Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről."

Átírás

1 Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Aller Imre polgármester Horváth István képviselő Kiss Miklósné képviselő Rasztovich András képviselő Tóth Zsuzsanna képviselő Tuba Csilla képviselő Némethné Hajzer Marietta körjegyző a csatolt jelenléti ív szerint Igazoltan távol: Szalánczy Zsolt képviselő Aller Imre polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Ismerteti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el. 80/2012.(XI.29.) HATÁROZAT a meghívóban szereplő napirendi javaslatot elfogadja. Napirend: 1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről 2. Tájékoztató Kóny Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedévi teljesítéséről, végrehajtásáról - 1 -

2 3. Kóny Község Önkormányzatának évi költségvetési tervkoncepciója 4. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Alapító okiratának és alapdokumentumainak módosítása. 5. Tájékoztató az adóhatóság tevékenységéről. Előadó: Némethné Hajzer Marietta körjegyző 6. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek 7. Kérdések, interpellációk Zárt ülés: 8. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatok elbírálása 9. Szociális ügyek megtárgyalása Előadó: Némethné Hajzer Marietta körjegyző Napirendek tárgyalása: 1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat által szervezett rendezvények, (október 23-i ünnepély, egészségnap, idősek napja) a korábbi évek színvonalán lezajlott. Mindhárom rendezvényen szép számmal vettek részt a meghívottak, érdeklődök. A továbbiakban elmondja, hogy a járási hivatalok kialakítása folyamatban van, a Csorna Járási Hivatalnak vezetője még nincs, várhatóan december 15-én kerül kinevezésre. A tankerületi igazgató már kinevezésre került Nagy Adél személyében, igaz irodája még a mai napig nincs. 2. Tájékoztató Kóny Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedévi teljesítéséről, végrehajtásáról Aller Imre elmondja, hogy a költségvetés időarányos teljesítését mutatja a III. negyedéves tájékoztató. Túlköltekezés nincs, az előirányzat és a teljesítés arányban van. A tájékoztatót a pénzügyi bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Javasolja az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadását

3 81/2012.(XI.29.) HATÁROZAT Kóny Községi Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről, végrehajtásától szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi. 3. Kóny Község Önkormányzatának évi költségvetési tervkoncepciója Aller Imre az írásos előterjesztést azzal egészíti ki, hogy a feladat finanszírozás még sajnos nem ismert. Az iskola állami fenntartás alá kerül. Kistérségi kiegészítő normatíva megszűnik, összegével megemelkedik az alap normatíva. A helyben maradó személyi jövedelemadó, a jövedelemdifferenciálódás mérséklésére kapott támogatás elvonásra kerül, valamint a súlyadó 60 %-a is. Új elem viszont az általános támogatás, és az igazgatási feladatok ellátásának támogatása. A tervkoncepciót is megtárgyalta a pénzügyi bizottság és szintén elfogadását javasolta. 82/2012.(XI.29.) HATÁROZAT Kóny Község önkormányzat évi költségvetési tervkoncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy költségvetési rendelettervezetet terjesszen a Képviselőtestület elé. Hi: február Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Alapító okiratának és alapdokumentumainak módosítása. Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ működési területének polgármesterei a társulási ülésen úgy foglaltak állást, hogy a következő évben is részt kívánnak venni a társulásban, azt továbbra is fenn kívánják tartani. A településvezetők a központ által nyújtott szolgáltatások színvonalával meg vannak elégedve. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete pedig úgy döntött, hogy január 1-től az idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatokat is a kónyi szociális központhoz való csatlakozással kívánja ellátni. Bősárkány alapító tagja a társulásnak, csak ezeket a feladatokat eddig a Csorna Kistérségi Társuláson belül látta el. Javasolja Bősárkány csatlakozási szándékának elfogadását

4 A működési engedély módosításához szükséges az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának, Házirendjének, SZMSZ-ének és a Szakmai Programnak a módosítására, melyet ismertet és kéri jóváhagyásukat. 83/2012.(XI.29.) HATÁROZAT a.) Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása szociális feladatainak január 1-től a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központon keresztül történő ellátásához hozzájárul. b.) A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ működési engedélyének módosításához az Alapító Okiratát, Szervezeti Működési Szabályzatát, Házirendjét valamint Szakmai Programját előterjesztés szerint módosítja. 5. Tájékoztató az adóhatóság tevékenységéről. Előadó: Némethné Hajzer Marietta körjegyző Némethné Hajzer Marietta tájékoztatja a képviselőket, hogy a kintlévőségek behajtására tett intézkedések kapcsán a lakosság részéről reklamáció nem volt. Inkasszókat, nyugdíjra és munkabérekre letiltásokat indítottunk el. A munkáltatóktól a letiltások visszaigazolását megkaptuk. A vállalkozók valamennyi bejelentett bankszámlaszámát az APEH rendelkezésünkre bocsátotta így minden ismert számlaszámra inkasszót nyújtottunk be és bízunk benne, hogy hoznak eredményt. Sajnos az iparűzési adó valamint gépjármű adó bevételek a tervezetthez képest jelentős lemaradást mutatnak, ezért is volt szükség a drasztikusabb behajtási intézkedések megtételére. Aller Imre hozzáfűzi, hogy az előterjesztésben szereplő összegek önmagukért beszélnek, tovább kell folytatni a adóhátralékok behajtása érdekében tett intézkedéseket. 84/2012.(XI.29.) HATÁROZAT az adóhatóság tevékenységérő szóló tájékoztatót elfogadja

5 6. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás január 1-től megszűnik, viszont a Bágyogszováti és a Magyarkeresztúri szállást biztosító idősek otthonát, a támogató szolgáltatást és a fogyatékosok nappali ellátását szeretnék társulási formában tovább működtetni. Mivel a fenti szolgáltatásokat kónyi lakosok is igénybe veszik, javasolja a létrehozandó új társuláshoz való csatlakozási szándékuk kinyilvánítását. 85/2012.(XI.29.) HATÁROZAT szándékát fejezi ki arról, hogy január 1-jétől a támogató szolgáltatás, a fogyatékosok nappali ellátása, az idősotthoni ellátás feladatokra társulást kíván kötni a jelenlegi kistérségi társulásban résztvevő önkormányzatokkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás felé küldje meg. Hi: december 10. Aller Imre a továbbiakban elmondja, hogy a belső ellenőrzés szintén a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül került az elmúlt években ellátásra, melynek a január 1-i megszűnése miatt erre a feladatra is új társulás létrehozása szükséges. Javasolja az új társulásban való részvételt. 86/2012.(XI.29.) HATÁROZAT szándékát fejezi ki arról, hogy január 1-jétől a belső ellenőrzési feladatok ellátására társulást kíván kötni a jelenlegi kistérségi társulásban résztvevő önkormányzatokkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás felé küldje meg. Hi: december

6 Aller Imre elmondja, hogy az MVH pályázatot írt ki a vidéki örökség megőrzéséhez, melyre a tájház udvarának rendezése és helyi történeti kiadvány készítése tartalommal szeretnénk pályázatot benyújtani. A tájház udvarára gémeskút vályúval, közlekedő út, kukorica góré, galambdúc, kerítés épülne, valamint fásítás valósulhatna meg a támogatásból. A helytörténeti kiadványban a helyi természeti, történelmi időszakra, témára hagyatkozva, a kutatómunka lakosság elé tárása valósulna meg. Javasolja a pályázat benyújtását. 87/2012.(XI.29.) HATÁROZAT pályázatot nyújt be a Pannónia Kincse LEADER Egyesület által kiírt pályázatok közül a vidéki örökség megőrzését célzó támogatás elnyerésére a tájház udvarának felújítása, információs tábla elkészítése, és tájékoztató kiadvány készítése céljából. A beruházás helye: 9144 Kóny, Rákóczi u 40., hrsz.488., ill. kiadvány esetén 9144 Kóny, Rákóczi u 30. A beruházás tervezett összköltsége: nettó Ft. Igényelt támogatás: Ft. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon. Hi: november 30. Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a közmunkásként foglalkoztatott asztalos, az önkormányzat tulajdonában lévő faanyagból két pavilont készített, melyek a dísztéren az ádventi rendezvények alkalmából kerülnek felállításra. Hétvégeken lesznek nyitva, az egyikben ajándéktárgyakat, édességet értékesítenek, míg a másikban vendéglátó-ipari termékeket. Az első adventi gyertya meggyújtására ünnepséggel egybekötve december 2-án kerül sor, ezzel egyidőben nyitnak ki a pavilonok is. A szokásos adventi ünnepségre december 22-én kerül sor a Faluházban. A továbbiakban elmondja, hogy a Napelemes rendszerek telepítése a KEOP /A pályázat keretében az Óvoda, Faluház és az Idősek Napközi Otthona épületeinek villamos energia ellátását szeretnénk megvalósítani. A pályázat kiírására egy későbbi időpontban kerül sor, addig tájékozódunk a megvalósítás lehetőségeiről. 7. Kérdések, interpellációk Horváth István megkérdezi, hogy a közmunka program milyen módon működik. Úgy hallotta vannak olyan községek, amelyek megtermelik a program keretében a falu zöldség szükségletét. Aller Imre tájékoztatja, hogy nem a közmunka program keretében valósult meg ez a program, Kóny nem pályázott, mivel minden feltételnek nem feleltünk meg

7 Több hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülés nyilvános részét bezárja, a további napirendi pont tárgyalása az ÖTV. 12../4/ bekezdése alapján zárt ülés keretében történik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Kmf. Aller Imre polgármester Némethné Hajzer Marietta körjegyző - 7 -

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én, 18 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatáson.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én, 18 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatáson. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. szeptember 24-én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. május 31. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2012. március 1-jén 17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről

2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2012. március 1-jén 17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. március 1-jén 17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Kecskés Lajos szds. őrparancsnok

Jegyzőkönyv. 1.Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Kecskés Lajos szds. őrparancsnok Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 30-án 9 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

11/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 11/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 263-12/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 24 én megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester Gulyásné Horváth Tünde, Kovácsné dr. Weisz

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben