ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA"

Átírás

1 ETEL MAGYARORSZÁG TÁVKÖZLÉSI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhető a weblapon, illetve az etel Magyarország Távközlési Kft. ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Kazinczy utca ). Az ÁSZF aktuális változatáról felvilágosítást a , illetve a 1222 ügyfélszolgálati telefonszámon lehet kérni január

2 TARTALOMJEGYZÉK I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK...5 II. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE...5 III. II.1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI...5 II.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁS ESETÉN...6 A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA...7 III.1. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA...7 III.2. ELŐFIZETŐ HÍVÓSZÁMÁNAK MEGVÁLTOZÁSA...7 III.3. ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT MEGVÁLTOZÁSA (ÁTHELYEZÉS)...7 III.4. VÁLTOZÁS ELŐFIZETŐ SZEMÉLYÉBEN...8 III.5. EGYEDI SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSA...8 IV. A SZERZŐDÉS HATÁLYA...8 IV.1. IV.2. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE...8 A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE...8 V. ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI...10 VI. V.1. ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS TŰRÉSE, HIBAELHÁRÍTÁS LEHETŐVÉ TÉTELE...10 V.2. A TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK...10 V.3. SZOLGÁLTATÓ ÉRTESÍTÉSE ADATVÁLTOZÁSRÓL...11 V.4. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ KIFIZETÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE...11 V.5. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK TOVÁBBADÁSA ÉS ÁTENGEDÉSE...12 SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI...12 VI.1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS HIBABEJELENTŐ SZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE, HIBAELHÁRÍTÁS..12 VI.2. SZÁMLÁZÁS ÉS SZÁMLAREKLAMÁCIÓ...14 VI.3. A SZOLGÁLTATÁSOK ÚTJÁN TOVÁBBÍTOTT KÖZLEMÉNYEK ÉS KÍSÉRŐADATOK TITKOSSÁGA, AZ ELŐFIZETŐ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE ÉS AZ ADATBIZTONSÁG...16 VI.4. SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉÉRT...18 VII. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA...18 VII.1. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA...18 VII.2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA, FELTÉTELEI...19 VII.3. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA, EGYIRÁNYÚSÍTÁS...19 VII.4. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK SZÜNETELÉSE...20 VIII. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK...20 VIII.1. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA...20 VIII.2. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGE...22 VIII.3. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉVES ÁTLAGOS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA...23 IX. KEZELŐI SZOLGÁLTATÁSOK...24

3 X. A KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK...24 X.1. HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ÉS ESETI KIMUTATÁS...24 X.2. TARTÓS HÍVÁSKORLÁTOZÁS...24 X.3. DÍJINDÍTÓ JEL DÍJSZÁMLÁLÁSHOZ...24 X.4. HÍVÓSZÁM AZONOSÍTÁSA ÉS LETILTÁSA...24 X.5. TELEFONKÖNYV...25 XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK...25 XI.1. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ...25 XI.2. ÉRTESÍTÉS...25 XI.3. VIS MAIOR ESEMÉNY...25 FÜGGELÉKEK...26

4 A jelen általános szerződési feltételek az etel Magyarország Kft. távbeszélő előfizetői szerződésének részét képezi, és mint ilyen az etel Magyarország Kft. távbeszélő szolgáltatás nyújátására kötött egyedi előfizetői szerződésével együtt kell értelmezni. A NYÚJTANI KÍVÁNT NYILVÁNOS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS RÖVID ISMERTETÉSE Az etel Magyarország Kft. vállalja, hogy az előfizetői által indított helyi, távolsági és nemzetközi távbeszélő hívásokat lebonyolítja, végződteti. A távbeszélő szolgáltatásokat bérelt vonali hozzáférésen, betárcsázás és hívókártya útján, valamint a helyi hívások végződtetése kivételével szolgáltató előválasztás útján lehet igénybe venni. Az etel Magyarország Kft. nem biztosítja az előfizető elérhetőségét, még akkor sem, ha Előfizető bérelt vonalon kapcsolódik Szolgáltató hálózatához. Az etel Magyarország Kft. a távbeszélő szolgáltatást Magyarország teljes területén nyújtja szerződéses előfizetői részére. A szolgáltatást természetes és jogi személyek, valamint egyéb szervezetek is igénybe vehetik, de szolgáltató az előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatások kivételével természetes személlyel csak akkor köt szerződést, ha az előfizető a szolgáltatást üzleti vagy intézményi előfizetőként, szakmai vagy gazdasági tevékenységi körében kívánja igénybe venni. A szolgáltatás igénybe vételének műszaki feltétele a vonatkozó szabványoknak megfelelő interfészű távközlő berendezés. A nyújtott távbeszélő szolgáltatás olyan jelátviteli- és irányítási szolgáltatás, amelynek során beszéd valós idejű, közvetlen átvitele és kapcsolása történik úgy, hogy az előfizető hálózati végponthoz kapcsolt távközlő végberendezéséről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az azonosítók nemzeti felosztási tervében ( ANFT - ben) meghatározott választási eljárás útján lehetséges. Ha előfizető a távbeszélő szolgáltatásokat szolgáltató előválasztás útján veszi igénybe, az etel Magyarország Kft. az előfizető választása szerint a belföldi távolsági és/vagy a nemzetközi hívások végződtetését biztosítja. Az etel Magyarország Kft.a helyi hívások végződtetését nem biztosítja.

5 I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1. ÁSZF A jelen általános szerződési feltételek. 2. Díjszabás Szolgáltatónak a Szolgáltatásokra vonatkozóan közzétett díjszabása, amelynek a Szerződés megkötésékor hatályos változatát Szolgáltató az Egyedi Szerződéshez csatolta. 3. Egyedi Szerződés A Szolgáltató és az Előfizető között kötött egyedi előfizetői szerződés, amely az ÁSZF feltételeivel együtt alkotja a Szerződést. 4. Előfizető a Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások előfizetője. 5. Fél, Felek Előfizető vagy Szolgáltató, illetve Előfizető és Szolgáltató együttesen. 6. Szerződés Előfizetői szerződés távbeszélő szolgáltatás nyújtására, amelynek részét képezi az ÁSZF és az Egyedi Szerződés. 7. Szolgáltatási Díj A Szolgáltatások nyújtásának a Díjszabásban meghatározott ellenértéke, ide nem értve az Előfizető által a Szerződés megszegésével vagy azon kívül Szolgáltatónak okozott károk megtérítését. 8. Szolgáltató etel Magyarország Kft., Budapest, 1075, Kazinczy utca , adószáma , cégjegyzékszáma Cg Szolgáltatások Az ÁSZF szerint nyújtott alapszolgáltatások (jelátviteli és irányítási szolgáltatások) és kiegészítő szolgáltatások. 10. Vis Maior Esemény Az érintett Fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. II. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE II.1. A Szerződés megkötésének feltételei 1. A Szerződést a Felek vagy írásban köthetik meg, vagy ráutaló magatartással. A Szerződést ráutaló magatartással akkor köthetik meg a Felek, ha Előfizető az előre fizetett díjú hívókártyára írt hívószámot felhívta, és a hívókártyán lévő azonosító kódot (PIN-kód) arra alkalmas (DTMF üzemmódú) készüléken megadta. Az előre fizetett díjú hívókártyát előfizető a Szolgáltató hivatalos viszonteladóinál vásárolhatja meg. 2. Természetes személlyel a Szolgáltató csak abban az esetben köt írásbeli szerződést, ha az Előfizető a szerződéskötéskor úgy nyilatkozik, hogy az előfizetői szolgáltatást nem egyéni előfizetőként (vagyis üzleti vagy intézményi előfizetőként) kívánja igénybe venni.

6 3. Ráutaló magatartással kötött szerződés esetén az a természetes személy előfizető, aki az előfizetői szolgáltatást gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe, Szolgáltató ügyfélszolgálatán szóban vagy írásban bejelentheti igényét arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató őt egyéni előfizetőként (fogyasztóként) kezelje. Az Előfizető erre vonatkozó jogát a Szerződés megkötésétől számított 15 napon belül gyakorolhatja. Az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatot Előfizető a bejelentéssel megegyező módon vonhatja vissza vagy módosíthatja. 4. A Szerződés írásbeli megkötésével együtt a Szolgáltató köteles az Előfizető részére a Szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF egy példányát Előfizetőnek átadni. Ráutaló magatartással kötött szerződés esetén a hívókártya tartalmazza az ÁSZF elérhetőségét. 5. A Szerződés írásbeli létrejöttéhez az Előfizető következő adataira van szükség: a) Előfizető neve (cégneve), b) Előfizető írásbeli képviseletére jogosult személy neve, c) székhelyének címe, d) értesítési cím, e) adóigazgatási szám és cégjegyzékszám (ha Előfizető cégjegyzékben nyilván van tartva), f) bankszámlaszám, g) kapcsolattartó neve, telefonszáma, telefaxszáma, h) előfizetői hozzáférési pont (bérelt vonal vagy tárcsázó berendezés) helye és telefonszáma. II.2. Szerződéskötés szolgáltatóválasztás esetén 1. Szolgáltató előválasztás útján továbbítja Előfizető belföldi távolsági és/vagy nemzetközi hívásait, ha Előfizető a Függelékben meghatározott előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató előfizetője. 2. Szolgáltatóválasztás esetén a Szerződést Előfizető írásban kötheti meg. 3. A Szerződés megkötésével együtt az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy 4. a) az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató továbbítsa a Szolgáltató részére az Előfizető nevét, a II.1.5 pontban meghatározott adatokat, az előfizető telefonszámát, valamint ha Előfizetőnek tartozása van - ennek tényét, illetve b) Szolgáltató az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató részére továbbítsa az Előfizető azonosításához szükséges adatok és Előfizető szerződéskötési szándékát (lásd még VII.1.4), 5. Ha az Előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, erről szerződéskötéskor köteles tájékoztatni a Szolgáltatót.

7 6. Előfizetőnek az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatóval, illetve más szolgáltatóval szolgáltatóválasztással a belföldi távolsági és/vagy nemzetközi hívások továbbítására kötött szerződése a szolgáltatóválasztás műszaki megvalósításával együtt megszűnik vagy ha a választás azt nem érinti teljes egészében módosul. III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA III.1. Az ÁSZF egyoldalú módosítása 1. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtásának változó műszaki feltételeire tekintettel Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan akkor megváltoztatni, ha erről az Előfizetőt a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal előre értesítette. 2. Szolgáltató nem köteles az Előfizetőt az ÁSZF azon módosításairól 15 nappal előre értesíteni, amely módosítások új szolgáltatás bevezetése miatt válnak szükségessé, és amely módosítások a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket nem érintik. 3. Előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal egy országos napilapban két alkalommal feladott közlemény útján értesíti az Előfizetőt, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatán az ÁSZF módosításáról tájékoztatást ad. III.2. Előfizető hívószámának megváltozása Szolgáltató a Szolgáltatások keretében Előfizető részére nem biztosítja Előfizető elérhetőségét az ANFT-ben meghatározott választási eljárás útján, azaz Szolgáltató Előfizető részére előfizetői hívószámot nem biztosít. III.3. Előfizetői hozzáférési pont megváltozása (áthelyezés) 1. Ha Előfizető bérelt vonalon csatlakozik Szolgáltató hálózatához, és az Előfizető azon a területen belül, ahol Szolgáltató lehetővé teszi a Szolgáltatások igénybe vételét az Egyedi Szerződés szerinti előfizetői hozzáférési pontot meg kívánja változtatni ( áthelyezés ), Szolgáltató köteles Előfizetőt az áthelyezés várható költségeiről, és annak végrehajtásának ütemezéséről az áthelyezés kérelmezésének kézhezvételétől számított 5 napon belül értesíteni. 2. Az áthelyezés végrehajtásának műszaki lehetőségei függvényében az áthelyezés költségeinek kifizetésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató köteles az áthelyezést teljesíteni. 3. A Szolgáltató az áthelyezés költségein túl egyéb díjat nem számol fel. 4. Ha Előfizető tárcsázó berendezés útján csatlakozik Szolgáltató hálózatához, és az Előfizető azon a területen belül, ahol Szolgáltató lehetővé teszi a Szolgáltatások igénybe vételét az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését kéri, az áthelyezést Szolgáltató az áthelyezés kérésétől számított 30 napon belül köteles teljesíteni.

8 III.4. Változás Előfizető személyében 1. Ha az Előfizető személyében az előfizetői hozzáférési pont helyének megváltozása nélkül, szerződéses vagy más jogutódlás következtében változás következik be, Szolgáltató az alábbi feltételek megvalósulása esetén hozzájárul az Egyedi Szerződés jogutódra történő átírásához. 2. Szolgáltató az átírás kérelmezésétől számított 8 napon belül értesíti (lásd ÁSZF XI.2) a jogutódot arról, hogy a jogutód személyében biztosítva látja-e az előfizetői kötelezettségek teljesítését. Ha a Szolgáltató az előfizetői kötelezettségek teljesítését csak bizonyos további feltételek teljesülése esetén látja biztosítottnak (vagyoni biztosíték, igazolások), az értesítéssel egyidejűleg ezekről a feltételekről is tájékoztatja a jogutódot. 3. Ha a Szolgáltató az átírás teljesítését vállalja, az átírási díj teljesítésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató az átírást végrehajtja. Ha a Szolgáltató e határidőt az átírási díj teljesítétől számított 60 napon túl sem teljesíti, a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, legfeljebb azonban az átírás díjával megegyező összegű kötbért köteles fizetni. III.5. Egyedi Szerződés feltételeinek módosítása Felek az Egyedi Szerződést csak kölcsönös megegyezés alapján, írásban módosíthatják. IV. A SZERZŐDÉS HATÁLYA IV.1. A Szerződés hatályba lépése 1. Az előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatásra kötött Szerződés a Szerződés megkötésének időpontjában (a PIN-kód beütésével) lép hatályba. 2. Az írásban megkötött Szerződés az Egyedi Szerződésben meghatározottak szerint lép hatályba. 3. Ha az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szerződés hatályba lépésének ideje az Egyedi Szerződés aláírásának napja. IV.2. A Szerződés megszűnése 1. A Szerződés megszűnik a) a határozott időtartamra létrejött Szerződés a határozott időtartam lejártával, feltéve, hogy a Felek a Szerződést nem hosszabbítják meg, b) előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén a hívás bontásával, c) bármely Fél rendkívüli felmondásával; d) bármely Fél rendes felmondásával; e) bármely Fél jogutód nélküli megszűnésével, halálával; f) a Felek közös megegyezésével; g) ha ugyanaz a személy lesz a Szolgáltató és az Előfizető.

9 2. Amennyiben Szolgáltató a Díjszabás szerint Előfizetőnek díjkedvezményt adott arra tekintettel, hogy Előfizető hosszabb tartamú Szerződés megkötését vállalta, de a későbbiekben a Szerződés az Egyedi Szerződésben meghatározott hosszabb időtartam lejárta előtt az Előfizető érdekkörébe tartozó okból megszűnik, Előfizető köteles a díjkedvezményt a Díjszabásban meghatározott módon Szolgáltatónak a Szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül Szolgáltató számlája ellenében visszafizetni. 3. Szolgáltató 6 hónapnál rövidebb időre határozott idejű Szerződést nem köt. 4. Ha a Szerződés megszűnésekor bármely Félnek a másik Féllel szemben száz forintnál kisebb összegű követelése van, ezúton lemond ezen összegre vonatkozó igényéről. 5. A Szerződés felmondása akkor hatályos, ha azt az egyik Fél kézbesítője útján közvetlenül, vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítették a másik Félhez. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az nem kereste vagy átvételt megtagadta jelzéssel érkezett vissza. A felmondásnak tartalmaznia kell: a) a felmondás indokát (ha a Fél a felmondás indokolására köteles), b) a Szolgáltató felmondása esetén a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, c) ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, akkor a IV pontban foglaltakat is.a. 6. Rendes felmondás IV Előfizető bármikor jogosult a határozatlan időtartamú Szerződést indokolás nélkül felmondani. A felmondási idő 8 nap. IV Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződést 60 napos felmondási idővel felmondani. 7. Rendkívüli felmondás IV Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, az előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. A szerződésszegés megszűnéséről az előfizetői szerződés hatályának fennmaradásáról a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni. IV Szolgáltató jogosult a Szerződést 15 napos határidővel felmondani, ha az Előfizető az előzetes írásbeli felszólításban megjelölt határnapra sem szünteti meg az alábbi szerződésszegéseket: a) Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és ezt a szerződésszegést a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést (értesítést, lásd ÁSZF XI.2) követően sem szünteti meg; b) Előfizető a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést követően sem teszi lehetővé, hogy Szolgáltató a Szerződés feltételei szerint a bejelentett hibák kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze;

10 c) Előfizető a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést követően is Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti (továbbadja) a Szolgáltatásokat, vagy azokat továbbra is a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. IV A szolgáltató hálózatának rendeletetésszerű működését akadályozó vagy veszélyeztető tevékenységnek minősül különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségi jelöléssel vagy hatósági engedéllyel nem rendelkező, illetve nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezéseket csatlakoztatott, vagy a Szolgáltató tulajdonában lévő végberendezéseket vagy a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges előfizetői végberendezéseket nem rendeltetésszerűen, illetve a Szerződés feltételei szerint üzemelteti, vagy azokat Szerződésbe ütköző módon átalakítja. IV A Szolgáltató az előfizetői szerződést 45 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes Szolgáltatási Díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető írásbeli értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. 8. Előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén Szolgáltató előfizetőt a szerződésszegésről, valamint a Szerződés felmondásáról a távbeszélő szolgáltatás igénybe vételével egyidejűleg gép hang vagy más jelzés útján is jogosult értesíteni (a távközlési előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. (3) bekezdése). 9. Ha Vis Maior Esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. V. ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI V.1. Ellenőrzés és karbantartás tűrése, hibaelhárítás lehetővé tétele Előfizető a Szolgáltatásokban bekövetkező esetleges hibák kijavítása érdekében köteles a Szolgáltató vagy képviselője részére lehetővé tenni az előfizetői hozzáférési pont ellenőrzését, a feltárt hibák elhárítását, illetve a szükséges karbantartás elvégzését. V.2. A távközlési berendezések használatával kapcsolatos kötelezettségek 1. Ha Előfizető Szolgáltató hálózatához kapcsolódik, Előfizető csak megfelelőségi jelöléssel rendelkező vagy a HÍF által engedélyezett végberendezést használhat a Szolgáltatások igénybevételéhez, az előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakozó vonalszakasznak vagy hálózatnak eleget kell tennie a vonatkozó műszaki előírásoknak. 2. Ha Előfizető Szolgáltató hálózatához bérelt vonalon vagy tárcsázó berendezésen kapcsolódik, az előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakoztatott berendezések és a Szolgáltató által telepített egyéb berendezések folyamatos tápáram ellátásáról, megfelelő üzemeltetési körülményeiről, valamint azok vagyonvédelméről Előfizető gondoskodik.

11 3. Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonában, de Előfizető használatában lévő végberendezéseket rendeltetésszerűen, a Szerződésnek valamint a gyártó utasításainak (kezelési útmutatónak, használati kézikönyvnek) megfelelően használni. 4. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét, hogy a rendeltetésellenes vagy szerződésszegő használatból eredő minden kárért Előfizető felelős. 5. Előfizető nem jogosult a Szolgáltató tulajdonában álló berendezések működésébe beavatkozni vagy az ilyen berendezések működését más módon korlátozni. Ennek megsértése esetén Előfizető teljes kártérítési felelőséggel tartozik. 6. Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonában álló vagy a Szolgáltató által a Szolgáltatások igénybe vételének biztosítása végett telepített berendezések nem megfelelő működéséről és az ebből fakadó minőségromlásról Szolgáltatót értesíteni. V.3. Szolgáltató értesítése adatváltozásról 1. Előfizető az Egyedi Szerződésben foglalt adatainak, így például a számlázási címének vagy kapcsolattartó személyének megváltozásáról köteles Szolgáltatót a változástól számított 8 napon belül értesíteni (az értesítés módjáról lásd ÁSZF XI.2). 2. Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét arra, hogy e kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért Előfizető felelőséggel tartozik. V.4. Szolgáltatási Díj kifizetésének kötelezettsége 1. A Szolgálatási Díj egyszeri díjból (bekapcsolási díj), rendszeres előfizetői díjból (alapdíjból), forgalomtól függő díjból (forgalmi díjból), valamint egyszeri egyéb szolgáltatási díjból állhat. 2. Előfizető köteles a kiállított számla alapján a Díjszabásban foglaltak szerint kiszámított Szolgáltatási Díjat kifizetni. 3. A fizetési kötelezettségek teljesítésének határideje az adott számla megérkezésétől számított 15 nap, amelyet banki átutalással kell teljesíteni Szolgáltató számla szerinti bankszámlaszámára. 4. Ha Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott számlázási időszakra tekintettel nem kapja időben kézhez a számlát, köteles azt a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni. 5. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató jogosult Előfizetőnek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani. 6. Előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén Előfizető a díjat Szolgáltató hivatalos viszonteladójának fizeti meg a hívókártya megvásárlásával.

12 V.5. A Szolgáltatások igénybevételének továbbadása és átengedése 1. Előfizető Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül nem adhatja tovább a Szolgáltatásokat, és nem engedélyezheti annak használatát üzleti alapon harmadik személy részére. 2. Előfizető Szolgáltató felé felelős minden olyan személyért, aki a Szolgáltatásokat az előfizetői hozzáférési pontról veszi igénybe, függetlenül attól, hogy ezt az Előfizető nem engedélyezte vagy arról nem szerzett tudomást. VI. SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI VI.1. Ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat működtetése, hibaelhárítás 1. Szolgáltató a hét minden napján 24 órában telefonon ingyenesen elérhető hibabejelentő- és ügyfélszolgálatot működtet (a továbbiakban: ügyfélszolgálat ). 2. Előfizető a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszát az ügyfélszolgálaton írásban, ben vagy telefaxon jelentheti be. 3. Ha Előfizető a panaszt telefonon vagy személyesen jelenti be, köteles azt a VI.1.2 pontban meghatározott módon is Szolgáltatóhoz benyújtani. Szolgáltató erről Előfizetőt a panasz bejelentésekor tájékoztatja. 4. Szolgáltató a panaszról hibalapot állít ki, amelyen feltünteti a problémával kapcsolatos intézkedéseket, és azok eredményét. Szolgáltató a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni. 5. Szolgáltató a VI.1.2 pontban meghatározott módon tett hibabejelentést Előfizető részére visszaigazolja, és azt a rögzítésen túl is nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: a) az Előfizető értesítési címe vagy más hasonló célú azonosítója, b) az Előfizető hívószáma vagy más azonosítója, c) a hibajelenség leírása, d) a hibabejelentés időpontja (év, hónap, nap, óra, perc), e) a hiba oka, f) a hiba elhárításának módja és időpontja (év, hónap, nap, óra, perc), g) a hiba elhárítását végző személy neve, h) az Előfizető értesítésének módja és időpontja. 6. Szolgáltató az elismert hiba elhárítását amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik munkanapokon 8-16 óra között négy órán belül megkezdi, munkanapon kívüli napokon óra között nyolc órán belül megkezdi.

13 7. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indokolással értesíti az előfizetőt arról, hogy a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel, b) a hiba kijavítását megkezdte; c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére az adott időszakra vonatkozóan nem számít fel rendszeres előfizetői díjat, ha a hiba folytán a Szolgáltatások nem érhetőek el, vagy a rendszeres előfizetői díj és a forgalomtól függő díj 90 %-át számítja csak fel, ha a Szolgáltatások elérhetőek, de azokat a meghatározott minőségi célértékekhez képest 5 %-kal csökkentett értékben képes csak teljesíteni; d) a hiba elhárítását befejezte. 8. Ha az Előfizető a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, jogosult a Hírközlési Területi Hivatal minőségfelügyeleti eljárásának megindítását kérni. 9. Szolgáltató a Szolgáltatások előírt átlagos rendelkezésre állásának biztosítása érdekében 24 órás műszaki felügyeleti rendszert működtet. 10. Amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, a hiba elhárítását Szolgáltató a hiba prioritásától függően az alábbi határidőn belül végzi el, egy éven belül az esetek 95 %- ban. Az alábbi határidők harmadik fél vagy az Előfizető közreműködését nem igénylő esetekben irányadóak. A hibaelhárítás ideje a hibaelhárítás megkezdésétől a hibaelhárítás befejezésének a hibalapon bejegyezett időpontjáig tart. Prioritás Probléma jellege 1 A Szolgáltató hatáskörében lévő átviteli utak kiesése alternatív utak nélkül. Hibaelhárítási idő 4 óra Tárcsázó berendezés működési hibája. Kapcsoló központ, illetve annak részegységének meghibásodása. Adott hívási irányok nem elérhetőek, illetve nem használhatóak. 2 Szolgáltató hatáskörében lévő átviteli utak kiesése alternatív utakkal. 12 óra Tárcsázó berendezés működési hibája backup biztosítása mellett. Kapcsoló központ, illetve annak részegységének meghibásodása backup biztosítása mellett.

14 11. A Szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb (munkanapokat számítva) 72 órán belül kijavítani. A határidő nem teljesítése esetén a Szolgáltató a hiba bejelentése esetén kötbér fizetésére köteles, a hiba bejelentésétől számított 72 órától a hiba elhárításáig. 12. Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. 13. Ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által a VIII. pontban vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben (a meghatározott minőségi célértékekhez képest 5 %-kal csökkentett értékben) képes csak igénybe venni, a Szolgáltató a kötbér felét köteles megfizetni. 14. A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az az Előfizető választása szerint az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. VI.2. Számlázás és számlareklamáció 1. Szolgáltató kijelenti, hogy számlázási rendszere zárt, illetéktelen külső személyek a számlázási rendszerhez nem férhetnek hozzá, és a számlázási rendszere megfelel a pénzügyi és számviteli előírásoknak. 2. Szolgáltató biztosítja, hogy a Szolgáltató általi, a Díjszabásban meghatározott díjazás alapját képező idő a kapcsolat létrejötte és bontása között ne haladja meg a végpontok közötti beszéd- vagy adatkapcsolat fennállásának tényleges idejét hívó oldali bontásnál 1 másodperccel, hívott oldali bontásnál 90 másodperccel. 3. Szolgáltató a Szolgáltatási Díjat a Díjszabásban és az Egyedi Szerződésben meghatározott módon, a Díjszabásban és az Egyedi Szerződésben meghatározott díjak alapján utólag számlázza Előfizetőnek. 4. Szolgáltató köteles az írásbeli díjreklamációt azonnal nyilvántartásba venni és azt 30 napon belül kivizsgálni. Abban az esetben, ha Előfizető (előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén a díjreklamációt tevő személy) vitatja a Szolgáltató által megállapított Szolgáltatási Díj összegét, Szolgáltatónak bizonyítania kell, hogy az előfizetői hozzáférési pont amennyiben Szolgáltató ilyet biztosít megfelel a hálózat védelmére vonatkozó előírásoknak (MSZ :1992, MSZ :1...3.), valamint, hogy a Szolgáltatási Díj számításának módjában nem volt hiba.

15 5. A díjreklamáció megvizsgálására vonatkozó határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató nem jogosult a Szerződést a díjfizetés elmaradása indokával felmondani. 6. Ha az Előfizető a díjreklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a szolgáltatóhoz, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el öt napon belül, a díjreklamációval érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. 7. Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Előfizető számláján egy összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az Előfizető részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az előfizetőt megillető kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. 8. Ha Szolgáltató az Előfizető (előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén a díjreklamációt tevő személy, e pont alkalmazásában a továbbiakban: Előfizető) reklamációját nem, vagy csak részben fogadja el, köteles az Előfizetőt a reklamáció vizsgálatának lezárását követő 15 napon belül (előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén írásban) értesíteni a reklamáció elutasításáról, illetve arról, hogy a reklamációt csak részben tudja elfogadni, valamint köteles az Előfizetőt értesíteni (tájékoztatni) arról, hogy a) a reklamáció elutasítása miatt az Előfizető a Hírközlési Területi Hivatalhoz fordulhat avégett, hogy a Hírközlési Terület Hivatal Szolgáltatónál vizsgálatot folytasson a reklamációval kapcsolatban; b) a jogvitát polgári eljárás keretében érvényesítheti: a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál fizetési meghagyás kibocsátását kérheti, ha a vitatott követelés összege a kettőszázezer forintot nem haladja meg, egyéb esetekben pedig hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz vagy a Fővárosi Bírósághoz (vagy más illetékes rendes bírósághoz) keresetlevelet nyújthat be. 9. Az Előfizető kérésére a Szolgáltató külön díj fizetése nélkül ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad az Előfizető által (előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén a díjreklamációt tevő személy által azonosított hívókártyáról) a már feldolgozott hívott számokról, a hívások időpontjáról és időtartamáról, ha Előfizető írásban nyilatkozik arról, hogy a hívásrészletezésben foglalt adatok megismeréséhez a Szolgáltatások minden rendszeres felhasználója hozzájárulását adta. A nyilatkozat tartalmát, valódiságát a Szolgáltató nem vizsgálja, azért kizárólag Előfizető tartozik felelőséggel. Előfizető a kimutatás nyomtatott vagy elektronikus példányához külön díj fizetése ellenében juthat hozzá. Előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén Szolgáltató egy naptári évben három alkalommal ingyenesen átadja a díjreklamációt tevő személy által azonosított hívókártyáról a díjreklamáció tételét megelőz 30 napon belül végrehajtott hívásokat tartalmazó kimutatás nyomtatott példányát is.

16 10. A Szolgáltató az Előfizető részére kiállított számlához csatolt mellékletben az Előfizető által fizetendő díjakat olyan bontásban tünteti fel, amelyben a helyi-, a belföldi távolsági- és a nemzetközi hívások díja, a mobil rádiótelefon hálózatokban végződtetett hívások díja, valamint a távbeszélő szolgáltatás útján igénybe vett nem távbeszélő szolgáltatások (így különösen az emelt díjas hívások) díja elkülöníthető. 11. A Szolgáltató az Előfizető előzetes kérésére és a Díjszabásban meghatározott díj ellenében a rendszeresen kiállított számlához a díjszámítás alapjául szolgáló, a 0 pontban foglaltaknál részletesebb forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást mellékel. 12. A VI.2.11 pontban meghatározott melléklet csak akkor tartalmazhatja a hívott fél hívószámának minden számjegyét, ha az Előfizető a VI.2.9 pontban foglalt nyilatkozatot megteszi. Nem természetes személy előfizetőnek a Szolgáltató a Hírközlési Felügyelet által nem azonosítható hívószámként nyilvántartásba vett számokat nem adhatja ki. A nem azonosítható hívószámok megismerésével Előfizetőnek a Szolgáltatások felhasználóira vonatkozó különösen érzékeny adatai juthatnak tudomására, így ezeket az adatokat természetes személy előfizető is csak akkor ismerheti meg, ha az Előfizető az erre vonatkozó szolgáltatói tájékoztatást írásbeli nyilatkozatával tudomásul vette, továbbá az Előfizető írásban nyilatkozik arról, hogy rajta kívül más természetes személlyel a hívószámokat nem lehet kapcsolatba hozni, vagy a távközlési szolgáltatást igénybe vevő természetes személy felhasználók írásbeli hozzájárulásukat adták az adatok megismeréséhez, és az előfizető írásban nyilatkozik arról, hogy a hozzájárulásukat adó felhasználókon kívül más természetes személlyel a hívószámokat nem lehet kapcsolatba hozni. VI.3. A Szolgáltatások útján továbbított közlemények és kísérőadatok titkossága, az Előfizető személyes adatainak kezelése és az adatbiztonság 1. Szolgáltató az írásbeli Szerződést kötő Előfizetőről a II.5 pontban meghatározott adatokon túlmenően amennyiben Előfizető azokat Szolgáltató számára megadja a következő adatokat tárolja: a) éves bevétel összege, b) alkalmazottak létszáma, c) kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetősége, d) szolgáltatás típusa, e) tárcsázó berendezés száma és típusa, f) az előfizetői fővonalak száma, g) forgalmazási és számlázási adatok. 2. Szolgáltató az VI.3.1. pont a)-f) pontjaiban meghatározott adatokat a Szerződés megszűnésétől számított egy évig, a g) pontban meghatározott adatot a számla teljesítésétől számított hat hónapig, díjtartozás vagy a Szolgáltatás megfelelő teljesítésére vonatkozó panasz esetén a számla esedékessé válásától, illetve a vitatott teljesítési időponttól számított egy évig kezeli.

17 Ezen időpontot követően a Szolgáltató a természetes személy Előfizetőre vonatkozó minden adatot, illetve a nem természetes személy Előfizető esetén a VI.3.1 c) pontjára vonatkozó adatot törli. Szolgáltató minden más, személyes adatnak nem minősülő adatot az Előfizető eltérő rendelkezése hiányában üzletszerzési célból továbbra is tárolja, azokat azonban harmadik személy részére nem adja át. 3. Szolgáltató köteles Előfizető személyes adatait a személyes adatok kezeléséről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben, a hírközlésről szóló évi XL. törvényben, valamint a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253/2001. (XII. 18.). Korm. r. foglaltaknak megfelelően kezelni. 4. Szolgáltató kijelenti, hogy Előfizető személyes adatait kizárólag a Szolgáltatások nyújtása végett, valamint a Szolgáltatási Díj számlázása céljából kezeli. 5. Szolgáltató kijelenti, hogy a számlázáshoz szükséges adatokat adatfeldolgozás céljából külföldre továbbítja, és az adatkezelés jogszabályi és szerződéses feltételei az adatfeldolgozónál minden egyes adatra nézve teljesülnek. 6. Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi adatot, közleményt, információt bizalmasan kezeli. 7. Szolgáltató az általa vagy hálózatnak igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a Szerződés teljesítése során közlés vagy bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére - ide nem értve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információgyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot - nem teheti lehetővé. 8. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját Szolgáltatóval azonos módon terheli. 9. Szolgáltató köteles az Előfizető személyes adatainak kezelésének műszaki biztonságát biztosítani, és műszaki intézkedésekkel meggátolni azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek. 10. Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetőket tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. Az adatbázist kezelő rendszer zárt, csak Szolgáltató belső hálózatán keresztül hozzáférhető. Szolgáltató belső hálózatát több tűzfal is védi az illetéktelen külső személyek hozzáférése ellen, a kiosztott jogosultságoknak megfelelő hozzáférés szerint. Szolgáltató az előfizeti adatok hozzáférését folyamatosan felügyeli (monitorozza), az az irodai és más rendszertől jól elkülönített kiszolgáló számítógépeken futtatja. Szolgáltató ezeket a kiszolgáló számítógépeket egy külön helyiségben helyezte el, ahova a nap 24 órájában csak egyedileg azonosított beléptetést követően lehet bejutni.

18 VI.4. Szolgáltató felelőssége a Szerződés teljesítéséért Előfizető tudomásul veszi, hogy a hírközlésről szóló évi XXXV. törvény 16. értelmében, valamint a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató a Szerződés felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítése esetén csak az Előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. VII. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA VII.1. A Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hozzáférés biztosítása 1. Szolgáltató a Szolgáltatások igénybe vételét a következő módokon biztosítja: a) ingyenesen biztosított ( ) vagy helyi tarifával hívható (1222) hívószámon, b) bérelt vonali kapcsolat kiépítése útján, c) szolgáltató előválasztás útján, d) tárcsázó berendezés útján, e) előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén a hívókártyán megjelölt hívószám tárcsázásával, és azt követően az azonosító kód megadásával. 2. Ha Előfizető bérelt vonalon vagy tárcsázó berendezés útján csatlakozik Szolgáltató hálózatához, Szolgáltató köteles a bérelt vonali kapcsolat kiépítéséről vagy a tárcsázó berendezés megfelelő telepítéséről az Egyedi Szerződésben meghatározottak szerint gondoskodni. A bérelt vonali kapcsolat kiépítését követően Előfizető igénybe veheti a Szolgáltatásokat. 3. Előre fizetett díjú hívókártyás szolgáltatás esetén a Szolgáltatásokat a Szerződés megkötését követően azonnal igénybe lehet venni. 4. Szolgáltató előválasztás esetén Előfizető azt követően veheti igénybe a Szolgáltatásokat, hogy az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató a szükséges műszaki változtatásokat a saját hálózatában végrehajtotta. A Szolgáltató a Szerződés megkötéséről, módosításáról, megszűnéséről, az előfizető nevéről, valamint a választott szolgáltatások köréről legkésőbb 2 munkanapon belül köteles tájékoztatni az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatót, valamint ha az előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése ezt a közreműködő (választott) szolgáltatót. A Szerződés megkötéséről történt tudomásszerzéstől az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató a szükséges műszaki változtatást öt munkanapon belül köteles végrehajtani, és ennek megtörténtéről az Előfizetőt és Szolgáltatót írásban vagy egyéb bizonyítható módon köteles tájékoztatni. 5. Ha Szolgáltató az előírt időn belül nem biztosítja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és a késedelem oka nem az Előfizető érdekkörében merült fel, Szolgáltató minden egyes késedelmes naptári nap után 5000 Ft kötbért, de legfeljebb az egyszeri (belépési) díj 20 %-t köteles Előfizetőnek az első késedelmes teljesítési napot követő 30 napon belül megfizetni, vagy azt Előfizető következő Szolgáltatási Díjra vonatkozó számláján jóváírni.

19 VII.2. A Szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei 1. A Szolgáltatás igénybe vételének feltétele a Szerződés hatályba lépése, és az előfizetői távbeszélő hálózati hozzáférési pont kiépítése. 2. A Szolgáltatás igénybe vételét Szolgáltató az ország teljes területén biztosítani tudja (országos szolgáltatási terület). 3. A Szolgáltatás igénybe vételének egyéb földrajzi vagy időbeli korlátai nincsenek. VII.3. A Szolgáltatások nyújtásának korlátozása, egyirányúsítás 1. Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével jogosult a Szolgáltatások igénybe vételének lehetőségét részben (időben, forgalmi mennyiségben) vagy egészében korlátozni, ha a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának (tárcsázó berendezésének) rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető bérelt vonalon vagy tárcsázó berendezés útján kapcsolódik Szolgáltató hálózatához és az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőségtanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott, b) az Előfizető a Szolgáltatásokat a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja, c) az Előfizetőnek Ft-ot meghaladó esedékes (lejárt fizetési határidejű) díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott a teljes esedékes és ki nem fizetett Szolgáltatási Díj összegének erejéig óvadékként készpénzt vagy a Szolgáltató által elfogadott értékpapírt, d) az Előfizető bármely egymást követő 6 hónapon belül két alkalommal nem teljesítette határidőben esedékes díjfizetési kötelettségét, és Előfizetőnek Ft-ot meghaladó esedékes (lejárt fizetési határidejű) díjtartozása van, e) Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi. 2. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Szerződés alapján Előfizető részére hozzáférési szolgáltatást nem nyújt, a Szolgáltatások szerződésszerűen egyirányúak, Szolgáltató a korlátozás időtartama alatt csak a segélykérő hívások továbbítását, és ügyfélszolgálatának (hibabejelentőjének) elérhetőségét köteles biztosítani. 3. Szolgáltató köteles az 1. pontban meghatározott korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, vagy ha a korlátozást elrendelő jogszabály vagy hatóság ekként rendelkezik.

20 4. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben szolgáltatóválasztással veszi igénybe a Szolgáltatásokat, és az előfizetői hozzáférést nem a Szolgáltató biztosítja, az előfizetői hozzáférést biztosító távközlési szolgáltató Szolgáltató megkeresése alapján jogosult az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét is korlátozni az 1. pont b)-c) pontjaiban meghatározott, Szolgáltató vonatkozásában fennálló esetekben. 5. A korlátozás a forgalom alapú díjak kivételével Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti. VII.4. A Szolgáltatások nyújtásának szünetelése 1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását szüneteltetni, a) ha a Szolgáltató hálózatának rendszeres karbantartására van szükség, feltéve, hogy Szolgáltató az Előfizetőt a szüneteltetést megelőzően nyolc nappal előre értesítette a szünetelés kezdetéről, valamint annak várható időtartamáról, és ennek időtartam nem haladja meg alkalmanként a 8 órát, és naptári évenként 24 órát. b) ha a Szolgáltató hálózatának rendkívüli karbantartására van szükség, és erről a Szolgáltató az Előfizetőt a szüneteltetést megelőzően legalább 24 órával értesítette, a szünetelés okának és a szünetelés várható időtartamának megjelölésével. 2. A rendszeres karbantartás időtartama miatti szünetelés az Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti. A rendkívüli karbantartás időtartamára és az 1. pontban meghatározott karbantartások miatti szünetelések időtartamára Előfizető a szüneteléssel érintett Szolgáltatásoknak a szünetelés időtartamára vetített rendszeres díját nem köteles megfizetni. 3. Szolgáltató köteles a Szolgáltatások nyújtását az előfizető kérésére szüneteltetni. Az előfizető által kérhető szüneteltetés időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot. A szünetelés időtartama alatt az Előfizető a rendszeres díj 80 %-át köteles megfizetni. 4. Nem minősül szünetelésnek, ha Szolgáltató a Szolgáltatások igénybe vételét jogszerűen korlátozta az ÁSZF VII.3. pontja alapján. VIII. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK VIII.1. Az Alapszolgáltatások meghatározása 1. Az Alapszolgáltatás olyan jelátviteli- és irányítási szolgáltatás, amelynek során beszéd valós idejű, közvetlen átvitele és kapcsolása történik úgy, hogy az Előfizető hálózati végponthoz kapcsolt távközlő végberendezéséről indított hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az ANFT-ben meghatározott választási eljárás útján lehetséges.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja meghatározása A a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja SZJ: 64.20.11.0. SZJ: 64.20.12.1. SZJ: 64.20.12.2 Nyilvános helyi

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Budapest, 2012. június 12. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó szabályozások...

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt.

T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Szerződés azonosítója: Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

7. számú melléklet: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

7. számú melléklet: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 7. számú melléklet: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

A közvetítőválasztással kapcsolatos speciális szabályok

A közvetítőválasztással kapcsolatos speciális szabályok VIII. fejezet A közvetítőválasztással kapcsolatos speciális szabályok (Módosítva: 2007.10.01-jén) 1. Általános rendelkezések Amennyiben jelen fejezet közvetítőválasztással kapcsolatban speciális szabályokat

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509

A szolgáltatóra vonatkozó szabvány (R. 3. (3) bekezdése alapján. Ef: személyes ügyfélszolgálaton kéri a cserét. MSZ ETS 300 509 Előfizető által érzékelt hibajelenség Lehetséges okok 1. A hálózat nem elérhető SIM hiba E 3. Szolgáltatás ideiglenesen szünetel Hálózat hiba Részleges hálózat kimaradás Hálózat átalakítása, felújítása,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés 2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Szolgáltató adatai A Szolgáltató cégneve A Szolgáltató székhelye BerzoCom Kft. 1107 Budapest, Fertő u. 8. A szolgáltató

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/B Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) telefon szolgáltatás minőségi célértékei 1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcsolási szám: Számla tulajdonos kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére 1.Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Biatorbágyi KTV Kft. Bankszámlaszám:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 3.sz. melléklet

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1.

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1. Timenet Kft. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Budapest, 2006. november 1. 2006. november 1. 1 A Timenet Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés ügyfélszáma: Egyedi i Szerződés TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely létrejött az ELŐFIZETŐ ADATAI táblázatban meghatározott, és a BorsodWeb Kft. (székhelye: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1.) mint Szolgáltató

Részletesebben

M O L T AK Kft DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. Tartalomjegyzék 1 Általános Szerződési

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. 1 Tartalomjegyzék Általános Szerződési

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Minőségi mutató neve

Minőségi mutató neve 1 6. számú melléklet: Minőségi mutatók Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel/fax: 66/389 116; 30/219-3333 E-mail: ktv@kondorosiktv.hu

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

A ZOLCOMP NETWORK KFT napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A ZOLCOMP NETWORK KFT napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A ZOLCOMP NETWORK KFT. 2013-02-01. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Tartalom ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 Tartalom... 2 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. Az előfizető adatai Név: [*] Születési név: [*] Születési hely és idő: [*] Anyja születési neve: [*] Lakóhely, tartózkodási hely: [*] E-mail cím: [*] Elektronikus számla befogadására szolgáló e-mail

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek internet és bérelt vonali szolgáltatásra 3. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Egyedi Szolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Axiál Kft. által nyújtott Bevezetés Az Axiál Kft. a Földmérési és Távérzékelési Intézettel (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Készült : Budapest, 2009. július 7. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. Helyhez kötött telefonszolgáltatás

LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. Helyhez kötött telefonszolgáltatás Általános Szerződési Feltételek kivonata 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME cégnév: LCCK Bt. székhely 2518 Leányvár Kálvária utca 53. telefon: 06 40 620 116; 06 30 466 3340; 06 70 567 3155 Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben