A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései"

Átírás

1 PhD értekezés tézisei A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései Írta: Busics György Székesfehérvár 2007

2 I. A témaválasztás indoka, az értekezés célja 2007-ben emlékeztünk meg az első mesterséges hold fellövésének 50. évfordulójáról, amihez az űrkorszak kezdetét kötjük. A mesterséges holdak geodéziai alkalmazása az 1960-as évek elejére nyúlik vissza, ami optikai-fotografikus észleléssel indult, majd egyre újabb kozmikus geodéziai mérési eljárások alakultak ki. Az 1980-as években az addig felhalmozott tapasztalatok, a katonai igények és a technikai fejlődés a globális helymeghatározó rendszer kialakulásához vezetett. Lényeges áttörés az 1990-es évek elején következett be, amikor nagy tömegben jelentek meg elérhető árú, a terepen is használható műholdas vevőberendezések, amelyek pontossága összevethető a hagyományos mérőeszközökével, ugyanakkor hatótávolságuk lényegesen nagyobb és automatizáltsági szintjük is jóval magasabb. Az amerikai műholdas helymeghatározó alaprendszer 1993-ban vált teljesen kiépítetté és 1995-ben nyilvánították hivatalosan is azzá. Azóta lényegében ugyanezt a műholdas navigációs rendszert használjuk, mégis lényeges fejlődésről beszélhetünk. Már a műholdas helymeghatározás összefoglaló rövidítése is megváltozott: GPS helyett ma GNSS-ről beszélünk. Ezzel a névváltozással nemcsak azt kívánjuk kifejezni, hogy a kezdetben egyetlen GPS alaprendszer helyett más is létezik (és a jövőben még inkább létezhet), hanem azokat a szolgáltatásokat, kiegészítő rendszereket is, amelyeket másként GNSS infrastruktúrának nevezünk. Voltaképpen ez utóbbi kiegészítő rendszerek fejlődése tette lehetővé a pontosság, a gazdaságosság, az integritás, a biztonság nagymértékű növelését. A felhasználói oldalon rendelkezésre álló műszerek, szoftverek ugyancsak a GNSS rendszer elemeiként kezelhetők, ezek fejlesztése új technológiákat eredményez. Talán érdemes dátumokkal is megjelölni a hazai műholdas helymeghatározás fontosabb mérföldköveit. Magyarországon az 1990-es évek elejétől van lehetőségünk geodéziai célú GPS-mérésre; 1991-ben készült el a 24 pontból álló kerethálózat; 1998-ben fejeződött be az 1153 pontból álló Országos GPS Hálózat (OGPSH) mérése; Pencen 1996 óta működik permanens állomás; 2007-re jórészt kiépült az aktív hálózat; márciusától a GNSS Szolgáltató Központ az országban bárhol végzett valós idejű mérésekhez hálózatos RTK korrekciókat, az utófeldolgozáshoz pedig virtuális RINEX adatokat képes szolgáltatni. E folyamatnak magam is részese voltam, vagyok. Fontosnak tartom, hogy az új ismeretek, új technológiák minél előbb bekerüljenek a gyakorlatba és az oktatásba, ezt lehetőségeim szerint igyekszem segíteni. A gyakorlat az elmúlt másfél évtizedben számos kérdést vetett fel az új technika alkalmazásával kapcsolatban. Dolgozatomban ezekre a gyakorlat részéről felmerült kérdésekre is szeretnék válaszolni. Konkrét célkitűzéseim a következők: Rendszerezni a geodéziai célra kialakult helymeghatározási technológiákat. Vizsgálni a gazdasági szempontból optimális technológia kiválasztását. Elemezni a helymeghatározás minőségét befolyásoló néhány jellemzőt. 1

3 A minőséget befolyásoló tényezők között kiemelten foglalkozni a helyi rendszerbe történő transzformációval. Előzőek következményeként vizsgálni és részletesen bemutatni a hazai hagyományos vízszintes hálózat és az OGPSH kapcsolatát, vagyis a HD72 és az ETRS89 vonatkoztatási rendszerek viszonyát. II. A dolgozat egyes fejezeteinek összefoglaló tartalma Az első fejezetben a GNSS napjainkban is alakuló fogalmából indultam ki és röviden bemutattam a műholdas helymeghatározás alaprendszereit és infrastruktúráját. A második fejezetben a hazai geodéziai gyakorlatban használható GNSS technológiákat csoportosítottam, statikus és kinematikus mérési eljárásokat elkülönítve. Kiemeltem a hálózatos RTK-t, annak három megvalósult koncepcióját (VRS, FKP, MAC), továbbá vázoltam a PPP-RTK elképzelés lényegét, amely a nálunk 2007-től használható virtuális RINEX szolgáltatás (GNWEB) alapja. A harmadik fejezetben a saját kísérleti méréseimhez nagy pontossággal létrehozott három munkaterületet mutattam be (Nadap, Sukoró, Székesfehérvár). Ezeken a munkaterületeken a gyors statikus és félkinematikus mérési módszer tesztelésének illetve továbbfejlesztésének tapasztalatait, jelenségeit mutattam be. Az elmúlt évtizedben a nagytömegű felmérési alappontsűrítésnél leggyakrabban alkalmazott gyors statikus mérési módszer gazdaságosságának fokozására két lehetőséget vizsgáltam. Az egyik lehetőség a két ütemben történő mérés, amikor először az OGPSH-ra alapozva egy kerethálózatot alakítunk ki, ezt követően pedig ún. napi hálózatokban, szinkron periódusokban rövid vektorokat mérünk saját bázisállomással. A másik lehetőség a saját bázis kiváltása permanens állomással vagy virtuális állomással. A kinematikus eljárások közül először a félkinematikus mérési módszer pontosságát vizsgáltam különböző körülmények esetén. Részletesen foglalkoztam a félkinematikus módszer alappontsűrítésben való felhasználásával, feltételeivel. Több munkaterületen végzett mérés statisztikai adatait elemeztem. Külön foglalkoztam a geodéziában alapvető ellenőrzés, illetve a fölös adatok biztosításának lehetőségeivel. Öszszegeztem a jelenleg kísérleti módon működő hálózatos RTK szolgáltatások tesztjét és első tapasztalatait. A negyedik fejezetben kiemeltem néhány olyan kérdést, amelyek döntő befolyással vannak a GNSS technológiák minőségére. Elsősorban a durva hibák elkerülésével kapcsolatosak ezek a kérdések. Így a vonatkoztatási rendszer változásának, a ciklustöbbértelműség helytelen meghatározásának és a transzformáció gyakorlati megvalósításának problémájára tértem ki. Az ötödik fejezet az alapvetően különböző kétféle vonatkoztatási rendszer, az ETRS89 és a HD72 kapcsolatáról szól. Három vizsgálati hálózatot alakítottam ki az OGPSH közös pontjaiból: az elsőrendű hálózatot reprenzentáló 141 pontosat, a GPS- 2

4 szel közvetlenül mért első- és harmadrendű pontokból álló 344 pontosat és egy 1146 pontból álló vizsgálati hálózatot. Az egymásnak megfeleltethető irányok és távolságok egyenkénti összehasonlításával, statisztikákkal és ábrákkal bemutattam a méretaránytényező illetve a meridiáneltérés (azimuteltérés) változását. A 3D és 2D transzformációs lehetőségeket tárgyalva, a vizsgálati hálózatokat transzformációs modellek alapján is összehasonlítottam. III. Az alkalmazott módszerek GNSS-rendszerek kiépítésére csak gazdasági nagyhatalmaknak van lehetősége. Az alaprendszerek fejlesztése és az ehhez kapcsolódó kutatás is a rendszerfenntartó elsődleges lehetősége; a világ többi országában a kiegészítő rendszerek fejlesztésére, a műszer- és szoftverfejlesztésre, az ezt megalapozó elméleti kutatásra és a technológiai innovációra helyeződik a hangsúly. Ez a helyzet Magyarországon is, ahol további kiemelt témaként kezelik a régebbi és a jelenlegi vonatkoztatási rendszerek kapcsolatának jobb megismerését, mivel ez a kérdés teljesen ránk tartozik. Elsőként említem a szakirodalom figyelését, a nemzetközi trendek tanulmányozását. A GPS-GNSS téma szakirodalma az 1980-as évek végétől rendkívüli mértékben bővült. A témafigyelés mellett a magyar nyelvű szakirodalom megteremtését, bővítését mivel ennek is kiemelt fontossága van hazai szempontból sok kollégámmal együtt, fontos feladatomnak tartottam. A GNSS-téma megjelent munkahelyem, a NyME Geoinformatikai Kar képzésében és továbbképzésében, önálló tantárggyá vált, és ösztönzi a szaktárgyak tananyagának további korszerűsítését. A GNSS ma világszerte a geodéziai-geomatikai kutatások egyik fő tárgyát képezi. A rendszer tényleges teljesítménye, használhatósága csak a valóságos körülmények között végzett, tényleges mérések révén ismerhető meg, különösen akkor, ha a rendszer paraméterei is változnak. A tesztméréseknek és kísérleti méréseknek ezért jelentős szerep jut. A partner-intézmények jóvoltából 1990-től kölcsön-műszerekkel, 1993-tól pedig a főiskolai kar műszereivel nyílt lehetőségem gyakorlati, kísérleti mérések végrehajtására és tapasztalatok szerzésére különböző terepi és időjárási körülmények között. E célból kezdeményeztem a nadapi, a sukorói és a székesfehérvári teszt-terület létrehozását. Munkaterületnek tekintettem azokat a településeket, ahol a vállalkozó cégek jóvoltából volt alkalmam a mérésekben, vagy a munkarészek vizsgálatában részt venni köszönet érte. Az OGPSH évi kiegyenlítésének koordinátáit és az elsőrendű vízszintes alaphálózat adatait a FÖMI-től, azon belül a KGO-tól kaptam meg. A FÖMI központi adattárában többször tanulmányozhattam az EOVA eredeti mérési és számítási munkarészeit. Köszönet az adatokért és információkért. 3

5 A GPS-vektorok számítását és a térbeli hálózatok kiegyenlítését elsődlegesen kereskedelmi szoftverekkel végeztem, kiemelten a Leica SKI Pro és LGO programok különböző verzióival. A transzformációkhoz és a vízszintes hálózatkiegyenlítéshez a karon készített GeoCalc programot használtam. A szerzők szíves hozzájárulásával, Bányai László és Gyenes Róbert egy-egy speciális transzformációs programját is módomban volt kipróbálni saját adataimmal. Az irányok és távolságok egyenkénti vizsgálatához és az átszámításokhoz magam készítettem programot. A statisztikai számításokat az MS Excel szoftverrel végeztem, a megjelenítéshez, ábrakészítéshez az MS Excel, MS PowerPoint, Autocad és DigiTerra szoftvereket használtam. IV. A tudományos eredmények összefoglalása tézisek 1). Vizsgáltam a gyors statikus módszerrel kialakítható azon technológiákat, amelyekkel a hatékonyság akár kétfrekvenciás vevőkkel, akár egyfrekvenciás vevőkkel (régebbi típusú vevőkkel) növelhető. A két ütemben (kerethálózat és napi hálózatok kialakításával) történő nagytömegű pontsűrítés 30-50% időmegtakarítást eredményez a csak OGPSH referenciapontokra építő megoldáshoz viszonyítva. Közeli permanens állomás vagy virtuális RINEX referenciaadatok használata (saját bázis helyett) további 25% időmegtakarítást eredményez. Megállapítottam, hogy a virtuális RINEX adatokkal kiértékelt egyfrekvenciás vagy kétfrekvenciás eredmények pontossága közel azonos, de utóbbi esetben a mérési időtartam rövidebb lehet. A 10 km-en belül bármilyen irányban választott virtuális referenciaállomás adatai homogének, azonos pontosságot eredményeznek. 2). Vizsgáltam a félkinematikus módszer alkalmazhatóságát a vízszintes alappontsűrítésben és megadtam azokat a feltételeket, amelyek betartásával lényeges hatékonyság-növelés érhető el ezzel a technológiával, akár utófeldolgozásos, akár hagyományos RTK, akár hálózatos RTK változatban. 12% és 30% közötti időmegtakarítás érhető el az alappontsűrítésben, ha a vevőket statikus beállítási paraméterek helyett kinematikus módban használjuk. Kimutattam, hogy a real-time méréseket utólagosan kiértékelve néhány milliméteres eltolódással kapjuk meg a koordinátákat, ha az inicializálás körülményei nem azonosak. Hálózatos RTK esetén a VRS-megoldás pontosságjavító hatása egyértelműbb, költségigénye pedig kedvezőbb, mint az FKP-megoldásé. 3). Meghatároztam az ETRS89 és a HD72 vonatkoztatási rendszerek közötti méretaránytényező értékének alakulását az ország egész területén, majd ennek okát kutatva lehetséges magyarázatot adtam az átlagosan -4,5 mm/km-es érték nagyságára és 4

6 földrajzi eloszlására vonatkozóan. Megállapítottam, hogy az ETRS89 és a HD72 közötti méretaránytényező nem egységes az ország területén, hanem Dél-nyugatról Észak-keleti irányban haladva 0 mm/km és 10 mm/km között változik. Azonosítottam az elsőrendű vizsgálati hálózatban és a teljes hálózatban a legnagyobb eltérést mutató oldalakat és háromszögeket, ezeket térképen és táblázatban megjelenítettem. Kimutattam, hogy az elsőrendű hálózatban távmérővel mért és a kiegyenlítésben bázisfeltételként szereplő 21 távolság mindegyike hosszabb, mint a GPS-hálózatból levezethető érték. A 11 cm-es átlagos távolságeltérés 24,4 km-es középértékű oldalhosszra vonatkozik. Vízszintes kiegyenlítéssel és transzformációval modelleztem a méretaránytényező említett hatását, ami egy cm nagyságrendű, csavarodást mutató eltérés-ábrát eredményez. 4). Az elsőrendű vizsgálati hálózat összes irányából levezetve meghatároztam az ETRS89 és a HD72 vonatkoztatási rendszerek közötti meridiáneltérést, majd ennek kiszámítására egy kétváltozós hatványsor paramétereit javasoltam bevezetni. Értelmeztem a meridiáneltérés fogalmát (ami a WGS84 ellipszoidi azimut és az EOV rendszerbeli irányszög különbsége, a második irányredukció figyelembevételével), majd meghatároztam annak értékét az elsőrendű vizsgálati hálózat egymásnak megfeleltethető irányaiból. A meridiáneltérés EOV-koordináták alapján történő számításához meghatároztam egy kétváltozós másodfokú hatványsor együtthatóit, külön a Dunától keletre illetve nyugatra eső országrészre. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy a meridiáneltérés meghatározási hibája a Dunától nyugatra eső területen 1, a Dunától keletre eső területen 2 alatt legyen. Példákon bemutattam a meridiáneltérés gyakorlati alkalmazását külpontos GPSadatok központosításakor. Képeztem és megjelenítettem a vizsgálati hálózatokban a WGS84 és a GRS67 rendszerbeli azimutok különbségét (meridiánkülönbség), amely alkalmas a durva hibával terhelt közös pontok kimutatására. 5). Vizsgáltam néhány új, 2D transzformációs lehetőséget az ETRS89 és a HD72 között és kimutattam azok egyenértékűségét az eddig használt megoldásokkal. Megállapítottam, hogy az ellipszoid-felszíni 3D transzformáció és a mindkét rendszerben azonos paraméterekkel három (sztereografikus-, henger- vagy kúpvetületi) ellipszoidi vetületre vonatkozó sík-transzformáció egyenértékű. Ugyanerre az eredményre vezet, ha az EOV koordinátákkal jellemzett ponthalmazt síkbeli hasonlósági transzformációval a WGS84 rendszerből származtatott alábbi két rendszer valamelyikébe visszük át: 1) a WGS84 rendszer ellipszoidjához az EOV paramétereivel bíró vetületet rendelünk; 2) a WGS84 rendszer középpontjába az IUGG67 ellipszoidot helyezzük, majd ehhez rendeljük az EOV-paraméterű vetületet. Újabb lehetőségként egy-egy pontról a szomszédos pontokra az ETRS89 koordi- 5

7 náták alapján ellipszoidi azimutértékeket javasoltam számítani, amelyeket irányértéknek tekintve (a második irányredukcióval megjavítva), egy irányméréses vízszintes szabad hálózathoz jutunk. Ennek kiegyenlítése és adott EOV koordinátákkal való 2D transzformációja után a 3D ellipszoid-felszíni megoldással egyező eredményre jutunk. A középtájékozási szög ilyenkor a meridiáneltérés pontbeli értékével azonos. V. Az eredmények hasznosítása 1). A gyors statikus módszer gazdaságos, időkímélő alkalmazása bevált, a gyakorlatban kipróbált eljárás. A régi típusú egyfrekvenciás vevőknél, különösen az egygombos dobozvevőknél (kompakt vevőknél), ahol nincs mérés közbeni beavatkozási lehetőség, ez a technológia továbbra is fontos lesz mindaddig, amíg ilyen vevőket használunk. A lehetőségek kihasználására további ösztönzést jelent a virtuális RINEX szolgáltatás elterjedése. 2). A félkinematikus mérési módszer természetes eljárás az RTK esetében, de ez nem volt jellemző a régebbi típusú vevőknél. Ugyancsak nem volt jellemző a félkinematikus módszer alkalmazása az alappontsűrítésben. Vizsgálataim, javaslataim arra irányultak, hogy a régebbi típusú vevőknél is bátran éljünk a kinematikus paraméterbeállítás lehetőségével, továbbá az alappontsűrítésben is használhatjuk ezt a módszert, nemcsak a részletmérésben. A hagyományos RTK-nál és a hálózatos RTK-nál ez természetes eljárás, de régebbi típusú vevőknél is alkalmazható. A hatékonyságnövekedés egyértelmű. 3). A méretaránytényező vizsgálatának tudományos jelentősége is van a GNSS vonatkoztatási rendszere és a magyar vízszintes vonatkoztatási rendszer kapcsolatának jobb megismerése céljából. Amennyiben felmerül az elsőrendű hálózat újrakiegyenlítésének gondolata, ezt feltétlenül két módon javasolnám elvégezni: egyszer az eredeti távolságok bevitelével, másszor javított (távmérővel és/vagy GNSS-technikával újramért) távolságokkal. Felmerül a méter-etalonra való visszavezethetőség kérdése, a méter-mérték ellenőrzése mind a távmérők, mind a GPS-vevők esetében. 4). A meridiáneltérés ismerete minden olyan esetben szükséges és a gyakorlatban jól használható, amikor EOV-rendszerben mért adatokat az ETRS89 rendszerbe kívánunk átvinni. Ilyen tipikus példa a külpontos mérések központosítása. Példaként bemutattam, hogy a lépcsős GPSMP-pontjelek deciméteres külpontossága esetében is szükség van a meridiáneltérés figyelembevételére. Az azimut-különbség (meridián-különbség) kiugró értékű helyeinek részletes ismerete segít az esetleges durva hibával terhelt pontok kiszűrésében. 6

8 5). Annak ismerete, hogy azonos paraméterű ellipszoidi vetületekkel végzett 2D transzformáció azonos eredményre vezet, illetve definiálható EOV-szerű képzelt vetület, önmagában is érdekes tény. Ezen elv hasznosításra került olyan navigációs vevőknél, amelyekbe nincs beépítve az EOV-vetület. Az elv kipróbálásra vár a VITEL-hez hasonló rácspontos interpolációnál, amennyiben EOV-t a WGS84 ellipszoidhoz rendelt kúpvetülettel helyettesítjük. 6). Az ETRS89 és a HD72 között országosan jellemző, átlagos eltéréseket meghaladó pontok vagy területrészek azonosítása többféle módon lehetséges, ez alapvetően megtörtént. Alkalmas módszer mind a méretaránytényező oldalankénti kimutatása, mind az azimutkülönbség irányonkénti kimutatása, mind pedig a transzformációra épülő számos eljárás. A kiugró értékek okának felderítése azonban véleményem szerint további irodai elemzéssel nehezen képzelhető el. Úgy gondolom, mindenképp szükséges lenne a kritikus pontok, területrészek terepi ellenőrzése is, mert megalapozott véleményt csak a helyi körülmények, adatok pontosabb ismeretében alkothatunk. A terepi ellenőrzés történhetne költségvetésből finanszírozott állami alapmunka formájában, amit a földmérési törvény jogilag indokol. A nagy pontossági igényű feladatok (például autópálya-építés) esetében azonban az érdekelt feleknek közösen kell olyan megoldást találni, ami az adott célkitűzésnek leginkább megfelel. Egy ilyen megoldás megtalálása egyrészt szakmai kérdés (az optimális helyi illesztést biztosító WGS-EOV kapcsolat keresése), másrészt olyan kérdés, ami a szakmai és jogi szabályozásra, valamint a szakmai érdekvédelemre tartozik. Dolgozatomban az említett hasznosítási lehetőségeken kívül további gondolatokat is felvetettem, amelyek összességében a GNSS alkalmazások minőségének javítását szolgálják. A WGS84 és az EOV rendszer közötti átjárás, átszámítás mindaddig napirenden lesz, amíg a régi térképeinket (akár papír-alapon, akár digitális formában) használjuk, vagyis még hosszú ideig. Ezért a transzformáció kérdése továbbra is aktuális, és nem merítettünk ki minden lehetőséget a hatékonyabb, kényelmesebb, pontosabb megoldás kialakítása érdekében. Nem elhanyagolható az a szerep sem, amit az új ismeretek, eljárások oktatásba való bevezetése jelent. A felsőfokú és középfokú szakmai oktatásban, de a GNSS ismeretkör népszerűsítésében is (ezzel szűkebb szakterületünk elismertségének növelésében) a dolgozatomban leírt ismeretek természetesen megfelelő válogatás és közlés mellett reményeim szerint ugyancsak felhasználhatók. 7

9 VI. A dolgozat témakörében megjelent publikációk Könyvrész 1. Ádám J, Bányai L, Borza T, Busics Gy, Kenyeres A, Krauter A, Takács B (2004): Műholdas helymeghatározás. Műegyetemi Kiadó, Budapest, old. Nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett jegyzet 2. Németh Gy, Busics Gy (1993): Alappontmeghatározás. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár, o. 3. Busics Gy (1997): Minőségbiztosítás. Open Learning for Land Offices (OLLO) TEMPUS Projekt távoktatási jegyzet. SE FFFK, Székesfehérvár, 218 o. 4. Busics Gy, Kiss A, Forgács Z (1998): Minőségbiztosítás a kataszteri térképkészítésben. Nemzeti Kataszteri Program távoktatási jegyzet, SE FFFK, Székesfehérvár, o. 5. Busics Gy (1999): Földméréstan III. Földmérő és térképész technikus szakképesítés tankönyve, F-803. Agrárszakoktatási Intézet, Budapest, o. 6. Busics Gy, Engler P, Gyenes R (2000): Digitális adatgyűjtés. Távoktató tananyag. NyME FFFK, Székesfehérvár, ( fejezet). 7. Husti Gy, Ádám J, Bányai L, Borza T, Busics Gy, Krauter A (2000): Globális helymeghatározó rendszer (bevezetés). Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, old. 8. Busics Gy, Engler P, Szepes A (2001): Adatgyűjtés módszerei. Térségfejlesztői szakképzés tananyaga. NYME FFFK, Székesfehérvár, Busics Gy (2005): Alappontmeghatározás. Elektronikus főiskolai jegyzet. NYME GEO, Székesfehérvár, o. (www.geo.info.hu) Idegen nyelvű folyóiratcikk 10. Busics Gy (1999): The Past and the Future of Levelling Networks in Hungary. Reports in Geodesy and Geographical Information Systems 1999/3, ISSN pp Busics Gy (2007): Comparison of the Hungarian First Order Triangulation Network with the National GPS Network Using Scale and Azimuth Differences. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica (megjelenés: 2008/3) 12. Busics Gy (2007): Different Transformation Methods for Comparison Classical and GPS Networks. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica (beküldve) 8

10 Nemzetközi konferencia kiadványában megjelent idegen nyelvű előadás 13. Kádár I, Busics Gy, Papp E (1996): GPS data integration by simulated vector arithmetics in J. Proceedings of the First Conference on J Programming Language, June 24-25, 1996, Toronto, Canada. p Busics Gy, Mahmoud S. (1996): Possibilities of using GPS to study crustal movements in Aswan area, Egypt. In: Proceedings of IAG Regional Symposium on Deformations and Crustal Movement Investigations Using Geodetic Techniques. Aug. 31-Sept. 5, 1996, Székesfehérvár. pp Busics Gy, Zalaba P (1998): Comparison between traditional and GPS measurements in local deformation monitoring areas. Proceedings of the IAG Ninth International Symposium on Recent Crustal Movements, Nov , Cairo, Egypt. Vol. II. pp (published Jan. 2000). 16. Ágfalvi M, Busics Gy, Kádár I, Papp E (1998): Informatics of points and point sets. In: XXI. Congress of the International Federation of Surveyors, Commission 5, Positioning and Measurement, Brighton, 19-25, July ISBN pp: Busics Gy (1999): Possibilities of Transformations Between Local and GPS Reference Systems. 5th International Seminar on "GPS in Central Europe", 5-7 May, 1999, Penc, Hungary. 18. Busics Gy (2001): The present and future role of GNSS in the state border registry: hungarian experiences. United Nations Workshop on the Use and Applications of Global Navigation Satellite Systems November 2001, Vienna, Austria. 19. Busics Gy (2002): State Border Line Measurement with GPS Measuring and Processing Experiences. XXII FIG International Congress, April 19-26, 2002, Washington DC, USA. CD. p Busics Gy, Guszlev A (2004): GNSS and education: strengthening GNSS receptiveness by education. Second Galileo Conference for an Enlarged Europe, Budapest, May Busics Gy (2006): From Static Measurements to Network RTK. 3rd Intergeo East Conference. February 22-24, 2006, Belgrade, Serbia and Montenegro. 22. Busics Gy, Farkas R (2006): GNSS Technology Development in Geodetic Position Fixing in Hungary. Proceeding of XIII. FIG Congress, Munich, Oct CD and poster. p.12. Magyar nyelvű folyóiratcikk 23. Csepregi Sz, Busics Gy (1991): Vízszintes hálózat kiegyenlítése személyi számítógéppel. Geodézia és Kartográfia, 1991/ Busics Gy, Csepregi Sz (1992): Hálózati szemlélet a vízszintes alappontsűrítésben. 9

11 Geodézia és Kartográfia, 1992/ Busics Gy (1993): A GPS technika mérési módszerei a geodéziai gyakorlatban. Geodézia és Kartográfia, 1993/ Busics Gy (1994): Kétdimenziós transzformációk GPS mérések átszámítására. Geodézia és Kartográfia, 1994/ Busics Gy (1995): A magaspontok és a GPS. Geodézia és Kart., 1995/ Busics Gy (1996): Közelítő transzformációk a GPS és az EOV koordinátarendszerei között. Geodézia és Kartográfia, 1996/ Borza T, Busics I, Csizmarik I, Szabady Zs, Busics Gy, Perjési A (1997): A hazai polgári légiirányítás WGS-84 vonatkozási rendszerre való áttérésének geodéziai feladatai. Geodézia és Kartográfia, 1997/ Busics Gy (1997): A GPS geodéziai alkalmazásáról. Geodézia és Kartográfia, 1997/ Kádár I, Busics Gy (1998): Új utak keresése a helymeghatározásban. Geomatikai Közlemények I. kötet, MTA GGKI, Sopron, Csepregi Sz, Busics Gy (1998): A felmérési hálózatokról. Geodézia és Kartográfia, 1998/ Busics Gy (1999): Közelítő transzformációk a WGS 84 rendszerből a hazai EOV és Gauss-Krüger vetületekbe való áttéréshez. Geomatika, 1999/ Busics Gy (2000): GPS felmérési hálózatok tervezési és minősítési szempontjai. Geodézia és Kartográfia, 2000/ Busics Gy (2000): Távmérőkalibráló alapvonal felhasználása GPS pontossági vizsgálatokra. Geomatikai Közlemények III. kötet, GGKI, Sopron, Busics Gy (2003): GPS alkalmazásokon alapuló tapasztalatok a GEO gyakorlatából. Geomatikai Közlemények V. kötet, MTA GGKI, Sopron, Busics Gy (2004): Alappontmeghatározás RTK-val. Geomatikai Közlemények VIII. kötet, MTA GGKI, Sopron, Busics Gy (2005): Az ETRS89 és a HD72 rendszerek közötti térbeli hasonlósági transzformáció néhány gyakorlati kérdése. Geod. és Kartográfia, 2005/ Busics Gy, Borza T (2005): A GPS technológián alapuló geodéziai pontmeghatározások végrehajtásának és dokumentálásának szabályozásáról. Geodézia és Kartográfia, 2005/ Busics Gy, Horváth T (2006): Az aktív hálózatok adottságainak kihasználása a műholdas helymeghatározásban. Geodézia és Kartográfia, 2006/ Busics Gy (2007): Technológia-váltás a GNSS korszakban. Geomatikai Közlemények X. kötet, MTA GGKI, Sopron,

12 Recenzió 42. Hofmann-Wellenhof, B. - Lichtenegger, H. - Collins, J.: Global Positioning System. Theory and Practice. Geodézia és Kartográfia, 1992/ o. 43. Dr. Krauter András: Geodézia. Geodézia és Kartográfia, 1996/ o. Magyar nyelvű, kiadványban megjelent konferencia-előadás 44. Busics Gy (1996): Hossz-szelvények felvétele kinematikus GPS méréssel. A hazai kozmikus geodézia az ezredforduló küszöbén. 11. Kozmikus Geodéziai Szeminárium, MH Térképészeti Hivatal kiadványa, Borza T, Busics Gy (1999): A háromdimenziós geodézia és perspektívái. Ezredvégi helymeghatározás. In: A 12. Kozmikus geodéziai Szeminárium előadásainak gyűjteménye, Székesfehérvár, old. 46. Busics Gy (2002): Kutatás a GEO-ban. In: A GEO 30 éve emlékévkönyv. NyME GEO, Székesfehérvár, ISBN Borza T, Busics Gy (2005): A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. GIS Open konferencia CD kiadványa, Székesfehérvár, március 48. Busics Gy, Vincze L, Martinovich L, Mihály Sz (2007): A magyar szőlőültetvények térinformatikai nyilvántartási rendszere és minőségellenőrzése. In: Földméréstől a geoinformatikáig. 45 éves a GEO. NyME GEO, Székesfehérvár, ISBN Szemlecikk 49. Egy geodéziai pontosságú mikrohullámú helymeghatározó rendszer. Geodézia és Kartográfia, 1993/1. sz. 50. GPS permanens állomás a fehérvári GEO-ban. Vivat Academia, Sopron, 2004/ A műholdas helymeghatározás alapjai. Népszerűen a műholdas helymeghatározásról és navigációról cikk-sorozat 1-2. rész március. (www.geo.info.hu) Kutatási jelentés 52. Magassági mozgásvizsgálat Berhida környékén. OTKA kutatási jelentés. EFE FFFK, Székesfehérvár, Régi szintezések és GPS mérések felhasználása a berhidai mozgásvizsgálatnál. OTKA kutatási jelentés. EFE FFFK, Székesfehérvár, o. 54. GPS mérés magassági alappontokon. OTKA részjelentés. Székesfehérvár,

13 55. Zárójelentés az 1:10000 méretarányú, EOTR szelvényezésű topográfiai térképek domborzatának vizsgálatáról (társszerző: Dr. Engler Péter). NyME FFFK, Székesfehérvár, június. 56. Kutatási jelentés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén lévő földalatti geológiai képződmények (barlangok, víznyelők) helyének meghatározásáról. A Geodézia Tanszék közös munkája. NyME FFFK, Székesfehérvár, júl. 30. (témavezető) 57. A vertikális felszínmozgások vizsgálata a 2001-ben létesített vizsgálati vonalakon. Kutatási jelentés a FÖMI részére. NyME GEO, (társszerző) 58. A digitális domborzatmodellek vizsgálata és javítása. Kutatási zárójelentés a FÖMI részére. Székesfehérvár, szeptember. (társszerző) 59. Paksi Atomerőmű mérnökgeodéziai feladatai minőségirányítási terve. 10. kötet. Létesítések geodéziai feladatai. NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar, (társszerző). 60. GPS technológiával végzett magassági értelmű ellenőrző mérések a Vásárhelyi Terv keretében tervezett vésztározók területén. Műszaki leírás, Székesfehérvár, november. (témavezető) 61. Domborzatmodellek pontossági vizsgálata a Vásárhelyi Terv keretében tervezett vésztározók területén. Műszaki leírás, Székesfehérvár, január. (témavezető) 62. A vertikális felszínmozgások vizsgálata a Söréd-Csókakő vizsgálati vonalon. Kutatási jelentés a FÖMI részére. NyME GEO, (társszerző) 63. Első tapasztalatok az első GPS-mérőállomással. Tanulmány, 19 oldal, Székesfehérvár, november. 64. A hálózati RTK. Tanulmány, 19 oldal, Székesfehérvár, január A VINGIS minőségének elemzése. Tanulmány a FÖMI részére. Geoinfo Kht., Székesfehérvár, szept. (társszerző és szerkesztő) Szakvélemény 66. Szakvélemény a geoid magyarországi felületdarabjának adatbázisa c. termékről. OMFB kutatási projekt. FÖMI, Budapest, Minőségvizsgálati jegyzőkönyv a WGS84 koordináta-rendszerre való átállással kapcsolatban az LRI-nél végzett geodéziai munkákról. (társszerző: Dr. Csepregi Szabolcs) márc. 68. Vélemény az EOMA továbbépítéséről Vélemény az A3 Szabályzat módosításáról Vélemény az A5 Szabályzat módosításáról

14 71. Szakértői vélemény az FVV 783 rendszámú jármű január ei útvonaláról. Igazságügyi szakértői jelentés. 72. Műszaki leírás a magyar-jugoszláv államhatár F határszakaszán GPS-szel mért pontok transzformációjáról. FÖMI Államhatárügyi Osztály április. 73. Felhívás és javaslat az agrárágazat döntéshozói számára a GPS-technika alkalmazásáról. Geodézia és Kartográfia, 2004/ (társszerző) 74. A GNSS technológia és a szakmai szabályozás. Előterjesztés az MTA GTB ülésére, Budapest, május Minősítő vélemény a VITEL nevű transzformációs programról aug AJÁNLÁS a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenőrzésére. Szabályzat-pótló vitaanyag és mintapélda. Társszerző: Dr. Borza Tibor szeptember 1. (www.gnssnet.hu) 77. Minőségmeghatározási jegyzőkönyvek GPS-es alappontsűrítésről (települések: Bakonyság, Balatonakali, Balatonszőlős, Dömös, Fertőhomok, Mórichida, Károlyháza, Keszthely, Kissomlyó, Kóny, Lébény, Levél, Salföld, Tiszagyenda, Tiszaigar, Pincehely, Veszprém...) Technological and Quality Aspects of Satellite Positioning in the Geodesy Starting from the definitions of Global Navigational Satellite System I shortly introduced the basic systems and the augmentation systems (infrastructure) of GNSS. In the second chapter I summarized the GNSS technologies used in the Hungarian surveying practice: the static and kinematic methods, especially the Network RTK and its conceptions (VRS, FKP, MAC). In the third chapter I introduced my own three test areas established nearby Nadap, Sukoró, Székesfehérvár settlements. These working territories are suitable for examination of precision and testing fast static and stop-and-go methods. The aim of my investigation was to work out an effective technology modernising the recent technologies, especially in the field of geodetic position fixing. In the fourth chapter I focused on those questions which have significant impact on the quality of GNSS technologies such as: alterations in the reference systems, transformations to local grid systems, incorrect determination of phase ambiguities. The fifth chapter is dealing with the connection between ETRS 89 and Hungarian Datum 72, which are totally different reference systems. I formed three computational test networks of identical points from the Hungarian National GPS and Triangulation point database consisting of 144, 344 and 1146 points respectively. I computed scale factors and azimuth differences from identical sides or directions and visualised the results in figures and charts. I did also carry out an investigation into different transformation models comparing the formed subnetworks with each other. 13

15 New scientific results 1. I examined those technologies which are fitted best the most economical results using single frequency or dual frequency receivers. If we use the two-step method namely, first establishing the reference frame and after it creating network day by day with short vectors, we can save per cent measuring time. Using nearby permanent station or virtual RINEX station instead of our own base station we can save another 25 % time. The results erected from virtual RINEX station situated closer than 10 km from working area are homogenous. 2. I investigated how to use the stop-and-go method in densification of geodetic network and determined the conditions of time-consuming but precise applications. The technology may be post-processing kinematic, traditional RTK or network RTK. The time saving is between 12% and 30% using kinematic configuration parameters instead of static ones during geodetic position fixing. Real-time and post-processed coordinates differ from each other if the initialization does not start at the same time. The VRS method is more economical than FKP method. 3. I determined the scale factor between ETRS89 and HD72 in the territory of Hungary, and tried to clarify the reason of it. The average value of the scale parameter is -4,5 mm/km. It is around zero in south-west part of Hungary, -5mm/km along the Danube and approaches -10 mm/km in the north-east. Each 21 distances, measured by electromagnetic distance instruments in the Hungarian first order triangulation network are longer than the GPS derived ones on the average of 11 cm. These distances were constrained (fixed) in the original adjustment. I also modelled the effect of this systematic error. 4. I introduced the meridian deflection defined as the angle between the meridian of system ETRS89 and the grid north of system HD72, and also the so-called azimuth differences between these two systems. Computing the meridian deflection as the function of the local grid position, I employed bivariate polynomial expression. In order to reduce the residuals of the polynomial estimation I split Hungary into a western and eastern part. As the result of this, no residuals can be detected in both parts despite they reached 1 and 2 in the simultaneous computation respectively. The knowledge of meridian deflection is important when the station is set up eccentrically. In this case the measure of the eccentricity is given in local grid coordinates and not in topocentric system of the GPS measurements. I also visualized the azimuth differences which are suitable to show the gross errors in the networks. 5. I examined some new 2D transformation possibilities between ETRS89 and HD72 systems and demonstrated their equivalences. The use of the same type of projection, e.g. transversal Mercator, Lambert conical, Roussilhe stereographic, led to the same result after planar transformation as it is given by spatial similarity transformation with zero height above the ellipsoid. The other possibility is creating artificial horizontal network from GPS coordinates for 2D adjustment and transformation. 14

Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január)

Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január) Publikációs jegyzék (Busics György, 2013. január) Könyvek, disszertációk, jegyzetek Németh Gy. Busics Gy. (1993): Alappontmeghatározás. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1993. 170 old. Busics

Részletesebben

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO)

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) Tartalom Mi a GNSS, a GNSS infrastruktúra? Melyek az infrastruktúra szintjei? Mi a hazai helyzet?

Részletesebben

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN Busics György Technology change in the GNSS era The Global navigation Satellite System (GNSS) era means that we can use a lot of services of the permanent station network.

Részletesebben

A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése. Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése. Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár Tartalom Vonatkoztatási rendszer a térinformatikában Földi vonatkoztatási

Részletesebben

A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei

A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei A magyarországi Gauss-Krüger-vetületû katonai topográfiai térképek dátumparaméterei Timár Gábor 1 Kubány Csongor 2 Molnár Gábor 1 1ELTE Geofizikai Tanszék, Ûrkutató Csoport 2Honvédelmi Minisztérium, Térképészeti

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Péter Tamás Földmérő földrendező mérnök BSc. Szak, V. évfolyam Dr.

Részletesebben

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet Tartalom 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet A hazai GNSS infrastruktúra Miért válasszuk a GNSSnet.hu rendszert? Felhasználók száma

Részletesebben

A GNSS technika hazai alkalmazása és szabályozása*

A GNSS technika hazai alkalmazása és szabályozása* A GNSS technika hazai alkalmazása és szabályozása* Dr. Borza Tibor osztályvezető Földmérési és Távérzékelési Intézet, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium A centiméter pontosságú, valós idejű, műholdas helymeghatározás

Részletesebben

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél Készítette: Szászvári János Továbbképző Tagozat-Földügyi Informatikus Szak-Építési Geodézia Szakirány A témaválasztás indoklása, a dolgozat

Részletesebben

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu. Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu. Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Tartalom: A FÖMI GNSSnet.hu hálózata 2008 év végén Modernizáció a hálózatban 2009-ben A szolgáltatások

Részletesebben

Minősítő vélemény a VITEL nevű transzformációs programról

Minősítő vélemény a VITEL nevű transzformációs programról Minősítő vélemény a VITEL nevű transzformációs programról A VALÓS IDEJŰ HELYMEGHATÁROZÁSNÁL HASZNÁLATOS TEREPI TRANSZFORMÁCIÓS ELJÁRÁS elnevezésű, VITEL fantázianevű transzformációs modell a FÖMI KGO-ban

Részletesebben

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium horvath@gnssnet.hu www.gnssnet.hu Tel.: 06-27-200-930 Mobil: 06-30-867-2570

Részletesebben

GeoCalc 3 Bemutatása

GeoCalc 3 Bemutatása 3 Bemutatása Gyenes Róbert & Kulcsár Attila 1 A 3 egy geodéziai programcsomag, ami a terepen felmért, manuálisan és/vagy adatrögzítővel tárolt adatok feldolgozására szolgál. Adatrögzítő A modul a felmérési

Részletesebben

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Magasságos GPS. avagy továbbra is Magasságos GPS avagy továbbra is Tisztázatlan kérdések az RTK-technológiával végzett magasságmeghatározás területén? http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf Takács Bence BME Általános- és

Részletesebben

Vetületi rendszerek és átszámítások

Vetületi rendszerek és átszámítások Vetületi rendszerek és átszámítások PhD értekezés tézisei Dr. Varga József egyetemi adjunktus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Budapest,

Részletesebben

15/2013. (III. 11.) VM rendelet

15/2013. (III. 11.) VM rendelet 15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának,

Részletesebben

A FÖMI-GNSSnet.hu szolgáltatás, GNSS adatok feldolgozásának kérdései

A FÖMI-GNSSnet.hu szolgáltatás, GNSS adatok feldolgozásának kérdései A FÖMI-GNSSnet.hu szolgáltatás, GNSS adatok feldolgozásának kérdései Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Tartalom A GNSSnet.hu szolgáltatás Állomások, kommunikáció Központi feldolgozás

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei GIS OPEN 2005 Bartha Csaba csaba.bartha@geopro.hu Milyen fogalmakkal találkozunk? VRS GPS FKP EGNOS DGPS RTCM OGPSH GLONASS WAAS RTK STATIKUS GSM KINEMATIKUS URH

Részletesebben

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ KÖZPONT 2007-BEN Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár Tartalom A referenciaállomás-hálózat jelenlegi helyzete A GNSS

Részletesebben

Hidrogeodézia. Mederfelvétel. Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel

Hidrogeodézia. Mederfelvétel. Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel Hidrogeodézia Mederfelvétel Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0032 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása az Eötvös József Főiskolán A mederfelvétel

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

Aktív GNSS hálózat fejlesztése Aktív GNSS hálózat fejlesztése a penci KGO-ban Horváth Tamás Rédey István Szeminárium, BME, 2004. november 17. Tartalom Háttér Abszolút GNSS helymeghatározás Standalone DGNSS és RTK referencia állomások

Részletesebben

Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke

Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke Dr. Ágfalvi Mihály publikációs jegyzéke Publikációk: 1. Kádár, I. - Karsay, F. - Ágfalvi, M. - Lakos L. : A practical method for estimation of map information content. Finalreport on the ICA Comission

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Jelölések: G geoinformatikai

Részletesebben

A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége

A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége * GISopen konferencia A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége Dr. Busics György Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész)

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Aki egy kicsit is nyomon követi a GNSS technológia aktualitásait, az egyre gyakrabban találkozhat különböző cikkekkel, értekezésekkel, melyek

Részletesebben

A GNSSnet.hu arcai. KGO 40 konferencia Budapest, Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István

A GNSSnet.hu arcai. KGO 40 konferencia Budapest, Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István Előzmény A KGO elévülhetetlen érdeme a GPS hazai honosításában Kezdetekben (90-es évek) a relatív műholdas helymeghatározás

Részletesebben

AJÁNLÁS a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenőrzésére

AJÁNLÁS a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenőrzésére AJÁNLÁS a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenőrzésére Budapest 2006. július 1 Tartalom Bevezetés... 3 1. Felmérési alappontok meghatározása... 4 A GNSS pontmeghatározás

Részletesebben

Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén

Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium horvath@gnssnet.hu www.gnssnet.hu Tel: 06-27-374-980 Tea előadás

Részletesebben

Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata

Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata Az elmúlt 150 év során Magyarországon a történelmi helyzet sajátos alakulása következtében több alkalommal

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

GNSSnet.hu. Akár cm-es pontosságú műholdas helymeghatározás bárhol az országban. Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ

GNSSnet.hu. Akár cm-es pontosságú műholdas helymeghatározás bárhol az országban. Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Akár cm-es pontosságú műholdas helymeghatározás bárhol az országban Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Precíziós mezőgazdálkodás Automatikus munkagépvezérlés cm-es pontossággal

Részletesebben

47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet

47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről

Részletesebben

A GNSS technológia alkalmazása a vasúti gépek abszolút értelmű pozícionálásában

A GNSS technológia alkalmazása a vasúti gépek abszolút értelmű pozícionálásában A GNSS technológia alkalmazása a vasúti gépek abszolút értelmű pozícionálásában Gombás László mérnök-közgazdász, Horváth Zsolt földmérőmérnök Leica Geosystems Hungary Kft. Bevezetés Jelen cikk a GNSS technológia

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands Személyi adatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: PAPP ERIK Születési dátum: 1956. április 2. Helye: Békéscsaba Munkahely: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Intézet 1146 Budapest,

Részletesebben

Gondolatok a 47/2010 (IV. 27.) FVM rendeletről

Gondolatok a 47/2010 (IV. 27.) FVM rendeletről Gondolatok a 47/2010 (IV. 27.) FVM rendeletről 8 A szakmánkat érintő két fontos rendelet jelent meg 2010. április 27-én, ami azóta a www.fvm. hu honlapról is letölthető. A GNSS technológia alkalmazásáról

Részletesebben

Könyvek, könyvrészletek

Könyvek, könyvrészletek PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek, könyvrészletek Borza T.: Mesterséges holdak előrejelzése és pályaelemjavítás. Egyetemi doktori disszertáció, BME 1975. Borza T.: Új állomáskoordináta meghatározási módszerek

Részletesebben

, ,457. GNSS technológia Budapest június 20 július 1.

, ,457. GNSS technológia Budapest június 20 július 1. 110,457 110,457 2 1 3 4 2 GNNS Elv, módszerek, Budapest 2016. június Földmérési és Távérzékelési Intézet Navigare necesse est, vivere non est necesse! Hajózni kell, élni nem kell!", Pompeius 6 3 TÁJÉKOZÓDÁS

Részletesebben

TÉRADAT- INFRASTRUKTÚRÁNK TÉRBELI REFERENCIÁI

TÉRADAT- INFRASTRUKTÚRÁNK TÉRBELI REFERENCIÁI TÉRADAT- INFRASTRUKTÚRÁNK TÉRBELI REFERENCIÁI DR. MIHÁLY SZABOLCS Társadalom térinformatikai kataszter GISopen Konferencia 2010. március 17-19. Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Bevezetés a geodéziába

Bevezetés a geodéziába Bevezetés a geodéziába 1 Geodézia Definíció: a földmérés a Föld alakjának és méreteinek, a Föld fizikai felszínén, ill. a felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok geometriai méreteinek és

Részletesebben

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor 1.* Egy műholdas helymeghatározás lehet egyszerre abszolút és kinematikus. 2.* műholdak pillanatnyi helyzetéből és a megmért távolságokból számítható a vevő pozíciója. 3.* 0:55 Nehéz kinai BEIDOU, az amerikai

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 13. GNSS mérés tervezése, végrehajtása Tervezés célja, eszközei, almanach GNSS tervező szoftverek

Részletesebben

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL Dr. Busics György Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar bgy@geo.info.hu Megjelenés alatt: Geomatikai Közlemények, VIII. kötet, Sopron, 2005. Bevezetés

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 4.

Matematikai geodéziai számítások 4. Matematikai geodéziai számítások 4. Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 4.: Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Lektor: Dr. Benedek, Judit Ez a modul a

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. GeoCalc programok

1. Bevezetés. 2. GeoCalc programok Geodéziai mérések korszerű feldolgozása a mindennapi gyakorlatban Gyenes Róbert Kulcsár Attila NYME GEO, Geodézia Tanszék-NYME GEO, Térinformatika Tanszék 1. Bevezetés Karunkon hallgatóink a képzés során

Részletesebben

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN Juni Ildikó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc IV. évfolyam Konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs MFTT 29. Vándorgyűlés,

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 6 feladatlap Elméleti szöveges feladatok 1. Egészítse ki az alábbi szöveget a Glonassz GNSS alaprendszerrel

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok I. 139.lecke Globális helymeghatározás

Részletesebben

Forgalomtechnikai helyszínrajz

Forgalomtechnikai helyszínrajz Forgalomtechnikai helyszínrajz Szakdolgozat védés Székesfehérvár 2008 Készítette: Skerhák Szabolcs Feladat A szakdolgozat célja bemutatni egy forgalomtechnikai helyszínrajz elkészítésének munkafolyamatát.

Részletesebben

Publikációs jegyzék A tudományos fokozat megszerzése előtti közlemények: Egyedüli szerzőként:

Publikációs jegyzék A tudományos fokozat megszerzése előtti közlemények: Egyedüli szerzőként: Publikációs jegyzék A tudományos fokozat megszerzése előtti közlemények: Egyedüli szerzőként: Könyvfejezet: 1. Bányai L 1984: Vizsgálatok optimális transzlokáció végrehajtására. 7. Kozmikus Geodézia Szeminárium

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Spectra Precision Survey Pro Recon szoftver használata esetén

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Spectra Precision Survey Pro Recon szoftver használata esetén RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Spectra Precision Survey Pro Recon szoftver használata esetén A http://www.gnssnet.hu/valos_trafo.php weboldalon található, Spectra Precision

Részletesebben

Lehet-e piaci termék a geodéziai referenciarendszer?

Lehet-e piaci termék a geodéziai referenciarendszer? Lehet-e piaci termék a geodéziai referenciarendszer? Dr. Borza Tibor osztályvezető FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium A földmérés és térképészet, valamint a külön böző gazdasági, tudományos és védelmi

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI GPS HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A MAGYARORSZÁGI GPS HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Koós Tamás Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem koos.tamas@zmne.hu A MAGYARORSZÁGI GPS HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Absztrakt A GPS rendszer kiépítése és a technika széleskörű elterjedése új,

Részletesebben

A Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

A Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Nagy Sándor A Kozmikus Geodéziai Obszervatórium mint komplex geodinamikai állomás leírása Penc AD 2000. Dokumentum kísérõ ûrlap A dokumentum

Részletesebben

Szakirodalmi tevékenység jegyzéke. 2.) Vincze L.: Javaslat a földtulajdonnal kapcsolatos nyilvántartás korszerűsítésére. (OFTH pályázat,1971.

Szakirodalmi tevékenység jegyzéke. 2.) Vincze L.: Javaslat a földtulajdonnal kapcsolatos nyilvántartás korszerűsítésére. (OFTH pályázat,1971. Szakirodalmi tevékenység jegyzéke 1969-1980 1.) Vincze L.: Pontjelölési eljárások és illesztőpontok mérése a sztereofotogrammetriai eljárással történő 1:1000 méretarányú belterületi felmérések geodéziai

Részletesebben

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Trimble Survey Controller szoftver használata esetén

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Trimble Survey Controller szoftver használata esetén RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Trimble Survey Controller szoftver használata esetén A http://www.gnssnet.hu/valos_trafo.php weboldalról letöltött RTCM VITEL.dc nevű Trimble

Részletesebben

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen Busics György Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Geomatikai Intézet, Geodézia Tanszék MTA GTB ülés, Székesfehérvár, 2009. november27. Tartalom

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. GIS feldolgozás, méréselőkészítés Desktop méréselőkészítés Méréselőkészítés a kontrolleren

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 55. ÉVFOLYAM 2003 10. SZÁM Az EOV-alapfelületek térbeli helyzetének vizsgálata Kratochvilla Krisztina doktorandusz BME Általános- és Felsõgeodézia Tanszék Bevezetés Az 1975-ben

Részletesebben

Publikációs lista. Bányai, L. 1981: Módszer a légi háromszögelés során keletkezett szabályos modell torzulások vizsgálatára. GéK, 33,128.

Publikációs lista. Bányai, L. 1981: Módszer a légi háromszögelés során keletkezett szabályos modell torzulások vizsgálatára. GéK, 33,128. Magyar nyelvű folyóiratcikk Publikációs lista Bányai, L. 1981: Módszer a légi háromszögelés során keletkezett szabályos modell torzulások vizsgálatára. GéK, 33,128. Bartha, G. Bányai, L. Halmos, F. Mentes,

Részletesebben

Térben Tudatos Társadalom

Térben Tudatos Társadalom Térben Tudatos Társadalom Iván Gyula műszaki főtanácsadó GIS Open 2014 Keretek Technológiák Tapasztalatok - Teendők Székesfehérvár, 2014. április 15-17. Térben Tudatos Társadalom (Spatially Enabled Society)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. Terepfelmérés GPS-szel. A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. Terepfelmérés GPS-szel. A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai Horváth Lajos Terepfelmérés GPS-szel A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai A követelménymodul száma: 2246-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet. Dr. Bányai László GEOMATIKAI ISMERETEK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet. Dr. Bányai László GEOMATIKAI ISMERETEK NYUGAT-MAGYAOSZÁGI EGYETEM Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Dr. Bányai László GEOMATIKAI ISMEETEK Tankönyvpótló segédlet a természetvédelmi mérnökhallgatók részére Kézirat

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer A leírást készítette: Deákvári József, intézeti mérnök Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2005-ben újabb műszerekkel gyarapodott. Beszerzésre került egy Sokkia gyártmányú

Részletesebben

Minõségbiztosítás és adatminõség 1

Minõségbiztosítás és adatminõség 1 Minõségbiztosítás és adatminõség 1 Iván Gyula, a FÖMI osztályvezetõje 1. Bevezetés A földügyi szakágban a minõségirányítás, -biztosítás, -ellenõrzés régóta ismert fogalom, hiszen az egyes szabályzatok,

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése GPS-szel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése GPS-szel. A követelménymodul megnevezése: Horváth Lajos A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése GPS-szel A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai A követelménymodul száma: 2246-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt.

Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt. Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt. Vezető gyártó a GNSS navigációban és helymeghatározásban 1 Fedezze fel a Magellan-t 2006. Augusztus 31.-én

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 1. Agrártéradat- és egyéb adatbázisok Földmérési és Távérzékelési Intézet fontosabb adatbázisai

Részletesebben

Koordináta-rendszerek

Koordináta-rendszerek Koordináta-rendszerek Térkép: a Föld felszín (részletének) ábrázolása síkban Hogyan határozható meg egy pont helyzete egy síkon? Derékszögű koordináta-rendszer: a síkban két, egymást merőlegesen metsző

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RTKLIB alapú monitorozó alkalmazások

RTKLIB alapú monitorozó alkalmazások Horváth Tamás RTKLIB alapú monitorozó megoldások 2015.11.27. 1/28 RTKLIB alapú monitorozó alkalmazások Horváth Tamás Alberding GmbH FOSS4GÉZÚ Nyílt forráskódú térinformatikai munkaértekezlet 2015. november

Részletesebben

A valós idejű, térinformatikai célú műholdas helymeghat{roz{s a barlangkataszterben

A valós idejű, térinformatikai célú műholdas helymeghat{roz{s a barlangkataszterben A valós idejű, térinformatikai célú műholdas helymeghat{roz{s a barlangkataszterben Megfelelni az új kihívásoknak*gisopen-konferencia, 2011, Tarsoly Péter Bevezető A GNSS technológiák mára széles körben

Részletesebben

Műholdas helymeghatározás 1.

Műholdas helymeghatározás 1. Műholdas helymeghatározás 1. A GNSS-ről általában Dr. Busics, György Műholdas helymeghatározás 1.: A GNSS-ről általában Dr. Busics, György Lektor: Dr. Takács, Bence Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA tárgy felépítése Témakör Óraszám Előadások: A mérnökgeodézia fogalma, a tárgy tartalma és témakörei A mérnöki létesítmények tervezésének

Részletesebben

Miért van szükség integrált geodéziai hálózatra? Why the Integrated Geodetic Network is Necessary?

Miért van szükség integrált geodéziai hálózatra? Why the Integrated Geodetic Network is Necessary? Miért van szükség integrált geodéziai hálózatra? Why the Integrated Geodetic Network is Necessary? Dr. BUSICS György Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN

MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Tick Andrea MULTIMÉDIA ALAPÚ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KATONAI SZAKNYELVOKTATÁSBAN

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: Név: PAPP ERIK TAMÁS Születési dátum: 1956. április 2. Helye: Békéscsaba Lakás: állandó 5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 11/B fsz. ideiglenes 8000 Székesfehérvár, Béke

Részletesebben

Műholdas geodéziai vonatkoztatási rendszerünk (ETRS89) felújítása

Műholdas geodéziai vonatkoztatási rendszerünk (ETRS89) felújítása Műholdas geodéziai vonatkoztatási rendszerünk (ETRS89) felújítása Dr. Borza Tibor- dr. Kenyeres Ambrus- Virág Gábor Földmérési és Távérzékelési Intézet, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Bevezetés Egy

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2004julius.qxd 9/1/04 9:56 PM Page 3 GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 56. ÉVFOLYAM 2004 7. SZÁM A jelenkori függõleges felszínmozgások és három földtani jellemzõ kapcsolatának vizsgálata a Középsõ-Tisza környékén

Részletesebben

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5.1. Vízszintes alappontok magasságának meghatározása 5.1.1. Trigonometriai magasságmérés alkalmazása 5.1.1.1. A mérés technológiája Minden

Részletesebben

A műholdas helymeghatározás infrastruktúrája

A műholdas helymeghatározás infrastruktúrája Népszerűen a műholdas helymeghatározásról és navigációról 2. rész Az idő mérése, karóránk leolvasása, ma mindannyiunk számára természetes tevékenység. De vajon ugyanilyen természetes és szükséges lesz-e

Részletesebben

GNSS állapot-tér adatok előállítása és továbbítása

GNSS állapot-tér adatok előállítása és továbbítása GNSS állapot-tér adatok előállítása és továbbítása Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Tea előadás Penc, 2009. január 27. Tartalom Mérés-tér / Állapot-tér Az állapot-tér modellezés jellemzői

Részletesebben

Koordináta transzformációk: elmélet és gyakorlat

Koordináta transzformációk: elmélet és gyakorlat Koordináta transzformációk: elmélet és gyakorlat Gyenes Róbert * Kulcsár Attila ** * NYME GEO Geodézia Tanszék, ** NYME GEO Informatika Központ 1. Bevezetés Talán nem túlzás azt állítani, kevés olyan terület

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Székesfehérvár

Székesfehérvár 1 2009.03.19. - Székesfehérvár System1200-2004 SmartStation - 2005 SmartRover - 2006 SmartPole/TPS1200+ 2007 SmartRTK + MAC 2008 GPS1200+ GNSS 2009-200? 2 ? Elérhető GNSS jelek haszn. Modern hálózati megold.

Részletesebben

A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban

A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban A földügyi és térképészeti szakigazgatás feladatairól az információs társadalomban Dr. Mihály Szabolcs, a FÖMI fõigazgatója 1. A földügyi és térképészeti adat, mint az információs társadalom egyik alapvetõ

Részletesebben

A budapesti sztereografikus, illetve a régi magyarországi hengervetületek és geodéziai dátumaik paraméterezése a térinformatikai gyakorlat számára

A budapesti sztereografikus, illetve a régi magyarországi hengervetületek és geodéziai dátumaik paraméterezése a térinformatikai gyakorlat számára A budapesti sztereografikus, illetve a régi magyarországi hengervetületek és geodéziai dátumaik paraméterezése a térinformatikai gyakorlat számára Timár Gábor 1, Molnár Gábor 1, Márta Gergely 2 1ELTE Geofizikai

Részletesebben

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés

A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés A műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásának technológiai és minőségi kérdései PhD értekezés Írta: Busics György Székesfehérvár 2007 TARTALOM Bevezetés. 2 1. A GNSS rendszer fogalma, fejlődése...

Részletesebben

Alapfokú barlangjáró tanfolyam

Alapfokú barlangjáró tanfolyam Tájékozódási ismeretek, barlangtérképezés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Alapfokú barlangjáró tanfolyam Orfű Tájékozódás felszínen: Térképek segítségével GPS koordinátákkal

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

Műholdas helymeghatározás 4.

Műholdas helymeghatározás 4. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Busics György Műholdas helymeghatározás 4. MHM4 modul GNSS transzformációs eljárások SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben