Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete. a fák védelmének helyi szabályairól. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete. a fák védelmének helyi szabályairól. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól Diósd Város Önkormányzat Képvisel -testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fák védelmének helyi szabályairól a következ rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a) Diósd város közigazgatási területére, A rendelet hatálya b) a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a magánterületen lév fákra, c) a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetekre. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály hatálya alá tartozó fákra. 2. E rendelet alkalmazása szempontjából: Értelmez rendelkezések El nevelt fa: minimum 10/12 centiméter törzskörméret (3.5 cm törzsátmér ), kétszer iskolázott, sorfa min ség faiskolai anyag. Építési telek: beépítésre szánt területen fekv, az építési szabályoknak megfelel en kialakított és közterületr l vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárm vel közvetlenül megközelíthet ingatlan. Fatelepítés: nagy lombkoronát növel, környezett, el nevelt díszfa ültetése. Fapótlás: a kivágásra kerül fa pótlására, törzsátmér jének arányában megállapított számú és törzsátmér fa telepítése, illetve ennek pénzbeli megváltása. Fasor: meghatározott fajú, egy sorban lév fák összessége, ahol a fák t távolsága nem nagyobb a fák id s korában várható koronaátmér jének kétszeresénél. Kertészeti szakvélemény: jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkez szakért vagy szervezet által végzett, a fák korára, egészségi állapotára, térbeli elhelyezkedésére stb. vonatkozó vizsgálaton alapuló szakért i javaslat a fa fenntartásával, megóvásával vagy kivágásával kapcsolatban. Magánterület: az ingatlan-nyilvántartásban nem közterületként nyilvántartott ingatlan, ide értve az állami és az önkormányzati tulajdonban lév ingatlanokat is.

2 Törzsátmér : a fatörzs 1 méteres magasságban mért átmér je, centiméterben számolva. Vegetációs id szak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti id szak. Gyümölcsfa: emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerül gyümölcséért termesztett és gondozott fa, kivéve: diófa, szelídgesztenyefa, mandulafa, eperfa és díszfának nemesített gyümölcsfák. A fák védelme 3. (1) Magánterületen lév, e rendelet hatálya alá tartozó fát kivágni - a (3) bekezdés szerinti esetek és a gyümölcsfák kivételével - csak joger s fakivágási engedély alapján szabad. A fakivágás engedélyezésér l, írásos kérelem alapján, Diósd város jegyz je, a közterület felügyelet helyszíni szemléje után dönt. (2) Fát kivágni különösen építmény elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása, környezetrendezés miatt vagy kertészeti szakvélemény által is igazolt egyéb okból lehet. A kivágott fa pótlásáról az ban meghatározottak szerint gondoskodni kell. (3) Az élet-, illetve súlyos balesetveszélyt jelent fa kivágását a tulajdonos vagy kezel - amennyiben a veszély elhárítására más lehet ség nincs - köteles haladéktalanul elvégezni. A veszély elhárítása érdekében elvégzett fakivágást 3 napon belül írásban be kell jelenteni. A bejelentésben (kertészeti szakvéleménnyel, fényképfelvétellel vagy egyéb hitelt érdeml módon) igazolni kell a fakivágás indokoltságát. Az indokolatlan, vagy be nem jelentett fakivágás engedély nélküli fakivágásnak min sül. (4) Kiszáradt fát a tulajdonosa köteles legkés bb a fa kiszáradását követ év június 30. napjáig kivágni. Kiszáradt fa kivágását a fakivágás tervezett megkezdése el tt legalább 30 nappal írásban be kell jelenteni. (5) Jogszabállyal védetté vagy megtartandóvá nyilvánított fát kivágni, kivágását engedélyezni csak akkor lehet, ha az adott fa állapota miatt fennálló veszélyhelyzet elhárítása más módon nem biztosítható, vagy ha a fa viharkár miatt vagy biológiai okból életképtelenné vált, és további fenntartása már nem indokolt. Ezen okokat kertészeti szakvéleménnyel igazolni kell. (6) A jelenlegi faállomány felmérése az erre szakosodott cég által történ légi felvétel elkészítésével történjen. 4. (1) A fakivágási engedély iránti kérelemben közölni, illetve a kérelemhez mellékelni kell: - kivágni tervezett fák pontos helyét (az ingatlan helyrajzi számát, a fa ingatlanon belüli elhelyezkedését ábrázoló helyszínrajzot), a fák darabszámát, faját, törzsátmér jét (centiméterben), - a kivágandó fával való rendelkezési jogosultságot bizonyító dokumentumot (saját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lap másolatát, idegen vagy közös tulajdonban lév ingatlan esetén tulajdonosi hozzájárulást), - a fakivágás indokát, 2

3 - szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (pl. kertészeti szakvéleményt, építési-bontási engedélyt, fényképet), - 10 db-ot meghaladó számú fa kivágása esetén közölni kell a fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének id pontját (év, hónap), - a fapótlás tervezett módjának (fatelepítés esetén az ültetni tervezett fák számának, fajának és a tervezett telepítés helyének) megjelölését, építési telek beépítése vagy egyéb indokolt esetben kertészeti tervet. (2) A fakivágás engedélyezésér l, az engedély megadása esetén a fapótlási kötelezettségr l hatósági határozatban, vagy külön törvény szerinti hatósági szerz désben kell dönteni. (3) A fakivágási engedély joger re emelkedését l számított egy évig hatályos. Ha az engedélyezett fakivágást ezen az id szakon belül nem végzik el, és az engedélyes fenntartja fakivágási szándékát, akkor új kérelmet kell benyújtania, és ez alapján új engedélyezési eljárást kell lefolytatni. A fapótlás mértéke 5. (1) Az engedélyes köteles a fakivágási engedélyben, vagy hatósági szerz désben megállapított mértékben és módon, az el írt határid n belül gondoskodni a kivágott fák pótlásáról. (2) Aki engedély nélkül vágott ki magánterületen lév fát, azt - az egyéb jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeken túl - a (4) bekezdésben meghatározott mérték fapótlásra kell kötelezni. (3) A fapótlás mértéke engedélyezett fakivágás esetén: a) 50 db-ot meghaladó számú fa építési tevékenység érdekében szükséges kivágása esetén a kivágandó fák törzsátmér jének összege (a továbbiakban: össztörzsátmér ); b) 50 db-ot meg nem haladó számú fa építési tevékenység érdekében szükséges kivágása esetén a c) és d) pontokban szabályozott esetek kivételével lakóövezetekben, zöldterületeken, jelent s egészségügyi létesítmények területein, városi jelent ség kiemelt sportterületeken, üdül területeken, valamint jelent s zöldfelület intézményterületeken a kivágandó fák össztörzsátmér jének 1,5-szerese, egyéb építési övezetekben a kivágandó fák össztörzsátmér jének 1,2-szerese; c) viharkár miatt vagy a tulajdonosnak fel nem róható okból elhalt, életképtelenné vált, illetve balesetveszélyes, vagyonbiztonságot veszélyeztet fák kivágása esetén a kivágandó fák darabszáma; d) elhalt (kiszáradt) fa esetében, ha a kipusztulás a tulajdonosnak felróható okból következett be, az elhalt fa törzsátmér je. (4) a) Engedély nélküli fakivágás esetén a fapótlás mértékét az ügy körülményeire tekintettel a kivágott fák össztörzsátmér jének %-a között kell megállapítani. 3

4 b) Amennyiben az engedély nélkül kivágott fák darabszáma vagy törzsátmér je utólag nem állapítható meg, akkor a vélelmezhet vagy kikövetkeztethet számú fákat 30 cm törzsátmér vel kell figyelembe venni az a) pont szerinti mennyiség fapótlás el írásánál. Fapótlás módja 6. (1) A fapótlás módját az alábbiak szerint kell meghatározni: a) építési telken lév fa pótlása esetén: aa) a fatelepítést az építési telken belül, de az építési helyen kívül kell megvalósítani; ab) ha a fatelepítés az építési telken belül nem vagy csak részben biztosítható és a területre vonatkozó kerületi szabályozási terv az ingatlannal közvetlenül határos közterületre fasor telepítését írja el, akkor a fatelepítést telken belül és közterületen együttesen kell megvalósítani; ac) ha a fatelepítés az építési telken belül nem vagy csak részben biztosítható, akkor a telken el nem telepíthet fák pótlásáról a 7. szerinti pénzbeli megváltással kell gondoskodni; b) magántulajdonban lév - beépítésre nem szánt - ingatlanon lév fa pótlása esetén: ba) a fatelepítést ingatlanon belül, vagy bb) közterületen - a kerületi közterületeken lév fák fenntartásával megbízott szervezet által kijelölt helyeken - kell a fatelepítést megvalósítani. (2) A fatelepítési kötelezettség nem tekintend teljesítettnek, ha a telepített fa az ültetést követ második vegetációs id szak kezdetén nem hajt ki. Ebben az esetben az engedélyes köteles a fatelepítést megismételni vagy pénzben megváltani. 7. (1) Az ültetéssel történ fapótlásnál Kérelmez nek az alábbi el írásokat kell betartania: a) Az ültetésre kerül fákat 1 m 3 ültet -gödörbe, 50% talajcserével, talajjavítással, 3 oszlopból, valamint alsó és fels keresztmerevít kb l, álló gömb-támrúd karózással, legalább egy ponton rögzít rugalmas fa-kikötöz anyaggal, 5 év eredési garancia figyelembe vételével kell kiültetni. b) A m szaki átadás-átvételt l számított 60 hónapig gondoskodni kell a fák intenzív és rendszeres öntözésér l ( víz/fa/hét, kivéve nyugalmi id szak), valamint szakszer fenntartásáról (tányérozás, gyomtalanítás, metszés, trágyázás, szükség szerinti permetezés). A kiültetett fáknak az ültetést l számított 5 év eredési garancia lejárta iránt életben kell lenniük. A nem, vagy nem megfelel en megeredt fákat pótolni kell a jelen rendeletben részletezett eredeti pótlási feltételeknek megfelel en. Amennyiben ez bármilyen okból nem lehetséges, pénzbeni megváltásnak van helye. c) A kiültetések átvételére 5 év eredési garancia lejárta után a Diósdi Polgármesteri Hivatal közterület felügyel je jogosult a fákat 100%-os megmaradás esetén átvenni. d) A fapótlási munkálatok megkezdésének id pontját az eljáró hatóság részére a határozat kézhezvételét követ en azonnal be kell jelenteni. Az ültetések elvégzését be kell jelenteni az eljáró hatóságnál, az 5 év eredési garancia idejét a bejelentés id pontjától kell számítani. Az ültetések megkezdése el tt be kell nyújtani a kérelmez és az ültetést végz szakkivitelez közt erre a célra létrejött szerz dést. Az ültetések befejezése után be kell 4

5 nyújtani a kérelmez és az ültetést végz szakkivitelez közt létrejött, 5 éves gondozási szerz dést. Fapótlás pénzbeli megváltásának szabályai 8. (1) A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának egységárát az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg az el évben közterületeken elültetett fák ültetési és 5 éves gondozási költsége figyelembevételével. (2) A fapótlás darabszámát 6 cm törzsátmér el nevelt fákra kell megállapítani. (3) A pénzbeli megváltás mértékének meghatározásánál az el évben az Önkormányzat által közterületen elültetett a 10/12 cm törzskörméret, (3,5 centiméter törzsátmér ) legalább kétszer iskolázott, sorfa min ség faiskolai áru, ültetési költséggel és 5 év gondozási költséggel növelt az Önkormányzat által minden év március 1-jéig - a helyben szokásos módon - közzétett évi átlagárat kell alapul venni. (A évre érvényes átlagár forint.) (4) A pénzbeli megváltás összegét, a befizetés módját, határidejét a fakivágási engedélyben vagy a hatósági szerz désben kell meghatározni. (5) A fatelepítés pénzbeli megváltásából befolyt összeget - az éves faültetési tervnek megfelel en - faültetésre és a befolyt összegb l telepített fák gondozására kell felhasználni a 8. (1) bekezdésében meghatározott id tartamban. A fapótlás határidejének meghatározása 9. (1) A fapótlásként történ fatelepítés határidejét az ügy körülményeire, a meglév adottságokra és a vegetációs id szakokra figyelemmel kell meghatározni. (2) A fatelepítések határidejét építmény vagy beruházás megvalósításával összefügg feltételhez, határozott id höz vagy szükség esetén mindkett höz lehet kötni. (3) Építési tevékenységek érdekében szükséges fakivágások esetén a) a fatelepítés határideje legkés bb az épület végleges használatbavételi engedélyezési eljárásának megindítása vagy a használatbavétel bejelentése; b) beépítésre szánt ingatlan, magánút, valamint a KSZT által el irányzott közterületek esetén - ha a beépítés el tt megvalósítandó fatelepítés akadályozná az ingatlan vagy környezetének beépítését, vagy az ehhez szükséges kivitelezési tevékenység végzését - a fatelepítés feltételeit és határidejét hatósági szerz désben is meg lehet állapítani; c) az a) és b) pontok alá nem tartozó építési-bontási tevékenységek esetén a fatelepítés határideje a fakivágás megtörténtét l számított legfeljebb 180 nap. (4) Nem építési tevékenységek érdekében szükséges, vagy engedély nélküli fakivágás miatt el írt fatelepítés teljesítési határideje a fakivágás megtörténtét l számított legfeljebb 120 nap. 5

6 (5) A fatelepítés pénzbeli megváltása esetén a befizetést a fakivágás megtörténtét l számított 30 napon belül kell az Önkormányzat számlájára teljesíteni. Ett l eltér határid t megállapítani - a határid -hosszabbítás kivételével - csak hatósági szerz désben lehet. (6) Indokolt esetben az engedélyesnek a fapótlásra megállapított határid lejártát megel en benyújtott kérelmére a (3) bekezdés c) pontja, és a (4) és (5) bekezdés szerinti határid az ott megjelölt id tartamokkal egy alkalommal meghosszabbítható. (7) Amennyiben a fakivágási engedélyben megállapított határid n belül a kivágott fák után szükséges fatelepítést nem, vagy csak részben teljesítették, akkor az el nem telepített famennyiség össztörzsátmér jének megfelel számú fa 15 napon belüli pénzbeli megváltása írható el. (8) Az el írt pénzbeli megváltás nem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény vonatkozó el írásait kell alkalmazni. Fakivágás elvégzésének szabályai 10. (1) A fakivágást csak a fakivágási engedélyt megadó határozat joger re emelkedését és végrehajthatóvá válását követ en szabad megkezdeni, az alábbi szabályok betartásával: a) a fakivágás megkezdését a kivitelez megnevezésével, a tervezett kezdési id közlésével, továbbá a fakivágás befejezését írásban be kell jelenteni; b) új épület építése vagy meglév épület b vítése esetén a fakivágást csak a külön jogszabályban meghatározott, az épület, illetve építményrész kivitelezésének megkezdésére vonatkozó, építésfelügyeleti hatóságnál történt bejelentés után lehet megkezdeni; c) egy hónapot meghaladó szakaszos vagy különböz kivitelezési ütemekre tervezett fakivágás végrehajtása esetén a fakivágás megkezdésének bejelentésénél közölni kell a tervezett ütemek id pontjait és a teljes befejezés tervezett határidejét. (2) Ha az engedélyes fakivágási szándékától eláll, köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni. (3) Az engedély nélküli vagy engedélyt l eltér fakivágás kivitelezése megtiltható. (4) A fakivágást úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a gyalogos közlekedés biztonságát és a környez épületek, építmények állékonyságát. A fakivágás során a munka- és balesetvédelmi követelményeket be kell tartani. (5) Fakivágást csak a szükséges technikai felszereléssel rendelkez, legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkez személy, vagy ilyen alkalmazottat foglalkoztató kivitelez vagy szervezet végezhet. Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet kihirdetését követ napon lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követ en indult eljárásokban kell alkalmazni. 6

7 Diósd, július 10. Spéth Géza Polgármester Dr. Szabó Ferenc Jegyz A rendeletet kihirdettem július 10-én. Dr. Szabó Ferenc Jegyz 7

8 Melléklet: A fás szárú növények védelmér l szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelettel összhangban a nem telepíthet inváziós fajú fás szárú növények listája: Magyar név fehér akác amerikai k ris mirigyes k ris cserjés gyalogakác kései meggy zöld juhar Tudományos név Robinia pseudoacacia Fraximus pennsylvanica Ailanthus altissima Amorpha fruticosa Padus serotina Acer negundo 8

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról 1 Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és b vítése Mez gazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Dorog Város Önkormányzatának 14/2003. (VII.01.) sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeir l (Egységes szerkezetben a 9/2006.(III.13.),

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő ellenőrzéséről

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő ellenőrzéséről 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezésérő l és ellenőrzéséről A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.02.01-261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Építési engedély

Ügytípus megnevezése. Építési engedély Ügytípus megnevezése Építési engedély 1. Lehet egyszerre több tevékenységre kérni építési engedélyt? Főszabály szerint építési engedélyt egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére

Részletesebben

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY Okmányok: - a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3.,

Részletesebben

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY Okmányok: - a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 175. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 175. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 20., csütörtök Tartalomjegyzék 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 391/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30.

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.),

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata Képvisel testületének a település köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2000. (II.8.) Kt. sz. rendelete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben