Sugárvédelem és jogi szabályozása Fizikus alapképzés Elıadásvázlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sugárvédelem és jogi szabályozása Fizikus alapképzés Elıadásvázlat"

Átírás

1 Sugárvédelem és jogi szabályozása Fizikus alapképzés Elıadásvázlat Fı részek 1. Magfizikai alapok. Dózismennyiségek 3. Az ionizáló sugárzás egészségkárosító hatásai, sugárvédelmi szabályzás 4. Sugárzásmérés 5. Természetes és mesterséges radioaktivitás, radioaktív hulladékok 6. Sugárvédelmi tevékenységek Függelék: Kislexikon fontosabb definíciók jegyzéke 1. Magfizikai alapok Radioaktivitás, sugárzások és sugárvédelem - rövid történeti áttekintés : W. K. Röntgen elektroncsı-kísérlet közben felfedezi a késıbb róla elnevezett sugárzást : H. Becquerel: az elsı magfizikai jelenség észlelése uránsóból kilépı radioaktív sugárzás : Marie Curie-Sklodowska, P. Curie: radioaktivitás szó alkalmazása, sugárzásdetektor készítése, rádium és polónium felfedezése : Rutherford és Royds: α-sugárzás felfedezése : Rutherford-Bohr-modell az atom leírására: központi mag és körülötte keringı elektronok : Nagy-Britanniában társaság alakul a röntgen- és rádiumsugárzás elleni védelem céljából (BXRPC) : Létrejön az elsı nemzetközi sugárvédelmi szervezet, neve 1950 óta ICRP International Commission on Radiation Protection : J. Chadwick: a neutron felfedezése : F. Joliot-Curie, I. Curie: mesterséges radioaktivitás felfedezése : Szilárd Leó szabadalmaztatja a nukleáris láncreakciót : O. Hahn, F. Strassman: az urán hasadásának felfedezése Az elsı magyar sugárvédelmi szabvány megjelenése E. Fermi vezetésével megindul az elsı kísérleti atomreaktor (Chicago, USA) Az USA hadserege atombombát dob Hiroshimára és Nagasakira Elsı, 5 MW elektromos teljesítményő hálózati atomerımő Obnyinszk, SZU : Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ IAEA) az ENSZ keretében : Gray és Sievert dózisegységek bevezetése az SI-mértékrendszer részeként összefoglaló sugárvédelmi ajánlások:.icrp #6 (1977) : Three Mile Island - atomerımő-baleset (USA) Az elsı magyar atomtörvény A Paksi Atomerımő elsı blokkjának fizikai indítása Csernobil atomerımő-baleset (SZU) : Újabb összefoglaló sugárvédelmi ajánlások ICRP #60 (1991), ennek továbbfejlesztéseként Nemzetközi Biztonsági Alapszabályzat a NAÜ-tıl (IAEA Safety Series #115 (1996)) 1

2 - 1996: A második magyar atomtörvény : Átfogó miniszteri rendelet a sugárvédelemrıl (Az 1988-as elızı rendelet megújítása) - 007: ICRP #103 újabb összefoglaló sugárvédelmi ajánlások 1.. Az atommag szerkezete Az atommagok hagyományosan nukleonokból (neutron és proton) építhetık fel. Az egyes elemek atomjai a rendszámban (Z), azaz a protonok és a kívülrıl semleges atom atommagja körül meghatározott energiájú pályákon tartózkodó elektronok számában különböznek egymástól. Az egyes elemek izotópjait azonos protonszám mellett különbözı neutronszám jellemzi. A tömegszám (A) a protonszám és a neutronszám összege. A XIX. század végén ismerték fel, hogy egyes tömegszámú atomok instabilisak, és a bennük felhalmozódó többlet energia a mag bomlását eredményezi. Megfigyelték, hogy a több nukleonból felépülı atommagok mindig kissé kisebb tömegőek, mint a nukleonjaik tömegének összege. Ezt a tömeghiányt ( m) a tömeg és energia ekvivalenciájának felismerését (Einstein) követıen egyszerően alkalmazni lehetett az atommag részecskéit összetartó kötési energia (( E) értelmezésére. E = m *c [1] A nukleáris energia dimenziójának az SI rendszerben elfogadott J (joule) helyett a félig természetes mértékegységet, az ev-ot (elektronvolt) használják. A nukleonok között ható erık nem értelmezhetık kizárólag az atomon kívüli makrovilág - ban ismert kölcsönhatásokkal. A legegyszerőbben erıs és gyenge kölcsönhatásra felosztott magerık sajátosságai a makroerıkkel összevetve: - a magerık hatótávolsága a távolság kettınél nagyobb hatványával csökken, tehát hatótávolságuk lényegében az atommagok méretére korlátozott, - a magerık töltésfüggetlenek, - a magerık telíthetıek, azaz két komponens közötti kölcsönhatás nagyságát befolyásolja a többi komponens, egy komponens csak korlátozott számú többi komponenssel tud kölcsönhatást létesíteni. Q *Q 1 F = k * [] r A makroerık fenti általános egyenlete a tömegvonzás, elektromágneses és mágneses vonzás hatását képes leírni. A mezıelmélet szerint a kölcsönhatások nem közvetlenül a két egymásra ható objektum között, hanem egy-egy objektum és a mezı között, annak közvetítésével jönnek létre. A [] egyenlettel leírható makroerık terének mezı-komponense a nyugalmi tömeggel nem rendelkezı, vákuumban fénysebességgel haladó foton. A mezı - fotont virtuális foton -nak nevezik, mert létezése csak a kölcsönhatás létesítésével kapcsolatos. A magerık nem tartoznak ebbe a kategóriába. Különleges természetük egyik E bizonyítéka, hogy az egy nukleonra jutó kötési energia ( ) nem nı lineárisan a nukleonok A számával, mint ahogy a fenti [] összefüggés érvényessége esetén adódna, csak egy adott határig (Z=6, vas, Fe) nı, utána csökken. A magerık különleges természete nem volt

3 megmagyarázható a fotontér-elmélettel, a mezı-elméletet csak jelentıs változtatással lehetett kiterjeszteni a magon belüli térre ben Yukawa a nukleonok között ható erık magyarázatához bevezette az akkor még nem ismert mezı -komponens, a jelentıs nyugalmi tömeggel rendelkezı mezon (π-mezon, pion) fogalmát. Ezzel sikerült értelmezni a magerık fent felsorolt sajátosságait. Míg a virtuális fotonnal értelmezett kölcsönhatásoknál a fotonok nyugalmi tömege zérus és a kölcsönhatások hatótávolsága gyakorlatilag végtelen, addig a magerık körülbelül 1 fm hatótávolságából a közvetítı virtuális π-mezon tömegére a korlátozott hatótávolságnak megfelelıen mintegy 100 MeV ekvivalens energia adódott. 1. ábra Egy nukleonra esı kötési energia a rendszám függvényében A magerık különleges természetének érdekes megnyilvánulása az egy nukleonra esı kötési 4 energia grafikonján látható anomália is: a He -nak ( pozitív töltéssel: α-részecske) extrém nagy kötési energiája van, ennek megfelelıen a legstabilabb nukleoncsoport a proton + neutron. Ennek alapján várható volt, hogy a közel azonos alkotórészekbıl felépülı atomok közül azok lesznek viszonylag stabilisak, amelyekben több α-építıkocka alakítható ki. A nukleonok számának növekedésével a pozitív töltéső, egymáshoz igen közeli protonok (valójában: kvarkok) között Coulomb-taszítás csak egyre több neutron beépülésével kompenzálható. A stabilis atommagokban egyre nı a neutron-proton-arány, és a radioaktív, tehát instabilis atommagokat a stabilitási vonaltól mindkét irányban eltérı nukleonarány jellemzi. 3

4 . ábra Stabilis és instabilis atommagok Izobár magcsoportok energiaviszonyai Az izobár kifejezést az azonos tömegszámú, de eltérı proton- és neutronszámú atommagokra alkalmazzuk. Két alapcsoport lehetséges: a páros és a páratlan tömegszámúaké. Utóbbi esetben egyértelmően megjelölhetı az adott magcsoport legstabilabb, azaz a legnagyobb kötési energiával (tömeghiánnyal) rendelkezı tagja, és a szomszédos tagok között egy-egy nukleon átalakulásával lehetséges bomlási irányok határozhatók meg. Az átalakulás (bomlás) akkor mehet végbe, ha a keletkezı új nuklid kötési energiája nagyobb a kiindulási nuklidénál. Páratlan tömegszám esetén tehát egy görbével jellemezhetı a grafikon, egy tömegszámnál legfeljebb egy stabilis izotóp várható. 4

5 3. ábra Páratlan tömegszámú izobár magcsoport kötési energiája a rendszám függvényében> 5

6 4. ábra Páros tömegszámú izobár magcsoport kötési energiája a rendszám függvényében> Páros tömegszám esetén: két görbével jellemezhetı a kötési energiák grafikonja, különválik a kétszer páros és a kétszer páratlan magok csoportja. Ennek oka az, hogy a kétszer páros magoknál több α-építıkocka alakulhat, mint a kétszer páratlanoknál, ezért azok általában stabilisabbak. Az energiaviszonyok bonyolultabbak, ezért lehetıség van arra, hogy egy tömegszámhoz egynél több stabilis izotóp tartozzék. Magmodellek: - Cseppmodell: az atommagon belül homogén struktúra. - Héjmodell: az atommagon belül a nukleonok az atomi elektronokhoz hasonló rögzített pályákon, különbözı energiaállapotban mozoghatnak. Kitüntetett nukleoncsoport: α- részecskék - Összetett modell mindkét modell igaznak bizonyult elemeit tartalmazza. 6

7 1. 3. Magátalakulások A radioaktivitás instabilis atommagok önmagától való, tehát külsı hatás nélkül bekövetkezı átalakulása. A radioaktivitás definíciója és alapegyenlete: dn = λ * N *dt [3] N = N [4] λt 0 * e dn A = = λn [5] dt A = A [6] λt 0 * e N: bomlásra képes, azonos szerkezető atommagok száma; λ: bomlási állandó idıegységre jutó bomlási valószínőség, A: (radio)aktivitás, t: idı. A felezési idı és a bomlási állandó összefüggése: ln T1 = [7] λ Az aktivitás (bomlás) értelmezése: a gerjesztett állapotban lévı nukleonok (kvarkok) rezgések során adhatnak át egymásnak energiát részecskekibocsátás a magból:, alagúteffektus. A rezgések maximális frekvenciáját a belsı kölcsönhatás típusa határozza meg. Alapidı : az elemi állapotváltozáshoz szükséges minimális idıtartam (pl. erıs kölcsönhatásnál 10 - s körül). A bomlás statisztikusságának magyarázata: minden egyes gerjesztett magban a többitıl függetlenül áll fenn ez a rezgési rendszer, amely véletlenszerően eredményezhet alagúteffektust és ezáltal bomlást. A bomlás valószínősége arányos a rezgések frekvenciájával és a megfigyelés idıtartamával. Levezetések a [3] alapegyenletbıl: integrálás (elbomlott/megmaradt magok száma - [5], [6] egyenlet), egyszeres leányelem aktivitása differenciális és integrális alakban. dn dt = λ * N + λ * N [8] 1 1 A radioaktivitást jellemzı fizikai konstansok: - felezési idı és bomlási állandó, - bomlási mód(ok) lásd késıbb részletesen, - a bomlás során kibocsátott részecske kinetikus energiája E R [kev/részecske], - ezen részecskék kibocsátásának valószínősége a bomlás bekövetkezésekor bomlási valószínőség/gyakoriság f R [részecske/bomlás] Bomlási módok: 7

8 A bomlás lényege, hogy a bomlást szenvedı atommag energiatartalma ( E) csökken, és ez az energia a bomlás által kibocsátott részecskesugárzás energiájává alakulva kijut az atommagból: E = E m + E ) [9] p ( kin A [9] egyenletben p (particle) az 1 bomlás alkalmával kibocsátott elemi részecskék számát (egyben típusát) jelöli, az m index a nyugalmi tömeggel ekvivalens energiára, a kin index a részecske mozgási energiájára utal. 4 + alfa [ He ] diszkrét energiaváltozás, jellemzı az adott radioizotópra, de megoszlik a részecske mozgási energiájára és a visszalökött mag energiájára. Az alfa-bomlás hajtóereje a nukleonok közti erıs kölcsönhatás. + ~ béta 3-féle: n p + β + ν elektron és antineutrínó kibocsátása + + p n + β + ν pozitron és neutrínó kibocsátása, + + n p e + ν elektronbefogás (EC electron capture) neutrínó kibocsátása A béta-bomlás hajtóereje a nukleonok közti gyenge kölcsönhatás. A részecskék mozgási energiájának összege jellemzı a bomlásra, de a neutrínó és antineutrínó gyakorlatilag nem detektálható, így a maradék elektron illetve pozitron energiaeloszlása folytonos, 0 és a bomlásra jellemzı maximum között. Az elektronbefogást azaz egy, általában belsı, szimmetrikus atompályán rezidens elektron elfogyasztását a többi, az elfogyottnál kisebb helyzeti energiájú pályaelektron átrendezıdése és így az adott (a bomlással keletkezett) elemre jellemzı (karakterisztikus) Röntgen-sugárzás kibocsátása kíséri. A pozitronbomlás nettó energiaigényes folyamat, ezért csak akkor megy végbe, ha a mag belsı átrendezıdése fedezi ezt a többletet. A pozitron a normális anyagi környezetben instabil, µs-ms-nagyságrendő idın belül egy elektronnal egyesülve megsemmisülési (annihilációs) fotonsugárzássá alakul. Az annihilációt megelızi a pozitron termalizálódása (a kibocsátás során kapott mozgási energia ütközésekkel való leadása). A megsemmisülés során amennyiben a két résztvevı elektron spinje ellentétes volt, ami a gyakoribb eset - a két részecske nyugalmi tömege, egymással 180 o -os szögben induló foton mozgási energiájává alakul: e + + e = f, E f = 511 kev [10] Az energia az [1] egyenlettel számítható az elektron nyugalmi tömegébıl. gamma - a nukleonok átrendezıdése nyugalmi tömeggel és töltéssel nem rendelkezı foton kibocsátásával jár. A γ-bomlás hajtóereje nem határozható meg közvetlenül, mint az α- és β-bomlásé, mert ez a bomlási mód csak más magátalakulások maradék, azaz újabb részecske kibocsátásra már nem elegendı többlet-energiájának leadása során következik be, mintegy a mag finomszerkezetének helyreállítása során. A foton energiája diszkrét, szigorúan azonos a megváltozott belsı részecske által betöltött elızı és következı energiaszint különbségével, ezért jellemzı az adott radioizotópra. A mag belsı energiaeloszlásának változása egyes esetekben (fıként kisebb energiaváltozásoknál, Ε γ <-300 kev) 8

9 nem foton kibocsátásával jár, hanem az energia egy, általában belsı, szimmetrikus atompályán rezidens (azaz a magon belül is bizonyos tartózkodási valószínőséggel rendelkezı) elektron mozgási energiájává alakul. Ez a belsı konverzió (internal conversion, IC) E E e E [11] γ,kin + e,köt A [10] egyenlet értelmében a konverziós elektron energiája - az alternatív gammasugárzáshoz hasonlóan szintén diszkrét, csak a gammaenergiánál éppen a kilökött elektron kötési energiájával kisebb. A belsı konverziót az elektronbefogással analóg módon szintén kötelezıen kell, hogy kísérje az atomi elektronpályák átrendezıdése következtében karakterisztikus röntgensugárzás. (Egy nagyobb energiájú pályáról egy kisebbre átlépı elektron energianyeresége, azaz a két pályaenergia különbsége jelenik meg diszkrét energiájú fotonsugárzásként.) Különösen kis rendszámú elemeknél a karakterisztikus röntgensugárzás is képes a belsı konverziót mintegy leképezı energiacserére egy nála kisebb energiájú, tehát külsı pályaelektronnal. A karakterisztikus röntgensugárzás alternatívájaként megjelenı elektronokat Auger-elektronoknak nevezik. hasadás a 90-nél nagyobb rendszámú radioaktív atommagok egy része nem (csak) az elıbb bemutatott háromféle bomlási mód valamelyikével csökkentheti belsı gerjesztett állapotát, hanem két, nagyjából egyforma, közepes mérető atommagra való szétválással (fission) is.a hasadás során zömében radioaktív, nagy neutronfelesleggel rendelkezı, tehát β - -bomlással stabilizálódó nuklidok és hasadásonként -3 szabad neutron keletkezik. A neutronok más nuklidok hasadását indukálhatják: láncreakció. A keletkezett hasadási termékek és azok részecskesugárzása elnyelıdik a hasadóanyagot körülvevı közegben nukleáris energiatermelés alapja. Számítási példa: az emberi szervezetben lévı 40 K-tartalomból származó aktivitás kiszámítása. Adatok: 40 K felezési ideje 1, év, átlagember testtömege 70 kg, átlagos K-tartalom: (esszenciális makroelem, kortól és nemtıl függı koncentráció határok: férfiak 1,7,73 g/kg, nık 1,33,8 g/kg, 10 éves kor körül maximális). Átlag: 0, %, izotóparány a K-on belül 40 0,0118 %. Eredmény: kb. 400 Bq. 19 K (kétszer páratlan tömegszámú nuklid!) bomlási módjai: 89 % β - -bomlás, 11 % EC és γ-sugárzás. 9

10 1. 4. A sugárzások és az anyagi közeg kölcsönhatásai: Általános jellemzık: A közeg kölcsönhatásra képes alkotórészei: elektronok, az atom és az atommag elektromágneses erıtere, atommag. A közeg és a sugárzás közötti kölcsönhatás szerint: - Közvetlenül ionizáló sugárzások: α, β, γ, Röntgen az elektronoknak képesek azok ionizációjához elegendı energiát átadni. - Közvetve ionizáló sugárzás: neutron: atommagokkal való kölcsönhatás során ionizációra képes részecskék jelennek meg. Az elektronokkal való ütközés nem minden esetben vezet azok ionizációjára. A sugárzás által több lépésben átadott energia egy része (általában %-a) nem ionizációt, csak gerjesztést eredményez, azaz összességében a közeg termikus energiáját növeli meg. A gyorsan mozgó szabad töltéshordozók (β - -részecskék vagy ionizált szekunder elektronok) az atomok elektromágneses terében fékezıdve járulékos fotonsugárzást = folytonos röntgensugárzást kelthetnek. A sugárzásnak anyagi közegben megtett rövid (ezért egyenes vonallal közelíthetı) útszakaszán bekövetkezı (ionizációt, gerjesztést vagy szekunder sugárzást kiváltó) kinetikus energiaváltozása a LET: LET = de/dx [1] Lineáris energiaátadási tényezı értéke jelentısen függ a közeg halmazállapotától, a sugárzás típusától és energiájától, ezért nem konstans, de sugárzásfajtánként jellemzıen különbözı. Mivel a sugárzás biológiai veszélyességét a sejt mérettartományában átadott energia határozza meg, a LET jellemzı dimenziója kev/µm α-sugárzás: kölcsönhatási formák: gerjesztés/ionizáció. Fékezıdés során az α + -részecske nagyobbára egyenes úton halad. Az általa eltalált elektronok az adott kötési energiánál lényegesen nagyobb energia-adagot vesznek át a részecskétıl, ezért maguk is ionizáló képességgel rendelkezı, nagy sebességgel haladó részecskék lesznek. Ezek a primer ütközésben szórt elektronok a továbbiakban más elektronoknak adnak át az energiájukból, azokat vagy gerjesztik, vagy ionizálják. A folyamat végeredményeképpen az α + -részecske lelassul, elveszti ionizáló képességét, viszont az ütközések során ionizált elektronok összessége az anyagban szabaddá vált töltést képvisel. Hatótávolság (range) definíciója: átlagos vagy maximális behatolási mélység, értéke függ az energiától és a közeg (elektron)sőrőségétıl. Szabad úthosszak levegıben néhány cm, kondenzált anyagokban kevesebb, mint 100 µm. LET: vízben (élı szervezet anyagában) kev/µm β - és β + -sugárzás: kölcsönhatási formák: - elektronnal ionizáció/gerjesztés; - atomi erıtérrel: fékezési sugárzás (folytonos röntgensugárzás, energiája a közeg rendszámától is függ), Cserenkov-sugárzás: az adott közegben fennálló fénysebességnél nagyobb sebességő elektron emellett látható fényt is kibocsát. 10

11 Primer elektron: a nukleáris sugárzás által elsıként eltalált (ionizált) elektron. A primer részecske által átvett energia a továbbiakban az α-sugárzásnál ismertetett módon alakul át gerjesztett illetve ionizált elektronok halmazává. Hatótávolság: átlagos behatolási mélység. Ez lényegesen rövidebb (kondenzált anyagokban néhány milliméter), mint a β - -részecskék által megtett teljes úthossz, mert az ütközések jelentıs irányváltozással is járnak. LET vízben: 5-10 kev/µm γ- és Röntgen-sugárzás: kölcsönhatási formák: - elektronnal: sokféle szórási modell, legvalószínőbb a Compton- és a fotoeffektus. Elıbbi: rugalmatlan ütközés a foton és a közeg egy elektronja között, a maximális (180 o -os szóráshoz tartozó) átadható energia kisebb, mint a foton teljes energiája, az energiaátadás valószínősége függ a szórás szögétıl, az eredeti energia nagyságától és a rendszámtól. Utóbbi: teljes energia átadása (total absorption), rezonancia-abszorpció egy elektronnal: a foton megszőnik, teljes kinetikus energiáját átveszi a primer elektron. A két kölcsönhatás egymás versenytársa. Bekövetkezésük valószínősége eltérı mértékben függ a sugárzás energiájától és a közeget alkotó atomok rendszámától. A fotoeffektus csak kis energiáknál (<3-400 kev) fordulhat elı. A Compton- illetve fotoeffektus révén szabaddá vált elektronok a továbbiakban a β- sugárzásnál ismertetett módon váltanak ki gerjesztést illetve ionizációt az anyagban. - atomi erıtérrel: párkeltés, ha a foton energiája nagyobb az elektron nyugalmi tömegének kétszeresénél, E f > * 511 kev akkor reális valószínősége van annak, hogy a foton nem abszorpcióval semmisül meg, hanem energiájából egy elektron és egy pozitron keletkezik (lényegében az annihiláció megfordítása), amelyek a maradék (E f -10 kev) energián megosztozva adott kinetikus energiával, egymás pályájával induláskor 180 o -os szöget bezárva távoznak. A pozitron rövid idın belül (azaz valószínőleg ugyanabban az elnyelı közegben) annihilálódik, az elektron ugyanúgy fékezıdik, mint a β - -sugárzás. Összességében tehát a teljes energia átadódik, de az annihilációs fotonok elhagyhatják az adott közeget. - atommaggal: nagyenergiájú (> 4-5 MeV) fotonok abszorpció vagy szórás közben gerjeszthetnek egyes atommagokat: magreakció, radioaktív izotóp keletkezhet a környezeti fotonsugárzás energiáin csak elenyészı számú esetben fordul elı. 11

12 4. ábra: Compton-szórás, teljes abszorpció ( fotoeffektus ) és párkeltés valószínősége a fotonenergia függvényében A sugárgyengülés egyszerősített valószínőségi modellje: di = I( x) σ N dx [13] ahol I a párhuzamosnak feltételezett fotonok árama (intenzitása) [foton/s], σ a sugárgyengüléshez vezetı kölcsönhatás valószínősége egy partnerrel, azaz egy elektronnal, N a partnerek száma az anyag egységnyi úthosszában ( vonalmenti részecskesőrőség ) [darab/m], és dx az anyagban megtett út hossza [m]. Ha az anyag homogén, tehát a vonalmenti sőrőség állandó, és a sugárzási energiától függı kölcsönhatási valószínőség is az, akkor az anyag egészére értelmezhetı a lineáris gyengülési együttható, µ [1/m]: µ = σ N [14] µ tehát az egységnyi úthosszon bekövetkezı gyengülés valószínőségeként értelmezhetı. A [13] egyenlet integrálásával kapjuk a párhuzamos homogén energiájú sugárnyaláb homogén közegben történı gyengülési egyenletét: I = I 0 exp( µ x) [15] ahol I 0 a gyengítetlen nyaláb intenzitása, és x a homogén közeg vastagsága. A fentieket az alábbi 5. ábrán is illusztráljuk. 1

13 5. ábra A gamma-sugárgyengülés egyszerő modellje neutronsugárzás: kölcsönhatási formák: - elektronnal nincs közvetlen kölcsönhatás; - abszorpciós magreakció: a neutron elnyelıdik az eltalált atommagban, és egy átmeneti mag-állapoton keresztül új, döntı többségben radioaktív atommagot hoz létre. Az átmeneti mag kialakulását a neutron beépülésével egyidejőleg részecskék (elsısorban γ-foton) kibocsátása kíséri. Ez a kísérı sugárzás csak a magreakció alatt, tehát a neutronbesugárzás fennállásáig tapasztalható, de a létrejött radioaktív mag bomlási sugárzása ezt követıen is fennáll. Az abszorpciós magreakció fıként kis mozgási energiájú (termikus) neutronokkal következhet be, az egyes atomfajták kölcsönhatási valószínőségét abszorpciós hatáskeresztmetszet -nek nevezik. - szórás: a neutron abszorpció, azaz átmeneti mag keletkezése nélkül szóródik az eltalált atommagon. A szórás eredményezhet magátalakulást (spalláció) vagy csak kinetikus energiát juttat az eltalált atomnak. A szóródás folyamata fıként nagy mozgási energiájú neutronokkal valósul meg. A magátalakulás nélküli szórás különösen valószínő a kis rendszámú, a neutronnál nem sokkal nagyobb magokkal, így elsısorban a hidrogénnel és a deutériummal. Ezekben az ütközésekben nem keletkezik radioaktív nuklid, de a mozgási energiát átvett és ezáltal kötésállapotát elhagyó ionizált hidrogénatom (p + ) a továbbiakban nagy energiájú töltött részecskesugárzásként viselkedik, tehát sugárvédelmi szempontból viselkedése az α + - sugárzáséhoz lesz hasonló. A kölcsönhatásokat különösen a külsı sugárterhelés, tehát az emberi szervezeten kívülrıl érkezı, abba behatolni képes sugárzások energiaátadását az abszorpciós együtthatókkal szokás leírni. Az egyes kölcsönhatási formákat külön-külön abszorpciós együttható jellemzi. Ezeket elsısorban a γ-sugárzás elnyelésének leírására alkalmazzák, mivel ez a sugárzásfajta képes általában külsı sugárterhelést okozni. A részecske teljes energiaveszteségére illetve a 13

14 közeg ionizációjának bekövetkezésére az ezekbıl képezett kumulált abszorpciós együttható határozható meg. µ = σ A m * ρa 3 [16] m m σa = Z * σe [17] atom atom N A ρ = mól A [18] 3 VM m mól µ: lineáris abszorpciós együttható (más néven: makroszkópikus abszorpciós hatáskeresztmetszet, az anyag térfogategységére jutó összes, abszorpcióra alkalmas felület). σ e : egy elektronnak az adott típusú és energiájú sugárzás abszorpciójára alkalmas felülete (elektron-hatáskeresztmetszet, az elektron mint objektum felületének és az ütközés bekövetkezése esetén érvényes abszorpciós valószínőségnek a szorzata, [m /elektron]). σ A : atomi hatáskeresztmetszet. Z: rendszám [elektron/atom]. ρ A : atomsőrőség (az anyag térfogategységében lévı atomok száma [darab/m 3 ], N A az Avogadro-szám (az anyag 1 mólnyi mennyiségében lévı atomok száma), V M móltérfogat. A µ értelmezése eltérı annak függvényében, hogy a sugárzás gyengülésének valószínőségét, vagy csak az abszorpció révén a közeg elektronjainak energiafelvételi (ionizációs vagy gerjesztési) valószínőségét kívánjuk kifejezni vele. de µ = dx [19] E inc. A lineáris abszorpciós együttható a LET fogalmából is levezethetı: itt az egységnyi, ütközésbe vitt energiára (E inc, inc.= incident, ütközési) jutó differenciális energiaveszteséget jelenti. Mivel µ a fenti definíciók szerint egységnyi térfogatra vonatkozik, erısen függ az anyagok halmazállapotától, ezért sok esetben célszerőbb a térfogat helyett egységnyi tömegre vonatkoztatni. ρ µ a lineáris abszorpciós együttható és a sőrőség hányadosa, a tömegabszorciós együttható [m /kg]. A fenti abszorpciós összefüggések közvetlen alkalmazhatóságának feltételei: a sugárzási energia és a közeg homogenitása. Az abszorpciós együtthatók valószínőségként való értelmezése révén az együtthatók összegét egymást kölcsönösen kizáró valószínőségek eredıjének tekinthetjük. Összetett anyagoknál µ-et a molekuláris összetétel szerint súlyozva szokás megadni, itt az egyes µ-k a molekulát alkotó atomok összegzett abszorpciós együtthatóit jelentik. Egy adott atomfajtánál is értelmezhetı az eredı valószínőség az egyes 14

15 kölcsönhatásokra vonatkozó µ-k összegeként, mivel az egyes energiaátviteli folyamatok (Compton-szórás, fotoeffektus, párkeltés) egymásnak nem következményei, hanem egymást kizáró versenytársak. µ = µ 1 + µ + µ = µ i [0] Jellemzı értékek: 100 kev foton vízre (testszövet!) µ=17 m -1, ólomra µ=8700 m -1, 1000 kev foton vízre µ=11 m -1, ólomra µ=10 m -1. Gamma-sugárzásra (diszkrét energia, homogén összetétel) a lineáris sugárgyengülési egyenlet: di = µ * I * dx [1] ( * x) I = I0 *exp µ [] I 0 a forrásból az adott objektum felé tartó, egymással párhuzamosan haladó fotonok intenzitása (árama) [darab/s], I az abszorpciót elkerülı, azaz az ütközést követıen eredeti irányát és energiáját változatlanul megtartó gyengítetlen intenzitás. Az intenzitás-csökkenés (di) mértéke egyenesen arányos a beérkezı részecskék számával és a gyengítı közeg vastagságával, valamint az abszorpció valószínőségével, azaz az abszorpciós együtthatóval. A [17] egyenletbıl I = I 0 / helyettesítéssel levezethetı a felezési rétegvastagság, ln() X 1 =.Mivel a sugárzás gyengítetlen hányadának meghatározása szempontjából µ lényegtelen, hogy a primer elektron/foton-kölcsönhatást követıen a primer elektron kinetikus energiája milyen arányban okoz ionizációt a további elektron/elektron-ütközések során, µ ebben az esetben a teljes gyengülésre vonatkozó lineáris abszorpciós együtthatót kell, hogy jelentse. 15

16 . Dózismennyiségek Az anyagban elnyelt ionizáló sugárzási energia fizikai, az élı anyagban, az emberi test szöveteiben emellett kémiai, biokémiai és biológiai hatást fejt ki. A hatás mértékeként a tömegegységben elnyelt és jelentıs részben ionizációra fordított összes sugárzási energiát, a dózist választották..1. Elnyelt dózis D [Gy = J/kg]; dd/dt, Ḋ dózisteljesítmény: rövid idıszakra esı elnyelt (fizikai) dózis. de E J D =, Gray, Gy dm m [3] kg de, illetve E a sugárzás részecskéi által az adott objektumban (annak infinitezimális elemében) leadott és ott összetett energiaátviteli folyamatok eredményeképpen - részben ionizációt eredményezı összes sugárzási energia, amely tetszıleges számú, de egyenként is az adott közeg ionizációs energiáját jelentısen meghaladó mozgási energiával rendelkezı részecskétıl származhat, m a tárgy tömege. Az elnyelı közeg és az elnyelt sugárzás sajátosságainak szétválasztását bemutató egyenlet: dd dt µ = Φ E * [4] ρ A *f R*E R Φ E = [5] 4 * r * π Az elnyelt dózisteljesítmény a sugárzásra jellemzı energiafluxus (energiaáram-sőrőség) és az anyagra jellemzı, de a sugárzás energiájától is függı tömegabszorprciós együttható szorzata. A a forrás aktivitása [Bq], E R a bomlás során kibocsátott részecske kinetikus energiája [kev/részecske], f R ezen részecskék bomlási gyakorisága [részecske/bomlás]. (Lásd az 1.. fejezetet) A [5] egyenlet felírásakor a sugárforrást pontforrásnak tételezzük fel, amely körül az izodózis-tér gömbszimmetrikus. r a mérési pont távolsága a sugárforrástól. Ha az adott radioizotóp többfajta illetve különbözı energiájú sugárzásokat is kibocsát bomlása során, akkor mivel µ/ρ értékei energiafüggıek minden sugárzásra külön kell felírni a [4] egyenletet. Ha a sugárzás és a közeg fenti sajátosságai ismertek, akkor a konstansok és az anyagok minısége illetve a sugárzási energia függvényében változó, de ismert értékő anyagi jellemzık egy közös tényezıbe, a dózistényezıbe (k γ ) vonhatók össze: dd dt A = k γ * [6] r Többkomponenső sugárzás esetén 16

17 k γ = f i i µ *E i * ρ 4 * π i [7] A k γ dózistényezı nem fizikai konstans (tehát a számos helyen olvasható dózisállandó elnevezés hibás), mert adott sugárzó anyaghoz és adott detektorhoz (elnyelı közeghez) tartozik, de ezeket rögzítve értéke már valóban állandó lesz, táblázatokban hozzáférhetı. Bragg-Gray elv: a külsı sugárterhelés dózisának (dózisteljesítményének) pontos mérhetıségét megszabó elvi feltétel. Q E D x ρ x = = [8] D m Φ Φ E µ * µ * ρ m x a dózist elnyelı közeget (testszövet, víz), m a mérıeszköz anyagát jelenti. Ha a detektort ugyanolyan távolságra tesszük a sugárforrástól, mint az x objektumot, a két energiafluxus ugyanaz lesz és így kiesik. A Q mennyiség akkor konstans, ha az x és m közegek összegzett (az összes, ionizációra vezetı kölcsönhatást tartalmazó) tömegabszorpciós együtthatója szigorúan azonos módon változik a sugárzás energiájával. Más szavakkal: a detektorra és a testszövetre vonatkozó abszorpciós együttható, amely a [17] egyenletnek megfelelıen egymással versengı energiaátviteli folyamatok eredıjeként adódik, ugyanolyan menető, egymástól csak egy konstans együtthatóban különbözı függvény szerint változik a sugárzási energia függvényében. Ekkor Q az energiától (pontosabban: az energia eloszlásától) függetlenül konstans, amit gyakran (hibásan) úgy foglalnak össze, hogy az optimális dózismérı energiafüggetlen. A reális dózismérıknél Q értéke a testszövetbe kívülrıl behatolni képes környezeti sugárzások energiatartományában ( kev között) ±0%-on belül állandó... KERMA KERMA = Kinetic Energy Released in Mass Absorption a sugárzás közvetlenül vagy közvetve ionizációhoz vezetı elnyelése során energiát átvett részecskéknek juttatott összes kinetikus energia. Szokásosan felosztják részecske- és sugárzási KERMÁra, elıbbi az anyag elektronjainak átadott energiát, utóbbi az energiaátadás során keletkezı másodlagos fotonsugárzásokat (folytonos és karakterisztikus röntgensugárzások, lásd 1.3. fejezet) foglalja össze. A KERMA elsısorban a dózis mérésével kapcsolatban használatos fogalom, az az elnyelt dózis, amelynek eredményeképpen a detektorban szabad töltéshordozók (válaszjelek) keletkeznek. A detektor szemben az élı szervezettel a válaszjelek keltése szempontjából ideálisan homogénnak tekintendı, tehát a válaszjelek száma/nagysága nem függhet attól, hogy a detektor érzékeny térfogatának melyik pontjáról származnak. A KERMA (a mérhetı dózis) és az elnyelt dózis csak akkor azonos egymással, ha a sugárzás elnyelésének összetett fizikai folyamata során az elnyelı közeg egy, a beesı primer sugárzás irányára merıleges differenciális vastagságú szeletében a primer kölcsönhatás során 17

18 energiát felvett, a szeletet elhagyó részecskék száma és energiája megegyezik a külsı szeletekbıl az adott szeletbe érkezı szekunder részecskék számával és energiájával. Ekkor fennáll a szekunder részecske egyensúly. Ez az állapot a testszövetbe jutó γ-és Röntgenfotonok esetében mintegy 0.07 mm mélységben már létrejön. 6. ábra A D dózisteljesítmény és a K kerma-teljesítmény változása az x rétegvastagság függvényében >.3. Egyenértékdózis [ Sievert,Sv] H = D * w [9] R w R a sugárzás károsító képességére jellemzı relatív szám, a sugárzási tényezı. w R arányos az egyes sugárfajták átlagos LET-értékével. Értéke α-sugárzásra 0, β - -, γ- és Röntgen-sugárzásra 1, neutronsugárzásra a neutronok igen különbözı, erısen neutronenergia-függı kölcsönhatásainak megfelelıen,5 és 0 között változik, maximális értékét a 100 kev és MeV közötti energiájú neutronok esetében veszi fel, mert ezek az emberi testszövetben hidrogénatomokkal való ütközés révén az α-sugárzással közel azonos LET-értékő H + -ionokat keltenek. Az egyenértékdózis antropomorf fogalom: szigorúan csak az emberi testszövetre alkalmazhatók az adott sugárzási tényezık, más élılényekre más értékeket kellene megállapítani. Biológiai hatások: sejtpusztulás (nekrózis) vagy génmutáció. Elıbbit determinisztikus, utóbbi: sztochasztikus károsító hatásnak nevezzük. A determinisztikus hatás kötelezıen 18

19 bekövetkezik, ha a dózis meghaladja a hatásküszöböt, ebben pl. az égéshez hasonlít. A tünetcsoportot sugárbetegségnek is nevezik. Halálos sugárbetegség oka lehet a központi idegrendszert, az emésztırendszert vagy a vérképzı szerveket ért nagy (>3 4 Gy) dózis. Az emberi test mintegy 0 különbözı sejttípusból áll. Minden sejt az emberi szervezet felépítéséhez és mőködéséhez szükséges teljes genetikai információt tartalmazza, ám ennek csak egy részét használja: egy izomsejtben például más gének aktívak, mint egy agysejtben. A sejtek normális körülmények között szabályosan növekednek, majd életük, az interfázis befejezéseként osztódnak (mitózis), s így újabb sejtek születnek, vagy elhalnak (apoptózis). A mutáció eredményeként a sejt (pontosabban: az eukarióta sejtek) eredeti génállománya megváltozik, legtöbbször a DNS-lánc hasadása (törése) történik meg. A mutációk káros hatása nem a mutációt elszenvedett sejt biológiai viselkedésén, hanem a mutáns sejt osztódását (mitózis) követıen létrejövı új sejtek mőködésén tapasztalható. A DNS (dezoxiribonukleinsav) cukor- és foszfátcsoportokból felépülı kettıs spirál, amelyekhez szerves bázisok kapcsolódnak. Egy láncelem neve nukleotid. A láncot a bázisok között hidrogénhidak tartják össze. A DNS-bıl felépülı örökítı elemek a kromoszómák. A DNS nukleotidjai a sejtet felépítı fehérjék összetételét kódolják. A gén a DNS egy fehérjét kódoló, vagy egy sejti tulajdonságot meghatározó darabja. A gének együtt alkotják az egyed genetikai információit tartalmazó genomot. A mutáns ráksejt (tumorsejt) genetikai programja sérült, szaporodási programját a környezı ép sejtek felemésztésével tudja megvalósítani. A hibás DNS-láncot az interfázis során belsı (intracelluláris) enzimes folyamatokban, a repair során a sejt kijavíthatja. A tumorsejt a mitózis révén manifesztálódik. A rosszindulatú (malignus) tumorsejtek az egészséges sejteknél sokkal gyorsabban osztódnak, és olyan új sejteket hoznak létre, melyek a szervezet számára károsak. A mutációt a szervezet kétféleképpen eliminálhatja: a/ a mutációt szenvedett sejt hormonrendszere felismeri és kijavítja a lánctöréseket repair; b/ az osztódással létrejött új, káros (tumor) sejtet a szervezet védekezı (immun) mechanizmusa észleli és eltávolítja. Ha a kijavítás nem sikeres, kifejlıdik a tumor. Ha tá s 1 00% 0% Küs z öb Dóz is 7. ábra A determinisztikus hatást jellemzı dózis/károsodás összefüggés> 19

20 Koc ká z a t m = 5*10 - /S v Dóz is 8. ábra A sztochasztikus hatásnak betudható kockázat/dózis összefüggés A feltételezett egyenes meredeksége: eset/sv. Ennek értelmezése: a természetes eredető sugárterhelésen kívül elıálló többletdózis növeli a daganatos megbetegedés kockázatát, 1 Sv elszenvedése esetén 5 % annak a valószínősége, hogy a személyben rákbetegség fejlıdik ki. Konzervatív becslés: a kockázatot nem szabad alul- csak felülbecsülni..4. Effektív dózis, lekötött dózis, kollektív dózis Az egyes emberi szövetek nem egyformán érzékenyek az ionizáló sugárzás által keltett génmutációk nyomán a rosszindulatú daganatok kialakulására. A gyors életciklusú, relatíve nagy sejtmagot tartalmazó sejtekbıl felépülı szövetek a legérzékenyebbek. A szövetek relatív érzékenysége szerint súlyozni kell a szerveket érı, adott esetben (belsı sugárterhelés, azaz a sugárforrások inkorporációja esetén) különbözı egyenérték-dózisokat, ez az effektív dózis. = H [30] E H Tw T[Sv] T w T = 1 [31] T Jelenleg alkalmazott w T értékek: 0,08: ivarszervek (genetikus károsodás); 0,1: vörös csontvelı, tüdı, gyomor és bélrendszer, emlı; 0,04: hólyag, emlı, máj, nyelıcsı, pajzsmirigy, stb.; 0,01: bır, csontfelszín további maradék összesen 0,1. H E : effektív dózis, w T szöveti súlyozó tényezı. Inkorporáció lehetıségei: lenyelés, belégzés, bırön át való bejutás. H C : lekötött (effektív) dózis: a szervezetben 1 év alatt jellemzıen ki nem ürülı radioaktív szennyezés integrális dózisa gyermekeknél t=70, felnıtteknél t=50 évre: 0

Alapfokú sugárvédelmi ismeretek

Alapfokú sugárvédelmi ismeretek Alapfokú sugárvédelmi ismeretek - 1 - Bevezetés Az ionizáló sugárzás felhasználása a XIX. század végi felfedezése óta egyre nagyobb teret hódít magának az egészségügy, az ipar, a mezőgazdaság, a tudományos

Részletesebben

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK Somlai János ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK 2004 1. Atomerõmûvek környezeti hatásai, radioaktív kibocsátások Az elmúlt évtizedek rohamos ipari, technikai fejlõdése óhatatlanul

Részletesebben

Nukleáris képalkotás 1.

Nukleáris képalkotás 1. Balkay László Hegyesi Gyula Imrek József Kertész Zsolt Lajtos Imre Kalinka Gábor Mohácsi Ilona Molnár József Valastyán Iván Nukleáris képalkotás 1. 2010. Debrecen 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1 Magfizikai

Részletesebben

A nukleáris üzemanyagciklus

A nukleáris üzemanyagciklus Zagyvai Péter Kókai Zsófia Hózer Zoltán Breitner Dániel Fábián Margit Török Szabina Börcsök Endre A nukleáris üzemanyagciklus radioaktív hulladékai Egyetemi jegyzet Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi

Részletesebben

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Magsugárzások Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Az Orvosbiologia Mérnökképzés "Radiológiai Technikák" cimű tantárgyának egy részlete. A további részeket : Dr. Makó Ernő (SOTE), Dr. Sükösd Csaba,

Részletesebben

A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI

A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI Csete István Országos Mérésügyi Hivatal Az ionizáló sugárzások elleni védelem fontos része a sugárforrások és a sugárzási terek mérése.

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

PR/B04SzCs0101D0015FNI001. Diplomaterv. Készítette: Szekrényesi Csaba. Konzulensek: dr. Szacsky Mihály dr. Sükösd Csaba dr.

PR/B04SzCs0101D0015FNI001. Diplomaterv. Készítette: Szekrényesi Csaba. Konzulensek: dr. Szacsky Mihály dr. Sükösd Csaba dr. PR/B04SzCs0101D0015FNI001 Diplomaterv Készítette: Szekrényesi Csaba Konzulensek: dr. Szacsky Mihály dr. Sükösd Csaba dr. Környei József Diplomaterv feladatkiírás Elektromágneses sugárzáson alapuló képalkotó

Részletesebben

Mag- és részecskefizika 2003 20

Mag- és részecskefizika 2003 20 Mag- és részecskefizika 003 0 11. A β-bomlás FORMÁI (β, β -, elektronbefogás, az univerzális gyenge kölcsönhatás, a bomlás mechanizmusa, a folytonos elektromos spektrum értelmezése, a neutrínó kimutatása,

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE

AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE A TELEPHELY KÖRNYEZETÉBEN File név: PAKSII_KHT_21_Biosugar 1/72 File név: PAKSII_KHT_21_Biosugar 2/72 TARTALOMJEGYZÉK 21 AZ ÉLŐVILÁG SUGÁRTERHELÉSE A TELEPHELY KÖRNYEZETÉBEN...

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Radiológia jegyzet. Radiológia Jegyzet 2007

Radiológia jegyzet. Radiológia Jegyzet 2007 Radiológia Jegyzet 2007 1 Bevezetı: Rtg sugárzás: - -egyenes irányban terjed, sugárforrástól gömbszerően - -terjedéséhez nem kell semmilyen közeg - -terjedési sebessége vákuumban a fénysebesség - -elhajlik

Részletesebben

Készítette: Bagosi Róbert

Készítette: Bagosi Róbert BIOFIZIKA JEGYZET Készítette: Bagosi Róbert 2009.10.06 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A BIOFIZIKA TÁRGYA... 4 ALAPFOGALMAK... 5 A nemzetközi mértékegységrendszer (SI) alapegységei... 5 Mértékegységek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Radon és leánytermékei okozta sugárterhelés vizsgálata barlangban, épületekben Szerző: Szeiler Gábor Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Készült: Radiokémiai és Radioökológiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL...

TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL... 5 1.2. A RADON ÉLETTANI HATÁSAI... 7 1.3. A RADON VISELKEDÉSE TERMÉSZETES KÖRNYEZETÉBEN ANOMÁLIS

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 1/71 File név: PAKSII_KHT_19_Radiohull 2/71 TARTALOMJEGYZÉK 19 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS KIÉGETT KAZETTÁK

Részletesebben

A radioaktív sugárzás rövid és hosszú távú biológiai hatásai

A radioaktív sugárzás rövid és hosszú távú biológiai hatásai A radioaktív sugárzás rövid és hosszú távú biológiai hatásai Lumniczky Katalin, Sáfrány Géza 1. Éves sugárterhelés, dóziskorlátok Élete során minden ember folyamatosan ionizáló sugárzásnak van kitéve.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

Célzott alfa-béta nukleáris terápiás beavatkozás tumoros betegségeknél

Célzott alfa-béta nukleáris terápiás beavatkozás tumoros betegségeknél Célzott alfa-béta nukleáris terápiás beavatkozás tumoros betegségeknél alfa (α)-béta(β) kés (brachyterápia jellegű lokális nukleáris és intraoperatív technika) PR/B99SZM0615T0012MD004 Szacsky Mihály 1

Részletesebben

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok atom- és magfizikából Dr. Horváth András, Berta Miklós 0.2-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból.

Részletesebben

Dr. Zombory László Elektromágneses terek

Dr. Zombory László Elektromágneses terek Dr. Zombory László Elektromágneses terek Hungarian edition Mőszaki Könyvkiadó Kft., Budapest, 8 Minden jog fenntartva. 1 Dr. Zombory László Elektromágneses terek Hungarian edition Mőszaki Könyvkiadó Kft.,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Természettudományi Kar Környezettudományi szak. Atomfizikai Tanszék SZAKDOLGOZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Természettudományi Kar Környezettudományi szak. Atomfizikai Tanszék SZAKDOLGOZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Környezettudományi szak Atomfizikai Tanszék SZAKDOLGOZAT A napelemek környezeti célú vizsgálata (különös tekintettel az energiatermelı zsindelyekre)

Részletesebben

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok

Megújuló energiaforrások. Napkollektorok Megújuló energiaforrások Napkollektorok Tanfolyami jegyzet 2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 Magyarország energia helyzete... 4 A megújuló energiaforrások... 6 A fosszilis energiaforrások... 6 A megújuló

Részletesebben

Sugárvédelemi mérések

Sugárvédelemi mérések Környezetmérnöki Szak XXVI. kötet Dr. Domokos Endre Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre

Részletesebben

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan Dr. Domokos, Endre Szerzői jog 2013 Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet Tartalom

Részletesebben

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ

SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ SZERKEZETI RENDEZETLENSÉG VIZSGÁLATA NEUTRONDIFFRAKCIÓVAL ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL PhD értekezés TEMLEITNER LÁSZLÓ Témavezet : Dr. PUSZTAI LÁSZLÓ MTA SZFKI 7 Nyilatkozat Alulírott Temleitner László

Részletesebben

Foglalkozási megbetegedések, veszélyes vegyi anyagok biztonságtechnikája

Foglalkozási megbetegedések, veszélyes vegyi anyagok biztonságtechnikája Foglalkozási megbetegedések, veszélyes vegyi anyagok biztonságtechnikája http://munkavedelem.unideb.hu Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. 1 fejezet:

Részletesebben

Gazdasági körülmények, életmód, szokások 40% Genetikai adottságok 30% Környezeti tényezık Munkakörnyezeti ártalmak 20% Lakókörnyezeti ártalmak

Gazdasági körülmények, életmód, szokások 40% Genetikai adottságok 30% Környezeti tényezık Munkakörnyezeti ártalmak 20% Lakókörnyezeti ártalmak 1. Az egészség fogalom, és annak WHO- definíciója, a népegészségügyi jellemzık legfontosabb befolyásoló tényezıi, foglalkozási expozíció, foglalkozási ártalom, fokozott expozíció, foglalkozási mérgezés,

Részletesebben