E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének április 23-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére"

Átírás

1 70/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének április 23-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Pétfürdő Nagyközség évi gazdasági programja Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

2 1 Határozati javaslat Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete április 23-i ülésén meghozta a /2015.(IV.23.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t ot: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező évi gazdasági programot elfogadja. 1.1 P é t f ü r d ő, április 26. Horváth Éva polgármester Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 2

3 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 116. (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. (4) A gazdasági program, fejlesztési terv a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. I. Költségvetés T a r t a l o m j e g y z é k 1. Költségvetés bevételei és az Önkormányzat finanszírozása 3.o A költségvetés bevételeit, a működés finanszírozását meghatározó tényezők 4.o A költségvetés bevételeinek, biztosítása 4.o. 2. Költségvetés kiadásai 5.o Működési kiadások 5.o Adósságszolgálat 8.o Felhalmozási kiadások 8.o. II. Célok, feladatok 1. Pénzgazdálkodás 8.o. 3

4 2. Kistérségi együttműködés 8.o. 3. Nemzetközi kapcsolatok 9.o. 4. Munkahelyteremtés 9.o. 5. Környezetvédelem 9.o. 6. Egészségügy 10.o. 7. Szociális ellátás 10.o. 8. Igazgatás 11.o. 9. Közoktatás 11.o. 10. Kultúra, információ 12.o. 11. Sport 13.o. 12. Szabadidő 13.o. 13. Infrastruktúra, közműellátás és szolgáltatás 14.o. III. Fejlesztések, felhalmozások 1. Infrastruktúra 16.o. 2. Intézmények 18.o. 3. Sport, Szabadidő 20.o. 4. Lakóépületek energia-megtakarítását eredményező korszerűsítése 21.o. 5. Felhalmozási keret felosztása 22.o 4

5 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA ÉS FEJLESZTÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 116. alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot és fejlesztési tervet készíti a évi időszakra vonatkozóan. I. Költségvetés Jelen fejezet a II. fejezetben megfogalmazandó célok elérése és feladatok végrehajtása érdekében a költségvetés készítésekor javasolt célkitűzéseket és betartandó feladatokat összesíti. 1. A költségvetés bevételei és az önkormányzat működésének finanszírozása Bevételek: - működési bevételek 40 %* (26%)** (55 %)*** (intézményi működési bevételek, körhatalmi bevételek) - Átengedett bevételek 30 %* (0,5 %)** (0,5 %)*** (pl. gépjárműadó) - támogatások, kiegészítések 20 %* (8,5 %)** (7,5 %)*** - Átvett pénzeszközök 3 %* (2 %)** (2 %)*** (OEP) - felhalmozási célú bevételek (értékesítés, befektetés) 5

6 * évi gazdasági programban megfogalmazott cél ** Összbevétel megoszlása évi bázisadat. *** 2019-ig elérendő cél - kölcsönök visszatérülése - 0 % - - hiány finanszírozás - pénzmaradvány 8 %* (61 % )** (35 %)*** - hitel 0 %** - - * évi gazdasági programban megfogalmazott cél ** Összbevétel megoszlása évi bázisadat. *** 2019-ig elérendő cél 1.1. A költségvetés bevételeit, a működés és fejlesztés finanszírozását meghatározó tényezők A években a bevételek meghatározó részét a működési bevételek jelentik majd. Az eddigi arány növelésével számolunk A helyi adórendszert meghatározó törvények változása várható. A törvényi kereteken belül a helyi adókat azok mértékét a gazdálkodás követelményeihez a feladat-ellátási kötelezettségek növekedéséhez igazodóan kell megállapítani Az átengedett bevételek aránya az SZJA kisésével minimálisra csökken, növekedése nem várható Az állami támogatások, kiegészítések csökkenése várható, mivel a központi elosztás a helyi adóerő-képesség figyelembe vételével történik, így a kötelező feladatok jelentős részének ellátására központi támogatásra nem számíthatunk. 6

7 Megállapítható, hogy a működés és fejlesztés finanszírozását 90%-ban a helyi bevételekből kell biztosítani, mely költségvetési évenként a működési bevételekben és az előző évi pénzmaradványban realizálódik A költségvetés bevételeinek biztosítása Az intézmények saját bevételeinek csökkenése várható. törekedni kell a lehetőségek kihasználásával újabb bevételi források feltárására A helyi adóbevételek szinten tartása és arányának növelése érdekében a helyi adórendszer évenkénti felülvizsgálata szükséges. A lakosság teherbíró képességét figyelembe véve rendszeresen vizsgálandó a lakosság által fizetendő adók mértéke Az adózás alóli mentességek és kedvezmények feltételeit a jogszabályi lehetőségeket kihasználva szigorítani kell. Az adóhátralékok behajtására minden törvényes eszközt fel kell használni A rendeletek betartása érdekében szükséges élni a bírság kivetésének lehetőségével A mindenkori pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése mind az intézményvezetők, mind a képviselők kötelessége Hitelfelvétel lehetőségével csak nagyon indokolt esetben, kiemelt fejlesztési feladatra, önerő hiánya esetén lehet élni. Működésre és üzemeltetésre hitel nem vehető igénybe Meglévő ingatlanok bérleteztetésével, hasznosításával a bevétel növelhető, de ez hosszú távon nem tervezhető. 2. Költségvetés kiadásai Kiadások: - Működési kiadás 63 %* (38 %)** (55 %)*** - Adósság szolgálat 2 %* (0 %)** (0 %)*** - Felhalmozási kiadás 20 %* (47 %)** (30 %)*** - Tartalékok 15 %* (14 %)** (15 %)*** évi bázis évben helyi adóbevétel e Ft, melyből a lakossági befizetés e Ft. 1,8 %. 7

8 * évi gazdasági programban megfogalmazott cél ** Összkiadás évi megoszlása bázisadat *** 2019-ig elérendő cél 2.1. Működési kiadások A felvállalt feladatokhoz kapcsolódóan a működési kiadások növekedése várható Polgármesteri Hivatal (80 %)* (0 %)** (0 %)*** Cél: A központi finanszírozás hiánya az új épület megnövekedett üzemeltetési költségei mellett fokozottan kell törekedni a takarékos gazdálkodásra Szakfeladatra nem sorolható feladatok -* (128 %)** (30 %)*** Cél: A működési kiadások csökkentésének realitása nincsen. A finanszírozási index javítását csak a kamatfelvételek növelésével lehet elérni a központi támogatás hiánya miatt Iskola (60 %) * (13 %)** (10 %)*** Cél: A kitűzött 10 % cél csak a jó gazdálkodással érhető el. (ingyen étkezés) * Finanszírozási index program cél ** Finanszírozási index *** cél Óvoda (55 %) * (72 %)** (65 %)*** Cél: A kiadások növekedése mellett a várható bevételek csökkenése várható. (ingyen étkezés) Egyéb bevételi forrás felkutatása szükséges a finanszírozási cél elérése érdekében Közösségi Ház és Könyvtár (20 %) * (12 %)** (10 %)*** Cél: A kiadások a Ház 6 napos kötelező nyitva tartása miatt növekednek. A központi finanszírozás csökken. Célul kell kitűzni a működési költségek pályázati úton való finanszírozását Gondozási Központ (55 %) * (51 %)** (50 %)*** Cél: Csak szigorú költségtakarékos gazdálkodással tartható az 50 %-os finanszírozottság az új épületbe való költözésből adódó dologi kiadás növekedés és a leendő ingyenes étkeztetésből származó bevételkiesés miatt Állategészségügy - * (2 %)** (2 %)*** 8

9 A költségek a gyepmesteri tevékenység ellátása miatt folyamatosan növekedni fognak Közvilágítás - * (0 %)** (0 %)*** A központi finanszírozást az adóerő-képesség miatt elvonják. A költségek csökkentésére lehetőség nincs Köztemető (50 %) * (12 %)** (15 %)*** Cél: A finanszírozás szinten tartása csak a bevételek növelésével érhető el Köztisztaság - * (0 %)** (0 %)*** Cél: A költségek éves szintű növekedése nem haladhatja meg az éves inflációt Parkfenntartás - * (0 %)** (0%)*** Cél: A feladatellátással kapcsolatban az igények folyamatosan nőnek. A költségek csökkentése és megosztása érdekében a lakosság és a civil szervezetek részvételét és támogatását el kell érni Községgazdálkodás - * (50 %)** (70%)*** Cél: A központi közmunkaprogramokban való állandó részvétel. * Finanszírozási index program cél ** Finanszírozási index *** cél Strand és tó üzemeltetés - * (0 %)** (10%)*** A beruházási munkák befejeztével a működési költségek jelentős növekedése várható, melyre fedezetet a saját bevétel nem nyújt majd. Cél: a működési költségek optimalizálása és a 10 %-os finanszírozás elérése Utak, hidak üzemeltetése - * (0 %)** (0%)*** Cél: A költségek éves szintű növekedése nem haladhatja meg az éves inflációt Felszíni vízelvezetés, ivóvíz és szennyvíz - * (0 %)** (5%)*** Cél: A vezetékrendszer várható bérüzemeltetéséből adódó bevételekkel el kell érni az 5 %-os finanszírozást Ellátottak pénzbeli juttatásai - * (33 %)** (0%)*** Cél: helyi rendeletekben foglaltak érvényesítése. A kiadások hosszú távra nem tervezhetőek. A rendszer rendszeres felülvizsgálata ad lehetőséget a kiadások változtatására. 9

10 Pénzeszköz átadások, támogatások Cél: - civil szervezetek, alapítványok támogatására a mindenkori költségvetésből minimum 18 millió Ft-ot kell elkölteni. Éves mértékét a költségvetési koncepcióban rögzíteni kell. - egyéb támogatásra átadott pénzeszközök összesen nem haladhatják meg a tervezett költségvetés 1 %-át. * Finanszírozási index program cél ** Finanszírozási index *** cél Adósságszolgálat 2015-ben az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége nincsen. Az pontban előírt feltételek szerinti hitelfelvételek törlesztését az éves költségvetésekben biztosítani kell Felhalmozási kiadások A költségvetés tervezésekor a költségvetési kiadások minimum 30 %-át kell előirányozni a felhalmozási kiadásokra, mely tartalmazza a tervezett beruházások és kisértékű tárgyi eszközök, a felújítások, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatát. A tervezett felhalmozási előirányzatot év közben működésre átcsoportosítani nem lehet. II. 1. Pénzgazdálkodás Célok, feladatok 1.1. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának anyagi fedezetét mindenkor biztosítani kell. Új intézmény, vagy gazdálkodó szervezet alapítása csak a működés, fenntartás költségeinek biztosítása esetén történhet. A működésben, működtetésben színvonal csökkenés nem lehet A működésre átadott pénzeszközök felhasználását minden évben egyedileg kell elbírálni. A pénzeszközök átadásának odaítélésénél elsődleges szempont kell, hogy legyen, hogy a kedvezményezett milyen mértékben vállal részt az Önkormányzat feladatainak végrehajtásában. 10

11 1.3. az átmenetileg szabad pénzeszközöket a likviditást nem veszélyeztető mértékben le kell kötni. 2. Kistérségi együttműködés 2.1. A Várpalotai Kistérségi társulásban való részvételt csak addig szabad fenntartani, amíg abból Pétfürdőnek hátránya és kára nem származik Térségi vagy szakmai társulásokhoz való csatlakozás feltétele a település érdekének, valamint az együttműködésből származó előnyöknek vizsgálata és a szükséges anyagi fedezet megléte A társulásokban és együttműködésekben felvállalt kötelezettségek anyagi fedezetét az éves költségvetésben biztosítani kell. Megjegyzés: A 2. pontban foglaltak költségvetési igényeit a Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok kiadásaiból, valamint az átadott pénzeszközökből kell fedezni. 3. Nemzetközi kapcsolatok 3.1. A pétfürdői civil szervezetek és intézmények meglévő nemzetközi kapcsolatait fenn kell tartani, melyet az önkormányzatnak támogatni kell A nemzetközi kapcsolatokról a helyi médiában tájékoztatást kell adni. Megjegyzés: A 3. pontban foglaltak költségeinek támogatását a Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok, az intézmények dologi kiadásaiból és az átadott pénzeszközökből kell fedezni. 4. Munkahelyteremtés 4.1. A központi közmunkaprogramban való részvétel és az önkormányzati szervezésű közfoglalkoztatás munkahelyet biztosít a településüzemeltetési feladatok ellátásában résztvevőknek Az intézmények a saját feladataik ellátásának segítésére foglalkoztathatnak közmunkásokat megfelelő pályázat megléte esetén Az önkormányzat a munkahelyek számának növelését csak új intézmény létrehozásával vagy új feladatok felvállalásával egyidejűleg tudja felvállalni. 11

12 4.4. Helyi munkahelyet elsősorban a helyi vállalkozások tudnak teremteni, amennyiben a törvényi és gazdasági feltételek megvannak. Az ezirányú szándékot az önkormányzatnak támogatni kell A térségen belüli rehabilitációs foglalkoztatást továbbra is támogatni kell. 5. Környezetvédelem 5.1. A helyi környezetvédelmi programban foglaltakat be kell tartani és tartatni. Az elfogadott program a évre szól, így felülvizsgálatát 2016-ban el kell kezdeni. A felszíni vizek, a felszín alatti vizek használatával kapcsolatos megállapításokat az elkészült és folyamatban lévő fejlesztések eredményeinek ismeretében át kell dolgozni Érvényt kell szerezni a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban és a helyi rendeletekben előírtaknak A helyi környezetvédelmi ellenőrzések megszervezésekor igénybe kell venni a lakosság és a civil szervezetek jelzéseit A hulladék-lerakás és elszállítás szabályait be kell tartatni Az önkormányzat által finanszírozott szelektív gyűjtés és elektronikus hulladék elszállítás rendszerét ki kell bővíteni. 5.6.A program idején meg kell valósítani a hulladékudvart. Megjegyzés: Az 5. pontban foglaltak költségeit a köztisztasági, parkfenntartási, vízelvezetési és községgazdálkodási feladatok dologi kiadásaiból, valamit a szakfeladatokra hárított felhalmozási kiadásokból kell fedezni. 6. Egészségügy 6.1. A településen működő egészségügyi szolgálatok, melyek az alapellátást biztosítják vállalkozási formában működnek. Az önkormányzat feladata az épület és a környezet karbantartása. A lakosság igényeit figyelembe véve és az anyagi háttér biztosításával az önkormányzat nagy értékű fejlesztéseket vállalhat fel Támogatni kell a Védőnői Szolgálat által szervezett egészségnevelő és prevenciós programokat. Különös tekintettel a gyerekek és fiatalkorúak részére szervezett tanfolyamokra és táborokra. 12

13 Megjegyzés: A 6. pontban foglaltak költségeit az Orvosi rendelő és a Gondozási Központ dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 7. Szociális ellátás 7.1. A Gondozási Központ megfelelő elhelyezésével lehetőség nyílik a szolgáltatások kibővítésére. A szolgáltatások minőségének javítása és hatékonyságának növelése érdekében a jelzőrendszerben résztvevőket fokozottabban be kell vonni a feladatellátásba A Gondozási Központ éves beszámolóit nyilvánosságra kell hozni A Pétfürdőn nem működtethető és fenntartható ellátásokat társulási vagy együttműködési megállapodás megkötésével kell biztosítani. Amennyiben az szükséges az anyagi fedezetet biztosítani lehet A civil szervezetek támogatásának elbírálásakor legyen szempont a szociális ellátórendszerben való részvétel, illetve annak támogatása A helyi szociális támogatásról szóló rendeletet az aktuális jogi, gazdasági háttér változásának figyelembe vételével évente felül kell vizsgálni A közmunkások szociális helyiségeit biztosítani kell. Megjegyzés: A 7. pontban foglaltak költségeit a Gondozási Központ dologi és felhalmozási, a Községgazdálkodás felhalmozási, valamint a szociálpolitikai juttatások kiadásaiból kell fedezni. 8. Igazgatás Az Új Polgármesteri Hivatal átadásával minden akadály elhárult az igazgatási és a Hivatal intézkedési körébe tartozó feladatok még jobb, rugalmas ellátása elől. Az új épület lehetősége ad a megfelelő technika és informatikai rendszer kiépítésére és hosszú távú bővítésére és fejlesztésére. Megjegyzés: A 8. pontban foglaltak költségvetési igényeit a Polgármesteri Hivatal dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 9. Közoktatás 9.1. Iskola 13

14 Az iskolafenntartó a KLIK. A működtetési feladatok ellátása az önkormányzatra hárul A nevelési-oktatási munka színvonalának növelésére és a feltételek biztosítása érdekében az önkormányzat a mindenkori költségvetés felhalmozási keretének minimum 5 %-át az épületek fejlesztési beruházási munkáira előirányozza Az általános iskolás korú gyerekek nyári ellátását a napközis tábor megszervezésével továbbra is biztosítani kell A településen nem biztosítható speciális oktatást és ellátást nyújtó térségi vagy megyei intézmények igénybevételét az önkormányzatnak támogatnia kell. Az igénybevétel során felmerülő költségek kiegészítését az éves költségvetésben tervezni szükséges Óvoda Az óvoda fenntartás és működtetői feladatait az önkormányzat látja el A nevelési-oktatási munka színvonalának növelése a cél. Ennek érdekében a feltételeket biztosítani kell. Az éves költségvetések tervezésekor e cél érdekében biztosítani kell az anyagi fedezetet Az intézményvezetőnek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a működés költségeit pályázatokon szerzett forrásokkal kiegészítse. Megjegyzés: A 9. pontban foglaltak költségvetési igényeit az óvoda és iskola dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 10. Kultúra, információ Pétfürdőn a kulturális élet központja a Közösségi Ház és Könyvtár Célul és feladatul kell kitűzni, hogy a helyi értékek (történelmi, ipartörténeti, helytörténeti) bemutatása megfelelő helyszíneken megtörténjen A már meglévő és a még nem feltárt dokumentumok bemutatására a Helytörténeti Múzeum létrehozásának elindítását a program ideje alatt kell indítani Az ipari skanzen már megfogalmazott létrehozási szándékának ismeretében a megvalósítást el kell indítani A Pétfürdőn működő civil szervezetek a település kulturális életében való részvételét továbbra is kiemelten kell kezelni. 14

15 A támogatások odaítélésénél elsődleges szempont kell, legyen a helyi kulturális életben a rendezvényeken való aktív részvétel Az intézmény és a civil szervezetek nemzetközi és hazai kapcsolatainak bővítése cél, de csak az ésszerűség és az anyagi háttér biztosításának figyelembe vételével A helyi kulturális rendezvényeket, eseményeket, az elért eredményeket a településen kívül is propagálni kell A Közösségi Televízió adásait mindenki számára elérhetővé kell tenni. Ennek anyagi fedezetét az önkormányzatnak biztosítania kell Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél több térségi, megyei, országos kulturális rendezvény helyszíne Pétfürdő legyen. Összefoglalva: Kultúra nélkül lehet élni, de nem érdemes. A kultúra érték, de pénzbe kerül. Ezt biztosítani kell. Pétfürdő számára nagy lehetőség, hogy megismertesse magát minél szélesebb körben. Megjegyzés: A 10. pontban foglaltak költségeit a Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Szakfeladatra nem sorolható feladatok személyi, dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni. 11. Sport A helyi sportélet támogatását továbbra is fenn kell tartani. A támogatások odaítélésénél az elsődleges szempont kell, hogy legyen a pétiek bevonása a helyi sportéletbe A PMTE ingatlanvagyonának átvételét végre kell hajtani Az ingatlanvagyon átvétele után a sportlétesítményi koncepciót ki kell dolgozni és annak megvalósítását el kell indítani Az átvett ingatlanvagyon fenntartásának és működtetésének anyagi fedezetét biztosítani kell. Meggondolandó a működtetésre egy külön szervezet, vagy gazdasági társaság létrehozása. Megjegyzés: A 11. pontban foglaltak költségeit a Szakfeladatra nem sorolható feladatok dologi és felhalmozási és az átadott pénzeszközökből kell fedezni. 12. Szabadidő 15

16 12.1. Az Ifjúsági tó és környékének szakszerű üzemeltetése és karbantartása mellett a folyamatos fejlesztésről gondoskodni kell A strandot a program ideje alatt meg kell építeni. Ennek érdekében az alábbi feladatok végzendők el Forrásfoglalás kivitelezése Strand tervezés a meglévő vízjogi létesítési engedély alapján a közbeszerzési törvény előírásai szerint Engedélyezési eljárások Kiviteli terv készítése és kivitelezés Döntés a leendő strand üzemeltetéséről, az üzembe helyezés időpontjára az erre vonatkozó intézkedések megtétele A bel- és külterületen található zöldfelületek folyamatos karbantartása a tulajdonosok és a civil szervezetek bevonásával. Megjegyzés: A 12. pontban foglaltak költségeit a Strand és tó dologi és felhalmozási, a parkfenntartási kiadásaiból kell fedezni. 13. Infrastruktúra, közműellátás és szolgáltatás Ivóvíz-szennyvíz Az ivóvízrendszer az önkormányzat, - mint feladatellátásra kötelezett tulajdonában van. Üzemeltető a Bakonykarszt Zrt. A vagyonértékelést a Zrt-nek december 31-ig el kell végezni, mely után a rendszer vagyongazdákodásba való átadással a Zrt-hez kerül A szennyvízrendszer az önkormányzat, mint feladatellátásra kötelezett tulajdonában van. Üzemeltető a Bakonykarszt Zrt., mely a rendszer vagyonértékelését december 31-ig végzi el. A vagyongazdálkodásba való átadásra ezek után kerül sor Felszíni vízelvezetés A településen lévő nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető rendszer az önkormányzat és a Magyar Állam tulajdonában van A településrendezési terv szerinti lakóterület bővítés szükségessé teszi a zárt hálózat bővítését is A Péti víz helyreállításával az ösküi forrásvizek elvezetése felújított zárt 16

17 üzemvíz csatornán éri el a befogadót. A Péti víz helyreállítása a 8-as út megerősítése tárgyú állami beruházáshoz, a bekötőszakasz átépítése a Várpalota elkerülő út II. üteméhez kapcsolódik, szintén állami beruházásként A külterületen lévő vízelvezető rendszerek (Köves árok, csákány árok) folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell Gázhálózat A településen lévő földgázhálózat az E.ON tulajdonában és üzemeltetésében van. Felügyeletéről, karbantartásáról az E.ON gondoskodik Közvilágítás A hálózat az E.ON és kis részben az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében van. A fejlesztések az E.ON hálózaton várhatók. Az önkormányzat tulajdonában lévő hálózat és napelemes rendszer bővítése az egyéb fejlesztési munkák elvégzésével szükségessé válnak Távhőellátás A távfűtőmű megépítését, rendszerbe állítását és üzembe helyezését október 1-ig el kell végezni A rendszer és hálózat korszerűsítését és felújítását a Pétkomm Kft. végzi. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében a kft. rendelkezésére álló forrást szükség esetén az önkormányzatnak ki kell egészítenie Térfigyelő kamerarendszer A megtervezett rendszert 2016-ig ki kell építeni. A majdan szerzett tapasztalatok alapján az esetleges bővítést lehető kell tenni. A központ Pétfürdőre való helyezését meg kell oldani. A rendszer kiépítésekor dönteni kell annak üzemeltetéséről és erre a fedezetet biztosítani kell Utak, térburkolatok A járdaépítési programot a ciklus végéig be kell fejezni. Az 1998-tól kiépített útburkolatok folyamatos felülvizsgálata szükséges. A felújításokat évente elő kell irányozni. A nem lakóépületekhez csatlakozó belterületi utak kiépítése az előírások és anyagi lehetőségek függvénye. 17

18 III. Fejlesztések, felhalmozások Jelen program I. fejezet 2.3. pontjában előírt évi minimum 30 %-os felhalmozási kiadás alapján a időszakra minimum bruttó e Ft,- a kötelezően felhalmozásra felhasználható keret. Jelen programban megfogalmazottak szükségessé tehetik a településrendezési eszközök felülvizsgálatát és kötelező módosítását. 1. Infrastruktúra 1.1. Ivóvíz időszakban elvégzendő rekonstrukciós és fejlesztési feladatok az önkormányzati igények és a Bakonykarszt Zrt. javaslata alapján - 5. számú kút felújítás számú kút vízszintmérés korszerűsítés 1.2. Szennyvíz 2019-ig elvégzendő feladatok a gördülő fejlesztési terv és az igények alapján (gördülő fejlesztési terv) - szennyvíztisztító telep felújítása - szennyvízcsatorna rekonstrukciók (Akácfa, zalai, Bocskai, Temető, Fazekas, Kazinczi u. 167,0 fm) 18

19 Az 1.1 és 1.2. megfogalmazott fejlesztések fedezete - Bakonykarszt Zrt. amortizációs alap - Beruházási célú átadott pénzeszköz, melyről a Testület éves költségvetésének elfogadásakor dönt - pályázati támogatás 1.3. Felszíni vízelvezetés - vízkár-elhárítási terv - zárt csatornarendszer bővítése - elvezető árkok felújítása A terveztetések és kivitelezések fedezetére az éves költségvetésben átlag e Ft-ot kell elkülöníteni Közvilágítás A közvilágítási hálózat és rendszer bővítésére és felújítására éves szinten e Ft-ot kell elkülöníteni Távhőellátás - A távfűtőmű megépítése befektetői finanszírozással - Hálózati rekonstrukciók fedezetének kiegészítése 1.6. Térfigyelő kamerarendszer - rendszer kiépítése - központ kiépítése 1.7. Utak, térburkolatok tól épített utak felülvizsgálata, felújítása - járdaprogram befejezése - parkolási lehetőségek bővítése - garázstelepi utak. 19

20 A 1.7. pontban jelzett út és térburkolat-építési munkák tervezésére, kivitelezésére éves szinten min e Ft-ot el kell különíteni. 2. Intézmények 2.1. Polgármesteri Hivatal Az új hivatal technikai felszereltségének szinten tartása és szükség szerinti bővítése A pontban jelzett feladatokra 2016-tól éves szinten minimum 3000e Ft-ot el kell különíteni A régi polgármesteri hivatal épületének további funkcióját 2015-ben meg kell határozni, és ennek megfelelően a tervezést és kivitelezést ben el kell végezni Közmunkások szociális létesítménye 2015-ben dönteni kell a közmunkások szociális helyiségeinek kialakításáról, melynek megvalósítását 2016-ban el kell kezdeni. A évi költségvetésben a megvalósítás fedezetét biztosítani kell Iskola 20

21 Az iskola mindkét épületében a belső elektromos hálózat felújítását el kell végezni 2017-ig az alsó tagozat épületében a konyha és ebédlő helyiségeit az előírásoknak megfelelően át kell alakítani Mindkét épületben a wc blokkokat fel kell újítani A Berhidai úti épületben a sportudvar pályáin a műanyag borítást el kell készíteni Mindkét épület udvarának parkosítását, területrendezését meg kell oldani Dönteni kell a Berhidai út 56. számú ingatlan (jelenlegi Gondozási Központ) további funkciójáról. A tervezési és kivitelezési munkákat be kell fejezni 2017-ig Óvoda a nevelési munkákhoz és az intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzését folyamatosan biztosítani kell A mosdó és wc blokkok teljes felújítását el kell végezni Közösségi Ház Az épület külső hőszigetelését 2017-ig el kell végezni A homlokzati nyílászárók felülvizsgálatát és felújítását a hőszigeteléssel együtt el kell végezni Az épület fűtési rendszerének átalakítását az elkészült terv szerint el kell végezni a ciklus végéig az épületen belüli villamos hálózat felújítását 2017-ig be kell fejezni. Az E:ON hálózatra való rákötést 2015-ben el kell végeztetni Az épület csapadékvíz-elvezető rendszerét fel kell újítani Az utólagos padló és felszigeteléseket el kell végezni A mindenki által elérhető közösségi televízió rendszert ki kell építeni Gondozási Központ Az új épületben a megfelelő felszereltséget és technikai hátteret folyamatosan biztosítani kell. 21

22 A Védőnői Szolgálat felszereltségét és a helyiségek műszaki állapotát évente felül kell vizsgálni és szükség szerinti felújításokat és beszerzéseket el kell végezni A bölcsőde épületének tetőterét és a tetőszerkezetét és fedését szükség szerint fel kell újítani Orvosi rendelő A fűtési rendszer teljes felülvizsgálata szükséges. Ennek megfelelően a kivitelezést 2018-ig el kell végezni Temető Kolumbáriumok és urnasírhelyek további telepítése szükséges. A ciklus végére össze kell nyitni a működő és a bővítésre szánt területet. Utóbbi rendezését és új bejárat létesítését el kell végezni Hulladékudvar A hulladékudvart meg kell valósítani Ipartörténeti, helytörténeti emlékhelyek Az elfogadott szándék szerint az ipari skanzen létrehozásáért együtt kell működni a Nitrogénművek Zrt-vel, a Vegyipari Kamarával, a Vegyész Múzeummal. A megvalósításban és működtetésben az önkormányzatra eső költségeket fel kell vállalni helytörténeti Múzeum kialakítása céljából a régi igazgatósági épület megvásárlására ajánlatot kell tenni, és a múzeum létrehozását el kell indítani. Ezzel egyidőben a Hősök tere tematikus felújítását el kell végezni. Az óvóhely hasznosításáról (sóbarlang) dönteni kell. 3. Sport szabadidő 3.1. Ifjúsági tó Csónakház építés Sporteszközök bővítése térburkolattal Térburkolatok, parkbútorok bővítése 22

23 Tó üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése 3.2. Strand Forrásfoglalás Tervezés, engedélyezési eljárások Strand kivitelezés 3.3. Játszóterek, zöldterületek A kialakított játszótereken az eszközök pótlása, igény esetén újak telepítése a szükséges parkbútorokkal Sport létesítmények PMTE ingatlanvagyonának átvétele Az elfogadandó sportlétesítményi koncepció alapján a fejlesztések, beruházások előkészítése, elindítása. 4. Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése A központi Otthon melege pályázatban résztvevő társasházak és a helyi rendelet alapján beadott helyi támogatási igényeket az önkormányzat továbbra is támogatja. Ennek érdekében éves költségvetésében min e Ft-ot céltartalékba helyez. 23

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014. ÉVEKRE I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 91. -ának (1), (6) (7)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Eplény község hosszú távú gazdasági

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014 Biharnagybajom Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014 A Képviselő-testület elfogadta a 93/2011. (VI. 30.) számú KT határozatával. 1 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A Város ának G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A A. ÉVEKRE 1 BEVEZETŐ Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. -a értelmében: (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 31-én 14 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Decs nagyközség gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása

Decs nagyközség gazdasági programjának, fejlesztési tervének elfogadása Az előterjesztés száma: 36/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség

Részletesebben

Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16

Önkormányzati Hivatal hivatali helyisége Kaskantyú, Hunyadi János utca 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. április 28-án (kedd) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A költségvetési koncepció a jövő évben várhatóan rendelkezésre

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület 2010-2014-es választási ciklusban végzett munkájáról,

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben