggel. Előfizető a kimutatás nyomtatott vagy elektronikus példányához külön díj fizetése ellenében juthat hozzá. Előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén Szolgáltató egy naptári évben három alkalommal ingyenesen átadja a díjreklamációt tevő személy által azonosított hívókártyáról a díjreklamáció tételét megelőz 30 napon belül végrehajtott hívásokat tartalmazó kimutatás nyomtatott példányát is.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 4VOICE Távközlési Kft. Telefon- és Kapcsolódó Elektronikus Hírközlési Szolgáltatások Nyújtására Üzleti Előfizetők részére A szolgáltató kizárólag üzleti előfizetők számára teszi elérhetővé szolgáltatásait,

Részletesebben

SMA Rendszerház Szolgáltató és kereskedelmi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

SMA Rendszerház Szolgáltató és kereskedelmi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) SMA Rendszerház Szolgáltató és kereskedelmi ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.sma.hu/ weblapon, illetve az SMA Rendszerház

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Vital-Comp Kft 1037 Budapest, Laborc köz 9. Kék szám: 06-40-200-941 Telefon: 06-1-453-0749

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Távközlési szolgáltatásra Készült: 2002. november 25. 1. A Szolgáltató adatai 5. oldal 1.1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyi címe 1.2. A Szolgáltató hibabejelentő és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1195 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-48-48-128

Részletesebben

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E A V e n i e n K f t. Á L T A L Á N O S S Z E R ZŐ D É S I F E L T É T E L E I I n t e r n e t p r o t o k o l l o n n y ú j t o t t h e l y h e z k ö t ö t t t e l e f o n s z o l g á l t a t á s ( V e

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2008. december 1-től 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Digitális és Internet Alapú Helyhez kötött távközlési szolgáltatásokra Hatályos: 2013. szeptember 6. Utolsó módosítás: 2013.09.01. CBN Telekom Kft. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 2161 Csomád, József utca 85. (ügyintézés helye: 1052 Budapest, Vármegye utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Szentendre, 2002. október 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe 4 2. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

FONIO-VOIP Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás)

FONIO-VOIP Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) FONIO-VOIP Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. december 10... 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2011. november 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2006. Január 20. Módosítva: 2007.04.01 Módosítva:

Részletesebben

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5. Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2006. 02. 26.-TÓL Kelt: 2003.szeptember 16. Módosítva: 2005. augusztus

Részletesebben

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sasip-5. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5. Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2014. 11. 17.-TŐL Kelt: 2003.szeptember 16. Módosítva: 2005. augusztus

Részletesebben

Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től)

Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től) Hello HD Általános Szerződési Feltételek kivonata (hatályos 2009. február 15-től) Jelen kivonat bekezdéseinek, pontjainak számozása az ÁSZF számozásához igazodik. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Szolgáltató

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2011. Július 1. Kelt: 2011. Május 31. Ügyvezető Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben