160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés, ká bí tó szer-hasz ná la tot kezelõ más ellátás vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás sza - bályairól /2008. (XI. 14.) IRM r. A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet átszervezésérõl és az azzal érintett intézetekre vonatkozó rendeletek módosításáról, ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl /2008. (XI. 14.) AB v. Az Al kot mány bí ró ság vég zé se /2008. (XI. 14.) AB v. Az Al kot mány bí ró ság vég zé se /2008. (XI. 14.) KüM h. A Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség rõl szó ló több ol da lú Egyet ér té si Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szó ló 93/2008. (IV. 23.) Korm. ren - de let ainak hatálybalépésérõl /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata Oldal Tárgy mu ta tó a október hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett határozatokról Hi va ta los Ér te sí tõ (2008/46. szám)... HÉ

2 19390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az egészségügyi miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM együttes rendelete a kábítószer-függõséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelõ más ellátás vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A bün te tõ el já rás ról szóló évi XIX. tör vény 604. (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egész - ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) pont já ban, va la mint a szo - ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. d) pont já - ban fog lalt fel adat kö rünk ben el jár va az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. h) és n) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi - nisz ter rel, va la mint a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren del jük: 1. Ezt a ren de le tet kell al kal maz ni, ha a bün te tõ el já rás ha - tá lya alatt álló ká bí tó szer-él ve zõ sze méllyel (a továb biak - ban: érin tett sze mély) szem ben a Bün te tõ Tör vény könyv - rõl szóló évi IV. tör vény (a továb biak ban: Btk.) 283. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé get meg szün te tõ okra te kin tet tel a nyo mo zás fel füg gesz té sé - nek, a vád eme lés el ha lasz tá sá nak, il let ve az el já rás fel füg - gesz té sé nek le het he lye. 2. (1) Az érin tett sze mély a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí - tó ke ze lést, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tást vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tást (a továb biak ban együtt: szol gál ta tás) meg elõ zõ en elõ ze tes ál la pot fel mé ré - sen vesz részt. Az ad dik ció sú lyos sá gát meg ál la pí tó elõ ze - tes ál la pot fel mé rést a pszi chi át ri ai és az ad dik to ló gi ai szak mai irány el vek ben és mód szer ta ni le ve lek ben meg ha - tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen kell el vé gez ni. (2) Az elõ ze tes ál la pot fel mé rést az egész ség ügy rõl szóló évi CLIV. tör vény (a továb biak ban: Eütv.) 3. f) pont ja sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta tó pszi chi á te re, ad dik to ló gus szak or vo sa vagy kli ni kai szak pszi cho ló gu sa (a továb biak ban együtt: elõ ze tes ál la pot fel mé rést vég zõ in téz mény) vég zi. (3) Ha az érin tett sze mély ká bí tó szer-füg gõ sé gét a bün - te tõ el já rás so rán igaz ság ügyi or vos szak ér tõ meg ál la pí tot - ta, a vé le mény ki adá sá tól szá mí tott hat hó na pon be lül a szol gál ta tás elõ ze tes ál la pot fel mé rés nél kül meg kezd he tõ. Ha a hat hó na pos idõ tar tam alatt a szol gál ta tás nem kez dõ - dik meg, az érin tett sze mély nek elõ ze tes ál la pot fel mé ré sen kell részt ven nie. Ha az elõ ze tes ál la pot fel mé rés a ko ráb bi igaz ság ügyi or vos szak ér tõi vé le mény ered mé nyé tõl el tér, er rõl az elõ ze tes ál la pot fel mé rést vég zõ in téz mény tá jé - koz tat ja a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró sá got, ügyészt, il let ve nyo mo zó ha tó sá got. (4) Az az érin tett sze mély, aki nél a ká bí tó szer-füg gõ sé - get a bün te tõ el já rás so rán igaz ság ügyi or vos szak ér tõ meg - ál la pí tot ta fi gye lem mel a (3) be kez dés ben fog lal tak ra, csak ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen ve het részt. 3. (1) Ha a bün te tõ el já rás ról szóló évi XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 266. (6) be kez dé se alap ján a bí ró - ság az el já rást fel füg gesz ti, a bí ró ság, vagy ha a Be (2) be kez dé se alap ján az ügyész a vád eme lést el ha laszt ja, a párt fo gó fel ügye lõ tá jé koz tat ja az érin tett sze mélyt az elõ ze tes ál la pot fel mé rést vég zõ in téz mé nyek rõl, il let ve a 2. (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a ká bí tó - szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lést nyúj tó egész ség ügyi in - téz mé nyek rõl. (2) Ha a Btk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé get meg szün te tõ okra te kin tet tel a nyo mo zás fel füg gesz té sé nek le het he lye, az el já ró nyo mo zó ha tó ság a meg ala po zott gya nú köz lé sét köve tõen tá jé koz tat ja az érin tett sze mélyt az elõ ze tes ál la pot fel mé rést vég zõ in téz - mé nyek rõl, il let ve a 2. (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lést nyúj tó egész ség ügyi in téz mé nyek rõl. (3) A (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást köve tõen az el - já ró nyo mo zó ha tó ság az érin tett sze mély ré szé re az 1. mel lék let nek meg fe le lõ ta nú sít ványt ál lít ki, amely az aláb bi ada to kat tar tal maz za: a) az érin tett sze mély csa lá di és utó ne vét (szü le té si csa - lá di és utó ne vét), szü le té si he lyét és ide jét, ál lan dó lak cí - mét, any ja szü le té si csa lá di és utó ne vét, b) az el já ró nyo mo zó ha tó ság meg ne ve zé sét és az ügy - szá mot, c) tá jé koz ta tást, mi sze rint az érin tett sze méllyel szem - ben a Btk /C. -ában meg ha tá ro zott vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja miatt bün te tõ el já rás van fo lya mat ban, de a Btk (1) be kez - dé sé re te kin tet tel az érin tett sze méllyel szem ben a nyo mo - zás fel füg gesz té sé nek le het he lye,

3 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y d) ha az érin tett sze mély ká bí tó szer-füg gõ sé gét a bün - te tõ el já rás so rán igaz ság ügyi or vos szak ér tõ meg ál la pí tot - ta, az erre tör té nõ uta lást, e) a ki ál lí tás he lyét és dá tu mát, a ki ál lí tás ra jo go sult ne - vét és alá írá sát, va la mint az el já ró nyo mo zó ha tó ság bé - lyeg zõ jét. 4. (1) Az elõ ze tes ál la pot fel mé rést vég zõ in téz mény az érin tett sze mélyt írás ban tá jé koz tat ja az ál la pot fel mé rés ered mé nyé rõl és a szol gál ta tás in do kolt for má já ról, va la - mint a szol gál ta tást nyúj tó in téz mé nyek rõl. (2) Az érin tett sze mély a szol gál ta tást a szol gál ta tás nyúj tá sá ra jo go sult in téz mé nyek bár me lyi ké nél igény be ve he ti. A la kó hely sze rint ille té kes, te rü le ti el lá tá si kö te le - zett ség gel mû kö dõ egész ség ügyi szol gál ta tó az érin tett sze mély fo ga dá sát és el lá tá sát nem ta gad hat ja meg. A szol - gál ta tást az érin tett sze mély je lent ke zé sé tõl szá mí tott ti - zen öt na pon be lül meg kell kez de ni. (3) Ha az érin tett sze mély más ügy ben bün te tés-vég re - haj tá si in té zet ben fog va van, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter uta sí tá sá ban ki je lölt bün te tés-vég re haj tá si in té - zet (ide ért ve a bün te tés-vég re haj tá si egész ség ügyi in té ze - tet is) gon dos ko dik az elõ ze tes ál la pot fel mé rés rõl, va la - mint a szol gál ta tás ról. (4) Ha a (3) be kez dés sze rin ti érin tett sze mély párt fo gó fel ügye le tét el ren del ték, a fog va tar tást fo ga na to sí tó szerv a szék he lye sze rint ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tát ér te sí ti az érin tett sze mély kö te le zett sé ge vég re haj tá sá nak meg kez dé sé rõl, foly ta tá - sá ról vagy fél be sza kí tá sá ról, il let ve a kö te le zett sé ge tel je - sí té sé nek, vég re hajt ha tó sá gá nak aka dá lyá ról, va la mint a szol gál ta tás be fe je zé sé rõl. (5) A (3) és (4) be kez dés ben fog lal ta kat a ja ví tó in té ze ti ne ve lés ben ré sze sü lõ, va la mint azon érin tett sze mély ese - té ben is meg fele lõen al kal maz ni kell, aki nek elõ ze tes le - tar tóz ta tá sát kü lön jog sza bály alap ján ja ví tó in té zet ben kell vég re haj ta ni. 5. (1) A szol gál ta tást a vá lasz tott in téz mény a szak mai irány el vek ben és mód szer ta ni le ve lek ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen nyújt ja. (2) A szol gál ta tás idõ tar ta ma két he ten ként át la go san két órá nál ke ve sebb nem le het. (3) A szol gál ta tás fo lya ma tos, ha két meg je le nés kö zött leg fel jebb har minc nap telt el. Amennyi ben el há rít ha tat - lan, az érin tett sze mély ön hi bá ján kí vül fel me rü lõ, iga zolt kül sõ ok miatt két meg je le nés kö zött har minc nap nál hosszabb idõ te lik el, úgy a har minc na pot meg ha la dó idõ - tar tam a Btk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ - tar tam ba nem szá mít be, de a szol gál ta tás fo lya ma tos sá gát nem sza kít ja meg. 6. (1) Az érin tett sze mély a szol gál ta tás meg kez dé se kor be mu tat ja a 3. (3) be kez dé se sze rin ti ta nú sít ványt, az ügyész nek a nyo mo zás fel füg gesz té sé rõl vagy a vád eme - lés el ha lasz tá sá ról szóló ha tá ro za tát, il let ve a bí ró ság nak az el já rás fel füg gesz té sé rõl szóló vég zé sét. (2) A szol gál ta tást nyúj tó in téz mény az érin tett sze mély elsõ meg je le né se kor hi telt ér dem lõ en meg gyõ zõ dik az érin tett sze mély sze mély azo nos sá gá ról, va la mint a do ku - men tá ci ó ban rög zí ti a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság, ügyész ség, il let ve nyo mo zó ha tó ság meg ne ve zé sét és az ügy szá mot. (3) A szol gál ta tás meg kez dé sé rõl a szol gál ta tást nyúj tó in téz mény ér te sí ti a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró sá got, ügyészt, il let ve nyo mo zó ha tó sá got, to váb bá ha az érin - tett sze mély párt fo gó fel ügye let alatt áll az ille té kes te rü - le ti igaz ság ügyi hi va tal párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tát. (4) A szol gál ta tás nyúj tá sa so rán ke let ke zett ada to kat az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl szóló évi XLVII. tör vény elõ írásai sze rint kell ke zel ni. 7. (1) Ha a vá lasz tott szol gál ta tást nyúj tó in téz mény (e al kal ma zá sá ban a továb biak ban: el bo csá tó in téz mény) az érin tett sze mély ré szé re az ál la po tá nak meg fe le lõ, in do - kolt szol gál ta tást nem tud ja nyúj ta ni, az érin tett sze mély ré szé re a szol gál ta tás vég zé sét meg ta gad ja. (2) Az el bo csá tó in téz mény az (1) be kez dés sze rin ti dön té sé rõl az érin tett sze mélyt és amennyi ben az érin tett sze mély párt fo gó fel ügye let alatt áll az ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tát írás ban tá jé koz tat ja. (3) Az el bo csá tó in téz mény a (2) be kez dés sze rin ti tá jé - koz ta tás ban kö te les a szol gál ta tást nyúj tó in téz mény meg - vál toz ta tá sá nak szük sé ges sé gét meg in do kol ni, és az ál ta la az érin tett sze mély ré szé re nyúj tott szol gál ta tás idõ tar ta - mát iga zol ni. Az in téz mény az érin tett sze mély szá má ra zá ró je len tést vagy az zal tar tal mi lag egye zõ el lá tá si össze - fog la lót ad. (4) Az el bo csá tó in téz mény az érin tett sze mélyt az Eütv (2) be kez dé se sze rint tá jé koz tat ja, hogy az ál la po tá - nak meg fe le lõ szol gál ta tást mely in téz mény ben ve he ti igény be.

4 19392 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám 8. (1) Ha az érin tett sze mély a szol gál ta tást más in téz - mény ben (e al kal ma zá sá ban a továb biak ban: be fo ga dó in téz mény) ve szi igény be és a tá jé koz ta tás adá sá tól szá mí - tott ti zen öt na pon be lül ott je lent ke zik, to váb bá a szol gál - ta tás igény be vé te lét foly tat ja, az in téz mény vál tás miatt ki - e sett idõ a Btk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam ba be le szá mít. (2) Ha az érin tett sze mély a be fo ga dó in téz mény ben a tá jé koz ta tás adá sá tól szá mí tott ti zen öt nap el tel te után, de har minc na pon be lül je lent ke zik, az in téz mény vál tás miatt ki e sett idõ ti zen öt na pot meg ha la dó ré sze a Btk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam ba nem szá mít bele, de a szol gál ta tás fo lya ma tos sá gát nem sza kít ja meg. (3) Ha a be fo ga dó in téz mény azt ál la pít ja meg, hogy a szol gál ta tás fo lya ma tos sá ga meg sza kadt, és az iga zo lást nem tud ja ki ad ni, er rõl az érin tett sze mélyt, va la - mint ha az érin tett sze mély párt fo gó fel ügye let alatt áll az ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tát tá jé koz tat ja. A szol gál ta tás fo lya - ma tos sá gá nak meg sza ka dá sá ról a be fo ga dó in téz mény a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró sá got, ügyészt, il let ve nyo mo - zó ha tó sá got is ér te sí ti. (4) Az érin tett sze mély ré szé re a 10. sze rin ti iga zo lást az az in téz mény ál lít ja ki, amely nél a Btk (1) be kez - dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam le járt. (5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz mény a 10. sze rin ti iga zo lást ak kor is ki ál lít ja, ha az érin tett sze mély a szol gál ta tás igény be vé te lét az el já rás fel füg gesz té sét [Be (6) be kez dés] vagy a vád eme lés el ha lasz tá sát [Be (2) be kez dés] meg elõ zõ en kezd te meg. 9. Az érin tett sze mély a 4. (3) be kez dé se sze rin ti sze - mély ki vé te lé vel a szol gál ta tást nyúj tó in téz ményt két al - ka lom mal meg vál toz tat hat ja, eb ben az eset ben a ban fog lal tak meg fele lõen irány adó ak. Az in téz - mény meg vál toz ta tá sá ra ezt meg ha la dó an csak a be je len - tett la kó hely meg vál to zá sa ese tén van le he tõ ség. 10. (1) A szol gál ta tást nyúj tó in téz mény az érin tett sze mély szol gál ta tá son való rész vé te lé rõl a 2. mel lék let nek meg fe - le lõ iga zo lást ál lít ki öt ere de ti pél dány ban, amely köz ok - irat nak mi nõ sül. Az iga zo lás egy ere de ti pél dá nya az egész ség ügyi do ku men tá ció ré sze. Az érin tett sze mély az iga zo lás négy pél dá nyát kap ja kéz hez. (2) Az iga zo lás tar tal maz za az érin tett sze mély ter mé - sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it, a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság, ügyész ség, il let ve nyo mo zó ha tó ság meg ne ve zé - sét, a bün te tõ ügy szá mát, az al kal ma zott szol gál ta tás for - má ját, an nak idõ tar ta mát, összeg zést, a szol gál ta tást nyúj - tó sze mély, va la mint a fe le lõs szak mai ve ze tõ alá írá sát és bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tát. Ha a szol gál ta tás igény be vé te - le több in téz mény ben tör tént, úgy mind egyik re vonatko - zóan fel kell tün tet ni az in téz mény meg ne ve zé sét és a szol - gál ta tás idõ tar ta mát. (3) Az érin tett sze mély az iga zo lás egy pél dá nyát be - nyújt ja a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság hoz, ügyész hez, il - let ve nyo mo zó ha tó ság hoz, to váb bá ha párt fo gó fel ügye - let alatt áll az ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal párt - fo gó fel ügye lõi szol gá la tá hoz. (4) A szol gál ta tás be fe je zé sé rõl a szol gál ta tást nyúj tó in téz mény köz vet le nül is ér te sí ti a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró sá got, ügyészt, il let ve nyo mo zó ha tó sá got, to váb - bá ha az érin tett sze mély párt fo gó fel ügye let alatt áll az ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tát. (5) A szol gál ta tás az elõ ze tes ál la pot fel mé rést is ide ért - ve az érin tett sze mély ré szé re té rí tés men tes. 11. Az egészségügyi miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján negyedévente közzéteszi az elõzetes állapotfelmérést végzõ intézmények, valamint a szolgáltatást nyújtó intézmények jegyzékét. 12. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na - pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ szol - gál ta tás te kin te té ben is al kal maz ni kell. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés, ká bí tó - szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás vagy meg elõ zõ-fel vi - lá go sí tó szol gál ta tás sza bá lya i ról szóló 26/2003. (V. 16.) ESZCSM GYISM együt tes ren de let, va la mint a ká bí tó - szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta - tás sza bá lya i ról szóló 26/2003. (V. 16.) ESZCSM GYISM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról szóló 55/2003. (IX. 4.) ESZCSM GYISM együt tes ren de let. E be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. Dr. Szé kely Ta más s. k., Szûcs Eri ka s. k., egészségügyi miniszter szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

5 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y melléklet a 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM együttes rendelethez Az el já ró nyo mo zó ha tó ság meg ne ve zé se Ügy szám Az érin tett sze mély TANÚSÍTVÁNY csa lá di és utó ne ve:... szü le té si csa lá di és utó ne ve:... any ja szü le té si csa lá di és utó ne ve:... szü le té si he lye és ide je:... ál lan dó lak cí me:... Tá jé koz ta tom, hogy az érin tett sze méllyel szem ben, aki a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló évi IV. tör vény (Btk.) /C. -ában meg ha tá ro zott vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja miatt bün te tõ el já rás ha tá lya alatt áll, a Btk (1) be kez dé sé re te kin tet tel a nyo mo zás fel füg gesz té sé nek le het he lye. Az igaz ság ügyi or vos szak ér tõ ká bí tó szer-füg gõ ség re vo nat ko zó meg ál la pí tá sa: Kelt: a ki ál lí tás ra jo go sult neve 2. melléklet a 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM együttes rendelethez In téz mény meg je lö lé se IGAZOLÁS kábítószer-függõséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelõ más ellátásban vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való részvételrõl Az érin tett sze mély ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tai csa lá di név:... utó név:... szü le té si csa lá di és utó név:... any ja szü le té si csa lá di és utó ne ve:... szü le té si hely és idõ:... A bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság, ügyész ség, nyo mo zó ha tó ság:...

6 19394 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám Bün te tõ ügy szá ma: Az érin tett sze mély ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás ban vagy meg - elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tás ban való rész vé te lé nek kez dõ és be fe je zõ idõ pont ja, a szol gál ta tás for má já nak fel tün te té - sé vel (több szol gál ta tó ese tén mind egyik re vo nat ko zó an): Összeg zés: Kelt: a szol gál ta tást nyúj tó sze mély alá írá sa fe le lõs szak mai ve ze tõ alá írá sa Az igazságügyi és rendészeti miniszter 24/2008. (XI. 14.) IRM rendelete a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet át szer ve zé sé rõl és az az zal érin tett in té ze tek re vo nat ko zó ren de le tek mó do sí tá sá ról, ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl szó ló évi CVII. tör vény 35. (2) be kez dés a) pont já ban, a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról szó ló évi 11. tör - vény ere jû ren de let 127. (1) be kez dés a) pont já ban, va la - mint a sza bály sér té sek rõl szó ló évi LXIX. tör vény 167. (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. e) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz - ter rel, to váb bá a 4 5. te kin te té ben a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet (székhelye: 9701 Szom bat hely, Szily Já nos u. 7.; fel ügye le ti szer ve: Igaz - ságügyi és Rendészeti Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.) az ál lam ház tar tás ról szó ló évi XXXVIII. tör vény 90. (1) be kez dés c) pont ja és a 91/A. -a alap ján de - cember 31-ei hatállyal átszervezéssel (beolvasztás) megszüntetem. 2. (1) A Vas Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ál ta lá - nos jog utód ja a Szom bat he lyi Or szá gos Bün te tés-vég re - haj tá si In té zet (szék he lye: 9700 Szom bat hely, Söp tei út; fel ügye le ti szer ve: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Miniszté - rium, 1055 Bu da pest, Kos suth tér 4.). (2) A Vas Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet át szer - ve zés sel tör té nõ meg szû né sét kö ve tõ en va la mennyi alap - fel ada tát a jog utód lát ja el. 3. (1) Ez a ren de let de cem ber 31-én lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. (2) A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyõ) alapításáról és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet alapító okiratának módosításáról szóló 3/2002. (III. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. A fi a tal ko rú fér fi fog va tar tot tak elõ ze tes le tar tóz - ta tá sá val, va la mint sza bad ság vesz té sé vel össze füg gõ bün - te tés-vég re haj tá si fel ada tok re gi o ná lis el lá tá sá ra meg ala - pí tom a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In - té ze tét (Szir ma be se nyõ). (3) A Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té ze te (Pécs) ala pí tá sá ról szó ló 22/2006. (IX. 25.) IRM ren de let (a to váb bi ak ban: R2.) 1. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 1. A fi a tal ko rú fog va tar tot tak elõ ze tes le tar tóz ta tá sá - val, va la mint sza bad ság vesz té sé vel össze füg gõ bün te - tés-vég re haj tá si fel ada tok re gi o ná lis el lá tá sá ra meg ala pí -

7 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y tom a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té - ze tét (Pécs). (4) A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet ala pí tá sá ról szó ló 34/2007. (VI. 28.) IRM ren de let (a továb - biakban: R3.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. A fel nõtt korú fér fi el ítél tek sza bad ság vesz té sé vel össze füg gõ bün te tés-vég re haj tá si fel ada tok el lá tá sá ra meg ala pí tom a Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té ze tet. (5) Ha tá lyát vesz ti a) az R1. 1. szá mú mel lék le te, b) az R2. mel lék le te, c) az R3. mel lék le te, d) a Bün te tés-vég re haj tás To vább kép zé si és Re ha bi li tá - ci ós Köz pont ja (Igal) meg szün te té sé rõl szó ló 22/2007. (V. 24.) IRM ren de let. 4. Az el zá rás, il le tõ leg a pénz bír sá got he lyet te sí tõ el zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 7/2000. (III. 29.) IM BM együt tes ren de let mel lék le té nek 16. pont já ban a Vas Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té - zet szö veg rész he lyé be a Szom bat he lyi Or szá gos Bün te - tés-vég re haj tá si In té zet szö veg lép. 5. (1) A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ki je lö lé sé rõl szó ló 21/1994. (XII. 30.) IM ren de let 5. b) pont ja a kö vet ke zõ új 6. pont tal egé szül ki: [A fel nõtt korú fér fi el ítél tek el he lye zé sé re szol gá ló bün - te tés-vég re haj tá si in té ze tek: b) fegy ház, bör tön és fog ház fo ko zat ban] 6. a Szom bat he lyi Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In - té zet. (2) A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ki je lö lé sé rõl szó ló 21/1994. (XII. 30.) IM ren de let mel lék le te he lyé be e ren - de let mel lék le te lép. Dr. Draskovics Tibor s. k., igazságügyi és rendészeti miniszter Mel lék let a 24/2008. (XI. 14.) IRM ren de let hez Mel lék let a 21/1994. (XII. 30.) IM ren de let hez Büntetés-végrehajtási intézetek 1. Balassagyarmati Fegyház és Börtön (Balassagyarmat), 2. Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön (Bu da pest), 3. Ka lo csai Fegy ház és Bör tön (Ka lo csa), 4. Má ri a noszt rai Fegy ház és Bör tön (Má ri a noszt ra), 5. Sá to ral ja új he lyi Fegy ház és Bör tön (Sá to ral ja új hely), 6. Sop ron kõ hi dai Fegy ház és Bör tön (Sop ron kõ hi da), 7. Sze ge di Fegy ház és Bör tön (Sze ged), 8. Váci Fegy ház és Bör tön (Vác), 9. Ál lam pusz tai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Ál lam pusz ta), 10. Nagy fai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Sze ged-nagy fa), 11. Pál hal mai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Du na új vá ros), 12. Kö zép-du nán tú li Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Ba racs ka), 13. Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Ti sza lök), 14. Szom bat he lyi Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té - zet (Szom bat hely), 15. Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl), 16. Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Pécs), 17. Bács-Kis kun Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Kecs ke mét), 18. Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gyula), 19. Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Bün te tés-vég re haj - tá si In té zet (Mis kolc), 20. Fõ vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Bu da pest), 21. Gyõr-Mo son-sop ron Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si Intézet (Gyõr), 22. Haj dú-bi har Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Deb re cen), 23. He ves Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Eger), 24. Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei Bün te tés-vég re haj - tá si In té zet (Szol nok), 25. So mogy Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Ka - pos vár), 26. Sza bolcs-szat már-be reg Me gyei Bün te tés-vég re - haj tá si In té zet (Nyír egy há za), 27. Tol na Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Szek - szárd), 28. Veszp rém Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Veszp rém), 29. Zala Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Za la - eger szeg), 30. Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té - zet (Kecs ke mét), 31. Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té - ze te (Pécs), 32. Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té - ze te (Szir ma be se nyõ). A büntetés-végrehajtás egészségügyi intézetei 1. Bün te tés-vég re haj tás Köz pon ti Kór ház (Tö köl), 2. Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet (Bu da pest).

8 19396 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései Az Al kot mány bí ró ság 133/2008. (XI. 14.) AB végzése Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki - fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ vég zést: Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 245/2007. (VII. 28.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo - gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja. Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz - löny ben köz zé te szi. INDOKOLÁS I. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban: OVB) 245/2008. (VII. 28.) OVB ha tá ro za tá val (a továb - biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy a ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás - gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pel: Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés a nyug díj eme lést a nyug - díj összeg tõl füg get len, egy sé ge sen, egyen lõ egy össze gû eme lé sé vel. Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj - tõ íven fel tett kér dés nem fe lel meg a nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló évi III. tör vény (a to - váb bi ak ban: Nsztv.) 13. (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér - tel mû sé gi kö ve tel mény nek. Az OVB a dön té sét a kö vet ke zõk kel in do kol ta: A szö - veg gya kor la ti lag nem kér dés, il let ve sem a jog al ko tó, sem a vá lasz tó pol gár szá má ra nem te szi nyil ván va ló vá, mi a nép sza va zás sal a kez de mé nye zés be nyúj tó já nak cél ja, mert nyelv ta ni lag ér tel mez he tet len. A hi te le sí té si el já rás kez de mé nye zõ je ki fo gást nyúj tott be az OVBh. el len. Az OVBh. a Ma gyar Köz löny évi 114. szá má ban, au gusz tus 1-jén je lent meg. A ki - fo gást au gusz tus 13-án tör vé nyes ha tár idõn be - lül ter jesz tet ték elõ. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo - gá sá ban át fo gal maz ta a kér dést, és egy újabb alá írás gyûj tõ ív min ta pél dányt nyúj tott be. II. A ki fo gás be nyúj tó ja az OVBh.-val szem ben nem fo gal - maz ta meg, hogy mi ért tart ja az OVB dön té sét jog sza bály - sér tõ nek, nem je lölt meg az zal kap cso lat ban konk rét jog - sér tést. A ki fo gás ban be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél - dá nyá nak hi te le sí té se a vá lasz tá si el já rás ról szó ló évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) a alap ján az OVB ha tás kö ré be tar to zik, az Al kot mány bí ró ság nak arra nincs ha tás kö re. Az Al kot mány bí ró ság en nek alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a be ad vány mi vel az nem fe lel meg a tör vény ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek nem te kint he tõ ér dem ben el bí rál ha tó ki fo gás nak. Az Al kot mány bí ró ság a tar tal mi fel té te lek nek meg nem fe le lõ ki fo gást az Al kot mány bí ró ság ról szó ló évi XXXII. tör vény 22. (2) be kez dé se, va la mint a Ve ában és 77. (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ér - de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta. A vég zés köz zé té te lét az OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re te kin tet tel ren del te el az Al kot mány bí ró ság. Dr. Ba logh Ele mér s. k., al kot mány bí ró Dr. Hol ló And rás s. k., elõ adó al kot mány bí ró Dr. Ko vács Pé ter s. k., al kot mány bí ró Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., az Al kot mány bí ró ság el nö ke Dr. Lé vay Mik lós s. k., al kot mány bí ró Dr. Bra gyo va And rás s. k., al kot mány bí ró Dr. Kiss Lász ló s. k., al kot mány bí ró Dr. Lenkovics Barnabás s. k., al kot mány bí ró Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1006/H/2008. Az Al kot mány bí ró ság 134/2008. (XI. 14.) AB végzése Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés

9 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki - fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ vég zést: Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 246/2007. (VII. 28.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo - gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja. Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz - löny ben köz zé te szi. INDOKOLÁS I. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban: OVB) 246/2008. (VII. 28.) OVB ha tá ro za tá val (a továb - biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy a ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás - gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pel: Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság a nyug díj eme lést a nyug díj összeg tõl füg get len, egy sé ge sen, egyen lõ egy - össze gû eme lé sé vel. Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ íven fel tett kér dés nem fe lel meg a nép sza va - zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló évi III. tör - vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.) 13. (1) be kez dé sé ben fog - lalt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek. Az OVB a dön té sét a kö vet ke zõk kel in do kol ta: A szö - veg gya kor la ti lag nem kér dés, il let ve sem a jog al ko tó, sem a vá lasz tó pol gár szá má ra nem te szi nyil ván va ló vá, mi a nép sza va zás sal a kez de mé nye zés be nyúj tó já nak cél ja, mert nyelv ta ni lag ér tel mez he tet len. A hi te le sí té si el já rás kez de mé nye zõ je ki fo gást nyúj tott be az OVBh. el len. Az OVBh. a Ma gyar Köz löny évi 114. szá má ban, au gusz tus 1-jén je lent meg. A ki - fo gást au gusz tus 13-án tör vé nyes ha tár idõn be - lül ter jesz tet ték elõ. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo - gá sá ban át fo gal maz ta a kér dést, és egy újabb alá írás gyûj tõ ív min ta pél dányt nyúj tott be. II. A ki fo gás be nyúj tó ja az OVBh.-val szem ben nem fo gal - maz ta meg, hogy mi ért tart ja az OVB dön té sét jog sza bály - sér tõ nek, nem je lölt meg az zal kap cso lat ban konk rét jog - sér tést. A ki fo gás ban be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél - dá nyá nak hi te le sí té se a vá lasz tá si el já rás ról szó ló évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) a alap ján az OVB ha tás kö ré be tar to zik, az Al kot mány bí ró ság nak arra nincs ha tás kö re. Az Al kot mány bí ró ság en nek alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a be ad vány mi vel az nem fe lel meg a tör vény ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek nem te kint he tõ ér dem ben el bí rál ha tó ki fo gás nak. Az Al kot mány bí ró ság a tar tal mi fel té te lek nek meg nem fe le lõ ki fo gást az Al kot mány bí ró ság ról szó ló évi XXXII. tör vény 22. (2) be kez dé se, va la mint a Ve ában és 77. (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ér - de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta. A vég zés köz zé té te lét az OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re te kin tet tel ren del te el az Al kot mány bí ró ság. Dr. Ba logh Ele mér s. k., al kot mány bí ró Dr. Hol ló And rás s. k., elõ adó al kot mány bí ró Dr. Ko vács Pé ter s. k., al kot mány bí ró Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., az Al kot mány bí ró ság el nö ke Dr. Lé vay Mik lós s. k., al kot mány bí ró Dr. Bra gyo va And rás s. k., al kot mány bí ró Dr. Kiss Lász ló s. k., al kot mány bí ró Dr. Lenkovics Barnabás s. k., al kot mány bí ró Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1007/H/2008. VIII. Az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kor mány és a Kormány tagjainak határozatai A Kormány tagjainak határozatai A külügyminiszter 45/2008. (XI. 14.) KüM határozata a Stratégiai Légiszállítási Képességrõl szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás kihirdetésérõl szóló 93/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet ainak hatálybalépésérõl A 93/2008. (IV. 23.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz - löny 64. szá má ban ki hir de tett, a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség rõl szóló több ol da lú Egyet ér té si Meg ál la po dás cik ke ér tel mé ben a jó vá ha gyó nem ze tek kö zött azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a re pü lé si órá ik (azaz a re pü - lé si órák mi ni má lis szá ma) együt te sen el érik a 3500-at. A Meg ál la po dás hatályba lépéséhez szük sé ges 3500 órát a jó vá ha gyó nem ze tek szep tem ber 23. nap ján ér ték el, en nek meg fe le lõ en a Meg ál la po dás szep tem ber 23. nap ján lé pett ha tály ba. A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 93/2008. (IV. 23.) Korm. ren de let 4. (3) be kez dé sé vel megálla - pítom, hogy a Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség rõl szóló

10 19398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám több ol da lú Egyet ér té si Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szóló 93/2008. (IV. 23.) Korm. ren de let ai szep - tem ber 23-án, azaz ket tõ ezer-nyolc szep tem ber hu szon - har ma di kán lép tek ha tály ba. Dr. Göncz Kin ga s. k., kül ügy mi nisz ter IX. Az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai és határozatai Az Országos Választási Bizottság 336/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va a K. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 13-án alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:,,egyet ért-e Ön az zal, hogy az évi rend sze res nyug díj - eme lé sek az ala csony és a ma gas össze gû nyug dí jak nál, a nyug díj össze gek nagy ság rend jé tõl füg get le nül min den nyug dí jas és rok kant nyug dí jas egy meg ál la pí tott át lag, azo nos, egy for ma nyug díj összeg eme lés le gyen? Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13. (1) be kez dé sé ben fog lal tak - nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. Mind a jog al ko tó, mind a vá lasz tó pol gá rok szá má ra meg ne he zí ti a kér dés ér tel me zé sét, hogy az egyes mon dat ré szek egyez te té se nem meg fe le lõ. Emel lett az egy meg ál la pí tott át lag, azo nos, egy for ma nyug díj összeg eme lés szö veg rész bõl egy ered mé nyes nép sza va zás ese - tén nem de rül ne ki egy ér tel mû en, a jog al ko tó nak mi lyen jog al ko tá si fel ada ta van. II. A ha tá ro zat az Nsztv. 2. -án, a 10. -ának c) pont ján, a 13. (1) be kez dé sén a jog or vos lat ról szóló tá jé koz ta tás a Ve ának (1) be kez dé sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az Országos Választási Bizottság 337/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va a B. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 14-én alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re - pelt:,,egyetért-e ÖN AZZAL, HOGY A SZERENCSE - JÁTÉK SZELVÉNYEKEN ÉS SZERENCSEJÁTÉK HIRDETÉSEKEN SZEREPELJEN A KÖVETKEZÕ SZÖVEG. A túlzásba vitt szerencsejáték mentálhigié - nés problémákat okozhat, illetve szenvedélybetegség kialakulásához vezethet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la - mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó

11 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért a hi te le sí té sé - nek aka dá lya nincs. II. A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de - mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény 2. -án, a jog or - vos lat ról szóló tá jé koz ta tás a Ve ának (1) be kez dé - sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az Országos Választási Bizottság 338/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va a B. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 14-én alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re - pelt:,,egyetért-e ÖN AZZAL, HOGYHA NEMI ERÕSZAK MIATT BEKÖVETKEZÕ MEGTERMÉKE - NYÜLÉS KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ ÁLDOTT ÁLLAPOTOT MÁS NÉVEN TERHESSÉGET MAG - ZATGYILKOSSÁGGAL MÁS NÉVEN TERHESSÉG MEGSZAKÍTÁSSAL SZÜNTETNEK MEG, AKKOR A NEMI ERÕSZAKOT, ELKÖVETÕ SZEMÉLYT A NEMI ERÕSZAKON FELÜL GYILKOSSÁGÉRT IS ÍTÉLJÉK EL? Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13. -ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel - tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés azon ban fél re - ve ze tõ, mert a ter hes ség meg sza kí tá sa nem min den eset - ben bün te ten dõ, de a meg fo gal ma zás azt su gall ja, hogy a ter hes ség meg sza kí tá sa at tól füg get le nül em ber ölés nek mi nõ sül, hogy azt le gá li san vagy il le gá li san haj tot ták-e vég re. II. A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B. -ának (1) be kez dé sén, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény 2. -án, 10 -ának c) pont ján, 13. -ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szóló tá jé koz - ta tás pe dig a Ve (1) be kez dé sén és ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az Országos Választási Bizottság 339/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va a B. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 14-én alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re - pelt:

12 19400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám,,egyetért-e ÖN AZZAL, HOGY AZ ORSZÁGOS VÁLLASZTÁSI BIZOTSÁGNAK MINDEN NÉP - SZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSRE HATÁROZTA TOT KELL HOZNIA? Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13. -ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel - tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés azon ban fél re - ve ze tõ, mert a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör - vény 29/B. (1) be kez dé se alap ján a vá lasz tá si bi zott sá - gok, így az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság is nép sza va zá si kér dé sek ben ha tá ro zat tal dönt min den ér de mi el bí rá lás ra al kal mas kez de mé nye zés rõl. II. A ha tá ro zat az Nsztv. 2. -án, 10. -ának c) pont ján, 13. -ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szóló tá jé koz - ta tás a Ve ának (1) be kez dé sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke,,egyetért-e ÖN AZZAL, HOGY A BUDAPESTI SZABADSÁG TÉREN EGY-EGY EMLÉKMÛVET KELL ÁLLÍTANI A KERESZTÉNY, A ZSIDÓ, AZ ISZLÁM, A HINDÚ, A BUDHISTA VALLÁS, ILLETVE GEORGE WASHINGTON ÉS KONFUCIUS TISZTELETÉRE? Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B. -ának (1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zás tár gya csak az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. A kez de - mé nye zés ben sze rep lõ szo bor ál lí tá si ja vas lat ról való dön - tés azon ban ön kor mány za ti ha tás kör be tar to zik, így a kér - dés ben nem tart ha tó or szá gos nép sza va zás. II. A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de - mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény 2. -án, 10. -ának a) pont ján, a jog or vos lat ról szóló tá jé koz ta tás a Ve ának (1) be kez dé sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az Országos Választási Bizottság 340/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va a B. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A beadványozó október 14-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt: Az Országos Választási Bizottság 341/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va a B. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 14-én alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -

13 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re - pelt:,,egyetért-e ÖN AZZAL, HOGY A KÖZÉPISKO - LÁK BAN MINIMUM HETI EGY TANÓRÁBAN KÖTELEZÕEN TANÍTSÁK A TOLERANCIÁT? Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13. -ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel - tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés azon ban mind a vá lasz tó pol gá rok, mind a jog al ko tó szá má ra prob lé más. Egy részt a to le ran cia fo gal mát a vá lasz tó pol gá rok nem fel - tét le nül azo nos tar ta lom mal ha tá roz zák meg, így a kez de - mé nye zést sem azo nos szán dék tól ve zé rel ve tá mo gat nák. Más részt a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zást köve tõen a jog al ko tó nem tud ná meg ha tá roz ni jog al ko tá si kö te le zett sé gé nek tar tal mát, a to le ran cia tan kö ve tel mé - nye i re vo nat ko zó an ugyan is a kez de mé nye zés nem tar tal - maz út mu ta tást. II. A ha tá ro zat Nsztv. 2. -án, 10 -ának c) pont ján, 13. -ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szóló tá jé koz - ta tás pe dig a Ve (1) be kez dé sén és ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az Országos Választási Bizottság 342/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va a B. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 14-én alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re - pelt:,,egyetért-e ÖN AZZAL, HOGY CSAK OLYAN ALKOTMÁNY TÖRVÉNYES, AMELYET DEMOKRA - TIKUS NÉPSZAVAZÁS SZENTESÍT? Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés arra irá nyul, hogy a be ad vá nyo zó jog el vi ál lás pont já val (mi tör vényes és mi nem) egyet ér te nek-e a vá lasz tó pol gá rok. Mi vel az Al kot mány 28/B. -ának (1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zás tár gya csak az Or szág gyû lés ha tás - kö ré be tar to zó kér dés le het, e fel té tel nek pe dig a nép sza va - zá si kez de mé nye zés tár gya nem tesz ele get, ezért az Or - szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kez de mé nye zés el uta sí tá sá - ról dön tött. Meg ál la pít ja to váb bá az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság, hogy a kez de mé nye zés el len té tes az új al kot mány el fo ga - dá sá nak sza bá lya i val is, így bur kol tan az Al kot mány mó - do sí tá sá ra irá nyul. II. A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B. -ának (1) be kez dé sén, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény 2. -án, 10 -ának a) pont ján, a jog or vos lat ról szóló tá jé koz ta tás pe dig a Ve (1) be - kez dé sén és ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az Országos Választási Bizottság 343/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va T. E. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

14 19402 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 28-án alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö - vet ke zõ kér dés sze re pelt:,,egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban hi va ta los nem ze ti gyász nap le gyen jú ni us 4-e, a tri a no ni bé ke dik tá tum nap ja? A Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra it rész ben Ma gyar or szág - nak az Észak ame ri kai Egye sült Ál la mok kal, a Brit Bi ro da - lom mal, Fran cia or szág gal, Olasz or szág gal és Ja pán nal, to - váb bá Bel gi um mal, Kí ná val, Ku bá val, Gö rög or szág gal, Ni ka ra gu á val, Pa na má val, Len gyel or szág gal, Por tu gá li á - val, Ro má ni á val, a Szerb-Hor vát-szlo vén Ál lam mal, Sziámmal és Cseh-Szlo vák or szág gal jú ni us hó 4. nap ján Tri a non ban kö tött bé ke szer zõ dé se (be ik tat va: évi XXXIII. tc.), rész ben a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal a Szo ci a lis ta Szov jet Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé vel, Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály ság gal, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok kal, Auszt rá li á val, a Fe hér - orosz Szo ci a lis ta Szov jet Köz tár sa ság gal, Ka na dá val, Cseh szlo vá ki á val, In di á val, Új-Zé land dal, az Uk rán Szo - ci a lis ta Szov jet Köz tár sa ság gal, a Dél-af ri kai Uni ó val és a Ju go szláv Szö vet sé ges Nép köz tár sa ság gal Pá rizs ban évi feb ru ár hó 10. nap ján kö tött bé ke szer zõ dés ha tá - roz za meg (be ik tat va: évi XVIII. tör vény). A tri a no ni bé ke szer zõ dés meg kö té se nap já nak nem ze ti gyász nap pá nyil vá ní tá sa két sé ges sé ten né a ma gyar ál lam - nak az Al kot mány 5. -ában is rög zí tett és ki nyil vá ní tott kö te le zett ség vál la lá sát a nem zet kö zi szer zõ dés ben rög zí - tett ál lam ha tá rok tisz te let ben tar tá sá ra és vé del mé re. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban fog lal ko zott a kép vi se le ti és a köz vet len de mok rá cia vi szo nyá val, és en nek kap csán az zal a kér dés sel is, hogy a ha tá lyos Al - kot mány rend sze ré ben a vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés nyo mán al kot má nyo san nép sza va zás ra bo csát ha tó-e olyan kér dés, amely nyíl tan vagy bur kol tan a köz jo gi be ren dez - ke dés alap já ul szol gá ló Al kot mány mó do sí tá sá ra vo nat ko - zik. [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat] Az Al kot mány bí ró - ság a hi vat ko zott 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro za tá - ban figye lembe véve a 2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro za tot és az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro za tot is ki mond ta, hogy az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés ben nem ír - ha tó ki vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re olyan nép sza va - zás, amely az Or szág gyû lés re kö te le zõ vol ta miatt el von ná az Or szág gyû lés al kot má nyo zó ha tás kö rét. Te kin tet tel arra, hogy je len kér dés ben az ered mé nyes nép sza va zás olyan tör vényalkotási kö te le zett sé get ke let - kez tet ne az Or szág gyû lés szá má ra, mely az Al kot mány 5. -ában rög zí tett ál la mi kö te le zett ség vál la lás re la ti vi zá - lá sát je len te né, a tör vényi szin tû sza bá lyo zás bur kolt al - kot mány mó do sí tást ered mé nyez ne. II. A határozat az Alkotmány 28/C. -án, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló évi III. törvény 2. -án és a 10. -ának b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve ának (1) bekezdésén alapul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az Országos Választási Bizottság 344/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va T. E. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 28-án alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö - vet ke zõ kér dés sze re pelt:,,egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban hi va ta los nem ze ti gyász nap le gyen ok tó ber 6-a, az ara di vér ta núk nap ja?

15 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13. -ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel - tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés azon ban fél re - ve ze tõ, és ezért nem egy ér tel mû, mert a nem ze ti gyász ról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let alap ján ok tó ber 6-a je len leg is nem ze ti gyász nap. II. A ha tá ro zat az Nsztv. 2. -án, 10. -ának c) pont ján, 13. -ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szóló tá jé koz - ta tás a Ve ának (1) be kez dé sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13. -ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel - tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kezdeményezés sem a választópolgárok, sem a jogalkotó számára nem egyértelmû, mivel az ingatlan célú hitelek fogalma nem pontos, érthetõ alatta ingatlan vásárlására, felújítására felvett hitel, vagy ingatlanra kötött jelzálog. A kér dés ezen kí vül oly mér ték ben kor lá toz za a Ma gyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 9. (2) bekezdésében foglalt gazdasági verseny szabadságát, hogy eredményes népszavazás esetén az Alkotmány módosítása válna szükségessé. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la - tá ra te kin tet tel az Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó - pol gá ri kez de mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Az Országos Választási Bizottság 345/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va T. E. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ II. A ha tá ro zat az Al kot mány 9. (2) be kez dé sén, az Nsztv. 2. -án, 10. -ának b) és c) pont ja in, 13. (1) be kez - dé sén, a jog or vos lat ról szóló tá jé koz ta tás a Ve ának (1) be kez dé sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 28-án alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö - vet ke zõ kér dés sze re pelt:,,akar ja-e Ön, hogy Ma gyar or szá gon az in gat lan célú hi te lek elõ tör lesz té si dí já nak mér té két a hi te le zõ ne vál toz - tat has sa meg egy ol da lú an a hi tel szer zõ dés alá írá sát köve - tõen? Az Országos Választási Bizottság 346/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va T. E. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ).

16 19404 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 28-án alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö - vet ke zõ kér dés sze re pelt:,,akarja-e Ön, hogy Magyarországon az ingatlan célú hitelek kezelési költségének mértékét a hitelezõ ne változtathassa meg egyoldalúan a hitelszerzõdés aláírását követõen? Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13. -ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel - tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kezdeményezés sem a választópolgárok, sem a jogalkotó számára nem egyértelmû, mivel az ingatlan célú hitelek fogalma nem pontos, érthetõ alatta ingatlan vásárlására, felújítására felvett hitel, vagy ingatlanra kötött jelzálog. A kér dés ezen kí vül oly mér ték ben kor lá toz za a Ma gyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 9. (2) bekezdésében foglalt gazdasági verseny szabadságát, hogy eredményes népszavazás esetén az Alkotmány módosítása válna szükségessé. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la - tá ra te kin tet tel az Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó - pol gá ri kez de mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal. II. A ha tá ro zat az Al kot mány 9. (2) be kez dé sén, az Nsztv. 2. -án, 10. -ának b) és c) pont ja in, 13. (1) be kez - dé sén, a jog or vos lat ról szóló tá jé koz ta tás a Ve ának (1) be kez dé sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az Országos Választási Bizottság 347/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem - ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö - ré ben el jár va T. E. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá - gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 28-án alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö - vet ke zõ kér dés sze re pelt:,,akar ja-e Ön, hogy Ma gyar or szá gon az in gat lan célú hi te lek ka ma tát a hi te le zõ ne vál toz tat has sa meg egy ol da - lú an a hi tel szer zõ dés alá írá sát köve tõen? Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13. -ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel - tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a jog al - ko tó szá má ra nem egy ér tel mû, mi vel az in gat lan célú hi - te lek fo gal ma nem pon tos, ért he tõ alat ta in gat lan vá sár lá - sá ra, fel újí tá sá ra fel vett hi tel, vagy in gat lan ra kö tött jel zá - log. A kér dés ezen kí vül oly mér ték ben kor lá toz za a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 9. (2) be kez dé sé ben fog - lalt gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát, hogy ered mé nyes nép - sza va zás ese tén az Al kot mány mó do sí tá sa vál na szük sé - gessé. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze - tes gya kor la tá ra te kin tet tel az Al kot mány nem mó do sít - ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re in du ló nép sza - va zás sal. II. A ha tá ro zat az Al kot mány 9. (2) be kez dé sén, az Nsztv. 2. -án, 10. -ának b) és c) pont ja in, 13. (1) be kez -

17 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y dé sén, a jog or vos lat ról szóló tá jé koz ta tás a Ve ának (1) be kez dé sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke a kez de mé nye zõ mi lyen mû so rok szol gál ta tá sát ten né kö - te le zõ vé. A kez de mé nye zés egye bek ben olyan kor lá to zó ren del - ke zést kí ván meg al kot ni, amely el len té tes az Al kot mány saj tó sza bad ság gal kap cso la tos és a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát meg ha tá ro zó ren del ke zé se i vel is. II. Az Országos Választási Bizottság 348/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va T. E. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 28-án alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö - vet ke zõ kér dés sze re pelt:,,egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar or szá gon szék - hellyel ren del ke zõ rá dió és te le ví zió mû sor szol gál ta tók szá má ra kö te le zõ le gyen a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los nem ze ti ün ne pe in, va la mint hús vét kor, pün kösd kor, a ha - lot tak nap ján és ka rá csony kor a rá di ó zás ról és te le ví zi ó - zás ról szóló, évi I. tör vény sze rin ti fõ mû sor idõ ben ün ne pi meg em lé ke zés vagy olyan film, il let ve hang anyag szol gál ta tá sa, mely ben az ün nep meg je le nik? Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13. -ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel - tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a jog al ko tó szá má ra nem egy ér - tel mû, mi vel az ün nep meg je le né se az adott mû sor szám - ban nem konk rét meg ha tá ro zás, így nem dönt he tõ el, hogy A ha tá ro zat az Al kot mány 9. (2) be kez dé sén, az Nsztv. 2. -án, 10. -ának b) és c) pont ja in, 13. (1) be kez - dé sén, a jog or vos lat ról szóló tá jé koz ta tás a Ve ának (1) be kez dé sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az Országos Választási Bizottság 349/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va T. E. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 28-án alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö - vet ke zõ kér dés sze re pelt:,,egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon a je len nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl a köz üze mi vil la mos ener gia szol gál ta tás el osz tó há ló zat ra csat la ko zó fel hasz -

18 19406 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám ná ló i nak a szol gál ta tás ren del ke zés re ál lá sá ért ne kell jen elosz tói alap dí jat fi zet ni? Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la - mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért a hi te le sí té sé - nek aka dá lya nincs. II. A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de - mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény 2. -án, a jog or - vos lat ról szóló tá jé koz ta tás a Ve ának (1) be kez dé - sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 30/A. (1) be - kez dés d) pont ja sze rint az or szág gyû lé si kép vi se lõk ál ta - lá nos vá lasz tá sát a köz tár sa sá gi el nök tûzi ki. Az Al kot mány 28/B. -ának (1) be kez dé se sze rint or - szá gos nép sza va zás tár gya csak az Or szág gyû lés ha tás kö - ré be tar to zó kér dés le het. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott - ság meg ál la pí tot ta, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gya ezen fel té tel nek nem tesz ele get, ezért a kez de mé - nye zés el uta sí tá sá ról dön tött. II. A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B. -ának (1) be kez dé sén, a 30/A. (1) be kez dé sén, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény 2. -án, 10. -ának a) pont ján, a jog or vos lat ról szóló tá jé - koz ta tás a Ve ának (1) be kez dé sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az Országos Választási Bizottság 350/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va a Ma gyar Nép párt (8201 Veszp rém, Pf. 335) kép vi se le - té ben el já ró Se bõk Ist ván ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza - va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zó ok tó ber 29-én alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö - vet ke zõ kér dés sze re pelt:,,egyet ért-e Ön az zal, hogy elõ re ho zott or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tás le gyen? Az Országos Választási Bizottság 351/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va dr. F. J. és dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or - szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zók no vem ber 6-án alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -

19 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö - vet ke zõ kér dés sze re pelt:,,egyet ért-e az zal, hogy tör vény ren del kez zen ar ról, hogy or szá gos és he lyi nép sza va zás, il let ve or szá gos és he - lyi népi kez de mé nye zés so rán alá írást csak olyan sze mély gyûjt hes sen, akit a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság alá írás - gyûj tõ ként gyil ván tar tás ba vett? Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13. -ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér - dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le - hes sen vá la szol ni. A kér dés ben sze rep lõ gyil ván tar tás fo ga lom tar tal ma azon ban sem a vá lasz tó pol gá rok, sem a jog al ko tó szá má ra nem meg ha tá roz ha tó. Az Or szá gos Vá - lasz tá si Bi zott ság nak a be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta - pél dá nya hi te le sí té sé re vagy a hi te le sí tés meg ta ga dá sá ra van ha tás kö re, de nem jo go sult arra, hogy a kér dés akár el írá si hi bá it ki ja vít sa. II. A ha tá ro zat az Nsztv. 2. -án, a 10. -ának c) pont ján, a 13. (1) be kez dé sén a jog or vos lat ról szóló tá jé koz ta tás a Ve ának (1) be kez dé sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke Az Országos Választási Bizottság 352/2008. (XI. 14.) OVB határozata Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a no vem ber 10-én meg tar tott ülé sén a vá lasz tá si el já rás ról szóló évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A. (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár - va dr. F. J. és dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or - szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ határozatot: Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té - te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: ). Indokolás I. A be ad vá nyo zók no vem ber 6-án alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi - zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö - vet ke zõ kér dés sze re pelt:,,egyet ért-e az zal, hogy tör vény ren del kez zen ar ról, hogy az or szá gos és a he lyi nép sza va zás, va la mint az or - szá gos és a he lyi népi kez de mé nye zés so rán az alá írá sok gyûj té se ne az egy más sze mé lyes ada ta i nak meg is me ré sé - re is al kal mas alá írás gyûj tõ íven, ha nem a vá lasz tó pol gá - rok ál tal az ok mány iro dák tól név re szólóan igé nyel he tõ és alá írás után az alá írás gyûj tést vég zõ sze mély ré szé - re egyé ni leg le adott olyan for ma nyom tat vány al kal ma - zá sá val tör tén jen, amely tar tal maz za a nép sza va zás ra bo - csá tan dó kér dést, il let ve a népi kez de mé nye zés tár gyát, a for ma nyom tat ványt alá író sze mély ne vét, sze mé lyi azo no - sí tó ját, lak cí mét és sa ját kezû alá írá sát. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szóló évi III. tör vény 13. -ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dést úgy kell meg fo gal - maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez - de mé nye zés azon ban több szem pont ból sem fe lel meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. A vá lasz tó pol gá rok szá - má ra már a kér dés meg ér té sét is ne he zí ti, hogy az alá írás - gyûj tõ íven a hosszú kér dés kéz írás sal sze re pel, amely ne - he zen ol vas ha tó. A kér dés ezen fe lül olyan bo nyo lult el já - rá si sza bályt fo gal maz meg, amely nek meg ér té se a vá lasz - tó pol gá rok tól nem el vár ha tó, mert a meg ér tés fel té te le zi a je len le gi sza bá lyo zás és a jogi szak nyelv be ha tó is me re tét. II. A ha tá ro zat az Nsztv. 2. -án, 10. -ának c) pont ján, 13. -ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szóló tá jé koz - ta tás a Ve ának (1) be kez dé sén ala pul. Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., az Országos Választási Bizottság elnöke

20 19408 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám MEGJELENT a MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA a október hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, il let ve köz zé tett ha tá ro za tok ról. A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny évi 160. szá ma tar tal maz za. A tárgy mu ta tó árát az elõfizetési díj magában foglalja.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

3. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 9., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft

3. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 9., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 9., péntek 3. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2/2009. ( 9.) Korm. ren de let A Sár mel lék or szá gos je len tõ sé gû pol gá ri re pü lõ

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 13., kedd 29. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/2007. (III. 13.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazga

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben