Rudna I. Lokális és regionális monográfiák 2. Dunaszerdahely Komárom 2002

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rudna I. Lokális és regionális monográfiák 2. Dunaszerdahely Komárom 2002"

Átírás

1 Rudna I. Lokális és regionális monográfiák 2. Dunaszerdahely Komárom 2002

2 Lokális és regionális monográfiák Sorozatszerkesztõ Liszka József Fórum Társadalomtudományi Intézet Etnológiai Központ Komárom Postacím: Fórum inštitút, Spoloèenskovedný ústav Výskumné centrum európskej etnológie P.O.BOX 154 SK Komárno 1

3 L. Juhász Ilona Rudna I. Temetkezési szokások és a temetõkultúra változásai a 20. században Fórum Társadalomtudományi Intézet Lilium Aurum Könyvkiadó Komárom Dunaszerdahely 2002

4 A könyvet lektorálták: Bartha Elek Ujváry Zoltán Kniha vyšla s finanèným príspevkom Ministerstva kultúry SR. A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is támogatta. Fórum Társadalomtudományi Intézet, 2002 L. Juhász Ilona, 2002 ISBN

5 A rudnai temetõben nyugvó Nagyszüleim, Édesanyám és Testvéreim emlékének

6

7 Tartalom Ujváry Zoltán: Elõszó Bevezetés A település fekvése, település- és népesedéstörténeti, valamint a mai nemzetiségi és vallási viszonyok A Rudnán végzett néprajzi kutatások rövid áttekintése A gyûjtés és az anyagközlés módjáról A halállal kapcsolatos hiedelmek és szokások Halálelõjelek Az állatok viselkedése Különleges események Álom Egyéb elõjelek Haldoklás Utolsó kenet, úrvacsora Boszorkány haldoklása A halál beállta utáni teendõk Az óra megállítása, az ablak bezárása és a tükör letakarása Halottkém A halott mosdatása és felöltöztetése A halál hírüladása A halálesetek okai Készülõdés a temetésre Ravatalozás Mellékletek a koporsóban Harangoztatás A harangokról A reformátusok harangja A református harangozó Az evangélikusok harangja A katolikusok harangja Sírásás Halottnézés Virrasztás A temetés

8 A koporsó lezárása, a halotti lepel (szemfedõ) kinyírása A koporsó kivitele az udvarra Szertartás az udvaron (a ravatalozónál) A temetési menet Szertartás a sírnál Halotti búcsúztatók Koldusetetés Fényképezés a temetésen Nem átlagos temetés Cigányok temetése Gyerekek temetése Kiházasítatlan leány vagy legény temetése Idegen koldus vagy csavargók temetése Öngyilkosok temetése Közéleti személyiségek, politikusok, államfõk (jelképes) temetése Halotti tor A temetés utáni teendõk a háznál A halott ruhája és ágyszalmája Meszelés A halott siratása További tilalmak Gyász A halott emléke, emlékünnepek A halott születés- és neve napja A halál évfordulója Halottak napja Karácsony, szilveszter Egyéb alkalmak Lélekhit Hazajáró halott A halott etetése, kiengesztelése Halottlátók, jósok További, halállal, halottakkal kapcsolatos hiedelemtörténetek Temetkezési egyletek A falusi egylet

9 3.2. A betléri egylet Polgári Ügyek Testülete A Fecskemadár nõi éneklõ csoport A temetõ A temetõ fekvése A temetõ gondozása A ravatalozó Temetõi kereszt Egyéb objektumok Temetkezési rend Sírjelek Katolikus sírjelek Evangélikus és református síremlékek Egyéb sírjelek Elõre elkészített kripták és síremlékek Sírfeliratok A sírjelek szimbolikája A sírok körülkerítése A sírok gondozása Temetõn kívüli haláljelek Összegzés Adatközlõk Irodalom Magyar-szlovák helynévjegyzék Függelék Gyászjelentések, megemlékezések és más újsághírek Szlovák nyelvû összefoglaló Német nyelvû összefoglaló

10 Obsah Ujváry Zoltán: Predslov Úvod Poloha sídla, dejiny, národnostné a konfesionálne zloženie Struèný preh¾ad národopisných výskumov v obci Rudná Metódy výskumu a jeho spracovanie Predstavy a obyèaje späté s úmrtím Znamenia smrti Správanie sa zvierat Zvláštne udalosti Sen Iné znamenia Umieranie Posledné pomazanie, Veèera Pánova Umieranie bosorky Úkony realizované bezprostredne po skone Zastavenie hodín, zatvorenie okna, zakrytie zrkadla Osoba, ktorá stanovila smr Umývanie a obliekanie màtveho Správa o úmrtí Príèiny úmrtí Prípravy na pohreb Vystavenie màtveho v dome Predmety kladené do rakvy Zvonenie O zvonoch Zvon reformovanej kres anskej cirkvi Kalvínsky zvonár Zvon evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Zvon rímsko-katolíckej cirkvi Kopanie hrobu Návštevy u zomrelého Stráženie màtveho Pohreb Zatvorenie rakvy, stríhanie pohrebnej plachty Vynášanie rakvy na dvor

11 Obyèaje vo dvore (pri dome smútku) Pohrebný sprievod Úkony pri hrobe Rozlúèka so zomrelým Pohostenie žobrákov Fotografovanie na pohrebe Pohreby vo zvláštnych situáciách Rómsky pohreb Pohreb die a a Pohreb dievky alebo mládenca Pohreb cudzieho žobráka alebo tuláka Pohreb samovrahov Symbolický pohreb verejných èinite¾ov, politikov, predstavite¾ov štátu Kar Úkony v dome po pohrebe Odev a slama z postele po zomrelom Bielenie stien Oplakávanie màtveho Ïalšie zákazy Smútok Spomienky na màtveho Narodeniny a meniny zomrelého Výroèie smrti Deò zosnulých Vianoce, Silvester Iné príležitosti Predstavy o duši Màtvy, ktorý sa vracia domov (revenant) Dávanie potravy màtvemu, udobrenie si màtveho ¼udia so schopnos ou vidie màtveho, veštci Poverové rozprávania o úmrtí a zomrelých Pohrebné spolky Obecný spolok Betliarsky spolok Zbor pre obèianske záležitosti

12 3.4. Ženská spevácka skupina Lastovièka Cintorín Poloha cintorína Starostlivos o cintorín Dom smútku Kríž na cintoríne Iné objekty Systém pochovávania Náhrobníky Náhrobníky katolíkov Náhrobníky luteránov a kalvínov Iné oznaèenia hrobov Krypty a náhrobníky pripravené za života Texty na náhrobníkoch Symboly na náhrobníkoch Ohradenie hrobov Starostlivos o hroby Oznaèenie miest úmrtia Zhrnutie Respondenti Literatúra Maïarsko-slovenský slovník názvov obcí Príloha Úmrtné oznámenia, spomienky a iné správy z tlaèe Slovenské resumé Nemecké resumé Inhalt 12

13 Ujváry Zoltán: Vorwort Einführung Lage der Ortschaft, siedlungsgeschichtliche, ethnische und konfessionelle Verhältnisse Kurzer Überblick der in Rudna durchgeführten ethnologischen Feldforschungen Die Forschungs- und Darstellungsmethode Mit dem Tode verknüpfte Fromen von Glauben und Brauch Vorzeichen und Ankündigungen Das Verhalten der Tiere Sonderbare Ereignisse Träume Sonstige Vorzeichen Die Agonie Todessakramente Tod der Hexe Massnahmen unmittelbar nach Eintritt des Todes Anhalten der Uhr, Schließen des Fensters, Bedecken des Spiegels Toten(be)schauer Waschen und Bekleidung der Leiche Mitteilungen des Todes und Ansagen Ursachen der Todesfälle im Dorfe Begräbnisvorbereitungen Aufbahrung Sargbeigaben Geläut Über die Glocken Die Glocke der Reformierten (Kalvinisten) Der reformierte Glöckner Die Glocke der Evangelischen Die Gloke der Katholiken Das Ausheben des Grabes Leichenschau Leichenwache Die Bestattung

14 Zuschließen des Sarges, Aufschneiden des Leichentuches Heraustragen des Sarges auf den Hof Zeremonie im Hof (bei der Leichenhalle) Der Leichenzug Grabzeremonie Grabrede Abspeisung der Bettler Fotografieren beim Begräbnis Nicht übliche Bestattungen Zigeunerbegräbnis Das Begräbnis der Kinder Das Begräbnis der Ledigen Totenhochzeit Das Begräbnis eines fremden Bettlers oder Vagabunden Das Begräbnis der Selbstmörder Symbolisches Begräbnis der Politiker, Staatsmänner Das Totenmahl Massnahmen nach dem Begräbnis im Hause Die Bekleidung und das Bettstroh des Verstorbenen Die Tünchung des Hauses Die Beweinung des Verstorbenen Verbote Trauer Andenken des Verstorbenen, Gedenkfeste Geburts- und Namenstag des Verstorbenen Todesjubiläum Allerheiligen Weihnachten, Silvester Sonstige Gelegenheiten Seelenglaube Poltergeist Abspeisung und Aussöhnung des Toten Leichenseher, Hellseher Mit dem Tod und den Toten zusammenhängende Glaubenssagen Bestattungsvereine Der dörfliche Verein

15 3.2. Der Betlérer Verein Korporation für bürgerliche Angelegenheiten Frauen-Gesangsgruppe Fecskemadár Der Friedhof Die Lage des Friedhofs Die Pflege des Friedhofs Die Leichenhalle Das Friedhofskreuz Sonstige Objekten Lage der Gräber Grabdenkmäler Katholische Grabdenkmäler Evangelische und reformierte Grabdenkmäler Sonstige Grabdenkmäler Die vorher angefertigten Gruften und Grabdenkmäler Grabinschriften Symbolik der Grabdenkmäler Umzäunung der Gräber Pflege der Gräber Grabdenkmäler außerhalb des Friedhofs Zusammenfassung Gewährspersonen Literatur Ungarisch-slowakisches Ortsverzeichnis Anhang Todesanzeigen, Erinnerungen und sonstige Pressemittelungen, Grabinschriften Slowakische Zusammenfassung Deutsche Zusammenfassung

16 16

17 Elõszó A magyar történelem mohácsi vész utáni nehéz évtizedeinek kiemelkedõ államférfija, fõpapja sírja fölé a gyulafehérvári Szent Mihály templom sírkamrájában a következõt írták: Omnibus moriendum est Mindenkinek meg kell halnia. Ez az ókori kultúráktól napjainkig idézett mondás az emberi élet halandóságának olyan axiómája, amely megváltoztathatatlanul örök érvényû. Seneca római filozófus mondotta: Mors ultima rerum est A halál minden dolgok végpontja. Az élet nem más, mint út a halál felé. A halál, az élet utolsó állomása az emberiség történetében mindvégig a figyelem középpontjában állott. A halál és a temetés körül kialakult hiedelemrendszer, a halál utáni feltételezett élet minden vallás alapvetõ elemét alkotta. A továbbélés hitét Marcus Aurelius bölcs római császár elmélkedései közt így olvassuk: Ami a földbõl lett, az a földbe visszatér, s ami fentrõl jött, a lélek az égi térbe jut. A halál: tény, bizonyosság. Az ember azonban reménykedve hiszi, hogy lélekben tovább él és visszatér. Ez határozza meg évezredek óta a halál és a temetés kultuszát. A halotthoz fûzõdõ rítusokhoz, szokáscselekvésekhez minden nép rendkívül szívósan ragaszkodik. Az öt világrész népeinek halotti szokásai pszichikailag egymásba kapcsolódnak. Alapjául szolgál az a hiedelem, hogy a lélek elhagyja a testet és az ember az élõk társadalmát. Számos rítus bizonyítja, hogy már az õsember hitte a túlvilági életet. Az egyiptomi õskultuszban a sírt úgy rendezték be, mint egy valóságos házat, hogy a halott jól érezze magát benne és minden szükségét kielégítse. Az emberiség egyik közös hiedelmének tekinthetõ az, hogy a temetési szertartás nagymértékben meghatározza a halott további sorsát és túlvilági életét. L. Juhász Ilona élõ hiedelmeket, szokásokat bemutató és elemzõ könyve kitûnõ bizonyítéka annak, hogy a halállal, temetéssel, a túlvilági élettel kapcsolatos hagyomány milyen mélyen és szívósan gyökerezik egy település közösségének szellemi és tárgyi kultúrájában. A halottkultusz évezredekre visszanyúló elemei egybekapcsolódnak korok-korszakok eseményeinek, tanításainak nyomán alakult változásokkal. Régmúlt idõk kultuszának nyomára csak egy példával utalok. A honfoglalás kori õseink sírjába a halott mellé ételt, italt, fegyvert és használati tárgyakat helyeztek. Sõt, már a kõkorszaki sírokba is odatették a kõszerszámokat, amelyekre a halottnak szüksége volt. Az õsi hit emléke Rudnán is megõrzõdött. A koporsóba az elhunyt kedvelt, illetõleg használati tárgyait tették, mint pl. pipát, szemüveget, imakönyvet, pénzt, néha italt stb. A tudomány számára nagy jelentõsége van annak, hogy L. Juhász Ilona munkájában olyan falu temetkezési hagyományairól kapunk áttekintést, amelynek a lakossága kevesebb mint 800 fõ három vallási felekezethez evangélikus, 17

18 református, római katolikus tartozik, illetõleg felekezeten kívüli. A tradíció jellemzéséhez járul még a lakosság vegyes nemzetiségû magyar, szlovák öszszetétele. A képet színesítik a romák, akik részint magyarnak, részint szlováknak vallják magukat. A kötet számos érdeme közül külön is kiemelendõ a fõ célkitûzésként megjelölt változásvizsgálat. Köztudomású, hogy az emberek a halállal, temetkezéssel kapcsolatos hagyományhoz ragaszkodnak a legerõsebben. A változások kezdetben csak kisebb eltérésekben, jelekben mutatkoznak. Ezek megfigyelésében a kutatónak sokszor kell jelen lenni a falu közösségében. A néprajztudomány számára szerencse, hogy L. Juhász Ilona Rudna szülötte. Így maga is a közösség egy tagjaként belülrõl látta és látja mintegy harminc éven át a falu életét és teszi ezáltal apró elemek észrevételével is hitelessé és tudományos szempontból értékessé, példaértékû feldolgozássá Rudna halottkultusz hagyománykörét. A kötet nemcsak a szaktudomány jelentõs eredménye, hanem Gömör néprajzi kutatásának is. Rudna lakosságának pedig a szakember részletes bemutatásából kitûnhet, hogyan õrzik õseik rájuk hagyományozott szokásait. Debrecen, december 23. Ujváry Zoltán 18

19 1. Bevezetés 1.1. A település fekvése, település- és népesedéstörténeti, valamint a mai nemzetiségi és vallási viszonyok Rudna, a járási székhelytõl, Rozsnyótól alig 4 kilométerre nyugatra, a Csetnek felé vezetõ fõút mellett terül el. Pontosan a nyelvhatáron fekszik, a tõle nyugatra fekvõ Rekenyeújfalu már szlovák. Enyhén délkeleti irányban Berzétével, délrõl pedig Kõrössel határos, mindkét település magyar többségû. A település az említett három faluval, valamint a járási székhellyel állt szorosabb kapcsolatban. Nagyon sokan házasodtak be Rudnára a három faluból, de fordítva ez már kevésbé volt jellemzõ. Rekenyeújfaluval, valamint Kõrössel élénkebb volt kapcsolata, mivel e két településrõl sokan keresték kenyerüket a rudnai vasércbányában. Rudna bányásztelepülés 1243 után keletkezett, mint a berzétei uradalom része. Elsõ okleveles említése 1291-bõl való, akkor Rodna néven szerepel. A falu eredeti lakossága valószínûleg szláv nyelvû lehetett: Nevét a vaskõ-hányástól vette, ettõl a szótól: ruda, mely magyarul vaskövet jelent. Innen is kitûnik, hogy lakói eredetileg tótok lehettek, de ma már a magyar nyelvet beszélik, jóllehet a környéken tótul beszélnek. ( ) Tulajdonképpen õsi lakossága csak telkes gazdából állott, a többiek betelepedett s meghonosodott vidéki bányászok (Batta 1891, 15). Rudnán és környékén a 13. században már bányásztak ezüstöt és aranyat, míg a vasérckitermelés kezdeteit ahogy arra Ila Bálint is rámutat csak az újkorra tehetjük: A vidéken sok a bányakincs: az Ákosok részére 1243-ban kelt adománylevél a tájon bányászható ércet, fõleg aranyat és ezüstöt, külön említi s adományozza. A nemes ércnek jórésze Rudna területére esett, aranybányái 1331-ben, ezüstbányái pedig 1589-ben szerepelnek az oklevelekben, vasbányászata inkább az újkorban emelkedett jelentõségre. A hely neve szerint is az ércnek köszönhette keletkezését. Legkorábban 1291-ben fordul elõ, azaz települése az 1243-as adományozás után nyilván mindjárt megindult. Elsõ lakói kétségkívül bányászok voltak (Ila 1946, 346). A falu lakosságát a középkorban és késõbb is több nemzetiség alkotta. Jelen voltak a németek (elsõsorban bányászok), a szlávok, köztük rutének, leginkább pásztorok és az egyformán pásztorkodó és földet is mûvelõ magyarok. Utóbbiak száma a török pusztításai idején emelkedett meg, mivel az ország déli részeirõl sokan menekültek erre a vidékre. Ezt követõen a török kiûzése után ismét érkeztek a településre szlávok, valamint németek (bányászok) és magyarok is. A település fokozatosan magyar jellegûvé vált, s ezt a jellegét többé-kevésbé mind a mai napig megõrizte. 19

20 A 20. század elején több szlovák bányászcsalád települt a faluba, pontosabban az állami vasércbányák által épített bányászlakásokba, az ún. kolóniá-ra. Az említett családok Besztercebánya környékérõl, a Kassa melletti Aranyidáról, valamint más környékbeli szlovák településekrõl érkeztek. A második világháborút követõen a Beneši dekrétumok alapján a faluból egyetlen családot sem deportáltak Csehországba, valamint Magyarországra sem telepítettek át senkit. Egy Magyarországról áttelepült személy házasság révén került a faluba. A falu birtokosai is gyakran változtak az évszázadok során. Eredeti tulajdonosa az Ákos nemzetség volt, majd a Bebekek, akiktõl 1416-ban a Gömöry család veszi át. Õket néhány évig a pelsõci Nagy János királyi tárnokmester követ a sorban. Ezután ismét a Bebekek kapják meg, majd 1423-ban Zsigmond király a Perényieknek adományozza, 1489-tõl azonban megint a berzétei uradalom része, a Máriássyak birtoka lesz. Bél Mátyás 1749-ben a következõket írja a településrõl: Rudná egy völgyecskében fekszik, amely Rozsnyó felõl Csetnek irányába vezet. A rozsnyóiakhoz nagyon hasonló szántóföldek borítják, azért tudniillik, mert csupán csak negyed mérföld távolságra van ettõl a mezõvárostól. A lakosok magyarok és közülük egyesek fuvarosok, mások juhászok, megint mások pedig favágók. A falu a Máriássy család birtokához tartozik (Bél 1992, 414). A község lakosai a következõ idõszakban is bányászok, szénégetõk és fuvarosok voltak. A lakosság, kiegészítõ foglalkozásként földmûveléssel is foglalkozott, annak ellenére, hogy az agyagos, köves, sovány talaj megmûvelése rendkívül kemény munkával volt csak lehetséges. Az egyébként nem nagy kiterjedésû szántóföld minõségét gyakori trágyázással igyekezetek javítani. A gazdálkodásban a gyümölcstermesztés elég nagy szerepet játszott, azonban a 20. század végén ennek mértéke is csökkent. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy nagyon sokszor értékesítési gondokkal küzdöttek a termelõk, s ez a mai napig így van. A lakosság számára a 20. században elsõsorban a helyi bánya, valamint a Rozsnyó-bányai üzem mellett a járási székhelyen, Rozsnyón található különbözõ hivatalok, vállalatok jelentették a munkalehetõséget, de többen dolgoztak az egészségügyben is. A nõk zöme a Tatrasvit nevû varrodában volt alkalmazásban, s ma is aránylag sokan dolgoznak még itt, bár az 1989-et követõ rendszerváltás után az üzem teljesen átszervezõdött, tulajdonost váltott. A falu lakosságának elég nagy hányada (ez az utóbbi években a % között mozog) vált munkanélkülivé a rozsnyói bányaüzem megszûnése és más üzemek átszervezése következtében. A rendszerváltást követõ években többen visszaigényelték a szövetkezetesítés folyamán elvett földjeiket, gazdálkodni kezdtek, ki kisebb, ki nagyobb sikerrel. A földmûvelés és állattartás tehát a falu életében ismét nagyobb hangsúlyt kapott. A hetvenes és nyolcvanas években csirkekeltetéssel foglalkoztak többen is a községben, akik az ún. Drobnochov (Kisállattenyésztõk Egyesülete) nevû egyesületbe tömörültek. Ez a tevékenység azonban a század utolsó évtizedében már csak csekély szerepet játszott. 20

21 A település tulajdonképpen egy geológiai választóvonal mentén fekszik, a tõle délre elterülõ vidék már a Gömör-Tornai Karszthoz (mai hivatalos elnevezése: Szlovák Karszt Slovenský kras) tartozik, északról pedig a Gömör-Szepesi Érchegység (mai hivatalos elnevezése: Szlovák Érchegység Slovenské rudohorie) képezi határát. A község bányája is ebben az érchegységben található. Rozsnyótól a Tetõcske, hivatalos nevén Rudnai domb (Rudniansky kopec) választja el, amely domb legelõként szolgált és szolgál. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy a keleti határt a Tetõcske, a nyugatit pedig a Csetneki patak képezi. A falu fölé északon az Ivágyó hegy (szlovák neve Turecká) magaslik, amelynek legmagasabb pontjáról belátni a közeli és távoli környéket, szép idõben látni a Magas-Tátrát, valamint a magyarországi Diósgyõri Vasgyár kéményeit is, ahová a rudnaiak hosszú éveken át fuvarozták a rudnai erdõben kikapart, valamint késõbb a bányából kitermelt vaskövet. A tulajdonképpeni falu néhány ház kivételével a jelenlegi települést átszelõ fõúttól délre terült el, az északi részt Kolónia alkotja, amely a Vén és az Új kolóniá-ból áll. E településrészt kezdetben Vén kolóniá-n álló bányászlakások alkották, amelyeket a század elején a bányaüzem építtetett a rudnai bányán dolgozó bányászok részére. Aránylag rövid idõn belül ezután felépült az Új kolónia házai, majd a második világháborút követõen gomba módra nõttek ki a családi házak is ezen a részen. Rekenyeújfalu irányában, a község nyugati részén felépült az új családi házakból álló Újsor, az Oncsa 1 is. A községben a Kolónián lakókat kolóniások-nak nevezték, az eredeti faluban lakókat pedig falusiak-nak. Ez utóbbiak hosszú ideig lenézték a kolóniások-at, mivel ezek általában szegényebb és zömében betelepült családok voltak. A kolóniások viszont gyakran a parasztok jelzõvel illették a falusiakat. A társadalmi s vagyoni különbség azonban az idõk folyamán kiegyenlítõdött, a kolóniás, illetve falusi jelzõ csupán annak megjelölését szolgálja, hogy az illetõ a falu melyik részében lakik. Vallási és nemzetiségi viszonyok a 20. században A település lakossága nemzetiségi és felekezeti szempontból eléggé tarka képet mutat. A 19. században a reformátusok száma volt a legmagasabb, az arány azonban a 20. század végére fokozatosan megfordult, s az 1991-es népszámlálási adatok szerint (759 lakosból) a reformátusok száma a legalacsonyabb (129, 17%), a római katolikusoké a legmagasabb (220, 28,99%), az evangélikusoké pedig 169 (22,27%). Figyelemre méltó az ateisták (74, 9,57%), valamint az ún. meg nem határozottak (167, 22%) magas száma. Míg 1860-ban a 216 lakosú községben a reformátusok voltak többségben (96 református, 70 római katolikus, 50 evangélikus), a 19. század végén a 297 lakost számláló faluban már az evangélikusok (104) száma a legnagyobb, a reformátusoké 92-re csökken, a katolikusoké azonban 97-re nõ, s 4 személy pedig az izraelita felekezethez tartozik (Batta 1890, 15). A községben sohasem volt plébánia, valamint lelkész sem lakott soha a faluban, ezek Rozsnyóról (evangélikus) és Berzétérõl (református) jártak Rudnára, a római katolikus hívek pedig nem lévén 21

22 katolikus templom sem a faluban Rozsnyóra jártak, s járnak ma is misére. Az evangélikus hívek templomuk felépülése elõtt (1930) szintén a rozsnyói templomba jártak. Talán éppen a közvetlen a faluban lakó pap hiányának tudható be, hogy a lakosság vallási meggyõzõdése napjainkban ennyire ingatag talajon áll. Eredetileg a vallási hovatartozás alapján szervezõdött a temetõben a temetkezési rend is, azonban ez a rend mára már nagy mértékben felbomlott. A három felekezet között a 20. század folyamán nem voltak súrlódások, s az írott forrásokban sincs nyoma annak, hogy ilyen jellegû atrocitások korábban esetleg elõfordultak volna. A vallási hovatartozás a 20. században nem játszott szerepet a falu lakosai közti kapcsolattartásban. Amikor a század elején a reformátusok gyûjtést szerveztek templomuk építésére, a katolikusok és az evangélikusok is adakoztak, ugyanígy történt az 1930-ban felépített evangélikus templom esetében is, s amikor a katolikus hívek gyûjtöttek templomukra (melynek felépítése azonban az akkori rozsnyói püspök negatív hozzáállása miatt meghiúsult) ugyanúgy adakoztak az evangélikusok és reformátusok is. A történelem folyamán egyik felekezet sem játszott kizárólagos, döntõ szerepet a település belsõ társadalmi életében. A lakosság létszámának alakulása a 20. század folyamán elõször emelkedõ, majd csökkenõ tendenciát mutat: Az 1980-as népszámlálási adatok szerint a községnek 316 magyar nemzetiségû lakosa volt, ami az összlétszám (881) 36,9%-át teszi ki. Az 1991-es népszámlálás alapján a 759 lakos közül a magyarok száma már 392 (51,65%), a szlovákoké 364 (47,96%) a romáké 2 (0,26%), valamint egy cseh nemzetiségû lakosa is van a településnek. A romák esetében a népszámlálási adatok azonban nem a valóságot tükrözik, mivel akadnak közöttük olyanok, akik szlováknak vallották magukat. Hogy a magyar nemzetiségû lakosság számának aránya megnõtt, nem demográfiai robbanásnak tudható be (hiszen a 10 évvel korábbi népszámláláshoz viszonyítva a lakosság száma 99-el csökkent), hanem annak a ténynek, hogy az 1989-es rendszerváltás után többen az addig magukat szlováknak vallóak közül most magyarnak tüntették fel magukat, a politikai változás következtében ugyanis már merték vállalni magyarságukat. A lakosság számának növekedése ahogy arra már utaltam az 1980-as években torpant meg, majd jelentõs mértékben visszaesett. A két népszámlálás közti idõszakban 99 személlyel csökkent. Ennek okát egyrészt az ebben az idõszakban született gyerekek alacsony számával magyarázhatjuk, másrészt pedig azzal, hogy ebben az idõszakban aránylag sokan költöztek a járási székhelyre, Rozsnyóra. Ezekben az években több roma család is elköltözött Csehországba a jobb kereseti lehetõségek reményében. 22

23 A községben szlovák tanítási nyelvû óvoda és iskola (1 4. évfolyammal) mûködik. A magyar tanítási nyelvû iskola az 1970-es évek elsõ felében, s azt megelõzõen néhány esztendõvel a magyar óvoda szûnt meg. A mostani szlovák iskolába látogató gyerekek száma is drasztikusan csökkent az 1990-es években, mivel a faluban rendkívül alacsony a születések száma A Rudnán végzett néprajzi kutatások rövid áttekintése Tudomásom szerint elsõ alkalommal az 1950-es években végeztek a faluban komolyabb néprajzi kutatómunkát. Ekkor a Szlovák és a Magyar Tudományos Akadémia közti együttmûködés keretében egy hosszabb ideig tartó néprajzi kutatás folyt itt és a szomszédos Kõrösben. Több neves néprajzkutató: Barabás Jenõ, Boross Marietta, Manga János, Vajkai Aurél, valamint a hazai Michal Markuš kutatott a községben. Az itteni gyûjtés eredményeit elsõként az Adam Pranda által összeállított, Gemer c. sorozatban szlovák nyelven publikálták. Boros Marietta a gazdálkodási rendszer alakulásáról Rudnán között (Borossová 1976), Michal Markuš Rudna és Kõrös népi táplálkozásának hagyományairól (Markuš 1976), valamint Vajkai Aurél Rudna népi építészetérõl (Vajkai 1976), majd késõbb Manga János a rudnai és kõrösi ünnepi szokásokról (Manga 1981) jelentetett itt meg tanulmányokat. A budapesti Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában az említett kutatóktól származó rudnai gyûjtés anyagában található néhány, a temetkezéssel és halállal kapcsolatos hiedelmekre vonatkozó adat, a fotótárban pedig Boross Marietta és Vajkai Aurél Rudnán készült fényképei között van egynéhány, amely a temetõn készült. Ezek a felvételek számomra nagyon értékesek, ugyanis ezeken olyan sírok szerepelnek, amelyeken a ma már a rudnai temetõn nem létezõ sírjelek fejfák és a lapos kövek nagyon jól kivehetõek. Mivel a fotók egy része Mindenszentek alkalmával készült, más fontos információval is szolgálnak. A községben megfordultak a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem munkatársai is. Az Ujváry Zoltán által elindított Gömör-kutatás (vö. Ujváry szerk. 1991) eredményeként született Gömör Néprajza sorozat köteteiben Kotics József a gömöri népi méhészkedésrõl (Kotics 1988), Zsupos Zoltán pedig Dél- Gömör gyûjtögetõ gazdálkodásáról (Zsupos 1987) szóló köteteiben rudnai adatokat is beledolgozott. Utóbbinak a századi gömöri történeti néprajzi forrásokat közreadó munkájában is találunk Rudnára vonatkozó adalékokat (Zsupos 1994) A gyûjtés és az anyagközlés módjáról Évekkel ezelõtt, családlátogatásaim alkalmával kezdtem dokumentálni szülõfalum temetõjének sírfeliratait. Közben rájöttem, hogy ennek így nincs nagy értelme, ha nem írom le részletesen az egyes sírok jellemzõit. Tehát ezt az elvet követve számozott sorrendben leírtam a temetõ összes sírfeliratát. Munka közben született meg az elhatározás, hogy mindehhez összegyûjtöm a falu temetkezé- 23

A halál előjeleivel kapcsolatos hiedelmek Csíkszentdomokoson *

A halál előjeleivel kapcsolatos hiedelmek Csíkszentdomokoson * Balázs Lajos A halál előjeleivel kapcsolatos hiedelmek Csíkszentdomokoson * Akár szűkebb, akár tágabb értelemben vesszük számba az emberi élet főbb állomásaihoz fűződő szertartásos szokásokat, a temetkezés

Részletesebben

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN Pusko Gábor Jelen munkámban a Dél-Gömör egyik központi településén, Tornalján

Részletesebben

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Márkó Zsuzsa Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Bevezetés A dolgozat témájául szolgáló, máig alakuló történet a huszadik század második évtizedéig nyúlik vissza. Egy

Részletesebben

A KOLONYI TEMPLOM ELŐTT Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből

A KOLONYI TEMPLOM ELŐTT Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből A KOLONYI TEMPLOM ELŐTT Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből A kötet megjelenését támogatta a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma a Pro Urbe Alapítvány, Somorja S finančnou podporou Ministerstva

Részletesebben

WEKERLE. Tartalomjegyzék A WEKERLEI T ÁRSASKÖR E GYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ

WEKERLE. Tartalomjegyzék A WEKERLEI T ÁRSASKÖR E GYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ WEKERLE A WEKERLEI T ÁRSASKÖR E GYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ 2003. március 15. Tartalomjegyzék Steinerné dr. Török Katalin: Kedves wekerleiek!... 1. oldal Szeitz János: Magunk között... 1. oldal Szakács Gusztáv:

Részletesebben

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Zsíros Sándor A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Kiadja: Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány 2000 1 Lektorálta: Dr. Gyulai Éva Ez a könyv Dallosné Balázs Katalin TARKTOR-KER Kft., Felsőzsolca és

Részletesebben

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Czók Anna magyar néprajz

Részletesebben

A KÖZPONTOSÍTOTT TELEPÜLÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK

A KÖZPONTOSÍTOTT TELEPÜLÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK A KÖZPONTOSÍTOTT TELEPÜLÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK EREDMÉNYE: GYŰRŰFŰ ELNÉPTELENEDÉSÉNEK OKAI SLACHTA KRISZTINA 1. BEVEZETŐ Gyűrűfű egy baranyai falu volt a Zselic keleti szélén, amelynek teljes lakossága

Részletesebben

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE Sokat töprengtem, hogy mit is írjak Oláh János 70. születésnapjára, ami rá is, rám is, kettõnk közös vállalt keresztjére is jellemzõ legyen. Keresgéltem az õsködben: talán 1965-ben

Részletesebben

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tánc-és drámapedagógia Szak Eger. Lakóhelyem énekes népszokásai, dalos ünnepei

Eszterházy Károly Főiskola Tánc-és drámapedagógia Szak Eger. Lakóhelyem énekes népszokásai, dalos ünnepei Eszterházy Károly Főiskola Tánc-és drámapedagógia Szak Eger Lakóhelyem énekes népszokásai, dalos ünnepei Konzulens: Szatmári György Készítette: Rózsa Zita Erika 2004 T a r t a l o m I. Témaválasztás indoklása

Részletesebben

Bábaasszonyok Kishegyesen

Bábaasszonyok Kishegyesen Szõke Anna Bábaasszonyok Kishegyesen Kishegyesen csak bábasszony. A bábaasszony szó jelentése: bábáskodik valaki fölött. A Kislexikonban a bába vagy baba első pont alatti jelentése: vénasszony (latinul

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ NYISZTOR TINKA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ NYISZTOR TINKA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ NYISZTOR TINKA HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPNAPOK. A MOLDVAI MAGYAROK TÁPLÁLKOZÁSÁNAK ETNOGRÁFIÁJA Európai Etnológia Doktori Iskola, Prof.

Részletesebben

kultúra Antropológiai tanulmányok

kultúra Antropológiai tanulmányok kultúra Antropológiai tanulmányok Kisebbség és kultúra Antropológiai tanulmányok 1. Sorozatszerkesztők: A. Gergely András és Papp Richárd Kisebbség és kultúra Antropológiai tanulmányok 1. Szerkesztette

Részletesebben

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG, TAKÁCS KÁROLYNÉ ÉLETEM A KÖZSZOLGÁLATBAN. egyes célok nem válnak el igazság, de természetesen

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG, TAKÁCS KÁROLYNÉ ÉLETEM A KÖZSZOLGÁLATBAN. egyes célok nem válnak el igazság, de természetesen HÍRMONDÓ Népfôiskolai A KÖZHASZNÚ AZ I. TATAI MAGYARY ORSZÁGOS ZOLTÁN MAGYARY NÉPFŐISKOLAI ZOLTÁN KONFERENCIA TÁRSASÁG IDŐKÖZI TISZTELETÉRE TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI

Részletesebben

Letette az esküt az új testület

Letette az esküt az új testület Letette az esküt az új testület Az öt évre megválasztott testület október 22-én tartotta alakuló ülését. Kovács Zsolt Vilmos polgármester, aki második ciklusát kezdi, és a megválasztott képviselők - Módenszieder

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Tari Lujza Szlovákiai magyar népzene Válogatás a szerző népzenegyűjtéséből (1983 2006)

Tari Lujza Szlovákiai magyar népzene Válogatás a szerző népzenegyűjtéséből (1983 2006) Tari Lujza Szlovákiai magyar népzene Válogatás a szerző népzenegyűjtéséből (1983 2006) 1 A kiadvány megjelenését támogatta: a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma A címoldalon Miháltz Gábor Szalatnyai

Részletesebben

Sem okosak, sem gazdagok

Sem okosak, sem gazdagok 16 KOZÁR MÁRIA KOZÁR MÁRIA Sem okosak, sem gazdagok A magyarországi szlovének identitása, különös tekintettel a Felsõszölnökön, Rábatótfaluban és Szombathelyen élõkre 1. BEVEZETÉS A magyarországi szlovének

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

Kémer. Újra Kémerről

Kémer. Újra Kémerről 0 Újra Kémerről Megyeszéli földrajzi helyzete - elszigeteltsége - alapján azt hinné az ember, hogy Kémeren - a szilágysági hepehupák végén megáll(t) a világ. Aki azonban odafigyelt az utóbbi két évtized

Részletesebben

voltam és térdig jártam a homokban. A homok mindig meleg volt, belesüllyedt a lábam, alig bírtam kihúzni.

voltam és térdig jártam a homokban. A homok mindig meleg volt, belesüllyedt a lábam, alig bírtam kihúzni. Zákányszéki III. évfolyam 3. szám 2009. december A ZakaHom-e Egyesület folyóirata A Z Ú R I S T E N M E G H Í V O T T E G Y S Z E R Z E T E S R E N D B E Amikor ezeket a sorokat írom, advent elsõ vasárnapján,

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

Molnár Mária, a vértanú

Molnár Mária, a vértanú Molnár Mária, a vértanú Ebben az évben két olyan évfordulóra emlékezünk, amely az áldott életû misszionáriusnõvel kapcsolatos. 1886. szeptember 14-én, 125 évvel ezelõtt született Várpalotán. A másik évforduló:

Részletesebben

Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK. Biharugra, 2002.

Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK. Biharugra, 2002. 1 Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK Biharugra, 2002. 2 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és Békés Megye Önkormányzata támogatta NEMZETI KULTURÁLIS

Részletesebben

az Élet, az Élet, az Élet.

az Élet, az Élet, az Élet. Hídépítés Örömmel vettük azokat a jelzéseket, melyek szerint áldással forgatják magazinunkat ország- és felekezeti határainkon túl is. Ezekbõl idézünk. Biblia éve honlap A Magyar Bibliatársulat által fenntartott

Részletesebben

A kettõs identitás összehasonlító vizsgálata két magyarországi német településen

A kettõs identitás összehasonlító vizsgálata két magyarországi német településen BINDORFFER GYÖRGYI A kettõs identitás összehasonlító vizsgálata két magyarországi német településen Csolnok Véménd Köszönetnyilvánítás Terepmunkám a két településen lehetetlen lett volna Csolnok és Véménd

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben

A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában 1

A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában 1 KÁLLAI ERNŐ A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában 1 Hazánkban gyakori sztereotípia, hogy a teljes cigányság képzetlen, élősködő, segélyekre szoruló, a többségi

Részletesebben