Szentgotthárd Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentgotthárd Város Önkormányzata"

Átírás

1 Város Önkormányzata Készült Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala megbízásából a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) Városfejlesztési Kézikönyv - Második, javított kiadás tartalmi követelményei alapján január 6. Készítette: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft Budapest, Üllői út 66/a II/2. Honlap:

2 Tartalomjegyzék 1. Város helyzete a településhálózatban Szentgotthárd szerepe a településhálózatban Szentgotthárd szerepe az Országos Területfejlesztési Koncepció alapján Szentgotthárd helyzete az országos városhálózatban Szentgotthárd helyzete Vas megye városhálózatában Szentgotthárd vonzáskörzetének bemutatása Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok települési és térségi szinten A város szerepe kistérségi szinten A város szerepe a térségi munkamegosztásban Városi szintű helyzetelemzés Városszerkezet Morfológiai tényezők Történeti tényezők Főbb közlekedési tényezők, nagy rendszerek Város szerkezetét meghatározó egyéb tényezők Főbb szerkezeti problémák és következményeik Gazdaság Ágazati szerkezet (vállalkozások megoszlása ágazat szerint) Vállalkozások megoszlása méret (mikro-, kis és közép, illetve egyéb) szerint Gazdasági aktivitás legfontosabb térbeli különbségei Turizmus, vendéglátás és kiskereskedelem Helyi gazdaságfejlesztés egyéb eszközei Információs társadalom (internet elterjedtsége, használata, e-ügyintézés, stb.) Kultúra szerepe (attrakciók, rendezvények és kapcsolódó szervezetek) Társadalom Demográfia (népesség, korösszetétel, népmozgalom, családi összetétel) Foglalkoztatás (foglalkoztatottság, ingázás, munkanélküliség) Képzettség (iskolai végzettség, szakképzettség, felsőfokú végzettség, munkaerő kínálat és kereslet) Egészségi állapot Lakosság jövedelmi és szociális helyzete Társadalmi önszerveződések, civil szféra aktivitása, ennek fő területei Települési környezet Természeti környezet állapota és veszélytényezők Épített környezet (régészeti értékek, műemlékek, helyi védelem) Lakásállomány (nagysága és minőségi összetétele, tulajdonviszonyok, lakásépítés mértéke, önkormányzati bérlakásállomány) Települési környezeti infrastruktúra Közlekedési infrastruktúra (közösségi közlekedés helyzete, városi területek megközelíthetősége és minősége) Közszolgáltatások

3 Oktatás és nevelés Egészségügy Szociális ellátás (szociális támogatások, szolgáltatások és intézményrendszer) Közigazgatás Közművelődés, szabadidő és sport Korábbi időszak jelentősebb fejlesztései Összegzés SWOT elemzés Városrészek elemzése Belváros Funkcióellátottság Rábakethely Funkcióellátottság Rábatótfalu Funkcióellátottság Máriaújfalu Funkcióellátottság Zsida és Zsidahegy Funkcióellátottság Rábafüzes és Jakabháza Funkcióellátottság Farkasfa Funkcióellátottság Szegregált területek helyzetelemzése Szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása es adatok alapján megjelölt szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek óta történt változások szegregáció tekintetében (önkormányzati adatok alapján) Lakáskörülmények Közszolgáltatások elérhetősége Környezeti infrastruktúra Közlekedési infrastruktúra Humán közszolgáltatások elérhetősége Ágazati politikák Szociálpolitika Lakáspolitika Oktatáspolitika Képzési- és foglalkoztatás politika Együttműködési rendszerek az ágazati politikák kapcsán Korábbi fejlesztések és azok hatásai a szegregátumok területén Stratégia Jövőkép Fejlesztési célok a városra és a városrészekre

4 A város egészére vonatkozó tematikus célok A városrészek fejlesztési céljai Beavatkozások - akcióterületek kijelölése Városközpont akcióterület Termálfürdő és rekreációs központ akcióterület Kaszagyári tömb akcióterület Fenntarthatósági szempontok A fenntartható környezeti fejlődés programja (fejlesztések várható környezeti hatásai) Anti-szegregációs program (beavatkozások) A stratégia koherenciája, konzisztenciája Illeszkedés, összhang a településfejlesztési koncepcióval, településrendezési tervvel Az önkormányzat ágazati vagy tematikus stratégiáival való összhang A Települési Környezetvédelmi Programmal és más környezetvédelmi tervekkel való összhang Területi fejlesztési tervdokumentumokkal (stratégiákkal, koncepciókkal) való összhang Stratégia megvalósíthatóságának kockázatai Megvalósítás eszközei A célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek A városfejlesztés várható pénzügyi mozgástere Megvalósítás szervezeti rendszere Településközi koordináció mechanizmusai Ingatlangazdálkodási koncepció Partnerség Partnerségi folyamatot bemutató dokumentumok Az IVS eredményeinek nyomon követése ( monitoring ) és az IVS rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása Mellékletek Akcióterületek ingatlanainak tulajdonviszonyai és tervezett hasznosításuk Anti-szegregációs szakértő nyilatkozata Képviselő-testületi határozat az IVS elfogadásáról

5 1. Város helyzete a településhálózatban Szentgotthárd város Nyugat-Dunántúlon az északi szélesség 46 fok 57 perc és a greenwichi hosszúság 16 fok 16 percen fekszik. Területe 67,73 km², állandó lakóinak száma (forrás: KSH 2007.). Szentgotthárd Magyarország nyugati részén, a Nyugat-dunántúli Régióban, Vas megye délnyugati részén, a Rába és a Lapincs folyók összefolyásánál fekszik. A Szentgotthárdi kistérség központja, Vas megye és Magyarország nyugati kapuja. Speciális geopolitikai helyzetét a hármas-határmentiség determinálja, mivel Ausztriával és Szlovéniával is határos. A Szentgotthárdi kistérség keleten a Körmendi kistérséggel, délen az Őrségi kistérséggel szomszédos. Ausztriában a haza kistérségek területi szintjéhez hasonló kiterjedésű szomszédja a Jennersdorfi járás. A város közúton a 8. sz. főúton közelíthető meg, amely mint E66 jelű nemzetközi főút biztosítja Ausztria irányában is a leggyorsabb közúti kapcsolatot. Szentgotthárd számára a közlekedési folyosó fejlesztése kiemelt fontossággal bír. A város földrajzi elhelyezkedéséből adódóan közeli elérési útvonala van a nyugat-európai autósztráda rendszerhez (osztrák A2 autópálya). Három térségi jelentőségű város fekszik a közelében: Graz (cca. 70 km), Szombathely és Zalaegerszeg (megközelítőleg 60 km). Legközelebbi reptérként a graz-i (70 km) és fürstenfeld-i (20 km) repülőterek említhetőek meg. 1. térkép: Szentgotthárd elhelyezkedése (forrás: Szentgotthárd szerepe a településhálózatban Szentgotthárd szerepe az Országos Területfejlesztési Koncepció alapján Az OTK lehatárolása három vidékies kistérség-kategóriát különböztet meg a térség népsűrűsége és a népességszámmal meghatározott urbanizált települések előfordulása alapján, amelyek közül Szentgotthárd rurális kistérségben (népsűrűség <120 fő/km 2 ) található. Az OTK meghatározása szerint jellemzően vidékies kistérség, ahol a vidékfejlesztés a kistérség egészére irányulhat, mint a kistérségi fejlesztési stratégiák meghatározó eleme. Itt a foglalkoztatottságban a primer szektor súlya többnyire átlagon felüli. 4

6 Szentgotthárd 2. térkép: Szentgotthárd rurális térségbe történt besorolása (forrás: OTK) A mező- és erdőgazdaság a legjelentősebb területhasználó. E homogénen vidéki kistérségek fejlesztése során mindig a kistérségben kell gondolkodni (pl. elérhetőség, közszolgáltatásszervezés, térségi turisztikai fejlesztések, egységes táji karakter falumegújítási programok), a települések elosztott térségi forrásokra támaszkodó elszigetelt fejlesztései nem célravezetők. Urbanizált központoktól távoli fekvésük miatt a térségek külső kapcsolatainak, elérhetőségének fejlesztése hangsúlyos. Szentgotthárd 3. térkép: Szentgotthárd fekvése a természeti és táji értékben gazdag besorolás alapján (forrás: OTK) Az Országos Területfejlesztési Koncepció alapján Szentgotthárd vidékies, természeti, kulturális és táji értékekben gazdag területen fekvő település. Az OTK fenti ábrája szerint Szentgotthárd és térsége Nemzeti Park által érintett területen fekszik. A kistérség az Őrségi Nemzeti Park által védett természeti területekkel érintett. 5

7 Szentgotthárd térségében a következő célokat tűzi ki az OTK: - Helyi természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása: A munkahelyteremtést a környezetkímélő ipari beruházások ösztönzése; A megújuló energiaforrásokon alapuló helyi energiagazdálkodási, valamint az anyag- és hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása; A környezetbarát ökoturizmus elterjedésének ösztönzése; A közeli vagy távolabbi urbanizált területekről érkező vendégekkel való tartós, családias vendéglátói kapcsolatok kialakításának, a helyi lakosság és az üdülőnépesség gazdasági és kulturális partnerségének ösztönzése; Megteremteni az üdülőhelyi funkciókhoz szükséges települési infrastruktúrát és közbiztonságot; A helyi termelési, tájhasznosítási, kézműves kultúrákra támaszkodó, a tájkaraktert kihasználó termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások erősítése; Ösztönözni kell az erdők közjóléti, rekreációs, funkcióinak az ökológiai szempontoknak megfelelő kialakítását; Támogatni kell a környezettudatos gondolkodást, szemléletformálást szolgáló és a helyi, táji értékek bemutatására épülő programkínálat kidolgozását; A társadalmi részvételen és széleskörű partnerségen alapuló hazai Natúrpark hálózat kialakítását, továbbfejlesztését ösztönözni; Támogatni az építészeti örökség, a népművészet, és a kézműves hagyományok és emlékek megőrzését; Elősegíteni, hogy a magántőke, a közösségi és magánszféra közötti partnerség növekvő szerepet kapjon a kulturális örökség épületeinek és tárgyainak helyreállításában, a kultúrtájak megőrzésében, fenntartásában és hasznosításában. - Helyi humán erőforrás fejlesztés-szervezés érdekében indokolt: Erősíteni a lakosság aktív részvételén és együttműködésén alapuló helyi fejlesztési kezdeményezéseket; Támogatni a lakosság különböző csoportjai közötti partneri együttműködések kialakítását; Fejleszteni a helyi fiatalok és felnőttek élményszerű, informális tanulását segítő oktatási-nevelési tevékenységeket. - Környezeti és kulturális szempontú tervezés érdekében indokolt: A táji egységek településcsoportjainak gazdaságfejlesztési együttműködései és a faluhálózatok kialakítása; A tájsebek, természetkárosítások rehabilitációját elvégezni; A természetvédelmi, tájesztétikai és tájökológiai szempontokat érvényesíteni a mező- és erdőgazdasági tevékenységek összehangolásával, őshonos fajok telepítésének ösztönzésével; A térségek erdőterületeinek természetességét javítani, törekedve a tájak erdőtömbjeinek összekapcsolására is; A térségeknek fenntarthatósági keretstratégiákat kell kidolgozni; 6

8 A térségek fejlesztési kezdeményezéseit környezeti és fenntarthatósági szempontok alapján kell megvizsgálni; A kastélyok, kúriák, várak, egyedi (kultúr)táji értékek (hidak, emlékhelyek, keresztek, emlékfák, stb.) állagmegóvása, környezetük fejlesztése; A táji értékek tűz- és katasztrófavédelmének biztosítása. A város az IVS-ben a fenti célokkal összefüggésben jelöli ki a feladatokat. Ennek értelmében fontosnak tartja a természeti környezet, táji értékek és a kulturális örökség értékeinek megóvását, fenntartható hasznosítását és bemutatását a lakosság és vállalkozások bevonásával. A turizmus, a természeti környezet elemi közül főként a folyók (Rába és Lapincs) és az Őrség és Vendvidék közelsége adta lehetőségek kihasználására épül. Mindezek mellett Szentgotthárd környezetével harmóniában élő és fejlődő, rendezett és esztétikus megjelenésű európai kisváros, a kistérség minden térségközponti funkcióval ellátott központja, folyamatosan kismértékben növekvő lakosságszámmal Szentgotthárd helyzete az országos városhálózatban A magyarországi településhálózatban Szentgotthárd a városhierarchia alsó szintjén helyezkedik el. A kisvárosban fellelhető intézmények átlagos számban és választékban vannak jelen (pl. kereskedelem, középfokú oktatás, közszolgáltatások, bankfiókok, turisztikai szolgáltatások), ugyanakkor egyéb modern, középfokú szerepkörei részben hiányosak, részben kialakulófélben vannak (pl. gazdaságszervezés, korlátozott térségi vonzás, innováció). A hiányzó vagy részleges funkciók kiterjesztése és megerősítése Szentgotthárd településhálózatban betöltött pozíciójának fokozatos javításával, valamint a térségben betöltött középfokú ellátási szerepeinek kiszélesedésével jár. 4. térkép: Szentgotthárd elhelyezkedése (forrás: A gazdasági-fejlődési folyamatok, a települési kapcsolatok ma már a természetes és az infrastrukturális adottságok alapján kialakuló térségi szerveződések szerint alakulnak. Szentgotthárd további kedvező, gazdaságilag is hasznosítható földrajzi/természeti adottsága az értékes és érintetlen táji környezet (Őrségi Nemzeti Park, Rába és Lapincs folyók), valamint a természeti kincsnek tekinthető termálvíz. A település legfőbb turisztikai vonzereje az élmény- és wellness fürdő (St. Gotthard Spa & Wellness), amely 645 méteres mélységből feltörő 34,5 Celsius-fokú termálvízre épült. Az önkormányzati tulajdonú fürdő 2007-ben nyitotta meg kapuit, általa a város jövőjének egyik meghatározó pillérévé vált az idegenforgalom. Szentgotthárd termálvize, a nemzetközileg is egyre fontosabb és jövedelmezőbb egészségturizmus, a gazdag táji és természeti környezete az ökoturizmus és a sportturizmus fejlesztésének lehetőségét biztosítják. Szentgotthárd kedvező közlekedési helyzete a turisztikai adottságok kihasználását is segíti, a nagyvárosok (Szombathely, Zalaegerszeg, Graz) és a turisztikai célpontok (Őrség, Vendvidék) közelsége pedig megfelelő fogyasztói keresletet biztosít a rekreációs és szabadidőipar, valamint idegenforgalom számára. 7

9 Szentgotthárd helyzete Vas megye városhálózatában Szentgotthárd területnagyságát tekintve Vas megye második, lakónépességét tekintve a hatodik legnagyobb városa. Az egymás szomszédságában elhelyezkedő települések közti funkcionális kapcsolatokra irányuló vizsgálatok szerint a megyében Szombathely központtal alakult ki jelentősebb méretű agglomeráció, amely nagyságrendileg 30 településből áll (forrás: Szombathely MJV és Agglomerációja területfejlesztési programja, ). Szentgotthárd közvetlen környezetében a települések közti kapcsolatok viszonylag laza rendszere mutatható ki, városi település-együttest formálva (15 település). Vas megyében a Szentgotthárdhoz hasonló méretű és adottságú kisvárosi szintű településeken él a lakosság 30%-a. Szentgotthárd és a 14 szomszédos település stabilan együttműködő kistérséget alkot Szentgotthárd vonzáskörzetének bemutatása Szentgotthárd szerepköre a város méretének és gazdaságföldrajzi fekvésének megfelelően kistérségi szinten jelentős. A település amely egyben a nevéről elnevezett kistérség központja 1983-ban kapott városi rangot. A szentgotthárdi kistérség két országgal is határos, nyugatról és északról Ausztriával, míg délről Szlovéniával. A kistérségre az ott élő nemzetiségek (német, szlovén) révén jellemző a kulturális sokszínűség. A kistérség központjában él a lakónépesség 60 %-a. Szentgotthárd jórészt ellátja a kistérségi központ szerepét, bár egyes közintézmények csak Körmenden érhetők el. A város környezetében 14 település (Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu és Vasszentmihály), elsősorban apró és kisméretű falvak találhatóak, melyek átlagos lélekszáma 459 fő. Szentgotthárd a kistérségi szintű központi feladatait a 4807-es KSH sorszámú statisztikai kistérségben látja el. 5. térkép: Szentgotthárdi kistérség települései (forrás: 8

10 Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok települési és térségi szinten Települési önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátása Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati törvény felhatalmazása alapján egyaránt ellát kötelező, illetve az SZMSZ-ben meghatározva önként vállalt feladatokat. A kötelező feladatok a következő területekre terjednek ki: kommunális, egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési és igazgatási feladatok. A kommunális jellegű feladatokat megállapodás alapján az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat szervezte, majd a szilárd hulladék elszállítására és kezelésére a MÜLLEX Kft.-vel, a városi temető fenntartásra a Vas Megyei Temetkezési Vállalattal kötött a város szerződést. Az egészségügyi ellátásban 3 fő háziorvos és 2 fő házi gyermekorvos vállalkozói formában, 1 fő háziorvos pedig közalkalmazottként látja el az alapellátást, továbbá az önkormányzati fenntartású Rendelőintézet keretein belül biztosított a védőnői szolgálat és a fogászati szakellátás működtetése. Az építéshatósági-, gyámügyi-, és okmányirodai feladatokat és az orvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat nem csupán települési, hanem körzeti tevékenységként a kistérségben is ellátja. A közművelődési feladatokat a Móra Ferenc Városi Könyvtár fenntartásával, valamint közművelődési megállapodás alapján a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervezésében látja el a város. A Kossuth Filmszínház (mozi) vállalkozási szerződés alapján működik. A három éven aluli gyermekek bölcsődei ellátását megállapodás alapján a Tótágas Közalapítvány végzi. Az önkormányzat önként vállalt feladatként végzi a középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást a III. Béla Szakképző Iskola intézmény fenntartásával. További önként vállalt feladat az említett szakorvosi ellátás, melyet a Rendelőintézet keretein belül biztosítja a város. Kistérségi önkormányzati feladatok ellátása A szentgotthárdi kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény, valamint a 65/2004. (IV.15.) Korm. rendelet alapján abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebb, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján létrehozták a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást (továbbiakban: Társulás). A Társulás munkaszervezete a székhelytelepülés képviselő-testületének hivatala, a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal végzi mindazon feladatokat, melyek a többcélú társulással kapcsolatosan felmerülnek. Így különösen a pénzügyi feladatokat, a Társulás keretében ellátott szakmai irányítási feladatokat, a Társulás működtetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, stb. A Társulás feladatait elsősorban a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül működő Kistérségi Iroda látja el, de a munkaköri leírásuk szerint részben kistérségi feladatot, részben egyéb önkormányzati feladatot ellátó köztisztviselők is segítik a Társulás működését. Miután a városi és a kistérségi ügyek mára szétválaszthatatlanok, gyakorlatilag nincs olyan ügyintéző, aki kizárólag a kistérségi ügyekkel foglalkozik. A Kistérségi Iroda 3 fő ügyintézőjének feladata például a város oktatási, közművelődési, szociális- és egészségügyi teendőinek ellátása is. Azzal, hogy nem került felállításra egy külön, önálló munkaszervezet, hanem a Polgármesteri Hivatal vállalta magára ezeket a feladatokat, lényegesen olcsóbb 9

11 megoldást választott a térség (megj. a kistérségi társulások túlnyomó többsége annak ellenére, hogy intézményeket nem is tartanak fent önálló munkaszervezeteket hoztak létre, átlagosan 5-6 fővel.). A Társulás munkaszervezetének kiadásaihoz évben 24 millió Ft állami támogatást igényelhetett a Társulás. A Társulás pályázati forrásból 1 fővel működteti a Szentgotthárdi Helyi Vidékfejlesztési Irodát, amely az elmúlt időszakban aktívan közreműködött az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban megfogalmazott vidékpolitikai, a vidéki térségek felzárkóztatását elősegítő fejlesztési célok megvalósításában. Az Iroda az ÚMVP III. és IV. tengelyébe tartozó intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységével is segítette a vidékfejlesztésben érintett helyi szereplőket, ugyanúgy, mint az éppen aktuális LEADER program kapcsán. Szentgotthárd Város Önkormányzata az alapfokú oktatás- és nevelés, valamint a szociális alapellátási feladatokat is társulási formában látja el. A Társulás fenntartása alatt-, és a Társulási megállapodásban rögzített feltétek szerint működött a szentgotthárdi székhelyű és önkormányzati alapítású: - Játékvár Óvoda, ahol az óvodai nevelés biztosított az egész kistérség számára, - Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény látja el az alapfokú oktatást, alapfokú művészetoktatást zeneművészeti és képzőművészeti ágon, valamint a gimnáziumi oktatást, - Városi Gondozási Központ útján biztosított a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a szociális információs szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali ellátása, valamint az időskorúak átmeneti elhelyezése, illetve gondozása, a támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai ellátás, - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül működnek a gyermekjóléti szolgáltatások, a családsegítés, valamint az adósságkezelési szolgáltatás a rászorulók részére. A Társulás a feladatait egyrészt intézményfenntartóként, másrészt, mint közszolgáltatásokat szervező intézmény maga is aktívan részt vállal a feladatok ellátásban. A Társulás a kistérség minden települése azon belül Szentgotthárd számára az alábbi területeken szolgáltat: 1. Intézmény fenntartásával látja el az oktatás-nevelés területén: - az óvodai nevelést: Játékvár Óvoda Szentgotthárd, Kerekerdő Óvoda Rönök, Tapsifüles Óvoda Gasztony, valamint a szentgotthárdi óvodában foglalkoztatott logopédus útján a logopédiai ellátást, - az alapfokú oktatást: a Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amely intézményben pedagógus végzi a gyógy- és testnevelést, a szociális- és gyermekjóléti területen: - Városi Gondozási Központ Szentgotthárd végzi a szociális alapellátást, mely kiterjed a házi segítségnyújtásra, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, a támogató szolgálatra és egyéb közösségi ellátásokra, - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd által a szociális-, és gyermekjóléti alapellátás tartalmazza a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást. 2. Szervező tevékenység révén biztosított: - a Rendelőintézet Szentgotthárd irányításával az orvosi ügyeleti ellátás; - a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban foglalkozatott belső ellenőr útján a belső ellenőrzési tevékenységek; 10

12 - a Móra Ferenc Városi Könyvtár irányításával a mozgókönyvtári szolgáltatás; - a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával kötött megállapodás útján a nevelési tanácsadás. A Társulás munkaszervezeti feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal végzi. Kiemelten fontos Szentgotthárd Város Önkormányzata számára a közszolgáltatások jelentős részének többcélú társulás útján történő ellátása, illetve megszervezése, mivel a társulási formában történő feladatellátás az önkormányzatok számára költséghatékonyabb és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtását teszik lehetővé. A Társulás útján biztosított közszolgáltatások központi finanszírozása a következők szerint alakult 2008-ban: Normatív támogatás jogcíme: Költségvetési támogatás (felhasználási kötöttség nélkül / felhasználási kötöttséggel) /Ft Kiegészítő normatíva (Társulási feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás költségvetési törvény VIII. melléklet szerint) /Ft Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás Nappali intézményi ellátás Szociális étkeztetés Támogató szolgálat Közösségi ellátás Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Óvodai nevelés Alapfokú iskolai oktatás Középfokú iskolai oktatás Alapfokú művészetoktatás Napközi otthon, bejárási, étkezési és tankönyvtámogatás, TKT bej Intézményi társulás óvodájába, iskolájába való bejárás Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai és szociális továbbképzés Társulás munkaszervezet támogatás Mozgókönyvtári feladatellátás Belső ellenőrzési feladatellátás Iskolabusz szolgáltatás Összesen: táblázat: Társulás közszolgáltatásainak állami finanszírozása (forrás: évi önkormányzati zárszámadás) A költségvetési törvény által a társulási szinten történő feladatellátás normatíva útján történő többletfinanszírozása, a társulások szélesebb pályázati lehetőségei, valamint az a tény, hogy a Társulást nem sújtja a jövedelem differenciálódás mérséklése miatti elvonás, mindezek összességében a közszolgáltatások finanszírozása szempontjából kedvező lehetőségeket teremtettek évben a kistérség önkormányzatai számára. 11

13 A kistérségi társulás fontos eredménye, hogy a községek a Társulás által biztosított közszolgáltatások többségéhez továbbra is térítésmentesen jutnak hozzá, a szolgáltatások után a Társulás semmiféle hozzájárulást nem kér az önkormányzatoktól. A Társuláshoz befizetendő tagdíjból fizeti a Társulás a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíját és ebből finanszírozza az évenként megjelenő kistérségi programajánló kiadványt, a fennmaradó részből pedig kistérségi pályázati alapot képez. A többcélú kistérségi társulás megalakítása azonban nem pusztán anyagi előnyöket jelent: a Társulás működése egyre szorosabbra köti össze a Társulást alkotó településeket. A havi rendszerességgel tartott Társulási Tanácsi és Jegyzői Kollégiumi üléseken túl a térség szereplőinek / döntéshozóinak gyakori találkozási pontja a Társulás munkaszervezete. Ezeken a fórumokon nemcsak a szoros értelemben vett napirenddel foglalkozhatnak a települések vezetői, hanem az egyéb információáramlás- és közvetítés is közvetlen formát kap A város szerepe kistérségi szinten A kistérség területe 233,43 km 2, az átlagos népsűrűsége 65 fő/km 2. A térség lakosságszáma az elmúlt években fő körül mozgott. Szentgotthárd környezetében 14 kistelepülés található, melyeknek lélekszáma a 20 főtől főig terjed. Közös jellemzőjük, hogy többségük aprófalu és lakosságuk jelentős részének Szentgotthárd biztosít munkalehetőséget. A vendvidéki településekre különösen jellemző az a szerkezeti sajátosság, hogy egymástól távolabb elhelyezkedő porták alkotnak szórvány településszerkezetet. Valamennyi település önálló önkormányzattal, Csörötnek, Alsószölnök és Vasszentmihály főállású polgármesterrel rendelkezik. A kistérségben Alsószölnök, Felsőszölnök és Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu, Rátót, Rábagyarmat és Nemesmedves, Csörötnek, Magyarlak és Kondorfa településeken, valamint Vasszentmihály és Rönök településeken körjegyzőség működik. A közigazgatási térségi feladatokat Szentgotthárd város látja el. A statisztikai kistérség egyben a területfejlesztés és a vidékfejlesztés kistérség egysége. A települések közül egyedül Szentgotthárd rendelkezik városi ranggal, amely egyben Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás központja és április 28-i megalakulása óta számos programot dolgozott ki a kistérség fejlesztése érdekében. Szentgotthárd a hozzá kötődő környékbeli települések lakói számára is működteti egyes közigazgatási, közhatalmi szervezetét illetve részlegét pl. Hatósági és Okmányiroda, Munkaügyi Központ kirendeltsége, Gyámhatóság, Építéshatósági hivatal, Rendőrőrs, Polgári Védelmi Parancsnokság. Más, szolgáltatásokat nyújtó szervezetek pl. bankok, biztosítók is üzemeltetnek olyan irodákat, fiókokat, amelyeket a környékbeliek is felkeresnek. A város középiskolájába és a zeneiskolába is járnak gyerekek a környékbeli községekből. A szociális otthon lakói szintén tágabb környezetből érkeznek. A könyvtárat, a múzeumot, a művelődési központot, a színházat és a mozit sem csak a helyi lakosok látogatják. Egészségügyi ellátás terén az orvosi ügyeletet kistérségi szinten biztosítja a város. A város kereskedelmi központ funkciója kevésbé markáns. Néhány szaküzlet pl. ruházati, mezőgazdasági, vas-műszaki, bútor, gépalkatrész, számítástechnikai, könyv, építőanyag, stb. a térség lakosságát is kiszolgálja. Multinacionális kereskedő cégek is megjelentek a városban, így a napi cikkek elfogadható árszínvonalon szerezhetők be. A városban üzletet nyitott hazai és nemzetközi kiskereskedelmi üzletláncok: Coop, Real és CBA (hazai tulajdonban), illetve Penny Market, Spar és Match (külföldi érdekeltség). A hipermarketek közül is érdeklődtek már a lehetőségek iránt, de a városvezetés nem kívánja 12

1. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

1. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 1 1. A 280/2004. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 1. SZ. MELLÉKLETE 1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1.1.1. MAGASABBRENDŰ TERVFAJTÁK TÉRSÉGRE VONATKOZÓ ELHATÁROZÁSAI ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás Petrovics Zsolt okl. környezetgazdálkodási mérnök

SZENTGOTTHÁRD VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás Petrovics Zsolt okl. környezetgazdálkodási mérnök SZENTGOTTHÁRD VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás Petrovics Zsolt okl. környezetgazdálkodási mérnök e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci, 2009. november KERTES 1997KFT. TOLNAI Jánosié DR. TUBA - TERV KFT. ADROVITZ MIKLÓS FM STAT KFT. LINZENBOLD MARIANN 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program Fenntartható

Részletesebben

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. TÉT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

A sokszínűség harmóniája

A sokszínűség harmóniája A sokszínűség harmóniája A város szerepe Helyzetértékelés Városrészek Tematikus célok Stratégia Akcióterületek Kockázatok Megvalósíthatóság Partnerség Anti-szegregáció Készült Albertirsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Borsodnádasd Város Önkormányzata Borsodnádasd Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Borsodnádasd 2013. február Integrált Városfejlesztési Stratégia Borsodnádasd, 2012 E-mail: info@projmenkft.hu oldal 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETELEMZÉS I KÖTET Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester 8237 Tihany, Kossuth

Részletesebben

Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26

Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26 Felsőzsolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2013. I.kötet Helyzetfeltárás, helyzetelemzés 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26 1.1. Településhálózati

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ÖSSZEGZÉS 1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2. HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA EGYEZTETÉSI ANYAG Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív Program Fenntartható

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából

Részletesebben