ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL"

Átírás

1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 3, A 42/2009. (IX. 30.) 4, A 45/2010. (IX. 5.) 5, A 61/2010. (XII. 17.) 6 ÉS A 25/2012. (V. 31.) 7 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 46. (1) bekezdésének c) pontjában, a 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 15. (4) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló évi LXIX törvény 1. -ában kapott felhatalmazás alapján, a kerületi zöldterületek és zöldfelületek használatáról és védelméről, továbbá az ehhez kapcsolódó egyes cselekmények szabálysértéssé nyilvánításáról az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet célja 1. A rendelet célja, a kerület természeti környezetének megóvása, a zöldterületek és zöldfelületek használatának és védelmének szabályozása. II. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén 8 : a) a kerületi önkormányzat tulajdonában, kezelésében, használatában lévő állandóan növényzettel fedett közterületekre, így különösen a közparkokra, közterekre, sétányokra, játszóterekre, utcai fasorokra és az azokat kísérő zöldsávokra. b) minden ingatlan teljes növényállományára, függetlenül attól, hogy tulajdonosa természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. (2) 9 A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen található fás szárú növényekre. III. Értelmező rendelkezések 3. (1) E rendeletet a III. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelet, az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet, Budapest Óbuda-Békásmegyer városrendezési és építési szabályzatáról szóló 32/2001. (XI. 30.) rendelet (továbbiakban: OBVSZ) továbbá a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. (2) 10 Fakivágás esetén az OBVSZ rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg. 4. E rendelet alkalmazása szempontjából: 1 Elfogadva: november Hatályon kívül helyezte: 40/2012. (IX. 17.) Ör. 2. (2) bekezdés. Hatálytalan: szeptember 18-ától. 3 Elfogadva: május Elfogadva: szeptember Elfogadva: szeptember 2. Hatályos: szeptember 5-étől. 6 Elfogadva: december 16. Hatályos: december 18-ától. 7 Elfogadva: május 31. Hatályos: június 1-jétől. 8 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 4. (1) bekezdés 9 Beiktatta: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 4. (2) bekezdés 10 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 8.

2 Fasor: meghatározott fajú, egy sorban lévő fák összessége, ahol a fák tőtávolsága nem nagyobb a fák idős korában várható koronaátmérőjének a kétszeresénél. Játszótér: főként a gyermekek részére fenntartott játszószerekkel vagy sportolásra alkalmas területekkel és eszközökkel ellátott nyilvános közhasználatú terület. Kertészeti szakvélemény: kivágásra javasolt fák előzetes vizsgálatáról készült megállapítás a fák kora, egészségi állapota, térbeli elhelyezkedése, esztétikai megjelenése stb. alapján. Közkert: 1 ha-nál kisebb területű közcélú zöldterület. Közpark: 1 ha-nál nagyobb területű közcélú zöldterület. Ültetési időszak: (a konténeres növények kivételével) a lombhullás és a rügyfakadás közötti időszak. Zöldfelület: a lakóterületek, a vegyes: településközponti és központi területek, a gazdasági: ipari és munkahelyi területek, az intézményi területek, a különleges területek, a közlekedési célú területek biológiailag aktív, növényzettel borított területe, valamint a zöldterületek és erdőterületek területfelhasználási egységbe sorolt területek teljes területe. Zöldterület: közigazgatási területfelhasználási egység, a kerület állandóan növényzettel fedett, más területfelhasználási egységbe nem tartozó, közhasználatú része: fásított köztér (Z-FK), közkert (Z-KK), közpark (Z-KP), városi park (Z-VP). Zöldterületi berendezés: a homokozó, utcabútor, világítótest stb. Zöldterületi építmény: a támfal, lépcső, medence, szökőkút, tó stb. Zöldterületi felszerelés: a hinta, csúszda, mászószer, sporteszköz stb. IV. A használat módja 5. (1) A zöldterületek és zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati hozzájárulást kell kérni. (2) Ha a zöldterületek és zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata során a növényzet, illetve a zöldterület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, károsodása várható, a használó köteles: a) a növényzet védelméről - a helyszínen favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével gondoskodni; b) a növényzet előzetes áttelepítéséről, előírt pótlásáról gondoskodni; c) az építmények, berendezések, felszerelések, illetőleg az azok áttelepítésének (le- és felszerelésének, elszállításának stb.) a költségeit viselni. (3) A használónak, a rendeltetéstől eltérő használat megkezdése előtt az eredeti állapotról feljegyzést kell készítenie, melyet az engedélykérelemhez kell csatolni. (4) A rendeltetéstől eltérő használat megszűntével a zöldterületen az eredeti állapotot haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül helyre kell állítani, a növényültetést pedig a legközelebbi ültetési időszakban végre kell hajtani, és a fenntartónak át kell adni. (5) A zöldterületek és zöldfelületek halasztást nem tűrő igénybevétele esetén (pl. csőtörés) az igénybevevőnek értesítenie kell az üzemeltetőt, és gondoskodnia kell az eredeti állapot helyreállításról. A helyreállítást követően a területet a fenntartónak át kell adni. (6) 1 (7)-(10) 2 (11) Tilos az önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületen és zöldfelületen található fára reklámhordozót elhelyezni. V. Bejelentési kötelezettség. A fapótlás mértéke (1) 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű (1 m-en mért) fa tervezett kivágását be kell jelenteni az 1. melléklet szerinti nyomtatványon. A bejelentésben igazolni kell a fával való rendelkezési jogosultságot (tulajdoni lap vagy nyilatkozat). (2) Amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó fa kivágása építési tevékenységgel kapcsolatban szükséges, a fakivágásról és a pótlási kötelezettség meghatározásáról az építési engedélyezési eljárás keretén belül kell rendelkezni. (3) Gyümölcsfák kivágása a dió és a mandula kivételével nem bejelentés-köteles. 1 Hatályon kívül helyezte: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 11. a) pontja 2 Hatályon kívül helyezte: 23/2008. (VI. 5.) Ör pontja 3 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 4. (3) bekezdés 4 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 4. (3) bekezdés 2

3 (4) Élet-, egészség- vagy vagyonvédelem esetén a tulajdonos azonnali intézkedésre kötelezett. A fakivágást ebben az esetben a munkálatok elvégzését követő 5 napon belül kell bejelenteni, valamint gondoskodni kell a fa egy éven belüli pótlásáról a 7. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint. (5) (1) A fapótlás mértéke: a) A pótlás során annyi fát kell ültetni, hogy azok törzsátmérőjének összege megegyezzen a kivágott fa törzsátmérőjével. A törzsátmérőt a föld felszínétől 1,0 m magasságban kell mérni; b) Ha a fakivágására a 6. (4) bekezdésében meghatározott okból, vagy természetes úton történt kiszáradás miatt kerül sor, a kivágott fák darabszámával megegyező fát kell ültetni; (2) A pótlás mértéke a fa jellegének, értékének és egészségi állapotának megfelelően egyedi elbírálás alapján csökkenthető. (3) A pótlási kötelezettség teljesítésekor kertészeti faiskolából származó legalább 14/16-os törzskör-méretű előnevelt fát kell használni. (4) A pótlandó famennyiség 15%-át indokolt esetben cserje ültetéssel lehet kiváltani. 5 db nagyméretű cserje ültetésével 5 cm-nyi fapótlás váltható ki. (5) Amennyiben a pótlás az ingatlanon nem teljesíthető a fennmaradó pótlási kötelezettséget közterületen kell teljesíteni, vagy erre irányuló kérelem esetén pénzbeli megváltással is teljesíthető. (6) A kivágott fák pótlásáról 1 éven belül kell gondoskodni. A fapótlás teljesítéséről írásban nyilatkozni kell, melyben fel kell tüntetni a pótlásként ültetett fák faját, törzskör-méretét és darabszámát. (7) Amennyiben a pótlásként ültetett fa a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén nem ered meg, a tulajdonosnak a pótlást meg kell ismételnie (1) A közterületi fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának díját a tárgyévet megelőző évben közterületen elültetett fák ültetési költséggel együtt számított 1. függelékben meghatározott átlagára alapján kell meghatározni. (2) A kötelezettség pénzbeli megváltásából befolyt összeget, a kerületi Környezetvédelmi Alapban elkülönítetten kell kezelni, amely csak közterületi faültetésre használható fel VI VII. Záró rendelkezés 12. (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő hónap elsején lép hatályba. (2) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. (3) Jelen rendeletet az Óbuda Újságban is közzé kell tenni. (4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. jegyző polgármester 1 Hatályon kívül helyezte: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 11. b) pontja 2 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 4. (3) bekezdés 3 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 4. (3) bekezdés 4 Hatályon kívül helyezte: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 11. c) pontja 5 Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (V. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 11. e) pontja 3

4 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési Hatósági Osztály Adatlap fakivágás bejelentéséhez 56/2005. (XII. 7.) Ör. 1. számú melléklete 1 Bejelentő * neve: címe: telefonszáma: A kivágandó fa/fák adatai: faj törzsátmérő(1 m-en) db. A kivágandó fa/fák helye: Budapest, III. ker...hrsz: A fa/fák elhelyezkedése (vázlatrajz): A fakivágás indoka: Budapest,... bejelentő * Ha a bejelentő nem azonos a tulajdonossal, nyilatkozatban kell igazolnia a fával való rendelkezési jogosultságot. Mellékletek: 1 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 4. (4) bekezdés 4

5 A közterületi fapótlás évre meghatározott összege bruttó Ft. 56/2005. (XII. 7.) Ör. 1. számú függeléke 1 1 Módosította: 61/2010. (XII. 17.) Ör. 4. (5) bekezdés 5

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról 1 Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ 52/2005. (X. 28.) 2, A 17/2006. (IV. 7.) 3, A 27/2009. (VI. 25.) 4, A 42/2009.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (II. 28.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete. a fák védelmének helyi szabályairól. A rendelet hatálya

Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete. a fák védelmének helyi szabályairól. A rendelet hatálya Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól Diósd Város Önkormányzat Képvisel -testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a zöldterületek és zöldfelületek védelmérıl, használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. a zöldterületek és zöldfelületek védelmérıl, használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérıl EGYSÉGES SZERKEZET 123. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 29/2011. (VI. 01.) ÖR, 46/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet célja

A rendelet hatálya. A rendelet célja Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról Pécs Megyei

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése TERVEZET 2011. évi... törvény a fás szárú növények védelméről Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a fás szárú növények mennyisége és minősége a alapvetően meghatározza települések környezeti állapotát

Részletesebben

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E Zsámbék Város * Képviselő-testületének 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és környezetvédelemről a 21/1970(VI.21. Korm. Rendelet, 2000 évi XXXV törvény, 49/(IV.3.) Kormányrendelet,

Részletesebben

Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IV. 4.) önkormányzati rendelete Terézváros helyi építészeti örökségének védetté nyilvánításáról Budapest Főváros VI.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések 1 Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 17.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM.

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52)517-700 (52)517-832 E-MAIL:

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE VIGÁNTPETEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2009. (XII.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem helyi szabályairól

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem helyi szabályairól Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 53/2009. (XII. 18.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 30/2004. (VII. 1.) rendelet módosításáról

Részletesebben