160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés, ká bí tó szer-hasz ná la tot kezelõ más ellátás vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás sza - bályairól /2008. (XI. 14.) IRM r. A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet átszervezésérõl és az azzal érintett intézetekre vonatkozó rendeletek módosításáról, ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl /2008. (XI. 14.) AB v. Az Al kot mány bí ró ság vég zé se /2008. (XI. 14.) AB v. Az Al kot mány bí ró ság vég zé se /2008. (XI. 14.) KüM h. A Stra té gi ai Lé gi szál lí tá si Ké pes ség rõl szó ló több ol da lú Egyet ér té si Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szó ló 93/2008. (IV. 23.) Korm. ren - de let ainak hatálybalépésérõl /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata /2008. (XI. 14.) OVB h. Az Országos Választási Bizottság határozata Oldal Tárgy mu ta tó a október hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett határozatokról Hi va ta los Ér te sí tõ (2008/46. szám)... HÉ

2 19390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az egészségügyi miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM együttes rendelete a kábítószer-függõséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelõ más ellátás vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A bün te tõ el já rás ról szóló évi XIX. tör vény 604. (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egész - ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) pont já ban, va la mint a szo - ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. d) pont já - ban fog lalt fel adat kö rünk ben el jár va az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. h) és n) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi - nisz ter rel, va la mint a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren del jük: 1. Ezt a ren de le tet kell al kal maz ni, ha a bün te tõ el já rás ha - tá lya alatt álló ká bí tó szer-él ve zõ sze méllyel (a továb biak - ban: érin tett sze mély) szem ben a Bün te tõ Tör vény könyv - rõl szóló évi IV. tör vény (a továb biak ban: Btk.) 283. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé get meg szün te tõ okra te kin tet tel a nyo mo zás fel füg gesz té sé - nek, a vád eme lés el ha lasz tá sá nak, il let ve az el já rás fel füg - gesz té sé nek le het he lye. 2. (1) Az érin tett sze mély a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí - tó ke ze lést, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tást vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tást (a továb biak ban együtt: szol gál ta tás) meg elõ zõ en elõ ze tes ál la pot fel mé ré - sen vesz részt. Az ad dik ció sú lyos sá gát meg ál la pí tó elõ ze - tes ál la pot fel mé rést a pszi chi át ri ai és az ad dik to ló gi ai szak mai irány el vek ben és mód szer ta ni le ve lek ben meg ha - tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen kell el vé gez ni. (2) Az elõ ze tes ál la pot fel mé rést az egész ség ügy rõl szóló évi CLIV. tör vény (a továb biak ban: Eütv.) 3. f) pont ja sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta tó pszi chi á te re, ad dik to ló gus szak or vo sa vagy kli ni kai szak pszi cho ló gu sa (a továb biak ban együtt: elõ ze tes ál la pot fel mé rést vég zõ in téz mény) vég zi. (3) Ha az érin tett sze mély ká bí tó szer-füg gõ sé gét a bün - te tõ el já rás so rán igaz ság ügyi or vos szak ér tõ meg ál la pí tot - ta, a vé le mény ki adá sá tól szá mí tott hat hó na pon be lül a szol gál ta tás elõ ze tes ál la pot fel mé rés nél kül meg kezd he tõ. Ha a hat hó na pos idõ tar tam alatt a szol gál ta tás nem kez dõ - dik meg, az érin tett sze mély nek elõ ze tes ál la pot fel mé ré sen kell részt ven nie. Ha az elõ ze tes ál la pot fel mé rés a ko ráb bi igaz ság ügyi or vos szak ér tõi vé le mény ered mé nyé tõl el tér, er rõl az elõ ze tes ál la pot fel mé rést vég zõ in téz mény tá jé - koz tat ja a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró sá got, ügyészt, il let ve nyo mo zó ha tó sá got. (4) Az az érin tett sze mély, aki nél a ká bí tó szer-füg gõ sé - get a bün te tõ el já rás so rán igaz ság ügyi or vos szak ér tõ meg - ál la pí tot ta fi gye lem mel a (3) be kez dés ben fog lal tak ra, csak ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen ve het részt. 3. (1) Ha a bün te tõ el já rás ról szóló évi XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 266. (6) be kez dé se alap ján a bí ró - ság az el já rást fel füg gesz ti, a bí ró ság, vagy ha a Be (2) be kez dé se alap ján az ügyész a vád eme lést el ha laszt ja, a párt fo gó fel ügye lõ tá jé koz tat ja az érin tett sze mélyt az elõ ze tes ál la pot fel mé rést vég zõ in téz mé nyek rõl, il let ve a 2. (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a ká bí tó - szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lést nyúj tó egész ség ügyi in - téz mé nyek rõl. (2) Ha a Btk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé get meg szün te tõ okra te kin tet tel a nyo mo zás fel füg gesz té sé nek le het he lye, az el já ró nyo mo zó ha tó ság a meg ala po zott gya nú köz lé sét köve tõen tá jé koz tat ja az érin tett sze mélyt az elõ ze tes ál la pot fel mé rést vég zõ in téz - mé nyek rõl, il let ve a 2. (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lést nyúj tó egész ség ügyi in téz mé nyek rõl. (3) A (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást köve tõen az el - já ró nyo mo zó ha tó ság az érin tett sze mély ré szé re az 1. mel lék let nek meg fe le lõ ta nú sít ványt ál lít ki, amely az aláb bi ada to kat tar tal maz za: a) az érin tett sze mély csa lá di és utó ne vét (szü le té si csa - lá di és utó ne vét), szü le té si he lyét és ide jét, ál lan dó lak cí - mét, any ja szü le té si csa lá di és utó ne vét, b) az el já ró nyo mo zó ha tó ság meg ne ve zé sét és az ügy - szá mot, c) tá jé koz ta tást, mi sze rint az érin tett sze méllyel szem - ben a Btk /C. -ában meg ha tá ro zott vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja miatt bün te tõ el já rás van fo lya mat ban, de a Btk (1) be kez - dé sé re te kin tet tel az érin tett sze méllyel szem ben a nyo mo - zás fel füg gesz té sé nek le het he lye,

3 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y d) ha az érin tett sze mély ká bí tó szer-füg gõ sé gét a bün - te tõ el já rás so rán igaz ság ügyi or vos szak ér tõ meg ál la pí tot - ta, az erre tör té nõ uta lást, e) a ki ál lí tás he lyét és dá tu mát, a ki ál lí tás ra jo go sult ne - vét és alá írá sát, va la mint az el já ró nyo mo zó ha tó ság bé - lyeg zõ jét. 4. (1) Az elõ ze tes ál la pot fel mé rést vég zõ in téz mény az érin tett sze mélyt írás ban tá jé koz tat ja az ál la pot fel mé rés ered mé nyé rõl és a szol gál ta tás in do kolt for má já ról, va la - mint a szol gál ta tást nyúj tó in téz mé nyek rõl. (2) Az érin tett sze mély a szol gál ta tást a szol gál ta tás nyúj tá sá ra jo go sult in téz mé nyek bár me lyi ké nél igény be ve he ti. A la kó hely sze rint ille té kes, te rü le ti el lá tá si kö te le - zett ség gel mû kö dõ egész ség ügyi szol gál ta tó az érin tett sze mély fo ga dá sát és el lá tá sát nem ta gad hat ja meg. A szol - gál ta tást az érin tett sze mély je lent ke zé sé tõl szá mí tott ti - zen öt na pon be lül meg kell kez de ni. (3) Ha az érin tett sze mély más ügy ben bün te tés-vég re - haj tá si in té zet ben fog va van, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter uta sí tá sá ban ki je lölt bün te tés-vég re haj tá si in té - zet (ide ért ve a bün te tés-vég re haj tá si egész ség ügyi in té ze - tet is) gon dos ko dik az elõ ze tes ál la pot fel mé rés rõl, va la - mint a szol gál ta tás ról. (4) Ha a (3) be kez dés sze rin ti érin tett sze mély párt fo gó fel ügye le tét el ren del ték, a fog va tar tást fo ga na to sí tó szerv a szék he lye sze rint ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tát ér te sí ti az érin tett sze mély kö te le zett sé ge vég re haj tá sá nak meg kez dé sé rõl, foly ta tá - sá ról vagy fél be sza kí tá sá ról, il let ve a kö te le zett sé ge tel je - sí té sé nek, vég re hajt ha tó sá gá nak aka dá lyá ról, va la mint a szol gál ta tás be fe je zé sé rõl. (5) A (3) és (4) be kez dés ben fog lal ta kat a ja ví tó in té ze ti ne ve lés ben ré sze sü lõ, va la mint azon érin tett sze mély ese - té ben is meg fele lõen al kal maz ni kell, aki nek elõ ze tes le - tar tóz ta tá sát kü lön jog sza bály alap ján ja ví tó in té zet ben kell vég re haj ta ni. 5. (1) A szol gál ta tást a vá lasz tott in téz mény a szak mai irány el vek ben és mód szer ta ni le ve lek ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen nyújt ja. (2) A szol gál ta tás idõ tar ta ma két he ten ként át la go san két órá nál ke ve sebb nem le het. (3) A szol gál ta tás fo lya ma tos, ha két meg je le nés kö zött leg fel jebb har minc nap telt el. Amennyi ben el há rít ha tat - lan, az érin tett sze mély ön hi bá ján kí vül fel me rü lõ, iga zolt kül sõ ok miatt két meg je le nés kö zött har minc nap nál hosszabb idõ te lik el, úgy a har minc na pot meg ha la dó idõ - tar tam a Btk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ - tar tam ba nem szá mít be, de a szol gál ta tás fo lya ma tos sá gát nem sza kít ja meg. 6. (1) Az érin tett sze mély a szol gál ta tás meg kez dé se kor be mu tat ja a 3. (3) be kez dé se sze rin ti ta nú sít ványt, az ügyész nek a nyo mo zás fel füg gesz té sé rõl vagy a vád eme - lés el ha lasz tá sá ról szóló ha tá ro za tát, il let ve a bí ró ság nak az el já rás fel füg gesz té sé rõl szóló vég zé sét. (2) A szol gál ta tást nyúj tó in téz mény az érin tett sze mély elsõ meg je le né se kor hi telt ér dem lõ en meg gyõ zõ dik az érin tett sze mély sze mély azo nos sá gá ról, va la mint a do ku - men tá ci ó ban rög zí ti a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság, ügyész ség, il let ve nyo mo zó ha tó ság meg ne ve zé sét és az ügy szá mot. (3) A szol gál ta tás meg kez dé sé rõl a szol gál ta tást nyúj tó in téz mény ér te sí ti a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró sá got, ügyészt, il let ve nyo mo zó ha tó sá got, to váb bá ha az érin - tett sze mély párt fo gó fel ügye let alatt áll az ille té kes te rü - le ti igaz ság ügyi hi va tal párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tát. (4) A szol gál ta tás nyúj tá sa so rán ke let ke zett ada to kat az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl szóló évi XLVII. tör vény elõ írásai sze rint kell ke zel ni. 7. (1) Ha a vá lasz tott szol gál ta tást nyúj tó in téz mény (e al kal ma zá sá ban a továb biak ban: el bo csá tó in téz mény) az érin tett sze mély ré szé re az ál la po tá nak meg fe le lõ, in do - kolt szol gál ta tást nem tud ja nyúj ta ni, az érin tett sze mély ré szé re a szol gál ta tás vég zé sét meg ta gad ja. (2) Az el bo csá tó in téz mény az (1) be kez dés sze rin ti dön té sé rõl az érin tett sze mélyt és amennyi ben az érin tett sze mély párt fo gó fel ügye let alatt áll az ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tát írás ban tá jé koz tat ja. (3) Az el bo csá tó in téz mény a (2) be kez dés sze rin ti tá jé - koz ta tás ban kö te les a szol gál ta tást nyúj tó in téz mény meg - vál toz ta tá sá nak szük sé ges sé gét meg in do kol ni, és az ál ta la az érin tett sze mély ré szé re nyúj tott szol gál ta tás idõ tar ta - mát iga zol ni. Az in téz mény az érin tett sze mély szá má ra zá ró je len tést vagy az zal tar tal mi lag egye zõ el lá tá si össze - fog la lót ad. (4) Az el bo csá tó in téz mény az érin tett sze mélyt az Eütv (2) be kez dé se sze rint tá jé koz tat ja, hogy az ál la po tá - nak meg fe le lõ szol gál ta tást mely in téz mény ben ve he ti igény be.

4 19392 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám 8. (1) Ha az érin tett sze mély a szol gál ta tást más in téz - mény ben (e al kal ma zá sá ban a továb biak ban: be fo ga dó in téz mény) ve szi igény be és a tá jé koz ta tás adá sá tól szá mí - tott ti zen öt na pon be lül ott je lent ke zik, to váb bá a szol gál - ta tás igény be vé te lét foly tat ja, az in téz mény vál tás miatt ki - e sett idõ a Btk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam ba be le szá mít. (2) Ha az érin tett sze mély a be fo ga dó in téz mény ben a tá jé koz ta tás adá sá tól szá mí tott ti zen öt nap el tel te után, de har minc na pon be lül je lent ke zik, az in téz mény vál tás miatt ki e sett idõ ti zen öt na pot meg ha la dó ré sze a Btk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam ba nem szá mít bele, de a szol gál ta tás fo lya ma tos sá gát nem sza kít ja meg. (3) Ha a be fo ga dó in téz mény azt ál la pít ja meg, hogy a szol gál ta tás fo lya ma tos sá ga meg sza kadt, és az iga zo lást nem tud ja ki ad ni, er rõl az érin tett sze mélyt, va la - mint ha az érin tett sze mély párt fo gó fel ügye let alatt áll az ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tát tá jé koz tat ja. A szol gál ta tás fo lya - ma tos sá gá nak meg sza ka dá sá ról a be fo ga dó in téz mény a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró sá got, ügyészt, il let ve nyo mo - zó ha tó sá got is ér te sí ti. (4) Az érin tett sze mély ré szé re a 10. sze rin ti iga zo lást az az in téz mény ál lít ja ki, amely nél a Btk (1) be kez - dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam le járt. (5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz mény a 10. sze rin ti iga zo lást ak kor is ki ál lít ja, ha az érin tett sze mély a szol gál ta tás igény be vé te lét az el já rás fel füg gesz té sét [Be (6) be kez dés] vagy a vád eme lés el ha lasz tá sát [Be (2) be kez dés] meg elõ zõ en kezd te meg. 9. Az érin tett sze mély a 4. (3) be kez dé se sze rin ti sze - mély ki vé te lé vel a szol gál ta tást nyúj tó in téz ményt két al - ka lom mal meg vál toz tat hat ja, eb ben az eset ben a ban fog lal tak meg fele lõen irány adó ak. Az in téz - mény meg vál toz ta tá sá ra ezt meg ha la dó an csak a be je len - tett la kó hely meg vál to zá sa ese tén van le he tõ ség. 10. (1) A szol gál ta tást nyúj tó in téz mény az érin tett sze mély szol gál ta tá son való rész vé te lé rõl a 2. mel lék let nek meg fe - le lõ iga zo lást ál lít ki öt ere de ti pél dány ban, amely köz ok - irat nak mi nõ sül. Az iga zo lás egy ere de ti pél dá nya az egész ség ügyi do ku men tá ció ré sze. Az érin tett sze mély az iga zo lás négy pél dá nyát kap ja kéz hez. (2) Az iga zo lás tar tal maz za az érin tett sze mély ter mé - sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it, a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság, ügyész ség, il let ve nyo mo zó ha tó ság meg ne ve zé - sét, a bün te tõ ügy szá mát, az al kal ma zott szol gál ta tás for - má ját, an nak idõ tar ta mát, összeg zést, a szol gál ta tást nyúj - tó sze mély, va la mint a fe le lõs szak mai ve ze tõ alá írá sát és bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tát. Ha a szol gál ta tás igény be vé te - le több in téz mény ben tör tént, úgy mind egyik re vonatko - zóan fel kell tün tet ni az in téz mény meg ne ve zé sét és a szol - gál ta tás idõ tar ta mát. (3) Az érin tett sze mély az iga zo lás egy pél dá nyát be - nyújt ja a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság hoz, ügyész hez, il - let ve nyo mo zó ha tó ság hoz, to váb bá ha párt fo gó fel ügye - let alatt áll az ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal párt - fo gó fel ügye lõi szol gá la tá hoz. (4) A szol gál ta tás be fe je zé sé rõl a szol gál ta tást nyúj tó in téz mény köz vet le nül is ér te sí ti a bün te tõ ügy ben el já ró bí ró sá got, ügyészt, il let ve nyo mo zó ha tó sá got, to váb - bá ha az érin tett sze mély párt fo gó fel ügye let alatt áll az ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tát. (5) A szol gál ta tás az elõ ze tes ál la pot fel mé rést is ide ért - ve az érin tett sze mély ré szé re té rí tés men tes. 11. Az egészségügyi miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján negyedévente közzéteszi az elõzetes állapotfelmérést végzõ intézmények, valamint a szolgáltatást nyújtó intézmények jegyzékét. 12. (1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na - pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ szol - gál ta tás te kin te té ben is al kal maz ni kell. (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés, ká bí tó - szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás vagy meg elõ zõ-fel vi - lá go sí tó szol gál ta tás sza bá lya i ról szóló 26/2003. (V. 16.) ESZCSM GYISM együt tes ren de let, va la mint a ká bí tó - szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta - tás sza bá lya i ról szóló 26/2003. (V. 16.) ESZCSM GYISM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról szóló 55/2003. (IX. 4.) ESZCSM GYISM együt tes ren de let. E be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. Dr. Szé kely Ta más s. k., Szûcs Eri ka s. k., egészségügyi miniszter szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

5 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y melléklet a 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM együttes rendelethez Az el já ró nyo mo zó ha tó ság meg ne ve zé se Ügy szám Az érin tett sze mély TANÚSÍTVÁNY csa lá di és utó ne ve:... szü le té si csa lá di és utó ne ve:... any ja szü le té si csa lá di és utó ne ve:... szü le té si he lye és ide je:... ál lan dó lak cí me:... Tá jé koz ta tom, hogy az érin tett sze méllyel szem ben, aki a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló évi IV. tör vény (Btk.) /C. -ában meg ha tá ro zott vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja miatt bün te tõ el já rás ha tá lya alatt áll, a Btk (1) be kez dé sé re te kin tet tel a nyo mo zás fel füg gesz té sé nek le het he lye. Az igaz ság ügyi or vos szak ér tõ ká bí tó szer-füg gõ ség re vo nat ko zó meg ál la pí tá sa: Kelt: a ki ál lí tás ra jo go sult neve 2. melléklet a 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM együttes rendelethez In téz mény meg je lö lé se IGAZOLÁS kábítószer-függõséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelõ más ellátásban vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való részvételrõl Az érin tett sze mély ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tai csa lá di név:... utó név:... szü le té si csa lá di és utó név:... any ja szü le té si csa lá di és utó ne ve:... szü le té si hely és idõ:... A bün te tõ ügy ben el já ró bí ró ság, ügyész ség, nyo mo zó ha tó ság:...

6 19394 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám Bün te tõ ügy szá ma: Az érin tett sze mély ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás ban vagy meg - elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tás ban való rész vé te lé nek kez dõ és be fe je zõ idõ pont ja, a szol gál ta tás for má já nak fel tün te té - sé vel (több szol gál ta tó ese tén mind egyik re vo nat ko zó an): Összeg zés: Kelt: a szol gál ta tást nyúj tó sze mély alá írá sa fe le lõs szak mai ve ze tõ alá írá sa Az igazságügyi és rendészeti miniszter 24/2008. (XI. 14.) IRM rendelete a Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet át szer ve zé sé rõl és az az zal érin tett in té ze tek re vo nat ko zó ren de le tek mó do sí tá sá ról, ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl szó ló évi CVII. tör vény 35. (2) be kez dés a) pont já ban, a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról szó ló évi 11. tör - vény ere jû ren de let 127. (1) be kez dés a) pont já ban, va la - mint a sza bály sér té sek rõl szó ló évi LXIX. tör vény 167. (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. e) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz - ter rel, to váb bá a 4 5. te kin te té ben a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el: 1. A Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet (székhelye: 9701 Szom bat hely, Szily Já nos u. 7.; fel ügye le ti szer ve: Igaz - ságügyi és Rendészeti Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.) az ál lam ház tar tás ról szó ló évi XXXVIII. tör vény 90. (1) be kez dés c) pont ja és a 91/A. -a alap ján de - cember 31-ei hatállyal átszervezéssel (beolvasztás) megszüntetem. 2. (1) A Vas Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ál ta lá - nos jog utód ja a Szom bat he lyi Or szá gos Bün te tés-vég re - haj tá si In té zet (szék he lye: 9700 Szom bat hely, Söp tei út; fel ügye le ti szer ve: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Miniszté - rium, 1055 Bu da pest, Kos suth tér 4.). (2) A Vas Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet át szer - ve zés sel tör té nõ meg szû né sét kö ve tõ en va la mennyi alap - fel ada tát a jog utód lát ja el. 3. (1) Ez a ren de let de cem ber 31-én lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. (2) A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyõ) alapításáról és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet alapító okiratának módosításáról szóló 3/2002. (III. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. A fi a tal ko rú fér fi fog va tar tot tak elõ ze tes le tar tóz - ta tá sá val, va la mint sza bad ság vesz té sé vel össze füg gõ bün - te tés-vég re haj tá si fel ada tok re gi o ná lis el lá tá sá ra meg ala - pí tom a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In - té ze tét (Szir ma be se nyõ). (3) A Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té ze te (Pécs) ala pí tá sá ról szó ló 22/2006. (IX. 25.) IRM ren de let (a to váb bi ak ban: R2.) 1. -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 1. A fi a tal ko rú fog va tar tot tak elõ ze tes le tar tóz ta tá sá - val, va la mint sza bad ság vesz té sé vel össze füg gõ bün te - tés-vég re haj tá si fel ada tok re gi o ná lis el lá tá sá ra meg ala pí -

7 2008/160. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y tom a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té - ze tét (Pécs). (4) A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet ala pí tá sá ról szó ló 34/2007. (VI. 28.) IRM ren de let (a továb - biakban: R3.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. A fel nõtt korú fér fi el ítél tek sza bad ság vesz té sé vel össze füg gõ bün te tés-vég re haj tá si fel ada tok el lá tá sá ra meg ala pí tom a Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té ze tet. (5) Ha tá lyát vesz ti a) az R1. 1. szá mú mel lék le te, b) az R2. mel lék le te, c) az R3. mel lék le te, d) a Bün te tés-vég re haj tás To vább kép zé si és Re ha bi li tá - ci ós Köz pont ja (Igal) meg szün te té sé rõl szó ló 22/2007. (V. 24.) IRM ren de let. 4. Az el zá rás, il le tõ leg a pénz bír sá got he lyet te sí tõ el zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 7/2000. (III. 29.) IM BM együt tes ren de let mel lék le té nek 16. pont já ban a Vas Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té - zet szö veg rész he lyé be a Szom bat he lyi Or szá gos Bün te - tés-vég re haj tá si In té zet szö veg lép. 5. (1) A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ki je lö lé sé rõl szó ló 21/1994. (XII. 30.) IM ren de let 5. b) pont ja a kö vet ke zõ új 6. pont tal egé szül ki: [A fel nõtt korú fér fi el ítél tek el he lye zé sé re szol gá ló bün - te tés-vég re haj tá si in té ze tek: b) fegy ház, bör tön és fog ház fo ko zat ban] 6. a Szom bat he lyi Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In - té zet. (2) A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ki je lö lé sé rõl szó ló 21/1994. (XII. 30.) IM ren de let mel lék le te he lyé be e ren - de let mel lék le te lép. Dr. Draskovics Tibor s. k., igazságügyi és rendészeti miniszter Mel lék let a 24/2008. (XI. 14.) IRM ren de let hez Mel lék let a 21/1994. (XII. 30.) IM ren de let hez Büntetés-végrehajtási intézetek 1. Balassagyarmati Fegyház és Börtön (Balassagyarmat), 2. Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön (Bu da pest), 3. Ka lo csai Fegy ház és Bör tön (Ka lo csa), 4. Má ri a noszt rai Fegy ház és Bör tön (Má ri a noszt ra), 5. Sá to ral ja új he lyi Fegy ház és Bör tön (Sá to ral ja új hely), 6. Sop ron kõ hi dai Fegy ház és Bör tön (Sop ron kõ hi da), 7. Sze ge di Fegy ház és Bör tön (Sze ged), 8. Váci Fegy ház és Bör tön (Vác), 9. Ál lam pusz tai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Ál lam pusz ta), 10. Nagy fai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Sze ged-nagy fa), 11. Pál hal mai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Du na új vá ros), 12. Kö zép-du nán tú li Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Ba racs ka), 13. Ti sza lö ki Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Ti sza lök), 14. Szom bat he lyi Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té - zet (Szom bat hely), 15. Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl), 16. Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Pécs), 17. Bács-Kis kun Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Kecs ke mét), 18. Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gyula), 19. Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Bün te tés-vég re haj - tá si In té zet (Mis kolc), 20. Fõ vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Bu da pest), 21. Gyõr-Mo son-sop ron Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si Intézet (Gyõr), 22. Haj dú-bi har Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Deb re cen), 23. He ves Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Eger), 24. Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei Bün te tés-vég re haj - tá si In té zet (Szol nok), 25. So mogy Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Ka - pos vár), 26. Sza bolcs-szat már-be reg Me gyei Bün te tés-vég re - haj tá si In té zet (Nyír egy há za), 27. Tol na Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Szek - szárd), 28. Veszp rém Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Veszp rém), 29. Zala Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Za la - eger szeg), 30. Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té - zet (Kecs ke mét), 31. Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té - ze te (Pécs), 32. Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té - ze te (Szir ma be se nyõ). A büntetés-végrehajtás egészségügyi intézetei 1. Bün te tés-vég re haj tás Köz pon ti Kór ház (Tö köl), 2. Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet (Bu da pest).

8 19396 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/160. szám VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései Az Al kot mány bí ró ság 133/2008. (XI. 14.) AB végzése Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki - fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ vég zést: Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 245/2007. (VII. 28.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo - gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja. Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz - löny ben köz zé te szi. INDOKOLÁS I. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to váb bi ak ban: OVB) 245/2008. (VII. 28.) OVB ha tá ro za tá val (a továb - biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy a ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás - gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pel: Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés a nyug díj eme lést a nyug - díj összeg tõl füg get len, egy sé ge sen, egyen lõ egy össze gû eme lé sé vel. Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj - tõ íven fel tett kér dés nem fe lel meg a nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló évi III. tör vény (a to - váb bi ak ban: Nsztv.) 13. (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér - tel mû sé gi kö ve tel mény nek. Az OVB a dön té sét a kö vet ke zõk kel in do kol ta: A szö - veg gya kor la ti lag nem kér dés, il let ve sem a jog al ko tó, sem a vá lasz tó pol gár szá má ra nem te szi nyil ván va ló vá, mi a nép sza va zás sal a kez de mé nye zés be nyúj tó já nak cél ja, mert nyelv ta ni lag ér tel mez he tet len. A hi te le sí té si el já rás kez de mé nye zõ je ki fo gást nyúj tott be az OVBh. el len. Az OVBh. a Ma gyar Köz löny évi 114. szá má ban, au gusz tus 1-jén je lent meg. A ki - fo gást au gusz tus 13-án tör vé nyes ha tár idõn be - lül ter jesz tet ték elõ. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo - gá sá ban át fo gal maz ta a kér dést, és egy újabb alá írás gyûj tõ ív min ta pél dányt nyúj tott be. II. A ki fo gás be nyúj tó ja az OVBh.-val szem ben nem fo gal - maz ta meg, hogy mi ért tart ja az OVB dön té sét jog sza bály - sér tõ nek, nem je lölt meg az zal kap cso lat ban konk rét jog - sér tést. A ki fo gás ban be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél - dá nyá nak hi te le sí té se a vá lasz tá si el já rás ról szó ló évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) a alap ján az OVB ha tás kö ré be tar to zik, az Al kot mány bí ró ság nak arra nincs ha tás kö re. Az Al kot mány bí ró ság en nek alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a be ad vány mi vel az nem fe lel meg a tör vény ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek nem te kint he tõ ér dem ben el bí rál ha tó ki fo gás nak. Az Al kot mány bí ró ság a tar tal mi fel té te lek nek meg nem fe le lõ ki fo gást az Al kot mány bí ró ság ról szó ló évi XXXII. tör vény 22. (2) be kez dé se, va la mint a Ve ában és 77. (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ér - de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta. A vég zés köz zé té te lét az OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re te kin tet tel ren del te el az Al kot mány bí ró ság. Dr. Ba logh Ele mér s. k., al kot mány bí ró Dr. Hol ló And rás s. k., elõ adó al kot mány bí ró Dr. Ko vács Pé ter s. k., al kot mány bí ró Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., az Al kot mány bí ró ság el nö ke Dr. Lé vay Mik lós s. k., al kot mány bí ró Dr. Bra gyo va And rás s. k., al kot mány bí ró Dr. Kiss Lász ló s. k., al kot mány bí ró Dr. Lenkovics Barnabás s. k., al kot mány bí ró Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1006/H/2008. Az Al kot mány bí ró ság 134/2008. (XI. 14.) AB végzése Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 273-488. OLDAL 2008. február 12. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben