A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényt, amelynek rendelkezései január 1.-jétıl léptek hatályba. Ezzel egy idıben elfogadásra került a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény, és kiadásra került a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet is. A évi CLXXV. törvény (Civil tv.) hatálya a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott alapítványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre terjed ki. A Civil tv. szabályozza az egyesülési jog alapján létrejött szervezeteket, a civil szervezetek csıd-, felszámolási és végelszámolási eljárását, a civil szervezetek feletti törvényességi ellenırzést, a civil szervezetek nyilvántartását, gazdálkodását, könyvvezetését, beszámolási rendjét. Rendelkezik a közhasznú jogállás szabályairól, a civil információs centrumokról, a civil szervezetek állami támogatásának különös szabályairól és a Nemzeti Együttmőködési Alapról. Tekintettel arra, hogy ez utóbbi felsorolásban szereplı törvényi rendelkezések a szakszervezetekre nem vonatkoznak, jelen írásunkban ezek ismertetésétıl eltekintünk. Az egyesülési jog gyakorlása A törvény mindenekelıtt deklarálja, hogy az egyesülési jog mindenkit megilletı alapvetı szabadságjog, amelynek alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal szervezeteket, illetve közösségeket hozzon létre vagy azokhoz csatlakozzon. Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését (amely kimondja, hogy senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erıszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására), nem valósíthat meg bőncselekményt vagy bőncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek tagjaira vonatkozóan speciális rendelkezés, hogy esetükben az egyesülési jog gyakorlásának feltételeit és módját külön törvény állapítja meg. Az egyesülési jog alapján létrejött szervezetek, az egyesület A törvény meglehetısen homályos szabályozást tartalmaz az egyesülési jog alapján létrehozott szervezetek, egyesületek, civil szervezetek meghatározására. A törvény leszögezi, hogy az egyesülési jog alapján a természetes személyek, valamint tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint a jogi személyek, valamint ezek jogi

2 személyiséggel nem rendelkezı szervezetei szervezeteket hozhatnak létre és mőködtethetnek. Kimondja, hogy az egyesülési jog alapján szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény nem tilt. Az egyesülési jog alapján ugyanakkor fegyveres szervezet nem hozható létre, és törvény alapján kizárólag állami szerv saját hatáskörében ellátható közfeladat megvalósítására irányuló tevékenység nem végezhetı. A törvény nem határozza meg a szervezet pontosabb fogalmát. A korábbi törvényben szabályozott társadalmi szervezet fogalmat nem használja, ugyanakkor nevesíti az egyesület és a civil szervezet kategóriákat. Szól a törvény az egyesületek különös formáiról. Ezek: a szövetség, a párt és a szakszervezet, amelyek elnevezésének tartalmaznia kell a különös forma megnevezését. Ezekre a különös formában mőködı, valamint a külön törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végzı egyesületekre külön törvény az egyesületre vonatkozó rendelkezésektıl eltérı szabályokat állapíthat meg. Szövetségnek akkor minısül az egyesület, ha tagjai között legalább két jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet van. Nem minısül egyesületnek a természetes személyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, amelynek mőködése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott tagsága vagy az egyesületre vonatkozó rendelkezésekben meghatározott szervezete. Az egyesülési jogról szóló hatályon kívül helyezett évi II. törvény külön rendelkezéseket tartalmazott a társadalmi szervezetek alapszabályának fıbb követelményeire, a tagok jogaira és kötelezettségeire, a társadalmi szervezet szervezeti rendjére vonatkozóan. Ezek a szabályok az új civiltörvényben már nem találhatóak meg. Azok a szervezetek, amelyek korábban társadalmi szervezetnek minısültek, az új szabályok szerint egyesületek, illetve az egyesületek különös formái lettek, így rájuk a Ptk.-nak az egyesületekre vonatkozó módosított rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezek a rendelkezések az alapítás feltételeire, a szervezetre és mőködésre vonatkozó szabályozásban alapvetı, lényegi változást nem tartalmaznak. A Ptk. új szabályai szerint az egyesület olyan Magyarországon önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezı szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy. Egyesület elsıdlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása céljából nem hozható létre, ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának elımozdítása érdekében, kiegészítı jelleggel végezhet. Az egyesület alapításához az szükséges, hogy legalább 10 alapító tag az egyesület megalakítását kimondja, az egyesület alapszabályát elfogadja, ügyintézı és képviseleti szerveit megválassza és Magyarországon székhellyel rendelkezik. Az egyesület megalapítását követıen kérni kell annak nyilvántartásba vételét. Az egyesület nyilvántartásba vétele nem tagadható meg, ha az egyesület alapszabályában foglalt célok és tevékenységek nem ellentétesek az Alaptörvénnyel, és alapítói eleget tettek a törvényben elıírt követelményeknek.

3 Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja, ha annak önálló ügyintézı és képviseleti szerve van, továbbá rendelkezik a mőködéséhez szükséges vagyonnal. Az egyesület a nyilvántartásba vételével jön létre. Az alapszabály módosítása esetén az egyesület nyilvántartásba vételére irányadó szabályokat kell alkalmazni. Az egyesület alapszabályában rendelkezni kell a szervezet nevérıl, céljáról és székhelyérıl, szervezetérıl, a tagsági jogviszony keletkezésének és megszőnésének módjáról és feltételeirıl. Az egyesület alapszabálya az abban meghatározott célkitőzéseknek megfelelıen biztosítja a szervezet mőködését, elısegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. Az egyesület tagja részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein; választhat és választható az egyesület szerveibe; köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek; nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását. Az egyesület alapszabálya különleges jogállású tagságról (pártoló tag, tiszteletbeli tag) is rendelkezhet. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet. Az egyesület ügyintézı és képviseleti szervének tagja az lehet, aki legalább korlátozottan cselekvıképes, kivéve, ha a cselekvıképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és aki magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértı határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a határozat tudomására jutásáról számított harminc napos jogvesztı határidıben - pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A vallási tevékenységet is végzı egyesületek esetében a vallási tevékenységgel összefüggıen meghozott határozatokra nézve ezeket a rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

4 Az egyesület legfıbb szerve a tagok összessége (taggyőlés) vagy a tagok által - az alapszabályban meghatározottak szerint - közvetlenül vagy közvetett úton legfıbb szervként választott testület. Az egyesület legfıbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A legfıbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede vagy az alapszabályban ettıl eltérıen meghatározott hányada - az ok és a cél megjelölésével - kéri. A legfıbb szerv ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfıbb szerv tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelıen igazolható, dokumentálható és ennek lehetıségét és módját a létesítı okirat rögzíti. Az egyesület ügyintézı és képviseleti szerve a tagok által ilyen célból - az alapszabályban meghatározottak szerint - közvetlenül vagy közvetett úton választott testület (elnökség) vagy személy. Az egyesület legfıbb szervének hatáskörébe tartozik: az alapszabály megállapítása és módosítása; az éves költségvetés, illetve az elızı évrıl szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény eltérıen nem rendelkezik; az ügyintézı és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása; az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása; az ügyintézı és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása, döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfıbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal. Az egyesület éves költségvetésének megállapítását, a számviteli beszámoló elfogadását és az ügyintézı és képviseleti szerv éves beszámolójának megtárgyalását az alapszabály - a legfıbb szerv helyett - a szervezet más szervére bízhatja. Az egyesület szervei határozatképesek, ha tagjainak több mint a fele jelen van, az alapszabály ennél magasabb jelenléti arányt is megállapíthat. Az egyesület szervei határozataikat a jelenlévık szótöbbségével hozzák mindazon kérdésben, amely tekintetében az alapszabály a szótöbbség magasabb arányát nem írja elı. Ha az egyesület szerveinek ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követıen, késıbbi idıpontra hívható össze. A megismételt ülés a legfıbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Az egyesület megszőnik, ha a legfıbb szerv döntése alapján átalakul, a legfıbb szerve a feloszlásáról határoz, a bíróság feloszlatja, a törvényességi ellenırzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszőnteti vagy megállapítja megszőnését, a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

5 A feloszlás esetében végelszámolási eljárást, a jogutód nélküli megszőnés egyéb eseteiben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A legfıbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérı rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszőnt egyesület - hitelezıi igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. Az egyesület nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. A civiltörvény szerint, ha az egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály engedélyhez (feltételhez) köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkezı állami szerv a hatósági ellenırzésre irányadó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérı rendelkezése hiányában a megszőnt egyesületnek a hitelezıi igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttmőködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. Minden egyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történı közvetítésével kapcsolatos jogokra. A civil szervezetek A törvény szabályainak többsége az ún. civil szervezetekre vonatkozik, amelyek a következık: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület (a párt kivételével) az alapítvány. Az újonnan létrehozott szervezeti formára - a civil társaságra - vonatkozó alapvetı szabályokat a Ptk. határozza meg. Eszerint természetes személyek társaságot nem gazdasági érdekő közös céljaik elımozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak. A civil társaságra a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a társaságot a társasági szerzıdésben ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja, a tag halála, illetve felmondása esetén a társaság pedig csak akkor szőnik meg, ha ezáltal a tagok száma egy fıre csökken. A párt tehát az egyesület egy különös formája, de - a többi egyesülettıl eltérıen - nem minısül civil szervezetnek. A törvény bizonyos szempontból tovább szőkíti a civil szervezet fogalmát, amikor úgy rendelkezik, hogy a civil szervezet alatt nem kell érteni

6 a civil társaságot a törvénynek a civil szervezetek csıd-, felszámolási és végelszámolási eljárására, törvényességi ellenırzésére, nyilvántartására, gazdálkodására, könyvvezetésének, beszámolási rendjére, a civil információs centrumokra, a civil szervezetek állami támogatásának különös szabályaira és a Nemzeti Együttmőködési Alapra vonatkozó szabályok alkalmazásakor, a kölcsönös biztosító egyesületet és a szakszervezetet a közhasznú jogállásra, a civil információs centrumokra, a civil szervezetek állami támogatásának különös szabályaira és a Nemzeti Együttmőködési Alapra vonatkozó szabályok alkalmazásakor. A civil szervezetek nyilvántartása A civil szervezetet - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló törvény rendelkezései szerint eljárva - a törvényszék veszi nyilvántartásba. A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelıs miniszter a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános, közérdekbıl nyilvános információk győjtése, rendszerezése és közzététele, illetve ezzel összefüggésben a kérelemre történı adatszolgáltatás biztosítása céljából akadálymentes honlapot mőködtet. A civil szervezet nyilvántartásba bejegyzett adatai - ideértve a törölt adatokat is - nyilvánosak. Az egyesület, alapítvány bírósághoz benyújtott iratai, ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is, - az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása kivételével - nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet. A törvény alapján kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokból, személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai adatok szolgáltathatók. A civil szervezetek egy része (szövetség, kölcsönös biztosító egyesület) esetében július 1.- jétıl kötelezı lesz az elektronikus eljárás alkalmazása, amely a nyilvántartásba vételi kérelemtıl a beszámoló benyújtásán keresztül gyakorlatilag mindenre ki fog terjedni. Ezekben a polgári nemperes eljárásokban a bíróság az Országos Bírósági Hivatal által mőködtetett, a bíróságok, valamint a felek és az eljárásban részt vevı egyéb személyek részére rendelkezésre álló, az interneten elérhetı országosan egységes számítástechnikai rendszere használatával, gépi adatfeldolgozással jár majd el. A civil szervezetek feletti törvényességi ellenırzés A civil szervezet mőködése felett az ügyészség a civiltörvényben és a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel - az ügyészségrıl szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenırzést

7 gyakorol. A törvényességi ellenırzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi ellenırzést gyakorló ügyész ellenırzi, hogy a civil szervezet belsı (önkormányzati) szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítı okiratnak, mőködése, határozatai, a legfıbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítı okiratnak vagy az egyéb belsı (önkormányzati) szabályzatoknak. Ha a civil szervezet mőködésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész törvényességi ellenırzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat. A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén megsemmisíti a civil szervezet bármely szervének törvénysértı határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el, a mőködés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a legfıbb szervet, vagy határidı tőzésével a törvényes mőködés helyreállítására kötelezi a legfıbb szervet, és minderrıl értesíti a civil szervezetnél választott felügyelı szervet is, ha a törvényes mőködés nem állítható helyre vagy bíróság által kitőzött határidı eredménytelenül telt el, a civil szervezetet megszünteti. A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak mőködése vagy tevékenysége a hatalom erıszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására irányul, bőncselekményt vagy bőncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, vagy mások jogainak és szabadságának sérelmével jár. A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az egyesület megszőnését, ha az legalább egy éve nem mőködik, vagy tagjainak száma 10 fı alá csökken. A civil szervezet - feloszlatása, megszüntetése vagy megszőnésének megállapítása esetén - a nyilvántartásból való törlésrıl rendelkezı bírósági határozat jogerıre emelkedésének napjával szőnik meg. Az ügyész törvénysértı intézkedései ellen az ügyészségrıl szóló törvény szerint kifogásnak van helye. A civil szervezet gazdálkodása A civil szervezet a létesítı okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, civil szervezet elsıdlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet alapítója, tagja - a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. A civil szervezet a létesítı okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet - közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

8 A civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és mőködésének fenntartását. A civil szervezet alapcél szerinti (közhasznú), és gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat. A civil szervezet attól függetlenül végezhet közhasznú tevékenységet, hogy közhasznú jogállással rendelkezne, illetve rendelkezhetne-e. Mint említettük, az önkéntes kölcsönös biztosító egyesület és a szakszervezet nem szerezheti meg a közhasznú jogállást, ettıl függetlenül végezhetnek olyan tevékenységet, amely közhasznúnak minısül. A civiltörvény szerint közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítı okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Mint látjuk, a törvény a közhasznú tevékenység meghatározását a közfeladathoz köti. Közfeladat alatt viszont kizárólag jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladatot ért, amit az arra kötelezett közérdekbıl, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is. Az új törvényi szabályozás értelmében tehát közhasznú tevékenységnek kizárólag a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgáló tevékenység minısül. A közhasznú tevékenységtıl meg kell különböztetni a közcélú tevékenység fogalmát, amely már jóval tágabb kategória az elıbbitıl. Közcélú tevékenységnek személyek csoportja által, valamely a csoportnál tágabb közösség érdekében - más, e közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül - végzett tevékenységet tekint a törvény. A civil szervezet vagyonát a gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. A civil szervezet bevételei: egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon; gazdasági-vállalkozási tevékenységbıl (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; a költségvetési támogatás: a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésbıl juttatott támogatás; az Európai Unió költségvetésébıl vagy más államtól, nemzetközi szervezettıl származó támogatás; a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; az államháztartás alrendszereibıl közszolgáltatási szerzıdés ellenértékeként szerzett bevétel; más szervezettıl, illetve magánszemélytıl kapott adomány;

9 befektetési tevékenységbıl származó bevétel; az elızı pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. A civil szervezet költségei, ráfordításai (kiadásai): alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; a civil szervezet szerveinek, szervezetének mőködési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; az elızı pontok alá nem tartozó egyéb költség. A civil szervezet a mőködési és egyéb költségeit, ráfordításait (kiadásait), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá közhasznú jogállás esetén a közhasznú tevékenység között az elızıekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. A civil szervezet a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggı immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. A civil szervezet mőködése során az induló tıke (törzsvagyon) kezelésére a létesítı okirat rendelkezései az irányadóak. Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a civil szervezet elsıdlegesen gazdaságivállalkozási tevékenységő szervezetnek minısült, az adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenırzési eljárást kezdeményez. Civil szervezet javára adománygyőjtı tevékenység folytatható. A civil szervezet nevében vagy javára történı adománygyőjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez főzıdı jogok és az emberi méltóság sérelmével. A civil szervezet nevében vagy javára történı adománygyőjtés csak a civil szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhetı. A civil szervezet részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. Civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai A civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységébıl, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységébıl származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettıs könyvvitelt vezethet.

10 A civil szervezet a mőködésérıl, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az üzleti év könyveinek lezárását követıen december 31., illetve a megszőnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg. A civil szervezet könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében - az egyszeres vagy a kettıs könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet. A civil szervezet beszámolója tartalmazza: a mérleget (egyszerősített mérleget), az eredménykimutatást (eredménylevezetést), kettıs könyvvitel esetében a kiegészítı mellékletet. A szabályozás érdekessége, hogy minden civil szervezet függetlenül attól, hogy van-e, lehete közhasznú jogállása köteles a beszámolójával egyidejőleg közhasznúsági mellékletet is készíteni, amely tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülı vezetı tisztségek felsorolását. Minden civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelezı könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követı május 31.-ig letétbe helyezni és közzétenni, kötelezı könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. (A törvény külön rendelkezéseket tartalmaz a kettıs könyvvitelt vezetı közhasznú szervezet kiegészítı mellékletének követelményeire.) A civil szervezet a közzétételi kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget. Ugyanezen törvény rendelkezései vonatkoznak a letétbe helyezett beszámoló és a közhasznúsági melléklet közzétételére, adatai lekérdezésének a Civil Információs Portál számára lehetıvé tételére. A letétbe helyezésre vonatkozó kötelezettség már a évre is vonatkozik. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést május 31.-ig kell benyújtani az Országos Bírósági Hivatalhoz (1363. Budapest, Pf. 24.), amely gondoskodik azok elektronizálásáról és közzétételérıl. Ha a civil szervezet a határidıt úgy mulasztja el, hogy a beszámolót és a közhasznúsági jelentést június 30-a után nyújtja be, azokat elektronikus úton kell az OBH részére megküldenie, amely azt az országos névjegyzékben közzéteszi. Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történı elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetıségét legalább a közzétételt követı második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. Érdemes nagyon odafigyelni a civil szervezeteknek a beszámolóval, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségük teljesítésére, mert ha ezt elmulasztják és egy éven belül

11 nem pótolják, a bíróság törvényességi ellenırzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. A civil szervezet beszámolójára egyébként a számvitelrıl szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet elıírásait kell alkalmazni. A civil szervezetek csıd-, felszámolási és végelszámolási eljárása A civil szervezet végelszámolására a civiltörvényben meghatározott eltérésekkel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A civil szervezet végelszámolására irányuló kérelmet a végelszámoló által aláírt papír alapú, illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló törvényben elektronikus útra kötelezett civil szervezetek esetén elektronikus nyomtatványon kell elıterjeszteni. A végelszámolással összefüggı nemperes eljárásokban a civil szervezet székhelye szerinti törvényszék jár el. A civil szervezetek vonatkozásában egyszerősített végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye. A végelszámolás (kényszer-végelszámolás) közzétételét követıen a civil szervezetnek haladéktalanul el kell különítenie az eljárás költségeinek fedezetét. Civil szervezetre - törvény eltérı rendelkezése hiányában - a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt a civiltörvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A bíróság a civil szervezet fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha a civil szervezet szerzıdésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idı lejártát követı hatvan napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követı hitelezıi írásbeli fizetési felszólítására sem teljesítette. Fizetésképtelenség nem állapítható meg, ha a civil szervezet nem vitatott vagy elismert tartozását meghaladóan állami vagy önkormányzati szerv felé nem vitatott vagy elismert követelése áll fenn költségvetési támogatási jogviszony keretében. A csıd- vagy felszámolási eljárás elrendelésekor a civil szervezet köteles haladéktalanul elkülöníteni az eljárás dologi és személyi ráfordításait fedezı összeget. A bíróság a civil szervezet kérelmére legfeljebb 90 napos fizetési haladékot adhat, és egyben reorganizációs terv készítését rendeli el. A bíróság a fizetésképtelenséget megállapítja, ha a civil szervezet a határidı leteltekor a reorganizációs tervet nem nyújtja be, vagy ahhoz nem csatolja a hitelezıkkel kötött megállapodást az adósságok rendezésérıl, továbbá a vagyonhiány és forráshiány megszüntetésére a civil szervezet legfıbb szerve által hozott döntéseket. A fizetésképtelenség megállapításának halasztására legfeljebb háromévenként, de egy eljárásban egy alkalommal kerülhet sor. Civil szervezet csıdeljárása vagy felszámolása esetén a cs.a vagy a f.a. toldatot, a csıdeljárás megindítását, a csıdeljárás elrendelését, a felszámolási eljárás elrendelését és az említett eljárások jogerıs befejezését a nyilvántartásban is fel kell tüntetni. A nyilvántartásba be kell jegyezni az eljárás nevét, kezdı, illetve befejezı idıpontját, továbbá a vagyonfelügyelıre vagy felszámolóra vonatkozó adatokat (név, székhely, lakóhely, levelezési cím).

12 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény radikálisan átrendezte a közhasznúsági jogállással, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos viszonyokat. Ezekkel a kérdésekkel külön írásban foglalkozunk. Szikora János

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok

Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)

Részletesebben

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET?

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? Önkéntes céllal tevékenykedő szervezet egyszerre lehet: - Nonprofit - Civil - Egyéb Nonprofit szervezet: - 2007. júl. 1-től alapítható np. gazdasági társaság, - jelenleg

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

1989. évi II. törvény. az egyesülési jogról1

1989. évi II. törvény. az egyesülési jogról1 1. oldal 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról1 Az Országgyűlés az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében - összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

A nem közhasznú civil szervezetek

A nem közhasznú civil szervezetek A nem közhasznú civil szervezetek Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény nem közhasznú szervezetek számára

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

3. A Civil Információs Portál

3. A Civil Információs Portál Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20.

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

1989. évi II. TÖRVÉNY. az egyesülési jogról 1

1989. évi II. TÖRVÉNY. az egyesülési jogról 1 1989. évi II. TÖRVÉNY az egyesülési jogról 1 Az Országgylés az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve,

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény Hatályos:

2011. évi CLXXV. törvény Hatályos: 2011. évi CLXXV. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011.12.22 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 / 22 3/5/2012 9:56 PM 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes

Részletesebben

Civil szervezetekről szóló törvény

Civil szervezetekről szóló törvény Civil szervezetekről szóló törvények Egyesülési törvény helyett Civil szervezetekről szóló törvény 2012. március 26. Jogforrások Alaptörvény Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek

Részletesebben

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál A MÚLT ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál Ie.387 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 2 SZABÁLYOZÁSA JOGI STÁTUSZA 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 1118 Budapest, Hegyalja u. 62. Tel: +36 30 4747433 http://www.vadaskertiskola.hu email: vadaskertiskola@gmail.

Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 1118 Budapest, Hegyalja u. 62. Tel: +36 30 4747433 http://www.vadaskertiskola.hu email: vadaskertiskola@gmail. JOGI KÖRNYEZET Védett: Jogi környezet Civil törvény Complex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény Hatályos:

2011. évi CLXXV. törvény Hatályos: 2011. évi CLXXV. törvény Hatályos: 2011.12.22-2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve,

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 - 1-1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez, a civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak

Részletesebben

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5.

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. Új jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról*

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 1 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról* Az Országgyűlés elismerve, hogy

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

This version of Total Excel Converter is unregistered.

This version of Total Excel Converter is unregistered. adatlap cegiranytu.hu cegiranytu.hu cegiranytu.hu cegiranytu.hu cegiranytu.hu cegi Kattints az elérni kívánt oldal linkjére! Egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának mérlege >>> Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22. 1 8 4 3 4 3 2 7 1 0 5 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008 Alsóregmecért Közalapítvány Alsóregmec, Szabadság u. 22. Alsóregmec, 2009.02.10 az

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény Hatályos:

2011. évi CLXXV. törvény Hatályos: 2011. évi CLXXV. törvény Hatályos: 2012.01.03-2012.02.29 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Jogszabályi keretek partnerség megerősítése a keretein belül az ÁROP- 1.1.14-2012-2012-0016 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan Készítette:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2012. május különszám A Vadászszövetség tagszervezetei részére Székhelyén Fontos!!! Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak.

Átalakuló civil világ. A 2012. évre vonatkozó, az új szabályok szerinti. beszámolót és közhasznúsági. mellékletet az elektronikus. bíróságnak. Átalakuló civil világ Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben, a civil szervezetek működési rendjének, a közhasznú jogállás megszerzés feltételeinek, a beszámolók elkészítésének és közzétételének módjának

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, 2007. január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula

Civil SzámAdó Konferencia Kaposvár, 2007. január 16. madó Konferencia. Györfi Gyula Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Aktuális számviteli kérdk rdések r Györfi Gyula Könyvvetés Egyszeres könyvvitel Pénzforgalmi szemlélet Naplófıkönyv vezetése kézzel, vagy programmal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György Adományok és támogatások Dr. Bódi György Az adomány és a támogatás fogalmi különbözősége 2 A Civil tv. értelmező rendelkezései szerint 2. 1. adomány: a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített

Részletesebben

1 / 5 2012.01.19. 13:04

1 / 5 2012.01.19. 13:04 1 / 5 2012.01.19. 13:04 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 2012.01.01 2012.01.01 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

ELŐADÁSVÁZLAT 2012. március 26. MADÁSZSZ Regionális fórum a Civil törvényről, a 2012-es jogszabályi változásokról Oprics Judit (NIOK Alapítvány)

ELŐADÁSVÁZLAT 2012. március 26. MADÁSZSZ Regionális fórum a Civil törvényről, a 2012-es jogszabályi változásokról Oprics Judit (NIOK Alapítvány) ELŐADÁSVÁZLAT 2012. március 26. MADÁSZSZ Regionális fórum a Civil törvényről, a 2012-es jogszabályi változásokról Oprics Judit (NIOK Alapítvány) 2011. ÉVI CLXXV. TÖRVÉNY az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 2014.03.28 5 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása,

Részletesebben

Veszprémi Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Veszprémi Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Veszprémi Civil Információs Centrum Jogszabályi keretek A Partnerség Erősítése ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

A civil szervezetek új típusú beszámolója az új civil törvény tükrében, különös tekintettel a közhasznúsági mellékletre. Dr.

A civil szervezetek új típusú beszámolója az új civil törvény tükrében, különös tekintettel a közhasznúsági mellékletre. Dr. A civil szervezetek új típusú beszámolója az új civil törvény tükrében, különös tekintettel a közhasznúsági mellékletre Dr. Bódi György Gazdálkodás, beszámolási kötelezettség Civil szervezetek gazdálkodása

Részletesebben

Új Civil törvény 2012

Új Civil törvény 2012 Új Civil törvény 2012 2011. évi CLXXV. törvény Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Gyermekeint Egészséges Felnıtt Koráért Alapítvány Székhelye: 1039 Budapest, Hunyadi J utca 4.sz Az Alapítvány rövidített neve: GYEFKA 2010.április 26-2010.december 31. Közhasznúsági jelentés Alapítvány

Részletesebben

Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020

Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 Az új egyesületi törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetté válás kérdései. A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 Dr. Gyurka Tímea tű. őrgy. Igazgatási Főosztályvezető-helyettes Irányadó jogszabály:

Részletesebben

Tisztelt BODÓ SÁNDOR!

Tisztelt BODÓ SÁNDOR! ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSOK FŐOSZTÁLYA ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSI ÉS ÜGYFÉLKAPCSOLATI OSZTÁLY ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSI IRODA 1055 Budapest, Szalay utca 16. 1363 Bp. Pf. 24. t. 06 1 354

Részletesebben

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA. Önkormányzati támogatás

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA. Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatási rendszer a./ Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk szabályozza - a belső piaccal összeegyeztethetetlen, a - a belső piaccal összeegyeztethető,

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

A közhasznú szervezetek új szabályai

A közhasznú szervezetek új szabályai A közhasznú szervezetek új szabályai Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.27 12:37:03 Szervezet neve: TATABÁNYAI

Részletesebben