Kiegészítő melléklet. a éves beszámolóhoz december 31-i fordulónapra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra"

Átírás

1 Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft Hollóháza, Károlyi út 11. KSH számjel: Kiegészítő melléklet a éves beszámolóhoz december 31-i fordulónapra Hollóháza, április 14. Pálfi József sk. a társaság vezetője (képviselője)

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉS RENDJE A TÁRSASÁG ELSZÁMOLÁSI SAJÁTOSSÁGAI AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK RENDKÍVÜLINEK MINŐSÍTETT TÉTELEK A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS IDŐPONTJAI A ÉVI MÉRLEG FŐBB ELTÉRÉSEINEK BEMUTATÁSA IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI ELŐLEGEK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK VEVŐKÖVETELÉSEK EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK SAJÁT TŐKE LEKÖTÖTT TARTALÉK CÉLTARTALÉK KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK) EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ALAKULÁSA ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE EGYÉB BEVÉTELEK IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI RENDKIVŰLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK TÁRSASÁGI ADÓALAPOT MÓDOSÍTÓ TÉTELEK BEMUTATÁSA A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ALAPJÁN KÖTELEZŐEN KIMUTATANDÓ ADATOK KERESETEK SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK KÖNYVVIZSGÁLATI DÍJ, FB-TAGOK JAVADALMA... 21

3 3 9.4 TÁMOGATÁSI PROGRAM KERETÉBEN VÉGLEGES JELLEGGEL KAPOTT ÖSSZEGEK VESZÉLYES HULLADÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS BONTÁSA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULÁSA A TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓK CASH FLOW ELEMZÉS KUTATÁS FEJLESZTÉS KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása A vevőállomány kor szerinti összetétele december 31-én A szállító állomány kor szerinti összetétele december 31-én Cash flow kimutatás december 31.

4 4 1. A társaság bemutatása A Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. Az eddigi működés során olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára. A Hollóházi Hungarikum Kft tevékenységi köre az alábbi: Múzeumi tevékenység (Fõtevékenység) Háztartási porcelán termékek gyártása, kis- és nagykereskedelme Háztartási kerámia gyártása Kerámiaszigetelő gyártása Műszaki kerámia gyártása Egyéb kerámiatermék gyártása Tűzálló termék gyártása Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kereskedelme Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Csomagküldő, internetes kiskereskedelem A társaság egyszemélyi tulajdonosa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A Hollóházi Hungarikum Kft. székhelyén (3999. Hollóháza, Károlyi út 11.sz.) kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végez rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak: Cím 1074 Budapest, Dohány u. 1/c 9021 Győr, Aradi vértanúk u Hévíz, Deák tér Kecskemét, Arany János u Miskolc, Városház tér Nyíregyháza, Kossuth tér Szeged, Kölcsey u Gyula, Kossuth tér Debrecen, Piac u Hollóháza, Petőfi u.3. Tevékenység Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem Porcelán kiskereskedelem

5 5 2. A beszámoló készítés rendje A társaság beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének a Számviteli törvény rendelkezései szerint tesz eleget, melynek megfelelően Éves beszámolót is készít évben a társaság Számviteli Politikája a jogszabályoknak és a változó folyamatoknak megfelelően átalakításra és újra kiadásra került. Az éves beszámoló részei: - mérleg, - eredménykimutatás, - kiegészítő melléklet. Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentés is készül. A társaság összköltség eljárásra épülő eredménykimutatást készít, ennek megfelelően elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban könyveli a költségeit, a 6-os, 7-es számlaosztályban nem könyvel. A Kft. A típusú mérleget és eredménykimutatást készít. A társaság évi mérlegkészítési időpontja a fordulónapot követő év január 31., mely időpontig a tárgyévi mérleget érintő gazdasági események a főkönyvi nyilvántartásban rögzítésre kerültek. A Kft. könyvvizsgálatra kötelezett, éves beszámolóját választott könyvvizsgáló vizsgálja felül. A könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettség felelős vezetője a társaságnál : Hoffmann Attila gazdasági igazgató PM nyilvántartási száma : Könyvvizsgáló: Even Balance Számviteli és Szolgáltató Kft., 1065 Budapest Révay u. 10. Cg.szám: , MKVK: , nevében eljáró, személyes könyvvizsgáló: Helyes-Pongó Ágnes, MKVK: A mérleg elfogadásáról, az eredmény felosztásáról, a veszteségelhatárolásról az Alapító dönt. Az éves beszámoló nyilvános, az üzleti jelentés korlátozottan nyilvános, az abba való betekintésről a Kft. ügyvezető-igazgatója dönt. 3. A társaság elszámolási sajátosságai Társadalombiztosítási szempontból a társaság nem kifizetőhely, a kötelezettségek és ellátások elszámolása az OEP-nél történik, a havi bevallásokat készíti a Kft. Jelentős összegűnek tekintjük a hibát, ha a hiba feltárásának évében az adott évre vonatkozó ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások együttesen, előjeltől függetlenül számított, saját tőkét módosító összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át vagy 1mFt-ot.

6 6 4. Az eszközök és források értékelése 4.1 Immateriális javak Az immateriális javak aktiválása (a bruttó érték meghatározása) beszerzéskor tényleges beszerzési áron, saját előállítás esetén előállítási költségen történik. A mérlegérték a bekerülési érték és az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti érték. 4.2 Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök aktiválására beszerzéskor tényleges beszerzési áron, saját előállítás esetén tényleges közvetlen költségen kerül sor. A beszerzési ár tartalmazza: - a vételárat, - felárat, engedményt, - szállítási, üzembe helyezési költségeket, - beszerzéssel kapcsolatos közvetítői díjat, - vám-, vámkezelési díjat, - bizományosi díjat, - beszerzéshez kapcsolódó adókat, illetékeket (felszámított, le nem vonható ÁFA), - beruházási hitelkamat üzembe helyezésig felmerült összegét, - üzembe helyezésig felmerült egyéb hatósági és szolgáltatási eljárási díjakat. A saját előállítású termékek közvetlen költségei tartalmazzák mindazon költségtételeket, melyek az adott eszközzel szoros kapcsolatba hozhatóak és az adott eszköz előállítása, üzembe helyezése, bővítése, átalakítása során merülnek fel. A mérlegben történő kimutatásuk aktualizált bekerülési értéken történik, mely a bruttó érték és az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti érték. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének leírási kulcsai az eszközök fizikai és erkölcsi elhasználódásához igazodóan kerültek megállapításra. A leírási kulcsok a Számviteli Politikában rögzítésre kerültek. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineárisan történik. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint annak piaci értéke, illetve megrongálódása, megsemmisülése vagy a beruházás meghiúsulása esetén. A kis értékű tárgyi eszközök körébe a ,- Ft egyedi értékhatárt meg nem haladó, egy éven belül elhasználódó eszközök tartoznak, melyek bekerülési értékét használatba vételkor egy összegben költségként elszámoljuk.

7 7 4.3 Befektetett pénzügyi eszközök A részesedéseket, értékpapírokat állományba vételkor beszerzési áron, a mérlegben aktualizálva az esetleges értékvesztéssel csökkentett, illetve értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken értékeljük. Az adott kölcsönök a követelésekre vonatkozó szabályok szerint, a hosszúlejáratú bankbetétek pedig a pénzeszközökre vonatkozó szabályok szerint kerülnek értékelésre. 4.4 Készletek A társaságnál az egy évnél rövidebb elhasználódási idejű készleteket a forgóeszközök között tartjuk nyilván. Bontása: nyers- és alapanyagok, egyéb anyagok, félkész termékek, késztermékek, kereskedelmi áruk. Készletre vételük tényleges beszerzési áron (nyers- és alapanyag, egyéb anyag, kereskedelmi áruk), illetve önköltségi áron (félkész-, késztermékek) történik. Az alapanyagok nyilvántartása, felhasználása tényleges beszerzési áron történik. A egyéb anyagok, munkahelyi készletek nyilvántartása, a felhasználás elszámolása bekerülési áron történik. A saját termelésű készleteket év közben elszámoló áron tartjuk nyilván (elszámoló ár), melyet év végén a tárgyévi tényleges közvetlen önköltségre helyesbítünk a zárókészletre eső készletérték különbözet elszámolásával. A közvetlen önköltség utókalkulációs tételei: - közvetlen anyagköltség, - normatív alapon számított közvetlen energia, - közvetlen bér és személyi jellegű ráfordítások a közterheivel, - a termék előállításához közvetlenül kapcsolódó egyéb költségek. A késztermékek közvetlen önköltsége az értékesítéssel kapcsolatos költségeket nem tartalmazza. A kereskedelmi áruk nyilvántartása, elszámolása tényleges beszerzési áron történik. A társaság tényleges mennyiségi számbavételezéssel leltározza a meglévő készleteit. A beszámolót az esetleges leltáreltérések rendezését követően állítja össze. Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, amikor a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci érték alacsonyabb, mint a könyvekben nyilvántartott érték.

8 8 4.5 Követelések A követeléseket a társaság a jogszerűen követelhető, az adós által elismert összegben veszi állományba. A külföldi pénzértékre szóló követeléseket a társaság a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon tartja nyilván. Devizás eszközöknek és forrásoknak az év végi árfolyamkülönbözetét a számviteli törvény előírásai szerint a mérlegfordulónapra át kell értékelni, ezért az éves beszámolóban a devizás követelések is a mérlegfordulónapi árfolyamon szerepelnek. A mérleg fordulónapja előtt lejárt határidejű követelésekből egyedi minősítés szerint értékvesztés elszámolására kerül sor. Amennyiben a mérlegkészítés időpontjáig bizonyossá válik valamely lejárt határidejű követelés behajthatatlansága, azzal a követelés állománya csökken és hitelezési veszteségként leírásra kerül. 4.6 Értékpapírok Az egyéves futamidőn belüli értékpapírokat a forgóeszközök között mutatjuk ki, és beszerzési áron vesszük állományba. Az értékpapírok bekerülési értékét értékvesztés elszámolásával csökkentjük, ha a mérlegkészítés idején piaci értékük jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték. 4.7 Pénzeszközök A pénztári, banki pénzeszközöket a befolyt forintértéken, devizát, valutát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamán vesszük nyilvántartásba. 4.8 Saját tőke - Jegyzett tőke: értéke az alapító okiratban rögzített és a cégbíróságon bejegyzett összeget mutatja. - Tőketartalék: az alapítóktól véglegesen átvett eszközök értékét mutatja. - Eredménytartalék: az előző gazdasági évekből származó, a társaságnál maradó tehermentes jövedelmet mutatja. - Lekötött tartalék: az eredménytartalékból lekötött összegeket és a kapott pótbefizetés összegét foglalja magába. - Értékelési tartalék: a Számviteli Törvény előírása szerinti piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét tartalmazza. - Mérleg szerinti eredmény: a tárgyévi realizált adózott eredményből a társaságnál maradó rész összegét mutatja.

9 4.9 Céltartalékok A társaságnál céltartalékot kell képezni: - garanciális kötelezettségekre, - korengedményes nyugdíjak, végkielégítések fedezetére, - környezetvédelmi kötelezettségekre. Céltartalék képezhető: - fenntartási, átszervezési költségekre, - környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre, - peres ügyek várható veszteségeire. Céltartalék képzésénél az egyedi értékelés elvét kell követni Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön, hitel, a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség. Rövid lejáratú kötelezettségek között szerepeltetjük az egy éven belüli kötelezettségeket. A rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a rövid lejáratú hiteleket, a vevőktől kapott előlegeket, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó kötelezettségeket, a hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes törlesztő részleteit, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeket Időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki: - a mérleg fordulónapja előtt felmerülő olyan kiadásokat, melyek költségként (ide értve a halasztott ráfordítások is) a fordulónapot követő időszakra számolhatók el, - a mérleg fordulónapja után esedékes bevételeket, melyek a mérlegidőszakban számolandók el. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki: - azokat a fordulónap előtt befolyt pénzbevételeket, melyek árbevételként (ide értve a keletkezett bevételek is) a fordulónap utáni időszakra számolhatók el, - azokat a mérleg fordulónapja előtt elszámolt költségeket, melyek csak a fordulónapot követően lesznek pénzkiadások, - a mérleg fordulónapja és a készítés időpontja között ismertté váló, a mérlegidőszakára eső kártérítéseket, késedelmi kamatokat, stb., - a mérlegidőszakhoz kapcsolódó prémiumokat, jutalmakat és azok járulékait. - a költségek ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatásként elszámolt összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegeket, melyet a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor kell megszüntetni Rendkívülinek minősített tételek Rendkívüli bevételként ill. rendkívüli ráfordításként számoljuk el azokat a tételeket, melyek a szokásos vállalkozási tevékenységtől eltérnek, a társaság rendes üzletmenetén kívül esnek, a beszámolási év gazdálkodási eredményével szoros kapcsolatban nem állnak, valamint azokat a tételeket, melyeket a Számviteli Törvény alapján ide kell sorolni.

10 A mérleg és eredménykimutatás időpontjai A évi beszámoló fordulónapja: december 31. A évi beszámoló készítés időpontja: január A évi mérleg főbb eltéréseinek bemutatása A évi mérleg főösszeg 10,28 %-kal, eft-tal növekedett, ezen belül a saját tőke, azaz a társaság vagyona, a tárgyévi mérleg szerinti eredmény összegével ( eft) növekedett. e Ft-ban Megnevezés év év Eltérés Index e Ft Nyitó=100% ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök ,63% I. IMMATERIÁLIS JAVAK ,43% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,24% Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,82% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,80% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,70% Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ,98% I. KÉSZLETEK ,49% II. KÖVETELÉSEK ,31% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,16% Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések ,15% III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ,21% C. Atív időbeli elhatárolások ,47% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,28% FORRÁSOK D. Saját tőke ,37% I. JEGYZETT TŐKE ,00% II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,22% V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,78% E. CÉLTARTALÉKOK F. Kötelezettségek ,81% II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,81% Rövid lejáratú hitelek ,00% Kötelezettségek áruszállításból és szolgláltatásból (szállítók) ,77% Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,63% G. Passzív időbeli elhatárolások ,37% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,28% 1.sz. táblázat

11 11 Az eszköz oldalon a befektetett eszközök állománya 3,37 %-kal ( eft-tal) csökkent, a forgóeszközök állománya pedig 26,98 %-kal ( eft-tal) növekedett. A mérlegfőösszeg 47,43 %-át kitevő tárgyi eszközök állománya 6,36 %-kal csökkent. A mérlegfőösszeg 51,84 %-át kitevő forgóeszközök 26,98 %-os állománynövekedése több hatásból tevődik össze: A készletek értéke 55,49 %-kal ( eft-tal), a követelések 6,31 % -kal (2.862 eft-tal) növekedett, a pénzeszközök állománya pedig eft-tal csökkent. A követelések közül a vevőállomány eft-tal növekedett, az egyéb követelések állománya pedig eft-tal csökkent. A forrásoldali mérlegfőösszeg 39,36 %-át kitevő saját tőke a eft mérleg szerinti eredménnyel növekedett. A kötelezettségek összege 8,81 %-kal, eft-tal nőtt. Mérlegfőösszeghez viszonyitva 43,68 %-ról 43,09 %-ra változott. Passziv időbeli elhatárolások eft-tal, 9,37 %-kal emelkedett. 5.1 Immateriális javak, tárgyi eszközök Immateriális javaknál 34,57 %-os, eft értékű csökkenés mutatkozik. A csökkenést minimális eszközbeszerzés mellett az értékcsökkenés okozza. A tárgyi eszközök állománya 2,76 %-kal csökkent az előző évhez képest, az ingatlanoknál 3,18 %-os, míg a műszaki berendezéseknél 14,2 %-os, egyéb berendezéseknél 1,3 %-os a csökkenés. A tárgyi eszközök csökkenését az elszámolt értékcsökkenés és egy használaton kívüli ingatlan értékesítése okozza. Beruházásra adott előleg a mérlegben a pénztárgépek cseréjéhez kapcsolódóan 240 eft-tal szerepel. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásait a 1. sz. melléklet tartalmazza Befejezetlen beruházások, beruházási előlegek Befejezetlen beruházás év végén nem volt. Beruházási előleg: 240 eft összegben volt, a pénztárgépek beszerzésével kapcsolatban. 5.3 Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszköze a társaságnak nem volt december 31-én. 5.4 Készletek A készletek állománya a évhez képest 51,65 %-kal növekedett az alábbiak szerint: (eft) Megnevezés év év Változás Anyagok ,12% Egyéb anyagok ,67% Áruk ,34% Befejezetlen és félkész termék ,81% Késztermék ,39% Készletre adott előleg ,00 % ÖSSZESEN: ,49 % 2.sz. táblázat A készletek esetében évben értékvesztés nem került elszámolásra.

12 Vevőkövetelések, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések A követelések állományán belül meghatározó a vevőkövetelések értéke, aránya 75,84 %. A december 31-i vevőállomány eft. 24,16 %-kal, eft összegben növekedett. A vevőállomány kor szerinti összetételét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A követelésállományra a behajthatóságot figyelembe vevő értékvesztés került elszámolásra, összhangban a számviteli törvény előírásaival. Emellett a behajthatatlan követeléseket társaságunk hitelezési veszteségként leírta. (3. sz. táblázat) Értékvesztés mérlegtételek szerinti bontásban Ft-ban: 31 Számlaosztályhoz: ÉRTÉKVESZTÉS Partner neve Állomány Elszámolt Megjegyzés % értéke értékvesztés Belföldi vevő/311 Amigo Ajándékbolt H694 számla 100 DHK Étterem Kft NY Szirnett Kft NY Inform Média Kft H ÖSSZESEN: Külföldi vevő/316 EUR-ban Anna Takacova NY ,09 Jonas Wagell K ,89 Passaéacqua NY ,77 ÖSSZESEN: sz. táblázat 2012.évi 2013-ban 2013.évi értékvesztés visszaírt értékvesztés eft EUR értékvesztés eft EUR Belföldi Külföldi Összesen: A évben belföldi vevőkre képzett értékvesztés 4.821eFt-tal kevesebb, míg a külföldi vevőkre képzett értékvesztés 259 eft-tal meghaladja az előző évben megképzettet. A képzés a számviteli törvény szerint egyedi értékelés elve alapján történt, összesen eft összegben. A felszámolás és csődeljárás alatt lévő partnereinknél általános elvként 100%-os mértéket alkalmaztunk. Kintlévőségeink növekedésének megakadályozása érdekében a vevőkkel folyamatosan egyeztettünk, a partner megtartása érdekében fizetési megállapodásokat kötöttünk a részletekben történő fizetésre. A partnerek jelentős részénél a fenti eljárás eredményre vezetett.

13 Egyéb követelések Állománya 25,85 %-kal, eft-tal csökkent. adatok eft-ban Megnevezés év év Adott előlegek 100 Helyi adók Bankkártya számla Áthúzódó ÁFA Egyéb követelések Kaució, óvadék Összesen: sz. táblázat 5.7 Értékpapírok Társaságunk évben értékpapírral nem rendelkezett. 5.8 Pénzeszközök A pénzeszközök állománya év végén eFt, amely eft-tal kevesebb, mint a év végi állomány. A pénzeszközök meghatározó része bankbetét. 5.9 Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások összege 663 eft, amely 95 eft-tal alacsonyabb az előző évinél. adatok eft-ban Megnevezés év év Bevételek aktív elhatárolása - Pü. Műveletek akt. id. elhat Kiadások, ráfordítások elhatárolása - Bérleti, lízingdíjak díj elhatárolása - Költségek aktív időbeli elhatárolása biztosítás bérleti díj energia telefon Összesen: sz. táblázat

14 Saját tőke Az előző évhez viszonyítva 12,37 %-kal növekedett. megnevezés év évi mérleg szerinti eredmény átvezetése évi mérleg szerinti eredmény Záró állomány Jegyzett tőke Tőketartalék 0 Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 Mérleg szerinti eredmény Saját tőke táblázat 5.11 Lekötött tartalék évben nem volt társaságunknál Céltartalék A számvitelről szóló évi C. tv. által biztosított lehetőséggel Társaságunk nem élt 2013 évben Kötelezettségek A mérlegben kimutatott kötelezettségek összege: eft, mely az előző évinél 8,81 %-kal ( eft-tal) magasabb. A kötelezettség teljes összegét a rövid lejáratú kötelezettség teszi ki. A legnagyobb tétel a rövid lejáratú kölcsön eft-os MNV Zrt. tulajdonosi kölcsöne. Jelentős tétel az egyéb kötelezettségek, melyek tartalma az adóhatósággal és a munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettségek és szállítói kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A szállítói kötelezettség december 31-én eft volt, amely e Ft-tal meghaladja a év végi állomány. A szállítóállomány kor szerinti megoszlását a 3. sz. melléklet mutatja.

15 5.15 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (e Ft) Megnevezés év év Jövedelem elszámolás Erzsébet utalvány 768 Adófizetési kötelezettség (SZJA, ÁFA, járulékok, stb.) Támop előleg Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ÖSSZESEN: sz. táblázat 5.16 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben társaságunknál nem volt Passzív időbeli elhatárolások (eft) Megnevezés év év Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 Kiadások, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása - Elhatárolt bér, prémium és járulékai - Hitelkamatok Könyvvizsgálati díj Egyéb elhatárolás Halasztott bevételek Fejlesztési célra kapott támogatás ÖSSZESEN: sz. táblázat A passzív időbeli elhatárolások állománya évhez viszonyítva eft-tal növekedett.

16 16 6. A évi eredménykimutatás 6.1 Az eredménykimutatás alakulása A évi eredménykimutatás eft mérleg szerinti eredményt tartalmaz. A nyereség alakulására ható főbb tényezők az alábbiak : Sorszám Megnevezés (e Ft) Éves tény Eltérés e Ft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,90% 02. Exportértékesítés nettó árbevétele ,45% I. Értékesítés nettó árbevétele ,59% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,13% III. Egyéb bevételek ,59% IV. Anyagjellegű ráfordítások ,31% V. Személyi jellegű ráfordítások ,97% VI. Értékcsökkenési leírás ,46% VII. Egyéb ráfordítások ,40% A ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,44% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ,47% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,71% B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ,22% C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,67% X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY ,67% XII. Adófizetési kötelezettség ,66% F. ADÓZOTT EREDMÉNY ,78% G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,78% 9.sz. táblázat Javasoljuk a tulajdonosnak, hogy a eft összegű mérleg szerinti eredményt helyezze az eredménytartalékba Értékesítés nettó árbevétele (eft) Megnevezés év év Változás Értékesített belföldi termék árbevétel ,90% Export árbevétel ,45% Értékesítés nettó árbevétele ,59% 10. sz. táblázat Az értékesítés nettó árbevétele 10,59 %-kal növekedett az előző évhez képest.

17 17 Exportárbevétel alakulása: - termék és áruexport Szlovákia Németország Svédország Olaszország Anglia Japán eft eft eft 746 eft 94 eft 551 eft Importbeszerzés alakulása: - anyag-import Németország Olaszország Csehország eft 340 eft 321 eft 6.3. Egyéb bevételek (eft) Megnevezés év év Ért. tárgyi eszközök bevétele Üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevétel 2 12 Támogatás MUK Miskolc MNV Zrt. Támogatás ESZA Támop / Káresemény miatti bevétel Egyéb bevétel Vevő értékvesztés térülés miatti kivezetése ÖSSZESEN: sz. táblázat

18 6.4 Igénybe vett szolgáltatások (eft) Megnevezés év év Utazási, kiküldetési költségek Karbantartási költségek Szállítási költség Posta, telefon, fax Szakkönyv, napilap, folyóirat Informatikai,irodai és telekommunikációs ktg Vagyonvédelem Bérleti díjak Hirdetés, reklám, marketing Oktatás, továbbképzés Tagsági díjak, pályázati, szakértői díjak Köztisztaság, takarítás Könyvelési díj Ügyvédi, közjegyzői díj Könyvvizsgálói díj Rezsiköltség, energia Vásár, kiállítás, rendezvény költségei Gépkocsikhoz kapcsolódó ktg. (útdíj, parkolás stb Egyéb szolgáltatás ÖSSZESEN: sz. táblázat Az igénybevett szolgáltatások költsége 29,27 %-kal haladja meg az előző évit év 2013 Munkaerőkölcsönzés Üzletvitel Munkavédelem Márkaboltok közös ktg Gk. költségek 365 Kereskedelmi.piackutatás 800 Erzsébet utalvány.költsége 182 Dekoráció,fotó,logó terv 258 Környezet.védelmi bevallás 120 Egyéb szolgáltatás Összesen:

19 Egyéb szolgáltatások (eft) Megnevezés év év Bankköltségek Kamarai tagdíj Költségként elszámolt adó Egyéb hatósági díjak, illetékek Vagyon- és gépjármű biztosítás ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.6 Egyéb ráfordítások (eft) Megnevezés év év Tárgyi eszköz értékesítés Adók, illetékek, hozzájárulások Értékvesztés, terven felüli écs Egyéb ráfordítás ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.7. Pénzügyi műveletek bevételei (eft) Megnevezés év év Kapott kamatok Árfolyamnyereségek Egyéb pü-i müveletek bevétele ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai (eft) Megnevezés Fizetett kamatok Árfolyamveszteségek Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ÖSSZESEN: sz. táblázat 6.9. Rendkívüli bevételek, ráfordítások Társaságunknál nem volt rendkivüli bevétel, ráforditás. 7. Mérlegen kívüli kötelezettségek Mérlegen kívüli kötelezettség a Kft.-nél nem volt.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év Szombathely, 2015. április 8. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez Adószám: 14281598-2-05 Cégbíróság: BAZ Megyei Bíróság Cégjegyzék száma: 05 09 015502 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez Fordulónap:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. Statisztikai számjel: 13100887360011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001580 ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL Békéscsaba, 2014. április 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. DECEMBER 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. DECEMBER 31. BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK BMSK BERUHAZASI, MUSZAKI FEJLESZTESI,...1 SPORTÜZEMELTETESI ES KÖZBESZERZESI

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben