A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBErtn 2006 UtI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBErtn 2006 UtI.. 2 8."

Átírás

1 Ji /:2-( ~ f ( Fovárosi Ítélotábla 2.Kf.27.l21/2006/3. szám <;Lj 4 f A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBErtn 2006 UtI o... ~') - IKta ó5zám:",. r:-::-. "!5Jh " /rtlor;-...,/..""" Mei 0k1ettk~,,...", "0"'" H""...,... El{f 'at ikt SZáJYUL "" ",: '..,,-, {[J,' P"rDl.. U ql~~ lj g,>!.ntéiito;..., '." J.,,;.M.,ii,,'",.",..", A Fovárosi Ítélotábla a Tasnádi Ügyvédi Iroda, ügyintézo: dr...\asnádi Gábor ügyvéd (1012 Budapest, Vérmezo út 4.) által képviselt FM-4 Rádió Kft. (2030 Érd, Jegyzo u. 14.) felperesnek a dr. Pokorádi Márta jogtanácsos által képvise t Országos Rádió- és Televízió Testület (1088 Budapest, Reviczky u. 5., hivatkoz si szám: 502/2005.) alperes ellen musorszolgáltatási ügyben hozott közigazgatási ha ározat felülvizsgálata iránt indult perében a Fovárosi Bíróság évi decembe hó 16. napján kelt 8.K /2005/3. számú ítélete ellen az alperes által 4. sorsz'm alatt eloteijesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen évi november hó 2. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következo ítéletet: A Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság ítéletét részben megv ltoz!atja és az alperes 502/2005. (IlLI7.) számú határozatát részben, a közszolgálati tartalomra vonatkozó rendelkezései tekintetében helyezi hatályon kívül és az alperes1 e körben kötelezi új eljárásra, egyebekben helybenhagy ja. Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a feljperesnek (azaz hétezer) forint másodfokú perköltséget. A fellebbezési illetéket az állam viseli. Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs. Indokolás Az elsofokú bíróság az alperes 507L2_005.(IIL17.) számú hatá zatát hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte. Az irá yadó tényállás szerint az alperes vizsgálta a felperesi musorszolgáltató Rádió Extré nevu csatornájának ~

2 2.Kf /2006/3. szám november 7. napján sugárzott adását és megállapíto, hogya felperes megsértette adatszolgáltatási kötelezettségét, amikor a rádió na i musoridejét teljes egészében le nem fedo felvételt küldött meg részére. A felvétel ol hiányzott 12 perc musorido anyaga. A felperes nem mellékelt adástükröt a kazettá oz, a beküldött playlist csak 19 óráig adott információt, míg a beküldött zenei lista a kintetben nem adott támpontot, hogy a vasárnapi kínálat egységei milyen címet visel k. Megállapította az alperes, hogy a hétvégi musorban túlsúlyban volt a zene, az z a 20 óra 32 perc idotartamú zenéhez 3 óra 15 percet kitevo szöveg társult. A ze ei rész közszolgálati tartalmának vizsgálata kapcsán rögzítette, hogya 00:00:00 ' ától 06:00:00 óráig terjedo és a 19:40: 16-24:00:00 óra közötti idoben kizárólag zen t (jazz, komolyzene) közvetített a rádió, mely muvészeti alkotások bemutatása em sorolható be a musorszolgáltató által vállalt karakterisztikába. Kifogásolta hogy ezekben az idointervallumokban nem volt musorvezetoi közremuködés ezáltal a hallgató semmilyen információt nem kapott a zenérol. Ezt azért nem tek ntette szerzodésszeru teljesítésnek, mivel ez a musorszám nem minosülhet közszolg lati musorszámnak a hiányzó, egyedileg elhatároló nyitó- és záró focím hián ában, és a formai követelményeknek való meg nem felelés miatt. A szöveg s rész közszolgálati tartalmának vizsgálata során megállapította, hogy a zenei ös zeállítások mellett a szöveg mindösszesen 108 perc közszolgálati elemet tartalmazot. E körbe nem tartotta besorolhatónak a Hétvégi Sportmagazint (kivéve a híreket) am' sorszám zene szöveg aránya miatt. Rögzítette, hogy az 1428 perces musoridohöz k' est a 12 óra 45 perc közszolgálati musor 54%-os közszolgálati musorarányt tesz k, a vállalás minimum 51% volt. Az alperes kitért arra is, hogy a felperes a 200. március 8. napjától érvényes új musorstruktúrájában tett közszolgálati vállalásokat em teljesítette, mert a vállalás ellenére a 00:00-06:00 óra közötti és 19:00-24:00 ór közötti idoben volt a közszolgálati elemek koncentrációja, a nap többi részében. vis ont alig volt hallható közszolgálati talialom. Az éjszakai musorszolgáltatás te 'ntetében az alperes aggályosnak tartotta a közszolgálati musorszámokkal szemben támasztott követelmények érvényesülését, különös en azt, hogy az adást egyáltalán nem, vagy csak ritkán szakította meg a csatornaszignál, nem hangzott el az éjszakai musor felkonferálása. Kérdésessé tette, hogy az éjszakai zen i blokk ily módon musorszámnak tekintheto-e. Összefoglalóan alperes álláspo tja az volt, hogya felperes mennyiségileg teljesítette a musorszolgáltatási szerzodésben vállalt kötelezettségeit, a vállalt minimális közszolgálati arányt, azon n ez nem felelt meg a vállalása karakterisztikájának. Az alperes a már ius 17. napján kelt 502/2005.(III.17.) számú határozatában megállapította, hogya felperesi musorszolgáltató november 7. napján megsérte e a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban Rttv.) 89. -ának (1) bekezdésében, és 90. -ának (2) bekezdésében foglaltakat, és fi yelmen kívül hagyta a Rttv. 2. -ának 17. pontját. A Rttv ának (1) bekezdés a) ontja alapján felhívta a felperest, hogya sérelmezett magatartást szüntesse be, míg Rttv ának (1) bekezdés d) pontja és a musorszolgáltatási szerzodés ontja alapján forint kötbért érvényesített felperessei szemben. A felperes a határozattal szemben eloterjesztett kerfsetében a határozat megváltoztatását kérte annak megállapítása mellett, hog~ a musorszolgáltatási

3 - -- _H Kf /3. szám 3 szerzodésben és a Rttv. eloírásaiban foglaltakat nem sértette m g. Arra hivatkozott, hogya speciális karakterisztikának megfelelo zenei profilra és a musorszámok arányára vonatkozó nyilatkozatukban foglaltakkal nem ellentéte az éjszakai órákban sugárzott jazz és komolyzene. Az éjszakai adással kapcsolatos alperesi kifogásokat nem tartotta pontosan meghatározottnak. A musorszolgáltatás központi elemeinek ismertetése tekintetében utalt a március 1. napján elot jesztett kérelemhez mellékelt táblázatra, amely óra közötti idore rögzíti: Hétfi, kedd vasárnap: 22 óra után: Zene; csütörtök, péntek: óra között: DJ Gembi 23 óra után: Zene; szombat: óra között: Funky Time; hétköznaponként 6 ór tói: Chikens Show. Állította, hogy a jogszabályok nem tiltják, hogya k zszolgálati jellegu musorszolgáltatást többségében zenével teljesítse. A mus rvezeto hiányával kapcsolatosan alperesi hivatkozás jogszabályi alapját hiányolta, zt kérte megjelölni. Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos határozati megál apítást nem vitatta. Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Fenntart tta, hogy a felperes adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette. Az eltéro zenei rofillal kapcsolatos határozati megállapításokat alátámasztottnak tekintette arra fi yelemmel, hogya felperes március 25. napján kérelmet nyújtott be a szerzodés módosítása iránt, új karakterisztikaként a jazz /klasszikus és modern!, valamint a klasszikus zene populárisabb darabjait megjelölve. Nem vitatta, hogya k" zszolgálati jellegu müsorszolgáltatást többségében zenével is lehet teljesíteni. Állíto, hogy a határozati marasztalás alapja az volt, hogy nem a vállalt zenei karakterisz ikával tett eleget a felperes vállalt kötelezettségeinek. Az alperes az elsofokú járás során azzal egészítette ki jogi érveit, hogya Rttv. 2. -ának 28. pontját ekintette irányadó rendelkezésnek. Az elsofokú bíróság 8.K /3. számú ítéletével az lperes határozatát hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárás lefolytatására kötel zte. Indokolásában kifejtette, hogya felperes müsorszolgáltatói nyilatkozatával nem llentétes, hogy az éjszakai órákban jazzt és komoly zenét sugároz, mivel a nyilat ozat szerinti zenei profil az éjszakai órákra nem vonatkozik. A márciusi, profil "vítésre vonatkozó nyilatkozatot nem tekintette a jogsértés elismerésének. Elfogad a felperes azon érvelését, hogy közszolgálati musort a zenei karakterisztikában ne szereplo zenével is lehet teljesíteni. Nem látta alátámasztva azt az alperesi me állapítást, hogya felperes megsértette a Rttv. 2. -ának 17. pontjában foglaltakat. em találta kelloen indokoltnak az alperes minoségi kifogását sem. A csatornaszig ál tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölését hiányolta rámutatva arra, hogya ttv ának (2) bekezdése csak a jel használatát teszi kötelezové, de számszaki övetelményt nem támaszt. A Rttv. 2. -ának 28. pontja alkalmazhatóságára pedig azért nem látott lehetoséget, mert e rendelkezést a határozat nem tartalmazta. A adásido-beosztás megsértésével kapcsolatosan a jogszabályi eloírás megjelölés nek elmaradását kifogásolta. Az alperes határozatát súlyos, a bírósági eljárásban sem orvosolható eljárási szabálysértés okán helyezte hatályon kívül, és kötelezte az a perest új eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló évi Ill. törvény (a továbbiakba: Pp.) ának (1) bekezdése alapján útmutatást adva a megismételt eljárásra. A megismételt eljárásban az alperes számára eloírta a határozat megindoko ására vonatkozó

4 2.Kf.27.l2l/2006/3. szám 4 kötelezettség betartását azzal, hogy az adatszolgáltatási kötelez~ttség tekintetében a megismételt eljárásra nincs szükség, mivel a felperes e határozab részt nem támadta keresetében. Az alperes fellebbezésében a felperes keresetének teljes köru lutasítását kérte az elsofokú bíróság ítéletének megváltoztatása mellett. Állította, hog az elsofokú bíróság tévesen tárta fel a tényállást, melybol helytelen következtetést vo le. Utalt arra, hogy a felperes által vállalt zenei profil karakterisztikájába nem fér b e a jazz és komoly zene, mivel az elektronika/dance, house, dance-floor, groove, echno zenei profil sugárzását vállalta. Állította, hogy téves ténymegállapításhoz v zetett az, hogy az elsofokú bíróság nem vette figyelembe a december II napján megkötött szerzodésmódosítást, melyben eloírt az eltéro zenei profil kara erisztika minimum 45%-os mértéke. Az alperesi döntésének jogszeruségét alátámaszt ténynek tekintette, hogy a lperes több hasonló tárgyú határozat bírósági fi ülvizsgálatát nem kezdeményezte. A felperes a fellebbezésre észrevételt nem tett. Az alperes fellebbezése nem alapos. A másodfokú bíróság a Pp ának (3) bekezdése értelmében ítéletét az eloterjesztett fellebbezés és ellenkérelem korlátai közö felperes az elsofokú eljárásban nem vitatta a Rttv ának foglaltak megsértését, a határozat e részének bírósági felülvizsgálat: z elsofokú bíróság bíráihatta felül. A (1) bekezdésében nem kérte. A Pp. 2. -ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a bíróságnak az a feladata, hogya feleknek a jogviták elbírálásához való jogát érvényesítse. A közigaz atási perben a Pp ának (1) bekezdése alapján a bíróság a felülvizsgál i kért határozat jogszeruségérol dönt a Pp. 3. -ának (2) bekezdése alkalmazásával, felperesi kereset keretei között. A Legfelsobb Bíróság KK. 34. számú állásfoglalás szerint a kereseti kérelemhez kötöttség a közigazgatási perben is érvényesül, ami t jelenti, hogya bíróságnak a felperes által a keresetlevélben megjelölt jogszabálys 'rtés körében kell vizsgálódnia. A Pp ának (1) bekezdése értelmében az ítéletben foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben, illetoleg a l49. alapján e yesített perekben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre, a döntés azonban ap a alapján nem terjedhet túl a kereseti kérelmen. Ezzel összefüggésben rám tat a másodfokú bíróság, hogya felperes kereseti kérelmet az adatszolgáltat ' si kötelezettség megsértésével kapcsolatos megállapítások tekintetében nem terje tett elo, így az elsofokú bíróság tévedett, amikor az egész alperesi határoza hatályon kívül helyezésérol döntött. Az ítélet megváltozatásával a másodfokú bírósá ezt korrigálta. Az elsofokú bíróság a rendelkezésre álló peradatokból okszeru követ ztetésre jutott, a kereseti kérelem körében megfogalmazott jogi okfejtéseivel a m sodfokú bíróság egyetértett. Az alperes fellebbezésében olyan konkrét, az esofokú bíróság megállapításait cáfoló, vagy jogszeruségét megdönto indokot felh zni nem tudott,!

5 2.Kf /2006/3. szám 5 amely az ítélet megváltoztatását megalapozná, olyan új tényt, tagy körülményt nem jelölt meg, amely fellebbezése kedvezo elbírálását eredményezhdtné. Az elsofokú bíróság ítéletére és az alperes fellebbezésében fogl,ltakra figyelemmel a másodfokú bíróság az alábbiakat emeli ki. A Rttv ának (1) bekezdése értelmében a VI. fejezet l2' 'S 13. címe, a VI/A. fejezet, a VII. fejezet, valamint a 135. alkalmazásában az Iperes közigazgatási ügyben eljáró szerv, eljárására az e -ban foglalt eltérésekkel az á lamigazgatá~i eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvényt (a továt biakban: Ae.) kell alkalmazni. A Rttv. részletes szabályokat nem rögzít a határozat tartalmi ele eit illetoen. A fenti rendelkezés tükrében alkalmazandó Áe ának (1) bekezdés) pontja értelmében pedig azonban a határozatnak tartalmaznia kell az indokolás an a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat; az ügyf, 1által felajánlott, de mellozött bizonyítást és a mellozés indokait; az eljárt szakhatósá ok megnevezését és azokat a jogszabályokat, amelyek alapján a közigazgatási szerv a atározatot hozta. Az indokolási kötelezettség a közigazgatási szervre azt rója, ogy határozatának részletesen kell tartalmaznia megállapításait (a feltárt hi ákat, kifogásokat, jogsértéseket), ezeknek az alkalmazott jogszabályi rendelke ésekkel, a vállalt szerzodési kötelezettségekkel való összevetését, és az a ól levont (jogi) következtetéseket. Elvárható, hogy a határozatban közértheto, az ügyfél által könnyen értelmezheto módon kerüljön rögzítésre a feltárt jogsért s és a hozzá fuzött magyarázat is. A határozat megállapításainak egyenként kell hel állónak és kelloen indokoltnak lenniük. A megállapítások elemzése ugyan bírói felad t, azonban ez nem eredményezheti azt, hogy a bíróság újrafogalmazzon egy hatósági öntést és vonjon le belole új jogi következtetéseket. A másodfokú bíróság megállapította, hogy az alperes vizsgált h tározata bár több, önmagában helytálló megállapítást is tartalmazott, mégsem volt fel elheto benne az az egységes logikai lánc, amely a levont jogi következteté ek jogszeruségét alátámasztotta volna. Nem volt értelmezheto, hogy az alperes a éjszakai órákban sugárzott zenével kapcsolatosan pontosan mit kifogásolt. Vitatta nnek musorszám jellegét, és azt, hogya felperes sugározhat-e a vállalt karakterisztik ba nem illo zenét, ezért az eltéro zenei profil 45%-os vállalt mértékét nem tartotta telj sültnek. Ez utóbbi esetben kifejtésre szorult volna, hogy a heti vállalás napi szinten tö 'no számonkérése milyen módon lehetséges. Ellentmondásos volt a határozat abba a tekintetben is, hogy a közszolgálati jelleget az alperes az esti és éjszakai órák an sugárzott, de musorszámnak el nem ismert, illetve vitatott zenei blokkal telje ültnek tekintette, ugyanakkor nem indokolta azt, hogya március 8. napj' tói érvényes új musorstruktúrában jelölt musorokban miért nem látta a közszolgál i tartalmat. Nem volt értelmezheto az sem, hogy az éjszakai zenei blokkal együtt - a ifogások ellenére - az alperes a közszolgálati musorjelleget 54%-ban miért ismerte el z adott napra. A határozatban az alperes nem adott egyértelmu választ arra sem, ogy a felperesi musorszolgáltatónak milyen idoközönként kellett volna satomaszignállal

6 Kf /2006/3. szám 6 megszakítania musorát, illetoleg megállapításai szerint mikor tet ezt meg, az miért nem volt elegendo. Ehhez a hatósági elvárás jogszabályi lapját és alperesi értelmezését is társítani kellett volna. A musorvezetoi közremu..déssel kapcsolatos követelményt az alperes nem indokolta. Az alperes azt is elmulas otta kifejteni, hogy mit értett az alatt, hogya musorszolgáltatás minoségileg nem elelt meg a vállalt karakterisztikának. Helytállóan jegyezte meg az elsofokú bírósá, hogy a Rttv ának 28. pontja nem volt figyelembe veheto, mivel a határozat em utalt rá, utóbb. pedig nem válhat - különösen az ellentmondásos megállapítások miatt - a határozat jogszeruség~t alátámasztó jogi érvvé. Mindezek.alapján a másodfokú bíróság elfogadta az elsofokúfíróság azon JOgI álláspontját, hogy a határozat hiányosságait, hibáit csak a me.smételt eljárásban korrigálhatja az alperes, mivel ezek a bírósági eljárásban nem orvos lhatók. Helyesen jelölte meg az elsofokú bíróság az új eljárás köv elményeit. Azt a másodfokú bíróság annyival egészíti ki, hogy ha az alper a vállalt zenei karakterisztika nem kello arányban történo sugárzását kifogásolja, i köteles indokolni, hogy a heti vállalási arányt napi szintre hogyan bontja le, annak teljesítését milyen alapon kéri számon. A fentiekre figyelemmel a Fovárosi Ítélotábla az elsofokú bíróság I életét a Pp ának (2) bekezdése alapján a rendelkezo rész vonatkozásában rész en megváltoztatta, míg érdemben helyes indokainál fogva fennmaradó részében helybe hagyta. Az alperes sikertelenül fellebbezett, azonban az illetékekrol SZÓI évi XCIII. törvény 5. -ának (1) bekezdés c) pontja alapján személyes il etékmentességben részesül, így a fellebbezési illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendele 14. -a alapján az állam viseli. A felperes másodfokú eljárásban felmerült perköltsé ~ 't a Pp ának (1) bekezdése alapj án köteles az alperes megfizetni. Budapest, évi november hó 22. napján 1 Borsainé dr. Tóth Erzsébet s.k. tanácselnök, dr. Fehérné dr. eloadó bíró, dr. Bacsa Andrea s.k. bíró óth Kincso s.k.

IC' v~~'~~' ~ Indokolás. A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:><.:o-t~N' 1 loog APR 2 8..

IC' v~~'~~' ~ Indokolás. A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:><.:o-t~N' 1 loog APR 2 8.. v~~'~~' ~ A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám!t A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:>

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.015/2013/4. A Fővárosi Törvényszék a Berke & Molnár Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Ady Endre u. 19., ügyintéző: dr. B. B. ügyvéd) által képviselt UniCredit

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és A Fővárosi Ítélőtábla a Réti, és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) felperesnek, a Bihary, Balassa Ügyvédi Iroda

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.721/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt felperesnek a jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás tagi kölcsön, banki befizetés, becslés Megyei Bíróság 9.K.20.718/2006/12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Tolna Megyei Bíróság dr. Fekete János József ügyvéd által képviselt felperes

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

í t é l e t e t : A felperes által az alperesnek térítendő elsőfokú perköltség összegét 381.000 (háromszáznyolcvanegyezer) forintra felemeli.

í t é l e t e t : A felperes által az alperesnek térítendő elsőfokú perköltség összegét 381.000 (háromszáznyolcvanegyezer) forintra felemeli. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gadó Gábor Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Gadó Gábor ügyvéd) által képviselt OTP Lakástakarékpénztár Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 21.) felperesnek az S.B.G.K. Ügyvédi Iroda

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 1.M.317/2003/9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet ügyintéző: dr. Tordai Gábor (1077 Budapest, Király u. 71.) által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám:MC-24299-18/2011. Tárgy: fellebbezés elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.545/2014/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.545/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr.... Ügyvédi Iroda által képviselt felperesnek, a... Ügyvédi Iroda által képviselt... alperes ellen általános szerződési feltételek érvényességének megállapítása iránt indított

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 6. ÉVFOLYAM, 2010/5 6. SZÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk: orszagos@zoldhatosag.hu

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét és kiegészítő ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét és kiegészítő ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s Fővárosi Ítélőtábla A Fővárosi Ítélőtábla a Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda (...) által képviselt... (...) felperesnek az SBGK Ügyvédi Iroda (...) által képviselt... alperes ellen általános szerződési

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Gere Ügyvédi Iroda... által képviselt... felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda... által képviselt alperes neve... alperes

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

2.Kf.27.298/2003/9.szam V ---,.- i\"')\7"j. -!X'GT t.t'.".0""am.,!.--u {7"--,--;;~:~-~I. Fovarosi Itelotabla / MelJek1et."':-:--i~H-~ iteletet:

2.Kf.27.298/2003/9.szam V ---,.- i\')\7j. -!X'GT t.t'..0am.,!.--u {7--,--;;~:~-~I. Fovarosi Itelotabla / MelJek1et.':-:--i~H-~ iteletet: 7 1.;.;.."'::::;"::';:"..Ii' Fovarosi Itelotabla / 2.Kf.27.298/2003/9.szam V ---,.- i\"')\7"j l ~!" -~'-.,,!, -.., ko'- zjc' Sl ' Hato"' a' g I 1015 H!!dap('st, Ostrom u. 23-25. -"=""""-"'-" t t.,... t~;~'.'ic!l:

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.574/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla dr. Matuszka István jogtanácsos által képviselt FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felperesnek a Rátky és Társa Ügyvédi

Részletesebben

-. - ---- _:~..:.._~ :. 0

-. - ---- _:~..:.._~ :. 0 Ügyszám: 36.G.43.24112014118. A Fővárosi Törvényszék. " dr. Némethi Csanád ügyvéd (1123 Budapest, Táltos u. 15/B. VII. em. 2.) által képviselt 'J - -. - - -,.; ~, - -- '"' 0 "T ---,..,,,. ' felperesnek

Részletesebben

ítéletet: I n d o k o l á s

ítéletet: I n d o k o l á s Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.21.365/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Kapa Mátyás ügyvéd (fél címe), a Dr. Solt és Társa Ügyvédi Iroda (fél címe 1, ügyintéző: dr. Solt Péter ügyvéd), valamint dr. Buzás Noémi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.470/2002/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság L.P. felperesnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6) alperes elleni fegyelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás külföldön szerzett jövedelem, egészségügyi hozzájárulás Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 30.402/2007/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Dr. Tatár Klára (...

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék

A Fővárosi Törvényszék Ügyszám: 36.G.43.18612014115. A Fővárosi Törvényszék.. dr. Némethi Gábor ügyvéd (. J által képviselt (2100 Gödöllő, Kecskés dűlő 0070'14/3) felperesnek dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (1076 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 13.K. 33.499/2008/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Dovák Viktória ügyvéd (cím.) által képviselt felperes (cím) a dr. Vajna Hajnalka jogtanácsos által képviselt

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és a keresetet teljes egészében elutasítja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és a keresetet teljes egészében elutasítja. Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.386/2014/7. A Fővárosi Ítélőtábla a Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda (fél címe 1) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek - a Réti, Antall és Társai

Részletesebben