Kiegészítő melléklet. a éves beszámolóhoz december 31-i fordulónapra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra"

Átírás

1 Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft Hollóháza, Károlyi út 11. KSH számjel: Kiegészítő melléklet a éves beszámolóhoz december 31-i fordulónapra Hollóháza, április 14. Pálfi József sk. a társaság vezetője (képviselője)

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS RENDJE A TÁRSASÁG ELSZÁMOLÁSI SAJÁTOSSÁGAI AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RENDKÍVÜLINEK MINŐSÍTETT TÉTELEK A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS IDŐPONTJAI A ÉVI MÉRLEG FŐBB ELTÉRÉSEINEK BEMUTATÁSA IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI ELŐLEGEK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK VEVŐKÖVETELÉSEK EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK SAJÁT TŐKE LEKÖTÖTT TARTALÉK CÉLTARTALÉK KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK) EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ALAKULÁSA ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE EGYÉB BEVÉTELEK IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI RENDKIVŰLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK TÁRSASÁGI ADÓALAPOT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK BEMUTATÁSA A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ALAPJÁN KÖTELEZŐEN KIMUTATANDÓ ADATOK KERESETEK SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK KÖNYVVIZSGÁLATI DÍJ, FB-TAGOK JAVADALMA... 21

3 3 9.4 TÁMOGATÁSI PROGRAM KERETÉBEN VÉGLEGES JELLEGGEL KAPOTT ÖSSZEGEK VESZÉLYES HULLADÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS BONTÁSA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULÁSA A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓK CASH FLOW ELEMZÉS KUTATÁS FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása A vevőállomány kor szerinti összetétele december 31-én A szállító állomány kor szerinti összetétele december 31-én Cash flow kimutatás december 31.

4 4 1. A társaság bemutatása A Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. Az eddigi működés során olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára. A Hollóházi Hungarikum Kft tevékenységi köre az alábbi: Múzeumi tevékenység (Fõtevékenység) Háztartási porcelán termékek gyártása, kis- és nagykereskedelme Háztartási kerámia gyártása Kerámiaszigetelő gyártása Műszaki kerámia gyártása Egyéb kerámiatermék gyártása Tűzálló termék gyártása Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kereskedelme Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Csomagküldő, internetes kiskereskedelem A társaság egyszemélyi tulajdonosa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A Hollóházi Hungarikum Kft. székhelyén (3999. Hollóháza, Károlyi út 11.sz.) kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végez rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak: Cím 1074 Budapest, Dohány u. 1/c 9021 Győr, Aradi vértanúk u Hévíz, Deák tér Kecskemét, Arany János u Miskolc, Városház tér Nyíregyháza, Kossuth tér Szeged, Kölcsey u Gyula, Kossuth tér Debrecen, Piac u Hollóháza, Petőfi u.3. Tevékenység Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem

5 5 2. A beszámoló készítés rendje A társaság beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének a Számviteli törvény rendelkezései szerint tesz eleget, melynek megfelelően Éves beszámolót is készít évben a társaság Számviteli Politikája a jogszabályoknak és a változó folyamatoknak megfelelően átalakításra és újra kiadásra került. Az éves beszámoló részei: - mérleg, - eredménykimutatás, - kiegészítő melléklet. Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentés is készül. A társaság összköltség eljárásra épülő eredménykimutatást készít, ennek megfelelően elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban könyveli a költségeit, a 6-os, 7-es számlaosztályban nem könyvel. A Kft. A típusú mérleget és eredménykimutatást készít. A társaság évi mérlegkészítési időpontja a fordulónapot követő év január 31., mely időpontig a tárgyévi mérleget érintő gazdasági események a főkönyvi nyilvántartásban rögzítésre kerültek. A Kft. könyvvizsgálatra kötelezett, éves beszámolóját választott könyvvizsgáló vizsgálja felül. A könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettség felelős vezetője a társaságnál : Hoffmann Attila gazdasági igazgató PM nyilvántartási száma : Könyvvizsgáló: Even Balance Számviteli és Szolgáltató Kft., 1065 Budapest Révay u. 10. Cg.szám: , MKVK: , nevében eljáró, személyes könyvvizsgáló: Helyes-Pongó Ágnes, MKVK: A mérleg elfogadásáról, az eredmény felosztásáról, a veszteségelhatárolásról az Alapító dönt. Az éves beszámoló nyilvános, az üzleti jelentés korlátozottan nyilvános, az abba való betekintésről a Kft. ügyvezető-igazgatója dönt. 3. A társaság elszámolási sajátosságai Társadalombiztosítási szempontból a társaság nem kifizetőhely, a kötelezettségek és ellátások elszámolása az OEP-nél történik, a havi bevallásokat készíti a Kft. Jelentős összegűnek tekintjük a hibát, ha a hiba feltárásának évében az adott évre vonatkozó ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások együttesen, előjeltől függetlenül számított, saját tőkét módosító összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át vagy 1mFt-ot.

6 6 4. Az eszközök és források értékelése 4.1 Immateriális javak Az immateriális javak aktiválása (a bruttó érték meghatározása) beszerzéskor tényleges beszerzési áron, saját előállítás esetén előállítási költségen történik. A mérlegérték a bekerülési érték és az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti érték. 4.2 Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök aktiválására beszerzéskor tényleges beszerzési áron, saját előállítás esetén tényleges közvetlen költségen kerül sor. A beszerzési ár tartalmazza: - a vételárat, - felárat, engedményt, - szállítási, üzembe helyezési költségeket, - beszerzéssel kapcsolatos közvetítői díjat, - vám-, vámkezelési díjat, - bizományosi díjat, - beszerzéshez kapcsolódó adókat, illetékeket (felszámított, le nem vonható ÁFA), - beruházási hitelkamat üzembe helyezésig felmerült összegét, - üzembe helyezésig felmerült egyéb hatósági és szolgáltatási eljárási díjakat. A saját előállítású termékek közvetlen költségei tartalmazzák mindazon költségtételeket, melyek az adott eszközzel szoros kapcsolatba hozhatóak és az adott eszköz előállítása, üzembe helyezése, bővítése, átalakítása során merülnek fel. A mérlegben történő kimutatásuk aktualizált bekerülési értéken történik, mely a bruttó érték és az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti érték. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének leírási kulcsai az eszközök fizikai és erkölcsi elhasználódásához igazodóan kerültek megállapításra. A leírási kulcsok a Számviteli Politikában rögzítésre kerültek. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineárisan történik. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint annak piaci értéke, illetve megrongálódása, megsemmisülése vagy a beruházás meghiúsulása esetén. A kis értékű tárgyi eszközök körébe a ,- Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó, egy éven belül elhasználódó eszközök tartoznak, melyek bekerülési értékét használatba vételkor egy összegben költségként elszámoljuk.

7 7 4.3 Befektetett pénzügyi eszközök A részesedéseket, értékpapírokat állományba vételkor beszerzési áron, a mérlegben aktualizálva az esetleges értékvesztéssel csökkentett, illetve értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken értékeljük. Az adott kölcsönök a követelésekre vonatkozó szabályok szerint, a hosszúlejáratú bankbetétek pedig a pénzeszközökre vonatkozó szabályok szerint kerülnek értékelésre. 4.4 Készletek A társaságnál az egy évnél rövidebb elhasználódási idejű készleteket a forgóeszközök között tartjuk nyilván. Bontása: nyers- és alapanyagok, egyéb anyagok, félkész termékek, késztermékek, kereskedelmi áruk. Készletre vételük tényleges beszerzési áron (nyers- és alapanyag, egyéb anyag, kereskedelmi áruk), illetve önköltségi áron (félkész-, késztermékek) történik. Az alapanyagok nyilvántartása, felhasználása tényleges beszerzési áron történik. A egyéb anyagok, munkahelyi készletek nyilvántartása, a felhasználás elszámolása bekerülési áron történik. A saját termelésű készleteket év közben elszámoló áron tartjuk nyilván (elszámoló ár), melyet év végén a tárgyévi tényleges közvetlen önköltségre helyesbítünk a zárókészletre eső készletérték különbözet elszámolásával. A közvetlen önköltség utókalkulációs tételei: - közvetlen anyagköltség, - normatív alapon számított közvetlen energia, - közvetlen bér és személyi jellegű ráfordítások a közterheivel, - a termék előállításához közvetlenül kapcsolódó egyéb költségek. A késztermékek közvetlen önköltsége az értékesítéssel kapcsolatos költségeket nem tartalmazza. A kereskedelmi áruk nyilvántartása, elszámolása tényleges beszerzési áron történik. A társaság tényleges mennyiségi számbavételezéssel leltározza a meglévő készleteit. A beszámolót az esetleges leltáreltérések rendezését követően állítja össze. Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, amikor a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci érték alacsonyabb, mint a könyvekben nyilvántartott érték.

8 8 4.5 Követelések A követeléseket a társaság a jogszerűen követelhető, az adós által elismert összegben veszi állományba. A külföldi pénzértékre szóló követeléseket a társaság a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon tartja nyilván. Devizás eszközöknek és forrásoknak az év végi árfolyamkülönbözetét a számviteli törvény előírásai szerint a mérlegfordulónapra át kell értékelni, ezért az éves beszámolóban a devizás követelések is a mérlegfordulónapi árfolyamon szerepelnek. A mérleg fordulónapja előtt lejárt határidejű követelésekből egyedi minősítés szerint értékvesztés elszámolására kerül sor. Amennyiben a mérlegkészítés időpontjáig bizonyossá válik valamely lejárt határidejű követelés behajthatatlansága, azzal a követelés állománya csökken és hitelezési veszteségként leírásra kerül. 4.6 Értékpapírok Az egyéves futamidőn belüli értékpapírokat a forgóeszközök között mutatjuk ki, és beszerzési áron vesszük állományba. Az értékpapírok bekerülési értékét értékvesztés elszámolásával csökkentjük, ha a mérlegkészítés idején piaci értékük jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték. 4.7 Pénzeszközök A pénztári, banki pénzeszközöket a befolyt forintértéken, devizát, valutát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamán vesszük nyilvántartásba. 4.8 Saját tőke - Jegyzett tőke: értéke az alapító okiratban rögzített és a cégbíróságon bejegyzett összeget mutatja. - Tőketartalék: az alapítóktól véglegesen átvett eszközök értékét mutatja. - Eredménytartalék: az előző gazdasági évekből származó, a társaságnál maradó tehermentes jövedelmet mutatja. - Lekötött tartalék: az eredménytartalékból lekötött összegeket és a kapott pótbefizetés összegét foglalja magába. - Értékelési tartalék: a Számviteli Törvény előírása szerinti piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét tartalmazza. - Mérleg szerinti eredmény: a tárgyévi realizált adózott eredményből a társaságnál maradó rész összegét mutatja.

9 4.9 Céltartalékok A társaságnál céltartalékot kell képezni: - garanciális kötelezettségekre, - korengedményes nyugdíjak, végkielégítések fedezetére, - környezetvédelmi kötelezettségekre. Céltartalék képezhető: - fenntartási, átszervezési költségekre, - környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre, - peres ügyek várható veszteségeire. Céltartalék képzésénél az egyedi értékelés elvét kell követni Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön, hitel, a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség. Rövid lejáratú kötelezettségek között szerepeltetjük az egy éven belüli kötelezettségeket. A rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a rövid lejáratú hiteleket, a vevőktől kapott előlegeket, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó kötelezettségeket, a hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes törlesztő részleteit, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeket Időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki: - a mérleg fordulónapja előtt felmerülő olyan kiadásokat, melyek költségként (ide értve a halasztott ráfordítások is) a fordulónapot követő időszakra számolhatók el, - a mérleg fordulónapja után esedékes bevételeket, melyek a mérlegidőszakban számolandók el. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki: - azokat a fordulónap előtt befolyt pénzbevételeket, melyek árbevételként (ide értve a keletkezett bevételek is) a fordulónap utáni időszakra számolhatók el, - azokat a mérleg fordulónapja előtt elszámolt költségeket, melyek csak a fordulónapot követően lesznek pénzkiadások, - a mérleg fordulónapja és a készítés időpontja között ismertté váló, a mérlegidőszakára eső kártérítéseket, késedelmi kamatokat, stb., - a mérlegidőszakhoz kapcsolódó prémiumokat, jutalmakat és azok járulékait. - a költségek ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatásként elszámolt összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegeket, melyet a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor kell megszüntetni Rendkívülinek minősített tételek Rendkívüli bevételként ill. rendkívüli ráfordításként számoljuk el azokat a tételeket, melyek a szokásos vállalkozási tevékenységtől eltérnek, a társaság rendes üzletmenetén kívül esnek, a beszámolási év gazdálkodási eredményével szoros kapcsolatban nem állnak, valamint azokat a tételeket, melyeket a Számviteli Törvény alapján ide kell sorolni.

10 A mérleg és eredménykimutatás időpontjai A évi beszámoló fordulónapja: december 31. A évi beszámoló készítés időpontja: január A évi mérleg főbb eltéréseinek bemutatása A évi mérleg főösszeg 10,28 %-kal, eft-tal növekedett, ezen belül a saját tőke, azaz a társaság vagyona, a tárgyévi mérleg szerinti eredmény összegével ( eft) növekedett. e Ft-ban Megnevezés év év Eltérés Index e Ft Nyitó=100% ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök ,63% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,43% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,24% Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,82% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,80% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,70% Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ,98% I. KÉSZLETEK ,49% II. KÖVETELÉSEK ,31% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,16% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések ,15% III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ,21% C. Atív időbeli elhatárolások ,47% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,28% FORRÁSOK D. Saját tőke ,37% I. JEGYZETT TŐKE ,00% II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,22% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,78% E. CÉLTARTALÉKOK F. Kötelezettségek ,81% II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,81% Rövid lejáratú hitelek ,00% Kötelezettségek áruszállításból és szolgláltatásból (szállítók) ,77% Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,63% G. Passzív időbeli elhatárolások ,37% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,28% 1.sz. táblázat

11 11 Az eszköz oldalon a befektetett eszközök állománya 3,37 %-kal ( eft-tal) csökkent, a forgóeszközök állománya pedig 26,98 %-kal ( eft-tal) növekedett. A mérlegfőösszeg 47,43 %-át kitevő tárgyi eszközök állománya 6,36 %-kal csökkent. A mérlegfőösszeg 51,84 %-át kitevő forgóeszközök 26,98 %-os állománynövekedése több hatásból tevődik össze: A készletek értéke 55,49 %-kal ( eft-tal), a követelések 6,31 % -kal (2.862 eft-tal) növekedett, a pénzeszközök állománya pedig eft-tal csökkent. A követelések közül a vevőállomány eft-tal növekedett, az egyéb követelések állománya pedig eft-tal csökkent. A forrásoldali mérlegfőösszeg 39,36 %-át kitevő saját tőke a eft mérleg szerinti eredménnyel növekedett. A kötelezettségek összege 8,81 %-kal, eft-tal nőtt. Mérlegfőösszeghez viszonyitva 43,68 %-ról 43,09 %-ra változott. Passziv időbeli elhatárolások eft-tal, 9,37 %-kal emelkedett. 5.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök Immateriális javaknál 34,57 %-os, eft értékű csökkenés mutatkozik. A csökkenést minimális eszközbeszerzés mellett az értékcsökkenés okozza. A tárgyi eszközök állománya 2,76 %-kal csökkent az előző évhez képest, az ingatlanoknál 3,18 %-os, míg a műszaki berendezéseknél 14,2 %-os, egyéb berendezéseknél 1,3 %-os a csökkenés. A tárgyi eszközök csökkenését az elszámolt értékcsökkenés és egy használaton kívüli ingatlan értékesítése okozza. Beruházásra adott előleg a mérlegben a pénztárgépek cseréjéhez kapcsolódóan 240 eft-tal szerepel. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásait a 1. sz. melléklet tartalmazza Befejezetlen beruházások, beruházási előlegek Befejezetlen beruházás év végén nem volt. Beruházási előleg: 240 eft összegben volt, a pénztárgépek beszerzésével kapcsolatban. 5.3 Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszköze a társaságnak nem volt december 31-én. 5.4 Készletek A készletek állománya a évhez képest 51,65 %-kal növekedett az alábbiak szerint: (eft) Megnevezés év év Változás Anyagok ,12% Egyéb anyagok ,67% Áruk ,34% Befejezetlen és félkész termék ,81% Késztermék ,39% Készletre adott előleg ,00 % ÖSSZESEN: ,49 % 2.sz. táblázat A készletek esetében évben értékvesztés nem került elszámolásra.

12 Vevőkövetelések, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések A követelések állományán belül meghatározó a vevőkövetelések értéke, aránya 75,84 %. A december 31-i vevőállomány eft. 24,16 %-kal, eft összegben növekedett. A vevőállomány kor szerinti összetételét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A követelésállományra a behajthatóságot figyelembe vevő értékvesztés került elszámolásra, összhangban a számviteli törvény előírásaival. Emellett a behajthatatlan követeléseket társaságunk hitelezési veszteségként leírta. (3. sz. táblázat) Értékvesztés mérlegtételek szerinti bontásban Ft-ban: 31 Számlaosztályhoz: ÉRTÉKVESZTÉS Partner neve Állomány Elszámolt Megjegyzés % értéke értékvesztés Belföldi vevő/311 Amigo Ajándékbolt H694 számla 100 DHK Étterem Kft NY Szirnett Kft NY Inform Média Kft H ÖSSZESEN: Külföldi vevő/316 EUR-ban Anna Takacova NY ,09 Jonas Wagell K ,89 Passaéacqua NY ,77 ÖSSZESEN: sz. táblázat 2012.évi 2013-ban 2013.évi értékvesztés visszaírt értékvesztés eft EUR értékvesztés eft EUR Belföldi Külföldi Összesen: A évben belföldi vevőkre képzett értékvesztés 4.821eFt-tal kevesebb, míg a külföldi vevőkre képzett értékvesztés 259 eft-tal meghaladja az előző évben megképzettet. A képzés a számviteli törvény szerint egyedi értékelés elve alapján történt, összesen eft összegben. A felszámolás és csődeljárás alatt lévő partnereinknél általános elvként 100%-os mértéket alkalmaztunk. Kintlévőségeink növekedésének megakadályozása érdekében a vevőkkel folyamatosan egyeztettünk, a partner megtartása érdekében fizetési megállapodásokat kötöttünk a részletekben történő fizetésre. A partnerek jelentős részénél a fenti eljárás eredményre vezetett.

13 Egyéb követelések Állománya 25,85 %-kal, eft-tal csökkent. adatok eft-ban Megnevezés év év Adott előlegek 100 Helyi adók Bankkártya számla Áthúzódó ÁFA Egyéb követelések Kaució, óvadék Összesen: sz. táblázat 5.7 Értékpapírok Társaságunk évben értékpapírral nem rendelkezett. 5.8 Pénzeszközök A pénzeszközök állománya év végén eFt, amely eft-tal kevesebb, mint a év végi állomány. A pénzeszközök meghatározó része bankbetét. 5.9 Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások összege 663 eft, amely 95 eft-tal alacsonyabb az előző évinél. adatok eft-ban Megnevezés év év Bevételek aktív elhatárolása - Pü. Műveletek akt. id. elhat Kiadások, ráfordítások elhatárolása - Bérleti, lízingdíjak díj elhatárolása - Költségek aktív időbeli elhatárolása biztosítás bérleti díj energia telefon Összesen: sz. táblázat

14 Saját tőke Az előző évhez viszonyítva 12,37 %-kal növekedett. megnevezés év évi mérleg szerinti eredmény átvezetése évi mérleg szerinti eredmény Záró állomány Jegyzett tőke Tőketartalék 0 Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke táblázat 5.11 Lekötött tartalék évben nem volt társaságunknál Céltartalék A számvitelről szóló évi C. tv. által biztosított lehetőséggel Társaságunk nem élt 2013 évben Kötelezettségek A mérlegben kimutatott kötelezettségek összege: eft, mely az előző évinél 8,81 %-kal ( eft-tal) magasabb. A kötelezettség teljes összegét a rövid lejáratú kötelezettség teszi ki. A legnagyobb tétel a rövid lejáratú kölcsön eft-os MNV Zrt. tulajdonosi kölcsöne. Jelentős tétel az egyéb kötelezettségek, melyek tartalma az adóhatósággal és a munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettségek és szállítói kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A szállítói kötelezettség december 31-én eft volt, amely e Ft-tal meghaladja a év végi állomány. A szállítóállomány kor szerinti megoszlását a 3. sz. melléklet mutatja.

15 5.15 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (e Ft) Megnevezés év év Jövedelem elszámolás Erzsébet utalvány 768 Adófizetési kötelezettség (SZJA, ÁFA, járulékok, stb.) Támop előleg Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ÖSSZESEN: sz. táblázat 5.16 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben társaságunknál nem volt Passzív időbeli elhatárolások (eft) Megnevezés év év Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 Kiadások, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása - Elhatárolt bér, prémium és járulékai - Hitelkamatok Könyvvizsgálati díj Egyéb elhatárolás Halasztott bevételek Fejlesztési célra kapott támogatás ÖSSZESEN: sz. táblázat A passzív időbeli elhatárolások állománya évhez viszonyítva eft-tal növekedett.

16 16 6. A évi eredménykimutatás 6.1 Az eredménykimutatás alakulása A évi eredménykimutatás eft mérleg szerinti eredményt tartalmaz. A nyereség alakulására ható főbb tényezők az alábbiak : Sorszám Megnevezés (e Ft) Éves tény Eltérés e Ft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,90% 02. Exportértékesítés nettó árbevétele ,45% I. Értékesítés nettó árbevétele ,59% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,13% III. Egyéb bevételek ,59% IV. Anyagjellegű ráfordítások ,31% V. Személyi jellegű ráfordítások ,97% VI. Értékcsökkenési leírás ,46% VII. Egyéb ráfordítások ,40% A ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,44% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,47% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,71% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ,22% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,67% X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY ,67% XII. Adófizetési kötelezettség ,66% F. ADÓZOTT EREDMÉNY ,78% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,78% 9.sz. táblázat Javasoljuk a tulajdonosnak, hogy a eft összegű mérleg szerinti eredményt helyezze az eredménytartalékba Értékesítés nettó árbevétele (eft) Megnevezés év év Változás Értékesített belföldi termék árbevétel ,90% Export árbevétel ,45% Értékesítés nettó árbevétele ,59% 10. sz. táblázat Az értékesítés nettó árbevétele 10,59 %-kal növekedett az előző évhez képest.

17 17 Exportárbevétel alakulása: - termék és áruexport Szlovákia Németország Svédország Olaszország Anglia Japán eft eft eft 746 eft 94 eft 551 eft Importbeszerzés alakulása: - anyag-import Németország Olaszország Csehország eft 340 eft 321 eft 6.3. Egyéb bevételek (eft) Megnevezés év év Ért. tárgyi eszközök bevétele Üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevétel 2 12 Támogatás MUK Miskolc MNV Zrt. Támogatás ESZA Támop / Káresemény miatti bevétel Egyéb bevétel Vevő értékvesztés térülés miatti kivezetése ÖSSZESEN: sz. táblázat

18 6.4 Igénybe vett szolgáltatások (eft) Megnevezés év év Utazási, kiküldetési költségek Karbantartási költségek Szállítási költség Posta, telefon, fax Szakkönyv, napilap, folyóirat Informatikai,irodai és telekommunikációs ktg Vagyonvédelem Bérleti díjak Hirdetés, reklám, marketing Oktatás, továbbképzés Tagsági díjak, pályázati, szakértői díjak Köztisztaság, takarítás Könyvelési díj Ügyvédi, közjegyzői díj Könyvvizsgálói díj Rezsiköltség, energia Vásár, kiállítás, rendezvény költségei Gépkocsikhoz kapcsolódó ktg. (útdíj, parkolás stb Egyéb szolgáltatás ÖSSZESEN: sz. táblázat Az igénybevett szolgáltatások költsége 29,27 %-kal haladja meg az előző évit év 2013 Munkaerőkölcsönzés Üzletvitel Munkavédelem Márkaboltok közös ktg Gk. költségek 365 Kereskedelmi.piackutatás 800 Erzsébet utalvány.költsége 182 Dekoráció,fotó,logó terv 258 Környezet.védelmi bevallás 120 Egyéb szolgáltatás Összesen:

19 Egyéb szolgáltatások (eft) Megnevezés év év Bankköltségek Kamarai tagdíj Költségként elszámolt adó Egyéb hatósági díjak, illetékek Vagyon- és gépjármű biztosítás ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.6 Egyéb ráfordítások (eft) Megnevezés év év Tárgyi eszköz értékesítés Adók, illetékek, hozzájárulások Értékvesztés, terven felüli écs Egyéb ráfordítás ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.7. Pénzügyi műveletek bevételei (eft) Megnevezés év év Kapott kamatok Árfolyamnyereségek Egyéb pü-i müveletek bevétele ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai (eft) Megnevezés Fizetett kamatok Árfolyamveszteségek Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.9. Rendkívüli bevételek, ráfordítások Társaságunknál nem volt rendkivüli bevétel, ráforditás. 7. Mérlegen kívüli kötelezettségek Mérlegen kívüli kötelezettség a Kft.-nél nem volt.

20 20 8. Társasági adóalapot módosító tételek bemutatása Csökkentő jogcimek eft Adótörvény szerinti értékcsökkenés Értékvesztés visszaírás Értékesített eszközök TA szerinti értéke Adóalap csökkentő összesen Növelő jogcimek Értékesített eszközök könyvszerint értéke Számvitel törvény szerinti értékcsökkenés Bírság 28 Követelésre elszámolt értékvesztés Egyéb adóalapot növelő tétel 821 Adóalap növelő összesen sz. táblázat Társasági adó számításának levezetése: (eft) Megnevezés Adózás előtti eredmény Növelő tételek Csökkentő tételek Társasági adó 2013 összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény sz. táblázat Minimumadó levezetése NEM ALKALMAZVA (eft) Bevételek összesen Elábé Közvetített szolgáltatás 0 Korrigált bevétel Adóalap (korrigált bev. 2 %-a) Minimumadó évre sz. táblázat

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben